32004L0018Oficialusis leidinys L 134 , 30/04/2004 p. 0114 - 0240


Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2004/18/EB

2004 m. kovo 31 d.

dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalį, 55 ir 95 straipsnius,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

atsižvelgdama į Regionų komiteto nuomonę [3],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [4], atsižvelgdami į 2003 m. gruodžio 9 d. Taikinimo komiteto patvirtintą bendrą tekstą,

kadangi:

(1) Dėl 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvos 92/50/EEB dėl viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo [5], 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvos 93/36/EEB dėl viešojo prekių pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo [6] ir 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvos 93/37/EEB dėl viešojo darbų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo [7] naujų pakeitimų, kurie yra būtini atsižvelgiant į perkančiųjų organizacijų ir ūkio subjektų pasiūlymus supaprastinti ir modernizuoti direktyvas, taip pat į jų atsiliepimus dėl 1996 m. lapkričio 27 d. Komisijos priimtos Žaliosios knygos, be to, siekiant aiškumo, direktyvoms turėtų būti suteikta nauja forma, sujungianti jas į vientisą tekstą. Ši direktyva remiasi Teisingumo Teismo praktika, ypač praktika dėl sutarčių sudarymo kriterijų, kuri paaiškina, kokias galimybes turi perkančiosios organizacijos, patenkindamos atitinkamus visuomenės poreikius, tarp jų aplinkosaugos ir (arba) socialinės srities, su sąlyga, kad nustatytieji kriterijai yra susiję su sutarties dalyku, nesuteikia perkančiajai organizacijai neribotos pasirinkimo laisvės, yra aiškiai išdėstyti ir atitinka pagrindinius principus, išvardytus 2 konstatuojamojoje dalyje.

(2) Sutartys, sudarytos valstybėse narėse valstybės, regioninės ar vietos valdžios institucijų arba kitų viešosios teisės reguliuojamų subjektų vardu, turi atitikti Sutartyje numatytus principus, ypač laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvo paslaugų judėjimo, bei iš jų kylančius principus, pavyzdžiui, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus. Tačiau viešosioms sutartims, kurių vertė viršija tam tikrą sumą, šių principų pagrindu patartina nustatytias nacionalinių procedūrų, sudarant tokias sutartis, derinimą Bendrijos mastu, kad būtų užtikrintas šių principų veiksmingumas ir sudarytos sąlygos konkurencijai atliekant viešuosius pirkimus. Šios derinimo nuostatos turėtų būti aiškinamos remiantis tiek minėtomis taisyklėmis ir principais, tiek ir kitomis Sutarties nuostatomis.

(3) Šios derinimo nuostatos turėtų kiek įmanoma atitikti dabartinę valstybių narių tvarką ir praktiką.

(4) Konkurse viešosioms sutartims sudaryti dalyvaujant institucijai, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad nebūtų iškraipoma konkurencija privačių konkurso dalyvių atžvilgiu.

(5) Remiantis Sutarties 6 straipsniu, aplinkosaugos reikalavimai turi būti nustatyti ir įgyvendinti kartu su Bendrijos politika ir veiklomis, numatytomis Sutarties 3 straipsnyje, pirmiausia atsižvelgiant į tvarios plėtrosskatinimą. Ši direktyva aiškina, kokiu būdu perkančiosios organizacijos gali prisidėti prie aplinkos apsaugos ir tvarios plėtros skatinimo, tuo pat metu užtikrinant joms galimybę sudaryti sutartis už joms labiausiai priimtiną kainą.

(6) Jokios šios direktyvos nuostatos neturėtų trukdyti nustatyti arba įgyvendinti priemones, būtinas apginti viešąją tvarką, visuomenės dorovę, saugumą ir sveikatą, apsaugoti žmonių ir gyvūnų gyvybę ar išsaugoti augalų įvairovę, ypač atsižvelgiant į tvarią plėtrą, su sąlyga, kad šios priemonės atitinka Sutartį.

(7) 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu [8] buvo patvirtintas PPO Susitarimas dėl viešųjų pirkimų (toliau – Susitarimas), kurio tikslas sukurti daugiašalę, su viešaisiais pirkimais susijusių proporcingą teisių ir pareigų sistemą, padėsiančią liberalizuoti ir plėsti pasaulio prekybą.

Atsižvelgiant į tarptautines teises ir įsipareigojimus, tenkančius Bendrijai priėmus Susitarimą, jį pasirašiusių trečiųjų šalių konkursų dalyviams ir produktams taikomos Susitarime numatytos taisyklės. Šis Susitarimas tiesiogiai netaikomas. Perkančiosios organizacijos, kurioms taikomas Susitarimas, atitinkančios šią direktyvą, ir taikančios tas pačias sąlygas Susitarimą pasirašiusių trečiųjų šalių ūkio subjektams, turi laikytis Susitarimo. Šios derinimo nuostatos atitinkamai turėtų užtikrinti vienodai palankias sąlygas Bendrijos ūkio subjektams dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, kaip ir Susitarimą pasirašiusių trečiųjų šalių ūkio subjektams.

(8) Prieš pradedant sutarčių sudarymo procedūrą perkančiosios organizacijos gali techninio dialogo būdu ieškoti arba pritarti informacijai, kurią galimą būtų naudoti rengiant specifikacijas, su sąlyga, kad ši informacija nekliudys konkurencijai.

(9) Atsižvelgiant į viešojo darbų pirkimo sutarčių įvairovę, perkančiosios organizacijos turėtų numatyti galimybę sudaryti darbų atlikimo ir projektavimo sutartis tiek atskirai, tiek ir kartu. Šioje direktyvoje nesiekiama apibrėžti, kokios sutartys, atskiros ar bendros, turėtų būti sudarytos. Sprendimą, kokios sutartys, atskiros ar bendros, turėtų būti sudarytos, turėtų nulemti kokybiniai ir ekonominiai kriterijai, kurie galėtų būti apibrėžti nacionalinėje teisėje.

(10) Sutartis laikytina viešojo darbų pirkimo sutartimi tik tuomet, kai jos dalykas yra veiklos rūšių, išvardytų I priede, vykdymas, net jei sutartis apima ir kitų paslaugų, kurių reikia norint atlikti minėtas veiklas, teikimą. Viešojo paslaugų pirkimo sutartys, ypač susijusios su nuosavybės valdymo paslaugomis, tam tikromis aplinkybėmis gali apimti ir darbus. Jeigu šie darbai tik papildo pagrindinį sutarties dalyką ir yra galimas jo padarinys, tas faktas, kad šie darbai įtraukti į sutartį, nėra pagrindas ją laikyti viešojo darbų pirkimo sutartimi.

(11) Bendrijos mastu turėtų būti apibrėžti preliminarieji susitarimai ir specifinės taisyklės preliminariesiems susitarimams, naudojamiems sudarant sutartis, kurioms taikoma ši direktyva. Remiantis šiomis taisyklėmis perkančioji organizacija, sudarydama preliminarųjį susitarimą pagal šios direktyvos nuostatas, susijusias visų pirma su pasiūlymų pateikimo skelbimu, terminais ir sąlygomis, gali preliminariojo susitarimo galiojimo metu jo pagrindu sudaryti sutartis, taikydama preliminariojo susitarimo sąlygas arba, jei preliminariajame susitarime nebuvo iš anksto nustatytos visos sąlygos, atnaujindama konkursą tarp preliminariojo susitarimo šalių šioms sąlygoms nustatyti. Atnaujinant konkursą reikėtų laikytis tam tikrų taisyklių, kurios užtikrintų reikiamą lankstumą ir bendrųjų principų, visų pirma lygiateisiškumo principo, laikymąsi. Dėl šių priežasčių preliminarusis susitarimas turėtų galioti ne ilgiau kaip ketverius metus, išskyrus perkančiųjų organizacijų tinkamai pagrįstus atvejus.

(12) Nuolat tobulinamos tam tikros naujos elektroninės pirkimų priemonės. Tokios priemonės padeda didinti konkurenciją ir gerinti viešųjų pirkimų efektyvumą, visų pirma taupant laiką ir lėšas, ką leidžia daryti tokių priemonių naudojimas. Perkančiosios organizacijos gali naudoti elektronines pirkimų priemones, jei jas naudojant laikomasi šios direktyvos taisyklių ir lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei skaidrumo principų. Šiais atvejais, o ypač, jei konkursas buvo atnaujintas pagal preliminarųjį susitarimą arba naudojama dinaminė pirkimų sistema, konkurso dalyvis gali pateikti pasiūlymą elektroninio katalogo forma, jei jis naudoja tas pačias ryšio priemones, kurias perkančioji organizacija yra pasirinkusi remiantis 42 straipsniu.

