19.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/22


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. liepos 11 d.

dėl suderinto radijo spektro naudojimo 5  GHz dažnių juostoje įgyvendinant bevielės prieigos sistemas, įskaitant vietinio radijo ryšio tinklus (WAS/RLAN)

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2467)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/513/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos Bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2003 m. kovo 20 d. Komisijos rekomendacijoje dėl viešos RLAN prieigos prie viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų suderinimo Bendrijoje (2) valstybėms narėms yra rekomenduojama leisti teikti viešą RLAN prieigą prie viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų prieinamoje 5  GHz dažnių juostoje.

(2)

Taip pat manoma, kad yra būtinas tolesnis derinimas, ypač 5 GHz dažnių juostoje, atsižvelgiant į Sprendimą Nr. 676/2002/EB, siekiant visose valstybėse narėse padaryti prieinamą dažnių juostą RLAN tinklams ir sumažinti didėjančią 2,4 GHz dažnių juostos, kurią RLAN tinklams Sprendimu (01)07 skyrė Europos radijo ryšių komitetas (3), perkrovą.

(3)

Tarptautinė radijo ryšio konferencija 2003 (WRC-03) atitinkamas 5 GHz dažnių juostos dalis paskyrė judriajai, išskyrus oreivystės judriąją, tarnybai, naudoti pirmine teise visuose trijuose Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos regionuose, atsižvelgdama į poreikį apsaugoti kitas tarnybas, veikiančias pirmine teise šiose dažnių juostose.

(4)

WRC-03 priėmė ITU-R rezoliuciją 229 „5 150–5 250, 5 250–5 350 MHz ir 5 470–5 725 MHz dažnių juostų naudojimas judrioje radijo ryšio tarnyboje bevielės prieigos sistemų, įskaitant vietinio radijo ryšio tinklus, diegimui“, kuri paskatino tolesnį harmonizavimo procesą Europoje siekiant paspartinti RLAN sistemų plėtrą Europos Sąjungoje.

(5)

Siekiant tokio suderinimo, 2003 m. gruodžio 23 d. pagal Sprendimo Nr. 676/2002/EB 4 straipsnio 2 dalį Komisija suteikė įgaliojimus (4) Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijai (CEPT) suderinti radijo spektrą RLAN naudojimui 5 GHz dažnių juostoje.

(6)

Pasinaudojusi šiais įgaliojimais, CEPT per savo Elektroninių ryšių komitetą 2004 m. lapkričio 12 d. ataskaitoje (5) ir 2004 m. lapkričio 12 d. Sprendime ECC/DEC(04)08 nustatė 5 GHz dažnių juostos konkrečių radijo dažnių būdingas naudojimo technines ir veikimo sąlygas, kurios yra priimtinos Komisijai bei Radijo spektro komitetui ir kurios turėtų būti pritaikytos Bendrijoje siekiant užtikrinti suderintą WAS/RLAN plėtrą Bendrijoje.

(7)

WAS/RLAN įranga turi atitikti 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo (6) reikalavimus. Tos direktyvos 3 straipsnio 2 dalyje gamintojai yra įpareigojami užtikrinti, kad įrenginiai nekeltų žalingųjų trukdžių kitiems radijo spektro naudotojams.

(8)

Kelios valstybės narės turi esminį poreikį naudoti karinius ir meteorologinius radarus dažnių juostose nuo 5 250 iki 5 850 MHz ir todėl reikia ypatingos apsaugos nuo WAS/RLAN keliamų žalingųjų trukdžių.

(9)

Be to, reikėtų nustatyti WAS/RLAN atitinkamas ekvivalentinės izotropinės spinduliuotės galios ribas ir veikimo apribojimus, pvz., naudojimo patalpose apribojimus, ypač 5 150–5 350 MHz dažnių juostoje, siekiant apsaugoti palydovinės Žemės tyrimo (aktyviosios), kosmoso tyrimo (aktyviosios) ir palydovinės judriosios tarnybų radijo maitinimo (fiderines) linijas.

