32004L0068Oficialusis leidinys L 139 , 30/04/2004 p. 0320 - 0359


Tarybos direktyva 2004/68/EB

2004 m. balandžio 26 d.

nustatanti gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias tam tikrų kanopinių gyvūnų importą į ir tranzitą per Bendriją, iš dalies keičianti direktyvas 90/426/EEB ir 92/65/EEB ir pakeičianti Direktyvą 72/462/EEB

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų nuomonę [2],

atsižvelgdama į Regionų komiteto nuomonę,

kadangi:

(1) 1972 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 72/462/EEB dėl sveikatos ir veterinarinio patikrinimo problemų importuojant galvijus, avis ir ožkas, kiaules ir šviežią mėsą ar mėsos produktus iš trečiųjų šalių [3], nustatydama bendruosius sanitarijos reikalavimus tam tikram importui iš trečiųjų šalių, užtikrina aukštą gyvūnų sveikatos apsaugos lygį.

(2) Būtina racionalizuoti ir atnaujinti Direktyvoje 72/462/EEB išdėstytas su tarptautine gyvūnų prekyba susijusias gyvūnų sveikatos apsaugos nuostatas dėl Office International des Epizooties (TEB, angl. OIE) nustatytų tarptautinių standartų vystymosi ir šiam biurui priėmus naujus standartus bei atsižvelgiant į jų padarinius Pasaulio prekybos organizacijai (PPO) ir jo Susitarimą dėl sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių taikymo.

(3) Be to, 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2002/99/EB, nustatanti gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą [4], pakeičia Direktyvoje 72/462/EEB išdėstytus reikalavimus mėsai ir mėsos produktams. Todėl šioje direktyvoje būtina ir tikslinga nustatyti panašias ir atnaujinti gyvūnų sveikatos nuostatas, taikomas kanopinių gyvūnų importui į Bendriją.

(4) Siekiant saugoti gyvūnų sveikatą, šios naujosios nuostatos turėtų būti išplėstos taip, kad apimtų kitus kanopinius gyvūnus, kurie gali kelti panašią ligų perdavimo riziką. Tačiau šių nuostatų taikymas tokiems gyvūnams turėtų nepažeisti 1996 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą [5].

(5) Laikantis 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvos 90/426/EEB dėl veterinarijos reikalavimų, reglamentuojančių arklinių šeimos gyvūnų importą iš trečiųjų šalių ir jų judėjimą [6], arklinių šeimos gyvūnų importas į Bendriją leidžiamas tiktai iš trečiųjų šalių, įtrauktų į pagal Direktyvą 72/462/EEB sudarytą sąrašą. Trečiųjų šalių, iš kurių galima importuoti tokius arklinių šeimos gyvūnus, sąrašo sudarymo nuostatos turėtų būti įtrauktos į Direktyvą 90/426/EEB.

(6) Mokslinės žinios apie konkrečių gyvūnų jautrį ligoms ir testavimą nuolat keičiasi. Todėl reikėtų nustatyti procedūras tam, kad gyvūnų rūšių ir ligų, kurioms jie jautrūs, sąrašo apimtis galėtų būti greitai atnaujinama, atsižvelgiant į tokius pokyčius.

(7) Siekiant tenkinti gyvūnų gerovės interesus ir laikytis Bendrijos teisės nuoseklumo, šioje direktyvoje atsižvelgiama į bendruosius 1991 m. lapkričio 19 d. Tarybos direktyvos 91/628/EEB dėl gyvūnų apsaugos juos vežant [7] reikalavimus, ypač susijusius su girdymu ir šėrimu.

(8) Siekiant tenkinti gyvūnų sveikatos apsaugos interesus ir Bendrijos teisės nuoseklumo, taip pat reikėtų atsižvelgti į 1991 m. birželio 15 d. Tarybos direktyvą 91/496/EEB, nustatančią gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus [8].

(9) Šiai direktyvai įgyvendinti reikalingos priemonės turėtų būti priimtos, vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [9].

(10) Direktyva 72/462/EEB nustatytos mėsai ir mėsos produktams taikomos visuomenės sveikatos ir oficialios kontrolės taisyklės buvo pakeistos taisyklėmis, išdėstytomis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 854/2004, nustatančiame specialiąsias žmonių vartojimui skirtų gyvūninės kilmės produktų oficialios kontrolės organizavimo taisykles [10], kurios turėtų būti taikomos nuo 2006 m. sausio 1 d. Kitos minėtos direktyvos taisyklės pakeistos Direktyva 2002/99/EB, kurios nuostatos taikomos nuo 2005 m. sausio 1 d. arba jas pakeis šios direktyvos nuostatos.

(11) Todėl Direktyva 72/462/EEB, pradėjus taikyti pakeistas joje išdėstytas nuostatas, turėtų būti panaikinta.

(12) Tačiau dėl Bendrijos teisės aiškumo būtina panaikinti tam tikrus sprendimus, kurie nebetaikomi ir tuo pačiu metu užtikrinti, kad tam tikros konkrečios įgyvendinimo taisyklės, iki kol būtų pagal naujas teisines nuostatas priimtos būtinos priemonės, liktų galioti.

(13) Vadovaujantis proporcingumo principu, siekiant pagrindinio gyvūnų sveikatos apsaugos tikslo, būtina ir tikslinga nustatyti kanopinių gyvūnų importavimo sąlygas. Ši direktyva nustato tiktai būtinas priemones tikslams, vadovaujantis Sutarties 5 straipsnio trečiaja dalimi, siekti.

(14) 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras [11], nustato naujo komiteto procedūras ir terminologiją. Siekiant Bendrijos teisės nuoseklumo, šioje direktyvoje turėtų būti atsižvelgiama į tas procedūras ir terminologiją.

(15) 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyva 92/65/EEB, nustatanti veterinarijos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi veterinarijos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją [12], nustato kanopinių gyvūnų, kitų negu naminių galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklinių, importo į Bendriją sąlygas ir numato, kad reikia sudaryti trečiųjų šalių, iš kurių valstybės narės gali importuoti tokius gyvūnus, sąrašą bei laikytis sveikatos reikalavimų. Ši direktyva turėtų būti iš dalies keičiama tam, kad iš jos taikymo srities būtų išbrauktos į šio dokumento taikymo sritį įeinančios gyvūnų rūšys.

(16) Tai pat tinkama būtų numatyti, kad testavimo reikalavimai, taikomi importuojant Direktyvoje 92/65/EEB išvardytus gyvūnus, turėtų būti atnaujinami arba nustatomi komiteto procedūromis.

