32004R0048Oficialusis leidinys L 007 , 13/01/2004 p. 0001 - 0006


Europos Parlamento ir tarybos Reglamentas (EB) Nr. 48/2004

2003 m. gruodžio 5 d.

dėl metinių Bendrijos plieno pramonės statistinių duomenų už 2003–2009 ataskaitinius metus pateikimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

kadangi:

(1) plieno pramonės statistinius duomenis reglamentavo Europos anglies ir plieno bendrijos steigimo sutartis (EAPB), kurios galiojimas baigėsi 2002 m. liepos 23 d.;

(2) buvo priimtas 2002 m. rugsėjo 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1840/2002 [4] siekiant užtikrinti EAPB plieno statistikos sistemos pratęsimą iki 2002 m. gruodžio 31 d. pasibaigus EAPB sutarties galiojimui;

(3) norint ateityje įgyvendinti Bendrijos plieno pramonės politiką, būtina toliau rinkti plieno pramonės statistinius duomenis. Jokia kita statistikos sistema negali Europos lygmeniu patenkinti tokių duomenų poreikio. Dėl to yra būtinas naujas EB sutarties pagrindu parengtas reglamentas dėl Bendrijos plieno pramonės statistinių duomenų rinkimo;

(4) 1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos [5] sukuria pagrindus šio reglamento nuostatoms;

(5) būtinas pereinamasis etapas nuo 2003 iki 2009 metų siekiant nustatyti, ar plieno pramonės statistika gali būti integruota į kitas statistikos sistemas;

(6) plieno pramonės įmonėms reikia informacijos iš viso pasaulio apie investavimą ir pajėgumus siekiant nustatyti galinčius kilti per didelius arba per mažus pajėgumus tam tikrose plieno produktų klasėse. Bendrijos statistiniai duomenys apie investicijas ir pajėgumus prisideda prie pasaulinio informacijos apie plieno pramonės pajėgumus tinklo kūrimo, kuris vykdomas remiant EBPO;

(7) statistiniai duomenys apie energijos suvartojimą plieno pramonėje teikia informaciją ne tik apie energijos suvartojimą ir gamybą plieno pramonėje, tačiau netiesiogiai ir informaciją apie teršalų išmetimą;

(8) būtina turėti statistinius duomenis apie geležies ir plieno laužo atsargas siekiant kontroliuoti šios svarbios žaliavos plieno gamybai naudojimą;

(9) šio reglamento įgyvendinimui būtinos priemonės turėtų būti priimamos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu Nr. 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [6];

(10) pagal Tarybos sprendimo 89/382/EEB, Euratomas [7] 3 straipsnį buvo pasikonsultuota su Statistikos programų komitetu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tikslas

Šiuo reglamentu siekiama sukurti bendrą sistemą dėl Bendrijos plieno pramonės statistinių duomenų už 2003–2009 ataskaitinius metus pateikimo.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente terminai "Bendrijos statistiniai duomenys" ir "statistinių duomenų pateikimas" vartojami Reglamentu (EB) Nr. 322/97 jiems suteikta prasme.

3 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas apima plieno pramonės, kuri apibrėžta kaip Europos bendrijos ekonominės vėiklos rūšių klasifikatoriaus (NACE 1 red.), nustatyto Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3037/90 [8], 27.1 grupė, duomenis.

Jei pridėtinės vertės gamybos veiksnių savikaina valstybių narių plieno pramonės įmonėse sudaro mažiau nei 1 % Bendrijos bendros savikainos, duomenų apie charakteristikas rinkti nereikia.

4 straipsnis

Charakteristikos

Pateikiami duomenys, kurie turi atitikti priede nustatytą formatą, turi būti susiję su veiklos rūšies vieneto charakteristikomis, kaip apibrėžta 1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 696/93 dėl statistinių vienetų gamybos sistemai stebėti ir analizuoti Bendrijoje [9], taip pat įmonėmis, kuriose dirba 50 ir daugiau darbuotojų.

5 straipsnis

Laikotarpis ir periodiškumas

Valstybės narės kasmet renka priede nurodytus duomenis – pirmą kartą už 2003 metus, ir už kiekvienus paskesnius metus iki 2009 m.

