32004R0851Oficialusis leidinys L 142 , 30/04/2004 p. 0001 - 0011


Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 851/2004

2004 m. balandžio 21 d.

steigiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 152 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [1],

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [2],

kadangi:

(1) Bendrija, laikydama tai prioritetu, yra įsipareigojusi saugoti ir gerinti žmonių sveikatą vykdydama ligų, ypač užkrečiamųjų ligų, prevenciją bei kovoti su potencialiomis grėsmėmis sveikatai siekiant užtikrinti aukštą Europos piliečių sveikatos apsaugos lygį. Siekiant duoti ligų protrūkiams veiksmingą atsaką būtini Bendrijos lygiu koordinuojami visuotini valstybių narių veiksmai ir patyrusių visuomenės sveikatos ekspertų indėlis.

(2) Bendrija turi koordinuotai ir visuotinai spręsti problemas, kurios kelia Europos piliečių susirūpinimą dėl jų keliamos grėsmės visuomenės sveikatai. Sveikatos apsauga gali reikšti įvairius veiksmus nuo parengties ir kontrolės priemonių iki žmonių ligų prevencijos, todėl būtina išlaikyti didelę veiksmų apimtį. Visuotinis Bendrijos atsakas reikalingas ir dėl ligų sukėlėjų tyčinio paskleidimo pavojaus.

(3) Valstybės narės privalo teikti informaciją apie užkrečiamąsias ligas per atitinkamas nustatytas struktūras ir (arba) valdžios institucijas 1998 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 2119/98/EB dėl užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tinklo Bendrijoje sukūrimo 4 straipsnyje nustatyta tvarka [3], pagal kurią reikalaujama laiku atlikti mokslinę analizę, kad Bendrija galėtų imtis veiksmingų priemonių.

(4) Sprendime Nr. 2119/98/EB aiškiai skatinama pagerinti valstybės nares jungiančių užkrečiamųjų ligų priežiūrai skirtųjų tinklų aprėptį ir veiksmingumą, kad Bendrijos veiksmai galėtų jais remtis, ir patenkinti poreikį skatinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, kurios rūpinasi visuomenės sveikata, ir ypač siekti artimiau bendradarbiauti su Pasaulio sveikatos organizacija (PSO). Todėl Ligų kontrolės ir prevencijos centras turi nustatyti aiškią bendradarbiavimo su PSO tvarką.

(5) Nepriklausoma tarnyba, vadinama Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru, turi Bendrijai teikti nepriklausomas mokslines konsultacijas, pagalbą ir atlikti ekspertizes, tuo turi užsiimti paties centro kvalifikuoti medicinos, mokslo ir epidemiologijos srities darbuotojai arba šių sričių darbuotojai iš pripažintų kompetentingų tarnybų, veikiančių valstybės narės institucijų, atsakingų už žmonių sveikatą, vardu.

(6) Šis reglamentas centrui nesuteikia jokių reguliacinio pobūdžio įpareigojimų.

(7) Centro užduotis – nustatyti, įvertinti ir pranešti apie esamas ir atsirandančias grėsmes žmonių sveikatai dėl užkrečiamųjų ligų. Kilus nežinomos kilmės ligų, kurios gali plisti Bendrijoje arba pasiekti Bendrijos teritoriją, protrūkiams, centras turi įgaliojimus veikti atitinkamai nacionaliniu arba Bendrijos lygiu savo paties iniciatyva, kol nustatomas protrūkio šaltinis, tada jis bendradarbiauja su atitinkamomis kompetentingomis institucijomis.

(8) Tokiu būdu centras didins mokslinės ekspertizės gebėjimą Europos bendrijoje ir rems Bendrijos parengties planavimą. Jis turi remti egzistuojančias veiklos kryptis kaip, pavyzdžiui, atitinkamos Bendrijos veiksmų programos visuomenės sveikatos sektoriuje atsižvelgiant į užkrečiamųjų ligų kontrolę ir prevenciją, epidemiologinę priežiūrą, mokymo programas ir išankstinio įspėjimo ir atsako mechanizmus, taip pat turi skatinti keitimąsi geriausia praktika ir patirtimi atsižvelgiant į skiepijimo programas.

(9) Atsirandančios grėsmės sveikatai gali turėti pasekmių tiek psichinei, tiek fizinei sveikatai, todėl centras turi jo kompetencijai priklausančiose srityse surinkti ir išanalizuoti duomenis ir informaciją apie atsirandančias grėsmes visuomenės sveikatai ir jų aplinkybes, kad per pasirengimą apsaugotų visuomenės sveikatą Europos bendrijoje. Jis turi padėti valstybės narėms tobulinti ir palaikyti gebėjimą laiku reaguoti bei šia veiklą koordinuoti su valstybėmis narėmis. Iškilus pavojui visuomenės sveikatai, centras turi veikti glaudžiai bendradarbiaudamas su Komisijos tarnybomis ir kitomis įstaigomis, valstybėmis narėmis ir tarptautinėmis organizacijomis.

(10) Centras turi siekti visada išlaikyti mokslinio darbo kokybę naudodamasis savo atliekama ekspertize ir ekspertize valstybėse narėse, skatinti, plėtoti ir vadovauti taikomosioms mokslinėms studijoms. Tokiu būdu jis tobulina mokslinės ekspertizės skaidrumą ir patikimumą Bendrijoje. Be to, jis remia Bendrijos parengties planavimą stiprindamas klinikinio darbo ir visuomenės sveikatos sektoriaus ryšius, ugdydamas visuomenės sveikatos laboratorijų gebėjimą greitai diagnozuoti, palaikydamas ir koordinuodamas mokymo programas.

(11) Administracinė valdyba turi būti išrinkta tokiu būdu, kad užtikrintų valstybių narių, Europos Parlamento ir Komisijos atstovų aukščiausius kompetencijos standartus ir plačią patirtį atitinkamose srityse.

(12) Administracinė valdyba turi turėti įgaliojimus, kad galėtų sudaryti biudžetą, tikrinti jo vykdymą, parengti vidaus taisykles, užtikrinti suderinamumą su Bendrijos politikos kryptimis, nustatyti centro finansų reguliavimą Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento [4], toliau – "Finansinis reglamentas", nuostatose nustatyta tvarka ir skirti direktorių po to, kai parlamentas apsvarsto parinktą kandidatą.

