32004R0828Oficialusis leidinys L 127 , 29/04/2004 p. 0023 - 0024


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 828/2004

2004 m. balandžio 26 d.

draudžiantis Siera Leonės kilmės Atlanto kardžuvių (Xiphias gladius) importą ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2093/2000

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) Atsižvelgiant į biologinės pusiausvyros ir pasaulio maisto saugumo interesus, turėtų būti apsaugoti žuvų ištekliai, kurie yra išsenkantys gamtiniai ištekliai.

(2) 1995 m. Tarptautinė Atlanto tunų apsaugos komisija (ICCAT), kurios viena iš susitariančiųjų šalių yra Europos bendrija, siekdama užtikrinti tų rūšių veiksmingą apsaugą, priėmė veiksmų planą, kuriuo siekiama užtikrinti Atlanto kardžuvių apsaugos programą.

(3) Minėtų atsargų negali veiksmingai valdyti ICCAT susitariančiosios šalys, kurių žvejai privalo sumažinti sugaunamų Atlanto kardžuvių kiekį, jei Atlanto kardžuves žvejojančios, bet ICCAT nepriklausančios šalys nebendradarbiauja su ICCAT ir nesilaiko jos apsaugos ir valdymo priemonių.

(4) 1998 m. ICCAT įvardijo Belizą ir Hondūrą, o 2002 m. – Sierą Leonę kaip šalis, kurių laivai žvejoja Atlanto kardžuves tokiais būdais, kurie menkina organizacijos kardžuvių apsaugos priemonių veiksmingumą, savo išvadas grįsdama duomenimis apie sugautus kiekius, prekybą ir laivų veiklą.

(5) Belizo ir Hondūro kilmės Atlanto kardžuvių importas šiuo metu yra draudžiamas 2000 m. rugsėjo 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2093/2000, draudžiančiu importuoti Atlanto kardžuves (Xiphias gladius), kurių kilmės šalis Belizas ir Hondūras [1].

(6) ICCAT atkreipė dėmesį į stiprėjantį bendradarbiavimą su Hondūru dėl Atlanto kardžuvių apsaugos. Savo 2001 m. metiniame susirinkime ji rekomendavo panaikinti bet kurios formos Atlanto kardžuvių importo draudimą, kurį susitariančiosios šalys pritaikė Hondūrui.

(7) ICCAT atkreipė dėmesį į stiprėjantį bendradarbiavimą su Belizu dėl Atlanto kardžuvių apsaugos. Savo 2003 m. metiniame susirinkime ji panaikino nuo 2004 m. sausio 1 d. bet kurios formos Atlanto kardžuvių importo draudimą, kurį susitariančiosios šalys taikė Belizui.

(8) ICCAT pastangos paskatinti Siera Leonę laikytis Atlanto kardžuvių apsaugos ir valdymo priemonių nedavė rezultatų.

(9) ICCAT rekomendavo savo susitariančiosioms šalims imtis tinkamų priemonių uždrausti šių bet kurios formos produktų importą iš Siera Leonės. Šios priemonės bus panaikintos, kai tik bus nustatyta, kad ši šalis suderino savo žvejybos praktiką su ICCAT priemonėmis. Todėl šias priemones turėtų įgyvendinti Bendrija, turinti išimtinę kompetenciją šiuo klausimu.

(10) Šios priemonės atitinka Bendrijos įsipareigojimus pagal kitus tarptautinius susitarimus.

(11) Skaidrumo sumetimais Reglamentas (EB) Nr. 2093/2000 turėtų būti panaikintas ir pakeistas šiuo reglamentu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente "importas" – tai muitinės procedūros, minėtos 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą [2], 4 straipsnio 15 dalies a punkte, 15 straipsnio b punkte ir 16 straipsnio a–f punktuose.

2 straipsnis

1. Siera Leonės kilmės Atlanto kardžuvių (Xiphias gladius), klasifikuojamų KN kodais ex03019990, 03026987, ex03027000, 03037987, ex03038000, ex03041038, ex03041098, 03042087, 03049065, ex03051000, ex03052000, ex03053090, ex03054980, ex03055980 ir ex03056980 importas į Bendriją draudžiamas.

2. Bet kurių produktų, perdirbtų iš Atlanto kardžuvių, minėtų šios straipsnio 1 dalyje ir klasifikuojamų kodais ex16041991, ex16041998 ir ex16042090, importas draudžiamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas netaikomas Sieros Leonės kilmės kiekiams produktų, minėtų 2 straipsnyje, kurių atžvilgiu galima patenkinamai įrodyti kompetetingoms nacionalinėms institucijoms, kad jie buvo pakeliui į Bendrijos teritoriją jo įsigaliojimo dieną, ir kurie išleidžiami į laisvą apyvartą ne vėliau kaip praėjus 14 dienų nuo tos dienos.

4 straipsnis

1. Reglamentas (EB) Nr. 2093/2000 panaikinimas.

2. Nuorodos į panaikintą reglamentą aiškinamos kaip nuorodos į šį reglamentą.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2004 m. balandžio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. Cowen

[1] OL L 249, 2000 10 4, p. 3.

[2] OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 60/2004 (OL L 9, 2004 1 15, p. 8).

--------------------------------------------------