32004R0359Oficialusis leidinys L 063 , 28/02/2004 p. 0011 - 0012


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 359/2004,

2004 m. vasario 27 d.

nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, taikomas Reglamentui (EEB) Nr. 2125/95 dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartį, ypač jos 2 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktą, ypač į jo 41 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1) turėtų būti nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, kad importuotojai iš Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos (toliau – "naujosios valstybės narės") galėtų pasinaudoti 1995 m. rugsėjo 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2125/95, atidarančio konservuotų grybų tarifinę kvotą ir nustatančio jos administravimą, nuostatomis [1],

(2) Reikėtų nustatyti priemones 2004 m., siekiant užtikrinti, kad nuo stojimo dienos būtų atskirti tradiciniai ir nauji importuotojai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 2125/95 4 straipsnio 1 dalyje, nuo naujųjų valstybių narių tradicinių ir naujų importuotojų.

(3) Siekiant užtikrinti teisingą kvotų panaudojimą ir norint leisti naujųjų valstybių narių tradiciniams importuotojams prašyti pakankamų kiekių 2004 metais, turėtų būti nustatytos nuostatos dėl 2004 m. kiekio, su kuriuo gali būti siejamos naujųjų valstybių narių tradicinių importuotojų pateiktos licencijos paraiškos, koregavimo.

(4) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente:

1. "esamos valstybės narės" – tai Bendrijos tokios sudėties, kokia ji yra 2004 m. balandžio 30 d., valstybės narės;

2. "naujosios valstybės narės" – tai Čekijos Respublika, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, Slovėnija ir Slovakija.

2 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 2125/95 4 straipsnio 1 dalies a punkto, 2004 metais ir tik naujosiose valstybėse narėse "tradiciniai importuotojai" – tai importuotojai, kurie gali įrodyti, kad:

a) jie importavo iš kitų nei naujosios valstybės narės arba esamos valstybės narės šalių Reglamento (EB) Nr. 2125/95 1 straipsnio 1 dalyje nurodytus produktus ne mažiau kaip dvejus trijų kalendorinių metų, einančių iki 2004 m., metus;

b) jie taip pat 2003 m. importavo ir (arba) eksportavo ne mažiau kaip 100 tūkstančių tonų perdirbtų vaisių ir daržovių produktų, kaip nurodyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 [2] 1 straipsnio 2 dalyje.

Importas buvo vykdomas naujojoje valstybėje narėje, kurioje importuotojas yra įsisteigęs arba turi pagrindinę buveinę, o eksportuojama buvo į kitas nei naujosios valstybės narės arba esamos valstybės narės paskirties vietas.

3 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 2125/95 4 straipsnio 1 dalies b punkto, 2004 metais ir tik naujosiose valstybėse narėse "nauji importuotojai" – tai kiti nei Reglamento 2 straipsnyje apibrėžti nauji importuotojai, kurie yra prekybininkai, fiziniai ar juridiniai asmenys, atskiri asmenys ar grupės, kurie gali įrodyti, kad jie kiekvienais dvejų kalendorinių metų, einančių iki 2004 m., metais importavo iš kitų nei naujosios valstybės narės ar esamos valstybės narės šalių ir (arba) eksportavo ne mažiau kaip 50 tonų perdirbtų vaisių ir daržovių produktų, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 2201/96 1 straipsnio 2 dalyje.

Importas buvo vykdomas naujojoje valstybėje narėje, kurioje importuotojas yra įsisteigęs arba turi pagrindinę buveinę, o eksportuojama buvo į kitas nei naujosios valstybės narės arba esamos valstybės narės paskirties vietas.

4 straipsnis

1. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 2125/95 5 straipsnio 1 dalies, 2004 m. gegužę naujųjų valstybių narių tradicinių importuotojų pateiktos licencijos paraiškos nesiejamos su kiekiu, konkrečioje valstybėje narėje viršijančiu 65 % vidutinį metinį importo kiekį, įvykdytą per pastaruosius trejus kalendorinius metus kitose nei esamos valstybės narės, Lenkija, Bulgarija ir Rumunija šalyse.

2. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 2125/95 5 straipsnio 2 dalies, 2004 m. gegužę naujųjų valstybių narių pateiktos licencijos paraiškos nesiejamos su kiekiu, viršijančių 8 % kiekį, paskirstytą pagal šio reglamento 3 straipsnį.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. gegužės 1 d., jei įsigalioja Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartis.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2004 m. vasario 27 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 212, 1995 9 7, p. 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1142/2003 (OL L 160, 2003 6 28, p. 39).

[2] OL L 297, 1996 11 21, p. 29. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1239/2001 (OL L 171, 2001 6 26, p. 1).

--------------------------------------------------