4.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/24


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. gegužės 30 d.

iš dalies keičiantis Sprendimus 2004/696/EB ir 2004/863/EB dėl Bendrijos finansinio įnašo USE likvidavimo ir stebėsenos programoms 2005 m.

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1550)

(2005/413/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 24 straipsnio 5 ir 6 dalis,

kadangi:

(1)

2004 m. spalio 14 d. Komisijos sprendimas 2004/696/EB dėl tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų (USE) likvidavimo ir stebėsenos programų, kurioms 2005 m. gali būti skirtas Bendrijos finansinis įnašas, sąrašo sudarymo (2), nustato šių programų sąrašą ir finansavimo normą bei sumą kiekvienai programai.

(2)

2004 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas 2004/863/EB, patvirtino 2005 m. tam tikrų valstybių narių USE likvidavimo ir stebėsenos programas ir nustatė Bendrijos finansinį įnašą (3).

(3)

2005 m. sausio 28 d. ekspertų nedidelių atrajotojų USE klausimais grupė, pirmininkaujant Bendrijos etaloninės laboratorijos (CRL) USE tyrimams atstovams, patvirtino, kad Prancūzijoje paskerstos ožkos mėsoje buvo rasta galvijų spongiforminių encefalopatijų (GSE). Tai buvo pirmas atvejis, kai nedidelis atrajotojas užsikrėtė GSE natūraliomis sąlygomis.

(4)

2005 m. sausio 28 d. Europos maisto saugos tarnybai (EFSA) atstovaujanti mokslininkų biologinio pavojaus klausimais grupė savo pareiškime pabrėžė, kad šio vienintelio atvejo Prancūzijoje, kai ožkos mėsa buvo užkrėsta GSE, svarba dar turi būti įvertinta. EFSA nurodė, kad tam yra būtini aktyvesnio USE ožkose stebėsenos rezultatai.

(5)

Nuo 2005 m. vasario 11 d., atsižvelgiant į šį pareiškimą, 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001, nustatantis tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (4), iš dalies pakeistas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 214/2005 (5), įvedė naują ožkų USE stebėsenos programą. Pagal šią naująją stebėsenos programą, tiek paskerstų sveikų, tiek ir nugaišusių ožkų kiekis, kuris turėtų būti ištirtas, buvo žymiai padidintas.

(6)

Dėl ožkų mėsos sektoriaus ypatybių ir ožkų, sulaukusių virš 18 mėnesių amžiaus, ribotos vertės skerdimui bei atsižvelgiant į padidintos stebėsenos efektyvaus įgyvendinimo svarbos GSE paplitimo tarp ožkų įvertinimui, tikslinga, kad kompensuotina suma, kurią Bendrija skiria valstybėms narėms, būtų padidinta iki maksimalios 30 EUR sumos kiekvienam ožkų greitajam tyrimui.

(7)

Be to, Reglamentas (EB) Nr. 999/2001, iš dalies pakeistas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 36/2005 (6), nustato privalomą, sistemingą ir nuoseklų tyrimą, atskiriant GSE nuo skrepi visais avių ir ožkų USE nustatytais atvejais, kuris yra taikomas nuo 2005 m. sausio 14 d. Šios priemonės turi būti pripažintos tinkamomis Bendrijos finansiniam įnašui, skirtam USE stebėsenai ir likvidavimui valstybėse narėse.

(8)

Atsižvelgiant į GSE paplitimo tarp nedidelių atrajotojų įvertinimo svarbą, siekiant Bendrijos tikslų visuomenės ir gyvulių sveikatos srityje, tikslinga 100 % atlyginti valstybių narių išlaidas, išleistas pirminiams molekuliniams tyrimams, atskiriant GSE nuo skrepi.

(9)

Todėl būtina patikslinti maksimalią Bendrijos finansinio dalyvavimo kiekvienoje programoje sumą, kaip nustatyta sprendimuose 2004/696/EB ir 2004/863/EB.

