32004R0601Oficialusis leidinys L 097 , 01/04/2004 p. 0016 - 0029


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 601/2004

2004 m. kovo 22 d.

nustatantis tam tikras žvejybos kontrolės priemones pagal Konvenciją dėl Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos ir panaikinantis Reglamentus (EEB) Nr. 3943/90, (EB) Nr. 66/98 ir (EB) Nr. 1721/1999

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

kadangi:

(1) Tarybos sprendimas 81/691/EEB [2] patvirtino Konvenciją dėl Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos (toliau – Konvencija), kuri Bendrijai įsigaliojo 1982 m. gegužės 21 d.

(2) Konvencija suteikia pamatą regioniniam Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos ir valdymo bendradarbiavimui, įkurdama Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos komisiją (toliau – CCAMLR) ir CCAMLR patvirtinant apsaugos priemones, kurios yra privalomos Susitariančiosioms Šalims.

(3) Bendrija, būdama Konvencijos Susitariančiąja Šalimi, privalo užtikrinti, kad CCAMLR patvirtintos apsaugos priemonės būtų taikomos Bendrijos žvejybos laivams.

(4) Į šias priemones įeina daug žvejybos kontrolės Konvencijos zonoje taisyklių ir nuostatų, kurios turi būti įtraukiamos į Bendrijos teisę kaip specialios nuostatos, kaip apibrėžta 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93, nustatančio bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą [3], 1 straipsnio 3 dalyje, ir papildyti minėtosios teisės nuostatas.

(5) 1990 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3943/90 dėl stebėjimo ir inspektavimo sistemos, įkurtos Konvencijos dėl Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos XXIV straipsniu, taikymo [4], 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 66/98, nustatantis tam tikras žvejybos apsaugos ir kontrolės priemones Antarktikoje [5], ir 1999 m. liepos 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1721/1999, nustatantis tam tikras kontrolės priemones laivams, plaukiojantiems su Konvencijos dėl Antarkties jūrų gyvųjų išteklių išsaugojimo nepasirašiusių šalių vėliava [6], perkėlė kai kurias specialias nuostatas į Bendrijos teisę.

(6) Siekiant įgyvendinti CCAMLR patvirtintas naująsias apsaugos priemones, minėtieji reglamentai turėtų būti panaikinami ir pakeičiami vienu reglamentu, apjungiančiu specialias žvejybos kontrolės, kylančios iš Bendrijos kaip Konvenciją pasirašiusios šalies įsipareigojimų, priemones.

(7) Remiantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [7], turėtų būti patvirtinamos šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

OBJEKTAS IR SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

1 straipsnis

Objektas

1. Reglamentas nustato bendrąsias taisykles ir sąlygas, kuriomis remdamasi Bendrija taiko:

a) kontrolės priemones, taikomas žvejybos laivams, plaukiojantiems su Konvenciją dėl Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos (toliau - Konvencija) pasirašiusios šalies vėliava ir žvejojantiems Konvencijos zonos vandenyse, esančiuose už nacionalinės jurisdikcijos ribų;

b) sistemą, skatinančią laivus, plaukiojančius su Konvencijos nepasirašiusios šalies vėliava, laikytis Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos komisijos (toliau – CCAMLR) nustatytų apsaugos priemonių.

2. Šis reglamentas nepažeidžia Konvencijos nuostatų ir veikia pagal jos tikslus bei principus ir konferencijos, kurioje buvo priimta minėtoji Konvencija, baigiamojo akto nuostatas.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente naudojamos tokios sąvokos:

a) "Konvencijos zona" – tai Konvencijos taikymo zona, kaip apibrėžta jos 1 straipsnyje;

b) "Antarkties konvergencija" – tai linija, jungianti šiuos taškus išilgai platumos lygiagrečių ir ilgumos dienovidinių: 50o pietų platumos, 0o – 50o pietų platumos, 30o rytų ilgumos – 45o pietų platumos, 30o rytų ilgumos – 45o pietų platumos, 80o rytų ilgumos – 55o pietų platumos, 80o rytų ilgumos – 55o pietų platumos, 150o rytų ilgumos – 60o pietų platumos, 150o rytų ilgumos – 60o pietų platumos, 50o vakarų ilgumos – 50o pietų platumos, 50o vakarų ilgumos – 50o pietų platumos, 0o;

c) "Bendrijos žvejybos laivas" – tai žvejybos laivas, plaukiojantis su Bendrijos valstybės narės vėliava ir registruotas Bendrijoje, kuris gaudo ir laive pasilieka jūrų organizmus, gautus iš jūrų gyvųjų išteklių Konvencijos zonoje;

d) "laivų stebėjimo sistema" – tai Bendrijos žvejybos laivuose įrengta palydovinė laivų stebėjimo sistema, kaip numato Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 3 straipsnis;

e) "nauja žvejyba" – tai naudojant tam tikrą žvejybos būdą FAO Antarkties statistiniame parajonyje vykdoma žuvų rūšių žvejyba, apie kurią:

i) CCAMLR nebuvo pateikta jokia informacija apie išteklių paplitimą, gausumą, pasiskirstymą, potencialų pagausėjimą ir identiškumą, gauta atliekant išsamius mokslinius tyrimus arba žvalgomąją žvejybą,

ii) CCAMLR nebuvo pateikti jokie duomenys apie sugavimus ir žvejybos pastangas arba

iii) CCAMLR nebuvo pateikti jokie duomenys apie dviejų paskutinių sezonų, kurių metu buvo vykdoma žvejyba, sugavimus ir žvejybos pastangas;

f) "žvalgomoji žvejyba" – tai žvejyba, anksčiau klasifikuota kaip "nauja žvejyba", kurios apibrėžimas pateikiamas e dalyje. Žvalgomoji žvejyba taip klasifikuojama tol, kol surenkama pakankama informacija:

i) pagrindinių žvejojamų rūšių paplitimo, gausumo ir pasiskirstymo įvertinimui, kuo remiantis galima nustatyti potencialų pagausėjimą,

ii) galimo žvejybos poveikio priklausomoms bei susijusioms žuvims analizei ir

iii) įgalinanti CCAMLR mokslo komitetą parengti ir pateikti patarimus (rekomendacijas) dėl atitinkamų sugavimo lygių (normų), taip pat, tam tikrais atvejais, dėl žvejybos pastangų ir žūklės įrankių;

g) "CCAMLR inspektorius" – tai inspektorius, kurį Konvenciją pasirašiusi šalis paskyrė 1 straipsnio 1 dalyje minimai kontrolės sistemai įgyvendinti;

h) "CCAMLR tikrinimo sistema" – tai CCAMLR patvirtintas ir tokiu vardu pavadintas dokumentas, susijęs su laivų, plaukiojančių su Konvenciją pasirašiusios šalies vėliava, kontrole ir tikrinimu jūroje;

i) "Konvencijos nepasirašiusios šalies laivas" – tai žvejybos laivas, plaukiojantis su Konvenciją nepasirašiusios šalies vėliava, pastebėtas žvejojantis Konvencijos zonoje;

j) "pasirašiusi šalis" – tai Konvenciją pasirašiusi šalis;

k) "Konvenciją pasirašiusios šalies laivas" – tai žvejybos laivas, plaukiojantis su Konvenciją pasirašiusios šalies vėliava;

l) "pastebėjimas" – tai laivo, plaukiojančio su Konvencijos nepasirašiusios šalies vėliava, pastebėjimas, kurį atlieka laivas, plaukiojantis su Konvenciją pasirašiusios šalies vėliava ir žvejojantis Konvencijos zonoje, orlaivis, įregistruotas Konvenciją pasirašiusioje šalyje ir skrendantis virš Konvencijos zonos, arba CCAMLR inspektorius;

m) "NNN veikla" – tai neteisėta, nereglamentuota ir nepranešta žvejybos veikla Konvencijos zonoje;

n) "NNN laivas" – tai laivas, užsiimantis neteisėta, nereglamentuota ir nepranešta žvejyba Konvencijos zonoje.