(13) Atsižvelgiant į greitą elektroninių pirkimų sistemų plėtrą, turėtų būti sukurtos tinkamos taisyklės, kurios leistų perkančiosioms organizacijoms visapusiškai pasinaudoti šiomis naujomis sistemomis. Todėl turėtų būti apibrėžta išskirtinai elektroninė dinaminė pirkimų sistema, skirta įprastiems pirkimams, ir nustatytos specialios šios sistemos įrengimo ir naudojimo taisyklės, kad būtų užtikrintas visų ūkio subjektų, norinčių naudotis šia sistema, lygiateisiškumas. Kiekvienam ūkio subjektui, pateikiančiam orientacinį pasiūlymą, sudarytą laikantis specifikacijų ir atitinkantį atrankos kriterijus, turėtų būti leista naudotis šia sistema. Šios pirkimų priemonės padeda perkančiosioms organizacijoms, sudarius jau pasirinktų dalyvių ir naujų dalyvių, kuriems galėtų būti suteikta galimybė dalyvauti pirkimuose, sąrašą, naudojantis elektroninėmis priemonėmis sukaupti ypač daug įvairių pasiūlymų, ir tokiu būdu, padidėjant konkurencijai, užtikrinti, kad viešosios lėšos būtų panaudotos tinkamiausiomis sąlygomis.

(14) Atsižvelgiant į tai, kad ateityje bus dar plačiau naudojamasi elektroniniais aukcionais, jie turėtų būti apibrėžti Bendrijos mastu, nustatant jiems specifines taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų laikymąsi. Todėl reikėtų numatyti, kad šie elektroniniai aukcionai būtų rengiami tik darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutartims, kurioms gali būti tiksliai apibrėžtos specifikacijos. Visų pirma tai gali būti susiję su pasikartojančiomis sutartimis prekėms, darbams ir paslaugoms pirkti. Siekiant to paties tikslo, reikia užtikrinti galimybę bet kurio elektroninio aukciono etapo metu nustatyti atitinkamą dalyvių eiliškumą. Pasinaudodamos elektroniniais aukcionais perkančiosios organizacijos gali prašyti dalyvių pateikti naujas sumažintas kainas, o kai sutartis sudaroma remiantis ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu, taip pat pagerinti ir kitus, su kainomis nesusijusius pasiūlymo elementus. Skaidrumas gali būti užtikrintas tik tuomet, kai elektroninių aukcionų objektas yra elementai, kuriuos galima automatiškai įvertinti elektroninėmis priemonėmis be perkančiosios organizacijos įsikišimo ir (arba) įvertinimo, t. y. tik tie elementai, kurie gali būti kiekybiškai išreikšti skaičiais arba procentais. Kita vertus, elektroninių aukcionų objektu neturėtų būti tie pasiūlymų aspektai, kurių elementų neįmanoma įvertinti kiekybiškai. Todėl tam tikros darbų ir paslaugų pirkimo sutartys, kurių objektas yra intelektinė veikla, pavyzdžiui, darbų projektavimas, neturi būti elektroninių aukcionų objektas.

(15) Valstybėse narėse vystėsi tam tikros centralizuotos pirkimų technologijos. Kai kurios perkančiosios organizacijos yra atsakingos už įsigijimus arba viešųjų sutarčių, skirtų kitoms perkančiosioms organizacijoms, sudarymą. Atsižvelgiant į gausias pirkimų apimtis, šios technologijos padeda didinti konkurenciją ir racionalizuoti viešuosius pirkimus. Todėl Bendrijos mastu turėtų būti apibrėžtos centrinės pirkimų institucijos, skirtos perkančiosioms organizacijoms. Taip pat, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų, turėtų būti apibrėžtos sąlygos, kurios leistų nustatyti, ar perkančiosios organizacijos, kurios perka darbus, prekes ir (arba) paslaugas per centrines pirkimų institucijas, laikėsi šios direktyvos.

(16) Siekiant atsižvelgti į skirtingas aplinkybes, egzistuojančias valstybėse narėse, joms turi būti leista pasirinkti, ar perkančiosios organizacijos gali pasinaudoti preliminariaisiais susitarimais, centrinėmis pirkimų institucijomis, dinaminėmis pirkimų sistemomis, elektroniniais aukcionais arba konkurencinio dialogo procedūromis, kaip apibrėžta ir reglamentuota šioje direktyvoje.

(17) Perkančiųjų organizacijų darbą apsunkina verčių ribų skaičiaus didinimas taikant derinimo nuostatas. Be to, pinigų sąjungos sąlygomis, tokios verčių ribos turėtų būti išreikštos eurais. Taigi verčių ribos, išreikštos eurais, turėtų būti tokios, kad galima būtų supaprastinti šių nuostatų taikymą ir tuo pat metu užtikrinti Susitarime nustatytų verčių ribų, apibrėžtų specialiosiomis skolinimosi teisėmis, laikymąsi. Verčių ribos, išreikštos eurais laikantis šių sąlygų, turėtų būti reguliariai peržiūrimos, siekiant jas, kai tai reikalinga, pakeisti, išlyginant galimą euro svyravimą specialiųjų skolinimosi teisių atžvilgiu.

(18) Taikant šios direktyvos procedūrines taisykles ir atliekant monitoringą, paslaugų sritį geriausia apibrėžti suskirstant ją į kategorijas, atitinkančias konkrečias bendros klasifikacijos pozicijas, ir taip pat įtraukiant jas pagal joms galiojančią tvarką į du priedus, II A ir II B. Atitinkamos šios direktyvos nuostatos, skirtos II B priede išvardytoms paslaugoms, turi būti taikomos nepažeidžiant specialių Bendrijos taisyklių, skirtų atitinkamoms paslaugoms, taikymo.

(19) Ši direktyva visa apimtimi pereinamuoju laikotarpiu taikoma tik toms paslaugų sutartims, kurių nuostatos leistų visapusiškai pasinaudoti tarpvalstybinės prekybos galimybėmis. Pereinamuoju laikotarpiu, prieš nusprendžiant taikyti šią direktyvą visa apimtimi, turi būti atliekamas sutar čių kitoms paslaugoms monitoringas. Todėl būtina apibrėžti tokio monitoringo mechanizmą. Šis mechanizmas turi tuo pat metu sudaryti galimybę suinteresuotoms šalims gauti atitinkamą informaciją.

(20) Viešosioms sutartims, kurias sudaro perkančiosios organizacijos, veikiančios vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, ir kurios patenka į tokių veiklų sritį, taikoma 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB, koordinuojanti subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, pirkimų procedūras [9]. Tačiau jūrų, pakrančių ar upių transporto paslaugų sutartims, sudarytoms su perkančiosiomis organizacijomis, taikoma ši direktyva.

(21) Atsižvelgiant į tai, kad Bendrijos mastu telekomunikacijų sektoriuje įgyvendinus taisykles, skirtas rinkai liberalizuoti šiame sektoriuje, vyrauja veiksminga konkurencija, ši direktyva neturi būti taikoma viešosioms telekomunikacijų sektoriaus srities sutartims, jei jos sudaromos visų pirma tam, kad perkančiosioms organizacijoms atsirastų galimybė užsiimti tam tikra veikla telekomunikacijų sektoriuje. Šios veiklos rūšys apibūdinamos remiantis apibrėžimais, pateiktais 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvoje 93/38/EEB dėl subjektų, vykdančių savo veiklą vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo [10] 1, 2 ir 8 straipsniuose, t. y. ši direktyva netaikoma sutartims, kurios nėra įtrauktos į Direktyvos 93/38/EEB taikymo sritį remiantis jos 8 straipsniu.

(22) Reikėtų numatyti, kad tam tikrais atvejais gali būti atsisakyta taikyti derinimo priemones, jei toks atsisakymas grindžiamas priežastimis, susijusiomis su valstybės saugumu arba valstybės paslapčių apsauga, arba dėl to, kad yra taikytinos specialios sutarčių sudarymo taisyklės, kurios kyla iš tarptautinių susitarimų, susijusių su karinių pajėgų dislokavimu, arba tarptautinėms organizacijoms būdingų tarptautinių susitarimų.