(10)

Sprendimas 2004/863/EB nustato sąlygas Bendrijos finansiniam įnašui, įskaitant atitinkamų valstybių narių mėnesinių ataskaitų apie pažangą, vykdant USE stebėsenos programas, ir išlaidas pateikimą Komisijai. Priedas nurodo mokėtinas išlaidas. Priedas turi būti iš dalies pakeistas, atsižvelgiant į pakeitimus Reglamento (EB) Nr. 999/2001 III ir X prieduose su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 36/2005 ir (EB) Nr. 214/2005.

(11)

Todėl sprendimai 2004/696/EB ir 2004/863/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti.

(12)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2004/696/EB I priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo I priedą.

2 straipsnis

Sprendimas 2004/863/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 2 dalyje „3 550 000 EUR“ pakeičiama „3 586 000 EUR“;

2)

2 straipsnio 2 dalyje „1 700 000 EUR“ pakeičiama „1 736 000 EUR“;

3)

3 straipsnio 2 dalyje „2 375 000 EUR“ pakeičiama „2 426 000 EUR“;

4)

4 straipsnio 2 dalyje „15 020 000 EUR“ pakeičiama „15 170 000 EUR“;

5)

5 straipsnio 2 dalyje „290 000 EUR“ pakeičiama „294 000 EUR“;

6)

6 straipsnio 2 dalyje „585 000 EUR“ pakeičiama „1 487 000 EUR“;

7)

7 straipsnio 2 dalyje „4 780 000 EUR“ pakeičiama „8 846 000 EUR“;

8)

8 straipsnio 2 dalyje „24 045 000 EUR“ pakeičiama „29 755 000 EUR“;

9)

9 straipsnio 2 dalyje „6 170 000 EUR“ pakeičiama „6 172 000 EUR“;

10)

10 straipsnio 2 dalyje „6 660 000 EUR“ pakeičiama „8 677 000 EUR“;

11)

11 straipsnio 2 dalyje „85 000 EUR“ pakeičiama „353 000 EUR“;

12)

12 straipsnio 2 dalyje „835 000 EUR“ pakeičiama „836 000 EUR“;

13)

13 straipsnio 2 dalyje „145 000 EUR“ pakeičiama „155 000 EUR“;

14)

14 straipsnio 2 dalyje „1 085 000 EUR“ pakeičiama „1 184 000 EUR“;

15)

15 straipsnio 2 dalyje „35 000 EUR“ pakeičiama „36 000 EUR“;

16)

16 straipsnio 2 dalyje „4 270 000 EUR“ pakeičiama „4 510 000 EUR“;

17)

17 straipsnio 2 dalyje „1 920 000 EUR“ pakeičiama „2 076 000 EUR“;

18)

18 straipsnio 2 dalyje „1 135 000 EUR“ pakeičiama „1 480 000 EUR“;

19)

19 straipsnio 2 dalyje „435 000 EUR“ pakeičiama „444 000 EUR“;

20)

20 straipsnio 2 dalyje „1 160 000 EUR“ pakeičiama „1 170 000 EUR“;

21)

21 straipsnio 2 dalyje „305 000 EUR“ pakeičiama „313 000 EUR“;

22)

22 straipsnio 2 dalyje „5 570 000 EUR“ pakeičiama „5 690 000 EUR“;

23)

23 straipsnis keičiamas šiuo tekstu:

„23 straipsnis

Bendrijos finansinio įnašo USE stebėsenos programoms, nurodytoms 1–22 straipsniuose, procentinis dydis sudaro 100 % atitinkamų valstybių narių sumokėtų išlaidų įvykdytiems tyrimams, be pridėtinės vertės mokesčio:

a)

už Reglamento (EB) Nr. 999/2001 III priede nurodytus nuo 2005 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. atliekamus galvijų ir avių USE tyrimus, neviršijant 8 EUR už testą;

b)

už Reglamento (EB) Nr. 999/2001 III priede nurodytus nuo 2005 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. atliekamus ožkų USE tyrimus, neviršijant 30 EUR už testą;

c)

už Reglamento (EB) Nr. 999/2001 X priedo C skyriaus 3.2 punkto c ir i papunkčiuose nurodytus nuo 2005 m. sausio 14 d. iki gruodžio 31 d. atliekamus pirminius molekulinius nuoseklius tyrimus, neviršijant 145 EUR už tyrimą.“;

24)

Priedas keičiamas šio Sprendimo II priedu.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 30 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 316, 2004 10 15, p. 91.

