4.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 114/11


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. gruodžio 22 d.

dėl Europos bendrijos ir San Marino Respublikos susitarimo, numatančio priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, sudarymo

(2005/357/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 94 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmąja pastraipą, 3 dalies pirmąja pastraipa ir 4 dalimi,

atsižvelgdama į Komisijos rekomendaciją,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

2001 m. spalio 16 d. Taryba įgaliojo Komisiją derėtis su San Marino Respublika dėl susitarimo, skirto užtikrinti, kad San Marino Respublika patvirtintų priemones, lygiavertes toms, kurios turi būti taikomos Bendrijoje, kad būtų veiksmingai apmokestinamos palūkanos, gautos iš taupymo pajamų.

(2)

Susitarimo tekstas, dėl kurio susitarta derybų metu, atitinka Tarybos priimtus nurodymus dėl derybų. Prie jo pridedamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir San Marino Respublikos supratimo memorandumas, kurio tekstas pateikiamas prie Tarybos sprendimo 2004/903/EB (2).

(3)

Direktyvos 2003/48/EB (3) nuostatų taikymas priklauso nuo San Marino Respublikos priemonių, lygiaverčių nustatytoms toje direktyvoje priemonėms, taikymo pagal San Marino Respublikos ir Europos bendrijos sudarytą Susitarimą.

(4)

Pagal Sprendimą 2004/903/EB ir su sąlyga, kad vėliau bus priimtas sprendimas dėl Susitarimo sudarymo, Europos bendrijos vardu Susitarimas buvo pasirašytas 2004 m. gruodžio 7 d.

(5)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas Bendrijos vardu.

(6)

Galimoms Susitarimo I ir II priedų adaptacijoms reikia nustatyti paprastą ir greitą procedūrą,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos vardu patvirtinamas Europos bendrijos ir San Marino Respublikos susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo (4).

2 straipsnis

Komisija įgaliojama Bendrijos vardu patvirtinti reikalingus Susitarimo priedų pakeitimus, užtikrinančius jų atitikimą informacijai, susijusiai su kompetentingomis institucijomis, apie kurias pranešta kaip numatyta Direktyvos 2003/48/EB 5 straipsnio a punkte, ir jos priede pateiktai informacijai.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas Europos bendrijos vardu pateikia pranešimą, kaip nurodyta Susitarimo 16 straipsnio 1 dalyje (5).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. VEERMAN


(1)  Nuomonė pateikta 2004 m. gruodžio 2 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 381, 2004 12 28, p. 32.

(3)  OL L 157, 2003 6 26, p. 38. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/66/EB (OL L 168, 2004 5 1, p. 35).

(4)  OL L 381, 2004 12 28, p. 33.

(5)  Tarybos Generalinis Sekretoriatas apie Susitarimo įsigaliojimo datą paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.