32004R0271Oficialusis leidinys L 046 , 17/02/2004 p. 0028 - 0029


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 271/2004

2004 m. vasario 16 d.

leidžiantis daryti Makao kilmės tekstilės gaminių ir drabužių kiekio limitų tarpusavio perkėlimus

Europos Bendrijų komisija,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių iš trečiųjų šalių importo bendrųjų taisyklių [1], ypač į jo 7 straipsnį,

kadangi:

(1) Susitarimo tarp Europos ekonominės bendrijos ir Makao dėl prekybos tekstilės gaminiais [2], parafuoto 1986 m. liepos 19 d. ir patvirtinto Tarybos sprendimu 87/497/EEB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Susitarimu pasikeičiant raštais, parafuotu 1994 m. gruodžio 22 d. ir patvirtintu Tarybos sprendimu 95/131/EB [3], 7 straipsnis numato, kad gali būti susitarta dėl perkėlimų tarp kategorijų ir kvotos metų.

(2) 2003 m. birželio 26 d. ir 2004 m. sausio 14 d. Makao pateikė du prašymus dėl perkėlimų tarp kvotos metų.

(3) Makao prašomi perkėlimai atitinka Reglamento (EEB) Nr. 3030/93 7 straipsnyje minimas ir VIII priedo 9 skiltyje nurodytas lankstumo nuostatų ribas.

(4) Todėl tikslinga patenkinti prašymus.

(5) Pageidautina, kad šis Reglamentas įsigaliotų kitą dieną po jo paskelbimo, kad verslininkai galėtų kuo greičiau pradėti juo naudotis.

(6) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EEB) Nr. 3030/93 17 straipsniu įkurto Tekstilės komiteto nuomonę,

priėmė šĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Laikantis šio reglamento priedo leidžiami Makao kilmės tekstilės gaminių ir drabužių kiekybinių limitų, nustatytų Susitarimu tarp Europos ekonominės bendrijos ir Makao dėl prekybos tekstilės gaminiais, tarpusavio perkėlimai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Visas šis reglamentas yra privalomas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. vasario 16 d.

Komisijos vardu

Pascal Lamy

Komisijos narys

[1] OL L 275, 1993 11 8, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 138/2003 (OL L 23, 2003 1 28, p. 1).

[2] OL L 287, 1987 10 9, p. 47.

[3] OL L 94, 1995 4 26, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

MAKAO 743 | Pakeitimai 2003 m.: perkėlimas iš 2002 m. ir išankstinis panaudojimas iš 2004 m. |

Grupė | Kate-gorija | Matas | 2003 m. riba | Lygis po ankstesnių pakeitimų | Kiekis | % | Lankstumas | Lygis |

| | | | | 736700 | 5,0 | Perkėlimas iš 2002 m. | 16502080 |

IB | 4 | vnt. | 14734000 | 15765380 | 589360 | 4,0 | Perkėlimas iš 2004 m. | 17091440 |

IB | 7 | vnt. | 5783000 | 6187810 | 289150 | 5,0 | Perkėlimas iš 2002 m. | 6476960 |

IB | 8 | vnt. | 8100000 | 5289176 | 405000 | 5,0 | Perkėlimas iš 2002 m. | 5694176 |

IIB | 13 | vnt. | 9092000 | 9728440 | 454600 | 5,0 | Perkėlimas iš 2002 m. | 10183040 |

| | | | | 30700 | 5,0 | Perkėlimas iš 2002 m. | 693820 |

IIB | 15 | vnt. | 614000 | 663120 | 24560 | 4,0 | Perkėlimas iš 2004 m. | 718380 |

IIB | 16 | vnt. | 493000 | 502860 | 24650 | 5,0 | Perkėlimas iš 2002 m. | 527510 |

IIB | 26 | vnt. | 1281000 | 1370670 | 64050 | 5,0 | Perkėlimas iš 2002 m. | 1434720 |

IIB | 31 | vnt. | 10210000 | 10924700 | 510500 | 5,0 | Perkėlimas iš 2002 m. | 11435200 |

IIB | 78 | vnt. | 2037000 | 2077740 | 101850 | 5,0 | Perkėlimas iš 2002 m. | 2179590 |

IIB | 83 | vnt. | 489000 | 523230 | 24450 | 5,0 | Perkėlimas iš 2002 m. | 547680 |

--------------------------------------------------