(23) Sutarties 163 straipsnyje nurodoma, kad mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros skatinimas yra priemonė Europos pramonės mokslinei ir techninei bazei stiprinti, o viešojo paslaugų pirkimo sutarčių padarymas prieinamomis prisideda įgyvendinant šį tikslą. Ši direktyva neturėtų būti taikoma mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos programų bendram finansavimui: taigi ši direktyva netaikoma mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos sutartims, išskyrus tas sutartis, pagal kurias visa gauta nauda atitenka išskirtinai perkančiajai organizacijai, ir kuri panaudojama tos organizacijos veiklai, su sąlyga, kad perkančioji organizacija visiškai atlygina už suteiktą paslaugą.

(24) Paslaugų pirkimo sutartys, susijusios su nekilnojamo turto pirkimu arba nuoma ar su teisėmis į tokią nuosavybę turi ypatingų bruožų, dėl kurių joms negali būti taikomos viešojo pirkimo taisyklės.

(25) Sudarant sutartis dėl tam tikrų audiovizualinių paslaugų transliacijos srityje turėtų būti atsižvelgta į svarbius kultūrinius ir socialinius aspektus, dėl kurių joms negali būti taikomos viešojo pirkimo taisyklės. Dėl šių priežasčių turi būti padaryta išimtis viešosioms paslaugų sutartims, skirtoms pirkti, vystyti, gaminti arba bendrai gaminti paruoštas naudoti programas, taip pat kitas paruošiamąsias paslaugas, pavyzdžiui, susijusias su scenarijais arba menine veikla, reikalinga programai kurti, ir sutartis dėl transliacijos laiko. Tačiau ši išimtis neturi būti taikoma aprūpinant technine įranga, skirta rengti, bendrai rengti ir transliuoti šias programas. Transliacija turi būti apibrėžiama kaip perdavimas ir platinimas, naudojant bet kokią elektroninio tinklo formą.

(26) Arbitražo ir taikinimo paslaugas dažniausiai teikia institucijos arba asmenys, paskirti ar išrinkti tokiu būdu, kurio atžvilgiu negali būti taikomos viešojo pirkimo taisyklės.

(27) Pagal Susitarimą finansinės paslaugos, kurioms taikoma ši Direktyva, neapima pinigų politikos, valiutų keitimo kursų, valstybės skolos, atsargų valdymo priemonių arba kitų politikos sričių, susijusių su vertybinių popierių arba kitokių finansinių priemonių sandoriais, visų pirma su sandoriais, kuriuos sudaro perkančiosios organizacijos, siekda mos pinigų arba kapitalo. Taigi direktyva netaikoma sutartims, susijusioms su vertybinių popierių arba kitų finansinių priemonių emisija, pirkimu, pardavimu ar perleidimu. Taip pat į direktyvos taikymo sritį neįeina ir Centrinio banko teikiamos paslaugos.

(28) Užimtumas ir profesija yra svarbiausi elementai, užtikrinantys lygias galimybes visiems ir padedantys integruotis į visuomenę. Todėl globojamos darbo grupės ir įdarbinimo programos prisideda integruojant arba reintegruojant žmones su negalia į darbo rinką. Vis dėlto tokios darbo grupės gali nepajėgti sudaryti sutarčių įprastos konkurencijos sąlygomis. Todėl turėtų būti numatyta, kad valstybės narės gali rezervuoti tokioms darbo grupėms teisę dalyvauti viešųjų sutarčių sudarymo procedūrose arba rezervuoti globojamų įdarbinimo programų dalyviams sutarčių įvykdymą.

(29) Viešųjų perkančiųjų organizacijų apibrėžtos techninės specifikacijos turėtų atverti viešuosius pirkimus konkurencijai. Taigi turėtų būti sudarytos sąlygos pateikti pasiūlymus, kurie atspindėtų techninių sprendimų įvairovę. Todėl technines specifikacijas turi būti įmanoma apibrėžti pagal funkcinį rezultatyvumą ir reikalavimus, be to, tais atvejais, kai daroma nuoroda į Europos standartą, arba, jei tokio standarto nėra, nuoroda į nacionalinį standartą, pasiūlymus, kurie paremti lygiavertėmis priemonėmis, perkančiosios organizacijos privalo įvertinti. Dalyviams turi būti sudaryta galimybė visomis jiems prieinamomis priemonėmis įrodyti lygiavertiškumą. Perkančiosios organizacijos turi galėti pagrįsti kiekvieną išvadą, teigiančią, kad tam tikras atvejis nėra lygiavertis. Perkančiosios organizacijos, kurios tam tikros sutarties atžvilgiu nori apibrėžti techninių specifikacijų aplinkosaugos reikalavimus, gali nustatyti aplinkosaugos charakteristikas, pavyzdžiui, tam tikrą gamybos būdą ir (arba) tam tikrų produktų grupių arba paslaugų poveikį aplinkai. Jos gali, bet neprivalo, naudoti atitinkamas specifikacijas, kurios apibrėžtos ekologiniuose ženkluose, pavyzdžiui, Europos Ekologiniame ženkle, (daugia-) nacionaliniuose ekologiniuose ženkuose arba bet kokiame kitame ekologiniame ženkle, su sąlyga, kad reikalavimai ženklui būtų nustatyti ir patvirtinti remiantis moksline informacija, naudojant procedūrą, kurioje galėtų dalyvauti suinteresuoti asmenys, pavyzdžiui, valdžios institucijos, vartotojai, gamintojai, platintojai ir aplinkosaugos organizacijos, ir kad ženklas būtų prieinamas visoms suinteresuotoms šalims. Perkančiosios organizacijos turėtų, jei tai įmanoma, nustatyti technines specifikacijas, siekiant atsižvelgti į žmonių su negalia arba į visų naudotojų poreikius. Techninės specifikacijos turėtų būti aiškiai išdėstytos, kad dalyviai žinotų, ką apima perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai.

(30) Papildomi duomenys apie sutartis turi būti pateikti pirkimo dokumentuose, skirtuose kiekvienai sutarčiai, arba, kitais atvejais, lygiaverčiame dokumente, remiantis įprasta valstybėms narėms tvarka.

(31) Perkančiosios organizacijos, įgyvendinančios ypatingai sudėtingus projektus, gali – be pavojaus būti apkaltintoms – nuspręsti, kad dėl objektyvių priežasčių neįmanoma apibrėžti priemonių, kurios tenkintų jų poreikius, arba įvertinti, kokius techninius ir (arba) finansinius/teisinius sprendimus rinka galėtų pasiūlyti. Taip gali atsitikti visų pirma tais atvejais, kai įgyvendinami svarbūs integruoti transporto infrastruktūros projektai, diegiami didelės apimties kompiuteriniai tinklai arba projektai, kuriems numatytas sudėtinis ir struktūrinis finansavimas, kurių finansinė ir teisinė struktūra negali būti iš anksto apibrėžta. Todėl tiek, kiek naudojant atviras arba ribotas procedūras minėtų sutarčių sudaryti neįmanoma, turi būti numatyta lanksti procedūra, kuri ne tik išlaikytų konkurenciją tarp ūkio subjektų, tačiau taip pat ir išsaugotų poreikį perkančiosioms organizacijoms apsvarstyti visus sutarties aspektus su kiekvienu kandidatu. Tačiau ši procedūra neturi būti panaudota konkurencijai apriboti arba iškreipti, ypač keičiant esminius pasiūlymų aspektus arba pateikiant laimėjusiam dalyviui iš esmės naujus reikalavimus, arba įtraukiant kitus nei pasirinktasis, pateikęs ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, dalyvius.

(32) Skatinant dalyvauti viešųjų pirkimų sutarčių rinkoje mažas ir vidutines įmones, patartina numatyti nuostatas, reglamentuojančias subrangą.

(33) Sutarties įvykdymo sąlygos atitinka šią direktyvą, jei jos nėra tiesiogiai arba netiesiogiai diskriminuojančios ir yra nurodytos skelbime apie pirkimą arba pirkimo dokumentuose. Jos ypač gali pasitarnauti profesiniam mokymui vietoje, taip pat skatinant asmenų, kuriuos ypač sunku integruoti, užimtumą, kovojant prieš bedarbystę arba saugant aplinką. Pavyzdžiui, galima būtų paminėti reikalavimus – taikomus vykdant sutartį – įdarbinti ilgą laiką darbo ieškančus asmenis arba įgyvendinti mokymo priemones bedarbiams arba jauniems asmenims, iš esmės laikantis pagrindinių Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijų reikalavimų, darant prielaidą, kad jų nuostatos nėra įgyvendintos nacionalinėje teisėje, bei įdarbinti daugiau asmenų su negalia, nei to reikalauja nacionaliniai teisės aktai.

