32004L0065Oficialusis leidinys L 125 , 28/04/2004 p. 0043 - 0043


Komisijos direktyva 2004/65/EB

2004 m. balandžio 26 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 2003/68/EB dėl laiko apribojimų

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką [1], ypač į jos 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1) Komisijos direktyva 2003/68/EB [2] iš dalies keičia Tarybos direktyvą 91/414/EEB, kad į tos direktyvos I priedą būtų įrašytos veikliosios medžiagos trifloksistrobinas, etilkarfentrazonas, mezotrionas, fenamidonas ir izoksaflutolas.

(2) Įrašius naują veikliąją medžiagą, valstybėms narėms turėtų būti duodamas pagrįstai protingas laikotarpis Direktyvos 91/414/EEB nuostatoms, susijusioms su augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra ši veiklioji medžiaga, įgyvendinti ir ypač peržiūrėti galiojančią laikiną registraciją ir vėliausiai iki šio laikotarpio pabaigos šią laikiną registraciją pakeisti galutine, iš dalies jas pakeisti arba panaikinti, remiantis Direktyvos 91/414/EEB nuostatomis.

(3) Direktyvoje 2003/68 nustatytas įgyvendinimo savalaikiškumas neatitinka kitoms naujoms veikliosioms medžiagoms nustatyto savalaikiškumo. Siekiant dabartiniame peržiūros etape suderinti požiūrį į visas medžiagas, reikėtų vengti bet kokio ženklaus skirtumo tarp įvairioms naujoms veikliosioms medžiagoms taikomo savalaikiškumo.

(4) Dėl to Direktyva 2003/68/EB turėtų būti iš dalies atitinkamai keičiama.

(5) Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2003/68/EB 3 straipsnis keičiamas taip:

2 dalis yra pakeičiama taip:

"2. Visus registruotus augalų apsaugos produktus, savo sudėtyje turinčius vienintelės veikliosios medžiagos trifloksistrobino, etilkarfentrazono, mezotriono, fenamidono arba izoksaflutolo arba vienos iš kelių veikliųjų medžiagų, kurių visos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą buvo įrašytos ne vėliau kaip iki 2003 m. rugsėjo 30 d., valstybės narės, taikydamos Direktyvos 91/414/EEB VI priede numatytus vienodus principus, įvertina iš naujo pagal dokumentus, atitinkančius tos direktyvos III priedo reikalavimus. Remdamosi šiuo įvertinimu, jos nusprendžia, ar produktas atitinka Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies b, c, d ir e punktų sąlygas.

Laikydamosi tokio nusistatymo valstybės narės:

a) ne vėliau kaip iki 2005 m. kovo 31 d. prireikus iš dalies pakeičia arba panaikina kiekvieno produkto, savo sudėtyje turinčio vienintelės veikliosios medžiagos trifloksistrobino, etilkarfentrazono, mezotriono, fenamidono arba izoksaflutolo, registraciją; arba

b) prireikus iš dalies pakeičia arba panaikina kiekvieno produkto, savo sudėtyje turinčio vienos iš veikliųjų medžiagų trifloksistrobino, etilkarfentrazono, mezotriono, fenamidono arba izoksaflutolo, registraciją iki 2005 m. kovo 31 d. arba kurios kitos atitinkama direktyva ar direktyvomis, kuriomis atitinkama veiklioji medžiaga ar medžiagos buvo įrašytos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, nustatytos datos (žiūrima, kuri data vėlesnė)."

2 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo.

3 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. balandžio 26 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/30/EB (OL L 77, 2004 3 13, p. 50).

[2] OL L 177, 2003 7 16, p. 12.

--------------------------------------------------