(13) Patariamasis forumas turi patarinėti direktoriui jam atliekant savo pareigas. Jį turi sudaryti valstybių narių kompetentingų institucijų, kurios vykdo panašias į centro užduotis, atstovai ir Europos lygiu suinteresuotų šalių, pavyzdžiui, nevyriausybinių organizacijų, profesinių organizacijų arba universitetų, atstovai. Patariamasis forumas sukuria tokį mechanizmą, kad galima būtų keistis informacija apie galimus rizikos veiksnius, kaupti žinias ir prižiūrėti centro mokslinio darbo kokybę ir nepriklausomumą.

(14) Labai svarbus Bendrijos institucijų, plačiosios visuomenės ir suinteresuotų šalių pasitikėjimas centru. Todėl būtina užtikrinti nepriklausomumą, aukštą kokybę moksliniu požiūriu, skaidrumą ir veiksmingumą.

(15) Centro nepriklausomumas ir jo vaidmuo informuojant visuomenę reiškia, kad jis turi sugebėti pranešti apie savo iniciatyvas jo kompetencijai priklausančiose srityse, tuo siekiama pateikti objektyvią, patikimą ir lengvai suprantamą informaciją, kad stiprintų piliečių pasitikėjimą juo.

(16) Centro veiklą finansuoja Europos Sąjungos bendrasis biudžetas nekeičiant prioritetų, kuriuos nustatė biudžeto valdymo institucija atsižvelgdama į finansines perspektyvas. Bendrijos biudžetinė procedūra ir toliau taikoma bet kurioms subsidijoms, kurias apmokestina Europos Sąjungos bendrasis biudžetas, ir jų metiniam įvertinimui. Be to, Audito Rūmai turi atlikti sąskaitų auditą.

(17) Būtina leisti šiame darbe dalyvauti šalims, kurios nėra Europos Sąjungos narės ir kurios pasirašė susitarimus, įpareigojančius jas perimti ir vykdyti Bendrijos teisę toje srityje, kurioje taikomas šis reglamentas.

(18) Būtina atlikti nepriklausomą išorinį vertinimą, kad būtų įvertinta centro reikšmė atliekant žmonių ligų prevenciją ir kontrolę ir galima būtinybė išplėsti centro kompetencijos apimtį, kad jo veikla apimtų kitas svarbias Bendrijos lygio veiklos kryptis visuomenės sveikatos srityje, ypač sveikatos priežiūrą.

(19) Taip pat centras turi sugebėti inicijuoti mokslines studijas, kurios būtinos jo pareigoms atlikti, ir tuo pat metu užtikrinti, kad dėl jo palaikomo ryšio su Komisija ir valstybėmis narėmis būtų išvengta darbų dubliavimo. Tai turi būti daroma atvirai ir skaidriai, centras turi atsižvelgti į jau egzistuojančias Bendrijos ekspertizės galimybes, struktūras ir įstaigas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Taikymo sritis

1. Šiuo reglamentu įsteigiama nepriklausoma Europos ligų prevencijos ir kontrolės tarnyba, nustatoma jos kompetencija, užduotys ir organizacija.

2. Ši tarnyba toliau vadinama Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru, toliau – "Centru".

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente:

a) "kompetentinga institucija" – bet kuri struktūra, institutas, atstovas arba kita mokslinė įstaiga, kuri, kaip pripažįsta valstybių narių valdžios institucijos, gali teikti nepriklausomas mokslines ir technines konsultacijas arba geba veikti žmonių ligų prevencijos ir kontrolės srityje;

b) "žmonių ligų prevencija ir kontrolė" – visos priemonės, kurių imasi kompetentingos visuomenės sveikatos priežiūros institucijos valstybėse narėse, kad užkirstų kelią arba sustabdytų ligos plitimą;

c) "skirtasis priežiūros tinklas" – bet koks konkretus akredituotas struktūras ir valstybių narių valdžios institucijas jungiantis, epidemiologinei priežiūrai parinktas tinklas, vienijantis informaciją apie ligas ir specialius sveikatos klausimus;

d) "užkrečiamosios ligos" – Sprendimo Nr. 2119/98/EB sprendimo priede išvardytos ligų kategorijos;

e) "grėsmė sveikatai" – sąlyga, ligos sukėlėjas arba incidentas, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai sukelia susirgimą;

f) terminas "epidemiologinė priežiūra" vartojamas Sprendime Nr. 2119/98/EB jam priskirta reikšme;

g) terminas "Bendrijos tinklas" vartojamas Sprendimo Nr. 2119/98/EB jam priskirta reikšme;

h) "skubaus įspėjimo ir reagavimo sistema" – Sprendime Nr. 2119/98/EB nustatyta tvarka užkrečiamųjų ligų kontrolės ir prevencijos tikslais sukurtas tinklas, kuris suformuotas palaikant nuolatinį ryšį tarp Komisijos ir kiekvienos valstybės narės kompetentingų valstybės sveikatos priežiūros institucijų per atitinkamas priemones, nurodytas 1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendime 2000/57/EB dėl užkrečiamųjų ligų prevencijai ir kontrolei pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2119/98/EB nustatytos skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemos [5].

3 straipsnis

Centro kompetencija ir užduotys

1. Siekiant sustiprinti Bendrijos ir valstybių narių gebėjimą apsaugoti žmonių sveikatą vykdant žmonių ligų prevenciją ir kontrolę, Centro kompetencijai priklauso nustatyti, įvertinti ir pranešti apie dabartines ir atsirandančias grėsmes žmonių sveikatai dėl užkrečiamųjų ligų. Kai kyla kiti nežinomos kilmės ligos protrūkiai, kurie gali plisti Bendrijoje arba pasiekti Bendrijos teritoriją, centras veikia savo paties iniciatyva, kol nustatoma protrūkio priežastis. Jeigu protrūkis kyla tikrai ne dėl užkrečiamosios ligos, centras veikia tik bendradarbiaudamas su kompetentinga institucija tik tos institucijos prašymu. Centras, vykdydamas savo užduotis, visada atsižvelgia į valstybių narių, Komisijos ir kitų Bendrijos tarnybų įsipareigojimus, taip pat į visuomenės sveikatos priežiūros srityje veikiančių tarptautinių organizacijų įsipareigojimus, kad užtikrintų veiksmų visapusiškumą, darnumą ir suderinamumą.

