32004R0549Oficialusis leidinys L 096 , 31/03/2004 p. 0001 - 0009


Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 549/2004

2004 m. kovo 10 d.

nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą

(pagrindų reglamentas)

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę [3],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [4], atsižvelgdami į 2003 m. gruodžio 11 d. Taikinimo komiteto patvirtintą bendrą tekstą,

kadangi:

(1) Norint įgyvendinti bendrąją transporto politiką, reikia sukurti veiksmingą oro transporto sistemą, leidžiančią saugiai ir reguliariai vykdyti oro transporto paslaugas ir taip palengvinančią laisvą prekių, asmenų ir paslaugų judėjimą.

(2) 2000 m. kovo 23 ir 24 d. savo neeiliniame Lisabonos posėdyje Europos vadovų taryba paragino Komisiją pateikti pasiūlymus dėl oro erdvės valdymo, oro eismo kontrolės ir oro eismo srautų valdymo remiantis Komisijos sukurtos Aukšto lygio grupės dėl bendro Europos dangaus darbu. Ši grupė, daugiausia sudaryta iš valstybių narių civilinių ir karinių oro navigacijos institucijų, pateikė savo ataskaitą 2000 m. lapkritį.

(3) Norint, kad oro transporto sistema veiktų sklandžiai, reikia, kad oro navigacijos paslaugų saugos lygis būtų pastovus ir aukštas, leidžiantis optimaliai panaudoti Europos oro erdvę, ir kad kelionių oru saugos lygis būtų pastovus ir aukštas, laikantis bendrojo intereso pareigos teikti oro navigacijos paslaugas, įskaitant viešąsias paslaugas. Todėl šios paslaugos turėtų būti vykdomos pagal aukščiausius atsakomybės ir kompetencijos standartus.

(4) Bendro Europos dangaus iniciatyva turėtų būti plėtojama atsižvelgiant į įsipareigojimus, kylančius iš Bendrijos ir jos valstybių narių narystės Eurokontrolėje, laikantis 1944 m. Čikagos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijoje nustatytų principų.

(5) Sprendimai, susiję su karinių operacijų ir mokymų turiniu, taikymo sritimi ir įgyvendinimu, nėra Bendrijos kompetencijos klausimas.

(6) Valstybės narės priėmė bendrą pareiškimą dėl karinių klausimų, susijusių su bendru Europos dangumi [5]. Pagal šį pareiškimą valstybės narės visų pirma turėtų padidinti civilinį - karinį bendradarbiavimą ir, jei reikia ir tiek, kiek reikia valstybėms narėms, palengvinti jų ginkluotųjų pajėgų bendradarbiavimą visais oro eismo valdymo klausimais.

(7) Oro erdvė yra ribotas išteklius, kurio optimalus ir veiksmingas panaudojimas įmanomas tik tada, kai atsižvelgiama į visų naudotojų reikalavimus ir prireikus jiems atstovaujama bendro Europos dangaus kūrimo, sprendimų priėmimo procese ir įgyvendinime, taip pat ir Bendro dangaus komitete.

(8) Dėl visų šių priežasčių ir norėdama išplėsti bendrą Europos dangų taip, kad į jį įeitų daugiau Europos valstybių, Bendrija, atsižvelgdama į Eurokontrolės raidą, turėtų nustatyti bendrus tikslus ir veiklos programą, kad sutelktų Bendrijos, valstybių narių ir įvairių ekonominės veiklos dalyvių pastangas kuriant labiau integruotą veiklos vykdymo poreikius atitinkančią oro erdvę: bendrą Europos dangų.

(9) Jei valstybės narės imasi priemonių, kad užtikrintų Bendrijos reikalavimų laikymąsi, tokio laikymosi tikrinimą atliekančios institucijos turėtų būti pakankamai nepriklausomos nuo oro navigacijos paslaugų teikėjų.

(10) Oro navigacijos tarnybų, ypač oro eismo tarnybų, kurios yra prilyginamos valdžios institucijoms, turi būti funkciškai ar struktūriškai atskirtos, ir įvairiose valstybėse narėse jos turi labai skirtingas teisinius statusus.

(11) Jei privaloma atlikti oro navigacijos paslaugų teikėjų nepriklausomą auditą, kai tas paslaugas teikia administracija arba minėtų institucijų prižiūrima tarnyba arba valstybės įstaiga, valstybių narių oficialių audito institucijų atliekami tikrinimai turėtų būti pripažįstami kaip nepriklausomas auditas, nesvarbu, ar parengtos audito ataskaitos skelbiamos, ar ne.