II SKYRIUS

GALIMYBĖ UŽSIIMTI ŽVEJYBOS VEIKLA KONVENCIJOS ZONOJE

3 straipsnis

Specialus žvejybos leidimas

1. Tik Bendrijos žvejybos laivams, turintiems specialius žvejybos leidimus, kuriuos, remdamasi Reglamentu (EB) Nr. 1627/94 [8], jiems išdavė jų vėliavos valstybė narė, gali būti leista, laikantis tokiame leidime išdėstytų sąlygų, žvejoti, laikyti denyje, perkrauti ir iškrauti žuvų išteklius, sugautus Konvencijos zonoje.

2. Per tris dienas nuo straipsnio 1 dalyje minimo leidimo išdavimo datos valstybės narės Komisijai kompiuteriu praneša tokią informaciją apie laivą, kuriam galioja minėtasis leidimas:

a) laivo pavadinimas;

b) laikotarpis, kurio metu laivui suteikiama teisė žvejoti Konvencijos zonoje, nurodant žvejybos veiklos pradžios ir pabaigos datas;

c) žvejybos rajonas arba rajonai;

d) pagrindinės žvejojamos rūšys;

e) naudojamos žūklės priemonės.

Komisija nedelsdama perduoda šią informaciją CCAMLR sekretoriatui.

3. Informacijoje, kurią Komisijai perduoda valstybės narės, nurodomas laivyno rejestro vidaus numeris, kaip numato 1998 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2090/98 dėl Bendrijos žvejybos laivų rejestro [9] 1 straipsnis, taip pat išsamūs duomenys apie registravimo uostą ir laivo savininko arba frachtuotojo vardas ir pavardė; prie informacijos pridedamas pranešimas, kad laivo kapitonui pranešta apie priemones, galiojančias Konvencijos zonos rajone arba rajonuose, kuriuose žvejos laivas.

4. Straipsnio 1, 2 ir 3 dalys galioja, priklausomai nuo 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose pateiktų specialių nuostatų.

5. Valstybės narės neišduoda specialių žvejybos leidimų laivams, Konvencijos zonoje ketinantiems žvejoti ūdomis, neatitinkančiomis 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 600/2004, nustatančio tam tikras technines priemones, taikytinas žvejybos veiklai Konvencijos dėl Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos taikymo zonoje [10], 8 straipsnio 3 dalies antrosios pastraipos nuostatų.

6. Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės patvirtinamos 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

4 straipsnis

Bendrosios veiklos taisyklės

1. 3 straipsnyje minimas specialus žvejybos leidimas arba patvirtinta jo kopija saugoma žvejybos laive ir visada prieinama CCAMLR inspektoriui patikrinti.

2. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad visi Bendrijos žvejybos laivai, plaukiojantys su jos vėliava, jai praneša apie savo įplaukimą į visus uostus ir išplaukimą iš jų, įplaukimą į Konvencijos zoną ir išplaukimą iš jos, taip pat apie savo judėjimą tarp FAO statistinių parajonių ir kvadratų.

3. Valstybės narės patikrina straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją, sulygindami ją su Bendrijos žvejybos laivuose veikiančios laivų stebėjimo sistemos duomenimis. Gavusios šią informaciją, valstybės narės per dvi dienas kompiuteriu ją perduoda Komisijai. Komisija nedelsdama perduoda šią informaciją CCAMLR sekretoriatui.

4. Jei Bendrijos žvejybos laive esanti laivų stebėjimo sistema sugenda, laivo vėliavos valstybė narė kuo greičiau CCAMLR praneša (taip pat pranešant ir Komisijai) laivo pavadinimą, taip pat laiką, datą ir laivo padėtį tuo metu, kai nustojo veikti laivų stebėjimo sistema. Kai tik laivų stebėjimo sistema vėl pradeda veikti, laivo vėliavos valstybė narė nedelsdama apie praneša CCAMLR.

5 straipsnis

Galimybė žvejoti krabus

1. Laivo vėliavos valstybės narės Komisijai praneša apie Bendrijos žvejybos laivo ketinimą gaudyti krabus FAO 48.3 statistiniame parajonyje. Toks pranešimas pateikiamas prieš keturis mėnesius iki numatomos žvejybos pradžios, jame nurodomas laivyno rejestro vidaus numeris ir pateikiamas mokslinių tyrimų bei žvejybos veiklos planas.

2. Komisija išnagrinėja pranešimą, patikrina, ar jis atitinka galiojančius reikalavimus, ir savo išvadas praneša valstybei narei. Valstybė narė gali išduoti specialų žvejybos leidimą gavusi Komisijos išvadas arba per dešimt darbo dienų nuo išvadų pateikimo. Komisija atitinkamai informuoja CCAMLR, tačiau ne vėliau kaip iki numatomos žvejybos pradžios likus trims mėnesiams.

3. Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės patvirtinamos 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

6 straipsnis

Galimybė vykdyti naują žvejybą

1. Draudžiama vykdyti naują žvejybą Konvencijos zonoje, išskyrus tuos atvejus, kai tai daryti yra leidžiama straipsnio 2–5 dalyse nustatyta tvarka.

2. Tik tie laivai, kurių įrengimas ir konfigūracija atitinka visas CCAMLR patvirtintas atitinkamas apsaugos priemones, tinka vykdyti naują žvejybą. Laivai, įtraukti į 29 straipsnyje minimą CCAMLR NNN laivų sąrašą, netinka vykdyti naują žvejybą.

3. Iki CCAMLR metinio susirinkimo likus ne mažiau kaip ketveriems mėnesiams laivo vėliavos valstybė narė praneša Komisijai apie Bendrijos žvejybos laivo ketinimą vykdyti (tobulinti) naują žvejybą Konvencijos zonoje.

Kartu su pranešimu pateikiama kuo išsamesnė toliau nurodyta informacija, kokią tik gali pateikti valstybė narė:

a) pateikiamos žvejybos pobūdis, įskaitant pagrindines žvejojamas rūšis, žvejybos būdus, numatomą rajoną ir mažiausius žuvų sugavimo kiekius, kurių reikia perspektyvios žvejybos tobulinimui;

b) biologinė informacija, gauta atlikus išsamius mokslinius tyrimus, tokia kaip išteklių paplitimas, gausumas, pasiskirstymas ir identiškumas;

c) išsami informacija apie nuo to priklausomas ir su tuo susijusias žuvų rūšis bei tikimybę, kad šias rūšis kokiu nors būdu paveiks pateikiamą žvejyba;

d) informacija apie kitą rajone vykdomą žvejybą arba apie panašią kitoje vietoje vykdomą žvejybą, kuri galėtų padėti vertinant potencialų pagausėjimą.

4. Komisija CCAMLR perduoda visą informaciją, kuri buvo jai pateikta remiantis straipsnio 3 dalimi, taip pat ir visą kitą jos turimą svarbią informaciją.

5. Jei CCAMLR patvirtina naują žvejybą, vykdyti šią žvejybą suteikia teisę:

a) Komisija, jei CCAMLR nepatvirtino jokios apsaugos priemonės, susijusios su nauja žvejyba, arba

b) visais kitais atvejais, Komisijos pasiūlymu – Taryba (kvalifikuota balsų dauguma).

6. Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės patvirtinamos 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

7 straipsnis

Galimybė vykdyti žvalgomąją žvejybą

1. Draudžiama vykdyti žvalgomąją žvejybą Konvencijos zonoje, išskyrus tuos atvejus, kai tai daryti yra leidžiama straipsnio 2–7 dalyse nustatyta tvarka.

2. Tik tie laivai, kurių įrengimas ir konfigūracija atitinka visas CCAMLR patvirtintas atitinkamas apsaugos priemones, tinka vykdyti žvalgomąją žvejybą.

Laivai, įtraukti į 29 straipsnyje minimą CCAMLR NNN laivų sąrašą, netinka vykdyti žvalgomąją žvejybą.

3. Kiekviena valstybė narė, dalyvaujanti žvalgomojoje žvejyboje arba ketinanti leisti laivui dalyvauti žvalgomojoje žvejyboje, paruošia mokslinių tyrimų bei žvejybos veiklos planą, kurį ji tiesiogiai pateikia CCAMLR (taip pat pateikiant kopiją Komisijai) iki CCAMLR nustatytos datos.