(17) Todėl direktyvos 90/426/EEB ir 92/65/EEB turėtų būti iš dalies atitinkamai keičiamos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKYRIUS OBJEKTAS, TAIKYMO SRITIS IR SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

1 straipsnis

Objektas ir taikymo sritis

Ši direktyva nustato gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus kanopinių gyvūnų importui ir tranzitui per Bendriją.

2 straipsnis

ApibrėŽimai

Šioje direktyvoje vartojami tokie sąvokų apibrėžimai:

a) "trečiosios šalys" tai — kitos šalys, kurios nėra valstybės narės, ir valstybių narių teritorijos, kurioms netaikoma 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyva 89/662 dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką [13] ir 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą [14];

b) "patvirtinta trečioji šalis" tai — trečioji šalis arba trečiosios šalies dalis, iš kurios leidžiama importuoti į Bendriją I priede išvardytus kanopinius gyvūnus, kaip numatyta 3 straipsnio 1 dalyje;

c) "oficialiai patvirtintas veterinarijos gydytojas" — trečiosios šalies valstybinės veterinarijos tarnybos gyvūnų sveikatos patikrinimams ir oficialiam sertifikavimui atlikti paskirtas veterinarijos gydytojas;

d) "kanopiniai" tai — I priede išvardyti gyvūnai.

II SKYRIUS GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI, TAIKOMI TAM TIKRŲ KANOPINIŲ GYVŪNŲ IMPORTUI Į BENDRIJĄ

3 straipsnis

Patvirtintos trečiosios šalys

1. Importuoti į Bendriją kanopinius gyvūnus ar gabenti juos tranzitu per ją leidžiama tiktai iš trečiųjų šalių, kurios įrašytos į sąrašą ar sąrašus, kurie sudaromi ar iš dalies keičiami, laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

Atsižvelgiant į I priede išvardytų gyvūnų sveikatos padėtį ir trečiosios šalies jiems numatytas garantijas, laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros, gali būti nusprendžiama, ar ankstesnėje pastraipoje numatytas leidimas importuoti taikomas visai patvirtintos trečiosios šalies teritorijai ar tiktai jos teritorijos daliai.

Tuo tikslu ir remiantis atitinkamais tarptautiniais standartais, atsižvelgiama į tai, kaip patvirtintoji trečioji šalis tuos standartus, visų pirma savo teritorijos regionavimo principą, ir susijusius su jos sanitarijos reikalavimais, taikomais importavimui iš kitų trečiųjų šalių ir Bendrijos, taiko ir įgyvendina.

2. Leidimas importuoti ar gabenti tranzitu kanopinius gyvūnus į (per) Bendriją, kaip numatyta 1 dalyje ir specialiuosiuose 6 straipsnio 3 dalyje išvardytuose gyvūnų sveikatos reikalavimuose, gali būti sustabdomas arba panaikinamas, laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos, jeigu toks sustabdymas ar panaikinimas yra pagrįstas patvirtintos trečiosios šalies gyvūnų sveikatos būkle.

4 straipsnis

Patvirtintų trečiųjų šalių sąrašų rengimas

Sudarant patvirtintų trečiųjų šalių sąrašus ar juos iš dalies keičiant, ypatingas dėmesys turi būti kreipiamas į:

a) trečiosios šalies gyvulių, kitų naminių gyvūnų ir laukinių gyvūnų sveikatos būklę, ypač atkreipiant dėmesį į egzotiškas gyvūnų ligas ir tam tikrus bendrosios sveikatas aspektus bei trečiosios šalies aplinkos apsaugos padėtį, kuri gali kelti riziką Bendrijos sveikatos ir aplinkos apsaugos statusui;

b) trečiosios šalies su gyvūnų sveikata ir gerove susijusius teisės aktus;

c) valstybinės veterinarijos institucijos ir jos patikrinimo tarnybų organizaciją trečiojoje šalyje, šių tarnybų pareigas, jiems taikomą priežiūrą, jų žinioje esančias priemones, įskaitant darbuotojus ir laboratorijos įrengimus, leidžiančius veiksmingai taikyti savo šalies įstatymus;

d) trečiosios šalies kompetentingos veterinarijos tarnybos duodamus patvirtinimus dėl atitikimo ar lygiavertiškumo atitinkamoms Bendrijoje galiojančioms gyvūnų sveikatos sąlygoms;

e) ar trečioji šalis yra TEB (angl. OIE) narė ir į trečiosios šalies pateikiamos informacijos apie jos teritorijoje nustatytas gyvūnų infekcines ar užkrečiamas ligas, visų pirma TEB išvardytas ligas, reguliarumą ir informacijos pateikimo greitį;

f) trečiosios šalies garantijas tiesiogiai informuoti Komisiją ir valstybes nares;

i) per 24 valandas apie patvirtintus bet kurių II priede išvardytų ligų atvejus ir bet kokius šių ligų vakcinacijos politikos pokyčius;

ii) per atitinkamą laikotarpį apie visus siūlomus su kanopiniais gyvūnais susijusių nacionalinių sveikatos taisyklių, ypač susijusių su importu, pakeitimus;

iii) reguliariai apie jos teritorijoje esančių gyvūnų sveikatos būklę;

g) visą turimą ankstesnio importavimo iš trečiosios šalies patirtį ir atliktos importo kontrolės rezultatus;

h) trečiojoje šalyje atliktų Bendrijos patikrinimų ir (arba) audito rezultatus, visų pirma į kompetentingos institucijos įvertinimus arba, Komisijos pageidavimu, kompetentingos institucijos pateiktą ataskaitą apie jos atliktus patikrinimus;

i) trečiojoje šalyje galiojančias gyvūnų infekcinių ar užkrečiamų ligų prevencijos ir kontrolės taisykles ir jų įgyvendinimą, įskaitant importavimo iš kitos trečiosios šalies taisykles.

5 straipsnis

Komisijos skelbiami patvirtintų trečiųjų šalių sąrašai

Komisija organizuoja atnaujintos visų sudarytų ar iš dalies pakeistų, kaip numatyta 3 straipsnio 1 dalyje, sąrašų redakcijos skelbimą visuomenei. Tie sąrašai gali būti skelbiami kartu su kitais gyvūnų ir visuomenės sveikatos tikslais sudarytais sąrašais, į juos taip pat gali būti įtraukiami sveikatos pažymėjimų pavyzdžiai.

