11.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 208/21


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. rugpjūčio 9 d.

nustatantis kai kurių statybos produktų degumo klases

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2925)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/610/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo (1), ypač į jos 20 straipsnio 2 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 89/106/EEB numatyta, jog tam, kad būtų atsižvelgiama į skirtingus nacionalinius, regioninius arba vietinius statinių saugos lygius, gali prireikti, atsižvelgiant į kiekvieną esminį reikalavimą, aiškinamaisiais dokumentais nustatyti produktų charakteristikas atitinkančias klases. Tie dokumentai buvo paskelbti kaip „Komisijos komunikatas dėl Tarybos direktyvos 89/106/EEB aiškinamųjų dokumentų (2)“.

(2)

Atsižvelgiat į esminį gaisrinės saugos reikalavimą, aiškinamajame dokumente Nr. 2 išvardijamos tam tikros susijusios priemonės, kurios kartu apibrėžia gaisrinės saugos strategiją, kuri įvairiais būdais turi būti sukurta valstybėse narėse.

(3)

Aiškinamasis dokumentas Nr. 2 nustato, kad viena iš tų priemonių – tai ugnies ir dūmų atsiradimo bei jų plitimo apribojimas tam tikroje vietoje mažinant statybos produktų savybę sukelti gaisro plitimą.

(4)

Šis apribojimo lygis galėtų būti išreikštas vien tik statybos produktų skirtingais degumo lygiais pagal jų panaudojimo paskirtį.

(5)

Klasių sistema priimtu suderintu sprendimu buvo nustatyta 2000 m. vasario 8 d. Komisijos sprendimu 2000/147/EB (3), įgyvendinančiu Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl statybos produktų degumo klasifikavimo.

(6)

Tam tikriems statybos produktams būtina taikyti Sprendimu 2000/147/EB nustatytą klasifikaciją.

(7)

Sprendime 2000/147/EB pateiktoje klasifikacijoje daugelio statybos produktų ir (arba) medžiagų degumas yra gerai nustatytas ir yra pakankamai gerai žinomas už priešgaisrinę apsaugą atsakingoms valstybių narių institucijoms, kad joms nereikia reikalauti papildomų bandymų šioms charakteristikoms nustatyti.

(8)

Prireikus produktai vertinami atsižvelgiant į jų galutinį panaudojimą.

(9)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Nuolatinio statybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Statybos produktai ir (arba) medžiagos, kurios atitinka visus degumo charakteristikų reikalavimus ir su kuriomis neprivaloma atlikti papildomų bandymų, pateikiamos priede.

2 straipsnis

Konkrečios klasės, kurios priskiriamos įvairiems statybos produktams ir (arba) medžiagoms pagal Sprendime 2000/147/EB nurodytą degumo klasifikaciją, nustatomos šio sprendimo priede.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 9 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 40, 1989 2 11, p. 12. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL C 62, 1994 2 28, p. 1.

(3)  OL L 50, 2000 2 23, p. 14. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2003/632/EB (OL L 220, 2003 9 3, p. 5).


PRIEDAS

Šiame priede pateikiamose lentelėse išvardijami statybos produktai ir (arba) medžiagos, kurios atitinka visus degumo charakteristikų reikalavimus ir kurioms nereikia atlikti bandymų.

1 lentelė

KLIJUOTOS SLUOKSNINĖS MEDIENOS (GLULAM) DEGUMO KLASĖS (1)

Medžiaga

Produkto aprašymas

Minimalus tankis (2)

(kg/m3)

Minimalus storis

(mm)

Klasė (3)

Klijuota sluoksninė mediena (Glulam)

Klijuoti laminuoti medienos produktai pagal EN 14080.

380

40

D-s2, d0


2 lentelė

LAMINUOTŲ GRINDŲ DANGŲ DEGUMO KLASĖS

Grindų dangos tipas (4)

Produkto aprašymas

Minimalus tankis

(kg/m3)

Minimalus bendras storis

(mm)

Grindų dangos klasė (5)

Laminuotos grindų dangos

Laminuotos grindų dangos, pagamintos pagal EN 13329:2000.