Plane pateikiama kuo išsamesnė toliau nurodyta informacija, kokią tik gali pateikti valstybė narė:

a) aprašymas kaip valstybės narės veikla atitinka CCAMLR mokslo komiteto sudarytą duomenų rinkimo planą;

b) žvalgomosios žvejybos pobūdis, įskaitant pagrindines žvejojamas rūšis, žvejybos būdus, numatomą rajoną ir kitam sezonui numatomus didžiausius žuvų sugavimo kiekius;

c) biologinė informacija, gauta atlikus išsamius mokslinius tyrimus ar apžvalginius plaukiojimus, tokia kaip išteklių paplitimas, gausumas, pasiskirstymas ir identiškumas;

d) išsami informacija apie nuo to priklausomas ir su tuo susijusias žuvų rūšis bei tikimybę, kad šias rūšis kokiu nors būdu neigiamai paveiks numatoma žvejyba;

e) informacija apie kitą rajone vykdomą žvejybą arba apie panašią kitoje vietoje vykdomą žvejybą, kuri galėtų padėti vertinant potencialų pagausėjimą.

4. Kiekviena žvalgomojoje žvejyboje dalyvaujanti valstybė narė kiekvienais metais iki CCAMLR nustatytos datos CCAMLR pateikia duomenis (kopija taip pat nusiunčiama Komisijai), nurodytus duomenų rinkimo plane, kurį šiai žvejybai paruošė mokslo komitetas.

Jei CCAMLR nebuvo pateikti duomenų rinkimo plane nustatyti paskutinio sezono, kurio metu buvo vykdoma žvejyba, duomenys, tokių duomenų nepateikusiai valstybei narei draudžiama vykdyti tolesnę žvalgomąją žvejybą, kol CCAMLR nebus pateikti atitinkami duomenys (juos taip pat nurodant ir Komisijai) ir kol CCAMLR mokslo komitetui nebus sudaryta galimybė tokius duomenis peržiūrėti.

5. Valstybė narė, prieš suteikdama savo laivams leidimą dalyvauti jau vykstančioje žvalgomojoje žvejyboje, apie tai praneša CCAMLR iki jos metinio susirinkimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams. Pranešančioji valstybė narė neleidžia savo laivams dalyvauti žvalgomojoje žvejyboje tol, kol nepasibaigia minėtasis susirinkimas.

6. Valstybė narė praneša kiekvieno žvalgomojoje žvejyboje dalyvaujančio laivo pavadinimą, tipą, dydį, registracijos numerį ir tarptautinį radijo šaukinį tiesiogiai CCAMLR sekretoriatui (juos taip pat nurodant ir Komisijai) likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno žvejybos reiso pradžios.

7. Žvejybos pajėgumams ir pastangoms taikomi prevenciniai žvejybos limitai, kurie nėra didesni už žvejybos pajėgumus ir pastangas, būtinas informacijos, kuri yra nustatyta duomenų rinkimo plane ir kuri yra būtina 2 straipsnio f dalyje minimam įvertinimui atlikti, gavimui.

8. Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės patvirtinamos 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

8 straipsnis

Galimybė vykdyti mokslinius tyrimus

1. Valstybės narės, kurių laivai ketina vykdyti mokslinius tyrimus, o numatomi kaulinių žuvų sugavimai turėtų būti mažesni kaip 50 tonų, įskaitant ne daugiau kaip 10 tonų Dissostichus spp. ir mažiau kaip 0,1 % nustatytų krilių, kalmarų ir krabų sugavimų, tiesiogiai CCAMLR pateikia tokius duomenis (juos taip pat nurodant ir Komisijai):

a) atitinkamo laivo pavadinimas,

b) laivo išorinio atpažinimo ženklai,

c) kvadratas ir parajonis, kuriame bus vykdomi moksliniai tyrimai,

d) numatomos įplaukimo į Konvencijos zoną ir išplaukimo iš jos datos,

e) mokslinių tyrimų tikslas,

f) numatoma naudoti žvejybos įranga.

2. Straipsnio 1 dalyje minimiems Bendrijos laivams netaikomos apsaugos priemonės, susijusios su tinklo akių dydžio taisyklėmis, tam tikrų žvejybos įrankių tipų draudimu, draudžiamais rajonais, žvejybos sezonais ir verslinio dydžio ribojimais, taip pat pranešimų pateikimo reikalavimai, išskyrus nurodytuosius 9 straipsnio 6 dalyje ir 16 straipsnio 1 dalyje.

3. Valstybės narės, kurių laivai ketina vykdyti mokslinius tyrimus, o numatomi bendri sugavimai turėtų viršyti 50 tonų arba 10 tonų Dissostichus spp., arba 0,1 % nustatytų krilių, kalmarų ir krabų sugavimų, iki numatomos mokslinių tyrimų pradžios likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams CCAMLR pateikia mokslinių tyrimų programą (naudodamos CCAMLR mokslo komiteto patvirtintas standartizuotas gaires ir formas); kopija taip pat pateikiama Komisijai. Kol CCAMLR neperžiūrės planų ir nepraneš savo sprendimo, negalima vykdyti planuojamos žvejybos mokslinių tyrimų tikslais.

4. Valstybės narės, remdamosi straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatomis, CCAMLR praneša informaciją (taip pat pranešant ir Komisijai) apie kiekvieno tralavimo (valkšnos) sugavimus ir žvejybos pastangas, kurią jos gavo vykdydamos mokslinius tyrimus. Užbaigusi mokslinį tyrimą, valstybė narė per 180 dienų apibendrintus rezultatus pateikia CCAMLR; kopija taip pat pateikiama Komisijai. Išsamią mokslinio tyrimo rezultatų ataskaitą valstybė narė pateikia CCAMLR (kopiją pateikiant Komisijai) per dvyliką mėnesių nuo mokslinio tyrimo pabaigos.

5. Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės patvirtinamos 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

III SKYRIUS

DUOMENŲ PRANEŠIMO SISTEMA

1 SKIRSNIS

PRANEŠIMAI APIE SUGAVIMUS IR ŽVEJYBOS PASTANGAS

9 straipsnis

Pranešimai apie sugavimus ir žvejybos pastangas

1. Bendrijos žvejybos laivai laikosi trijų pranešimų apie sugavimus ir žvejybos pastangas pateikimo sistemų, atitinkančių 10, 11 ir 12 straipsniuose nurodytus ataskaitinius laikotarpius skirtingoms žuvų rūšims ir FAO statistiniams rajonams, parajoniams ir divizionams.

2. Pateikiamuose pranešimuose apie sugavimus ir žvejybos pastangas nurodoma tokia informacija, susijusi su svarstomu laikotarpiu:

a) atitinkamo laivo pavadinimas,

b) laivo išoriniai atpažinimo ženklai,

c) bendri atitinkamų žuvų rūšių sugavimai,

d) bendras žvejybos dienų ir valandų skaičius,

e) to ataskaitinio laikotarpio metu laive palikti visų žuvų rūšių ir priegaudos žuvų rūšių sugavimai,

f) kabliukų skaičius, jei žvejojama ūdomis.

3. Bendrijos žvejybos laivų kapitonai pateikia pranešimą apie sugavimus ir žvejybos pastangas laivo vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms ne vėliau kaip kitą dieną po 10, 11 ir 12 straipsniuos nurodyto atitinkamo ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

4. Pasibaigus kiekvienam ataskaitiniam laikotarpiui, valstybės narės ne vėliau kaip per tris dienas Komisijai kompiuteriniu būdu perduoda apie sugavimus ir žvejybos pastangas, kurias joms pranešė kiekvienas su jos vėliava plaukiojantis ir Bendrijoje registruotas laivas. Visuose pranešimuose apie sugavimus ir žvejybos pastangas nurodomas atitinkamų sugavimų ataskaitinis laikotarpis.

5. Pasibaigus kiekvienam ataskaitiniam laikotarpiui, Komisijai ne vėliau kaip per penkias dienas CCAMLR perduoda pranešimus apie sugavimus ir žvejybos pastangas, pateiktas remiantis šio straipsnio 3 dalimi.