(34) Vykdant viešąją sutartį taikomi galiojantys tiek nacionaliniai, tiek ir Bendrijos įstatymai, taisyklės ir kolektyvinės sutartys dėl darbo sąlygų ir darbų saugos, jei tokios taisyklės ir jų taikymas atitinka Bendrijos teisę. Tais atvejais, kai darbuotojai iš vienos valstybės narės, vykdydami viešąją sutartį, teikia paslaugas kitoje valstybėje narėje, 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje [11] nustato minimalius reikalavimus, kurių tokių komandiruotų darbuotojų atžvilgiu turi laikytis priimančioji valstybė. Jei nacionalinėje teisėje numatytos tokios nuostatos, minėtų įsipareigojimų nesilaikymas gali būti įvertintas kaip sunkus nusižengimas arba kaip atitinkamo ūkio subjekto profesinio elgesio taisyklių pažeidimas, kuris gali turėti įtakos pašalinant šį ūkio subjektą iš viešosios sutarties sudarymo procedūros.

(35) Atsižvelgiant į naujus informacijos ir ryšių technologijų pasiekimus ir į tai, kaip jos palengvina sutarčių skelbimą ir sudaro galimybę efektyviau bei skaidriau vykdyti pirkimo procesus, elektroninės priemonės turėtų būti prilygintos įprastinėms ryšių ir keitimosi informacija priemonėms. Pasirinktos priemonės ir technologija turėtų, kiek įmanoma, atitikti kitose valstybėse narėse naudojamas technologijas.

(36) Norint užtikrinti efektyvios konkurencijos plėtrą viešųjų sutarčių srityje, būtina, kad skelbimai apie pirkimus, kuriuos parengia valstybių narių perkančiosios organizacijos, būtų skelbiami visoje Bendrijoje. Šiuose skelbimuose esantys duomenys turi sudaryti sąlygas Bendrijos ūkio subjektams nuspręsti, ar juos domina pasiūlytos sutartys. Todėl reikia suteikti jiems pakankamai informacijos apie sutarties objektą ir sąlygas. Siekiant, kad skelbimas būtų lengvai pastebimas, tikslinga naudoti atitinkamas priemones, pavyzdžiui, standartines viešųjų sutarčių skelbimo formas ir Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ), pateiktą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2195/2002 [12], kaip bendrą viešosioms sutartims skirtą pamatinę klasifikavimo sistemą. Ribotų konkursų atveju skelbimas labiau turėtų padėti valstybių narių rangovams išreikšti jų domėjimąsi sutartimis, stengiantis gauti iš perkančiosios organizacijos kvietimą pateikti pasiūlymą nustatytomis sąlygomis.

(37) Įgyvendinant šią direktyvą, informacijos perdavimui elektroninėmis priemonėmis turėtų būti taikomos 1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos [13] ir 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) [14]. Viešųjų pirkimų procedūros ir taisyklės, galiojančios paslaugų pirkimo konkursams, reikalauja aukštesnio saugumo ir konfidencialumo laipsnio, nei nustatyta šiose direktyvose. Dėl to įranga, skirta priimti elektroninius pasiūlymus, paraiškas dalyvauti pirkime, planus ir projektus, turėtų atitikti specialius papildomus reikalavimus. Todėl elektroninio parašo, ypač saugaus elektrininio parašo, naudojimas turi būti kiek įmanoma skatinamas. Be to, savanoriškos akreditacijos sistemos galėtų sudaryti palankias sąlygas minėtos įrangos sertifikavimo paslaugų kokybei gerinti.

(38) Naudojant elektronines priemones taupomas laikas. Todėl, naudojant elektronines priemones, turėtų būti numatyti trumpesni minimalūs terminai su sąlyga, kad jie atitinka Bendrijos lygiu numatytą specifinį duomenų perdavimo būdą.

(39) Dalyvių tinkamumo įvertinimas atvirų konkursų metu ir kandidatų įvertinimas ribotų konkursų arba derybų metu, pateikiant skelbimą apie pirkimą ir konkurencinio dialogo metu, taip pat minėtų dalyvių ar kandidatų atranka turi vykti skaidriai. Todėl turėtų būti nustatyti nediskriminavimo kriterijai, kuriais perkančiosios organizacijos galėtų remtis pasirinkdamos pretendentus ir priemonės, kurių pagalba ūkio subjektai galėtų įrodyti, kad jie atitinka šiuos kriterijus. Siekiant užtikrinti minėtąjį skaidrumą, iš perkančiosios organizacijos, paskelbus konkursą sutarčiai sudaryti, reikalaujama nustatyti atrankos kriterijus, kuriais ji remsis, ir specialią ūkio subjektų kompetenciją, kurios ji gali reikalauti arba ne, prieš jiems leisdama dalyvauti pirkimų procedūroje.

(40) Perkančioji organizacija ribotų konkursų arba derybų metu, pateikdama skelbimą apie pirkimą, ir konkurencinio dialogo metu gali riboti kandidatų skaičių. Toks kandidatų skaičiaus ribojimas turėtų remtis objektyviais kriterijais, nurodytais skelbime apie pirkimą. Šie objektyvūs kriterijai nebūtinai išreiškia jų lyginamuosius svorius. Pateikiant kriterijus, susijusius su asmenine ūkio subjektų padėtimi, skelbime apie pirkimą gali pakakti bendros nuorodos į 45 straipsnyje išvardytus atvejus.

(41) Konkurenciniame dialoge ir derybose,pateikiant skelbimą apie pirkimą, siekiant lankstumo, kurio gali reikėti, ir atsižvelgiant į didelius tokių pirkimo metodų kaštus, perkančiosioms organizacijoms turi būti suteikta galimybė procedūrų metu nustatyti viena po kitos sekančias pakopas, kad, remiantis anksčiau pateiktomis sąlygomis sutarčiai sudaryti, būtų galima palaipsniui mažinti pasiūlymų, kurie toliau bus aptariami arba dėl kurių bus deramasi, skaičių. Toks mažinimas – jei pakanka atitinkamų sprendimų arba kandidatų – turėtų užtikrinti realią konkurenciją.

(42) Kai norintys dalyvauti pirkimo procedūroje arba projekto konkurse privalo pateikti konkrečios kvalifikacijos įrodymus, taikomos atitinkamos diplomų, sertifikatų arba kitų dokumentų abipusio pripažinimo Bendrijoje taisyklės.

(43) Reikia imtis priemonių, kad būtų išvengta sutarčių sudarymo su ūkio subjektais, kurie dalyvavo kriminalinių organizacijų veikloje arba buvo pripažinti kaltais dėl korupcijos arba dėl sukčiavimo, yra pripažinti kaltais padarę žalos Europos bendrijų finansiniams interesams arba dėl pinigų plovimo. Tam tikrais atvejais perkančiosios organizacijos turėtų pareikalauti iš kandidatų arba dalyvių atitinkamų dokumentų ir, jei kyla abejonių dėl asmeninės kandidato arba dalyvio padėties, kreiptis pagalbos į kompetentingas atitinkamos valstybės narės institucijas. Tokie ūkio subjektai turi būti pašalinti iškart, kai perkančioji organizacija sužino, kad dėl šių teisės pažeidimų nacionalinių įstatymų nustatyta tvarka yra priimtas res judicata galią turintis teismo sprendimas. Jei tai numatyta nacionalinėje teisėje, aplinkosaugos teisės aktų arba teisės aktų dėl neteisėtų susitarimų sudarant viešąsias sutartis nesilaikymas, dėl ko yra priimtas galutinis teismo sprendimas arba jam prilygstantis sprendimas, gali būti laikomas konkretaus ūkio subjekto profesinio elgesio taisyklių pažeidimu arba sunkiu nusižengimu.

Nesilaikymas nacionalinių nuostatų, įgyvendinančių Tarybos direktyvas 2000/78/EB [15] ir 76/207/EEB [16] dėl vienodo požiūrio į darbuotojus, dėl kurio priimtas galutinis teismo sprendimas arba jam prilygstantis sprendimas, gali būti laikomas atitinkamo ūkio subjekto profesinio elgesio taisyklių pažeidimu arba sunkiu nusižengimu.

