32004R0813Oficialusis leidinys L 150 , 30/04/2004 p. 0032 - 0041


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 813/2004

2004 m. balandžio 26 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1626/94 dėl tam tikrų apsaugos priemonių taikomų vandenims aplink Maltą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartį (toliau – Stojimo sutartis) [1], ypač į jos 2 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos Stojimo aktą (toliau – Stojimo aktas) [2], ypač į jo 21 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) Pagal Stojimo akto 21 straipsnį, 1994 m. birželio 27 d. Reglamentas (EB) Nr. 1626/94 nustatantis tam tikras technines priemones žuvų ištekliams išsaugoti Viduržemio jūroje [3] turi būti iš dalies pakeistas pagal Stojimo akto III priede pateiktas rekomendacijas, siekiant priimti būtinas apsaugos priemones, taikomas vandenims aplink Maltą.

(2) Šias priemones reikia priimti prieš stojimą, kad jos būtų taikomos nuo Maltos įstojimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1626/94 iš dalies keičiamas taip:

1) įterpiami šie straipsniai:

"8a straipsnis

25 mylių valdymo zona aplink Maltą

1. Bendrijos laivų prieiga prie vandenų ir išteklių zonoje, kuri tęsiasi 25 jūrmyles nuo bazinių linijų aplink Maltos salas (toliau – valdymo zona) reguliuojama taip:

a) žvejyba valdymo zonoje leidžiama tik mažesniems nei 12 metrų bendro ilgio žvejybiniams laivams, naudojantiems kitokias nei traukiamąsias žūklės priemones;

b) bendros šių laivų žvejybos pastangos, išreikštos bendru žvejybos pajėgumu neviršija vidutinio lygio, kurio buvo laikomasi 2000–2001 m. ir kuris atitinka 1950 laivų su bendra 83000 kW varikio galia ir 4035 GT talpa.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto, 24 metrų bendro ilgio neviršijantiems traleriams leidžiama žvejoti tam tikrose valdymo zonos vietose, kaip apibrėžta šio reglamento V priedo a dalyje, laikantis šių sąlygų:

a) bendri tralerių, kuriems leidžiama veikti valdymo zonoje, žvejybos pajėgumai neturi viršyti 4800 kW viršutinės ribos;

b) bet kokio tralerio, kuriam leidžiama veikti mažesniame nei 200 metrų gylyje žvejybos pajėgumai neturi viršyti 185 kW; 200 metrų gylio izobata nustatoma pagal brūkšninę liniją, kurios nuotolio taškai išvardyti šio reglamento V priedo b dalyje;

c) remiantis 1994 m. birželio 27 d Reglamento (EB) Nr. 1627/94 nustatančio bendrąsias nuostatas dėl specialių žvejybos leidimų [4] 7 straipsniu valdymo zonoje žvejojantys traleriai turi turėti specialų žvejybos leidimą ir jie įtraukiami į registrą, kuriame nurodomas jų pavadinimas, tarptautinis registracijos numeris bei laivo charakteristikos, kurias kiekvienais metais susijusios valstybės narės privalo pateikti Komisijai;

d) a ir b punktuose nustatyti pajėgumo apribojimai periodiškai įvertinami iš naujo, remiantis tiesiogiai susijusių mokslinių institucijų patarimais dėl jų poveikio gamtos išteklių apsaugai.

3. Kai bendras 2 dalies a punkte nurodytas žvejybos pajėgumas viršija bendrą pajėgumą žvejybinių tralerių, kurių bendras ilgis yra 24 metrai arba mažesnis ir kurie referenciniu 2000–2001 metų laikotarpiu veikė valdymo zonoje (toliau – referencinis žvejybos pajėgumas), Komisija 10a straipsnyje nustatyta tvarka šį esamo žvejybos pajėgumo perteklių paskirsto valstybėms narėms, atsižvelgdama į leidimo prašančių valstybių narių interesus.

Nustatomas referencinis žvejybos pajėgumas yra 3600 kW.

