32004R0060Oficialusis leidinys L 009 , 15/01/2004 p. 0008 - 0012


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 60/2004

2004 m. sausio 14 d.

dėl cukraus sektoriui skirtų pereinamojo laikotarpio priemonių, kurios turi būti patvirtintos dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos įstojimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos Stojimo sutartį, ypač į jos 2 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos Stojimo aktą, ypač į jo 41 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1) Cukraus sektoriaus rinkos gamybos ir prekybos tvarkos taisyklės, Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos Stojimo aktu įterptos į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo [1], įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d., t. y. likus dviems mėnesiams iki 2003/2004 prekybos metų pabaigos. Todėl būtina nustatyti pereinamąsias priemones, kurios būtų taikomos pereinant nuo Čekijos Respublikoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje (toliau – naujosios valstybės narės) galiojančios gamybos ir prekybos tvarkos prie nustatytosios Reglamentu (EB) Nr. 1260/2001.

(2) 2003/2004 prekybos metais visa naujųjų narių cukraus produkcija bus pagaminta pagal nacionalinę tvarką, o disponavimas pagrindiniais šių šalių produkcijos kiekiais vyks iki 2004 m. gegužės 1 d. Todėl iki 2004 m. liepos 1 d. neturėtų būti taikomos Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 2–6 ir 10–21 straipsnių nuostatos dėl kainų, tarpšakinių prekybos susitarimų ir finansavimo iš savo fondų. Atsisakymas iki 2004 m. liepos 1 d. pagamintam cukrui taikyti finansavimą iš savo fondų bei nuostatas dėl kainų, reiškia, kad iki 2004 m. liepos 1 d. neturėtų būti taikoma Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27–31 straipsniuose nurodyta eksporto grąžinamoji išmoka bei to reglamento 7, 8 ir 9 straipsniuose nurodyta intervencinė tvarka ir gamybos grąžinamoji išmoka.

(3) Izogliukozės gamyba yra stabili ir atitinka paklausą, todėl, siekiant palengvinti perėjimą bei užtikrinti gamybos ir vartojimo pusiausvyrą išplėstoje Bendrijoje, būtina nustatyti atitinkamą bazinių izogliukozės kiekių dalį, skirtą izogliukozę gaminančioms naujosioms valstybėms narėms. Tačiau, siekiant taikyti vienodą tvarką izogliukozei ir cukrui, Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 2–21 ir 27–31 straipsniai naujosiose valstybėse narėse turėtų būti taikomi nuo 2004 m. liepos 1 d.

(4) Stojimo akte apibrėžta, kad Slovėnijos cukraus gamybos įmonės didžiausias žaliavos poreikis yra 19585 tonos. Siekiant užtikrinti tos įmonės aprūpinimą cukraus žaliava, skirta perdirbti nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki birželio 30 d., tam laikotarpiui reikia nustatyti atitinkamą didžiausio žaliavos poreikio dalį.

(5) Egzistuoja nemaža cukraus sektoriaus rinkos sužlugdymo rizika, kurią kelia spekuliavimo tikslais į naująsias valstybes nares iki jų įstojimo įvežami produktai. Todėl reikia priimti perėjimą lengvinančių nuostatų, kad būtų išvengta šio produktų judėjimo spekuliavimo tikslais, atsižvelgiant į naujųjų valstybių narių įstojimą. Reglamentu (EB) Nr. 1972/2003 [2] dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos įstojimo jau buvo imtasi panašių priemonių, skirtų prekybai žemės ūkio produktais. Norint atsižvelgti į cukraus sektoriaus ypatumus, būtina patvirtinti atskiras taisykles.