(10)

Kaip nurodyta CEPT ataskaitoje, bendras radijo nustatymo tarnybos radarų ir WAS/RLAN veikimas 5 250–5 350 MHz ir 5 470–5 725 MHz dažnių juostose yra įmanomas tik taikant galios apribojimus ir slopinimo technologijas, užtikrinančias, kad WAS/RLAN netrukdytų radarų programoms ir (arba) sistemoms. Todėl siųstuvo galios kontrolė (TPC) ir dinaminė dažnio atranka (DFS) buvo įtrauktos į darnųjį standartą EN 301 893 (7) kurį parengė Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI) tam, kad nustatytų WAS/RLAN įrangos atitikties Direktyvai 1999/5/EB prezumpciją. WAS/RLAN siųstuvo galios kontrolė (TPC) palengvintų 5 250–5 350 MHz ir 5 470–5 725 MHz dažnių juostų naudojimą kartu su palydovinėmis tarnybomis, žymiai sumažindama suminę interferenciją. Naudojant DFS, kuri atitinka nustatymo, veikimo ir atsako reikalavimus, išdėstytus Rekomendacijos ITU-R M. 1652 (8) I priede, WAS/RLAN nenaudoja dažnių, kuriuos naudoja radarai. Slopinimo technologijų, numatytų EN 301 893 standarte fiksuoto dažnio radarams apsaugoti, efektyvumas bus kontroliuojamas. Jis gali būti svarstomas iš naujo siekiant atsižvelgti į naujas aplinkybes, paremtas valstybių narių tyrimais dėl tinkamų slopinimo technologijų testavimo metodų ir procedūrų.

(11)

Bendrijos ir ITU lygiu yra pripažinta, kad reikėtų tęsti tyrimus ir kad esama galimybių plėtoti alternatyvias WAS/RLAN technines ir (arba) veikimo sąlygas, tuo pat metu tinkamai apsaugant kitas pirmine teise veikiančias tarnybas, ypač radiolokaciją. Be to, nacionalinėms administracijoms tikslinga atlikti matavimus ir bandymus siekiant supaprastinti įvairių tarnybų koegzistavimą. Į tokius tyrimus ir galimybes bus atsižvelgta kitą kartą persvarstant šį sprendimą.

(12)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Radijo spektro komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo tikslas yra suvienodinti 5 150–5 350 MHz ir 5 470–5 725 MHz dažnių juostų prieinamumo ir veiksmingo naudojimo bevielės prieigos sistemoms, įskaitant vietinio radijo ryšio tinklus (WAS/RLAN), sąlygas.

2 straipsnis

Šiame sprendime vartojamos sąvokos:

a)

bevielės prieigos sistemos, įskaitant vietinio radijo ryšio tinklus (WAS/RLAN) – plačiajuostės radijo sistemos, kuriomis galima bevieliu būdu prisijungti prie viešųjų ir privačiųjų programų, kad ir kokia būtų tinklų tipologija;

b)

naudojimas patalpose – naudojimas pastatų viduje ir panašiose erdvėse, pvz., orlaivyje, kur dėl ekranavimo paprastai susidaro reikiamas slopinimas, palengvinantis naudojimą kartu su kitomis tarnybomis;

c)

ekvivalentinės izotropinės spinduliuotės galios vidurkis (eirp) – eirp perdavimo blyksnio metu, atitinkantis didžiausią galią, jei vykdoma galios kontrolė.

3 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2005 m. spalio 31 d. paskiria 5 150–5 350 MHz ir 5 470–5 725 MHz dažnių juostas ir imasi atitinkamų veiksmų, susijusių su WAS/RLAN diegimu, laikydamosi 4 straipsnyje numatytų specifinių sąlygų.

4 straipsnis

1.   5 150–5 350 MHz dažnių juostoje WAS/RLAN yra leidžiama tik naudojimui patalpose neviršijant 200 mW vidutinės eirp.

