32004R0141Oficialusis leidinys L 024 , 29/01/2004 p. 0025 - 0031


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 141/2004

2004 m. sausio 28 d.

nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/1999 dėl Čekijos Respublikai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai taikomų pereinamojo laikotarpio kaimo plėtros priemonių taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartį, ypač jos 2 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktą, ypač į jo 41 straipsnio pirmąją pastraipą,

kadangi:

(1) 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiančio bei panaikinančio tam tikrus reglamentus [1] Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktu įvestas IXa skyrius bendrais bruožais apibrėžia sąlygas, kuriomis skiriama laikina papildoma parama pereinamojo laikotarpio kaimo plėtros priemonėms naujosiose valstybėse narėse. Reikėtų priimti įgyvendinimo taisykles, papildančias šias sąlygas ir pritaikančias kai kurias taisykles, kurios numatytos 2002 m. vasario 26 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 445/2002 nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles [2].

(2) Tos taisyklės turi atitikti subsidiarumo ir proporcingumo principus, todėl privalo būti apribotos tuo, ką yra būtina atlikti siekiant nustatytų tikslų.

(3) Todėl reikia apibrėžti tam tikrų pereinamojo laikotarpio priemonių tinkamumo sąlygas ir nustatyti viršutines paramos ribas Maltai taikomoms specifinėms priemonėms.

(4) Siekiant palengvinti kaimo plėtros planų sudarymą ir Komisijos atliekamą jų patikrinimą ir patvirtinimą, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 43 straipsniu, reikia nustatyti bendrąsias jų struktūros ir turinio taisykles.

(5) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio struktūrų ir kaimo plėtros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS TAIKYMO SRITIS

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas nustato įgyvendinimo taisykles, susijusias su:

a) Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 IXa skyriuje numatytomis ir Čekijos Respublikai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai (toliau – naujosios valstybės narės) taikomomis specifinėmis kaimo plėtros priemonėmis;

b) visų naujų valstybių narių kaimo plėtros priemonių programavimas ir įvertinimas.

II SKYRIUS SPECIFINĖS NAUJOSIOMS VALSTYBĖMS NARĖMS TAIKOMOS PRIEMONĖS

2 straipsnis

Parama rekonstruojamiems pusiau natūriniams ūkiams

Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 33b straipsnio 2 dalyje numatytas verslo planas turi būti pakankamai išsamus, kad jį būtų galima panaudoti papildant paraišką paramai investicijoms į žemės ūkio valdas gauti.

3 straipsnis

Techninė parama

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 445/2002 39 straipsnio, Komisijos reglamento (EB) Nr. 1685/2000 [3] priedo taisyklė Nr. 11 taikoma Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 33e straipsnyje minėtai priemonei.

4 straipsnis

Tiesioginių išmokų priedai

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 33h straipsnyje numatytą priemonę, tinkamumo sąlygos paramai skirti yra apibrėžtos papildomą nacionalinę tiesioginę išmoką patvirtinančiu Komisijos sprendimu.

III SKYRIUS MALTAI TAIKOMA PAPILDOMA PARAMA

5 straipsnis

Valstybės pagalbos priedai Maltai

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 33i straipsnyje numatytą priemonę tinkamumo sąlygos paramai skirti yra apibrėžtos pagal Specialią rinkos politikos programą Maltos žemės ūkiui (SMPPMA), kaip numatyta Stojimo akto IX priedo 4 skyriaus A skirsnio 1 punkte.

IV SKYRIUS TAM TIKROMS VALSTYBĖMS NARĖMS TAIKOMOS LEIDŽIANČIOS NUKRYPTI NUOSTATOS

6 straipsnis

Agrarinė aplinkosauga

Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 33m straipsnio 2 dalies antrojoje pastraipoje numatyta metinė maksimali suma už hektarą akmeninių sienų Maltoje priežiūrą ir išsaugojimą nurodyta I priedo A punkte.

7 straipsnis

Gamintojų grupės Maltoje

1. Tik tos gamintojų grupės, kurios sudaro mažiausią gamintojų sektoriuje procentą ir atstovaujančios mažiausią gamybos sektoriuje procentą turi teisę gauti minimalią paramą, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 33d straipsnio 3 dalies trečiojoje pastraipoje.

2. Minimali paramos suma, apskaičiuota, kaip mažai gamintojų grupei suformuoti reikalingų išlaidų išraiška, nurodyta I priedo B punkte.

V SKYRIUS ADMINISTRACINĖS IR FINANSINĖS NUOSTATOS

8 straipsnis

Vertinimas

Reglamento (EB) Nr. 445/2002 56 ir 57 straipsniuose minimas vidutinės trukmės vertinimas netaikomas naujosioms valstybėms narėms 2004–2006 metų programavimo laikotarpiu.

9 straipsnis

Programavimas

1. Taikydamos Reglamento (EB) Nr. 445/2002 II priedo 8 punktą naujosios valstybės narės naudosis į šio reglamento II priedą įtraukta bendrąja orientacine finansavimo lentele.