6 straipsnis

Specialiosios gyvūnų sveikatos sąlygos patvirtintų trečiųjų šalių kanopinių gyvūnų importui į Bendriją ar gabenimui per ją tranzitu

1. Specialiosios gyvūnų sveikatos sąlygos patvirtintų trečiųjų šalių kanopinių gyvūnų importui į Bendriją ar gabenimui per ją tranzitu nustatomos vadovaujantis 14 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Jose gali būti atsižvelgiama į šiuos dalykus:

a) konkrečias gyvūnų rūšis;

b) gyvūnų amžių ir lytį;

c) numatomą gyvūnų paskirtį ar tikslą;

d) po gyvūnų importo į Bendriją taikytinas priemones;

e) bet kokias specialias Bendrijos vidaus prekyboje taikomas nuostatas.

2. 1 dalyje minėtų specialiųjų gyvūnų sveikatos sąlygų pagrindas — Bendrijos teisės aktų, susijusių su ligomis, kurioms imlūs gyvūnai, nustatytos taisyklės.

3. Tačiau, jeigu Bendrija formaliai gali pripažinti konkrečios trečiosios šalies oficialios sveikatos garantijų lygiavertiškumą, specialiosios gyvūnų sveikatos sąlygos gali remtis tomis garantijomis.

7 straipsnis

Patvirtintų trečiųjų šalių garantijos dėl kanopinių gyvūnų importo į Bendriją

Importuoti kanopinius gyvūnus į Bendriją leidžiama tiktai, jeigu patvirtintos trečiosios šalys pateikia toliau išvardytas garantijas:

a) gyvūnai turi būti iš ligomis neužkrėstos teritorijos, atitinkančios pagrindinius bendruosius II priede išvardytus kriterijus, ir kurioje draudžiamas gyvūnų, vakcinuotų nuo II priede išvardytų ligų, įvežimas;

b) gyvūnai turi atitikti 6 straipsnyje išvardytus specialiuosius gyvūnų sveikatos reikalavimus;

c) iki pakrovimo išvežimui į Bendriją dienos gyvūnai turėjo būti laikomi pavirtintos trečiosios šalies teritorijoje laikotarpį, kuris nustatomas 6 straipsnyje nurodytuose specialiuosiuose gyvūnų sveikatos reikalavimuose;

d) iki išvežimo į Bendriją gyvūnus turėjo patikrinti oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas, kad būtų įsitikinta, jog gyvūnai yra sveiki ir, kad laikomasi Direktyvoje 91/628/EEB nustatytų gabenimo, visų pirma, susijusių su girdymu ir šėrimu, sąlygų;

e) gyvūnai turi būti lydimi veterinarijos sertifikato, kuris atitinka 11 straipsnyje išdėstytas nuostatas ir 14 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka parengtą veterinarijos sertifikato pavyzdį. Laikantis šios tvarkos, galima naudotis ir elektroniniais dokumentais;

f) įvežti į Bendriją gyvūnai, vadovaujantis Direktyvos 91/496/EEB 4 straipsniu, sutartame pasienio kontrolės punkte turi būti tikrinami.

8 straipsnis

Nuo patvirtintų trečiųjų šalių garantijų nukrypti leidžiančios nuostatos

Nukrypstant nuo 6 ir 7 straipsnio nuostatų, kanopinių gyvūnų iš patvirtintų pagal 3 straipsnio 1 dalį trečiųjų šalių importui ar tranzitui gali būti nustatomos specialios nuostatos, įskaitant veterinarijos sertifikatų pavyzdžius, vadovaujantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, jeigu:

a) tuos gyvūnus laikinai numatoma tiktai ganiavos ar darbo su jais tikslu laikyti netoli Bendrijos pasienio;

b) tie gyvūnai yra susiję su sportiniais renginiais, cirkais, pasilinksminimo renginiais ir parodomis, bet nesusiję su komerciniu pačių gyvūnų perdavimu;

c) tie gyvūnai skirti zoologijos sodui, pasilinksminimų parkui, eksperimentinei laboratorijai arba, kaip apibrėžta Direktyvos 92/65/EEB 2 straipsnio c dalyje, patvirtintai įstaigai, institutui arba centrui;

d) tie gyvūnai tiktai tranzitu pervežami per Bendrijos teritoriją per patvirtintus Bendrijos pasienio patikrinimo postus, esant muitinės ir veterinarijos patvirtinimams bei jų priežiūrai, nesustojant Bendrijoje, išskyrus tiktai atvejus, kai sustojimas būtinas gyvūnų gerovės tikslais;

e) tie gyvūnais keliauja kartu su šeimininku kaip namuose laikomi gyvūnai;

arba

f) tie gyvūnai pristatomi į patvirtintą Bendrijos patikrinimo postą nuo išvykimo iš Bendrijos:

- per 30 dienų laikotarpį vienu iš a, b ir e punktuose nurodytų tikslų,

arba

- vežami tranzitu per trečiąją šalį,

arba

g) priklauso nykstančioms rūšims.

9 straipsnis

Nuo 7 straipsnio a dalies nukrypti leidžianti nuostata, susijusi su gyvūnų importu ar tranzitu iš patvirtintų trečiųjų šalių, kuriose yra susirgimų II priede išvardytomis ligomis ir (arba) atliekamos vakcinacijos

Nukrypstant nuo 7 straipsnio a dalies nuostatų ir vadovaujantis 14 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, kanopinių gyvūnų iš patvirtintų trečiųjų šalių, kuriose yra susirgimų II priede išvardytomis ligomis ir (arba) atliekamos vakcinacijos, importui ar tranzitui gali būti nustatomi specialūs reikalavimai.

Tokios leidžiančios nukrypti nuostatos nustatomos kiekvienai šaliai atskirai.

10 straipsnis

Nuo 7 straipsnio a dalies nukrypti leidžianti nuostata, susijusi su gyvūnų importu ar tranzitu iš patvirtintų trečiųjų šalių, kuriose importas ar tranzitas buvo sustabdytas ar uždraustas

Nukrypstant nuo 7 straipsnio a dalies nuostatų ir vadovaujantis 14 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, gali būti nustatomas specialus laikotarpis, kuriam pasibaigus sustabdytas ar uždraustas importas ar tranzitas iš trečiųjų šalių dėl pasikeitusios gyvūnų sveikatos būklės gali būti atnaujinamas; po tokio importo ar tranzito atnaujinimo turi būti įvykdomi papildomi reikalavimai.

Sprendžiant klausimą dėl tokių gyvūnų importo ar tranzito atnaujinimo, atsižvelgiama į:

- tarptautinius standartus,

- ar patvirtintosios trečiosios šalies ar regiono geografiškai apribotoje teritorijoje buvo kokios nors iš II priede išvardytos ligos protrūkis ar keletas epizootologiškai susijusių protrūkių,

- ar per ribotą laiką protrūkis arba protrūkiai buvo sėkmingai likviduoti.