6. Pranešimų apie sugavimus ir žvejybos pastangas pateikimo sistemos taikomos žvejojant žuvų rūšis mokslinių tyrimų tikslais, jei konkrečiu laikotarpiu sugautas laimikis viršija penkias tonas, išskyrus tuos atvejus, kai konkrečioms žuvų rūšims taikomos labiau specifinės taisyklės.

7. Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės patvirtinamos 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

10 straipsnis

Pranešimų apie mėnesinius sugavimus ir žvejybos pastangas pateikimo sistema

1. Pateikiant pranešimus apie mėnesinius sugavimus ir žvejybos pastangas, ataskaitinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo.

2. Ši sistema taikoma:

a) Electrona carlsbergi žvejybai FAO 48.3 statistiniame parajonyje;

b) Euphausia superba žvejybai FAO 48 statistiniame rajone ir FAO 58.4.2 ir 58.4.1 statistiniuose divizionuose.

3. Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės patvirtinamos 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

11 straipsnis

Pranešimų apie dešimties dienų sugavimus ir žvejybos pastangas pateikimo sistema

1. Pateikiant pranešimus apie dešimties dienų sugavimus ir žvejybos pastangas, kiekvienas kalendorinis mėnuo suskirstomas į tris ataskaitinius laikotarpius, žymimus raidėmis A, B ir C bei atitinkamai besitęsiančius nuo pirmos iki dešimtos dienos, nuo vienuoliktos iki dvidešimtos dienos ir nuo dvidešimt pirmos iki paskutinės mėnesio dienos.

2. Ši sistema taikoma:

a) Champsocephalus gunnari ir Dissostichus eleginoides bei kitų giliavandenių žuvų žvejybai FAO 58.5.2 statistiniame divizionuose;

b) Martialia hyadesi kalmarų žvalgomajai žvejybai FAO 48.3 statistiniame parajonyje;

c) Paralomis spp. genties (Decapoda būrio, Reptantia pobūrio) krabų žvejybai FAO 48.3 statistiniame parajonyje, išskyrus minėtosios rūšies žvejybą, atliekamą minėtame parajonyje CCAMLR žvalgomosios žvejybos programos pirmojo etapo metu.

3. Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės patvirtinamos 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

12 straipsnis

Pranešimų apie penkerių dienų sugavimus ir žvejybos pastangas pateikimo sistema

1. Pateikiant pranešimus apie penkerių dienų sugavimus ir žvejybos pastangas, kiekvienas kalendorinis mėnuo suskirstomas į šešis ataskaitinius laikotarpius, žymimus raidėmis A, B, C, D, E ir F bei atitinkamai besitęsiančius nuo pirmos iki penktos dienos, nuo šeštos iki dešimtos dienios, nuo vienuoliktos iki penkioliktos dienos, nuo šešioliktos iki dvidešimtos dienos, nuo dvidešimt pirmos iki dvidešimt penktos dienos ir nuo dvidešimt šeštos iki paskutinės mėnesio dienos.

2. Ši sistema kiekvienu žūklės sezonu taikoma:

a) Champsocephalus gunnari žvejybai FAO 48.3 statistiniame parajonyje;

b) Dissostichus eleginoides žvejybai FAO 48.3 ir 48.4 statistiniuose parajoniuose;

c) Dissostichus eleginoides žvalgomajai žvejybai visoje Konvencijos zonoje, nedideliuose stačiakampiuose, apibrėžtuose Reglamento (EB) Nr. 600/2004 2 straipsnio d dalyje.

3. Gavęs CCAMLR pranešimą, kad žvejyba yra sustabdoma, kadangi nebuvo pateiktas šiame straipsnyje nustatytas pranešimas apie sugavimus ir žvejybos pastangas, laivas (arba laivai) nedelsdamas nutraukia atitinkamą žvejybos veiklą ir gali ją atnaujinti tik tuomet, kai CCAMLR išsiunčiamas pranešimas arba, atitinkamai, techninių sunkumų paaiškinimas, pateisinantis pranešimo nepateikimą.

4. Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės patvirtinamos 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

2 SKIRSNIS

TIKSLIŲ DUOMENŲ MĖNESINIS PRANEŠIMAS, ŽVEJOJANT TRALAIS, ŪDOMIS IR GAUDYKLĖMIS

13 straipsnis

Tikslių sugavimų ir žvejybos pastangų duomenų mėnesinis pranešimas

1. Kiekvieno žūklės sezono metu, po kiekvieno žvejybos mėnesio Bendrijos žvejybos laivai ne vėliau kaip iki kito mėnesio penkioliktos dienos praneša valstybės narės, su kurios vėliava jie plaukioja, kompetentingoms institucijoms tikslius to mėnesio duomenis apie sugavimus ir žvejybos pastangas, atitinkamai susijusias su žvejyba tralais, ūdomis arba gaudyklėmis, kuomet šiuose rajonuose vykdoma šių žuvų rūšių žvejybą:

a) Champsocephalus gunnari FAO 58.5.2 statistiniame kvadrate ir 48.3 parajonyje;

b) Dissostichus eleginoides FAO 48.3 ir 48.4 statistiniuose parajoniuose;

c) Dissostichus eleginoides FAO 58.5.2 statistiniame kvadrate;

d) Electrona carlsbergi FAO 48.3 statistiniame parajonyje;

e) Martialia hyadesi FAO 48.3 statistiniame parajonyje;

f) Paralomis spp. gentis (Decapoda būrys, Reptantia pobūris) FAO 48.3 statistiniame parajonyje, išskyrus minėtosios rūšies žvejybą, atliekamą minėtame parajonyje CCAMLR žvalgomosios žvejybos programos pirmojo etapo metu.

2. Duomenys, susiję su šio straipsnio 1 dalies b ir f punktuose nurodyta žvejyba, pateikiami apie kiekvieną gaudyklių pastatymą, o kitais atvejais – apie kiekvieną tralavimą (valkšną).

3. Informacija apie visus pagrindinių ir priegaudos rūšių sugavimus pateikiama pagal žuvų rūšį. Turi būti nurodomas sugautų ir paleistų arba žuvusių kiekvienos rūšies jūrinių paukščių ir jūrų žinduolių skaičius.

4. Valstybės narės kiekvieno mėnesio pabaigoje perduoda šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse numatytą informaciją Komisijai. Komisijai nedelsdama perduoda šiuos duomenis CCAMLR.

5. Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės patvirtinamos 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

14 straipsnis

Tikslių biologinių duomenų mėnesinis pranešimas

1. Bendrijos žvejybos laivai praneša valstybės narės, su kurios vėliava jie plaukioja, kompetentingoms institucijoms pagrindinių žuvų rūšių ir priegaudos žuvų rūšių ilgio matmenų reprezentacinius mėginius, remdamiesi sąlygomis ir vykdydami žvejybą, nustatytą 13 straipsnyje.

2. Žuvų ilgio matmenys nurodomi pateikiant bendrą ilgį ir jį suapvalinant centimetro tikslumu, o sudedamųjų ilgių reprezentaciniai mėginiai atrenkami iš vieno nedidelio stačiakampio (0,5o geografinės platumos ir 1,0o geografinės ilgumos). Jei per vieną mėnesį laivas iš vieno nedidelio stačiakampio perplaukia į kitą, kiekvieno nedidelio stačiakampio sudedamieji ilgiai pateikiami atskirai.

3. Pateikiant duomenis, susijusius su 13 straipsnio 1 dalies d punkte nurodyta žvejyba, reprezentaciniame mėginyje turi būti ne mažiau kaip 500 žuvų.

4. Valstybės narės kiekvieno mėnesio pabaigoje perduoda gautą informaciją Komisijai, kuri iš karto perduoda šiuos duomenis CCAMLR.

5. Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės patvirtinamos 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

15 straipsnis

Žvejybos sustabdymas dėl to, kad nepateikiamas pranešimas

Valstybei narei iš CCAMLR gavus pranešimą, kad žvejyba yra sustabdoma, kadangi nebuvo pateiktas 13 ir 14 straipsniuose nustatytas pranešimas, ši valstybė narė užtikrina, kad toje žvejyboje dalyvaujantys jos laivai nedelsdami nutrauktų žvejybos veiklą.

