32004R0026Oficialusis leidinys L 005 , 09/01/2004 p. 0025 - 0035


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 26/2004

2003 m. gruodžio 30 d.

dėl Bendrijos žvejybos laivyno registro

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką [1], ypač į jo 15 straipsnio 3 ir 4 dalis,

kadangi:

(1) Tam, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 15 straipsnį būtų galima taikyti Bendrosios žuvininkystės politikos taisykles, kiekviena valstybė narė turi tvarkyti su jos vėliava plaukiojančių laivų registrą, o Komisija turi parengti Bendrijos žvejybos laivų registrą, remdamasi nacionaliniais registrais.

(2) Tam, kad Bendrijos žvejybos laivų registras būtų veiksminga ir išsami priemonė Bendrosios žuvininkystės politikos taisyklėms įgyvendinti, jame turi būti užregistruoti visi Bendrijos žvejybos laivai, įskaitant ir tuos, kurie naudojami išimtinai akvakultūrai.

(3) Tam, kad žvejybos laivynų pajėgumo ir jų veiklos vadybai būtina informacija būtų prieinama, turi būti nustatyta, kokia informacija apie laivų charakteristikas turėtų būti įrašyta kiekvienos valstybės narės registre pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 15 straipsnio 1 dalį.

(4) Būtina apibrėžti kiekvienos valstybės narės registre esančių duomenų perdavimo Komisijai tvarką, kad būtų užtikrinta, jog Bendrijos žvejybos laivyno registras bus reguliariai atnaujinamas.

(5) Kiekvienos valstybės narės tvarkomame registre registruojamos charakteristikos ir išoriniai ženklai turėtų būti nurodyti pagal 1986 m. rugsėjo 22 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2930/86, nustatantį žvejybinių laivų charakteristikas [2], su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3259/94 [3], ir 1987 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 1381/87, nustatantį išsamias žvejybos laivų ženklinimo ir jų dokumentacijos taisykles [4].

(6) Valstybės narės turėtų nuolatos stebėti jų nacionaliniuose registruose pateikiamos informacijos kokybę ir užtikrinti, kad Komisiją ją patikrintų, kai tik ją gauna.

(7) Laivų judėjimui tarp valstybių narių stebėti ir užtikrinti nedviprasmišką sąsają tarp Bendrijos žvejybos laivų registre esančios informacijos ir duomenimis iš kitų su žvejybos veikla susijusių informacijos sistemų, svarbu priskirti unikalų tapatumo nustatymo numerį kiekvienam Bendrijos žvejybos laivui, kuris jokiu būdu negali būti paskiriamas kelissyk arba pakeistas.

(8) Veiksmingam šio reglamento taikymui užtikrinti ir duomenų vadybai supaprastinti, turėtų būti apibrėžtos taikytinos ryšio tarp valstybių narių priemonės.

(9) Reikėtų numatyti, kad Komisija turi užtikrinti galimybę valstybėms narėms naudotis visa Bendrijos žvejybos laivų registre esančia informacija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 45/2001 [5] nustatytas asmeninių duomenų apsaugą reglamentuojančias nuostatas.

(10) Atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 15 straipsniu padarytus žvejybos laivų registrų tvarkymo pakeitimus, 1998 m. rugsėjo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2090/98 dėl Bendrijos žvejybos laivų rejestro [6], su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 839/2002 [7], turėtų būti panaikintas.

(11) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Objektas

1. Šis reglamentas:

a) nustato būtiniausią informaciją apie laivo charakteristikas ir veiklą, kuri turi būti nurodyta registre, kurį kiekviena valstybė narė tvarko apie su jos vėliava plaukiojančius žvejybos laivus (toliau – nacionalinis registras);

b) nustato valstybių narių įsipareigojimus dėl duomenų iš jų nacionalinio registro surinkimo, patvirtinimo ir perdavimo Komisijai;

c) nustato Komijos įsipareigojimus dėl Bendrijos žvejybos laivų registro (toliau – Bendrijos registras) vadybos.

2. Duomenimis iš Bendrijos registro naudojamasi taikant Bendrosios žuvininkystės politikos taisykles.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas visiems Bendrijos žvejybos laivams, įskaitant ir naudojamus išimtinai akvakultūrai, kaip apibrėžiama Tarybos reglamento (EB) Nr. 2792/1999 [8] III priedo 2.2 punkte.