11 straipsnis

Veterinarijos sertifikatas

1. Importuojant į Bendriją ar tranzitu gabenant per Bendriją gyvūnus, kartu su kiekviena jų siunta pateikiamas III priede išdėstytus reikalavimus atitinkantis veterinarijos sertifikatas.

2. Veterinarijos sertifikatas patvirtina, kad buvo laikomasi visų šios direktyvos ar kitų Bendrijos teisės aktų dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų arba, kai tinka, remiantis 6 straipsnio 3 dalimi, laikomasi nuostatų, kurios yra lygiavertės anksčiau minėtiems reikalavimams.

3. Pagal kitus Bendrijos teisės aktus dėl visuomenės sveikatos, gyvūnų sveikatos ir gyvūnų gerovės gali būti reikalaujama į veterinarijos sertifikatą įtraukti sertifikavimo pareiškimą.

4. 1 dalyje nurodyto veterinarijos sertifikato naudojimas, remiantis 14 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, gali būti sustabdytas ar nutrauktas, jeigu tokį jo sustabdymą ar nutraukimą galima pateisinti gyvūnų sveikatos būklės patvirtintoje trečiojoje šalyje padėtimi.

12 straipsnis

Trečiųjų šalių patikrinimai ir auditas

1. Komisijos ekspertai, siekdami patikrinti atitikimą ar lygiavertiškumą Bendrijos gyvūnų sveikatos taisyklėms, trečiosiose šalyse gali atlikti patikrinimus ir (arba) auditą.

Kartu su Komisijos ekspertais patikrinimuose ir audite gali dalyvauti valstybių narių ekspertai, kuriems Komisija yra išdavusi leidimus juos atlikti.

2. 1 dalyje minimi patikrinimai ir (arba) auditas atliekami Bendrijos vardu, ir jų išlaidas dengia Komisija.

3. 1 dalyje minimų patikrinimų ir (arba) audito atlikimo trečiosiose šalyse tvarka gali būti nustatoma arba keičiama, remiantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

4. Jeigu 1 dalyje minimo patikrinimo ir (arba) audito metu nustatyta rimta rizika gyvūnų sveikatai, netgi jeigu ji tiesiogiai nesusijusi su patikrinimo ir (arba) audito atlikimo tikslais, Komisija nedelsdama imasi Direktyvos 91/496/EEB 18 straipsnyje nustatytų būtinų gyvūnų sveikatai apsaugoti priemonių, įskaitant 3 straipsnio 1 dalyje numatyto leidimo sustabdymą ar panaikinimą.

13 straipsnis

Galią suteikiančios nuostatos

1. Vadovaujantis 14 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, galima nustatyti šiuos dalykus:

a) išsamias šios direktyvos taikymo taisykles;

b) su gyvūnų kilme susijusias taisykles;

c) patvirtintųjų trečiųjų šalių ar regionų klasifikavimo, susijusio su gyvūnų ligomis, kriterijus;

d) elektroninių dokumentų, susijusių su 7 straipsnio e punkte numatytų veterinarijos sertifikatų pavyzdžiu, vartojimo nuostatas;

e) 11 straipsnio 1 dalyje nurodyto veterinarijos sertifikato pavyzdžius.

2. Šios direktyvos priedai gali būti iš dalies keičiami, vadovaujantis 14 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka tam, kad būtų, visų pirma, atsižvelgiama į:

a) mokslininkų nuomonę ir mokslo žinias, ypač susijusias su naujais rizikos įvertinimais;

b) technikos plėtrą ir (arba) tarptautinių standartų pasikeitimus;

c) planuojamą gyvūnų sveikatos saugos nustatymo lygį.

14 straipsnis

Komiteto procedūros

1. Komisijai padeda Reglamento (EB) Nr. 178/2002 58 straipsniu įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsnių nuostatos.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje numatyto laikotarpio trukmė — 15 dienų.

3. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

15 straipsnis

Direktyvos 90/426/EEB pakeitimai

Direktyva 90/426/EEB iš dalies keičiama taip:

1. 12 straipsnis pakeičiamas taip:

"12 straipsnis

1. Importuoti į Bendriją arklinių šeimos gyvūnus leidžiama tiktai iš patvirtintų trečiųjų šalių, kurios įrašytos į sąrašą ar sąrašus, sudaromus arba keičiamus, vadovaujantis 24 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Atsižvelgiant į gyvūnų sveikatos padėtį ir trečiosios šalies arklinių šeimos gyvūnams suteiktas garantijas, vadovaujantis 24 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, gali būti priimamas sprendimas dėl to, ar ankstesnėje pastraipoje numatytas leidimas galioja visai trečiosios šalies teritorijai ar tiktai jos teritorijos daliai.

Tuo tikslu ir remiantis atitinkamais tarptautiniais standartais, atsižvelgiama į tai, kaip šalis tuos standartus, ypač regionavimo principą, taiko ir įgyvendina savo pačios teritorijoje ir sieja juos su sanitarijos reikalavimais, taikomais importui iš kitų trečiųjų šalių ir iš Bendrijos.

2. Rengiant ir keičiant 1 dalyje nurodytus sąrašus, ypač atsižvelgiama į:

a) arklinių šeimos gyvūnų, kitų naminių ir laukinių gyvūnų sveikatos būklę trečiojoje šalyje, ypatingą dėmesį skiriant egzotiškoms gyvūnų ligoms ir tam tikriems bendrosios sveikatos aspektams bei trečiosios šalies aplinkos apsaugos padėčiai, kuri gali kelti riziką Bendrijos sveikatos ir aplinkos apsaugos statusui;

b) trečiosios šalies teisės aktus, susijusius su gyvūnų sveikata ir gerove;

c) valstybinės veterinarijos tarnybos darbo organizavimą ir veterinarinius patikrinimus vykdančias tarnybas bei į jų darbą prižiūrinčių tarnybų galias, jų turimas priemones, įskaitant darbuotojus ir laboratorijos įrengimus, leidžiančius veiksmingai taikyti savo šalies įstatymus;

d) trečiosios šalies kompetentingos veterinarijos tarnybos duodamus patvirtinimus dėl atitikimo ar lygiavertiškumo atitinkamiems Bendrijoje galiojantiems gyvūnų sveikatos reikalavimams;

e) tai, ar trečioji šalis yra TEB narė ir į trečiosios šalies pateikiamos informacijos apie jos teritorijoje nustatytas gyvūnų infekcines ar užkrečiamas ligas, visų pirma TEB išvardytas ligas, reguliarumą ir informacijos pateikimo greitį;

