32004L0029Oficialusis leidinys L 071 , 10/03/2004 p. 0022 - 0027


Komisijos direktyva 2004/29/EB

2004 m. kovo 4 d.

nustatanti vynmedžių veislių patikrinimo charakteristikas ir būtiniausius reikalavimus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1968 m. balandžio 9 d. Tarybos direktyvą 68/193/EEB dėl prekybos vynmedžių dauginimo medžiaga [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/61/EB [2], ypač į jos 5d straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) 1972 m. balandžio 14 d. Komisijos direktyva 72/169/EEB, nustatanti vynmedžių veislių patikrinimo charakteristikas ir būtiniausius reikalavimus [3] buvo iš esmės iš dalies pakeista [4]. Aiškumo ir racionalumo sumetimais minėtą direktyvą reikėtų susisteminti.

(2) Pagal Direktyvos 68/193/EEB nuostatas valstybės narės privalo sudaryti veislių, pripažintų standartinės dauginamosios medžiagos sertifikavimui ir tikrinimui savo teritorijoje, katalogą.

(3) Veislės pripažįstamos laikantis Bendrijos nustatytų reikalavimų, kurių įgyvendinimo priemonė yra oficialūs patikrinimai, visų pirma, pasėlių patikrinimai.

(4) Patikrinimai turėtų apimti pakankamą savybių skaičių, kad veisles būtų galima aprašyti.

(5) Bendrijos mastu reikėtų nustatyti minimalias savybes, kurias reikia tikrinti.

(6) Be to, reikėtų nustatyti būtiniausius reikalavimus patikrinimams atlikti.

(7) Šias savybes ir būtiniausius patikrinimų reikalavimus reikėtų nustatyti atsižvelgiant į dabartinius mokslo pasiekimus ir technines žinias.

(8) Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę.

(9) Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų dėl III priedo B dalyje nurodytų direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminų,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės pasirūpina, kad oficialūs patikrinimai, atliekami vynmedžių veislėms pripažinti, apimtų bent I priede nurodytas savybes.

Jos užtikrina, kad patikrinimų metu būtų įvykdytos II priede išvardyti būtiniausi reikalavimai.

2 straipsnis

Direktyva 72/169/EEB su pakeitimais, padarytais III priedo A dalyje nurodyta direktyva, yra panaikinta, nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų dėl III priedo B dalyje nurodytų direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminų.

Nuorodos į panaikintas direktyvas laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir suprantamos remiantis IV priede pateikta koreliacijos lentele.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja 20 dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. kovo 4 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 93, 1968 4 17, p. 15.

[2] OL L 165, 2003 7 3, p. 23.

[3] OL L 103, 1972 5 2, p. 25.

[4] Žr. III priedo A dalį.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

A DALIS PER IŠSKIRTINUMO, PATVARUMO IR VIENALYTIŠKUMO TYRIMĄ NAGRINĖJAMOS MORFOLOGINĖS SAVYBĖS

1. PUMPURŲ FORMAVIMASIS ANT 10–20 CM ILGIO AUGANČIOS ŠAKELĖS

1.1. forma

1.2. spalva (praskleidus, kad būtų galima pastebėti anticianinus)

1.3. plaukuotumas

2. ŽOLINĖ ŠAKA ŽYDĖJIMO METU

2.1. transversalus skerspjūvis (forma ir kontūras)

2.2. plaukuotumas

3. SUMEDĖJĘS ŪGLIS

3.1. paviršius

3.2. tarpubamblis

4. ŪSELIŲ PASISKIRSTYMAS

5. JAUNI LAPAI 10–30 CM ILGIO AUGANČIŲ ŠAKELIŲ VIRŠŪNĖJE (PIRMIEJI TRYS LAPAI TOLIAU NUO PUMPURO SUSIDARYMO VIETOS, SKAIČIUOJANT NUO TOS VIETOS)

5.1. spalva

5.2. plaukuotumas

6. BRANDUS LAPAS (TARP AŠTUNTO IR VIENUOLIKTO BAMBLIO)

6.1. fotografija

6.2. piešinys arba tiesioginis atspaudas su skale

6.3. bendra forma

6.4. lapo skilčių skaičius

6.5. lapkočio vingis

6.6. viršutinio ir apatinio šoninio vingio gylis

6.7. apatinio paviršiaus plaukuotumas

6.8. paviršius

6.9. šoninis dantytumas

7. ŽIEDAS

matoma lytis

8. PRAMONINĮ BRANDUMĄ PASIEKUSI VYNUOGIŲ KEKĖ (TAIKOMA VYNINIŲ IR VALGOMŲJŲ VYNUOGIŲ VEISLĖMS)

8.1. fotografija (su skale)

8.2. forma

8.3. dydis

8.4. vaiskotis (ilgis)

