32004R0154Oficialusis leidinys L 027 , 30/01/2004 p. 0001 - 0002


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 154/2004

2004 m. sausio 26 d.

dėl Susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo nuo 2003 m. liepos 1 d. iki 2004 m. birželio 30 d. pratęsiamas protokolo, nustatančio Europos ekonominės bendrijos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos susitarime dėl žvejybos Dramblio Kaulo Kranto pakrantėse numatytas žvejybos galimybes ir finansinę paramą, galiojimo laikas, sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį, siejant su 300 straipsnio 2 dalimi ir 300 straipsnio 3 dalies pirmąja pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

kadangi:

(1) Remdamosi Europos ekonominės bendrijos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos susitarimu dėl žvejybos Dramblio Kaulo Kranto pakrantėse [2], prieš pasibaigiant prie Susitarimo pridėto protokolo galiojimo laikui, Susitariančiosios šalys turi derėtis, kad susitartų dėl protokolo turinio kitam laikotarpiui ir bet kokių priedo pakeitimų arba papildymų.

(2) Derybų dėl Reglamentu (EB) Nr. 722/2001 [3] patvirtinto dabartinio protokolo pakeitimų metu, abi pusės susitarė Susitarimu pasikeičiant laiškais pratęsti jo galiojimo laiką metams.

(3) Bendrija suinteresuota patvirtinti šį pratęsimą.

(4) Turėtų būti patvirtintas žvejybos galimybių paskirstymas valstybėms narėms,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Susitarimu pasikeičiant laiškais Europos bendrijos vardu patvirtinamas Protokolo, nustatančio Europos ekonominės bendrijos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos susitarime dėl žvejybos Dramblio Kaulo Kranto pakrantėse numatytas žvejybos galimybes ir finansinę paramą, galiojimo laiko pratęsimas nuo 2003 m. liepos 1 d. iki 2004 m. birželio 30 d.

Susitarimo pasikeičiant laiškais tekstas pridedamas prie šio reglamento [4].

2 straipsnis

Protokole nustatytos žvejybos galimybės valstybėms narėms paskirstomos taip:

a) Giliavandenių žuvų žvejyba:

Ispanija: 600 BRT per mėnesį (metinis vidurkis);

b) tunų žvejyba:

i) tunų seineriai:

- Prancūzija: 18 laivų,

- Ispanija: 21 laivas;

ii) dreifinėmis ūdomis žvejojantys laivai:

- Ispanija: 15 laivų;

- Portugalija: 5 laivai;

iii) tunų žvejybos laivai, žvejojantys kartimis ir valais:

- Prancūzija: 7 laivai,

- Ispanija: 5 laivai.

Jei šių valstybių narių paraiškose gauti licencijas nurodyti kiekiai neišnaudoja protokole nustatytų žvejybos galimybių, Komisija gali svarstyti visų kitų valstybių narių paraiškas gauti licencijas.

3 straipsnis

Valstybės narės, turinčios pagal šį Susitarimą pasikeičiant laiškais žvejojančių laivų, Komisijos Reglamente (EB) Nr. 500/2001 [5] nurodytu būdu praneša Komisijai apie kiekvienos rūšies žuvų kiekius, sugautus Dramblio Kaulo Kranto žvejybos zonoje.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. sausio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. Cowen

[1] 2003 m. gruodžio 18 d. pateikta nuomonė, dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

[2] OL L 379, 1990 12 31, p. 3

[3] OL L 102, 2001 4 12, p. 1

[4] OL L 319, 2003 12 4, p. 19.

[5] OL L 73, 2001 3 15, p. 8.

--------------------------------------------------