21.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/73


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. spalio 29 d.

įsteigiantis Europos techninį ir mokslinį centrą (ETMC) ir užtikrinantis jo funkcionavimą bei techninių institucijų veiklos koordinavimą siekiant apsaugoti euro monetas nuo padirbinėjimo

(2005/37/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 211 straipsnį,

atsižvelgdama į 2003 m. gruodžio 8 d. Tarybos sprendimą 2003/861/EB dėl analizės ir bendradarbiavimo dėl padirbtų euro monetų (1) ir 2003 m. gruodžio 8 d. Tarybos sprendimą 2003/862/EB, išplečiantį Sprendimo 2003/861/EB dėl analizės ir bendradarbiavimo dėl padirbtų euro monetų galiojimą toms valstybėms narėms, kurios neįsivedė euro kaip bendros valiutos (2),

kadangi:

(1)

2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1338/2001, nustatančiame priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo (3), ypač jo 5 straipsnyje, nustatyta, kad padirbtų euro monetų analizę ir klasifikaciją atlieka Nacionalinis monetų analizės centras (MNAC) kiekvienoje valstybėje narėje ir Europos techninis ir mokslinis centras (ETMC). Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1339/2001 (4) išplečia Reglamento (EB) Nr. 1338/2001 1 ir 11 straipsnių taikymą toms valstybėms narėms, kurios nėra priėmusios euro kaip bendros valiutos.

(2)

Nuo 2001 m. spalio mėn., atsižvelgiant į 2000 m. vasario 28 d. ir birželio 9 d. Tarybos pirmininko ir Prancūzijos Finansų ministro pasikeitimą raštais, ETMC, Komisijai vadovaujant ir teikiant administracinę pagalbą, laikinai vykdė savo užduotis Paryžiaus monetų kalykloje.

(3)

ETMC prisideda prie „Periklio“ programos tikslų įgyvendinimo, pagal 2001 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimą 2001/923/EB, nustatantį mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo (5), ir 2001 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimą 2001/924/EB, išplečiantį Sprendimo, nustatančio mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo klastojimo galiojimą („Periklio“ programa) valstybėms narėms, nepriėmusioms euro kaip bendros valiutos (6).

(4)

Sprendimo 2003/861/EB 1 straipsnyje nustatyta, kad Komisija įsteigia ETMC ir užtikrina jo funkcionavimą bei kompetentingų techninių institucijų veiklos koordinavimą siekiant apsaugoti euro monetas nuo padirbinėjimo. Sprendimo 2003/862/EB 1 straipsnyje teigiama, kad Sprendimas 2003/861/EB yra taikomas ir toms valstybėms narėms, kurios neįsivedė euro kaip bendros valiutos.

(5)

Prancūzijos valdžios institucijos Prancūzijos finansų ministro 2004 m. rugsėjo 6 d. raštu įsipareigojo išlaikyti dabartinį Paryžiaus monetų kalyklos ir Komisijos išlaidų pasiskirstymą. Remiantis Komisijos nario, vadovaujančio kovai su sukčiavimu, ir Prancūzijos finansų ministro apsikeistais raštais dėl ETMC padirbtų euro monetų analizės ir klasifikavimo vykdymo bus toliau įgyvendinami ETMC organizavimo principai, kurių laikydamasis ETMC laikinai vykdė savo veiklą Paryžiaus monetų kalykloje remiantis Tarybos pirmininko ir Prancūzijos finansų ministro 2000 m. vasario 28 d. ir birželio 9 d. apsikeistais raštais.

(6)

Be to, svarbu sekti Ekonomikos ir finansų komiteto, Europos centrinio banko, Europolo, taip pat kompetentingų nacionalinių institucijų reguliariai teikiamą informaciją apie ETMC veiklą ir euro monetų padirbinėjimą.

(7)

Taigi Komisijoje prie Europos kovos su sukčiavimu biuro (OLAF), Briuselyje, reikia įsteigti ETMC.