6 straipsnis

Duomenų perdavimas

1. Valstybės narės turi perduoti Komisijai (Eurostatui) plieno pramonės duomenis ir meta duomenis apie 4 straipsnyje nurodytus sukauptus statistinius vienetus. Perduodami duomenys taip pat turi apimti ir konfidencialius duomenis, kurių perdavimas vykdomas vadovaujantis esamomis Bendrijos nuostatomis dėl konfidencialių duomenų perdavimo.

2. Valstybės narės turi perduoti duomenis ir meta duomenis elektroniniu formatu. Perdavimas turi atitikti tinkamo apsikeitimo standartus, patvirtintus remiantis 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka. Eurostatas turi pateikti išsamią informaciją dėl patvirtintų standartų bei gaires dėl tų standartų įgyvendinimo remiantis šio reglamento reikalavimais.

3. Valstybės narės turi perduoti duomenis ir meta duomenis per šešis mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos. Tačiau, remiantis 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, Komisija tą laikotarpį gali pratęsti iki 12 mėnesių pirmajam perdavimui toms valstybėms narėms, kurios įgyvendindamos šį reglamentą susiduria su sunkumais.

7 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

8 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka turi būti nustatytos tokios šio reglamento įgyvendinimo priemonės:

a) bet koks charakteristikų sąrašo pakeitimas, su sąlyga, kad valstybėms narėms nebus sudaryta rimtų papildomų sunkumų;

b) perdavimo formatai ir pirmasis perdavimo laikotarpis.

8 straipsnis

Procedūra

1. Komisijai padeda Statistikos programų komitetas, įsteigtas Sprendimo 89/382/EEB, Euratomas 1 straipsniu.

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nurodytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

9 straipsnis

Ataskaitos

Per penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie jo įgyvendinimą.

Ataskaitoje visų pirma turi būti:

a) įvertinta Bendrijai, valstybėms narėms, statistinės informacijos teikėjams ir vartotojams teikiamų parengtų statistinių duomenų nauda palyginti su jų savikaina;

b) įvertinta parengtų statistinių duomenų kokybė;

c) išnagrinėta sinergija su kita Bendrijos veikla;

d) siūloma atlikti bet kokius pakeitimus, kurie galėtų padidinti šio reglamento veiksmingumą.

10 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. gruodžio 5 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. Lunardi

[1] OL C 45 E, 2003 2 25, p. 154.

[2] OL C 133, 2003 6 6, p. 88.

[3] 2003 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2003 m. lapkričio 17 d. Tarybos sprendimas.

[4] OL L 279, 2002 10 17, p. 1.

[5] OL L 52, 1997 2 22, p. 1.

[6] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[7] OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

[8] OL L 293, 1990 10 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

[9] OL L 76, 1993 3 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

EUROSTATUI PERDUODAMI 4, 5 IR 6 STRAIPSNIUOSE MINĖTI DUOMENYS

1. Metiniai statistiniai duomenys dėl plieno ir luitinio ketaus laužo balanso

(Vienetas: tonos) |

Kodas | Pavadinimas |

Plieno ir luitinio ketaus laužo balansas

1010 | Atsargos pirmąją metų dieną |

1020 | Gamykloje pagaminamos atsargos |

1030 | —Gautos atsargos (1031 + 1032 + 1033) |

1031 | —iš vietinių šaltinių |

1032 | —iš kitų Bendrijos valstybių narių |

1033 | —iš trečiųjų šalių |

1040 | Turimos iš viso (1010 + 1020 + 1030) |

1050 | Bendras suvartojimas … |

1051 | … elektrinių krosnių |

1052 | … nerūdijančio metalo laužo |

1060 | Tiekimas |

1070 | Atsargos paskutiniąją metų dieną (1040 – 1050 – 1060) |

2. Kuro ir energijos sunaudojimas ir elektros energijos plieno pramonėje balansas

Metiniai statistiniai kuro ir energijos sunaudojimo duomenys, išskaidyti pagal įrenginių rūšis [1]