800

6,5

EFL


3 lentelė

TAMPRIŲJŲ GRINDŲ DANGŲ DEGUMO KLASĖS

Grindų dangos tipas (6)

EN produkto standartas

Minimali masė

(g/m2)

Maksimali masė

(g/m2)

Minimalus vidutinis storis

(mm)

Grindų dangos klasė (7)

Paprastas ir dekoratyvinis linoleumas

EN 548

2 300

4 900

2

EFL

Vientisos ir daugiasluoksnės polivinilchloridinės grindų dangos

EN 649

2 300

3 900

1,5

EFL

Polivinilchlorido grindų dangos ant putplasčio pagrindo

EN 651

1 700

5 400

2

EFL

Polivinilchlorido grindų dangos su kamštienos pagrindu

EN 652

3 400

3 700

3,2

EFL

Akytojo polivinilchlorido grindų dangos

EN 653

1 000

2 800

1,1

EFL

Pusiaulanksčios polivinilchlorido dangos

EN 654

4 200

5 000

2

EFL

Linoleumas kamštienos pagrindu

EN 687

2 900

5 300

2,5

EFL

Vientisos ir įvairialytės lygių guminių grindų dangos su putplasčio pagrindu

EN 1816

3 400

4 300

4

EFL

Vientisos ir įvairialytės lygios guminės grindų dangos

EN 1817

3 000

6 000

1,8

EFL

Vientisos ir įvairialytės reljefinės guminės grindų dangos

EN 12199

4 600

6 700

2,5

EFL


4 lentelė

TEKSTILINIŲ GRINDŲ DANGŲ DEGUMO KLASĖS

Grindų dangos tipas (8)

EN produkto standartas

Grindų dangos klasė (9)

Ugniai neatsparūs, mašininio audimo, ištisiniai pūkuotieji kilimai ir pūkuotųjų kilimų plokštės (10)

EN 1307

EFL

Ugniai neatsparios neaustinės nepūkuotosios tekstilinės grindų dangos (10)

EN 1470

EFL

Ugniai neatsparios neaustinės pūkuotosios tekstilinės grindų dangos (10)

EN 13297

EFL


(1)  Taikoma visoms rūšims ir klijams, kuriems taikomas produkto standartas.

(2)  Kondicionuotos pagal EN 13238.

(3)  Sprendimo 2000/14/EB priedo 1 lentelėje nurodytos klasės.

(4)  Grindų dangos laisvai paklotos ant bet kokio medinio pagrindo > D-s2, d0., ar bet kokio A2-sl, d0 klasės pagrindo.

(5)  Klasės, kurios nurodytos Sprendimo 2000/147/EB priedo 2 lentelėje.

(6)  Grindų dangos laisvai paklotos ant bet kokio medinio pagrindo > D-s2, d0., ar bet kokio A2-sl, d0 klasės pagrindo.

(7)  Klasės, kurios nurodytos Sprendimo 2000/147/EB priedo 2 lentelėje.

(8)  Klijuotos arba laisvai paklotos grindų dangos dengiamos ant A2-s1 klasės d0 pagrindo.

(9)  Klasė, kaip apibrėžta Sprendimo 2000/147/EB priedo 2 lentelėje.

(10)  Tekstilinės grindų dangos, kurių bendra masė yra daugiausia 4 800 g/m2, maksimalus pūko storis 1,8 mm (ISO 1766) ir:

paviršius iš 100 % vilnos,

paviršius iš 80 % ar daugiau vilnos, 20 % ar mažiau poliamido,

paviršius iš 80 % ar daugiau vilnos, 20 % ar mažiau poliamido/poliesterio,

paviršius iš 100 % poliamido,

paviršius – 100 % polipropileno ir, jeigu su SBR putplasčio pagrindu, bendra masė > 780 g/m2. Visi polipropileno kilimai kitais putplačio pagrindais neįtraukiami.