16.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 369/49


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2140/2004

2004 m. gruodžio 15 d.

nustatantis išsamias Reglamento (EB) Nr. 1254/2004 nuostatų, susijusių su paraiškomis dėl žvejybos licencijų Grenlandijos išskirtinėse ekonominės zonos vandenyse, taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1245/2004 dėl Protokolo, iš dalies keičiančio Ketvirtąjį protokolą, nustatantį žvejybos sąlygas, numatytas Susitarime dėl žuvininkystės tarp Europos ekonominės bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos vietinės Vyriausybės, sudarymo (1), ypač į jo 4 straipsnio antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) 1245/2004 numatoma, kad Bendrijos žvejybos laivų savininkai, turintys leidžiančią žvejoti Grenlandijos išskirtinės ekonominės zonos vandenyse Bendrijos laivo licenciją, moka licencijos mokestį pagal Ketvirtojo protokolo 11 straipsnio 5 dalį.

(2)

Ketvirtojo protokolo 11 straipsnio 5 dalyje numatoma, kad techninės įgyvendinimo taisyklės priskiriant žvejybos licencijas, nustatomos administraciniu Šalių susitarimu.

(3)

Grenlandijos vyriausybė ir Bendrija vedė derybas, siekdamos apibrėžti su paraiškomis dėl licencijų ir su jų išdavimu susijusias procedūras, ir pagal šias derybas 2004 m. rugsėjo 30 d. buvo parafuotas administracinis susitarimas.

(4)

Todėl nuo šiol reikėtų taikyti šiame administraciniame susitarime numatytas priemones.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1245/2004 4 straipsnyje numatytos su paraiškomis dėl licencijų ir su jų išdavimu susijusios procedūros nustatomos šio reglamento priede esančiu administraciniu susitarimu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis yra taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 237, 2004 7 8, p. 1.


PRIEDAS

Europos Komisijos, Danijos Vyriausybės ir Grenlandijos Autonominės Vyriausybės administracinis susitarimas

Bendrijos laivų žvejybos veiklos vykdymo sąlygos Grenlandijos žvejybos zonoje

A.   PARAIŠKOS DĖL LICENCIJOS TEIKIMO IR LICENCIJOS IŠDAVIMO PROCEDŪROS

1.

Laivų savininkai per nacionalines valdžios institucijas iki kovo 1 d. ar prieš 30 dienų iki žvejybos reiso pradžios pateikia Europos Komisijai paraišką dėl kiekvieno laivo, kuris pageidauja žvejoti pagal šį susitarimą. Paraiškos parengiamos tuo tikslu Grenlandijos pateiktose formose, kurių pavyzdžiai pridedami (1 priedėlis). Kiekviena paraiška dėl licencijos pateikiama kartu su dokumentu, įrodančiu, kad mokestis už licencijos galiojimo laikotarpį yra sumokėtas. Mokesčiai apima visas nacionalines ir vidaus rinkliavas, susijusias su galimybe verstis žvejybos veikla. Grenlandijos žuvininkystės institucija taikys vieno procento administracinį mokestį nuo licencijos mokesčio.

Europos Komisija dėl kiekvieno laivo, kuris pageidauja žvejoti pagal šį susitarimą, pateikia Grenlandijos žuvininkystės institucijai laivo savininko parengtą paraišką.

2.

Grenlandijos žuvininkystės institucija iki administracinio susitarimo įsigaliojimo dienos pateikia visą su banko sąskaitomis, naudotinomis mokant mokestį, susijusią informaciją.

3.

Licencijos išduodamos konkretiems laivams be teisės perduoti, atsižvelgiant į 4 dalies nuostatas. Licencijose nurodomas maksimalus leidžiamas sugauti ir laive laikyti kiekis. Bet kokio licencijoje nurodyto maksimalaus kiekio pakeitimas padaromas parengiant naują paraišką dėl licencijos. Tuo atveju, kai laivas išnaudoja bet kokį maksimalų jo licencijoje nurodytą kiekį, už viršijamą kiekį jis moka mokestį. Nauja licencija tam laivui nesuteikiama tol, kol už viršijamą kiekį nesumokami visi mokesčiai. Mokestis apskaičiuojamas pagal B 3 dalį.

4.

Tačiau force majeure atveju Komisijos pageidavimu licencija, suteikta vienam laivui, gali būti pakeista licencija kitam laivui, turinčiam tokias pačias charakteristikas. Naujojoje licencijoje nurodoma:

išdavimo data,

ankstesniam laivui suteiktos licencijos anuliavimo ir pakeitimo faktas.

5.

Jei iš dalies ar visiškai apsikeičiama licencijose nurodytais maksimaliais kiekiais, išduodamos naujos ir panaikinamos ankstesnės licencijos. Tokiu atveju licencijos mokestis nemokamas.