4. Specialūs žvejybos leidimai 3 dalyje nurodytam žvejybos pajėgumo pertekliui išduodami tik į Bendrijos laivyno registrą šio straipsnio taikymo dieną įtrauktiems laivams.

5. Jeigu tralerių, kuriems, remiantis 2 dalies c punktu, leidžiama veikti valdymo zonoje bendras žvejybos pajėgumas viršija 2 dalies a punkte nustatytą viršutinę ribą, todėl kad po 2 dalies d punkte numatyto pakeitimo ši viršutinė riba buvo sumažinta, Komisija žvejybos pajėgumus valstybėms narėms paskirsto tokiu pagrindu:

a) pirmiausia kW išreikšti žvejybos pajėgumai, atitinkantys laivus, kurie 2000–2001 m. žvejojo toje zonoje;

b) po to kW išreikšti žvejybos pajėgumai, atitinkantys laivus, kurie toje zonoje žvejojo bet kuriuo kitu metu;

c) visi likusieji žvejybos pajėgumai kitiems laivams padalijami valstybėms narėms, atsižvelgiant į leidimo prašančių valstybių narių interesus.

6. Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto, pagal 8b straipsnį valdymo zonoje leidžiama veikti su gaubiamaisiais tinklais ar ūdomis žvejojantiems laivams bei delfinus žvejojantiems laivams. Jiems pagal Reglamento (EB) Nr. 1627/94 7 straipsnį suteikiamas specialus žvejybos leidimas ir jie įtraukiami į registrą, kuriame nurodomas jų pavadinimas, tarptautinis registracijos numeris bei laivo charakteristikos, kurias kiekviena valstybė narė privalo pateikti Komisijai.

Bet kuriuo atveju žvejybos pastangos kontroliuojamos, siekiant toje zonoje tausoti šių žuvų išteklius.

7. Remiantis straipsnio 2 dalimi bet kurio tralerio, kuriam leista žvejoti valdymo zonoje, ir kuris neturi laivų stebėjimo sistemos, kapitonas savo valdžios institucijai ir pakrantės valstybės valdžios institucijai duoda ženklą apie kiekvieną savo įplaukimą į valdymo zoną ir išplaukimą iš jos.

8b straipsnis

Delfinų žvejyba

1. Kiekvienais metais nuo sausio 1 d. iki rugpjūčio 5 d. valdymo zonoje draudžiama žvejoti delfinus (Coriphaena spp.) su žuvies surinkimo įtaisais (FAD).

2. Delfinus žvejojančių laivų skaičius šioje zonoje neviršija 130.

3. Maltos valdžios institucijos nustato FAD kurso ribas ir vėliausiai iki kiekvienų metų birželio 30 d. Bendrijos žvejybos laivams paskiria po FAD kurso ribą. Bendrijos žvejybos laivams, plaukiojantiems ne su Maltos vėliava neleidžiama veikti FAD kurso ribose 12 mylių zonos plote.

4. Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1627/94 7 straipsniu žvejybos laivams, kuriems lesta dalyvauti delfinų žvejyboje, suteikiamas specialus žvejybos leidimas ir jie įtraukiami į registrą, kuriame nurodomas jų pavadinimas, tarptautinis registracijos numeris bei laivo charakteristikos, kurias kiekviena valstybė narė privalo pateikti Komisijai.

Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1627/94 1 straipsnio 2 dalies nuostatų laivai, kurių bendras ilgis mažesnis nei 10 metrų, turi turėti specialų žvejybos leidimą.";

2) įterpiamas šis straipsnis:

"10a straipsnis

Taisyklių ir pakeitimų įgyvendinimas

Išsamios 8a ir 8b straipsnių įgyvendinimo taisyklės, ypač dėl FAD kurso ribų nustatymui ir paskirstymui taikomų kriterijų, remiantis 8b straipsnio 3 dalimi priimamos pagal 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką [5] 30 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką.";

3) šio reglamento priede esantis tekstas įterpiamas po IV priedo.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja tik įsigaliojus stojimo sutarčiai ir jos įsigaliojimo dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2004 m. balandžio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. Walsh

[1] OL L 236, 2003 9 23, p. 17.