f) trečiosios šalies garantijas tiesiogiai informuoti Komisiją ir valstybes nares:

i) per 24 valandas apie patvirtintus susirgimus bet kuriomis II priede išvardytomis arklinių šeimos gyvūnų ligomis ir bet kokius šių ligų vakcinacijos politikos pokyčius;

ii) per atitinkamą laikotarpį apie visus siūlomus su arklinių šeimos gyvūnais susijusių nacionalinių sveikatos taisyklių, ypač susijusių su importu, pakeitimus;

iii) reguliariais laiko tarpais apie jos teritorijoje esančių arklinių šeimos gyvūnų sveikatos būklę;

g) visą turimą ankstesnio gyvų arklinių šeimos gyvūnų importavimo iš trečiosios šalies patirtį ir atliktos importo kontrolės rezultatus;

h) trečiojoje šalyje Bendrijos atliktų patikrinimų ir (arba) audito rezultatus, visų pirma į kompetentingos institucijos įvertinimus arba, Komisijos pageidavimu, kompetentingos institucijos pateiktą ataskaitą apie atliktus patikrinimus;

i) trečiojoje šalyje galiojančias gyvūnų infekcinių ar užkrečiamų ligų prevencijos ir kontrolės taisykles ir jų įgyvendinimą, įskaitant arklinių šeimos gyvūnų importavimo iš kitų trečiųjų šalių taisykles.

3. Komisija organizuoja atnaujintos visų 1 dalyje nurodytų sudarytų ar iš dalies pakeistų sąrašų redakcijos skelbimą visuomenei.

Tie sąrašai gali būti skelbiami kartu su kitais gyvūnų ir visuomenės sveikatos tikslais sudarytais sąrašais, į juos taip pat gali būti įtraukiami sveikatos pažymėjimų pavyzdžiai.

4. Specialieji kiekvienos atskiros trečiosios šalies ar trečiųjų šalių grupės importą reglamentuojantys gyvūnų sveikatos reikalavimai, atsižvelgiant į trečiosios šalies ar šalių grupės arklinių šeimos gyvūnų sveikatos būklę, nustatomi vadovaujantis 24 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

5. Vadovaujantis 24 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka gali būti patvirtinamos išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės ir trečiųjų šalių ar trečiųjų šalių dalių įrašymo į 1 dalyje nurodytus sąrašus kriterijai."

2. 19 straipsnyje įrašomas toks punktas:

"iv) vienai ar daugiau A priede išvardytų arklinių šeimos gyvūnų ligoms gali paskirti referencinę Bendrijos laboratoriją ir numato bendradarbiavimo su atsakingomis už arklinių šeimos gyvūnų infekcinių ligų diagnozavimą valstybėse narėse funkcijas, užduotis ir procedūras."

16 straipsnis

Direktyvos 92/65/EEB pakeitimai

Direktyva 92/65/EEB iš dalies keičiama taip:

1. Pirmoji 1 straipsnio pastraipa pakeičiama taip:

"Šioje direktyvoje pateikti gyvūnų sveikatos reikalavimai, reglamentuojantys prekybą ir importą į Bendriją gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiuose F priede nurodytuose Bendrijos teisės aktuose."

2. 6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1a dalyje e punktas pakeičiamas taip:

"e) privalo kartu turėti sertifikatą, atitinkantį E priedo 1 dalyje duotus pavyzdžius, kuriame įrašytas toliau pateiktas pareiškimas:"

+++++ TIFF +++++

b) 1a dalies f punktas išbraukiamas;

c) 2a dalies b punktas pakeičiamas taip:

"b) jeigu jie nėra įsigyti iš bandos, kuri atitinka a punkto reikalavimus, jie privalo būti įsigyti ūkyje, kuriame per 42 dienas iki gyvūnų pakrovimo nebuvo užregistruota nė vieno bruceliozės arba tuberkuliozės susirgimo ir kuriame atrajojantiems gyvūnams per 30 dienų iki jų išsiuntimo buvo atlikti bruceliozės ir tuberkuliozės tyrimai, o jų rezultatai buvo neigiami."

d) 3a dalies e, f ir g punktai išbraukiami;

e) į a punktą įrašomas toks punktas:

"4. Šiame straipsnyje nurodyti tyrimui taikomi reikalavimai ir jų kriterijai gali būti nustatomi pagal 26 straipsnyje nurodytą tvarką. Priimant šiuos sprendimus atsižvelgiama į tuos atvejus, kai atrajotojai auginami arktiniuose Bendrijos regionuose.

Kol nepriimti ankstesnėje pastraipoje minimi sprendimai, tebegalioja nacionalinės taisyklės."

3. 17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 3 dalies a ir b punktai pakeičiami taip:

"a) trečiųjų šalių arba trečiųjų šalių dalių, kurios galėtų valstybėms narėms ir Komisijai pateikti garantijas dėl gyvūnų, spermos, kiaušialąsčių ir embrionų, lygiavertes nurodytosioms II skyriuje, sąrašas,

ir

b) nepažeidžiant 1994 m. sausio 31 d. Komisijos sprendimo 94/63/EB, pateikiančio laikiną trečiųjų šalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti avių, ožkų ir arklių rūšių spermą, kiaušialąstes ir embrionus, bei kiaulių rūšių kiaušialąstes ir embrionus, sąrašą [15], surinkimo centrų sąrašas, kuriems tos trečiosios šalys galėtų pateikti 11 straipsnyje išvardytas garantijas.

Komisija informuoja valstybes nares apie visus pasiūlymus dėl centrų sąrašų keitimo, o valstybės narės per 10 darbo dienų nuo informacijos apie pakeitimus gavimo dienos Komisijai turi pateikti rašytinius komentarus.

Jei per minėtą 10 darbo dienų laikotarpį iš valstybės narės negaunama jokių komentarų, siūlomi pakeitimai laikomi valstybės narės priimtais, o Komisijai pranešus valstybių narių ir susijusių trečiųjų šalių kompetentingoms institucijoms apie tai, kad Komisijos tinklalapyje yra paskelbti pakeitimai, importuoti leidžiama, vadovaujantis pakeistaisiais sąrašais.

Jei per minėtą 10 darbo dienų laikotarpį bent iš valstybės narės gaunami rašytiniai komentarai, Komisija informuoja valstybes nares bei Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinį komitetą kito jo posėdžio metu, kad reikia priimti spendimą pagal 26 straipsnio antrojoje pastraipoje nurodytą tvarką."

4. 23 straipsnyje odiai "nuo 6 straipsnio A skyriaus 1 dalies e punkto ir" išbraukiami.