2. Be Reglamento (EB) Nr. 445/2002 II priedo 9 punkte numatytos informacijos, Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 III dalies II skyriuje numatytuose kaimo plėtros planuose pateikiama šio reglamento III priede išvardyta informacija.

VI SKYRIUS GALUTINĖS NUOSTATOS

10 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojus Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktui.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 160, 1999 6 26, p. 80. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktu.

[2] OL L 74, 2002 3 15, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 963/2003 (OL L 138, 2003 6 5, p. 32).

[3] OL L 193, 2000 7 29, p. 39.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

Maltai taikomų paramos priemonių dydžių lentelė

A. 6 straipsnyje minima didžiausia suma:

Dalykas | eurai | |

Didžiausias mokėjimas už akmeninių sienų priežiūrą ir išsaugojimą | 2 000 | Vienam hektarui |

B. 7 straipsnio antrojoje pastraipoje minima didžiausia suma:

Dalykas | eurai | |

Gamintojų grupės steigimo parama | 63 000 | Pirmieji metai |

63 000 | Antrieji metai |

63 000 | Tretieji metai |

60 000 | Ketvirtieji metai |

50 000 | Penktieji metai |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 IXa priede minima informacija apie specifines priemones ir leidžiančias nukrypti nuostatas, kurią reikia įtraukti į kaimo plėtros planus

1. Visoms naujoms valstybėms narėms taikomos priemonės

I. Parama restruktūrizuojamiems pusiau natūriniams ūkiams

A. Pagrindinės ypatybės:

- pusiau natūrinio ūkio apibrėžimas atsižvelgiant į mažiausią ir (arba) didžiausią ūkio dydį, parduodamos produkcijos santykį ir (arba) tinkamo ūkio pajamų lygį,

- ekonominio gyvybingumo apibrėžimas.

B. Kita informacija:

- verslo plano turinys.

II. Gamintojų grupės

A. Pagrindinės ypatybės:

- tiktai Maltai, nuoroda į sektorių arba sektorius, kuriems taikoma leidžianti nukrypti nuostata, nurodant pagrindą, susijusį su ypatingai maža bendrąja gamybos apimtimi ir tinkamumo pasinaudoti ta leidžiančia nukrypti nuostata sąlygos: mažiausias grupės gamybos procentas lyginant su bendrąja gamyba tame sektoriuje, mažiausias gamintojų sektoriuje, kurie yra grupės nariai, procentas,

- tiktai Maltai, metinių sumų pagrindimas ir apskaičiavimas.

B. Kita informacija:

- grupių pripažinimo oficialios procedūros, įskaitant atrankos kriterijus, aprašymas,

- susiję sektoriai.

III. Techninė parama

A. Pagrindinės ypatybės:

- netaikoma.

B. Kita informacija:

- naudos gavėjų apibūdinimas.

IV. Leader + rūšies priemonės

Įgūdžių įgijimas (Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 33f straipsnio 1 dalis)

A. Pagrindinės ypatybės:

- už veiksmų įgyvendinimą atsakingų rangovų atrankos tvarka ir grafikas.

B. Kita informacija:

- netaikoma.

Eksperimentinės kaimo plėtros teritorinės strategijos (Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 33f straipsnio 2 dalis)

A. Pagrindinės ypatybės:

- priemone besinaudojančių vietinių veikiančių grupių atrankos tvarka ir grafikas įskaitant atrankos kriterijus ir maksimalų planuojamą naudos gavėjų skaičių,

- administracinių pajėgumų demonstravimo kriterijai ir "vietinės kaimo plėtros" rūšies metodų patirtis regiono lygiu.

B. Kita informacija:

- netaikoma.

V. Tiesioginių išmokų priedai

A. Pagrindinės ypatybės:

- Bendrijos finansavimas kiekvieniems programos metams.

B. Kita informacija:

- mokėjimo agentūros paskyrimas.

2. Maltai taikomos priemonės

I. Valstybės pagalbos priedai

A. Pagrindinės ypatybės:

- netaikoma.

B. Kita informacija:

- mokėjimo agentūros paskyrimas.

3. Naujoms valstybėms narėms taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos

I. Žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos gerinimas

A. Pagrindinės ypatybės:

- netaikoma.

B. Kita informacija:

- įmonių, kurios pereinamuoju laikotarpiu gauna naudą, sąrašas, kaip minima 33l straipsnio 3 dalyje.

4. Estijai taikoma leidžianti nukrypti nuostata

I. Žemės ūkio naudmenų apželdinimas

A. Pagrindinės ypatybės:

- netaikoma.

B. Kita informacija:

- žemės panaudojimo per paskutiniuosius penkerius metus iki apželdinimo kontrolės apibūdinimas.

5. Maltai taikoma leidžianti nukrypti nuostata

I. Agrarinė aplinkosauga

A. Pagrindinės ypatybės:

- didžiausių metinių ribų už akmeninių sienų priežiūrą ir išsaugojimą pagrindimas ir apskaičiavimas.

B. Kita informacija:

- netaikoma.

--------------------------------------------------