(44) Tam tikrais atvejais, kai, vykdant viešąją sutartį, dėl darbų ir (arba) paslaugų pobūdžio galima taikyti aplinkosaugos vadybos priemones arba sistemas, gali būti reikalaujama taikyti tokias priemones arba sistemas. Aplinkosaugos vadybos sistemos nepriklausomai nuo to, ar jos registruotos, ar ne pagal Bendrijos dokumentus, pavyzdžiui, Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 (EMAS) [17], gali parodyti ūkio subjekto techninius pajėgumus vykdyti sutartį. Be to, aplinkosaugos vadybos registracijos sistemoms alternatyviu įrodymu galima pripažinti ūkio subjekto taikytų priemonių, užtikrinančių tokį pat aplinkos apsaugos lygį, aprašymą.

(45) Ši direktyva leidžia valstybėms narėms sudaryti oficialius rangovų, prekių tiekėjų arba paslaugų teikėjų sąrašus arba įvesti sertifikavimo sistemą, kurią naudotų viešosios arba privačios įstaigos, ir nustato tokios registracijos arba sertifikavimo pasekmes sutarties sudarymo procedūros metu kitoje valstybėje narėje. Kas dėl oficialių patvirtintų ūkio subjektų sąrašų, svarbu atsižvelgti į Teisingumo Teismo teisminę praktiką tais atvejais, kai grupei priklausantis ūkio subjektas, pagrįsdamas savo paraišką dėl registracijos, remiasi kitų grupei priklausančių įmonių ekonominiais, finansiniais arba techniniais pajėgumais. Šiuo atveju ūkio subjektas turi įrodyti, kad jis galės naudotis šiais pajėgumais visą registracijos galiojimo laikotarpį. Šiai registraci jai valstybė narė gali nustatyti tam tikrus reikalavimus, kuriuos būtina atitikti, ir, ypač kai, pavyzdžiui, ūkio subjektas remiasi kitos grupėje esančios įmonės finansiniais pajėgumais, valstybė narė gali reikalauti, kad tokia įmonė būtų atsakinga tiek solidariai, tiek ir individualiai.

(46) Sutartys turėtų būti sudaromos remiantis objektyviais kriterijais, kurie užtikrintų skaidrumo, nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principų laikymąsi ir garantuotų, kad pasiūlymai būtų vertinami veiksmingos konkurencijos sąlygomis. Todėl atitinkamai reikėtų leisti taikyti tik du sutarties sudarymo kriterijus: "žemiausios kainos" ir "ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo".

Norint užtikrinti, kad, sudarant sutartis, būtų laikomasi lygiateisiškumo principo, reikėtų nustatyti būtiną teisminėje praktikoje nusistovėjusią sąlygą – užtikrinti reikiamą skaidrumą, kad kiekvienas dalyvis būtų tinkamai informuotas apie kriterijus ir tvarkas, kurios bus taikomos nustatant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Todėl perkančiųjų organizacijų pareiga yra tinkamu laiku nurodyti sutarties sudarymo kriterijus ir kiekvieno kriterijaus lyginamąjį svorį, kad dalyviai, rengdami pasiūlymus, būtų apie juos informuoti. Perkančiosios organizacijos gali nukrypti ir nenurodyti kiekvieno sutarties sudarymo kriterijaus lyginamojo svorio tinkamai pagrįstais atvejais, kurių priežastis jos turi nurodyti, kai kriterijų svorio, ypač dėl sutarties sudėtingumo, neįmanoma nustatyti iš anksto. Tokiais atvejais jie turi būti nustatyti mažėjančia tvarka pagal kriterijų reikšmingumą.

Perkančiosios organizacijos, pasirinkdamos sutarčiai sudaryti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, įvertina, kurio pasiūlymo kainos ir kokybės santykis yra geriausias. Šiam tikslui jos nustato ekonominius ir kokybės kriterijus, kuriais remiantis kaip visuma, perkančioji organizacija galėtų nustatyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Šių kriterijų nustatymas priklauso nuo sutarties objekto, kadangi jie turėtų padėti įvertinti kiekvieno pasiūlymo įvykdymo lygį sutarties objekto atžvilgiu, kaip yra apibrėžta techninėse specifikacijose, ir nustatyti kiekvieno pasiūlymo kainos ir kokybės santykį.

Siekiant užtikrinti lygiateisiškumą, kriterijai sutarčiai sudaryti turi suteikti galimybę objektyviai palyginti ir įvertinti pasiūlymus. Jei šios sąlygos įvykdomos, ekonominiai ir kokybės kriterijai sutarčiai sudaryti, pavyzdžiui, atitikimas aplinkos apsaugos reikalavimus, gali padėti perkančiajai organizacijai patenkinti visuomenės poreikius, apibrėžtus sutarties specifikacijose. Tokiomis pačiomis sąlygomis perkančioji organizacija gali taikyti kriterijus socialiniams reikalavimams tenkinti, visų pirma sutarties specifikacijose apibrėžtiems ypač nepalankioje padėtyje esančių žmonių grupių, kurioms priklauso šių darbų, prekių arba paslaugų, kaip sutarties objekto, gavėjai/naudotojai poreikiams tenkinti.

(47) Sudarant viešojo paslaugų pirkimo sutartis, kriterijai sutarčiai sudaryti neturi daryti įtakos nacionalinių nuostatų, reglamentuojančių atlyginimą už tam tikras paslaugas, taikymui, pavyzdžiui, architektų, inžinierių ir advokatų teikiamas paslaugas reglamentuojančių nuostatų taikymui, ir, prekių pirkimo sutarčių atveju, nacionalinių nuostatų, apibrėžiančių nustatytas mokyklinių vadovėlių kainas, taikymui.

(48) Tam tikros techninės sąlygos, ypač susijusios su skelbimais ir statistikos ataskaitomis, taip pat ir naudojama nomenklatūra bei reikalavimai daryti nuorodas į tokią nomenklatūrą, turės būti patvirtinti ir pakeisti atsižvelgiant į besikeičiančius techninius reikalavimus. Taip pat reikės atnaujinti perkančiųjų organizacijų sąrašus, pateiktus prieduose. Todėl šiam tikslui reikėtų nustatyti lanksčią ir greitą priėmimo procedūrą.

(49) Priemonės šiai direktyvai įgyvendinti turi būti priimtos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [18].

(50) Šioje direktyvoje nustatyti terminai turėtų būti skaičiuojami pagal 1971 m. birželio 3 d. Tarybos reglamentą (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, nustatantį terminams, datoms ir laikotarpiams taikytinas taisykles [19].

(51) Ši direktyva nepažeidžia XI priede nustatytų laikotarpių, per kuriuos valstybės narės privalo perkelti į nacionalinę teisę ir taikyti Direktyvas 92/50/EEB, 93/36/EEB ir 93/37/EEB,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

TURINYS

1 straipsnis

— Sąvokų apibrėžimai

2 straipsnis

— Sutarčių sudarymo principai

3 straipsnis

— Specialiųjų arba išimtinių teisių suteikimas: nediskriminavimo sąlyga

4 straipsnis

— Ūkio subjektai

5 straipsnis

— Sąlygos, susijusios su susitarimais, sudarytais Pasaulio prekybos organizacijos sistemoje

6 straipsnis

— Konfidencialumas

7 straipsnis

— Viešojo pirkimo sutarčių vertės ribos

8 straipsnis

— Sutartys, kurias daugiau nei 50 % dotuoja perkančiosios organizacijos

9 straipsnis

— Numatomos sutarčių, preliminariųjų susitarimų ir dinaminių pirkimo sistemų vertės apskaičiavimo metodai

10 straipsnis

— Pirkimai gynybos srityje

11 straipsnis

— Centrinių perkančiųjų organizacijų sudarytos sutartys ir preliminarieji susitarimai

12 straipsnis

— Sutartys vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose

13 straipsnis

— Ypatingos išimtys telekomunikacijų srityje

14 straipsnis

— Slaptos arba specialių saugumo priemonių reikalaujančios sutartys

15 straipsnis

— Sutartys, sudarytos pagal tarptautines taisykles

16 straipsnis

— Ypatingos išimtys

17 straipsnis

— Paslaugų koncesijos

18 straipsnis

— Paslaugų sutartys, sudarytos remiantis išimtine teise

19 straipsnis

— Rezervuotos sutartys

20 straipsnis

— II A priede išvardytų paslaugų pirkimo sutartys

21 straipsnis

— II B priede išvardytų paslaugų pirkimo sutartys

22 straipsnis

— Mišrios paslaugų pirkimo sutartys, į kurias įeina II A ir II B prieduose išvardytos paslaugos