3 SKIRSNIS

METINIAI PRANEŠIMAI APIE SUGAVIMUS

16 straipsnis

Duomenys apie bendrus sugavimus

1. Nepažeisdamos Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 15 straipsnio, valstybės narės iki kiekvienų metų liepos 31 d. Komisijai praneša pagal laivus išskirstytus bendrus sugavimus, kuriuos per praėjusius metus sugavo su jų vėliava plaukiojantys Bendrijos laivai.

2. Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės patvirtinamos 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

17 straipsnis

Bendri duomenys apie krilių žvejybą

1. Bendrijos žvejybos laivai, dalyvavę krilių žvejyboje Konvencijos zonoje, iki kiekvienų metų sausio 1 d. praneša valstybės narės, su kurios vėliava jie plaukioja, kompetentingoms institucijoms tikslius praėjusio žūklės sezono duomenis apie sugavimus ir žvejybos pastangas.

2. Valstybės narės sukaupia tikslius kiekvieno 10 dienų laikotarpio duomenis apie sugavimus ir žvejybos pastangas pagal kiekvieną stačiakampį (10 x 10 jūrmylių) ir ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 1 d. praneša šiuos duomenis Komisijai.

3. Pateikiant tikslius duomenis apie sugavimus ir žvejybos pastangas, kalendorinis mėnuo suskirstomas į tris dešimties dienų ataskaitinius laikotarpius, besitęsiančius nuo pirmos iki dešimtos dienos, nuo vienuoliktos iki dvidešimtos dienos ir nuo dvidešimt pirmos iki paskutinės mėnesio dienos. Šie dešimties dienų ataskaitiniai laikotarpiai vadinami A, B ir C laikotarpiais.

4. Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės patvirtinamos 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

18 straipsnis

Duomenys apie krabų sugavimus FAO 48.3 statistiniame parajonyje

1. Bendrijos žvejybos laivai, FAO 48.3 statistiniame parajonyje žvejojantys krabus, iki kiekvienų metų rugsėjo 25 d. Komisijai praneša duomenis apie žvejybos veiklą ir apie krabus, sugautus iki tų metų rugpjūčio 31 d. Komisija iki kiekvienų metų rugsėjo 30 d. šiuos duomenis praneša CCAMLR.

2. Duomenys apie krabus, sugautus nuo kiekvienų metų rugpjūčio 31 d., pranešami Komisijai per du mėnesius nuo žvejybos sustabdymo datos. Komisija šiuos duomenis praneša CCAMLR ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo žvejybos sustabdymo.

3. Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės patvirtinamos 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

19 straipsnis

Išsamūs duomenys apie sugavimus ir žvejybos pastangas kalmarų žvalgomosios žvejybos FAO 48.3 statistiniame parajonyje metu

1. Bendrijos žvejybos laivai, FAO 48.3 statistiniame parajonyje žvejojantys kalmarus (Martialia hyadesi), iki kiekvienų metų rugsėjo 25 d. Komisijai praneša tikslius duomenis apie sugavimus ir žvejybos pastangas. Komisija iki kiekvienų metų rugsėjo 30 d. šiuos duomenis praneša CCAMLR. Nurodomas sugautų ir paleistų arba žuvusių kiekvienos rūšies jūrinių paukščių ir jūrų žinduolių skaičius. Komisija iki kiekvienų metų rugsėjo 30 d. šiuos duomenis praneša CCAMLR.

2. Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės patvirtinamos 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

14 SKYRIUS

KONTROLĖ IR INSPEKTAVIMAS

1 SKIRSNIS

KONTROLĖ IR INSPEKTAVIMAS JŪROJE

20 straipsnis

Taikymo sritis

Šis skyrius taikomas Bendrijos žvejybos laivams ir žvejybos laivams, plaukiojantiems su kitos Konvenciją pasirašiusios šalies vėliava.

21 straipsnis

CCAMLR inspektoriai, valstybių narių paskirti atlikti inspektavimą jūroje

1. Valstybės narės skiria CCAMLR inspektorius, kurie gali būti įlaipinti į bet kurį Bendrijos žvejybos laivą arba, susitarus su kita Konvenciją pasirašiusia šalimi, į pastarosios laivą, užsiimantį ar besirengiantį užsiimti jūrų gyvųjų išteklių gavyba arba moksliniais tyrimais, susijusiais su žuvininkystės ištekliais Konvencijos zonoje.

2. CCAMLR inspektoriai Konvencijos zonoje inspektuoja laivus, plaukiojančius su Konvenciją pasirašiusios šalies (išskyrus Bendrijos ir jos valstybių narių) vėliava, dėl atitikimo CCAMLR patvirtintoms apsaugos priemonėms, o Bendrijos žvejybos laivus – dėl atitikimo Bendrijos apsaugos ir kontrolės priemonėms, susijusioms su žuvininkystės ištekliais ir taikomoms šiems laivams.

3. CCAMLR inspektoriai yra susipažinę su numatyta inspektuoti žvejybos ir mokslinių tyrimų veikla, Konvencijos nuostatomis ir joje priimtomis apsaugos priemonėmis. Valstybės narės patvirtina kiekvieno savo skiriamo inspektoriaus kvalifikaciją.

4. Inspektoriai yra juos skiriančios valstybės narės piliečiai ir, vykdydami inspektavimo veiklą, yra tik tos valstybės narės jurisdikcijoje. Inspektoriams suteikiamas laivo pareigūno statusas, kol jie yra šiuose laivuose, ir jie gali bendrauti laivo, kuriame šie inspektoriai vykdo savo veiklą, vėliavos valstybės kalba.

5. Kiekvienas inspektorius turi CCAMLR patvirtintą ar pateiktą identifikacijos dokumentą, išduotą skiriančiosios valstybės narės. Toks dokumentas patvirtina, kad inspektorius yra paskirtas vykdyti inspektavimą pagal CCAMLR stebėjimo ir inspektavimo sistemą.

6. Per 14 dienų nuo inspektorių paskyrimo valstybės narės praneša CCAMLR sekretoriatui savo paskirtų inspektorių vardus ir pavardes; tokio pranešimo kopija pateikiama Komisijai.

7. Valstybės narės, taikydamos sistemą, bendradarbiauja tarpusavyje ir su Komisija.

8. Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės patvirtinamos 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

22 straipsnis

Veiklos, kuri gali būti inspektuojama, nustatymas

Moksliniai tyrimai ir jūrų gyvųjų išteklių gavyba Konvencijos zonoje gali būti inspektuojama. Daroma prielaida, kad vykdoma ši veikla, jei CCAMLR inspektorius nustato, kad žvejybos laivo veikla atitinka vieną arba kelis iš šių keturių kriterijų ir nepateikiama jokia priešinga informacija:

a) naudojamos, neseniai buvo naudojamos arba paruoštos naudojimui žūklės priemonės, įskaitant:

i) tinklai, ūdos arba gaudyklės yra vandenyje,

ii) įrengti tralai ir angos,

iii) paruošti naudojimui kabliukai su jauku, gaudyklės su jauku arba atšildytas jaukas,

iv) laivo žurnalas patvirtina neseniai vykdytą žvejybą arba pradėtą žvejybą;

b) apdorojamos arba neseniai buvo apdorojamos žuvys, pasitaikančios Konvencijos zonoje, įskaitant:

i) laive sukrautos šviežios žuvys arba žuvų atliekos,

ii) žuvys yra užšaldomos,

iii) turima su tuo susijusi informacija apie veiklą arba produktą;

c) laivo žūklės priemonės yra vandenyje, įskaitant:

i) ant žūklės priemonių yra laivo žymenys,

ii) žūklės priemonės atitinka esančias laive,

iii) laivo žurnalas patvirtina, kad žūklės priemonės yra vandenyje;

d) laive sukrautos žuvys (arba žvejybos produktai), pasitaikančios Konvencijos zonoje.

23 straipsnis

Laivų, kuriais plaukia inspektoriai, ženklinimas

1. Laivai, kuriais plaukia CCAMLR inspektoriai, turi specialią vėliavą arba vimpelą, patvirtintą CCAMLR, nurodančią, kad jame esantys inspektoriai vykdo inspektavimo funkcijas pagal CCAMLR inspektavimo sistemą.

2. Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės patvirtinamos 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

24 straipsnis

Inspektavimas jūroje

1. Bet koks Bendrijos laivas, esantis Konvencijos zonoje gyvųjų jūrų išteklių gavybos tikslais arba atliekantis mokslinius tyrimus, iš laivo, kuriuo vyksta CCAMLR inspektorius, kaip nustatyta 23 straipsnyje, gavęs atitinkamą signalą Tarptautinių signalų kodu, sustoja ar imasi kitokių veiksmų, reikiamų saugiai ir greitai įlaipinti į laivą inspektorių, išskyrus tuos atvejus, kai laivas atlieka aktyvius žvejybos veiksmus, tuomet jis tai padaro, kai įmanoma.

2. Laivo kapitonas leidžia inspektoriui, kurį gali lydėti atitinkami asistentai, išsilaipinti laive. Išsilaipindamas laive, inspektorius pateikia dokumentą, nurodytą 21 straipsnio 5 dalyje. Laivo kapitonas suteikia inspektoriams, atliekantiems savo pareigas, reikiamą pagalbą, įskaitant pasinaudojimą komunikacijų įranga, kai tai būtina.

3. Inspektavimas atliekamas taip, kad laivas patirtų kuo mažiau įsikišimo ir nepatogumų. Tyrimai ribojami išaiškinimu faktų, susijusių su CCAMLR apsaugos priemonėmis, galiojančiomis atitinkamai laivo vėliavos valstybei.

4. Inspektoriai turi teisę inspektuoti laimikį, tinklus ir kitas žūklės priemones, o taip pat žvejybos ir mokslinių tyrimų veiksmus, jiems prieinamos sugavimo ir vietos duomenų ataskaitos bei registrai, kiek tai būtina jų funkcijoms atlikti. Inspektoriai gali fotografuoti ir (arba) filmuoti tai, kas yra būtina, norint užfiksuoti įtariamą galiojančių CCAMLR apsaugos priemonių pažeidimą.

5. CCAMLR inspektoriai pritvirtina CCAMLR patvirtintą identifikacijos ženklą prie visų tinklų ar kitų žūklės priemonių, kurios įtariamos buvusios naudojamos pažeidžiant galiojančias CCAMLR apsaugos priemones. Jie įrašo šį faktą ataskaitoje, nurodytoje 25 straipsnio 3 ir 4 dalyse.

6. Jeigu laivas atsisako sustoti ar kitaip padėti įsikelti inspektoriui, taip pat jeigu kapitonas ar laivo įgula kišasi į sankcionuotą inspektoriaus veiklą, šis inspektorius parengia išsamią ataskaitą, kuriuose nuosekliai išdėstomos visos aplinkybės, ir pateikia skiriančiajai valstybei šią ataskaitą, perduotiną pagal atitinkamas 25 straipsnio nuostatas.

Kišimasis į inspektoriaus darbą arba nepaklusimas pagrįstiems inspektoriaus, vykdančio savo funkcijas, reikalavimams, laivo vėliavos valstybės narės yra traktuojamas taip, lyg inspektorius būtų tos valstybės narės inspektorius.

Laivo vėliavos valstybė narė praneša apie veiksmus, kurių ji ėmėsi pagal šią pastraipą, remdamasi 26 straipsniu.

7. Prieš išvykdamas iš laivo, kuris buvo inspektuojamas, inspektorius laivo kapitonui pateikia 25 straipsnyje nustatytos atlikto inspektavimo ataskaitos kopiją.

8. Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės patvirtinamos 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

25 straipsnis

Inspektavimo ataskaita

1. Inspektavimas jūroje, atliekamas remiantis 24 straipsniu, sudaro pagal CCAMLR patvirtintą formą paruošiamos inspektavimo ataskaitos pagrindą; ataskaita paruošiama taip:

a) CCAMLR inspektoriai praneša apie visus įtariamus galiojančių apsaugos priemonių pažeidimus. Inspektoriai suteikia inspektuojamo laivo kapitonui galimybę pateikti savo pastabas dėl inspektavimo ataskaitos ir dėl bet kokio inspektavimo aspekto;

b) Inspektoriai pasirašo inspektavimo ataskaitą. Inspektuoto laivo kapitonas paprašomas pasirašyti inspektavimo ataskaitą, tuo patvirtinant, kad jis ataskaitą gavo.

2. Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sugrįžimo į uostą CCAMLR inspektorius inspektavimo ataskaitos kopiją kartu su fotografijomis ir filmuota medžiaga pateikia skiriančiajai valstybei narei.

3. Gavusi inspektavimo ataskaitą, skiriančioji valstybė narė ne vėliau kaip per 15 dienų perduoda CCAMLR šios ataskaitos kopiją bei dvi fotografijų ir filmuotos medžiagos kopijas.

Gavusi ataskaitą, valstybė narė ne vėliau kaip per septynias dienas Komisijai perduoda vieną jos kopiją bei fotografijų ir filmuotos medžiagos kopijas, taip pat visas papildomas ataskaitas ar su inspektavimo ataskaita susijusią informaciją, kuri CCAMLR buvo pateikta vėliau.

4. Valstybė narė, gavusi inspektavimo ataskaitą arba bet kurią papildomą ataskaitą ar informaciją, įskaitant 24 straipsnio 6 dalyje nustatytas ataskaitas, dėl laivo, plaukiojančio su jos vėliava, perduoda tokios informacijos ar ataskaitos kopiją CCAMLR; kopija nedelsiant pateikiama ir Komisijai, prie jos pridedant visų pastabų ir (arba) pastebėjimų, kurias valstybė narė, gavusi minėtąsias ataskaitas ar informaciją, pateikė CCAMLR, kopiją.

5. Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės patvirtinamos 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

26 straipsnis

Pažeidimų nagrinėjimo tvarka

1. Jeigu, atlikus inspektavimo veiksmus pagal CCAMLR inspektavimo sistemą, nustatomi Konvencijoje priimtų priemonių pažeidimai, laivo vėliavos valstybė narė užtikrina, kad prieš fizinius arba juridinius asmenis, atsakingus už Konvencijoje priimtų priemonių pažeidimą, būtų imamasi atitinkamų priemonių, remiantis 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką [11] 25 straipsniu.

2. Laivo vėliavos valstybė narė per 14 dienų nuo kaltinimų pateikimo arba procesinių veiksmų, susijusių su patraukimu baudžiamojon atsakomybėn, pradžios apie tai praneša CCAMLR ir Komisijai bei nuolat jas informuoja apie procesinių veiksmų eigą ir jų rezultatus.

3. Laivo vėliavos valstybė narė ne rečiau kaip kartą per metus pateikia CCAMLR rašytinę ataskaitą apie procesinių veiksmų rezultatus, kaip numatyta šio straipsnio 1 dalyje, ir apie taikomas bausmes. Jei procesiniai veiksmai dar nėra baigti, paruošiama ataskaita apie jų eigą. Jei procesiniai veiksmai dar nepradėti arba jei jie buvo nesėkmingi, ataskaitoje pateikiamas paaiškinimas. Laivo vėliavos valstybė narė ataskaitos kopiją pateikia Komisijai.

4. Laivo vėliavos valstybės narės numatomos bausmės už CCAMLR apsaugos priemonių pažeidimus yra pakankamai griežtos, kad būtų užtikrinamas minėtųjų priemonių laikymasis ir kad būtų atimamas noras jas pažeisti; tokių bausmių tikslas – neleisti pažeidėjams pasinaudoti ekonomine nauda, kurią atneša neteisėti jų veiksmai.

5. Laivo vėliavos valstybė narė užtikrina, kad visi jos laivai, pažeidę kurią nors CCAMLR apsaugos priemonę, nevykdytų žvejybos Konvencijos zonoje tol, kol neįvykdys jiems paskirtų bausmių.

6. Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės patvirtinamos 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

2 SKIRSNIS

KONTROLĖ IR INSPEKTAVIMAS UOSTE

27 straipsnis

Kontrolė ir inspektavimas uoste

1. Valstybės narės įsipareigoja inspektuoti visus į jų uostus įplaukiančius žvejybos laivus, kuriuose yra Dissostichus spp.