8.5. vidutinis svoris gramais

8.6. nuskynimas

8.7. kekės kompaktiškumas

9. PRAMONINĮ BRANDUMĄ PASIEKUSI UOGA (TAIKOMA VYNINIŲ IR VALGOMŲJŲ VYNUOGIŲ VEISLĖMS)

9.1. fotografija (su skale)

9.2. forma

9.3. forma nurodant vidutinį svorį

9.4. spalva

9.5. odelė (taikoma valgomųjų vynuogių veislėms)

9.6. kauliukų skaičius (taikoma valgomųjų vynuogių veislėms)

9.7. minkštimas

9.8. sultys

9.9. skonis

10. SĖKLA (TAIKOMA VYNINIŲ IR VALGOMŲJŲ VYNUOGIŲ VEISLĖMS)

abiejų pusių ir profilio fotografija (su skale)

B DALIS PER IŠSKIRTINUMO, PATVARUMO IR VIENALYTIŠKUMO TYRIMĄ NAGRINĖJAMOS FIZIOLOGINĖS SAVYBĖS

1. VEGETATYVINIAI REIŠKINIAI

1.1. Fenologinių datų nustatymas

Fenologinės datos nustatomos lyginant su viena arba keliomis kontrolinėmis veislėmis

1.1.1.Vokietijai

1.1.1.1.baltųjų vynuogių veislės | —Weißer Riesling, Weißer Gutedel, Müller-Thurgau |

1.1.1.2juodųjų vynuogių veislės | —Blauer Spätburgunder |

1.1.2.Graikijai

1.1.2.1.baltųjų vynuogių veislės | —Savatiano, Zoumiatiko, Vilana, Assyrtiko, Chardonnay |

1.1.2.2.juodųjų vynuogių veislės | —Mandilaria, Xynomavro, Cabernet Sauvignon, Korinthiaki |

1.1.2.3.valgomųjų vynuogių veislės | —Razaki, Cardinal, Italia, Soultanina, Perlette |

1.1.3.Ispanijai

1.1.3.1.baltųjų vynuogių veislės | —Airen, Palomino, Pedro Ximénez, Viura-Macabeo |

1.1.3.2.juodųjų vynuogių veislės | —Bobal, Garnacha, Mazuela, Tempranillo |

1.1.3.3.valgomųjų vynuogių veislės | —Moscatel, Roseti, Aledo, Ohanes |

1.1.4.Prancūzijai

1.1.4.1.baltųjų vynuogių veislės | —Riesling, Chasselas blanc, Müller-Thurgau, Sauvignon, Ugni blanc |

1.1.4.2.juodųjų vynuogių veislės | —Pinot noir, Gamay, Merlot, Cabernet, Sauvignin, Carignan, Grenache noir |

1.1.4.3.valgomųjų vynuogių veislės | —Cardinal rouge, Chasselas blanc, Alphonse Lavallée, Servant blanc |

1.1.5.Italijai

1.1.5.1.baltųjų vynuogių veislės | —Trebbiano toscano, Pinot bianco, Chasselas dorato |

1.1.5.2juodųjų vynuogių veislės | —Barbera, Merlot, Sangiovese |

1.1.5.3.valgomųjų vynuogių veislės | —Regina, Chasselas dorato, Cardinal |

1.1.6.Liuksemburgui

baltųjų vynuogių veislės | —Riesling, Müller-Thurgau. |

1.2. Prasivėrimo data

Data, kuomet prasiveria pusė normaliai apgenėtų vynmedžių akių ir parodo savo vidinį plaukuotumą lyginant su kontrolinių veislių plaukuotumu:

1.3. Visiško sužydėjimo data

Data, kuomet išsiskleidžia pusė tam tikro skaičiaus augalų žiedų lyginant su kontrolinėmis veislėmis.

1.4. Brandumas (taikoma vyninių ir valgomųjų vynuogių veislėms)

Be brandumo laikotarpio, reikia nurodyti vynuogių misos tankį arba tikėtiną laipsnį, jos rūgštingumą ir atitinkamą vynuogių derlingumą, išreikštą kilogramais iš hektaro, palyginus su viena arba keliomis veislėmis, nurodant, jeigu galima, panašaus dydžio derlingumą.