(12) Pageidautina, kad bendras Europos dangus būtų išplėstas ir apimtų Europos trečiąsias šalis remiantis Bendrijos dalyvavimu Eurokontrolėje po to, kai Bendrija įstos į ją, arba pagal Bendrijos ir šių valstybių susitarimus.

(13) Bendrijos įstojimas į Eurokontrolę yra svarbi paneuropinės oro erdvės sukūrimo dalis.

(14) Kurdama bendrą Europos dangų Bendrija prireikus turėtų plėtoti aukščiausio lygio bendradarbiavimą su Eurokontrole, kad užtikrintų suderintą reguliavimą bei nuoseklų požiūrį ir išvengtų dubliavimo.

(15) Pagal Aukšto lygio grupės išvadas Eurokontrolė yra organas, turintis tinkamą kompetenciją padėti Bendrijai atlikti jos reguliavimo vaidmenį. Atitinkamai turėtų būti sukurtos įgyvendinimo taisyklės, taikomos Eurokontrolės kompetencijai priklausantiems klausimams, susijusiems su šiai organizacijai suteiktais įgaliojimais, laikantis į Komisijos ir Eurokontrolės bendradarbiavimo programą įtrauktinų sąlygų.

(16) Norint parengti priemones, būtinas bendram Europos dangui sukurti, reikia, kad būtų vykdomos plataus pobūdžio susijusių ekonominių ir socialinių dalyvių konsultacijos.

(17) Apie visas priemones, turinčias reikšmingų socialinių pasekmių, turėtų būti tinkamu būdu pranešta socialiniams partneriams ir su jais turėtų būti konsultuojamasi. Taip pat turėtų būti konsultuojamasi su 1998 m. gegužės 20 d. Komisijos sprendimu 1998/500/EB dėl sektorių dialogo komitetų, skatinančių socialinių partnerių dialogą Europos lygiu, įkūrimo [6] įsteigtu Sektorių dialogo komitetu.

(18) Suinteresuoti dalyviai, pavyzdžiui oro navigacijos paslaugų teikėjai, oro erdvės naudotojai, oro uostai, gamybos pramonė ir personalui atstovaujančios profesinės organizacijos turėtų turėti galimybę patarti Komisijai dėl bendro Europos dangaus įgyvendinimo techninių aspektų.

(19) Tinkamai atsižvelgiant į aukšto saugos lygio užtikrinimą, reguliariai turėtų būti vertinamas visos oro navigacijos paslaugų sistemos veikimas Europos lygiu, siekiant patikrinti priimtų priemonių veiksmingumą ir pasiūlyti kitas priemones.

(20) Dėl šio reglamento ir 3 straipsnyje nustatytų priemonių pažeidimo numatytos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios, nesumažinat saugos.

(21) Šiam reglamentui taikyti patvirtintų priemonių poveikis turėtų būti vertinamas pagal ataskaitas, kurias reguliariai pateikia Komisija.

(22) Šis reglamentas neturi įtakos valstybių narių galioms priimti nuostatas, susijusias su jų ginkluotųjų pajėgų organizavimu. Turėdamos šias galias valstybės narės gali patvirtinti priemones, skirtas užtikrinti, kad jų ginkluotosios pajėgos turėtų pakankamai oro erdvės tinkamam mokymui ir rengimui vykdyti. Todėl turėtų būti numatyta apsaugos sąlyga, leidžianti naudotis šiomis galiomis.

(23) 1987 m. gruodžio 2 d. Londone Ispanijos Karalystės ir Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministrai bendra deklaracija priėmė susitarimus dėl didesnio bendradarbiavimo naudojantis Gibraltaro oro uostu. Šie susitarimai dar turi būti pradėti taikyti.

(24) Kadangi šio reglamento tikslo - bendro Europos dangaus sukūrimas - dėl tarptautinio veiklos pobūdžio negali tinkamai pasiekti valstybės narės, ir todėl jis gali būti geriau įgyvendintas Bendrijos lygiu, leidžiant taikyti išsamias įgyvendinimo taisykles, kuriose atsižvelgiama į konkrečias vietos sąlygas, Bendrija gali patvirtinti priemones pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą. Pagal minėtame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šis reglamentas nenumato nieko, kas nėra būtina siekiant šio tikslo.