Inspektavimo tikslas – nustatyti, kad:

a) sugavimai, kurie bus iškraunami arba perkraunami:

i) turi Dissostichus sugavimo dokumentą, kuris yra privalomas remiantis 2001 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1035/2001, nustatančiu Dissostichus spp. sugavimo dokumentavimo tvarką [12], ir

ii) atitinka dokumente pateiktą informaciją;

b) gavybos veikla, kurią laivas vykdo Konvencijos zonoje, atitinka CCAMLR apsaugos priemones.

2. Norėdamos palengvinti inspektavimą, valstybės narės reikalauja, kad atitinkami laivai iš anksto praneštų apie savo įplaukimą į uostą ir raštu pareikštų, kad nevykdė neteisėtos, nereglamentuotos ir nepraneštos žvejybos Konvencijos zonoje. Laivai, nepareiškę, kad nevykdė neteisėtos, nereglamentuotos ir nepraneštos žvejybos, arba nepateikę tokio pareiškimo, į uostą nebus įleidžiami, išskyrus būtiniausius atvejus.

Uosto valstybės narės kompetentingos institucijos kuo greičiau (ne vėliau kaip per 48 valandas nuo įplaukimo į uostą) atlieka laivų, kuriems leista įplaukti į uostą, inspektavimą.

Inspektavimas atliekamas taip, kad laivas ar jo įgula nepatirtų nereikalingų sunkumų; inspektavimas atliekamas remiantis atitinkamomis CCAMLR inspektavimo sistemos nuostatomis.

3. Jei gaunami įrodymai, kad laivas žvejojo pažeisdamas CCAMLR apsaugos priemones, uosto valstybės narės kompetentingos institucijos neleidžia iškrauti arba perkrauti sugavimų.

Savo išvadas uosto valstybė narė praneša laivo vėliavos valstybei ir su ja bendradarbiauja tiriant įtariamą pažeidimą ir, tam tikrais atvejais, taikant nacionaliniuose įstatymuose nustatytas bausmes.

4. Valstybės narės kuo greičiau praneša CCAMLR šio straipsnio 1 dalyje nurodytus laivus, kuriems nebuvo leista įplaukti į uostą arba iškrauti ar perkrauti Dissostichus spp. Tuo pat metu valstybės narės šią informaciją pateikia ir Komisijai.

5. Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės patvirtinamos 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

LAIVAI, UŽSIIMANTYS NETEISĖTA, NEREGLAMENTUOTA IR NEPRANEŠTA (NNN) ŽVEJYBA KONVENCIJOS ZONOJE

1 SKIRSNIS

KONVENCIJĄ PASIRAŠIUSIŲ ŠALIŲ LAIVAI

28 straipsnis

NNN veikla, kuria užsiima Konvenciją pasirašiusių šalių laivai

1. Šiame skirsnyje laikoma, kad Konvenciją pasirašiusios šalies laivas užsiėmė NNN veikla, kenkiančia CCAMLR apsaugos priemonių veiksmingumui, jei jis:

a) vykdė žvejybą Konvencijos zonoje, neturėdamas 3 straipsnyje nustatyto specialaus žvejybos leidimo arba, jei tai nėra Bendrijos žvejybos laivas, neturėdamas licencijos, išduotos remiantis atitinkamomis CCAMLR apsaugos priemonėmis, arba jei jis pažeidė tokio leidimo ar licencijos sąlygas;

b) neįregistravo arba nepranešė Konvencijos zonoje sugauto laimikio, kaip numato pranešimų pateikimo sistema, taikoma šių laivų vykdomai žvejybos veiklai, arba pateikė klaidingus pranešimus;

c) vykdė žvejybą uždraustu žvejybos sezonu arba uždraustose zonose, tuo pažeisdamas CCAMLR apsaugos priemones;

d) naudojo uždraustas žūklės priemones, tuo pažeisdamas taikomas CCAMLR apsaugos priemones;

e) perkrovė arba vykdė bendrus žvejybos veiksmus su laivais, įtrauktais į CCAMLR NNN laivų sąrašą;

f) vykdė žvejybą, pažeidžiančią bet kurią kitą CCAMLR apsaugos priemonę, tuo neleisdamas siekti Konvencijos XXII straipsnyje išdėstytų Konvencijos tikslų, arba

g) vykdė žvejybą vandenyse, esančiuose šalia Konvencijos zonos salų, kuriems visos Konvenciją pasirašiusios šalys pripažįsta šalies suverenitetą, tuo neleisdamas siekti CCAMLR apsaugos priemonių tikslų.

2. Kalbant apie Bendrijos žvejybos laivus, šio straipsnio 1 dalyje daromos nuorodos į CCAMLR apsaugos priemones suprantamos kaip nuorodos į šias priemones įgyvendinančias atitinkamas Reglamento (EB) Nr. 600/2004, Reglamento (EB) Nr. 1035/2001 arba reglamento, kiekvienais metais nustatančio tam tikrų žuvų būrių ir žuvų būrių grupių žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas, taikomas Bendrijos vandenyse ir – Bendrijos laivams – vandenyse, kuriuose turi būti ribojamas sugavimas, nuostatas.

29 straipsnis

NNN veikla užsiimančių laivų identifikavimas

1. Valstybės narės, kurios gauna dokumentais patvirtintą informaciją apie laivus, atitinkančius vieną arba daugiau 28 straipsnyje nustatytų kriterijų, inter alia taikydamos 19–26 straipsnius, perduoda šią informaciją Komisijai ne vėliau kaip iki kitų metų po laivo vykdytos dokumentais patvirtintos veiklos balandžio 20 d.

Komisija nedelsdama, ne vėliau kaip iki balandžio 30 d., perduoda šią iš valstybių narių gautą informaciją CCAMLR.

2. Gavusi iš CCAMLR Konvenciją pasirašiusių šalių laivų, kurie įtariami vykdę NNN veiklą, sąrašo projektą, Komisija nedelsdama jį perduoda valstybėms narėms.

Valstybė narė arba valstybės narės, kurių laivai įtraukti į sąrašo projektą, ne vėliau kaip iki birželio 1 d. atitinkamai pateikia Komisijai savo pastabas, įskaitant patikrinamus laivų stebėjimo duomenis ir kitą pagalbinę informaciją, parodančią, kad į sąrašą įtraukti laivai nevykdė žvejybos, pažeidžiančios CCAMLR apsaugos priemonių, ir neturėjo galimybės žvejoti Konvencijos zonoje. Komisija ne vėliau kaip iki birželio 30 d. šias pastabas ir papildomą informaciją pateikia CCAMLR.

3. Gavusios šio straipsnio 2 dalyje minimą sąrašo projektą, valstybės narės atidžiai stebi į sąrašą įtrauktus laivus, kad galėtų sekti jų veiklą ir nustatyti bet kokį galimą pavadinimo, vėliavos arba savininko pakeitimą.

4. Gavusi iš CCAMLR į laikinąjį NNN laivų sąrašą įtrauktų Konvenciją pasirašiusių šalių laivų sąrašą, Komisija nedelsdama perduoda jį valstybėms narėms. Ne vėliau kaip iki kito metinio CCAMLR susirinkimo likus dviems mėnesiams valstybės narės Komisijai pateikia visas papildomas pastabas ar informaciją, susijusią su į sąrašą įtrauktais laivais. Komisija nedelsdama šias papildomas pastabas ir informaciją pateikia CCAMLR.

5. Kiekvienais metais Komisija pateikia valstybėms narėms CCAMLR patvirtintą NNN laivų sąrašą.

30 straipsnis

Priemonės, kurios taikomos Konvenciją pasirašiusių šalių laivams

1. Remdamosi nacionaliniais ir Bendrijos įstatymais, valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių, kad:

a) Bendrijos žvejybos laivams, įtrauktiems į NNN laivų sąrašą, nebūtų išduodamas joks 3 straipsnyje nustatytas specialus žvejybos leidimas, leidžiantis žvejoti Konvencijos zonoje;

b) laivams, įtrauktiems į NNN laivų sąrašą, nebūtų išduodama jokia licencija arba specialus žvejybos leidimas, leidžiantis žvejoti vandenyse, priklausančiuose jų suverenitetui arba jurisdikcijai;

c) laivams, įtrauktiems į NNN laivų sąrašą, nebūtų suteikiama jų vėliava;

d) laivai, įtraukti į NNN laivų sąrašą ir savanoriškai įplaukiantys į jų uostus, būtų inspektuojami pagal 27 straipsnį.

