32004R0807Oficialusis leidinys L 143 , 30/04/2004 p. 0046 - 0048


Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 807/2004

2004 m. balandžio 21 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2236/95, nustatantį bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės pagalbos teikimo transeuropinių tinklų srityje

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 156 straipsnio pirmą pastraipą,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

kadangi:

(1) Transeuropinio transporto tinklo aukšto lygio pareigūnų grupė, vadovaujama pono Karel Van Miert, išreiškė susirūpinimą, kad transeuropiniam transporto tinklui (TEN) skirtų pirmenybinių projektų vilkinimas pasienio zonose turėjo neigiamą poveikį valstybių narių atliktų investicijų į šias savo šalies sritis pelningumui, neleidžiant joms pasinaudoti masto ekonomijos privalumais, ir rekomendavo, kad Bendrijos finansavimo koeficientas turėtų būti diferencijuojamas, atsižvelgiant į naudingumą kitoms, ypač kaimyninėms, šalims, pabrėždama, kad tokia moduliacija pirmiausia turėtų būti naudinga tarptautiniams projektams, kuriuos naudoja tolimųjų reisų paslaugas teikiančios įmonės. Be to, Bendrijos finansavimo koeficientas turėtų būti diferencijuojamas atsižvelgiant į tai, kokiu mastu projekto ekonominė nauda viršija jo finansinį pelningumą.

(2) Tuo tikslu aukšto lygio pareigūnų grupė rekomendavo didesnį Bendrijos pagalbos koeficientą, kad būtų paskatintas tarptautinių ryšių, pirmenybinių projektų tikslais, galutinis užmezgimas, ir pridūrė, kad šių pokyčių poveikis biudžetui bus ribotas. Tai turėtų būti įgyvendinama turint omenyje, kad TEN išteklius reikia sutelkti pagrindiniams projektams, tuo pačiu pripažįstant, jog reikia iš toliau tęsti finansinę nepirmenybinių projektų pagalbą.

(3) Turėtų būti suteikiama galimybė vykdyti biudžetinius įsipareigojimus kasmet mokant dalimis, tuo pačiu pagrindžiant šiuos mokėjimus visuotiniu ir daugiamečiu teisiniu įsipareigojimu.

(4) Laikinas Bendrijos pagalbos koeficiento padidinimas gali paskatinti dalyvius greičiau ir efektyviau įgyvendinti pirmenybinius projektus, kuriems taikomas šis reglamentas.

(5) Viešojo ir privataus sektorių partnerystės (ar kitų viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo formų) užmezgimas reikalauja tvirtų finansinių institucinių investitorių įsipareigojimų, o tai pakankamai patrauklu, pritraukiant privatų kapitalą. Daugiametis Bendrijos finansinės pagalbos teikimo pagrindas pašalintų projektų plėtrą lėtinantį netikrumą. Todėl turėtų būti imamasi priemonių, kad finansinė pagalba būtų teikiama projektams, atrinktiems daugiamečių finansinių įsipareigojimų pagrindu.

(6) Energijos tinklų tarptautiniai ryšiai labai svarbūs užtikrinant sklandžią vidaus rinkos veiklą, tiekimo užtikrinimą ir optimalų energijos infrastruktūros naudojimą. Todėl energijos tinklų pirmenybiniams projektams, kurie būtini Europos ūkio interesams, tačiau nepelningi verslo prasme, ir kurie neiškraipo įmonių konkurencijos, taip pat turėtų būti teikiama didesnė finansinė pagalba. Ši pagalba teikiama energijos tinklų pirmenybiniams projektams.

(7) Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2236/95 [4] turėtų būti pritaikytas, kad būtų atsižvelgta į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [5].

(8) Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2236/95 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2236/95 iš dalies keičiamas taip:

1. 5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Nepaisant pasirinktos intervencijos formos, visa Bendrijos pagalbos apimtis, vadovaujantis šiuo reglamentu, neviršija 10 % visų investicijų sąnaudų. Tačiau visa Bendrijos pagalbos apimtis išimtinai gali pasiekti 20 % visų investicijų išlaidų šiais atvejais:

a) projektams, susijusiems su padėties nustatymo ir navigacijos palydovinėmis sistemomis, kaip numatyta 1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1692/96/EB 17 straipsnyje [6];

b) energijos tinklų pirmenybiniams projektams;

c) Europos interesų projektų dalims, su sąlyga, kad projektai pradėti iki 2010 m., nurodyti Sprendimo Nr. 1692/96/EB III priede, o jų tikslas – pašalinti kelių susiaurėjimus ir (arba) nutiesti trūkstamas dalis, jei tos dalys kerta sieną ar gamtinę kliūtį, ir prisidėti prie išsiplėtusios Bendrijos vidaus rinkos integracijos, palaikyti saugumą, užtikrinti nacionalinių tinklų sąveiką ir (arba) ryžtingai prisidėti mažinant transporto priemonių disbalansą, pirmenybę teikiant mažiausiai kenksmingoms aplinkai. Šis koeficientas diferencijuojamas atsižvelgiant į naudingumą kitoms šalims, ypač kaimyninėms valstybėms narėms.";

b) pridedama ši dalis:

"5. Vykdant 3 dalyje nurodytus projektus, šio reglamento ribose, teisinis įsipareigojimas yra daugiametis, o biudžetiniai įsipareigojimai vykdomi kasmet mokant dalimis.";

2. 13 straipsnis papildomas šia dalimi:

"4. Jeigu, praėjus 10 metų po to, kai buvo suteikta finansinė pagalba, atitinkama veikla nebuvo baigta, Komisija, atsižvelgdama į visus susijusius veiksnius, gali pareikalauti grąžinti sumokėtą pagalbą, tinkamai atsižvelgiant į proporcingumo principą.";

3. 17 straipsnis pakeičiamas taip:

1. Komisija atsako už šio reglamento įgyvendinimą.

2. Komisijai padeda Komitetas. Europos investicijų bankas į Komitetą paskiria atstovą, neturintį balsavimo teisės.

3. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [7], 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nurodytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

4. Komisija priima savo darbo tvarkos taisykles.";

4. 18 straipsnis papildomas šia pastraipa:"Lėšų paskirstymas yra susijęs su kokybiniu ir kiekybiniu įgyvendinimo lygiu."

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2004 m. balandžio 21 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. Roche

[1] OL C 75 E, 2002 3 26, p. 316 ir OL C 151 E, 2002 6 25, p. 291.

[2] OL C 125, 2002 5 27, p. 13.

[3] 2002 m. liepos 2 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 271 E, 2003 11 12, p. 163), 2004 m. vasario 24 d. Tarybos bendroji pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2004 m. kovo 30 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[4] OL L 228, 1995 9 23, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1655/1999 (OL L 197, 1999 7 29, p. 1).

[5] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[6] OL L 228, 1996 9 9, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 1346/2001/EB (OL L 185, 2001 7 6, p. 1).

[7] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

--------------------------------------------------