(Vienetas: tonos arba gigadžauliai (GJ)) |

Kodas | Pavadinimas | Pastabos |

Kuro ir energijos sunaudojimas

2010 | Kietasis kuras (2011 + 2012) | tonos |

2011 | Koksas | tonos |

2012 | Kitas kietasis kuras | tonos |

2020 | Skystasis kuras | tonos |

2030 | Dujos (2031 + 2032 + 2033 + 2034) | GJ |

2031 | Aukštakrosnių dujos | GJ |

2032 | Koksavimo dujos | GJ |

2033 | Konverterinės dujos | GJ |

2034 | Kitos dujos | GJ |

2040 | Aukštakrosnių dujų išorės tiekimas | GJ |

2050 | Konvertavimo dujų išorės tiekimas | GJ |

B dalis: Metiniai elektros energijos plieno pramonėje balanso statistiniai duomenys

(Vienetas: MWh) |

Kodas | Pavadinimas |

Elektros energijos plieno pramonėje balansas

3100 | Ištekliai (3101 + 3102) |

3101 | Bendroji gamyba |

3102 | Gauta iš išorės |

3200 | Sunaudojimas (3210 + 3220 + 3230) |

3210 | Sunaudota įrenginiuose (3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3215 + 3216 + 3217) |

3211 | Kaitinimo įrengimai ir įrengimai įkrovos paruošimui |

3212 | Aukštakrosnės ir elektrinės geležies gamybos krosnys |

3213 | Elektrinio liejimo įrenginiai ir nepertraukiamo liejimo įrenginiai |

3214 | Kiti liejimo įrenginiai ir nepertraukiamo liejimo įrenginiai |

3215 | Valcavimo staklynai |

3216 | Elektros gamybos stotys |

3217 | Kiti įrenginiai |

3220 | Išorės tiekimas |

3230 | Praradimai |

3. Klausimynas dėl investicijų geležies ir plieno pramonėje

(Išlaidos ir pajėgumai)

A dalis: Metiniai išlaidų statistiniai duomenys

(Vienetas: mln. EUR) |

Kodas | Pavadinimas |

Išlaidos investicijoms geležies ir plieno pramonėje

4010 | Koksavimo įrenginiai |

4020 | Įrenginiai įkrovos paruošimui |

4030 | Geležies ir geležies lydinių gamybos įrenginiai (įskaitant aukštakrosnes) |

4040 | Plieno liejyklos liejimo įrenginiai |

4041 | … iš jų elektriniai |

4050 | Nepertraukiamo liejimo įrenginiai |

4060 | Valcavimo staklės (4061 + 4062 + 4063 + 4064) |

4061 | Plokšti gaminiai |

4062 | Ilgi gaminiai |

4063 | Šalto valcavimo staklės |

4064 | Padengimo įrenginiai |

4070 | Kiti įrenginiai |

4100 | Iš viso (4010 + 4020 + 4030 + 4040 + 4050 + 4060 + 4070) |

4200 | … iš jų skirti kovai su tarša |

B dalis: Metinių pajėgumų statistiniai duomenys

(Vienetas: 1000 tonų per metus) |

Kodas | Pavadinimas |

Didžiausia galima gamyba geležies ir plieno pramonėje (pajėgumai)

5010 | Koksas |

5020 | Įkrovos ruošimas |

5030 | Luitinis ketus ir geležies lydiniai |

5040 | Neapdorotas plienas |

5041 | —elektra |

5042 | —nuolatinio liejimo būdu |

5050 | Gaminiai, gauti tiesioginio karšto valcavimo būdu (5051 + 5052) |

5051 | Plokšti gaminiai |

5052 | Ilgi gaminiai |

5060 | Gaminiai, gauti iš karšto valcavimo būdu pagamintų gaminių (išskyrus padengtų gaminių) |

5061 | … iš jų gaminiai, gauti šalto valcavimo būdu |

5070 | Padengti gaminiai |

[1] Įrenginiai įkrovos ruošimui: valcavimo staklynaiAukštakrosnės ir elektrinės geležies krosnys: elektros gamybos stotysLiejimo įrenginiai: kiti įrenginiai

--------------------------------------------------