6.

Grenlandijos žuvininkystės institucija licencijas perduoda Komisijai per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos.

7.

Licencijos originalas arba kopija visada turi būti laikomi laive ir pateikiami, kai tik to pareikalauja kompetentingos Grenlandijos institucijos.

B.   LICENCIJŲ GALIOJIMAS IR MOKESTIS

1.

Licencijos galioja nuo išdavimo dienos iki kalendorinių metų, kuriais licencija išduodama, pabaigos. Jos išduodamos per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos po to, kai sumokami už kiekvieną laivą reikalaujami metiniai licencijos mokesčiai.

Stintenių žvejybos atveju licencijos išduodamos nuo gruodžio 31 d. iki birželio 20 d. ir nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d.

2.

Licencijos mokesčiai nustatomi šiuo pagrindu:

2005 m. – 2 % nuo žuvų rūšies kainos už toną,

2006 m. – 3 % nuo žuvų rūšies kainos už toną.

3.

Licencijos mokesčiai už 2005 m. nustatomi remiantis protokolo VI priedu ir yra tokie:

Rūšys

EUR už toną

Paprastieji jūrų ešeriai

28

Juodieji paltusai

51

Paprastosios krevetės

42

Atlanto paltusai

56

Stintenės

2

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

12

Snieginiai krabai

81

Bendra licencijos mokesčio suma (leistas sužvejoti maksimalus kiekis padaugintas iš kainos už toną) bus mokama kartu su Grenlandijos administraciniu mokesčiu, sudarančiu vieną procentą nuo licencijos mokesčio.

Nesugavus leisto maksimalaus žuvų kiekio, šį kiekį atitinkantis mokestis laivo savininkui negrąžinamas.

4.

Mokesčiai už 2006 m. bus nustatyti 2005 m. lapkričio mėn. šio administracinio susitarimo priedu, sudarytu remiantis protokolo VI priedu.

5.

Grenlandijos žuvininkystės institucija parengs praėjusiais kalendoriniais metais mokėtinų mokesčių ataskaitą, remdamasi Bendrijos laivams išduotomis licencijomis ir kita turima informacija.

Ataskaita bus išsiųsta Komisijai iki kitų metų sausio 5 d.

C.   PROTOKOLO 11 STRAIPSNYJE NURODYTOS FINANSINĖS KOMPENSACIJOS MOKĖJIMO SĄLYGOS

1.

Remiantis protokolo 11 straipsnio 1 dalimi finansinė kompensacija mokama kasmet kiekvienų žvejybos metų pradžioje.

Remiantis protokolo 11 straipsnio 5 dalimi patikslinta finansinė kompensacija sudaroma iš dviejų dalių: iš EB finansinės kompensacijos ir iš laivų savininkų licencijos mokesčių.

Sumos, kurių Grenlandija tikisi gauti iš laivų savininkų mokamų licencijos mokesčių, bus atskaičiuotos iš EB finansinės kompensacijos.

2.

Pasibaigus žvejybos metams yra tikrinamos laivų savininkų sumokėtos sumos, ir kaip galima greičiau viso panaudojimo ir licencijos mokesčių mokėjimo skirtumo likutis perduodamas Grenlandijos valdžios institucijoms kartu su EB finansine kompensacija kitiems metams.

D.   ĮSIGALIOJIMO DATA

Administracinis susitarimas įsigalioja 2005 m. sausio 1 d.

1 priedėlis

Paraiška dėl licencijos Grenlandijos vandenyse

1.

Pilietybė

 

2.

Laivo pavadinimas

 

3.

EB Bendrijos laivų registro Nr.

 

4.

Išorinio identifikavimo raidės ir skaičius

 

5.

Registravimo uostas

 

6.

Radijo šaukinys

 

7

Inmarsat numeris (telefonas, teleksas, el. paštas) (1)

 

8.

Pastatymo metai

 

9.

Laivo tipas

 

10.

Žūklės priemonės tipas

 

11

Žvejojamos rūšys ir kiekis

 

12.

Žvejybos sritis (ICES arba NAFO)

 

13

Licencijos trukmė

 

14.

Savininkai, adresas, telefonas, teleksas, el. paštas

 

15.

Laivo operatorius

 

16.

Kapitono vardas ir pavardė

 

17.

Įgulos narių skaičius

 

18.

Variklio galia (KW)

 

19

Ilgis (L.O.A.)

 

20.

Tonažas (GT)

 

21.

Atstovas Grenlandijoje

Vardas ir pavardė bei adresas

 

22.

Adresas, kuriuo licencija turėtų būti išsiųsta, faksas

European Commission, Directorate General Fisheries, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, faksas (32 2) 296 23 38


(1)  Gali būti atsiųstas po paraiškos patvirtinimo.