(6) Stojimo akto IV priedo 5 skyrius numato, kad prekės, kurioms taikomi skirtingi sąlyginio neapmokestinimo režimo tipai, įstojimo dieną atleidžiamos nuo muito mokesčių išleidžiant į laisvąją apyvartą, su sąlyga, jei atsižvelgiama į tam tikras aplinkybes. Tačiau cukraus prekybos sektoriuje egzistuoja didelė rizika, kad šia galimybe bus naudojamasi spekuliavimo tikslais. Be to, ši galimybė gali sudaryti sąlygas operatoriams apeiti šiuo reglamentu nustatytą įsipareigojimą savo sąskaita pašalinti iš rinkos cukraus ir izogliukozės perteklinius kiekius, kuriuos nustato naujųjų valstybių narių valdžios institucijos, arba mokėti mokesčius, jei negali pateikti šių kiekių išėmimą patvirtinančių įrodymų. Todėl šią riziką keliantiems produktams jų išleidimo į laisvąją apyvartą dieną turi būti taikomi importo muitai.

(7) Be to, remiantis Stojimo aktu, naujųjų valstybių narių sąskaita iš rinkos turi būti pašalinti cukraus ar izogliukozės atsargų kiekiai, kurie viršija įprastines perkeliamąsias atsargas. Perteklinių atsargų kiekį nustatys Komisija, atsižvelgdama į naujųjų valstybių narių plėtrą bei gamybos ir vartojimo tendencijas laikotarpiu nuo 2000 m. gegužės 1 d. iki 2004 m. balandžio 30 d. Taikant šią procedūrą, turi būti nagrinėjami ne tik cukrus ir izogliukozė, bet ir kiti produktai, kuriuose yra didelis cukraus ekvivalento kiekis, nes šiais produktais taip pat gali būti spekuliuojama. Vėliausiai iki 2005 m. balandžio 30 d. neišėmus cukraus ar izogliukozės nustatytojo perteklinio kiekio iš Bendrijos rinkos, atitinkama naujoji valstybė narė tampa finansiškai atsakinga už atitinkamą kiekį. Neišėmus perteklinių atsargų, iš naujosios valstybės narės imamas ir į Bendrijos biudžetą mokamas mokestis turi būti tokio dydžio, kaip didžiausia eksporto grąžinamoji išmoka, taikoma laikotarpiu nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2005 m. balandžio 30 d.

(8) Noras užkirsti kelią perteklinių atsargų kaupimui ir bet kuriuo atveju galėjimas nustatyti operatorius ar asmenis, užsiimančius stambaus masto spekuliacine prekyba, atitinka Bendrijos ir naujųjų valstybių narių interesus. Todėl nuo 2004 m. gegužės 1 d. naujosios valstybės narės turėtų turėti sistemą, suteikiančią galimybę nustatyti už šią veiklą atsakingus asmenis.

(9) Kad būtų galima nustatyti perteklines atsargas ir pašalinti nustatytąsias perteklines atsargas, naujosios valstybės narės pateikia Komisijai paskutinius statistinius duomenis apie nagrinėjamų produktų prekybą, gamybą ir vartojimą, taip pat įrodymus, kad nustatytieji perteklinių atsargų kiekiai iki nustatyto paskutinio termino buvo pašalinti iš rinkos.

(10) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto pareikštą nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 SKIRSNIS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO PRIEMONĖS, ATSIŽVELGIANT Į BŪSIMĄ ĮSTOJIMĄ

1 straipsnis

Kai kurių Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 nuostatų taikymas

Čekijos Respublikai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai (toliau – naujosios valstybės narės) nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2004 m. birželio 30 d. netaikomos Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 2–21 ir 27–31 straipsnių nuostatos.

2 straipsnis

Izogliukozės kvotos

Laikotarpiu nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2004 m. birželio 30 d. naujosioms valstybėms narėms nustatomi šie izogliukozės A ir B baziniai kiekiai:

| A bazinis kiekis sausos medžiagos tonomis | B bazinis kiekis sausos medžiagos tonomis |

Vengrija | 21271 | 1667 |

Lenkija | 4152 | 312 |

Slovakija | 6254 | 837 |

3 straipsnis

Cukranendrių cukraus lengvatinis importas

Siekiant patenkinti žaliavinio cukranendrių cukraus perdirbimo poreikį laikotarpiu nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2004 m. birželio 30 d., Slovėnijai suteikiama teisė tuo laikotarpiu išduoti licencijas importuoti ne daugiau kaip 3264 tonų "ypatingojo lengvatinio cukraus", išreikšto baltojo cukraus ekvivalentu, taikant Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1159/2003 [3] nustatytas sąlygas.

