13.11.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1934/2004,

2004 m. spalio 27 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1726/2000 dėl vystymąsi remiančio bendradarbiavimo su Pietų Afrika

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 179 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (1),

kadangi:

(1)

Pagal 2000 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1726/2000 dėl vystymąsi remiančio bendradarbiavimo su Pietų Afrika (2) Komisija, ne vėliau kaip iki 2003 m. spalio 31 d., pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai tarpinę peržiūrą. Remiantis šia tarpine peržiūra buvo pasiūlyti tam tikri Reglamento (EB) Nr. 1726/2000 pakeitimai.

(2)

Tarpinėje peržiūroje pateikiami patarimai ir pasiūlymai dėl vystymąsi remiančio bendradarbiavimo su Pietų Afrika įgyvendinimo tobulinimo, kai kurie iš jų jau pateikti 2002 m. Šalies strategijos dokumente ir į kai kuriuos iš jų atsižvelgta Preliminarioje programoje 2003–2005 m. Jie apima, inter alia, lyčių aspekto klausimų integravimą į visus projekto ciklo lygmenis – nuo planavimo iki įgyvendinimo; administracinių procedūrų supaprastinimą; projekto įvertinimo bei programos kūrimo kriterijų tobulinimą ir regioninių programų finansavimo pagal Europos programą rekonstrukcijai ir plėtrai (EPRP) sąlygų paaiškinimą.

(3)

Pagal 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (3) galima suteikti lėšas Pietų Afrikos Respublikai tiesiogiai remiant biudžetą. Tačiau gali būti aiškinama, kad pagal Reglamentą (EB) Nr. 1726/2000 netikslinė biudžeto parama nėra suteikiama. Be to, 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (4) antrosios dalies IV antraštinėje dalyje yra konkrečios nuostatos dėl„Išorės veiksmų“. Todėl tikslinga suderinti Reglamentą (EB) Nr.1726/2000 su Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 ir su 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (5).

(4)

Atsižvelgiant į EPRP bei ypač į Daugiametės preliminarios programos (2000–2002 m.) įgyvendinimą, Reglamentas (EB) Nr. 1726/2000 turėtų būti patikslintas visų pirma sektorinių programų priėmimo, finansavimo teikiant biudžeto paramą ir bendro projektų bei programų regionų bendradarbiavimo ir integracijos srityje finansavimo atžvilgiu.

(5)

Reglamentas (EB) Nr. 1726/2000 įsigaliojo 2000 m. ir galioja iki 2006 m. gruodžio 31 d. Tačiau 6 straipsnio 1 dalyje nustatytas trejų metų preliminarus programavimas. Kad programos atitiktų reglamento galiojimo laiką, turėtų būti numatyta nuostata dėl ketverių metų trukmės preliminarių programų.

(6)

Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno valstybių grupės narių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimas (6), kurio signatarė yra ir Pietų Afrika, buvo pasirašytas Kotonu 2000 m. birželio 23 d. Šio susitarimo 3 protokole apibrėžiamas ribotas Pietų Afrikos statusas, taikant susitarimą.

(7)

Tarybos sprendimas 1999/753/EB (7) patvirtino Europos bendrijos, jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos susitarimo dėl prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo laikiną taikymą. Šio susitarimo X priede numatyta, kad Bendrija suteiks pagalbą Pietų Afrikos vyno bei spiritinių gėrimų sektoriaus restruktūrizavimui ir Pietų Afrikos vynų bei spiritinių gėrimų pardavimui bei platinimui. Tarybos sprendimu 2002/51/EB (8) ir Tarybos sprendimu 2002/52/EB (9) buvo patvirtinti du atitinkami susitarimai dėl prekybos vynu ir spiritiniais gėrimais. Todėl reikia įtraukti papildomą sumą į Reglamente (EB) Nr. 1726/2000 nustatytą finansinę orientacinę sumą.

(8)

Europos plėtros fondo komitetas faktiškai veikia kaip „Pietų Afrikos komitetas“ pagal Reglamentą (EB) Nr. 1726/2000. Yra tikslinga formaliai įsteigti tokį komitetą.

(9)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1726/2000 8 straipsnio 5 dalį Komisija informuoja Komitetą apie finansavimo sprendimus, kuriuos ji ketina priimti dėl projektų ir programų, kurių vertė viršija 5 milijonus eurų. Gero finansų valdymo ir procedūrų tobulinimo sumetimais yra tikslinga šią ribą padidinti iki 8 milijonų eurų.

(10)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1726/2000 turėtų būti atitinkamai iš dalies keičiamas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1726/2000 iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Programos pagrindinį dėmesį skiria kovai su skurdu, atsižvelgia į pirmiau nepalankioje padėtyje buvusių visuomenės sluoksnių poreikius, įtraukia plėtros klausimus, susijusius su aplinkos apsauga bei lyčių lygybe, visų pirma stiprinant moterų dalyvavimą visuose politikos programavimo ir įgyvendinimo lygmenyse. Visose šiose programose ypatingas dėmesys skiriamas institucinių gebėjimų stiprinimui.“

2.

2 straipsnio 2 dalies įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„2.   Pagal šį reglamentą vykdytinas vystymąsi remiantis bendradarbiavimas iš esmės apima Kotonu susitarimo 8 protokolo dėl Pietų Afrikos 8 straipsnyje nurodytas bendradarbiavimo sritis ir visų pirma:“

3.