2. Savo kompetencijos srityje centras:

a) ieško, renka, lygina, vertina ir platina svarbius mokslinius ir techninius duomenis;

b) teikia mokslines nuomones, mokslinę ir techninę pagalbą, įskaitant mokymą;

c) laiku teikia informaciją Komisijai, valstybėms narėms, Bendrijos tarnyboms ir visuomenės sveikatos priežiūros srityje veikiančioms tarptautinėms organizacijoms;

d) koordinuoja institucijų, kurios veikia centro kompetencijai priklausančioje srityje, teikiamų duomenų perdavimą Europos tinkle, taip pat darbą tinklų, kurie sukuriami įgyvendinant Komisijos remiamas su visuomenės sveikata susijusias veiklos kryptis ir kurie valdo skirtuosius priežiūros tinklus;

ir

e) keičiasi informacija, profesinėmis žiniomis ir geriausia praktika, palengvina bendrų veiksmų plėtotę ir įgyvendinimą.

3. Centras, Komisija ir valstybės narės bendradarbiauja, kad vis veiksmingiau būtų derinamos atitinkamos veiklos kryptys.

4 straipsnis

Valstybių narių įsipareigojimai

Valstybės narės

a) centrui laiku teikia turimus mokslinius ir techninius duomenis, kurie svarbūs jo atliekamoms užduotims;

b) perduoda centrui visus pranešimus, perduotus Bendrijos tinklui per skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą;

ir

c) centro kompetencijai priklausančioje srityje nurodo pripažintas kompetentingas institucijas ir visuomenės sveikatos ekspertus, kurie galėtų padėti Bendrijai reaguojant į grėsmes sveikatai, pavyzdžiui, atlikti sričių tyrimus, kai nustatomi grupiniai ligos atvejai arba kyla jos protrūkis.

2 SKYRIUS

VEIKLOS PROCEDŪROS

5 straipsnis

Skirtųjų priežiūros tinklų veikimas ir duomenų perdavimas tinklu

1. Centras, valdydamas skirtuosius priežiūros tinklus ir teikdamas technines ir mokslines profesines žinias Komisijai ir valstybėms narėms, remia valstybių narių pripažintų kompetentingų institucijų darbą perduodant duomenis tinklu.

2. Centras užtikrina Sprendime Nr. 2119/98/EB nurodytų institucijų ir struktūrų skirtųjų priežiūros tinklų integruotą veikimą, kai būtina, pasitelkdamas vieną arba daugiau priežiūros tinklų. Konkrečiai jis:

a) užtikrina kokybę prižiūrėdamas ir vertindamas tokių skirtųjų priežiūros tinklų vykdomą priežiūrą, kad užtikrintų optimalų veikimą;

b) prižiūri duomenų bazę (-es), reikalingą (-as) epidemiologinei priežiūrai;

c) perduoda duomenų analizės rezultatus Bendrijos tinklui ir

d) derina ir racionalizuoja veikiančias metodologijas.

3. Skatindamas ekspertinių ir etaloninių laboratorijų bendradarbiavimą centras stiprina pakankamą Bendrijos gebėjimą diagnozuoti, susekti, įvardinti ir charakterizuoti infekcinių ligų sukėlėjus, kurie gali kelti grėsmę visuomenės sveikatai. Centras palaiko ir plečia tokį bendradarbiavimą, remia kokybės užtikrinimo programų įgyvendinimą.

4. Centras bendradarbiauja su valstybių narių pripažintomis kompetentingomis institucijomis, ypač kai atliekamas parengiamasis darbas siekiant pateikti mokslines nuomones, mokslinę ir techninę pagalbą, surinkti duomenis ir nustatyti atsirandančias grėsmes sveikatai.

6 straipsnis

Mokslinės nuomonės ir studijos

1. Centras teikia nepriklausomas mokslines nuomones, ekspertų konsultacijas, duomenis ir informaciją.

2. Centras siekia visada išlaikyti mokslinio darbo kokybę remdamasis geriausiais ekspertais. Kai nepriklausomos mokslinės ekspertizės negalima atlikti naudojantis esančiais skirtaisiais priežiūros tinklais, centras gali sukurti nepriklausomą ad hoc mokslinę darbo grupę.

3. Centras gali skatinti arba inicijuoti jo užduotims įgyvendinti būtinas mokslines studijas, taikomąsias mokslines studijas ir projektus dėl jo veiklos pagrįstumo analizės, plėtros ir pasirengimo jai. Centras vengia valstybių narių arba Bendrijos tyrimo programų dubliavimo.

4. Centras konsultuoja Komisiją tyrimo ir visuomenės sveikatos studijų planavimo ir prioritetų nustatymo klausimais.

7 straipsnis

Mokslinių nuomonių teikimo tvarka

1. Centras teikia mokslinę nuomonę:

a) Komisijos prašymu bet kuriuo jo kompetencijai priklausančiu klausimu ir visais atvejais, kai Bendrijos teisės aktuose yra nuostata, numatanti, kad reikia konsultuotis su centru,

b) Europos Parlamento arba valstybės narės prašymu jo kompetencijai priklausančiais klausimais,

ir

c) savo paties iniciatyva jo kompetencijai priklausančiais klausimais.

2. Kartu su 1 dalyje nurodytais prašymais pateikiama pagalbinė informacija, paaiškinanti spręstiną mokslinį klausimą ir nurodanti jo svarbą Bendrijai.

3. Centras pateikia mokslines nuomones per abiejų pusių sutartą laikotarpį.

4. Kai skirtingi prašymai pateikiami tais pačiais klausimais arba kai prašymas pateikiamas nesilaikant 2 dalyje nustatytos tvarkos, arba yra neaiškus, centras gali atmesti prašymą pateikti nuomonę arba, pasikonsultavęs su prašymą pateikusia institucija arba valstybe (-ėmis) nare (-ėmis) pasiūlyti pataisyti prašymą. Prašymą pateikusiai institucijai arba valstybei (-ėms) narei (-ėms) nurodomos atsisakymo patenkinti prašymą priežastys.