5. 26 straipsnis pakeičiamas taip:

"26 straipsnis

1. Komisijai padeda Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 58 straipsniu įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas [*] OL L 31, 2002 2 1, p. 1..

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB [**] OL L 184, 1999 7 17, p. 23. 5 ir 7 straipsnių nuostatos.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje numatyto laikotarpio trukmė — trys mėnesiai.

3. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles."

6. Šios direktyvos IV priede išdėstytas tekstas yra pridedamas kaip F priedas.

III SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Pereinamojo laikotarpio priemonės gali būti nustatomos, vadovaujantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką.

18 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1. Iki 2005 m. lapkričio 20 d. valstybėse narėse pradeda galioti šios direktyvos atitikimui būtini įstatymai, norminiai aktai ir administracinės nuostatos. Valstybės narės nedelsdamos praneša apie tai Komisijai.

Valstybėms narėms priėmus šias priemones, jose turi būti nuoroda į šią direktyvą arba tokia nuoroda pridedama, jas oficialiai skelbiant. Tokios nuorodos darymo metodus nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos sritis apimančių nacionalinės teisės nuostatų tekstus bei pateikia lentelę, iš kurios matyti, kaip ir kurios šios direktyvos nuostatos atitinka priimtas nacionalinės teisės nuostatas.

19 straipsnis

Direktyvos 72/462/EEB panaikinimas

Pradėjus taikyti Reglamentą (EB) Nr. 854/2004, Direktyva 72/462/EEB panaikinama.

20 straipsnis

Šios direktyvos V priede išvardytos įgyvendinimo taisyklės, nustatytos remiantis Direktyva 72/462/EEB priimtais gyvūnų, mėsos ir mėsos produktų importą reglamentuojančiais sprendimais, galioja iki tada, kol jas pakeičia pagal naująją norminę bazę patvirtintos priemonės.

21 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

22 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 2004 m. balandžio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. Walsh

[1] 2004 m. kovo 30 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje)

[2] 2004 m. vasario 25 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje)

[3] OL L 302, 1972 12 31, p. 28. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).

[4] OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

[5] OL L 61, 1997 3 3, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

[6] OL L 224, 1990 8 18, p. 42. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

[7] OL L 340, 1991 12 11, p. 17. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003.

[8] OL L 268, 1991 9 24, p. 56. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 96/43/EB.

[9] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[10] Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 83.

[11] OL L 31, 2002 2 1, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1642/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 4).

[12] OL L 268, 1992 9 14, p. 54. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1398/2003 (OL L 198, 2003 8 6, p. 3).

[13] OL L 395, 1989 12 30, p.13. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003.

[14] OL L 224, 1990 8 18, p. 29. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/33/EB (OL L 315, 2002 11 19, p. 14).

[15] OL L 28, 1994 2 2, p. 47.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

Gyvūnų rūšys, į kurias daroma nuoroda 1 straipsnyje

Taksonas |

Eilė | Šeima: | Gentis/rūšis |

Artiodactyla | Antilocapridae | Antilocapra ssp. |

Bovidae | Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp.(įskaitant Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. įskaitant (Anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp.(įskaitant Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madogua ssp., Naemorhedus ssp.(įskaitant Nemorhaedus and Capricornis), Neotragus ssp., Oreamuos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp.(įskaitant Boocerus). |

Camelidae | Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp. |

Cervidae | Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp. |

Giraffidae | Giraffa ssp., Okapia ssp. |

Hippopotamidae | Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp. |

Moschidae | Moschus ssp. |

Suidae | Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp., |

Tayassuidae | Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp. |

Tragulidae | Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp. |

Perissodactyla | Rhinocerotidae | Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp |

Tapiridae | Tapirus ssp.. |

Proboscidae | Elephantidae | Elephas ssp., Loxodonta ssp. |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

4 straipsnio f punkto i papunktyje nurodytos ligos ir bendrieji kriterijai, pagal kuriuos teritorija laikoma ligomis neužkrėsta teritorija pagal 7 straipsnio a punktą

Liga | Reikalavimai | Gyvūnai |

Snukio ir nagų liga | pastaruosius 12 mėnesių nebuvo ligos protrūkio, virusinės infekcijos požymių ir nebuvo atliekamos vakcinacijos | visos rūšys |

Vezikulinis stomatitas | pastaruosius šešis mėnesius nebuvo nei vieno susirgimo | visos rūšys |

Kiaulių vezikulinė liga | pastaruosius 24 mėnesius nebuvo nei vieno susirgimo ir nebuvo atliekama vakcinacija | Suidae šeimos rūšys |

Galvijų maras | pastaruosius 12 mėnesių nebuvo nei vieno susirgimo ir nebuvo atliekama vakcinacija | visos rūšys |

Smulkiųjų atrajotojų maras | pastaruosius 12 mėnesių nebuvo nei vieno susirgimo ir nebuvo atliekama vakcinacija | Ovis ir Capra genties rūšys |

Kontaginė galvijų pleuropneumonija | pastaruosius 12 mėnesių nebuvo nei vieno susirgimo ir nebuvo atliekama vakcinacija | Bos genties rūšys |

Žvynelinė liga | pastaruosius 36 mėnesius nebuvo nei vieno susirgimo ir nebuvo atliekama vakcinacija | Bos, Bison ir Bubalus genties rūšys |

Rifto slėnio karštinė | pastaruosius 12 mėnesių nebuvo nei vieno susirgimo ir nebuvo atliekama vakcinacija | visos, išskyrus Suidae šeimos, rūšys |

Mėlynojo liežuvio liga | pastaruosius 12 mėnesių nebuvo nei vieno susirgimo ir nebuvo atliekama vakcinacija bei buvo vykdoma tinkama Culicoidespopuliacijos kontrolė | visos, išskyrus Suidae šeimos, rūšys |

Avių raupai ir ožkų raupai | pastaruosius 12 mėnesių nebuvo nei vieno susirgimo ir nebuvo atliekama vakcinacija | Ovis ir Capra genties rūšys |

Afrikietiška kiaulių karštinė | pastaruosius 12 mėnesių nei vieno ligos atvejo | Suidae šeimos rūšys |

Klasikinė kiaulių karštinė | pastaruosius 12 mėnesių nebuvo nei vieno susirgimo ir nebuvo atliekama vakcinacija | Suidae šeimos rūšys |

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

Reikalavimai veterinarijos sertifikatams, į kuriuos daroma nuoroda 11 straipsnyje

1. Siuntą lydintį veterinarijos sertifikatą išduodantis kompetentingos išsiuntimo institucijos atstovas privalo pasirašyti šį sertifikatą ir užtikrinti, kad jo būtų oficialus antspaudas. Jeigu sertifikatą sudaro daugiau negu vienas lapas, antspaudas turi būti ant kiekvieno lapo.