2. Draudžiama tokia veikla:

a) nukrypstant nuo Reglamento (EEB) 2847/93 11 straipsnio, Bendrijos žvejybos laivams, paramą teikiantiems laivams, plaukiojančioms bazėms ir krovininiams laivams draudžiama dalyvauti atliekant perkrovimą ar vykdant bendrus žvejybos veiksmus su laivais, įtrauktais į NNN laivų sąrašą;

b) į NNN laivų sąrašą įtrauktiems laivams, savanoriškai įplaukiantiems į uostus, draudžiama vykdyti iškrovimą arba perkrovimą;

c) draudžiama frachtuoti laivus, įtrauktus į NNN laivų sąrašą;

d) draudžiama importuoti Dissostichus spp. iš laivų, įtrauktų į NNN laivų sąrašą.

3. Valstybės narės netvirtina eksporto ar reeksporto dokumentų, pridedamų prie Dissostichus spp. siuntos, kaip numatyta atitinkamose Reglamento (EB) 1035/2001 nuostatose, jei paskelbiama, kad šią siuntą sudaro laimikis, sugautas kurio nors laivo, įtraukto į NNN laivų sąrašą.

4. Komisija renka ir su kitomis Konvenciją pasirašiusiomis šalimis arba bendradarbiaujančiomis Konvencijos nepasirašiusiomis šalimis, subjektais arba žvejybos subjektais keičiasi visa dokumentais patvirtinta atitinkama informacija, siekdama nustatyti, kontroliuoti ir užkirsti kelią suklastotiems importo (eksporto) sertifikatams, susijusiems su žuvimis iš laivų, įtrauktų į NNN laivų sąrašą.

2 SKIRSNIS

KONVENCIJOS NEPASIRAŠIUSIŲ ŠALIŲ LAIVAI

31 straipsnis

Priemonės, kurios taikomos Konvenciją pasirašiusių šalių piliečiams

Remdamosi nacionaliniais ir Bendrijos įstatymais, valstybės narės bendradarbiauja ir imasi visų reikiamų priemonių, siekdamos:

a) užtikrinti, kad jiems pavaldūs piliečiai neremtų ir nedalyvautų NNN žvejyboje, įskaitant darbą laivuose, įtrauktuose į 29 straipsnyje minimą NNN laivų sąrašą;

b) identifikuoti piliečius, kurie yra laivų, vykdančių NNN žvejybą, operatoriai arba tikrieji savininkai.

Valstybės narės užtikrina, kad jiems pavaldiems piliečiams taikomos bausmės už NNN žvejybą yra pakankamai griežtos ir veiksmingai užkerta kelią, sulaiko nuo ir panaikina NNN žvejybą bei neleidžia pažeidėjams pasinaudoti nauda, kurią atneša ši neteisėta veikla.

32 straipsnis

Konvencijos nepasirašiusių šalių laivų atliekama NNN veikla

1. Konvencijos nepasirašiusios šalies laivas, kuris buvo pastebėtas vykdantis žvejybą Konvencijos zonoje arba kuriam remiantis 27 straipsniu buvo neleista įplaukti į uostą, atlikti iškrovimą arba perkrovimą, įtariamas vykdęs NNN veiklą, kenkiančią CCAMLR apsaugos priemonių veiksmingumui.

2. Jei perkrovimo veikla vykdoma Konvencijos zonoje arba už jos ribų ir joje dalyvauja pastebėtas Konvencijos nepasirašiusios šalies laivas, daroma prielaida, kad buvo pakenkta CCAMLR apsaugos priemonių veiksmingumui, ir ši prielaida taip pat taikoma visiems kitiems Konvencijos nepasirašiusios šalies laivams, kurie kartu su minėtuoju laivu vykdė šią veiklą.

33 straipsnis

Konvencijos nepasirašiusių šalių laivų inspektavimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų kompetentingos institucijos, remdamosi 27 straipsniu, inspektuoja kiekvieną į jų uostus įplaukiantį 32 straipsnyje minimą Konvencijos nepasirašiusios šalies laivą.

2. Laivams, inspektuojamiems remiantis šio straipsnio 1 dalimi, neleidžiama iškrauti arba perkrauti jokių žuvų rūšių, kurioms taikomos CCAMLR apsaugos priemonės ir kurios saugomos tuose laivuose, išskyrus tuos atvejus, kai laivas įrodo, jog žuvys buvo sugautos nepažeidžiant minėtųjų priemonių ir laikantis Konvencijos reikalavimų.

34 straipsnis

Informacija apie Konvencijos nepasirašiusių šalių laivus

1. Valstybė narė, pastebėjusi Konvencijos nepasirašiusios šalies laivą arba neleidusi jam įplaukti į uostą ir atlikti iškrovimo arba perkrovimo, kaip numato 32 ir 33 straipsniai, stengiasi pranešti laivui, kad jis yra įtariamas kenkimu Konvencijos tikslui ir kad ši informacija bus perduodama visoms Konvenciją pasirašiusioms šalims, CCAMLR ir laivo vėliavos valstybei.

2. Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai informaciją apie pastebėjimus, draudimus įplaukti į uostą ir atlikti iškrovimą arba perkrovimą, jų uoste atliktų visų inspektavimų rezultatus, taip pat apie visus paskesnius veiksmus, kurių jos ėmėsi dėl atitinkamo laivo. Komisija nedelsdama perduoda šią informaciją CCAMLR.

3. Valstybės narės gali bet kada pateikti Komisijai papildomą informaciją (kurią pastaroji nedelsdama perduoda CCAMLR), kuri gali būti svarbi Konvencijos nepasirašiusių šalių laivams, įtariamiems NNN veiklos vykdymu Konvencijos zonoje, identifikuoti.

4. Kiekvienais metais Komisija valstybėms narėms praneša apie Konvencijos nepasirašiusių šalių laivus, įtrauktus į CCAMLR patvirtintą NNN laivų sąrašą.

35 straipsnis

Priemonės, kurios taikomos Konvencijos nepasirašiusių šalių laivams

30 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys mutatis mutandis taikomos Konvencijos nepasirašiusių šalių laivams, įtrauktiems į 34 straipsnio 4 dalyje minimą NNN laivų sąrašą.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36 straipsnis

Įgyvendinimas

37 straipsnio 2 dalyje minima tvarka patvirtinamos 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26 ir 27 straipsniams įgyvendinti būtinos priemonės.

37 straipsnis

Komiteto procedūros

1. Komisijai padeda Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 30 straipsniu įkurtas komitetas.

2. Darant nuorodą į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis – vienas mėnuo.

3. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

38 straipsnis

Panaikinimas

1. Reglamentai (EEB) Nr. 3943/1990, (EB) Nr. 66/98 ir (EB) Nr. 1721/1999 panaikinami.

2. Nuorodos, daromos į panaikintus reglamentus, suprantamos kaip nuorodos į šį reglamentą.

39 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. kovo 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. Walsh

[1] 2003 m. gruodžio 16 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[2] OL L 252, 1981 9 5, p. 26.

[3] OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1954/2003 (OL L 289, 2003 11 7, p. 1).

[4] OL L 379, 1990 12 31, p. 45.

[5] OL L 6, 1998 1 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2742/1999 (OL L 341, 1999 12 31, p. 1).

[6] OL L 203, 1999 8 3, p. 14.

[7] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[8] OL L 171, 1994 7 6, p. 7.

[9] OL L 266, 1998 1 10, p. 27. Reglamentas panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 26/2004 (OL L 5, 2004 1 9, p. 25).

[10] Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.

[11] OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

[12] OL L 145, 2001 5 31, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 669/2003 (OL L 97, 2003 4 15, p. 1).

--------------------------------------------------