(25) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [7].

(26) Standartinių komitetų darbo tvarkos taisyklių [8], nustatytų taikant Sprendimo 1999/468/EB 7 straipsnio 1 dalį, 8 straipsnio 2 dalis numato standartinę taisyklę, pagal kurią komiteto pirmininkas gali nuspręsti pakviesti į šio komiteto posėdį trečiąsias šalis. Prireikus Bendro dangaus komiteto pirmininkas turėtų pakviesti Eurokontrolės atstovus dalyvauti posėdžiuose stebėtojų arba ekspertų teisėmis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

1. Bendro Europos dangaus iniciatyvos tikslas - išplėsti Europos bendrojo oro eismo saugos standartus ir bendrą efektyvumą, optimaliai padidinti pajėgumą patenkinant visų oro erdvės naudotojų poreikius ir iki minimumo sumažinti vėlavimus. Siekiant šio tikslo šio reglamento paskirtis - sukurti suderintą reguliavimo sistemą, kad iki 2004 m. gruodžio 31 d. būtų sukurtas bendras Europos dangus.

2. Šio reglamento ir 3 straipsnyje nustatytų priemonių taikymas nepažeidžia valstybių narių suverenių teisių į jų oro erdvę ir neturi įtakos valstybių narių reikalavimams, susijusiems su viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ir gynybos klausimais, kaip nustatyta 13 straipsnyje. Šis reglamentas ir minėtos priemonės netaikomos karinėms operacijoms ir mokymui.

3. Šio reglamento ir 3 straipsnyje nustatytų priemonių taikymas nepažeidžia valstybių narių teisių ir įsipareigojimų pagal 1994 m. Čikagos Tarptautinės civilinės aviacijos konvenciją.

4. Šio reglamento ir 3 straipsnyje nustatytų priemonių taikymas Gibraltaro oro uostui neturi įtakos Ispanijos Karalystės ir Jungtinės Karalystės atitinkamoms teisinėms pozicijoms, susijusioms su ginču dėl suverenių teisių į teritoriją, kurioje yra oro uostas.

5. Šio reglamento ir 3 straipsnyje nustatytų priemonių taikymas Gibraltaro oro uostui laikinai sustabdomas iki tol, kol įsigalios susitarimai, įtraukti į 1987 m. gruodžio 2 d. Ispanijos Karalystės ir Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministrų bendrą deklaraciją. Ispanijos ir Jungtinės Karalystės Vyriausybės praneša Tarybai apie tokią įsigaliojimo datą.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente ir 3 straipsnyje nurodytoms priemonėms taikomi tokie apibrėžimai:

1. "skrydžių valdymo (ATC) paslauga" - tai paslauga, suteikiama siekiant:

a) išvengti susidūrimų:

- tarp orlaivių,

- manevravimo lauke tarp orlaivių ir kliūčių;

b) paspartinti ir išlaikyti tvarkingą oro eismo srautą;

2. "aerodromo skrydžių valdymo paslauga" - tai ATC paslauga aerodromo eismui;

3. "oro navigacijos informacijos tarnyba" - tai apibrėžtoje veikimo zonoje veikianti tarnyba, atsakinga už oro navigacijos informacijos ir duomenų, būtinų oro navigacijos saugai, reguliarumui ir efektyvumui, teikimą;

4. "oro navigacijos paslaugos" - tai oro eismo paslaugos; ryšių, navigacijos ir priežiūros paslaugos; meteorologijos paslaugos oro navigacijai; ir oro navigacijos informacijos paslaugos;

5. "oro navigacijos paslaugų teikėjai" - tai bet kuris viešasis arba privatus subjektas, teikiantis oro navigacijos paslaugas bendrajam oro eismui;

6. "oro erdvės blokas" - tai apibrėžtų erdvės ir laiko matmenų oro erdvė, kurioje teikiamos oro navigacijos paslaugos;

7. "oro erdvės valdymas" - tai planavimo funkcija, kurios pagrindinis tikslas - maksimaliai padidinti turimos oro erdvės panaudojimą dinamiško laiko dalijimosi būdu ir kartais padalijant oro erdvę įvairioms oro erdvės naudotojų kategorijoms pagal jų trumpalaikius poreikius;

8. "oro erdvės naudotojai" - tai visi orlaiviai, naudojami kaip bendrojo oro eismo dalis;