Be to, didžiausias eirp tankio vidurkis yra ribojamas

a)

ne daugiau kaip 0,25 mW/25 kHz bet kurioje 25 kHz dažnių juostoje iš 5 150–5 250 MHz dažnių juostos ir

b)

ne daugiau kaip 10 mW/MHz bet kurioje 1 MHz dažnių juostoje iš 5 250–5 350 MHz dažnių juostos.

2.   5 470–5 725 MHz dažnių juostoje WAS/RLAN naudojimas patalpose ir lauke yra ribojamas ne didesne kaip 1 W vidutine eirp ir ne didesniu kaip 50 mW/MHz eirp tankio vidurkiu bet kurioje 1 MHz dažnių juostoje.

3.   5 250–5 350 MHz ir 5 470–5 725 MHz dažnių juostose veikiantys WAS/RLAN turi naudoti siųstuvo galios kontrolę, leidžiančią vidutiniškai ne mažesnį kaip 3 dB slopinimo faktorių esant maksimaliai leidžiamai sistemos galiai.

Jei siųstuvo galia nekontroliuojama, didžiausia leidžiama vidutinė eirp ir atitinkamas vidutinis eirp tankis 5 250–5 350 MHz ir 5 470–5 725 MHz dažnių juostose turi būti sumažinti 3 dB.

4.   5 250–5 350 MHz ir 5 470–5 725 MHz dažnių juostose veikiantys WAS/RLAN turi naudoti slopinimo technologijas, leidžiančias bent jau tokią pat apsaugą kaip nustatymo, veikimo ir atsako reikalavimai, aprašyti EN 301 893 standarte, siekiant užtikrinti su radijo nustatymo sistemomis suderinamą veikimą. Tokios slopinimo technologijos suvienodina tikimybę atrinkti konkretų kanalą iš visų prieinamų kanalų, kad būtų užtikrintas vidutiniškai beveik vienalytis spektro apkrovos pasiskirstymas.

5.   Valstybės narės reguliariai persvarsto slopinimo technologijas ir apie tai atsiskaito Komisijai.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 11 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Komisijos narė


(1)  OL L 108, 2002 4 24, p. 1.

(2)  OL L 78, 2003 3 25, p. 12.

(3)  2001 m. kovo 12 d. ERC sprendimas (01)07 dėl suderintų dažnių, techninių charakteristikų ir atleidimo nuo individualaus mažojo nuotolio įrenginių, naudojamų 2 400–2 483,5 MHz dažnių juostoje veikiantiems vietiniams radijo ryšio tinklams (RLAN), licencijavimo.

(4)  Įgaliojimai CEPT suderinti technines ir ypač veikimo sąlygas, kad RLAN veiksmingai naudotų radijo spektrą 5 150–5 350 MHz ir 5 470–5 725 MHz dažnių juostose.

(5)  CEPT atsakas į EB įgaliojimus suderinti technines ir ypač veikimo sąlygas, kad RLAN veiksmingai naudotų radijo spektrą 5 150–5 350 MHz ir 5 470–5 725 MHz dažnių juostose.

(6)  OL L 91, 1999 4 7, p. 10.

(7)  EN 301 893 yra darnusis standartas, pavadintas Plačiajuostės radijo ryšio prieigos tinklai; 5 GHz dažnio aukštos kokybės vietinis radijo ryšio tinklas. Darnusis Europos standartas, apimantis esminius 1999/5/EB direktyvos 3.2 straipsnio reikalavimus; jį parengė ETSI (Europos telekomunikacijų standartų institutas), ETSI sekretoriatas. ETSI yra pripažintas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/34/EB. Darnusis standartas yra parengtas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB nustatyta atitinkama tvarka suteiktais įgaliojimais. Visą EN 301 893 tekstą galima gauti iš: ETSI, 650 Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex.

(8)  Rekomendacija ITU-R M.1652 Dinaminė dažnių atranka (DFS) bevielėse prieigos sistemose, įskaitant vietinio radijo ryšio tinklus, siekiant apsaugoti radijo nustatymo tarnybą 5 GHz diapazone (Klausimai ITU-R 212/8 ir ITU-R 142/9).