23 straipsnis

— Techninės specifikacijos

24 straipsnis

— Alternatyvūs pasiūlymai

25 straipsnis

— Subranga

26 straipsnis

— Sutarčių įvykdymo sąlygos

straipsnis27

— Įsipareigojimai, susiję su mokesčiais, aplinkos apsauga, darbo saugos nuostatomis ir darbo sąlygomis

28 straipsnis

— Atvirų, ribotų ir derybų procedūrų bei konkurencinio dialogo naudojimas

29 straipsnis

— Konkurencinis dialogas

30 straipsnis

— Atvejai, pateisinantys derybų procedūros taikymą, iš anksto paskelbiant skelbimą apie pirkimą

31 straipsnis

— Atvejai, pateisinantys derybų procedūros taikymą, kai skelbimas apie pirkimą nėra skelbiamas

32 straipsnis

— Preliminarieji susitarimai

33 straipsnis

— Dinaminės pirkimo sistemos

34 straipsnis

— Viešojo darbų pirkimo sutartys: specialios taisyklės, taikomos dotuojamoms būsto programoms

35 straipsnis

— Skelbimai

36 straipsnis

— Skelbimų publikavimo forma ir būdas

37 straipsnis

— Neprivalomas paskelbimas

38 straipsnis

— Paraiškų dalyvauti pirkime ir pasiūlymų priėmimo terminai

39 straipsnis

— Atviri konkursai: specifikacijos, papildomi dokumentai ir informacija

40 straipsnis

— Kvietimai pateikti pasiūlymą, dalyvauti konkurenciniame dialoge arba derybose

41 straipsnis

— Kandidatų ir dalyvių informavimas

42 straipsnis

— Bendravimui taikomos taisyklės

43 straipsnis

— Ataskaitų turinys

44 straipsnis

— Dalyvių tinkamumo įvertinimas, jų atranka ir sutarčių sudarymas

45 straipsnis

— Asmeninė kandidato arba dalyvio padėtis

46 straipsnis

— Tinkamumas verstis profesine veikla

47 straipsnis

— Ekonominė ir finansinė padėtis

48 straipsnis

— Techniniai ir (arba) profesiniai pajėgumai

49 straipsnis

— Kokybės užtikrinimo standartai

50 straipsnis

— Aplinkosaugos vadybos standartai

51 straipsnis

— Papildoma dokumentacija ir informacija

52 straipsnis

— Oficialūs patvirtintų ūkio subjektų sąrašai ir sertifikavimas, kurį atlieka viešosios arba privačios įstaigos

53 straipsnis

— Sutarties sudarymo kriterijai

54 straipsnis

— Elektroninių aukcionų taikymas

55 straipsnis

— Pasiūlymai, kuriuose siūloma labai maža kaina

56 straipsnis

— Taikymo sritis

57 straipsnis

— Darbų koncesijos, kurioms ši antraštinė dalis netaikoma

58 straipsnis

— Skelbimo dėl viešosios darbų koncesijos publikavimas

59 straipsnis

— Terminas

60 straipsnis

— Subranga

61 straipsnis

— Sutarčių papildomiems darbams sudarymas su koncesininku

62 straipsnis

— Taikytinos taisyklės

63 straipsnis

— Skelbimo taisyklės: ribos ir išimtys

64 straipsnis

— Skelbimo publikavimas

65 straipsnis

— Paraiškų dalyvauti pirkime ir pasiūlymų priėmimo terminai

66 straipsnis

— Bendrosios nuostatos

67 straipsnis

— Taikymo sritis

68 straipsnis

— Šios antraštinės dalies taikymo srities išimtys

69 straipsnis

— Skelbimai

70 straipsnis

— Skelbimų apie konkursus publikavimo forma ir būdas

71 straipsnis

— Bendravimo būdai

72 straipsnis

— Konkurso dalyvių atranka

73 straipsnis

— Vertinimo komisijos (žiuri) sudėtis

74 straipsnis

— Vertinimo komisijos (žiuri) sprendimai

75 straipsnis

— Statistiniai įsipareigojimai

76 straipsnis

— Statistikos ataskaitos turinys

77 straipsnis

— Patariamasis komitetas

78 straipsnis

— Verčių ribų keitimas

79 straipsnis

— Pakeitimai

80 straipsnis

— Įgyvendinimas 81 straipsnis

— Monitoringo mechanizmai

82 straipsnis

— Panaikinimas

83 straipsnis

— Įsigaliojimas

84 straipsnis

— Adresatai

I Priedas

— 1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų veiklų sąrašas

II Priedas

— 1 straipsnio 2 dalies d punkte nurodytų paslaugų sąrašas

II A Priedas

II B Priedas

III priedas

— 1 straipsnio 9 punkto antroje pastraipoje nurodytų organizacijų, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė, ir jų kategorijų sąrašas

IV priedas

— Centrinės valdžios institucijos

V priedas

— 7 straipsnyje nurodytų prekių, susijusių su sutartimis, kurias perkančiosios organizacijos sudaro gynybos srityje, sąrašas

VI priedas

— Kai kurių techninių specifikacijų apibrėžimas

VII priedas

— Informacija, pateikiama skelbimuose

VII A priedas

— Informacija, pateikiama skelbimuose apie viešuosius pirkimus

VII B priedas

— Informacija, pateikiama skelbimuosedėl viešosios darbų koncesijos

VII C priedas

— Informacija, pateikiama skelbimuose dėl koncesininkų, kurie nėra perkančiosios organizacijos, darbų pirkimo

VII D priedas

— Informacija, pateikiama skelbimuose apie projekto konkursą

VIII priedas

— Publikavimo ypatybės

IX priedas

— Registrai

IX A priedas

— Viešojo darbų pirkimo sutartys

IX B priedas

— Viešojo prekių pirkimo sutartys IX C

priedas

— Viešojo paslaugų pirkimo sutartys

X priedas

— Reikalavimai elektroniniams įrenginiams, skirtiems priimti pasiūlymus, paraiškas dalyvauti pirkime arba projekto konkursų planus ir projektus

XI priedas

— Galutiniai perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo terminai (80 straipsnis)

XII priedas

— Koreliacinė lentelė

I ANTRAŠTINĖ DALIS

SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI IR BENDRIEJI PRINCIPAI

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

1. Šioje direktyvoje taikomi šio straipsnio 2–15 dalyse pateikti sąvokų apibrėžimai.

2. a) "Viešosios sutartys" – tai dėl piniginės naudos vieno arba kelių ūkio subjektų ir vienos ar kelių perkančiųjų organizacijų raštu sudarytos sutartys, kurių dalykas yra darbų atlikimas, prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, kaip apibrėžta šioje direktyvoje.

b) "Viešojo darbų pirkimo sutartys" – tai viešosios sutartys, kurių dalykas yra darbų arba darbo, susijusio su viena iš I Priede nurodytų veiklų, įvykdymas, arba įvykdymas ir suprojektavimas, arba darbo realizavimas bet kokiomis priemonėmis, atitinkančiomis perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus. Darbas yra tam tikrų statybos arba civilinės inžinerijos darbų, kaip visumos, rezultatas, kurio pakanka ekonominei ar techninei funkcijai atlikti .

c) "Viešojo prekių pirkimo sutartys" – tai viešosios sutartys, kitokios, nei nurodytos b punkte, kurių dalykas yra prekių pirkimas, lizingas, nuoma arba pirkimas išsimokėtinai, su galimybe pirkti arba be jos.

Viešoji sutartis, kurios dalykas yra prekių tiekimas, ir kurioje montavimo ir diegimo paslaugos tik papildo tiekėjo įsipareigojimą tiekti prekes, laikoma viešojo prekių pirkimo sutartimi.

d) "Viešojo paslaugų pirkimo sutartys" – tai viešosios sutartys, kurių dalykas yra II priede išvardytų paslaugų teikimas, išskyrus darbų ir prekių pirkimo sutartis.

Viešoji sutartis, kurios dalykas yra ir prekės, ir paslaugos, išvardytos II priede, laikoma viešojo paslaugų pirkimo sutartimi, jei atitinkamų paslaugų vertė viršija prekių, įtrauktų į sutartį, vertę.