9. "oro eismo srautų valdymas" - tai funkcija, sukurta siekiant padėti išlaikyti saugų, tvarkingą ir spartų oro eismo srautą užtikrinant, kad ATC pajėgumas būtų kiek įmanoma išnaudojamas ir kad eismo apimtis atitiktų atitinkamų oro eismo paslaugų teikėjų nurodytus pajėgumus;

10. "oro eismo valdymas" - tai orlaivyje ir žemėje atliekamų funkcijų (oro eismo paslaugų, oro erdvės valdymo ir oro eismo srautų valdymo) visuma, kurios reikia norint užtikrinti saugų ir efektyvų orlaivio judėjimą visais skrydžio etapais;

11. "oro eismo paslaugos" - tai įvairios skrydžio informacijos paslaugos, avarijos informacijos paslaugos, oro eismo konsultacinės paslaugos ir ATC paslaugos (rajono, prieigos ir aerodromo skrydžių valdymo paslaugos);

12. "rajono skrydžių valdymo paslauga" - tai ATC paslauga valdomiesiems skrydžiams oro erdvės bloke;

13. "prieigos skrydžių valdymo paslauga" - tai ATC paslauga valdomųjų skrydžių atvykimui arba išvykimui;

14. "paslaugų paketas" - tai dvi arba kelios oro navigacijos paslaugos;

15. "sertifikatas" - tai nacionalinės teisės aktus atitinkančia forma valstybės narės išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad oro navigacijos paslaugos teikėjas atitinka konkrečios paslaugos teikimo reikalavimus;

16. "ryšio paslaugos" - tai fiksuotosios ir mobilios oro navigacijos paslaugos, leidžiančios palaikyti žemės ir žemės, oro ir žemės bei oro ir oro ryšius, kurių reikia ATC;

17. "Europos oro eismo valdymo tinklas (EOEVT)" - tai 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos (sąveikos reglamento) [9] I priede išvardytos sistemos, leidžiančios teikti oro navigacijos paslaugas Bendrijoje, taip pat ir sąsajas prie sienų su trečiosiomis šalimis;

18. "veiklos koncepcija" - tai EOEVT arba jo dalies eksploatacinio naudojimo kriterijai;

19. "sudedamosios dalys" - tai apčiuopiami daiktai, pavyzdžiui techninė įranga, ir neapčiuopiami daiktai, pavyzdžiui programinė įranga, nuo kurios priklauso EOEVT sąveika;

20. "Eurokontrolė" - tai Europos saugios oro navigacijos organizacija, sukurta 1960 m. gruodžio 13 d. tarptautine konvencija dėl bendradarbiavimo oro navigacijos saugos srityje [10];

21. "Eurokontrolės principai, pagal kuriuos nustatoma maršruto rinkliavoms apskaičiuoti naudojama sąnaudų bazė ir vienetiniai tarifai" - tai 1999 m. rugpjūčio 1 d. Eurokontrolės dokumente Nr. 99.60.01/01 nurodyti principai;

22. "lankstus oro erdvės naudojimas" - tai Europos civilinės aviacijos konferencijos rajone taikoma oro erdvės valdymo koncepcija, nurodyta 1996 m. vasario 5 d. Eurokontrolės išleisto "Lankstaus oro erdvės naudojimo koncepcijos taikymo oro erdvės valdyme vadovo" pirmajame leidime;

23. "skrydžių informacijos regionas" - tai nustatytų matmenų oro erdvė, kurioje teikiamos skrydžių informacijos paslaugos ir avarijos informacijos paslaugos;

24. "skrydžio lygis" - tai pastovaus atmosferos slėgio paviršius, susijęs su konkrečiu 1013,2 hektopaskalių slėgiu ir atskirtas nuo kitų tokių paviršių konkrečiais slėgio intervalais;

25. "funkcinis oro erdvės blokas" - tai veiklos vykdymo reikalavimais pagrįstas oro erdvės blokas, atspindintis būtinybę užtikrinti labiau integruotą oro erdvės valdymą, nepriklausomai nuo esamų ribų;

26. "bendrasis oro eismas" - tai visas civilinių orlaivių judėjimas, taip pat visas valstybinių orlaivių (įskaitant karinius, muitinės ir policijos orlaivius) judėjimas, jei šis judėjimas vyksta laikantis ICAO procedūrų;

27. "ICAO" - tai Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija, įsteigta 1944 m. Čikagos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencija;