5. Kai centras jau pateikė mokslinę nuomonę prašyme nurodyta konkrečia tema ir padaro išvadą, kad nėra mokslinio pagrindo, kuris pateisintų pakartotinį klausimo nagrinėjimą, šią išvadą grindžianti informacija perduodama prašymą pateikusiai institucijai arba valstybei (-ėms) narei (-ėms).

6. Centro vidaus taisyklės nustato mokslinės nuomonės pateikimo formai, aiškinamajai informacijai ir paskelbimui keliamus reikalavimus.

8 straipsnis

Skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemos valdymas

1. Centras padeda Komisijai valdydamas skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą ir užtikrindamas gebėjimą koordinuotai reaguoti kartu su valstybėmis narėmis.

2. Centras nagrinėja per skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą gautų pranešimų turinį. Centras teikia informaciją, profesines žinias, konsultacijas ir įvertina riziką. Centras taip pat imasi veiksmų užtikrinti, kad skubaus įspėjimo ir reagavimo sistema efektyviai sietųsi su kitomis Bendrijos pranešimo apie pavojų sistemomis (pvz., gyvūnų sveikatos, maisto ir pašaro ir civilinės saugos).

9 straipsnis

Mokslinė ir techninė pagalba bei mokymas

1. Centras teikia mokslines ir technines profesines žinias valstybėms narėms, Komisijai ir kitoms Bendrijos tarnyboms plėtojant, reguliariai peržiūrint ir atnaujinant parengties planus, taip pat plėtojant intervencijos strategijas jo kompetencijai priklausančioje srityje.

2. Komisija, valstybės narės, trečiosios šalys ir tarptautinės organizacijos (ypač PSO) gali prašyti centrą pateikti mokslinę ir techninę pagalbą jo kompetencijai priklausančioje srityje. Centras teikia mokslinę ir techninę pagalbą remdamasis įrodymais grindžiamu mokslu ir technologija. Tokia pagalba gali apimti ir paramą Komisijai ir valstybėms narėms plėtojant technines gaires dėl geros praktikos ir apsaugos priemonių, kurių imamasi reaguojant į grėsmes žmonių sveikatai, šiuo tikslu teikiama ekspertų pagalba, sutelkiamos ir koordinuojamos tyrimo komandos. Centras reaguoja priklausomai nuo savo finansinio pajėgumo ir turimų įgaliojimų.

3. Kartu su mokslinės ir techninės pagalbos prašymu centrui pateikiamas ir nustatytas terminas, dėl kurio turi būti susitarta su centru.

4. Kai tokį pagalbos prašymą pateikia Komisija, valstybė narė, trečioji šalis arba tarptautinė organizacija, o centras nėra finansiškai pajėgus patenkinti prašymą, jis įvertina prašymą ir ieško galimybių į jį reaguoti tiesiogiai arba per kitus Bendrijos mechanizmus.

5. Centras nedelsiant per Sprendimu Nr. 2119/98/EB sukurtą Bendrijos tinklą informuoja valstybių narių valdžios institucijas ir Komisiją apie bet kurį tokį prašymą ir apie savo ketinimus.

6. Centras atitinkamai remia ir koordinuoja mokymo programas, kad valstybės narės ir Komisija turėtų pakankamai kvalifikuotų specialistų, ypač epidemiologinės priežiūros ir srities tyrimų sferoje, ir gebėtų apibrėžti sveikatos priežiūros priemones, kad būtų galima kontroliuoti ligų protrūkius.

10 straipsnis

Atsirandančių grėsmių sveikatai nustatymas

1. Centras, bendradarbiaudamas su valstybėmis narėmis, savo kompetencijos srityse nustato procedūras, kaip sistemingai ieškoti, rinkti, lyginti, nagrinėti informaciją ir duomenis siekiant nustatyti atsirandančias grėsmes sveikatai, kurios gali turėti tiek psichinių, tiek fizinių pasekmių ir kurios galėtų turėti įtakos Bendrijai.

2. Centras siunčia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai metinį esamų ir atsirandančių grėsmių sveikatai Bendrijoje įvertinimą.

3. Centras taip pat kaip įmanoma anksčiau informuoja Komisiją ir valstybes nares apie išvadas, į kurias būtina nedelsiant atkreipti dėmesį.

11 straipsnis

Duomenų rinkimas ir analizė

1. Centras koordinuoja duomenų rinkimą, tvirtinimą, analizę ir duomenų platinimą Bendrijos lygiu, įskaitant duomenis apie skiepijimo strategijas. Šie surinkti duomenys apibendrinami kaip statistinė informacija bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir naudojant, jei būtina, Bendrijos statistikos programą, kad būtų skatinama sinergija ir išvengta dubliavimo.

2. Įgyvendindamas 1 dalies nuostatas centras:

- kartu su valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir Komisija sukuria atitinkamas procedūras, kad palengvintų konsultavimąsi, duomenų perdavimą ir prieigą,

- atlieka prevencijos ir kontrolės priemonių techninį ir mokslinį įvertinimą Bendrijos lygiu

ir

- artimai bendradarbiauja su duomenų rinkimo srityje Bendrijoje dirbančių organizacijų kompetentingomis institucijomis, trečiosiomis šalimis, PSO ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis.

3. Centras pateikia 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka surinktą svarbią informaciją valstybėms narėms objektyviu, patikimu ir lengvai prieinamu būdu.

12 straipsnis

Informavimas apie centro veiklos kryptis

1. Perdavęs svarbią informaciją valstybėms narėms ir Komisijai, centras savo paties iniciatyva bendrauja savo kompetencijos srityje. Jis užtikrina, kad visuomenė ir visos suinteresuotos šalys gautų objektyvią, patikimą ir lengvai prieinamą informaciją apie jo darbo rezultatus. Centras, siekdamas šių tikslų, pateikia informaciją plačiajai visuomenei, tai atlieka taip pat ir per skirtąjį tinklapį. Jis taip pat paskelbia 6 straipsnyje nustatyta tvarka pateiktas nuomones.