2 SKIRSNIS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO PRIEMONĖS, SKIRTOS IŠVENGTI SPEKULIAVIMO

4 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame skirsnyje taikomi šie apibrėžimai:

1. "Cukrus" – tai:

a) runkelių ir cukranendrių kieto pavidalo cukrus, klasifikuojamas KN 1701 pozicijoje;

b) cukraus sirupas, klasifikuojamas KN 17026095, 17029099 ir 21069059 subpozicijose;

c) inulino sirupas, klasifikuojamas KN 17026080 ir 17029080 subpozicijose.

2. "Izogliukozė" – tai produktas, klasifikuojamas KN 17023010, 17024010, 17026010, 17029030 ir 21069030 subpozicijose.

3. "Perdirbti produktai" – tai produktai, kurių ne mažiau kaip 10 % masės sudaro cukrus ar cukraus ekvivalentas, gauti perdirbant žemės ūkio produktus.

4. "Fruktozė" – tai chemiškai gryna fruktozė, klasifikuojama KN 17025000 subpozicijoje.

5 straipsnis

Sąlyginio neapmokestinimo režimas

1. Nukrypstant nuo Stojimo akto IV priedo 5 skirsnio ir nuo Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 [4] 20 ir 214 straipsnių, KN 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 21011292, 21012092, 2105 ir 2202 subpozicijose klasifikuojamiems produktams, išskyrus išvardytuosius Komisijos reglamento (EB) Nr. 1972/2003 4 straipsnio 5 dalyje, taikomas erga omnes importo muitų tarifas, įskaitant bet kuriuos papildomus importo muitus, kuris galioja išleidimo į laisvąją apyvartą dieną, jei:

a) iki 2004 m. gegužės 1 d. jie buvo 2004 m. balandžio 30 d. buvusios sudėties Bendrijos arba naujosios valstybės narės laisvojoje apyvartoje ir;

b) 2004 m. gegužės 1 d. jie yra:

i) laikinai sandėliuojami, arba

ii) laikomi Bendrijoje, taikant kuriuos nors muitinės sankcionuotus veiksmus arba procedūras, minimas Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 4 straipsnio 15 dalies b punkte ir 4 straipsnio 16 dalies b–g punktuose, arba

iii) vežami atlikus eksporto formalumus išplėstoje Bendrijoje.

Pirmoji pastraipa netaikoma produktams, eksportuojamiems iš penkiolikos valstybių narių Bendrijos, išskyrus atitinkamai KN 17019910, 17019990, 17023010, 17024010, 17026010, 17029030, 17026080 ir 17029080 subpozicijose klasifikuojamą perdirbtą runkelių C cukrų, C izogliukozės sirupą ir C inulino sirupą, kai importuotojas pateikia įrodymą, kad nebuvo kreiptasi dėl grąžinamosios eksporto išmokos už eksportuojančios šalies produktus. Importuotojui paprašius, eksportuotojas imasi priemonių, kad eksporto deklaracijoje kompetentinga institucija įrašytų, jog nebuvo kreiptasi dėl grąžinamųjų eksporto išmokų už eksportuojančios šalies produktus.

2. Nukrypstant nuo Stojimo akto IV priedo 5 skirsnio ir nuo Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 20 ir 214 straipsnių, KN 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 21011292, 21012092, 2105 ir 2202 subpozicijose klasifikuojamiems produktams, išskyrus išvardytuosius Reglamento (EB) Nr. 1972/2003 4 straipsnio 5 dalyje, kurie įvežami iš trečiųjų šalių, taikomas importo muitų tarifas, įskaitant bet kuriuos papildomus importo muitus, kuris galioja išleidimo į laisvąją apyvartą dieną, jei:

a) 2004 m. gegužės 1 d. jie yra naujojoje valstybėje narėje, vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 4 straipsnio 16 punkto d papunktyje minimu laikinu įvežimu perdirbti, arba to reglamento 4 straipsnio 16 punkto f papunktyje minimu laikinu įvežimu;

b) į laisvą apyvartą jie išleidžiami 2004 m. gegužės 1 d. arba vėliau.