28. "sąveika" - tai EOEVT sistemoms ir sudedamosioms dalims bei jo veiklos procedūroms taikomų funkcinių, techninių ir eksploatacinių savybių visuma, būtina norint užtikrinti šio tinklo saugų, vientisą ir efektyvų veikimą. Sąveika pasiekiama tada, kai sistemos ir sudedamosios dalys atitinka esminius reikalavimus;

29. "meteorologijos paslaugos" - tai tokie įrenginiai ir paslaugos, kurie teikia orlaiviui meteorologines prognozes, apžvalgas ir pastabas, bei visą kitą meteorologinę informaciją ir duomenis, kurią valstybės pateikia oro navigacijos tikslais;

30. "navigacijos paslaugos" - tai tokie įrenginiai ir paslaugos, kurie teikia orlaiviui padėties nustatymo ir laiko informaciją;

31. "veiklos duomenys" - tai informacija apie visus skrydžio etapus, kurios oro navigacijos paslaugų teikėjams, oro erdvės naudotojams, oro uostų vadovybei ir kitiems susijusiems dalyviams reikia veiklos vykdymo sprendimams priimti;

32. "procedūra", kaip vartojama sąveikos reglamente - tai sistemų techninio arba eksploatacinio naudojimo standartinis metodas, naudojamas kartu su sutartomis ir patvirtintomis veiklos koncepcijomis, kurias reikia vienodai įgyvendinti visame EOEVT;

33. "pradėjimas naudoti" - tai pirmasis eksploatacinis panaudojimas po sistemos pradinio įrengimo arba patobulinimo;

34. "maršrutų tinklas" - tai konkrečių maršrutų tinklas, kuriuo nukreipiamas bendrojo oro eismo srautas, būtinas ATC paslaugoms teikti;

35. "maršruto nustatymas" - tai pasirinktas maršrutas, kurio turi laikytis orlaivis skrydžio metu;

36. "vientisas veikimas" - tai toks EOEVT veikimas, kai vartotojo požiūriu šis tinklas veikia taip, tarsi jis būtų vienas subjektas;

37. "sektorius" - tai skrydžių valdymo rajono ir (arba) skrydžių informacijos regiono (viršutinio regiono) dalis;

38. "priežiūros tarnybos" - tai įrengimai ir tarnybos, naudojamos atitinkamoms orlaivių padėtims nustatyti, kad juos galima būtų saugiai paskirstyti;

39. "sistema" - tai orlaiviuose esančių ir antžeminių sudedamųjų dalių bei kosminės įrangos visuma, talkinanti oro navigacijos tarnyboms visais skrydžio etapais;

40. "patobulinimas" - tai pakeitimai, pakeičiantys sistemos eksploatacines savybes.

3 straipsnis

Bendrijos veiklos sritys

1. Šis reglamentas nustato suderintą bendro Europos dangaus sukūrimą reglamentuojančią sistemą kartu su:

a) 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 551/2004 dėl bendro Europos dangaus oro erdvės organizavimo ir naudojimo (oro erdvės reglamentas) [11];

b) 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (paslaugų teikimo reglamentas) [12];

c) 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos (sąveikos reglamentas) [13];

ir įgyvendinimo taisyklėmis, kurias Komisija priima pagal šį reglamentą ir pirmiau minėtus reglamentus.

2. 1 dalyje nurodytos priemonės taikomos laikantis šio reglamento nuostatų.

4 straipsnis

Nacionalinės priežiūros institucijos

1. Valstybės narės paskiria arba sukuria įstaigą arba įstaigas, kurios yra jų nacionalinės priežiūros institucijos ir prisiima užduotis, kurios tokiai institucijai paskiriamos pagal šį reglamentą ir 3 straipsnyje nurodytas priemones.

2. Nacionalinės priežiūros institucijos nepriklauso nuo oro navigacijos paslaugų teikėjų. Šis savarankiškumas pasiekiamas bent funkciniame lygyje, tinkamai atskiriant nacionalines priežiūros institucijas ir tokius paslaugų teikėjus. Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės priežiūros institucijos vykdytų savo įgaliojimus objektyviai ir skaidriai.

3. Valstybės narės praneša Komisijai savo nacionalinių priežiūros institucijų pavadinimus ir adresus bei jų pasikeitimus, ir priemones, kurių imamasi straipsnio 2 dalies laikymuisi užtikrinti.