2. Centras veikia artimai bendradarbiaudamas su valstybėmis narėmis ir Komisija, kad skatintų būtiną darnumą pranešant apie riziką dėl grėsmių sveikatai.

3. Centras bendradarbiauja atitinkamai su valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis atsižvelgdamas į viešojo informavimo kampanijas.

3 SKYRIUS

ORGANIZACIJA

13 straipsnis

Centro organai

Centrą sudaro:

a) administracinė valdyba;

b) direktorius ir jo (jos) personalas;

c) patariamasis forumas.

14 straipsnis

Administracinė valdyba

1. Administracinę valdybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės paskirtą narį, du Europos Parlamento paskirti nariai ir trys Komisiją atstovaujantys ir jos paskirti nariai.

2. Valdybos nariai skiriami taip, kad būtų užtikrinti aukščiausi kompetencijos standartai ir didelė svarbių profesinių žinių apimtis.

Pakaitiniai nariai, kurie atstovauja narį, kai jo (jos) nėra, skiriami tokia pat tvarka.

Narių kadencija trunka ketverius metus, ją galima pratęsti.

3. Administracinė valdyba patvirtina centro vidaus taisykles remdamasi direktoriaus pasiūlymu. Šios taisyklės paskelbiamos visuomenei.

Administracinė valdyba pirmininku išrenka vieną savo narių dvejų metų laikotarpiui, pirmininkavimo laikotarpį galima pratęsti.

Administracinė valdyba renkasi mažiausiai du kartus per metus pirmininko kvietimu arba mažiausiai trečdalio jos narių prašymu.

4. Administracinė valdyba patvirtina savo Darbo tvarkos taisykles.

5. Administracinė valdyba:

a) taiko drausmines priemones direktoriui, skiria arba atleidžia jį (ją) pagal 17 straipsnį;

b) užtikrina, kad centras vykdytų savo pareigas ir atliktų jam paskirtas užduotis šiame reglamente nurodytomis sąlygomis, taip pat ji tai daro remdamasi reguliariais nepriklausomais ir išorės vertinimais, atliekamais kas penkerius metus;

c) sudaro 5 straipsnyje nurodytų kompetentingų institucijų sąrašą ir jį paskelbia;

d) iki kiekvienų metų sausio 31 d. patvirtina centro darbo programą ateinantiems metams. Taip pat patvirtina persvarstytiną daugiametę programą. Administracinė valdyba taip pat užtikrina, kad šios programos atitiktų Bendrijos teisėkūros ir politikos prioritetus jos kompetencijai priklausančioje srityje. Iki kiekvienų metų kovo 30 d. administracinė valdyba patvirtina bendrą ankstesnių metų centro veiklos ataskaitą;

e) patvirtina centrui taikomas finansines taisykles po konsultacijų su Komisija. Jos negali skirtis nuo 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje [6], nebent to konkrečiai reikia centro darbui turint išankstinį Komisijos sutikimą;

f) visiems nariams vienbalsiai nubalsavus nustato taisykles, taikomas centre vartojamoms kalboms, taip pat numato galimybę vartoti skirtingas kalbas centro vidaus darbe ir bendraujant išoriškai, atsižvelgiant į poreikį abiem atvejais visoms suinteresuotoms šalims užtikrinti galimybę dalyvauti centro darbe.

6. Direktorius dalyvauja administracinės valdybos posėdžiuose be balsavimo teisės ir užtikrina, kad būtų teikiamos sekretoriato paslaugos.

15 straipsnis

Balsavimas

1. Administracinė valdyba priima sprendimus paprastąja visų narių dauguma. Dviejų trečiųjų visų narių daugumos reikia tvirtinant Darbo tvarkos taisykles, centro vidaus darbo taisykles, biudžetą, metinę darbo programą, skiriant ir nušalinant direktorių.

2. Kiekvienas iš šių narių turi po vieną balsą. Centro direktorius nebalsuoja.

3. Nariui nedalyvaujant, jo (jos) pakaitinis turi teisę pasinaudoti jo (jos) balsavimo teise.

4. Darbo tvarkos taisyklėse nustatoma smulkesnė balsavimo tvarka, konkrečiai sąlygos, kuriomis narys veikia kito nario vardu.

16 straipsnis

Direktorius

1. Centrui vadovauja jo direktorius, kuris yra visiškai nepriklausomas atlikdamas savo pareigas, jei tai nepažeidžia atitinkamų Komisijos ir administracinės valdybos kompetencijos sričių.

2. Direktorius yra teisinis centro atstovas, jis atsako už:

a) kasdienį centro administravimą;

b) darbo programų projektų parengimą;

c) diskusijų administracinėje valdyboje parengimą;

d) darbo programų ir administracinės valdybos patvirtintų sprendimų įgyvendinimą;

e) atitinkamos mokslinės, techninės ir administracinės pagalbos teikimo patariamajam forumui užtikrinimą;

f) tai, kad centras vykdytų savo užduotis laikydamasis savo klientų reikalavimų, ypač užtikrintų mokslinio darbo kokybę, veiklos ir nuomonių nepriklausomumą, išlaikytų suteiktų paslaugų ir laiko, kurio reikėjo paslaugoms suteikti, santykį;

g) įplaukų ir išlaidų ataskaitos parengimą ir centro biudžeto vykdymą;

h) visus personalo reikalus, ypač kai naudojamasi 29 straipsnio 2 dalyje numatytomis galiomis.

3. Kiekvienais metais direktorius administracinei valdybai teikia tvirtinti:

a) bendrosios ataskaitos, apimančios visą praėjusių metų centro veiklą, projektą;

b) darbo programų projektus;

c) ankstesniųjų metų metinių sąskaitų projektus;

d) ateinančių metų biudžeto projektą.

4. Direktorius, gavęs administracinės valdybos patvirtinimą, vėliausiai iki birželio 15 d. nusiunčia metinę centro veiklos ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui. Centras kiekvienais metais biudžeto valdymo institucijai siunčia visą informaciją, kuri yra svarbi vertinimo procedūrų rezultatams.