2. AUGINIMO SAVYBĖS

2.1. Gyvybingumas

2.2. Augimo pobūdis (pirmo vaisių užmezgusio pumpuro padėtis, lengvatinis dydis)

2.3. Gamyba

2.3.1. reguliarumas

2.3.2. išeiga

2.3.3. anomalijos

2.4. Atsparumas arba jautrumas

2.4.1. nepalankioms sąlygoms

2.4.2 kenkėjams

2.4.3. vynuogės polinkis sprogti

2.5. Elgsena vegetatyvinio daugumo metu

2.5.1. skiepijimas

2.5.2. dauginimas atraižomis

3. UTILIZAVIMAS

3.1. vyninių vynuogių

3.2. valgomųjų vynuogių

3.3. šakniastiebių

3.4. pramoninės paskirties.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Būtiniausi patikrinimo reikalavimai

1. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

1.1. vieta

1.2. geografinės sąlygos

1.2.1. geografinė ilguma

1.2.2. geografinė platuma

1.2.3. aukštis virš jūros lygio

1.2.4. ekspozicija ir šlaitas

1.3. klimatinės sąlygos

1.4. dirvožemio tipas

2. TECHNINĖ PROCEDŪRA

2.1. Vyninėms ir valgomosioms vynuogėms

2.1.1. 24 vynmedžiai, jei įmanoma, ant kelių skirtingų šakniastiebių

2.1.2. ne mažiau kaip treji gamybos metai

2.1.3. ne mažiau kaip dvi vietos, turinčios skirtingas ekologines sąlygas

2.1.4. skiepų ėmimą reikia patikrinti mažiausiai su trijų veislių šakniastiebiais

2.2. Šakniastiebių veislėms

2.2.1. penki vynmedžiai su ne mažiau kaip dviem augimo pobūdžiais

2.2.2. praėjus penkeriems metams nuo pasodinimo

2.2.3. trys vietos, turinčios skirtingas ekologines sąlygas

2.2.4. skiepų ėmimą reikia patikrinti mažiausiai su trijų veislių skiepūgliais.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

A DALIS Panaikintoji direktyva su pataisomis

(minima 2 straipsnyje)

—Komisijos direktyva 72/169/EEB | (OL L 103, 1972 5 2, p. 25) |

—Komisijos direktyva 86/267/EEB | (OL L 169, 1986 6 26, p. 46) |

B DALIS Perkėlimo į nacionalinę teisę terminai

(minimi 2 straipsnyje)

Direktyva | Perkėlimo terminas |

72/169/EEB | 1972 m. liepos 1 d |

86/267/EEB | 1987 sausio 1 d. |

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

KORELIACIJOS LENTELĖ

Direktyva 72/169/EEB | Ši direktyva |

1 straipsnis | 1 straipsnis |

2 straipsnis | — |

— | 2 straipsnis |

— | 3 straipsnis |

3 straipsnis | 4 straipsnis |

I priedo A dalis | I priedo A dalis |

I priedo B dalies 1.1 punktas | I priedo B dalies 1.1 punktas |

I priedo B dalies 1.1.1 punktas | I priedo B dalies 1.1.1 punktas |

I priedo B dalies 1.1.1a punktas | I priedo B dalies 1.1.2 punktas |

I priedo B dalies 1.1.1a.1 punktas | I priedo B dalies 1.1.2.1 punktas |

I priedo B dalies 1.1.1a.2 punktas | I priedo B dalies 1.1.2.2 punktas |

I priedo B dalies 1.1.1a.3 punktas | I priedo B dalies 1.1.2.3 punktas |

I priedo B dalies 1.1.1b punktas | I priedo B dalies 1.1.3 punktas |

I priedo B dalies 1.1.1b.1 punktas | I priedo B dalies 1.1.3.1 punktas |

I priedo B dalies 1.1.1b.2 punktas | I priedo B dalies 1.1.3.2 punktas |

I priedo B dalies 1.1.1b.3 punktas | I priedo B dalies 1.1.3.3 punktas |

I priedo B dalies 1.1.2 punktas | I priedo B dalies 1.1.4 punktas |

I priedo B dalies 1.1.2.1 punktas | I priedo B dalies 1.1.4.1 punktas |

I priedo B dalies 1.1.2.2 punktas | I priedo B dalies 1.1.4.2 punktas |

I priedo B dalies 1.1.2.3 punktas | I priedo B dalies 1.1.4.3 punktas |

I priedo B dalies 1.1.3 punktas | I priedo B dalies 1.1.5 punktas |

I priedo B dalies 1.1.3.1 punktas | I priedo B dalies 1.1.5.1 punktas |

I priedo B dalies 1.1.3.2 punktas | I priedo B dalies 1.1.5.2 punktas |

I priedo B dalies 1.1.3.3 punktas | I priedo B dalies 1.1.5.3 punktas |

I priedo B dalies 1.1.4 punktas | I priedo B dalies 1.1.6 punktas |

I priedo B dalies1.2 punktas | I priedo B dalies 1.2 punktas |

I priedo B dalies 1.3 punktas | I priedo B dalies 1.3 punktas |

I priedo B dalies 1.4 punktas | I priedo B dalies 1.4 punktas |

I priedo B dalies 2 ir 3 punktai | I priedo B dalies 2 ir 3 punktai |

II priedas | II priedas |

— | III priedas |

— | IV priedas |

--------------------------------------------------