(3)  OL L 370, 2004 12 17, p. 82.

(4)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 260/2005 (OL L 46, 2005 2 17, p. 9).

(5)  OL L 37, 2005 2 10, p. 9.

(6)  OL L 10, 2005 1 13, p. 9.


I PRIEDAS

Sprendimo 2004/696/EB I priedas pakeičiamas taip:

„I PRIEDAS

USE stebėsenos programų sąrašas

Norma ir didžiausia Bendrijos finansinio įnašo suma

(eurais)

Liga

Valstybė narė

Atlikti normos tyrimai (1)

Didžiausia suma

USE

Austrija

100 %

2 076 000

Belgija

100 %

3 586 000

Kipras

100 %

353 000

Čekijos Respublika

100 %

1 736 000

Danija

100 %

2 426 000

Estija

100 %

294 000

Suomija

100 %

1 170 000

Prancūzija

100 %

29 755 000

Vokietija

100 %

15 170 000

Graikija

100 %

1 487 000

Vengrija

100 %

1 184 000

Airija

100 %

6 172 000

Italija

100 %

8 677 000

Lietuva

100 %

836 000

Liuksemburgas

100 %

155 000

Malta

100 %

36 000

Nyderlandai

100 %

4 510 000

Portugalija

100 %

1 480 000

Slovėnija

100 %

444 000

Ispanija

100 %

8 846 000

Švedija

100 %

313 000

Jungtinė Karalystė

100 %

5 690 000

Iš viso

96 396 000


(1)  Greitieji tyrimai ir pirminiai molekuliniai tyrimai.“.


II PRIEDAS

„PRIEDAS

TSE stebėsena

Valstybė narė:

Mėnuo:

Metai:


Galvijų tyrimai

 

Bandymų skaičius

Vieno tyrimo kaina

Iš viso išlaidų

Gyvūnų tyrimai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 999/2001 III priedo A skyriaus, I dalies, 2.1, 3 ir 4.1 punktuose

 

 

 

Gyvūnų tyrimai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 999/2001 III priedo A skyriaus, I dalies, 2.2, 4.2 ir 4.3 punktuose

 

 

 

Iš viso

 

 

 


Avių tyrimai

 

Bandymų skaičius

Vieno tyrimo kaina

Iš viso išlaidų

Gyvūnų tyrimai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 999/2001 III priedo A skyriaus, II dalies, 2 punkto a papunktyje

 

 

 

Gyvūnų tyrimai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 999/2001 III priedo A skyriaus, II dalies, 3 punkte

 

 

 

Gyvūnų tyrimai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 999/2001 III priedo A skyriaus, II dalies, 5 punkte

 

 

 

Iš viso

 

 

 


Ožkų tyrimai

 

Bandymų skaičius

Vieno tyrimo kaina

Iš viso išlaidų

Gyvūnų tyrimai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 999/2001 III priedo A skyriaus, II dalies, 2 punkto b papunktyje

 

 

 

Gyvūnų tyrimai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 999/2001 III priedo A skyriaus, II dalies, 3 punkte

 

 

 

Gyvūnų tyrimai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 999/2001 III priedo A skyriaus, II dalies, 5 punkte

 

 

 

Iš viso

 

 

 


Pirminis molekulinis tyrimas taikant atskiriamąjį imunoblotingą

 

Bandymų skaičius

Vieno tyrimo kaina

Iš viso išlaidų

Gyvūnų tyrimai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 999/2001 X priede, C skyriuje, 3.2 punkte c ir i papunkčiuose“