5. Direktorius atsiskaito administracinei valdybai už centro veiklą.

17 straipsnis

Direktoriaus skyrimas

1. Direktorių skiria administracinė valdyba penkerių metų laikotarpiui, kuris gali būti vieną kartą pratęstas laikotarpiui iki penkerių metų, remdamasi Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašu po atviro konkurso, kuriame susidomėjusieji kviečiami dalyvauti paskelbiant Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba kitur.

2. Administracinės valdybos nominuotas kandidatas prieš paskyrimą kviečiamas nedelsiant padaryti pareiškimą Europos Parlamente ir atsakyti į šios institucijos narių klausimus.

18 straipsnis

Patariamasis forumas

1. Patariamąjį forumą sudaro valstybėse narėse esančių techniškai kompetentingų institucijų, kurios vykdo panašias į centro užduotis, nariai. Kiekviena valstybė narė skiria po vieną atstovą, kurio (-ios) mokslinė kompetencija yra pripažinta, taip pat Komisija nominuoja tris narius, kurie neturi balsavimo teisės ir atstovauja suinteresuotas šalis, tokias kaip pacientus atstovaujančios nevyriausybinės organizacijos, profesinės organizacijos ir mokslo įstaigos, Europos lygiu. Atstovus gali pakeisti tuo pat metu paskirti pakaitiniai atstovai.

2. Patariamojo forumo nariai nėra administracinės valdybos nariai.

3. Patariamasis forumas remia direktorių šiam siekiant užtikrinti centro mokslinio darbo kokybę, veiklos ir nuomonių nepriklausomumą.

4. Patariamasis forumas sukuria mechanizmą, skirtą keistis informacija apie grėsmes sveikatai ir kaupti žinias. Jis užtikrina, kad centras ir kompetentingos institucijos valstybėse narėse artimai bendradarbiautų ypač šiose srityse:

a) centro mokslinių studijų su valstybėmis narėmis derinimas;

b) tokiomis aplinkybėmis, kai bendradarbiauja centras ir nacionalinė institucija;

c) Europos tinklų kūrimo skatinimas, kūrimas ir priežiūra centro kompetencijai priklausančiose srityse;

d) kai centras ir valstybė narė nustato atsirandančią grėsmę visuomenės sveikatai;

e) centro kuriamos mokslinės darbo grupės;

f) moksliniai ir visuomenės sveikatos prioritetai, įtraukti į darbo programą.

5. Patariamajam forumui pirmininkauja direktorius, o kai jo (jos) nėra, pirmininkauja pavaduotojas iš centro. Forumas renkasi reguliariai direktoriaus kvietimu arba mažiausiai trečdalio jo narių prašymu ne mažiau kaip keturis kartus per metus. Jo darbo procedūros nurodomos centro vidaus taisyklėse ir paskelbiamos viešai.

6. Komisijos departamentų atstovai gali dalyvauti patariamojo forumo darbe.

7. Centras gali suteikti patariamajam forumui būtiną techninę ir logistinę pagalbą, parūpinti sekretoriatą jo susitikimams.

8. Direktorius gali pakviesti profesinių arba mokslinių institucijų, arba nevyriausybinių organizacijų, kurios pripažįstamos kaip turinčios patirties su centro darbu susijusiose srityse, ekspertus ir atstovus bendradarbiauti atliekant konkrečias užduotis ir dalyvauti svarbioje patariamojo forumo veikloje.

4 SKYRIUS

SKAIDRUMAS IR KONFIDENCIALUMAS

19 straipsnis

Interesų deklaravimas

1. Administracinės valdybos nariai, patariamojo forumo nariai, mokslinės darbo grupės ir direktorius įsipareigoja veikti taip, kad gintų viešuosius interesus.

2. Administracinės valdybos nariai, direktorius, patariamojo forumo nariai, taip pat mokslinėse darbo grupėse dalyvaujantys išorės ekspertai pateikia įsipareigojimų deklaraciją ir interesų deklaraciją nurodydami, kad nėra jokių interesų, kurie gali būti laikomi pažeidžiančiais jų nepriklausomumą, arba nurodydami visus tiesioginius arba netiesioginius interesus, kurie gali būti laikomi pažeidžiančiais jų nepriklausomumą. Šios deklaracijos pateikiamos raštu kiekvienais metais.

3. Direktorius, administracinės valdybos nariai, taip pat mokslinėse darbo grupėse dalyvaujantys išorės ekspertai kiekviename susitikime nurodyto visus interesus, kurie gali būti laikomi pažeidžiančiais jų nepriklausomumą, kai svarstomi tam tikri darbotvarkės klausimai. Tokiais atvejais šie asmenys turi nusišalinti nuo dalyvavimo diskusijose ir sprendimų priėmimo.

20 straipsnis

Informacijos skaidrumas ir apsauga

1. Centro turimiems dokumentams taikomas 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais [7].

2. Administracinė valdyba patvirtina praktinę Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 įgyvendinimo tvarką per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo.

3. Dėl pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 8 straipsnį priimtų sprendimų galima pateikti skundą ombudsmenui arba pateikti ieškinį Europos Bendrijų Teisingumo Teismui remiantis Sutarties atitinkamai 195 ir 230 straipsniuose nurodytomis sąlygomis.

4. Asmens duomenimis nėra naudojamasi, jie nėra pranešami, išskyrus tais atvejais, kai tai ypač būtina atliekant centro misiją. Tokiais atvejais taikomas 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo. [8]

21 straipsnis

Konfidencialumas

1. Centras, nepažeisdamas 20 straipsnio, trečiosioms šalims neatskleidžia jo gaunamos informacijos, kurią reikalaujama laikyti paslaptyje ir kai šis reikalavimas yra pagrįstas, išskyrus informaciją, kuri turi būti paskelbta, jei to reikalauja aplinkybės, kad būtų apsaugota visuomenės sveikata. Siekiant nepažeisti Sprendimo Nr. 2119/98/EB, jei konfidencialią informaciją pateikė valstybė narė, šios informacijos negalima atskleisti be išankstinio šios valstybės narės sutikimo.