2. Veterinarijos sertifikatai turi būti parengti paskirties valstybės narės ir valstybės narės, kurioje atliekamas gyvūnų siuntos pasienio patikrinimas, valstybine kalba arba kalbomis, arba juos lydi patvirtintas vertimas į šią kalbą arba kalbas. Tačiau valstybė narė gali sutikti, kad vietoje jos valstybinės kalbas būtų vartojama kita oficiali Bendrijos kalba.

3. Įvežant siuntas į Bendriją kartu su jomis turi būti pridedami veterinarijos sertifikatų originalai.

4. Veterinarijos sertifikatas susideda iš:

a) vieno popieriaus lapo;

arba

b) dviejų arba daugiau puslapių, sudarančių vieną neatskiriamą popieriaus lapą;

arba

c) kelių puslapių, sunumeruotų nurodant ir visą puslapių skaičių (pvz., "p. 2 iš 4").

5. Veterinarijos sertifikatai žymimi unikaliu identifikavimo numeriu. Jei sertifikatą sudaro keli puslapiai, šis numeris nurodomas kiekviename puslapyje.

6. Veterinarijos sertifikatas išduodamas prieš išgabenant atitinkamą siuntą iš išsiuntimo šalies kompetentingos institucijos kontrolės teritorijos.

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

"

F PRIEDAS

1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis

1988 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 88/407/EEB nustatanti gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus Bendrijos vidaus prekybai užšaldyta galvijų sperma bei jos importui

1989 m. rugsėjo 25 d. Tarybos direktyva 89/556/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą galvijų embrionais ir jų importą iš trečiųjų šalių

1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 90/426/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių arklinių šeimos gyvūnų importą iš trečiųjų šalių ir jų judėjimą

1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 90/429/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų Bendrijos vidaus prekybai naminių kuilių sperma ir jos importui

1990 m. spalio 15d. Tarybos direktyva 90/539/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais ir jų importą iš trečiųjų šalių

1991 m. sausio 28 d. Tarybos direktyva 91/67/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių akvakultūros gyvūnų ir jų produktų teikimą į rinką

1991 m. sausio 28 d. Tarybos direktyva 91/68/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą avimis ir ožkomis

2004 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 68/2004/EB, nustatanti gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias tam tikrų kanopinių gyvūnų importą į ir tranzitą per Bendriją, iš dalies keičianti direktyvas 90/426/EEB ir 92/65/EEB ir pakeičianti Direktyvą 72/462/EEB.“

"

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

Sprendimų sąrašas

2003/56/EB: 2003 m. sausio 24 d. Komisijos sprendimas dėl sveikatos sertifikatų importuojant gyvus gyvūnus ir gyvūninės kilmės produktus iš Naujosios Zelandijos (OL L 22, 2003 1 25, p. 38)

2002/987/EB: 2002 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas dėl įmonių, Folklandų salose patvirtintų šviežios mėsos importui į Bendriją, sąrašo (OL L 344, 2002 12 19, p. 39)

2002/477/EB: 2002 m. birželio 20 d. Komisijos sprendimas, nustatantis visuomenės sveikatos reikalavimus iš trečiųjų šalių importuotai šviežiai mėsai ir šviežiai paukštienai ir iš dalies pakeičiantis Sprendimą 94/984/EB (OL L 164, 2002 6 22, p. 39)

2001/600/EB: 2001 m. liepos 17 d. Komisijos sprendimas dėl apsaugos priemonių importuojant tam tikrus gyvūnus iš Bulgarijos, taikytinų dėl mėlynojo liežuvio ligos protrūkio, panaikinantis Sprendimą 1999/542/EB, iš dalies pakeičiantis Sprendimą 98/372/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų ir iš tam tikrų Europos valstybių importuojamų gyvų galvijų ir kiaulių veterinarinio sertifikavimo, siekiant atsižvelgti į tam tikrus su Bulgarija susijusius aspektus, ir iš dalies pakeičiantis Sprendimą 97/323/EB, pateikiantį trečiųjų šalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti avis ir ožkas, sąrašus (OL L 210, 2001 8 3, p. 51)

2000/159/EB: 2000 m. vasario 8 d. Komisijos sprendimas dėl trečiųjų šalių planų dėl likučių laikino patvirtinimo pagal Tarybos direktyvą 96/23/EB (OL L 51, 2000 2 24, p. 30)

98/8/EB: 1997 gruodžio 16 d. Komisijos sprendimas dėl Federacinės Jugoslavijos Respublikos įmonių, patvirtintų importuoti šviežią mėsą į Bendriją, sąrašo (OL L 2, 1998 1 6, p. 12)

97/222/EB: 1997 m. vasario 28 d. Komisijos sprendimas nustatantis trečiųjų šalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti mėsos produktus, sąrašą (OL L 89, 1997 4 4, p. 39)

97/221/EB: Komisijos sprendimas 1997 m. vasario 28 d., nustatantis gyvūnų sveikatos reikalavimus bei veterinarijos sertifikatų pavyzdžius importuojant mėsos gaminius iš trečiųjų šalių ir atšaukiantis Sprendimą 91/449/EEB (OL L 89, 1997 4 4, p. 32)

95/427/EB: 1995 m. spalio 16 d. Komisijos sprendimas dėl Namibijos Respublikos įmonių, patvirtintų importuoti mėsos produktus į Bendriją, sąrašo (OL L 254, 1995 10 24, p. 28)

95/45/EB: 1995 m. vasario 20 d. Komisijos sprendimas. dėl Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos įmonių, patvirtintų importuoti šviežią mėsą į Bendriją, sąrašo (OL L 51, 1995 3 8, p. 13)

94/465/EB: 1994 m. liepos 12 d. Komisijos sprendimas dėl Botsvanos įmonių, patvirtintų importuoti mėsos produktus į Bendriją, sąrašo (OL L 190, 1994 7 26, p. 25)

94/40/EB: 1994 m. sausio 25 d. Komisijos sprendimas dėl Zimbabvės įmonių, patvirtintų importuoti mėsos produktus į Bendriją, sąrašo (OL L 22, 1994 1 27, p.50)

93/158/EEB: 1992 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas dėl Europos ekonominės bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo pasikeičiant raštais dėl Bendrijos direktyvos dėl trečiųjų šalių (Tarybos direktyvos 72/462/EEB) ir atitinkamų Jungtinių Amerikos Valstijų norminių teisės aktų reikalavimų taikymo prekybai šviežia galvijiena ir kiauliena sudarymo (OL L 68, 1993 3 19, p. 1)