5 straipsnis

Komiteto procedūra

1. Komisijai padeda Bendro dangaus komitetas (toliau - Komitetas), kurį sudaro po du atstovus iš kiekvienos valstybės narės ir kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas. Komitetas užtikrina, kad būtų atitinkamai atsižvelgiama į visų naudotojų kategorijų interesus.

2. Jei daroma nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3. Jei daroma nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nurodytas laikotarpis yra vienas mėnuo.

4. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

6 straipsnis

Pramonės konsultacinis organas

Nepažeisdama Komiteto ir Eurokontrolės funkcijų, Komisija įsteigia "pramonės konsultacinį organą", kuriam priklauso oro navigacijos paslaugų teikėjai, oro erdvės naudotojų asociacijos, oro uostai, gamybos pramonė ir personalui atstovaujančios profesinės organizacijos. Šio organo vienintelė funkcija - patarti Komisijai dėl bendro Europos dangaus įgyvendinimo techninių aspektų.

7 straipsnis

Ryšiai su Europos trečiosiomis šalimis

Bendrija siekia, kad bendras Europos dangus būtų išplėstas ir apimtų valstybes, kurios nėra Europos Sąjungos narės, ir remia šį siekį. Tuo tikslu pagal susitarimus, sudarytus su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis, arba dalyvaudama Eurokontolės sistemoje ji stengiasi išplėsti šio reglamento ir 3 straipsnyje nurodytų priemonių taikymo sritį įtraukiant šias šalis.

8 straipsnis

Įgyvendinimo taisyklės

1. Įgyvendinimo taisyklių, priklausančių Eurokontrolės kompetencijai, parengimui pagal 3 straipsnį Komisija suteikia įgaliojimus Eurokontrolei, nurodydama atliktinas užduotis ir jų atlikimo tvarkaraštį. Šiuo klausimu ji stengiasi kuo geriau panaudoti Eurokontrolės susitarimus dėl visų suinteresuotų šalių įtraukimo ir konsultavimosi su jomis, jei šie susitarimai atitinka Komisijos skaidrumo ir konsultavimosi tvarkos praktiką ir neprieštarauja jos instituciniams įsipareigojimams. Komisija laikosi 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

2. Remiantis darbu, atliktu pagal 1 dalį, sprendimai dėl tokio darbo rezultatų taikymo Bendrijoje ir jų įgyvendinimo terminų priimami laikantis 5 straipsnio 3 dalyje nurodytos tvarkos. Šie sprendimai skelbiami Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje.

3. Nepaisant 2 dalies, jei Eurokontrolė negali prisiimti pagal 1 dalį jai suteikto įgaliojimo, arba jei Komisija, pasitarusi su Komitetu, mano, kad

a) pagal tokį įgaliojimą atliekamo darbo eiga nėra patenkinama, atsižvelgiant į nustatytą terminą, arba

b) atlikto darbo rezultatai nėra pakankamai geri,

Komisija, laikydamasi 5 straipsnio 3 dalyje nurodytos tvarkos, gali patvirtinti alternatyvias priemones atitinkamo įpareigojimo tikslams pasiekti.

4. Pagal 3 straipsnį nustatant įgyvendinimo taisykles, nepriklausančias Eurokontrolės kompetencijai, Komisija veikia laikydamasi 5 straipsnio 3 dalyje nustatytos tvarkos.

9 straipsnis

Sankcijos

Sankcijos, kurias valstybės narės nustato oro erdvės naudotojams ir paslaugų teikėjams už šio reglamento ir 3 straipsnyje nurodytų priemonių pažeidimą, turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

10 straipsnis

Konsultacijos su suinteresuotomis šalimis

Valstybės narės, laikydamosi savo nacionalinės teisės aktų, ir Komisija sukuria konsultacijų mechanizmus, kad į bendro Europos dangaus kūrimą būtų galima tinkamai įtraukti suinteresuotas šalis.

Tokios suinteresuotos šalys gali būti:

- oro navigacijos paslaugų teikėjai,

- oro erdvės naudotojai,

- oro uostai,

- gamybos pramonė, ir

- personalui atstovaujančios profesinės organizacijos.

Konsultacijose su suinteresuotomis šalimis visų pirma nagrinėjamas naujų EOEVT koncepcijų ir technologijų kūrimas ir įdiegimas.

11 straipsnis

Veiklos peržiūra

1. Komisija užtikrina, kad būtų nagrinėjama ir įvertinama oro navigacijos veikla, atsižvelgiant į Eurokontrolės sukauptą patirtį.