2. Administracinės valdybos nariams, direktoriui, taip pat mokslinėse darbo grupėse dalyvaujantiems išorės ekspertams, patariamojo forumo nariams, centro personalo darbuotojams, net baigusiems eiti savo pareigas, taikomi reikalavimai išsaugoti konfidencialumą pagal Sutarties 287 straipsnį.

3. Centro pateiktų mokslinių nuomonių išvados dėl galimo poveikio sveikatai jokiu būdu nelaikomos konfidencialiomis.

4. Savo vidaus taisyklėse centras nustato 1 ir 2 dalyse nurodytų konfidencialumo taisyklių praktinę įgyvendinimo tvarką.

5 SKYRIUS

FINANSINĖS NUOSTATOS

22 straipsnis

Biudžeto sudarymas

1. Centro įplaukų ir išlaidų sąmatos rengiamos kiekvieniems finansiniams metams, kurie atitinka kalendorinius metus, jos atsispindi centro biudžete.

2. Centro biudžete turi būti numatytų įplaukų ir išlaidų balansas.

3. Be kitų šaltinių centro įplaukas sudaro:

a) Bendrijos subsidija, mokama į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą (Komisijos sekciją);

b) mokėjimai už suteiktas paslaugas;

c) bet kokios finansinės įmokos, gautos iš 5 straipsnyje nurodytų kompetentingų institucijų;

d) bet kokia valstybių narių savanoriška įmoka.

4. Centro išlaidas sudaro užmokestis personalui, administracinės ir infrastruktūros sąnaudos, veiklos sąnaudos ir dėl su institucijomis arba trečiosiomis šalimis sudarytų sutarčių atsiradusios išlaidos.

5. Kiekvienais metais administracinė valdyba, remdamasi direktoriaus parengtu projektu, pateikia centro įplaukų ir išlaidų sąmatą kitiems finansiniams metams. Administracinė valdyba nusiunčia šią sąmatą, kurioje taip pat pateikiamas jos sukūrimo plano projektas, Komisijai vėliausiai iki kovo 31 d.

6. Komisija siunčia sąmatą Europos Parlamentui ir Tarybai (toliau – biudžeto valdymo institucija) kartu su preliminariu Europos Sąjungos biudžeto projektu.

7. Komisija, remdamasi šia sąmata, į preliminarų Europos Sąjungos biudžeto projektą įtraukia sąmatas, kurias laiko būtinomis sukūrimo planui, kuris pateikiamas biudžeto valdymo institucijai Sutarties 272 straipsnyje nustatyta tvarka.

8. Biudžeto valdymo institucija sankcionuoja asignavimus, kurie sudaro subsidiją centrui. Biudžeto valdymo institucija patvirtina sukūrimo planą, skirtą centrui.

9. Centro biudžetą patvirtina administracinė valdyba. Jis tampa galutiniu, kai galutinai patvirtinimas Europos Sąjungos galutinis biudžetas. Tam tikrais atvejais jis atitinkamai pakoreguojamas.

10. Administracinė valdyba kiek įmanoma greičiau praneša biudžeto valdymo institucijai apie savo ketinimą įgyvendinti bet kokį projektą, kuris gali turėti didelės reikšmės finansiniu požiūriu jos turimam biudžetui, ypač kai projektai susiję su nuosavybe, pavyzdžiui, pastatų nuoma arba pirkimu. Apie tai ji praneša Komisijai.

Kai biudžeto valdymo institucijos filialas praneša apie savo ketinimą pateikti nuomonę, jis perduoda savo nuomonę administracinei valdybai per šešias savaites nuo pranešimo apie projektą dienos.

23 straipsnis

Centro biudžeto įgyvendinimas

1. Centro biudžetą įgyvendina direktorius.

2. Pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams, vėliausiai iki kovo 1 d centro apskaitos pareigūnas pateikia preliminarias finansines ataskaitas Komisijos apskaitos pareigūnui kartu su tų finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita. Komisijos apskaitos pareigūnas konsoliduoja institucijų ir decentralizuotų įstaigų laikinąsias finansines ataskaitas Finansinio reglamento 128 straipsnyje nustatyta tvarka.

3. Pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams, vėliausiai iki kovo 1 d. Komisijos apskaitos pareigūnas siunčia centro laikinąsias finansines ataskaitas Audito Rūmams kartu su tų finansinių metų biudžeto ataskaita. Tų finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita taip pat siunčiama Europos Parlamentui ir Tarybai.

4. Gavęs Audito Rūmų pastabas dėl centro laikinųjų finansinių ataskaitų, direktorius savo paties (pačios) atsakomybe Finansinio reglamento 129 straipsnyje nustatyta tvarka parengia centro galutines finansines ataskaitas ir nusiunčia administracinei valdybai, kad gautų jos nuomonę.

5. Administracinė valdyba pateikia nuomonę apie centro galutines finansines ataskaitas.

6. Pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams, vėliausiai iki liepos 1 d. direktorius pateikia galutines finansines ataskaitas Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams kartu su administracinės valdybos nuomone.

7. Galutinės finansinės ataskaitos paskelbiamos.

8. Direktorius nusiunčia Audito Rūmams atsakymą į jo pastabas vėliausiai iki rugsėjo 30 d. Jis (ji) taip pat nusiunčia šį atsakymą administracinei valdybai.

9. Direktorius teikia Europos Parlamentui pastarojo prašymu bet kokią informaciją, kurios reikia, kad mokėjimų tvarka būtų sklandžiai taikoma konkrečiais finansiniais metais kaip numatyta Finansinio reglamento 146 straipsnio 3 dalyje.

10. Europos Parlamentas, rekomendavus kvalifikuota dauguma veikiančiai Tarybai, iki N + 2 metų balandžio 30 d. direktoriui suteikia mokėjimą, kad būtų įgyvendintas N metų biudžetas.

24 straipsnis

Finansinio reglamento taikymas

Finansinio reglamento 185 straipsnis taikomas vykdant centro biudžetą, atliekant jo auditą ir laikantis apskaitos taisyklių.

25 straipsnis

Kova su sukčiavimu

1. Siekiant kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla, 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų [9] nuostatos be apribojimų taikomos centrui.