93/26/EEB: 1992 m. gruodžio 11 d. Komisijos sprendimas dėl Kroatijos Respublikos įmonių, patvirtintų importuoti šviežią mėsą į Bendriją, sąrašo (OL L 16, 1993 1 25, p. 24)

90/432/EEB: 1990 m. liepos 30 d. Komisijos sprendimas dėl Namibijos įmonių, patvirtintų importuoti mėsos produktus į Bendriją, sąrašo (OL L 223, 1990 8 18, p. 19)

90/13/EEB: 1989 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimas dėl trečiųjų šalių įmonių, patvirtintų importuoti į Bendriją šviežią mėsą, sąrašų dalinio pakeitimo ir papildymo tvarkos (OL L 8, 1990 1 11, p. 70)

87/431/EEB: 1987 m. liepos 28 d. Komisijos sprendimas dėl Svazilendo Karalystės įmonių, patvirtintų importuoti į Bendriją šviežią mėsą, sąrašo (OL L 228, 1987 8 15, p. 53)

87/424/EEB: 1987 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimas 1987 m. liepos 14 d. dėl Jungtinių Meksikos Valstijų įmonių, patvirtintų importuoti į Bendriją šviežią mėsą, sąrašo (OL L 228, 1987 8 15, p. 43)

87/258/EEB: 1987 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas dėl Kanados įmonių, patvirtintų importuoti į Bendriją šviežią mėsą, sąrašo (OL L 121, 1987 5 9, p. 50)

87/257/EEB: 1987 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas dėl Jungtinių Amerikos Valstijų įmonių, patvirtintų importuoti į Bendriją šviežią mėsą, sąrašo (OL L 121, 1987 5 9, p. 46)

87/124/EEB: 1987 m. sausio 19 d. Komisijos sprendimas dėl Čilės įmonių, patvirtintų importuoti į Bendriją šviežią mėsą, sąrašo (OL L 51, 1987 2 20, p. 41)

86/474/EEB: 1986 m. rugsėjo 11 d. Komisijos sprendimas dėl patikrinimų vietoje, kuriuos būtina atlikti iš šalių, kurios nėra narės, importuojant galvijus, kiaules ir šviežią mėsą, įgyvendinimo (OL L 279, 1986 9 30, p. 55)

86/65/EEB: 1986 m. vasario 13 d. Komisijos sprendimas dėl Maroko įmonių, patvirtintų importuoti į Bendriją šviežią mėsą, sąrašo (OL L 72, 1986 3 15, p. 40)

85/539/EEB: 1985 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimas dėl Grenlandijos įmonių, patvirtintų importuoti į Bendriją šviežią mėsą, sąrašo (OL L 334, 1985 12 12, p. 25)

84/24/EEB: 1983 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas dėl Grenlandijos įmonių, patvirtintų importuoti į Bendriją šviežią mėsą, sąrašo (OL L 20, 1984 1 25, p. 21)

83/423/EEB: 1983 m. liepos 29 d. Komisijos sprendimas dėl Paragvajaus Respublikos įmonių, patvirtintų importuoti į Bendriją šviežią mėsą, sąrašo (OL L 238, 1983 8 27, p. 39)

83/402/EEB: 1983 m. liepos 29 d. Komisijos sprendimas dėl Naujosios Zelandijos įmonių, patvirtintų importuoti į Bendriją šviežią mėsą, sąrašo (OL L 233, 1983 8 24, p. 24)

83/384/EEB: 1983 m. liepos 29 d. Komisijos sprendimas dėl Australijos įmonių, patvirtintų importuoti į Bendriją šviežią mėsą, sąrašo (OL L 222, 1983 8 13, p. 36)

83/243/EEB: 1983 m. gegužės 10 d. Komisijos sprendimas dėl Botsvanos Respublikos įmonių, patvirtintų importuoti į Bendriją šviežią mėsą, sąrašo (OL L 12, 1983 5 19, p. 70)

83/218/EEB: 1983 m. balandžio 22 d. dėl Rumunijos Socialistinės Respublikos įmonių, patvirtintų importuoti į Bendriją šviežią mėsą, sąrašo (OL L 121, 1983 5 7, p. 23)

82/923/EEB: 1982 m. gruodžio 17 d. Komisijos sprendimas dėl Gvatemalos Respublikos įmonių, patvirtintų importuoti į Bendriją šviežią mėsą, sąrašo (OL L 381, 1982 12 31, p. 40)

82/913/EEB: 1982 m. gruodžio 16 d. Komisijos sprendimas dėl Pietų Afrikos Respublikos ir Namibijos įmonių, patvirtintų importuoti į Bendriją šviežią mėsą, sąrašo (OL L 381, 1982 12 31, p. 28)

82/735/EEB: 1982 m. spalio 18 d. Tarybos sprendimas dėl Bulgarijos Liaudies Respublikos įmonių, patvirtintų importuoti į Bendriją šviežią mėsą, sąrašo (OL L 311, 1982 11 8, p. 16)

82/734/EEB: 1982 m. spalio 18 d. Tarybos sprendimas dėl Šveicarijos Konfederacijos įmonių, patvirtintų eksportuoti į Bendriją šviežią mėsą, sąrašo (OL L 311, 1982 11 8, p. 13)

81/713/EEB: 1981 m. liepos 28 d. Komisijos sprendimas dėl Brazilijos Federacinės Respublikos įmonių, patvirtintų importuoti į Bendriją šviežią galvijieną ir naminių vienakanopinių mėsą, sąrašo (OL L 257, 1981 9 10, p. 28)

81/92/EEB: 1981 m. sausio 30 d. Komisijos sprendimas dėl Urugvajaus Respublikos įmonių, patvirtintų importuoti į Bendriją šviežią galvijieną, avieną ir naminių vienakanopinių mėsą, sąrašo (OL L 58, 1981 3 5, p. 43)

81/91/EEB: 1981 m. sausio 30 d. Komisijos sprendimas dėl Argentinos Respublikos įmonių, patvirtintų importuoti į Bendriją šviežią galvijieną, avieną ir naminių vienakanopinių mėsą, sąrašo (OL L 58, 1981 3 5, p. 39)

79/542/EEB: 1976 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas dėl trečiųjų šalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti galvijus, kiaules ir šviežią mėsą, sąrašo sudarymo (OL L 146, 1979 6 14, p. 15)

78/685/EEB: 1978 m. liepos 26 d. Komisijos sprendimas, nustatantis epizootinių ligų sąrašą remiantis Direktyva 72/462/EEB (OL L 227, 1978 8 18, p. 32).

--------------------------------------------------