2. Informacijos, surinktos vykdant 1 dalį, nagrinėjimo tikslas:

a) sudaryti sąlygas palyginti ir patobulinti oro navigacijos paslaugų teikimą;

b) padėti oro navigacijos paslaugų teikėjams teikti norimas paslaugas;

c) pagerinti oro erdvės naudotojų, oro navigacijos paslaugų teikėjų ir oro uostų konsultacijų procesą;

d) leisti nustatyti ir skatinti geriausią praktiką, įskaitant geresnę saugą, efektyvumą ir pajėgumą.

3. Nepažeidžiant visuomenės teisės susipažinti su Komisijos dokumentais pagal 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais [14], Komisija 5 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka priima 2 dalyje nurodytos informacijos platinimo suinteresuotoms šalims priemones.

12 straipsnis

Priežiūra, stebėsena ir poveikio vertinimo metodai

1. Priežiūra, stebėsena ir poveikio vertinimo metodai grindžiami valstybių narių pateiktomis metinėmis ataskaitomis dėl veiksmų, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą ir 3 straipsnyje nurodytas priemones, įgyvendinimo.

2. Komisija periodiškai nagrinėja šio reglamento ir 3 straipsnyje nurodytų priemonių taikymą ir pirmą kartą iki 2007 m. balandžio 20 d., o vėliau kas treji metai pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Tuo tikslu Komisija gali paprašyti valstybių narių pateikti informaciją, papildančią tą, kuri pateikiama jų ataskaitose pagal 1 dalį.

3. Tam, kad parengtų 2 dalyje nurodytas ataskaitas, Komisija prašo Komiteto pateikti nuomonę.

4. Ataskaitose pateikiamas rezultatų, pasiektų vykdant veiksmus pagal šį reglamentą, vertinimas, taip pat atitinkama informacija apie pokyčius sektoriuje, ypač dėl jų ekonominių, socialinių, užimtumo ir technologinių aspektų, ir apie paslaugų kokybę, atsižvelgiant į pirminius tikslus ir būsimus poreikius.

13 straipsnis

Apsaugos sąlygos

Šis reglamentas nekliudo valstybei narei taikyti priemones tiek, kiek jų reikia pagrindiniams jos saugumo ir gynybos politikos interesams apsaugoti. Visų pirma tai yra tokios priemonės, kurios yra būtinos:

- oro erdvei, už kurią ji atsakinga pagal ICAO Regioninius oro navigacijos susitarimus, prižiūrėti, taip pat ir tam, kad būtų galima aptikti, identifikuoti ir įvertinti visus tokia oro erdve besinaudojančius orlaivius, siekiant užtikrinti skrydžių saugą ir imtis veiksmų saugumo ir gynybos poreikiams užtikrinti,

- tuo atveju, kai kyla rimti vidaus neramumai, darantys įtaką viešosios tvarkos palaikymui,

- karo arba rimtos tarptautinės įtampos, keliančios karo grėsmę, atveju,

- valstybės narės tarptautiniams įsipareigojimams, susijusiems su taikos ir tarptautinio saugumo palaikymu, įgyvendinti,

- karinėms operacijoms ir mokymams, taip pat ir būtinoms pratyboms, vykdyti.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2004 m. kovo 10 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. Roche

[1] OL C 103 E, 2002 4 30, p. 1.

[2] OL C 241, 2002 10 7, p. 24.

[3] OL C 278, 2002 11 14, p. 13.

[4] 2002 m. rugsėjo 3 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 272 E, 2003 11 13, p. 296), 2003 m. kovo 18 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 129 E, 2003 6 3, p.1) ir 2003 m. liepos 3 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2004 m. sausio 29 d. Europos Parlamento įstatyminė rezoliucija ir 2004 m. vasario 2 d. Tarybos sprendimas.

[5] OL L 96, 2004 3 31, p. 9.

[6] OL L 225, 1998 8 12, p. 27.

[7] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[8] OL C 38, 2001 2 6, p. 3.

[9] OL L 96, 2004 3 31, p. 9.

[10] Konvencija, pakeista 1981 m. vasario 12 d. protokolu ir peržiūrėta 1997 m. birželio 27 d. protokolu.

[11] OL L 96, 2004 3 31, p. 20.

[12] OL L 96, 2004 3 31, p. 10.

[13] OL L 96, 2004 3 31, p. 26.

[14] OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

--------------------------------------------------