[2] OL L 236, 2003 9 23, p. 23.

[3] OL L 171, 1994 7 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 973/2001 (OL L 137, 2001 5 19, p. 1.).

[4] OL 171, 1994 7 6, p. 7.

[5] OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"

V PRIEDAS

25 mylių valdymo zona aplink Maltos salas

a) leidžiami plotai traleriams artėjant prie Maltos salų: geografinės ribos

A zona | H zona |

A1 – 36.0172° Š, 14.1442° R | H1 – 35.6739° Š, 14.6742° R |

A2 – 36.0289° Š, 14.1792° R | H2 – 35.4656° Š, 14.8459° R |

A3 – 35.9822° Š, 14.2742° R | H3 – 35.4272° Š, 147609° R |

A4 – 35.8489° Š, 14.3242° R | H4 – 35.5106° Š, 14.6325° R |

A5 – 35.8106° Š, 14.2542° R | H5 – 35.6406° Š, 14.6025° R |

A6 – 35.9706° Š, 14.2459° R | |

B zona | I zona |

B1 – 35.7906° Š, 14.4409° R | I1 – 36.1489° Š, 14.3909° R |

B2 – 35.8039° Š, 14.4909° R | I2 – 36.2523° Š, 14.5092° R |

B3 – 35.7939° Š, 14.4959° R | I3 – 36.2373° Š, 14.5259° R |

B4 – 35.7522° Š, 14.4242° R | I4 – 36.1372° Š, 14.4225° R |

B5 – 35.7606° Š, 14.4159° R | |

B6 – 35.7706° Š, 14.4325° R | |

C zona | J zona |

Cl – 35.8406° Š, 14.6192° R | J1 – 36.2189° Š, 13.9108° R |

C2 – 35.8556° Š, 14.6692° R | J2 – 36.2689° Š, 14.0708° R |

C3 – 35.8322° Š, 14.6542° R | J3 – 36.2472° Š, 14.0708° R |

C4 – 35.8022° Š, 14.5775° R | J4 – 36.1972° Š, 13.9225° R |

D zona | K zona |

Dl – 36.0422° Š, 14 459° R | K1 – 35.9739° Š, 14.0242° R |

D2 – 36.0289° Š, 14.4625° R | K2 – 36.0022° Š, 14.0408° R |

D3 – 35.9989° Š, 14.4559° R | K3 – 36.0656° Š, 13.9692° R |

D4 – 36.0289° Š, 14.3409° R | K4 – 36.1356° Š, 13.8575° R |

| K5 – 36.0456° Š, 13.9242° R |

E zona | L zona |

E1 – 35.9789° Š, 14.7159° R | L1 – 35.9856° Š, 14.1075° R |

E2 – 36.0072° Š, 14.8159° R | L2 – 35.9956° Š, 14.1158° R |

E3 – 35.9389° Š, 14.7575° R | L3 – 35.9572° Š, 14.0325° R |

E4 – 35.8939° Š, 14.6075° R | L4 – 35.9622° Š, 13.9408° R |

E5 – 35.9056° Š, 14.5992° R | |

F zona | M zona |

F1 – 36.1423° Š, 14.6725° R | M1 – 36.4856° Š, 14.3292° R |

F2 – 36.1439° Š, 14.7892° R | M2 – 36.4639° Š, 14.4342° R |

F3 – 36.1399° Š, 14.7892° R | M3 – 36.3606° Š, 14.4875° R |

F4 – 36.0039° Š, 14.6142° R | M4 – 36.3423° Š, 14.4242° R |

| M5 – 36.4156° Š, 14.4208° R |

G zona | N zona |

G1 – 36.0706° Š, 14.9375° R | N1 – 36.1155° Š, 14.1217° R |

G2 – 35.9372° Š, 15.0000° R | N2 – 36.1079° Š, 14.0779° R |

G3 – 35.7956° Š, 14.9825° R | N3 – 36.0717° Š, 14.0264° R |

G4 – 35.7156° Š, 14.8792° R | N4 – 36.0458° Š, 14.0376° R |

G5 – 35.8489° Š, 14.6825° R | N5 – 36.0516° Š, 14.0896° R |

| N6 – 36.0989° Š, 14.1355° R |

b) kai kurių nuotolio taškų geografinės koordinatės išilgai 200 metrų izobatos 25 mylių valdymo zonos ribose