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

pirmoje pastraipoje įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„2.   Bendrijos lėšomis gali būti padengiamos:“;

ii)

pirmos pastraipos a punktas pakeičiamas taip:

„a)

valstybės biudžeto išlaidos, skirtos remti reformas ir politikos įgyvendinimą prioritetiniuose sektoriuose, kurie buvo nustatyti politinio dialogo metu, naudojant tinkamiausias priemones, įskaitant biudžeto paramą ir kitas konkrečias biudžetinės pagalbos formas.“;

iii)

antroji pastraipa pakeičiama taip:

„Dalis finansavimo gali būti skiriama tiksliniams galutiniams naudos gavėjams (pvz., naujiems verslininkams) rizikos kapitalo forma ar kitomis finansinio dalyvavimo formomis. Prireikus, šios lėšos gali būti valdomos kartu su Europos investicijų banku. Pagal šį reglamentą skiriami ištekliai negali būti naudojami tokiu būdu, kad atsirastų nesąžininga konkurencija.“;

b)

įterpiama ši dalis:

„4a.   Regionų bendradarbiavimo ir integracijos individualiems projektams ir programoms lėšos skiriamos pagal EPRP ir (arba) iš Europos plėtros fondo (EPF) regioninių fondų.

Komisija siekia užtikrinti Daugiametės preliminarios programos lygmenyje subalansuotą finansavimą iš abiejų šaltinių, skiriant regionų bendradarbiavimui ir integracijai preliminarų EPRP procentą, panašaus dydžio kaip EPF dalis skirta regionų bendradarbiavimui ir integracijai pagal Kotonu susitarimo finansinį protokolą.“

4.

5 straipsnis išbraukiamas.

5.

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Programavimas

1.   Daugiametis preliminarus programavimas atliekamas glaudžiai bendradarbiaujant su Pietų Afrikos vyriausybe ir atsižvelgiant į 4 straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodyto koordinavimo rezultatus. Preliminarus programavimas vyks visapusiškai laikantis programavimo, kuriam vadovauja lėšų gavėjas, principo.

2.   Kad būtų pasirengta kiekvienai programavimo užduočiai, atsižvelgiant į glaudesnio koordinavimo su valstybėmis narėmis, įskaitant vietose, sąlygas, Komisija parengia Šalies strategijos dokumentą tardamasi su Pietų Afrikos vyriausybe. Šiame Šalies strategijos dokumente atsižvelgiama į pagal Reglamentą (EB) Nr. 2259/96 ir šį reglamentą finansuojamos veiklos pastaruoju metu atlikto bendro įvertinimo bei kitų reguliarių veiklos vertinimų rezultatus. Kartu pateikiama problemų analizė ir jis apima tokius kompleksinius klausimus kaip skurdo mažinimas, lyčių lygybė, aplinkos apsauga ir tvari plėtra. Daugiametės preliminarios programos projektas pridedamas prie Šalies strategijos dokumento. Pasirenkami tik keletas bendradarbiavimo sektorių iš 2 straipsnyje nustatytų sričių. Nustatomos šiems sektoriams taikomos sąlygos ir lydimosios priemonės. Tiek, kiek įmanoma, parengiami veiksmingumo rodikliai, kad būtų galima lengviau įgyvendinti tikslus ir įvertinti jų poveikį. Šalies strategijos dokumentą ir Daugiametės preliminarios programos projektą išnagrinėja 8 straipsnio1 dalyje nurodytas už vystymąsi atsakingas Komitetas, nustatytas pagal geografinius kriterijus, toliau – Komitetas. Komitetas savo nuomonę pateikia 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

3.   Derybas dėl Daugiametės preliminarios programos veda ir programą pasirašo Komisija ir Pietų Afrikos vyriausybė. Derybų galutinis rezultatas nusiunčiamas Komitetui susipažinti. Komitetas aptaria šį dokumentą, jeigu vienas ar daugiau Komiteto narių to paprašo.

4.   Komitetas kartą per metus persvarsto Šalies strategijos dokumento ir Daugiametės preliminarios programos funkcionavimą, rezultatus ir ilgalaikį tinkamumą. Jeigu, atsižvelgus į vertinimus arba kitus atitinkamus pasikeitimus, paaiškėja, kad yra būtina, Komitetas gali kviesti Komisiją derėtis su Pietų Afrikos vyriausybe dėl Daugiametės preliminarios programos pakeitimų.

5.   Komitetas kartą per metus, remdamasis Komisijos pateikta informacija, aptaria bendrąsias gaires dėl ateinančiais metais vykdytinos veiklos.“

6.

7 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

7.

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Komisijai talkina Pietų Afrikos komitetas, toliau – Komitetas.“;

b)

5 ir 6 dalyse suma „5 milijonus eurų“ yra pakeičiama suma „8 milijonus eurų“.

8.

10 straipsnio 1 dalyje suma „885,5 milijonų eurų“ yra pakeičiama suma „900,5 milijonų eurų“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2004 m. spalio 27 d.

Europos Parlamento vardu

J. BORRELL FONTELLES

Pirmininkas

Tarybos vardu

A. NICOLAI

Pirmininkas


(1)  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento nuomonė (dar neskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2004 m. rugsėjo 13 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 198, 2000 8 4, p. 1.

(3)  OL L 312, 1995 12 23, p. 1.

(4)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(5)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1.

(6)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(7)  OL L 311, 1999 12 4, p. 1.

(8)  OL L 28, 2002 1 30, p. 3.

(9)  OL L 28, 2002 1 30, p. 112.