6 straipsnis

Neįprasto dydžio atsargos

1. Laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 42 straipsnio 2 dalyje pateiktos tvarkos, Komisija ne vėliau kaip 2004 m. spalio 31 d. nustato grynojo cukraus arba esančiojo perdirbtuose produktuose, izogliukozės ir fruktozės kiekius, kurie yra kiekvienoje naujojoje valstybėje narėje ir viršija kiekius, kuriuos 2004 m. gegužės 1 d. galima pripažinti įprastomis pereinamojo laikotarpio atsargomis, ir kuriuos naujosios valstybės narės savo sąskaita turi pašalinti iš rinkos.

Nustatant perviršio kiekį, visų pirma atsižvelgiama į šiuos pokyčius, kurie įvyko per metus iki įstojimo, lyginant su ankstesniais metais:

a) grynojo cukraus ar esančiojo perdirbtuose produktuose, izogliukozės ir fruktozės importo ir eksporto kiekių pokyčiai;

b) cukraus ir izogliukozės gamybos, vartojimo ir atsargų pokyčiai;

c) atsargų sukaupimo aplinkybių pokyčiai.

2. Atitinkama naujoji valstybė narė užtikrina, kad be Bendrijos įsikišimo vėliausiai iki 2005 m. balandžio 30 d. iš rinkos būtų pašalintas cukraus ar izogliukozės kiekis, lygus 1 dalyje nurodytam pertekliniam kiekiui:

a) eksportuojant be Bendrijos grąžinamosios išmokos;

b) panaudojant degiųjų medžiagų sektoriaus reikmėms;

c) denatūruojant be Bendrijos paramos į gyvūnų pašarą pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 100/72 [5] III ir IV antraštines dalis.

3. Taikant straipsnio 2 dalį, naujųjų valstybių narių kompetentingosios valdžios institucijos nuo 2004 m. gegužės 1 d. pradeda disponuoti parduotų ar pagamintų grynojo cukraus ir esančiojo perdirbtuose produktuose, izogliukozės ar fruktozės perteklinių kiekių identifikavimo pagrindinių suinteresuotųjų operatorių lygiu sistema. Ta sistema visų pirma gali remtis importo susekimu, finansine kontrole, operatorių sąskaitų ir fizinių atsargų pagrindu atliktais tyrimais ir gali apimti tokias priemones kaip rizikos garantijos. Identifikavimo sistemos pagrindą sudaro rizikos įvertinimas, visų pirma tinkamai atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

- atitinkamų operatorių veiklos tipas,

- sandėliavimo patalpų pajėgumai,

- veiklos laipsnis.

Naujoji valstybė narė šią sistemą naudoja, norėdama priversti atitinkamus operatorius jų sąskaita pašalinti iš rinkos jiems tenkančią cukraus ar izogliukozės nustatytojo perteklinio kiekio dalį. Šie operatoriai pateikia naujajai valstybei narei pakankamų įrodymų, kad šie produktai iš rinkos buvo pašalinti ne vėliau kaip 2005 m. balandžio 30 d.

Nepateikus šių įrodymų, naujoji valstybė narė ima mokestį, kuris lygus sumai, apskaičiuotai nagrinėjamą kiekį padauginus iš aukščiausio importo muito, taikyto atitinkamam produktui per laikotarpį nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2005 m. balandžio 30 d., kuri padidinama 1,21 euro už 100 kilogramų baltojo cukraus ar sausos medžiagos ekvivalento.

Trečioje pastraipoje minimas kiekis mokamas į naujosios valstybės narės biudžetą.

4. Kai cukrus ar izogliukozė pašalinami pagal 2 dalies a punkto nuostatas, atitinkami operatoriai pateikia įrodymų, kad produktai buvo eksportuoti ne vėliau kaip 2005 m. liepos 31 d., t. y. pateikia:

a) eksporto licencijas, išduotas pagal Komisijos reglamentus (EB) Nr. 1291/2000 [6] ir (EB) Nr. 1464/95 [7];

b) Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 32 ir 33 straipsniuose minimus atitinkamus dokumentus, kurie būtini, norint atsiimti užstatą.