Identifikacinis numeris | Platuma | Ilguma |

1 | 36.3673° šiaurės | 14.5540° rytų |

2 | 36.3159° šiaurės | 14.5567° rytų |

3 | 36.2735° šiaurės | 14.5379° rytų |

4 | 36.2357° šiaurės | 14.4785° rytų |

5 | 36.1699° šiaurės | 14.4316° rytų |

6 | 36.1307° šiaurės | 14.3534° rytų |

7 | 36.1117° šiaurės | 14.2127° rytų |

8 | 36.1003° šiaurės | 14.1658° rytų |

9 | 36.0859° šiaurės | 14.152° rytų |

10 | 36.0547° šiaurės | 14.143° rytų |

11 | 35.9921° šiaurės | 14.1584° rytų |

12 | 35.9744° šiaurės | 14.1815° rytų |

13 | 35.9608° šiaurės | 14.2235° rytų |

14 | 35.9296° šiaurės | 14.2164° rytų |

15 | 35.8983° šiaurės | 14.2328° rytų |

16 | 35.867° šiaurės | 14.4929° rytų |

17 | 35.8358° šiaurės | 14.2845° rytų |

18 | 35.8191° šiaurės | 14.2753° rytų |

19 | 35.7863° šiaurės | 14.3534° rytų |

20 | 35.7542° šiaurės | 14.4316° rytų |

21 | 35.7355° šiaurės | 14.4473° rytų |

22 | 35.7225° šiaurės | 14.5098° rytų |

23 | 35.6951° šiaurės | 14.5365° rytų |

24 | 35.6325° šiaurės | 14.536° rytų |

25 | 35.57° šiaurės | 14.5221° rytų |

26 | 35.5348° šiaurės | 14 588° rytų |

27 | 35.5037° šiaurės | 14.6192° rytų |

28 | 35.5128° šiaurės | 14.6349° rytų |

29 | 35.57° šiaurės | 14.6717° rytų |

30 | 35.5975° šiaurės | 14.647° rytų |

31 | 35.5903° šiaurės | 14.6036° rytų |

32 | 35.6034° šiaurės | 14.574° rytų |

33 | 35.6532° šiaurės | 14.5535° rytų |

34 | 35.6726° šiaurės | 14.5723° rytų |

35 | 35.6668° šiaurės | 14.5937° rytų |

36 | 35.6618° šiaurės | 14.6424° rytų |

37 | 35.653° šiaurės | 14.6661° rytų |

38 | 35.57° šiaurės | 14.6853° rytų |

39 | 35.5294° šiaurės | 14.713° rytų |

40 | 35.5071° šiaurės | 14.7443° rytų |

41 | 35.4878° šiaurės | 14.7834° rytų |

42 | 35.4929° šiaurės | 14.8247° rytų |

43 | 35.4762° šiaurės | 14.8246° rytų |

44 | 36.2077° šiaurės | 13.947° rytų |

45 | 36.1954° šiaurės | 13.96° rytų |

46 | 36.1773° šiaurės | 13.947° rytų |

47 | 36.1848° šiaurės | 13.9313° rytų |

48 | 36.1954° šiaurės | 13.925° rytų |

49 | 35.4592° šiaurės | 14.1815° rytų |

50 | 35.4762° šiaurės | 14.1895° rytų |

51 | 35.4755° šiaurės | 14.2127° rytų |

52 | 35.4605° šiaurės | 14.2199° rytų |

53 | 35.4453° šiaurės | 14.1971° rytų. |

"

--------------------------------------------------