3 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente taikomi tokie apibrėžimai:

1) "įvykis" – tai laivo įrašymas arba išbraukimas iš laivyno arba vienos iš jo charakteristikų, apibrėžtų I priede, įregistravimas ar pakeitimas;

2) "perdavimas" – tai vieno ar daugiau įvykių skaitmeninis perkėlimas telekomunikacijų tinkle, įkurtame tarp nacionalinių administracijų ir Komisijos;

3) "duomenų rinkinys" – tai visi įvykiai, užregistruoti apie valstybės narės laivyną sudarančius laivus nuo I priede nurodyto surašymo iki perdavimo datos;

4) "asmeniniai duomenys" – žvejybos laivų atstovų ir savininkų vardai (pavadinimai), pavardės ir adresai.

4 straipsnis

Duomenų surinkimas

Kiekviena valstybė narė nedelsdama surenka II priede nurodytus duomenis apie su jos vėliava plaukiojančius žvejybos laivus.

5 straipsnis

Registravimas nacionaliniame registre

Kiekviena valstybė narė patvirtina pagal 4 straipsnį surinktus duomenis ir įrašo juos į savo nacionalinį registrą.

6 straipsnis

Periodinis perdavimas

Kiekviena valstybė narė perduoda duomenų rinkinį Komisijai pirmąją kiekvienų metų kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėnesių darbo dieną.

7 straipsnis

Registravimas Bendrijos registre

1. Gavusi duomenų rinkinį Komisija patikrina jame esančius duomenis ir įveda juos į Bendrijos registrą. Jei neaptinkama klaidų, šis duomenų rinkinys pakeičia ankstesnįjį.

Jei aptinkama klaidų, Komisija nusiunčia savo pastabas valstybei narei, kuri atlieka reikiamas pataisas savo nacionaliniame registre ir per 10 darbo dienų po Komisijos pranešimo nusiunčia Komisijai naują duomenų rinkinį.

2. Gavusi ir patikrinusi naują duomenų rinkinį Komisija užregistruoja arba atmeta jį, jei jame yra klaidų, nesuderinamų su tinkamu Bendrosios žuvininkystės politikos įgyvendinimu.

Jei priimtame duomenų rinkinyje lieka klaidų, apie jas pranešama valstybei narei, kuri iš anksto įsipareigoja jas pataisyti 8 straipsnyje nustatyta tvarka.

3. Valstybės narės gali naudotis Bendrijos registru pagal 11 straipsnyje nustatytas taisykles maždaug po 20 dienų po periodinio duomenų rinkinių perdavimo datos.

8 straipsnis

Išankstinis perdavimas

1. Jei to reikia specialiosioms priemonėms pagal Bendrąją žuvininkystės politiką įgyvendinti, valstybė narė savo nuožiūra arba Komisijos reikalavimu atnaujintus duomenis iš savo nacionalinio registro apie reikiamus laivus perduoda nedelsdama.

2. Turi būti perduodami duomenys apie visus kiekvieno laivo įvykius nuo jo užregistravimo laivyne iki perdavimo datos.

3. Gavusi duomenų rinkinį Komisija patikrina duomenis ir pakeičia juos Bendrijos registre.

9 straipsnis

Keitimosi duomenimis tarp Komisijos ir valstybių narių priemonės

1. Duomenys tarp Komisijos ir valstybių narių perduodami Komisijos parengta IT programa.

2. Bendrijos registras ir duomenys apie perdavimų patikrinimus ir monitoringą valstybėms narėms turi būti prieinami internetu.

10 straipsnis

CFR tapatumo nustatymo numeris

I priede nurodytas CFR tapatumo nustatymo numeris nurodo unikalų žvejybos laivų tapatumą. Jis visuomet nurodomas perduodant duomenis apie žvejybos laivo charakteristikas ir veiklą tarp valstybių narių ir Komisijos.

Numeris visam laikui priskiriamas pirmąsyk užregistruojant laivą nacionaliniame registre. Jo negalima pakeisti ar priskirti kitam laivui.

11 straipsnis

Prieiga

1. Valstybės narės turi turėti prieigą prie visos Bendrijos registre esančios informacijos, jei jos laikosi Reglamento (EB) Nr. 45/2001, ypač jo 8 straipsnio nuostatų dėl asmeninių duomenų apsaugos.