2. Centras prisijungia prie 1999 m. gegužės 25 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų [10] ir nedelsiant paskelbia atitinkamas nuostatas, taikomas visam jo personalui.

3. Sprendimai dėl finansavimo ir įgyvendinimo susitarimai bei su jais susiję dokumentai aiškiai nurodo, kad Audito Rūmai ir OLAF gali atlikti centro lėšų gavėjų ir už jų skyrimą atsakingų atstovų patikrinimus vietoje.

6 SKYRIUS

BENROSIOS NUOSTATOS

26 straipsnis

Juridinio asmens statusas ir privilegijos

1. Centras turi juridinio asmens statusą. Visose valstybėse narėse jis turi plačiausias juridiniams asmenims pagal įstatymus suteikiamas teises. O būtent jis gali įsigyti ir disponuoti kilnojamu ir nekilnojamu turtu bei pradėti teisinį procesą.

2. Centrui taikomas Protokolas dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų.

27 straipsnis

Atsakomybė

1. Centro sutartinę atsakomybę lemia konkrečiai sutarčiai taikoma teisė. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso priimti nuosprendį pagal centro sudarytos sutarties straipsnį dėl arbitražo.

2. Esant deliktinei atsakomybei, valstybių narių įstatymams būdingų bendrųjų principų nustatyta tvarka centras kompensuoja bet kokią žalą, kurią padaro jis arba jo tarnautojai vykdydami savo pareigas. Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso spręsti bet kokį ginčą dėl tokios žalos atlyginimo.

3. Asmeninę tarnautojų atsakomybę centrui reglamentuoja atitinkamos centro personalui taikomos nuostatos.

28 straipsnis

Teisėtumo patikrinimas

1. Tiesiogiai susijusios valstybės narės arba trečiosios šalys, arba asmeniškai susiję administracinės valdybos nariai gali pranešti Komisijai apie bet kokį centro akivaizdų arba numanomą veiksmą, kad Komisija patikrintų šio veiksmo teisėtumą.

2. Komisijai klausimas perduodamas per 15 dienų nuo dienos, kai konkreti šalis pastebėjo konkretų veiksmą.

3. Komisija priima sprendimą per vieną mėnesį. Jeigu per šį laikotarpį nepriimamas joks sprendimas, laikoma, kad prašymas yra atmestas.

4. Sutarties 230 straipsnyje nustatyta tvarka Teisingumo Teismui galima pateikti ieškinį pripažinti negaliojančiu 3 dalyje numatytą Komisijos aiškų arba numanomą sprendimą atmesti administracinį skundą.

29 straipsnis

Personalas

1. Centro darbuotojams taikomos Europos Bendrijų pareigūnams ir kitiems darbuotojams taikomos taisyklės ir reglamentai.

2. Savo darbuotojų atžvilgiu centras naudojasi galiomis, kurios yra suteiktos skiriančiajai institucijai.

3. Centro visuomenės sveikatos ekspertai, taip pat ir epidemiologai pagal egzistuojančius teisės aktus skatinami vykti į apibrėžtą laikotarpį trunkančias komandiruotes siekiant įvykdyti tam tikras centro nurodytas užduotis.

30 straipsnis

Trečiųjų šalių dalyvavimas

1. Centro veikloje gali dalyvauti šalys, kurios su Bendrija sudarė susitarimus, kuriais remiantis jos patvirtino ir taiko teisės aktus, turinčius lygiavertį poveikį Bendrijos teisės aktams srityje, kurioje taikomas šis reglamentas.

2. Remiantis atitinkamomis šių susitarimų nuostatomis nustatomos priemonės, tiksliai apibrėžiančios, kokias atvejais, kokiu mastu ir kokiu būdu šalys gali dalyvauti centro darbe, įskaitant nuostatas dėl dalyvavimo centro valdomuose tinkluose, kompetentingų organizacijų, kurioms centras gali patikėti tam tikras užduotis, įtraukimo į sąrašą, finansinių įmokų ir darbuotojų.

7 SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31 straipsnis

Peržiūros išlyga

1. Iki 2007 m. gegužės 20 d. centras paveda atlikti nepriklausomą jo pasiekimų išorės vertinimą remiantis administracinės valdybos, kuri dėl to susitaria su Komisija nustatytomis užduotimis. Įvertinime vertinamas:

a) galimas poreikis išplėsti centro kompetencijos apimtį kitose svarbiose Bendrijos lygio veiklos kryptyse visuomenės sveikatos priežiūros srityje, ypač sveikatos stebėsenos srityje

ir

b) laikas, pasirinktas kitoms tokioms peržiūroms.

Įvertinime atsižvelgiama į centro užduotis, darbo praktiką, centro įtaką žmonių ligų prevencijai ir kontrolei, pateikiama sinergijos padarinių analizė ir tokio išplėtimo finansiniai padariniai. Įvertinime atsižvelgiama į dalininkų nuomones tiek Bendrijos, tiek nacionaliniu lygiu.

2. Administracinė valdyba išnagrinėja įvertinimo išvadas ir pateikia Komisijai tokias rekomendacijas, kurios gali būti būtinos apsižvelgiant į pokyčius centre, jo darbo praktikoje ir jo kompetencijos apimtyje. Komisija nusiunčia įvertinimo ataskaitą ir rekomendacijas Europos Parlamentui ir Tarybai, taip pat jas paskelbia viešai. Komisija, įvertinusi įvertinimo ataskaitą ir rekomendacijas, pateikia visus šio reglamento pakeitimų pasiūlymus, kuriuos laiko būtinais.

32 straipsnis

Centro veiklos pradžia

Centras pradeda veikti 2005 m. gegužės 20 d.

33 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2004 m. balandžio 21 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. Roche

[1] OL C 32, 2004 2 5, p. 57.

[2] 2004 m. vasario 10 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2004 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas.

[3] OL L 268, 1998 10 3, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p.1).

[4] Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 248, 2002 9 16, p. 1).

[5] OL L 21, 2000 1 26, p. 32.

[6] OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

[7] OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

[8] OL L 8, 2001 1 12, p.1.

[9] OL L 136, 1999 5 31, p. 1.

[10] OL L 136, 1999 5 31, p. 15.

--------------------------------------------------