Viešoji sutartis, kurios dalykas yra paslaugos, išvardytos II priede, įskaitant veiklą, išvardytą I priede, kuri tik papildo paslaugų teikėjo įsipareigojimą teikti paslaugas, laikoma viešojo paslaugų pirkimo sutartimi.

3. "Viešoji darbų koncesija" – tai tos pačios rūšies sutartis kaip ir viešojo darbų pirkimo sutartis, išskyrus tai, kad atlygis už atliktus darbus yra tik teisė naudotis darbo rezultatais arba tokia teisė kartu su mokėjimu.

4. "Viešoji paslaugų koncesija" – tai tos pačios rūšies sutartis, kaip ir paslaugų pirkimo sutartis, išskyrus tai, kad atlygis už suteiktas paslaugas yra teisė naudotis paslauga arba tokia teisė kartu su mokėjimu.

5. "Preliminarusis susitarimas" – tai vienos ar kelių perkančiųjų organizacijų ir vieno ar kelių ūkio subjektų susitarimas, kurio tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas sutartims, kurios bus sudarytos per tam tikrą nurodytą laikotarpį, visų pirma kainą ir atitinkamais atvejais numatomus kiekius.

6. "Dinaminė pirkimo sistema" – visiškai elektroninis procesas, skirtas atlikti įprastiems pirkimams, kurių charakteristikos, bendrai galiojančios rinkoje, atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus; tokio proceso trukmė yra ribota ir per visą savo galiojimo laiką jis yra atviras bet kuriam ūkio subjektui, kuris atitinka atrankos kriterijus ir yra pateikęs orientacinį specifikacijas atitinkantį pasiūlymą.

7. "Elektroninis aukcionas" – pasikartojantis procesas, kai panaudojamas elektroninis prietaisas naujoms kainoms pateikti, sumažinti ir (arba) paskelbti tam tikrų pasiūlymų elementų naujas vertes, kuris įvyksta po pradinio išsamaus pasiūlymų įvertinimo ir leidžia jas klasifikuoti taikant automatinius vertinimo metodus.

Dėl to tam tikroms paslaugų pirkimo sutartims ir tam tikroms darbų pirkimo sutartims, kurių dalykas – intelektinė veikla, pavyzdžiui, darbų projektavimas, negalima taikyti elektroninių aukcionų.

8. "Rangovu", "tiekėju" ar "paslaugų teikėju" gali būti bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, viešasis subjektas arba tokių asmenų ir (arba) organizacijų grupė, rinkoje siūlantys, atitinkamai, darbų ir (arba) darbo įvykdymą, prekių tiekimą arba paslaugų teikimą.

Terminas "ūkio subjektas" vienodai tinka rangovui, tiekėjui ir paslaugų teikėjui. Jis vartojamas tik supaprastinimo tikslais.

Ūkio subjektas, kuris pateikia pasiūlymą, yra vadinamas "dalyviu", o ūkio subjektas, siekiantis būti pakviestas dalyvauti ribotame konkurse, derybose arba konkurenciniame dialoge yra vadinamas "kandidatu".

9. "Perkančiosios organizacijos" – tai valstybės, regionų ar vietos valdžios institucijos, įstaigos, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė, tų institucijų ir (arba) įstaigų, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė, asociacijos.

"Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė" reiškia bet kurią įstaigą, kuri:

a) skirta specialiai viešiesiems interesams, kurie yra nepramoninio ir nekomercinio pobūdžio, tenkinti;

b) turi juridinio asmens statusą; ir

c) didžiąja dalimi yra finansuojama iš valstybės, regionų ar vietos valdžios institucijų ar kitų įstaigų, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė, lėšų; arba yra valdoma šių institucijų ir kitų minėtų įstaigų; arba turinti administraciją, valdymo ar priežiūros organą, kurio daugiau kaip pusė narių yra paskirti valstybės, regiono ar vietos valdžios institucijų arba kitų įstaigų, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė.

Negalutinis įstaigų ir jų kategorijų, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė, ir kurios atitinka kriterijus, nurodytus šios dalies antros pastraipos a, b ir c punktuose, sąrašas pateikiamas III priede. Valstybės narės reguliariai praneša Komisijai apie bet kokius minėtų sąrašų pakeitimus.

10. "Centrinė perkančioji organizacija" – tai perkančioji organizacija, kuri:

- įsigyja prekes ir (arba) paslaugas, skirtas perkančiosioms organizacijoms, arba

- sudaro perkančiajai organizacijai skirtas viešojo pirkimo sutartis arba preliminariuosius susitarimus dėl darbų, prekių arba paslaugų pirkimo.

11. a) "Atviros procedūros" – tai procedūros, kurių metu bet kuris suinteresuotas ūkio subjektas gali pateikti pasiūlymą.

b) "Ribotos procedūros" – tai procedūros, kurių metu bet kuris ūkio subjektas gali prašyti leisti jam dalyvauti ir kurių metu tik perkančiosios organizacijos pakviesti ūkio subjektai gali pateikti pasiūlymą.

c) "Konkurencinis dialogas" – tai procedūra, kurios metu bet kuris ūkio subjektas gali prašyti leisti jam dalyvauti ir perkančioji organizacija tariasi su pasirinktais kandidatais, siekdama turėti vieną ar kelis alternatyvius pasiūlymus, kurie atitinka jos reikalavimus ir kurių pagrindu pasirinktieji kandidatai kviečiami pateikti pasiūlymą.

Remiantis pirmojoje pastraipoje pateikta tvarka, viešoji sutartis laikoma "ypač sudėtinga", kai perkančiosios organizacijos:

- negali 23 straipsnio 3 dalies b, c arba d punktuose nurodyta tvarka objektyviai nustatyti techninių priemonių, kurios tenkintų jų poreikius arba tikslus, ir (arba)

- negali objektyviai apibrėžti teisinės ir (arba) finansinės projekto sandaros.

d) "Derybų procedūros" – tai procedūros, kai perkančiosios organizacijos tariasi su pasirinktais ūkio subjektais ir su vienu arba keliais iš jų derasi dėl sutarties sąlygų.

e) "Projekto konkursai" – tai procedūros, kai perkančiajai organizacijai suteikiama galimybė įsigyti dažniausiai miesto ir kaimo planavimo, architektūros, inžinerijos ar duomenų apdorojimo srities planą arba projektą, išrinktą vertinimo komisijos (žiuri) po to, kai jis buvo pateiktas dalyvauti konkurse, kuriame buvo arba nebuvo skiriami prizai.

12. "Raštiškai" arba "rašu" reiškia išraišką žodžiais arba skaičiais, kurią galima perskaityti, atgaminti ir perduoti. Ji gali apimti elektroninėmis priemonėmis perduotą ir saugomą informaciją.

13. "Elektroninės priemonės" – elektroninės įrangos naudojimas siekiant apdoroti (įskaitant skaitmeninį tankinimą) ir saugoti duomenis, kurie perduodami, siunčiami ir gaunami laidais, radijo ryšiu, optinėmis priemonėmis arba kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis.

14. "Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ))" nustato viešųjų pirkimų sutartims skirtą pamatinę nomenklatūrą, priimtą Reglamentu (EB) Nr. 2195/2002, užtikrinančią atitikimą kitas galiojančias nomenklatūras.

Jei dėl galimų BVPŽ ir NACE nomenklatūrų, išvardytų I priede, nesutapimų arba dėl BVPŽ ir CPC (preliminaraus varianto) nomenklatūrų, išvardytų II priede, nesutapimų galėtų būti skirtingai aiškinama šios direktyvos taikymo sritis, viršenybė suteikiama atitinkamai NACE arba CPC nomenklatūrai.

15. 13 straipsnio, 57 straipsnio a punkto ir 68 straipsnio b punkto šie žodžių junginiai reiškia:

a) "viešasis telekomunikacijų tinklas" – tai viešoji telekomunikacijų infrastruktūra, kuri leidžia perduoti signalus tarp nustatytų tinklo galinių taškų laidais, mikrobangomis, optinio ryšio arba kitokiomis elektromagnetinėmis priemonėmis;

b) "tinklo galinis taškas" – tai visos fizinės jungtys ir jų techninės prieigos specifikacijos, kurios sudaro viešųjų telekomunikacijų tinklų dalį ir yra būtinos naudojimuisi tinklais bei efektyviam ryšiui juose;

c) "viešosios telekomunikacijų paslaugos" – tai telekomunikacijų paslaugos, kurias teikti valstybės narės suteikė teisę tiktai vienai arba daugiau telekomunikacijų subjektų;

d) "telekomunikacijų paslaugos" – tai paslaugos, kurias sudaro telekomunikacinių signalų perdavimas ir nukreipimas viešajame telekomunikacijų tinkle įvairiais telekomunikaciniais būdais, išskyrus radijo ir televizijos laidų transliaciją.