2. Visuomenei turi būti prieinama Bendrijos registro versija, kurioje nėra asmeninių duomenų.

3. Prašymus gauti asmeninius duomenis iš Bendrijos registro Komisija svarsto pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatas.

12 straipsnis

Panaikinimas

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2090/98 panaikinamas.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. gruodžio 30 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

[2] OL L 274, 1986 9 25, p. 1.

[3] OL L 339, 1994 12 29, p. 11.

[4] OL L 132, 1987 5 21, p. 9.

[5] OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

[6] OL L 266, 1998 10 1, p. 27.

[7] OL L 134, 2002 5 22, p. 5.

[8] OL L 337, 1999 12 30, p. 10.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

DUOMENŲ APIBRĖŽIMAS IR REGISTRACIJOS APRAŠAS

Skilties pavadinimas | Didžiausias rašmenų skaičius | Lygiavimas K(kairėje)/ D(dešinėje) | Apibrėžimas ir komentarai |

Registracijos šalis | 3 | – | Valstybė narė (ISO kodas Alpha-3), kurioje laivas įregistruotas žvejybai pagal Reglamentą (EB) Nr. 2371/2002. Visuomet pranešančioji šalis. |

CFR | 12 | – | (Bendrijos laivyno registro numeris). Unikalus žvejybos laivo tapatumo nustatymo numeris. Valstybė narė (ISO kodas Alpha-3), tapatumo numeris (devyni rašmenys). Jei rašmenų mažiau kaip devyni, kairėje pusėje prirašomas reikiamas skaičius nulių. |

Įvykio kodas | 3 | – | Pranešamo įvykio tipą apibrėžiantis kodas (1 lentelė). |

Įvykio data | 8 | – | Data (MMMMMMDD), kada nutiko įvykis. |

Licencijos rodiklis | 1 | – | Laivas su žvejybos licencija pagal Reglamentą (EB) Nr. 3690/93: Y(taip)/N(ne) |

Registravimo numeris | 14 | K | |

Išorinis ženklinimas | 14 | K | Pagal Reglamentą (EEB) Nr. 1381/87 |

Laivo pavadinimas | 40 | K | |

Registravimo uostas | 5 | K | Nacionalinis kodas. |

IRCS rodiklis | 1 | – | Laivas turi tarptautinį radijo ryšį: Y(taip)/N(ne)/U(nežinoma) |

IRCS | 7 | K | (Tarptautinis radijo šaukinys) Tarptautinis radijo šaukinys |

VMS rodiklis | 1 | – | (Laivų monitoringo sistema) Laivas turi palydovinio monitoringo sistemą pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 22 straipsnį: Y(taip)/N(ne) |

Pagrindinė žvejybos įranga | 3 | K | Pagrindinės įrangos kodas (3 lentelė) |

Pagalbinė žvejybos įranga | 3 | K | Pagalbinės įrangos kodas (3 lentelė) |

LOA | 6 | D | (Bendrasis ilgis) Bendrasis ilgis metrais, apibrėžtas pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2930/86. |

LBP | 6 | D | (Ilgis tarp statmenų) Ilgis tarp statmenų metrais, apibrėžtas pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2930/86. |

Bendrasis tonažas | 8 | D | Bendrasis tonažas, nustatytas pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2930/86. |

Kitoks tonažas | 8 | D | Tonomis pagal Oslo konvenciją arba pagal valstybės narės nustatytą apibrėžimą. |

BT | 7 | D | Bendrojo tonažo padidėjimas, leistinas atsižvelgiant į saugą pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 11 straipsnį. |

Pagrindinio variklio galia | 8 | D | kW pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2930/86. |

Pagalbinio variklio galia | 8 | D | kW. Aprėpia visą esamą variklių galią, kuri nenurodyta skiltyje "Pagrindinio variklio galia". |

Korpuso medžiaga | 1 | – | Kodas (4 lentelė) |

Atidavimo eksploatuoti metai | 4 | – | Pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2930/86. |

Atidavimo eksploatuoti mėnuo | 2 | – | Pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2930/86. |

Atidavimo eksploatuoti diena | 2 | – | Pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2930/86. |

