30.9.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1590/2004

2004 m. balandžio 26 d.

nustatantis Bendrijos programą, skirtą žemės ūkio genetinių išteklių išsaugojimui, apibūdinimui, kaupimui ir naudojimui, ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1467/94

(tekstas svarbus EEE)

Šio akto redakcija lietuvių kalba bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiojo leidinio specialiajame leidime, į kurį bus įtraukti iki 2004 m. gegužės 1 d. priimti institucijų ir Europos centrinio banko dokumentai. Šio leidimo pirmieji tomai bus išleisti palaipsniui nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2004 m. pabaigos.