32004R0824Oficialusis leidinys L 127 , 29/04/2004 p. 0010 - 0011


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 824/2004

2004 m. balandžio 26 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1784/2000, įvedantį galutinį antidempingo muitą ir galutinai surenkantį laikinąjį muitą, įvestą importuojamoms tam tikroms kaliojo luitinio ketaus vamzdžių arba vamzdelių jungiamosioms detalėms, kurių kilmės šalis yra Brazilija, Čekijos Respublika, Japonija, Kinijos Liaudies Respublika, Korėjos Respublika ir Tailandas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių [1], ypač į jo 8 ir 9 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A. ANKSTESNĖ TVARKA

(1) 1999 m. gegužės 29 d. pranešimu, paskelbtu Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje, Komisija paskelbė apie antidempingo tyrimo inicijavimą [2] dėl tam tikrų kaliojo luitinio ketaus vamzdžių ir vamzdelių jungiamųjų detalių, kurių kilmės šalis yra Brazilija, Kroatija, Čekijos Respublika, Jugoslavijos Federacinė Respublika, Kinijos Liaudies Respublika, Korėjos Respublika ir Tailandas (svarstomas produktas), importo,

(2) Šis tyrimas baigėsi tuo, kad, siekiant pašalinti žalingą dempingo poveikį, Reglamentu (EB) Nr. 449/2000 [3] 2000 m. vasario mėn. buvo įvesti laikini antidempingo muitai Brazilijai, Čekijos Respublikai, Japonijai, Kinijos Liaudies Respublikai, Korėjos Respublikai ir Tailandui.

(3) Tame pačiame reglamente Komisija priėmė Čekijos Respublikoje esančio eksportuojančio gamintojo "Moravske Zelezárny a.s. (Moravske)" įsipareigojimą. Taikant Reglamento (EB) Nr. 449/2000 nuostatas ir vadovaujantis to paties reglamento 2 straipsnio 1 dalimi, šios įmonės pagaminto svarstomo produkto importas į Bendriją buvo atleistas nuo minėtų laikinų antidempingo muitų.

(4) Vėliau Reglamentu (EB) Nr. 1784/2000 [4] galutiniai antidempingo muitai buvo įvestas Brazilijai, Čekijos Respublikai, Japonijai, Kinijos Liaudies Respublikai, Korėjos Respublikai ir Tailandui. Pagal jame numatytas nuostatas, tas reglamentas nuo galutinio antidempingo muito atleido ir įmonę "Moravske", kadangi šios įmonės įsipareigojimas parengtinio tyrimo metu jau buvo galutinai priimtas.

B. ĮSIPAREIGOJIMO NESILAIKYMAS

(5) Dabartiniu atveju pasiūlytas įsipareigojimas inter alia aptariamąją įmonę įpareigoja eksportuoti svarstomą produktą į Bendriją tame įsipareigojime nurodytomis arba didesnėmis, nei minimalių importo kainų (angl. minimum import price, toliau - MIP) lygis kainomis. Įmonė taip pat įsipareigoja neapeiti įsipareigojimo, sudarant kompensacinius susitarimus su bet kuria kita šalimi, kurie nulemtų, kad pirmojo nepriklausomo kliento Bendrijoje mokėta grynoji kaina būtų mažesnė už MIP. Be to, "Moravske" yra įpareigota siųsti Komisijai ketvirtines ataskaitas apie atliekamus jos svarstomo produkto eksporto pardavimus į Bendriją.

(6) Neseniai "Moravske" patalpose vykusio patikrinimo metu, kurio tikslas – patikrinti minėtų ketvirtinių ataskaitų duomenų tikslumą ir teisingumą, buvo nustatyta, kad įmonė pažeidė savo įsipareigojimus, nustatydama kompensavimo sistemą, pagal kurią buvo sudaryta galimybė kai kuriuos produktus, kuriems taikomas įsipareigojimas, pardavinėti Bendrijoje mažesnėmis nei MIP lygis kainomis. Be to, įmonė ataskaitoje Komisijai praleido septyniolika produkto, kuriam taikomas įsipareigojimas, pardavimo eksportui sąskaitų.

(7) Išsamiau nustatytų pažeidimų pobūdį aprašo Komisijos reglamentas (EB) Nr. 833/2004 [5].

(8) Atsižvelgiant į tuos pažeidimus, "Moravske" pasiūlyto įsipareigojimo (UT10, TARIC papildomas kodas A097) priėmimas buvo panaikintas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 833/2004, o "Moravske" pagamintų svarstomų produktų importui nedelsiant turėtų būti įvestas galutinis antidempingo muitas.

(9) Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 384/96 8 straipsnio 9 dalimi, antidempingo muito dydis turi būti nustatomas remiantis tyrimo, paskatinusio priimti įsipareigojimus, kontekste nustatytais faktais. Kadangi aptariamasis tyrimas buvo baigtas prieinant išvados, kad yra dempingas ir žala, pagal Reglamentą (EB) Nr. 1784/2000 laikoma, kad būtų tikslinga galutinį antidempingo muito dydį nustatyti tokį, koks yra tuo reglamentu įvesto muito dydis ir forma, o būtent 26,1 % nuo grynosios franko Bendrijos pasienyje kainos prieš apmuitinimą.

C. REGLAMENTO (EB) Nr. 1784/2000 DALINIS PAKEITIMAS

(10) Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytą informaciją, Reglamentas (EB) Nr. 1784/2000 turėtų būti atitinkamai pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1784/2000 iš dalies keičiamas taip:

1. 1 straipsnio 2 dalies lentelėje TARIC papildomas kodas "A999" Čekijos Respublikai pakeičiamas ženklu "–".

2. 2 straipsnio 3 dalies lentelė pakeičiama tokia lentele:

"Šalis | Įmonė | TARIC papildomas kodas |

Korėjos Respublika | Yeong Hwa Metal Co., Ltd 363–6, Namyang-dong, Chinhae Kyongman Korėja | A093 |

Tailandas | BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd 107 Moo 4, Petchkasem Road, Omnoi, Kratuman Samutsakorn 74130 Tailandas | A094" |

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2004 m. balandžio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. Cowen

[1] OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 461/2004 (OL L 77, 2004 3 13, p. 12).

[2] OL C 151, 1999 5 29, p. 21.

[3] OL L 55, 2000 2 29, p. 3.

[4] OL L 208, 2000 8 18, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 436/2004 (OL L 72, 2004 3 11, p. 15).

[5] Žr. šio Oficialiojo leidinio 37 puslapį.

--------------------------------------------------