Segmentas | 3 | – | Kodas (5 lentelė) |

Importuojanti/eksportuojanti šalis | 3 | – | Importuojančios arba eksportuojančios šalies ISO kodas Alpha-3. |

Eksporto tipas | 2 | – | Kodas (6 lentelė) |

Valstybės pagalbos kodas | 2 | – | Kodas (7 lentelė) |

Administracinio sprendimo data | 8 | – | Administracinio sprendimo data (MMMMMMDD), nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1438/2003 6 straipsnyje. |

Administracinio sprendimo saistomas segmentas | 3 | – | MAGP segmento kodas, kurį reikia pranešti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1438/2003. |

Pastatymo metai | 4 | – | |

Pastatymo vieta | 100 | K | Laisvo pobūdžio tekstas. Statyklos, miesto ir šalies, kur laivas buvo pastatytas, pavadinimai. |

Laivo atstovo pavardė/ pavadinimas | 100 | K | Laivo atstovas: Fizinis asmuo: pavardė, vardas.Juridinis asmuo: pavadinimas. |

Laivo atstovo adresas | 100 | K | Laisvo pobūdžio tekstas. Adresas turi būti pakankamai aiškus, kad su atstovu būtų įmanoma susisiekti: gatvė, numeris, pašto dėžutė, pašto kodas, miestas ir šalis. |

Savininko rodiklis | 1 | – | Laivo atstovas kartu ir savininkas: Y(taip)/N(ne) |

Savininko pavardė/ pavadinimas | 100 | K | Laivo savininkas: Fizinis asmuo: pavardė, vardasJuridinis asmuo: pavadinimas |

Savininko adresas | 100 | K | Laisvo pobūdžio tekstas. Adresas turi būti pakankamai aiškus, kad su savininku būtų įmanoma susisiekti: gatvė, numeris, pašto dėžutė, pašto kodas, miestas ir šalis. |

Įtraukimas į laivyną | Surašymas | CEN |

Naujai pastatytas | CST |

Veiklos pakeitimas | CHA |

Bendrijos vidaus importas, perkėlimas Bendrijoje | IMP |

Buvimas laivyne | Modifikacija | MOD |

Išbraukimas iš laivyno | Sulūžimas, paskendimas | DES |

Veiklos pakeitimas | RET |

Bendrijos vidaus eksportas, perkėlimas Bendrijoje | EXP |

2 lentelė Šalims nustatytos surašymo datos

BEL, DNK, FRA, GBR, PRT | 1989 1 1 |

NLD | 1989 9 1 |

DEU, ESP | 1990 1 1 |

IRL | 1990 10 1 |

ITA | 1991 1 1 |

GRC | 1991 7 1 |

SWE, FIN | 1995 1 1 |

CYP, EST, LTU, LVA, MLT, POL, SVN | 2004 5 1 |

3 lentelė Žvejybos įrangos kodas

Įrangos kategorija | Įranga | Kodas | Statinė (S) ar velkamoji (T) įranga | Pelaginė (P) ar dugninė (D) |

Supamieji tinklai | Dideli gaubiamieji tinklai | PS | T | P |

Sutrauktieji tinklai | LA | T | P |

Gaubiamieji tinklai | Užmetamieji tinklai | SB | T | D/P |

Daniški velkamieji tinklai | SDN | T | D/P |

Škotiškieji tinklai | SSC | T | D/P |

Poriniai tinklai | SPR | T | D/P |

Tralai | Sijiniai tinklai | TBB | T | D |

Dugniniai tralai su kėtoklėmis | OTB | T | D |

Dugniniai poriniai tralai | PTB | T | D |

Pelaginiai tralai su kėtoklėmis | OTM | T | D/P |

Pelaginiai poriniai tralai | PTM | T | D/P |

Poriniai tralai su kėtoklėmis | OTT | T | D/P |

Dragos | Laivinės dragos | DRB | T | D |

Rankinės dragos, naudojamos laivuose | DRH | T | D |

Mechanizuotos dragos, įskaitant siurbiamąsias dragas | HMD | T | D |

Keliamieji tinklai | Laive naudojami keliamieji tinklai | LNB | S | P |

Krante naudojami stacionarūs keliamieji tinklai | LNS | S | P |

Žiauniniai ir pinklūs tinklai | Statomieji (inkariniai) žiauniniai tinklai | GNS | S | D |

