21.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/75


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. gruodžio 27 d.

dėl papildomų dienų, kuriomis pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 2287/2003 V priedą laivai gali nebūti Nyderlandų uoste, skyrimo

(pranešta dokumentu Nr. K(2004) 5269)

(autentiškas tik tekstas olandų kalba)

(2005/38/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2287/2003 (1), nustatantį 2004 m. Bendrijos vandenyse ir vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti žvejybos apribojimus, žvejojantiems Bendrijos laivams taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas, ypač į jo V priedo 6 dalies c punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2287/2003 V priedo 6 dalies a punkte nurodyta, kiek dienų tam tikri Bendrijos žvejybos laivai 2004 m. vasario 1 d.–2004 m. gruodžio 31 d. gali nebūti minėto priedo 2 dalyje nurodytų geografinių teritorijų uostuose.

(2)

To priedo 6 dalies c punktu Komisija, atsižvelgdama į nuo 2002 m. sausio 1 d. įgyvendinamų žvejybos laivų nurašymo programų rezultatus, valstybėms narėms gali suteikti papildomą dienų skaičių, per kurias laivas, jeigu jis turi bet kokių iš 4 punkte nurodytų žvejybos įrankių, gali būti rajone ir nebūti uoste.

(3)

Nyderlandai pateikė duomenis apie žvejybos laivus, turinčius sijinius tralus, kurių akutės dydis ne mažesnis kaip 80 mm ir kurie nebenaudojami nuo 2002 ir 2003 m.

(4)

Atsižvelgiant į pateiktus duomenis, Nyderlandų laivams, turintiems Reglamento (EB) Nr. 2287/2003 V priedo 4 dalies b punkte nurodytus žūklės įrankius, turėtų būti skirta daugiau dienų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nyderlandų laivams, turintiems sijinius tralus, kurių akutės dydis ne mažesnis kaip 80 mm, be Reglamento (EB) Nr. 2287/2003 V priedo 6 straipsnio a punkte nustatytų dienų, kiekvieną kalendorinį mėnesį papildomai skiriamos dar dvi dienos.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas Nyderlandų Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 27 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 344, 2003 12 31, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1928/2004 (OL L 332, 2004 11 6, p. 5).