Paraiškos išduoti a punkte minimą eksporto licenciją 20 langelyje turi būti toks įrašas: "skirta eksportuoti pagal Reglamento (EB) Nr. 60/2004 6 straipsnio 2 dalies a punktą".

a punkte minimos eksporto licencijos 22 langelyje turi būti šis įrašas: "skirta eksportuoti netaikant grąžinamosios išmokos ar mokesčių… (nurodomas kiekis, kuriam išduota ši pažyma) kg; šis pažyma galioja tik… (nurodoma naujoji valstybė narė, kuri ją naudoja)".

a punkte minima eksporto licencija galioja nuo jos išdavimo datos iki 2005 m. gegužės 1 d.

7 straipsnis

Naujųjų valstybių narių atlikto išėmimo įrodymai

1. Ne vėliau kaip 2005 m. liepos 31 d. naujosios valstybės narės pateikia Komisijai įrodymų, kad 6 straipsnio 1 dalyje minimi kiekiai buvo pašalinti iš rinkos pagal 6 straipsnio 2 dalį, bei nurodo kiekius, kurie buvo pašalinti taikant kiekvieną metodą.

2. Pagal 1 dalies reikalavimus nepateikus išėmimo iš rinkos įrodymų, už nepašalintą bendro perteklinio kiekio dalį iš naujosios valstybės narės imamas mokestis, kurio suma apskaičiuojama nepašalintą kiekį dauginant iš didžiausių eksporto grąžinamųjų išmokų, kurios taikomos KN 17019910 subpozicijoje klasifikuojamam baltajam cukrui per laikotarpį nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2005 m. balandžio 30 d. Ši suma ne vėliau kaip iki 2005 m. lapkričio 30 d. pervedama į Bendrijos biudžetą; į ją atsižvelgiama, skaičiuojant 2004/2005 prekybinių metų gamybos mokesčius.

8 straipsnis

Kontrolė

1. Naujosios valstybės narės imasi visų būtinų šio skirsnio įgyvendinimo priemonių, visų pirma nustato kontrolės procedūras, kurias tikslinga taikyti, norint pašalinti 16 straipsnio 1 dalyje minimą perteklinį kiekį.

2. Ne vėliau kaip iki 2004 m. liepos 31 d. naujosios valstybės narės praneša Komisijai:

a) informaciją apie sukurtą 6 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje minimą perteklinių kiekių identifikavimo sistemą;

b) duomenis apie cukraus, izogliukozės, fruktozės ir perdirbtų produktų importo ir eksporto kiekius kiekvieną mėnesį per laikotarpį nuo 2000 m. gegužės 1 d. iki 2004 m. balandžio 30 d.; atskirai pateikiami duomenys apie importą ir eksportą į 2004 m. balandžio 30 d. buvusios sudėties Bendriją, naująsias valstybes nares ir trečiąsias šalis;

c) laikotarpio nuo 2000 m. gegužės 1 d. iki 2004 m. balandžio 30 d. duomenis apie cukraus ir izogliukozės metinius gamybos kiekius, tam tikrais atvejais – išskaidytus į kvotinės ir nekvotinės gamybos kiekius, bei metinį suvartojimą;

d) laikotarpio nuo 2000 m. gegužės 1 d. iki 2004 m. gegužės 1 d. duomenis apie kiekvienų metų gegužės 1 d. turėtas cukraus ir izogliukozės atsargas.

3 SKIRSNIS

BAIGIAMOJI NUOSTATA

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. gegužės 1 d., su sąlyga, jei įsigalioja Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos Stojimo sutartis.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. sausio 14 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Stojimo aktu.

[2] OL L 293, 2003 11 11, p. 3.

[3] OL L 162, 2003 7 1, p. 25.

[4] OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

[5] OL L 12, 1972 1 15, p. 15.

[6] OL L 152, 2000 6 24, p. 1.

[7] OL L 144, 1995 6 28, p. 14.

--------------------------------------------------