(8)

Komisija koordinuoja kompetentingų techninių institucijų vykdomus bendrus veiksmus, skirtus apsaugoti euro monetas nuo padirbinėjimo, padirbtų euro monetų analizės metodus, naujų padirbtų monetų atvejų tyrimą ir pasekmių įvertinimą, informacijos pasikeitimą apie MNAC ir ETMC veiksmus, tarptautinį bendradarbiavimą dėl padirbtų monetų, padirbtų monetų nustatymą monetų apdorojimo prietaisais, taip pat techninių problemų dėl padirbtų monetų nagrinėjimą.

(9)

Šiam koordinavimui būtina tęsti Sukčiavimo prevencijos koordinavimo patariamojo komiteto (7) monetų padirbinėjimo tyrimo ekspertų grupės, kurią sudaro MNAC ir ETMC atsakingi atstovai, darbus, kuriuos tvarkytų ir kuriems vadovautų Komisija, užtikrindama reguliarų Ekonomikos ir finansų komiteto informacijos teikimą.

(10)

Įgyvendindama Sprendimus 2003/861/EB ir 2003/862/EB,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Komisijoje prie OLAF, Briuselyje, yra įsteigiamas Europos techninis ir mokslinis centras (ETMC).

2 straipsnis

Pagal Reglamento (EB) 1338/2001 5 straipsnį ETMC analizuoja ir klasifikuoja kiekvieną naują padirbtos euro monetos tipą. Pagal Sprendimo 2001/923/EB 4 straipsnį ETMC prisideda prie Bendrijos veiksmų programos „ersklis“ tikslų įgyvendinimo. Jis skiria paramą nacionaliniams monetų analizės centrams (MNAC), taip pat policijai, ir bendradarbiauja su atitinkamomis institucijomis padirbtų euro monetų tyrimo ir apsaugos stiprinimo srityse.

3 straipsnis

ETMC organizavimo principai:

monetų tyrimo tikslais Komisija gali siųsti savo personalo narius į Paryžiaus monetų kalyklą, kad jie pasinaudotų įranga,

kad atliktų savo uždavinius, ETMC kreipėsi dėl personalo ir Prancūzijos nacionalinio monetų analizės centro įrangos, taip pat Paryžiaus monetų kalyklos laboratorijos, įsikūrusios Pesake. Prancūzijos valdžios institucija pirmiausia ETMC skiria personalą ir suteikia atitinkamą įrangą,

pagal taikomus finansinius reglamentus dalis ETMC darbo išlaidų yra apmokama iš Europos Bendrijų bendrojo biudžeto. Kadangi Prancūzija skiria personalą, patalpas ir pirmiau minėtą įrangą ir įsipareigoja juos išlaikyti, Bendrijų biudžetas padengia Komisijos įgaliotų atstovų atlyginimus, keliones ir įvairias smulkias einamąsias išlaidas.

OLAF ir Paryžiaus monetų kalykla įsipareigojo nustatyti reglamentą dėl ETMC administracinių būdų.

4 straipsnis

Rengdama reguliarius ekspertų susitikimus dėl monetų padirbinėjimo, Komisija koordinuoja veiksmus, reikalingus euro monetų apsaugai nuo padirbinėjimo.

Ekonomikos ir finansų komitetas, Europos centrinis bankas, Europolas, taip pat kompetentingos nacionalinės institucijos yra reguliariai informuojamos apie ETMC veiklą ir apie monetų padirbinėjimą.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Michaele SCHREYER

Komisijos narė


(1)  OL L 325, 2003 12 12, p. 44.

(2)  OL L 325, 2003 12 12, p. 45.

(3)  OL L 181, 2001 7 4, p. 6.

(4)  OL L 181, 2001 7 4, p. 11.

(5)  OL L 339, 2001 12 21, p. 50.

(6)  OL L 339, 2001 12 21, p. 55.

(7)  Komisijos sprendimas 94/140/EB (OL L 61, 1994 3 4, p. 27).