Dreifuojantieji tinklaičiai | GND | S | D/P |

Supamieji žiauniniai tinklai | GNC | S | D/P |

Sieniniai tinklai | GTR | S | D/P |

Kombinuotieji sieniniai ir žiauniniai tinklai | GTN | S | D/P |

Gaudyklės | Gaudyklės | FPO | S | D |

Kabliukai ir ūdos | Rankinės ir kartinės ūdos (rankinės) | LHP | S | D/P |

Rankinės ir kartinės ūdos (mechanizuotos) | LHM | S | D/P |

Statomosios ūdos | LLS | S | D |

Dreifuojančiosios ūdos | LLD | S | P |

Blizginės ūdos | LTL | T | P |

Įranga nežinoma | | NK | | |

Įrangos nėra | | NO | | |

Medis | 1 |

Metalas | 2 |

Stiklo pluoštas/plastikas | 3 |

Kita | 4 |

Nežinoma | 5 |

Įvykio data iki 2002 12 31 | MAGP kodai |

Įvykio data po 2002 12 31 | Pagrindinės teritorijos laivynas | MFL |

Tolimiausias regionas | Prancūzija | MAGP IV kodas |

Portugalija | MAGP IV kodas |

Ispanija | CAN1 à CANn |

Akvakultūra | AQU |

Bendrijos vidaus eksportas arba perdavimas Bendrijoje | EX |

Eksportavimas bendroje įmonėje | SM |

7 lentelė Valstybės pagalbos kodai

Pagalba be dalinio Bendrijos finansavimo | AE |

Pagalba, kurią pagal Reglamentą (EB) Nr. 2792/1999 iš dalies finansuoja Bendrija | AC |

Be valstybės pagalbos | PA |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

DUOMENYS, KURIUOS REIKIA PATEIKTI ATSIŽVELGIANT Į I PRIEDO 1 LENTELĖJE APIBRĖŽTO ĮVYKIO TIPĄ

| Įtraukimas į laivyną | Buvimas laivyne | Išbraukimas iš laivyno |

| CEN | CST | CHA | IMP | MOD | DES | RET | EXP |

Registracijos šalis | X | X | X | X | X | X | X | X |

CFR | X | X | X | X | X | X | X | X |

Įvykio kodas | X | X | X | X | X | X | X | X |

Įvykio data | X | X | X | X | X | X | X | X |

Licencijos rodiklis | X | X | X | X | X | X | X | X |

Registravimo numeris | X | X | X | X | X | X | X | X |

Išorinis ženklinimas | X | X | X | X | X | X | X | X |

Laivo pavadinimas | X | X | X | X | X | X | X | X |

Registravimo uostas | X | X | X | X | X | X | X | X |

IRCS rodiklis | X | X | X | X | X | X | X | X |

IRCS | X | X | X | X | X | X | X | X |

VMS rodiklis | X | X | X | X | X | X | X | X |

Pagrindinė žvejybos įranga | X | X | X | X | X | X | X | X |

Pagalbinė žvejybos įranga | X | X | X | X | X | X | X | X |

LOA | X | X | X | X | X | X | X | X |

LBP | X | X | X | X | X | X | X | X |

Bendrasis tonažas | X | X | X | X | X | X | X | X |

Kitoks tonažas | X | X | X | X | X | X | X | X |

BT | X | X | X | X | X | X | X | X |

Pagrindinio variklio galia | X | X | X | X | X | X | X | X |

Pagalbinio variklio galia | X | X | X | X | X | X | X | X |

Korpuso medžiaga | X | X | X | X | X | X | X | X |

Atidavimo eksploatuoti metai | X | | | | X | X | X | X |

Atidavimo eksploatuoti mėnuo | X | | | | X | X | X | X |

Atidavimo eksploatuoti diena | X | | | | X | X | X | X |

Segmentas | X | X | X | X | X | X | X | X |

Importuojanti/eksportuojanti šalis | — | — | — | X | — | — | — | X |

Eksporto tipas | — | — | — | — | — | — | — | X |

Valstybės pagalbos kodas | — | X | X | X | | X | X | X |

Administracinio sprendimo data | — | X | X | X | — | — | — | — |

Administracinio sprendimo saistomas segmentas | — | X | X | X | — | — | — | — |

--------------------------------------------------