13.7.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 241/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1276/2004

2004 m. liepos 12 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 204/2004 dėl nuolatinio konkurso Italijos intervencinės agentūros turimų 1998 ir 1999 m. derliaus ryžių perpardavimui vidaus rinkoje paskelbimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3072/95 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 8 straipsnio b punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 204/2004 (2) buvo paskelbtas nuolatinis konkursas Italijos intervencinės agentūros turimų 1998 ir 1999 m. derliaus ryžių perpardavimui vidaus rinkoje.

(2)

Šiuo metu ryžių rinkoje esanti padėtis leidžia parduoti papildomą ryžių kiekį, ypač skaldytų ryžių produkcijos. Taigi prie Reglamente (EB) Nr. 204/2004 nurodyto pardavimui skirto ryžių kiekio reikia pridėti papildomą Italijos intervencinės agentūros turimą ryžių kiekį.

(3)

Kad būtų parduotas likęs kiekis, reikia pratęsti Reglamentu (EB) Nr. 204/2004 paskelbtą nuolatinį konkursą ir numatyti papildomus dalinius konkursus surengti 2004 m. liepos ir rugpjūčio mėn.

(4)

Atitinkamai reikia iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 204/2004.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 204/2004 5 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Paskutinė paraiškų pateikimo pagal kitus dalinius konkursus data yra šių antradienių 12 val. (Briuselio laiku): 2004 m. kovo 2 d., 2004 m. kovo 16 d., 2004 m. kovo 30 d., 2004 m. balandžio 13 d., 2004 m. balandžio 27 d., 2004 m. gegužės 11 d., 2004 m. gegužės 25 d., 2004 m. birželio 8 d. ir 2004 m. liepos 27 d. Paraiškos pradedamos teikti trečiadienį, einantį po nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

3.   Paraiškas teikti paskutiniam daliniam konkursui pradedama 2004 m. rugpjūčio 4 d. ir baigiama 2004 m. rugpjūčio 10 d. 12 val. (Briuselio laiku).

Paraiškos turi būti pateiktos Italijos intervencinei agentūrai:

Ente Nazionale Risi (ENR)

Piazza Pio XI, 1

I-20123 Milano

Telefonas (39-02) 885 51 11

Telefaksas (39-02) 86 13 72“

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 204/2004 I priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir taikomas tiesiogiai visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. liepos 12 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 329, 1995 12 30, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 34, 2004 2 6, p. 23.


PRIEDAS

I PRIEDAS

(tonomis)

Sandėliavimo vieta (adresas)

Sandėliavimo vieta (identifikavimo kodas) (1)

Turimas kiekis

Via Madonna di G. 39 – Lugo fraz. Cotignola (RA)

IT 0I 1400

4 509,600

Via S. Daniele – Camisano V.no (VI)

IT 0I 1600

17 680,945

Via Roma 128 – Casalvolone (NO)

IT 0I 2100

195,990

Via S. Giuliano 163 – Castelceriolo (AL)

IT 0I 2300

3 407,075

Via Traversagno – Mizzana (FE)

IT 0I 2700

2 914,280

Via Rognone 4 – Mede (PV)

IT 0I 3700

1 460,140

Via Elvo 64 – Salussola (VC)

IT 0I 4600

2 123,960

Via Repubblica 40 – Stroppiana (VC)

IT 0I 4700

1 432,500

Via Brede 3 – S. Martino dell'Argine (MN)

IT 0I 5000

6 316,360

Via Tasso – Polesella (RO)

IT 0I 5700

3 358,580

Via Gramsci 52 – Arquata Scrivia (AL)

IT 01 2000

4 000,000

Iš viso

47 399,430


(1)  Prieš nacionalinį identifikavimo kodą eina Italijos ISO kodas.