2 straipsnis

Sutarčių sudarymo principai

Perkančiosios organizacijos ūkio subjektams taiko vienodas sąlygas, jų nediskriminuoja ir veikia skaidriai.

3 straipsnis

Specialiųjų arba išimtinių teisių suteikimas: nediskriminavimo sąlyga

Jei perkančioji organizacija suteikia specialiąsias arba išimtines teises vykdyti viešųjų paslaugų veiklą subjektui, kuris nėra tokia perkančioji organizacija, dokumente, kuriuo šios teisės suteikiamos, turi būti nustatyta, kad minėtas subjektas, vykdydamas savo veiklą ir sudarydamas prekių pirkimo sutartis su trečiosiomis šalimis, privalo laikytis nediskriminacijos pilietybės pagrindu principo.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARČIŲ TAISYKLĖS

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

4 straipsnis

Ūkio subjektai

1. Kandidatai arba konkurso dalyviai, kurie pagal valstybės narės, kurioje jie įsisteigę, įstatymus turi teisę teikti atitinkamą paslaugą, neturi būti atmesti remiantis vien tik tuo, kad pagal valstybės narės, kurioje sudaroma sutartis, įstatymus yra reikalaujama, kad jie turi būti fiziniai arba juridiniai asmenys.

Tačiau viešojo paslaugų ir viešojo darbų pirkimo sutarčių, taip pat viešojo prekių pirkimo sutarčių, į kurias įeina paslaugos ir (arba) išdėstymo ir įrengimo paslaugos, atveju iš juridinių asmenų gali būti reikalaujama pasiūlyme arba prašyme dalyvauti pirkime nurodyti darbuotojų, atsakingų už atitinkamos sutarties vykdymą, pavardes ir atitinkamas profesines kvalifikacijas.

2. Pateikti pasiūlymus arba pasisiūlyti būti kandidatais gali ūkio subjektų grupės. Jei šios grupės nori pateikti pasūlymą arba prašymą dalyvauti konkurse, perkančiosios organizacijos iš šių grupių neturi reikalauti, kad jos įgytų tam tikrą teisinį statusą; tačiau nusprendus su pasirinkta grupe sudaryti sutartį, iš jos gali būti reikalaujama pakeisti teisinį statusą taip, kad sutartį būtų galima tinkamai vykdyti.

5 straipsnis

Sąlygos, susijusios su susitarimais, sudarytais Pasaulio prekybos organizacijos sistemoje

Perkančiosioms organizacijoms sudarant sutartis, valstybės narės tarpusavio santykiuose taiko tokias pat palankias sąlygas, kokias jos suteikia trečiųjų šalių ūkio subjektams, įgyvendindamos daugiašalių Urugvajaus derybų raundo sistemoje patvirtintą Viešųjų pirkimų susitarimą (toliau – Susitarimas). Tuo tikslu valstybės narės konsultuojasi 77 straipsnyje nurodytame Patariamajame viešųjų sutarčių komitete dėl priemonių, kurių reikėtų imtis pagal Susitarimą.

6 straipsnis

Konfidencialumas

Nepažeisdama šios direktyvos nuostatų, visų pirma nuostatų dėl įpareigojimų, susijusių su sudarytų sutarčių skelbimu ir informacijos teikimu kandidatams ir konkurso dalyviams, nurodytiems 35 straipsnio 4 dalyje ir 41 straipsnyje, ir, laikydamasi perkančiajai organizacijai taikomų nacionalinių įstatymų, perkančioji organizacija neturi atskleisti ūkio subjektų jai atsiųstos informacijos, kurią jie pažymėjo kaip konfidencialią; į tokią informaciją įeina visų pirma technikos ir prekybos paslaptys ir konfidencialūs pasiūlymų aspektai.

II SKYRIUS

Taikymo sritis

1 skirsnis

Ribos

7 straipsnis

Viešojo pirkimo sutarčių vertės ribos

Ši direktyva taikoma viešosioms sutartims, kurios įeina į jos taikymo sritį ir kurioms netaikomos 10 ir 11 straipsniuose bei 12–18 straipsniuose numatytos išimtys, ir kurių apskaičiuota vertė be PVM yra lygi arba viršija šias ribas:

a) 162000 eurų kitoms, nei nurodyta b punkto trečioje įtraukoje, viešosioms prekių tiekimo ir paslaugų sutartims, kurias, kaip perkančiosios organizacijos, sudarė centrinės valdžios institucijos, išvardytos IV priede; prekių tiekimo sutarčių, kurias sudaro gynybos srityje veikiančios perkančiosios organizacijos, atvejais ši nuostata taikytina tik sutartims, į kurias įtraukiamos V priede išvardytos prekės;

b) 249000 eurų

- viešojo prekių tiekimo ir paslaugų sutartims, kurias sudaro kitos, nei nurodyta IV priede, perkančiosios organizacijos,

- viešojo prekių tiekimo sutartims, kurias sudaro perkančiosios organizacijos, išvardytos IV priede ir kurios veikia gynybos srityje, jei sutartys sudarytos dėl produktų, neįtrauktų į V priedą,

- viešojo paslaugų pirkimo sutartims, kurias sudaro perkančiosios organizacijos paslaugoms, išvardytoms II priedo A dalies 8 kategorijoje, ir paslaugoms telekomunikacijų srityje, išvardytoms 5 kategorijoje, kurių CPV pozicijos atitinka CPC identifikavimo kodus Nr. 7524, 7525 ir 7526 ir (arba) paslaugoms, išvardytoms II priedo B dalyje;

c) 6242000 eurų viešosioms darbų pirkimo sutartims.

8 straipsnis

Sutartys, kurias daugiau nei 50 % dotuoja perkančiosios organizacijos

Ši direktyva taikoma sudarant:

a) sutartis, kurias tiesiogiai daugiau nei 50 % dotuoja perkančiosios organizacijos ir kurių bendra numatoma vertė be PVM yra lygi arba viršija 6242000 eurų,

- jei šios sutartys apima civilinės inžinerijos darbus, kaip apibrėžta I priede,

- jei šios sutartys apima ligoninių, įrenginių, skirtų sportui, poilsiui ir laisvalaikiui, mokyklų ir universitetų bei pastatų, skirtų tenkinti administracines reikmes, statybos darbus;

b) paslaugų pirkimo sutartis, kurias tiesiogiai daugiau nei 50 % dotuoja perkančiosios organizacijos ir kurių bendra numatoma vertė be PVM yra lygi arba viršija 249000 eurų, ir kurios yra susijusios su a punkte apibrėžtomis darbų pirkimo sutartimis.

Valstybės narės imasi reikalingų priemonių, kad perkančiosios organizacijos, kurios skiria dotacijas, užtikrintų šios direktyvos nuostatų laikymąsi, kai šios sutartys sudaromos ne jų pačių, o vienos arba kelių kitų subjektų, arba kad pačios perkančiosios organizacijos laikytųsi šios direktyvos, sudarydamos šias sutartis minėtiems subjektams ir jų vardu.

9 straipsnis

Viešųjų sutarčių, preliminariųjų susitarimų ir dinaminių pirkimo sistemų numatomos vertės apskaičiavimo metodai

1. Numatoma viešosios sutarties vertė apskaičiuojama remiantis visa mokėtina suma be PVM, kurią yra įvertinusi perkančioji organizacija. Apskaičiuojant sutarties vertę, atsižvelgiama į visą numatomą sumą, įskaitant visas galimas pasirinkti galimybes ir sutarties pratęsimus.

Kai perkančioji organizacija numato prizus arba mokėjimą kandidatams ar dalyviams, ji atsižvelgia į juos apskaičiuodama numatomą sutarties vertę.

2. Ši apskaičiuota vertė turi galioti siunčiant skelbimą apie pirkimą, kaip nurodyta 35 straipsnio 2 dalyje, arba, tais atvejais, kai skelbimas nebūtinas, perkančiajai organizacijai pradedant sutarties sudarymo procedūrą.

3. Nėra leidžiama suskaidyti darbų projektų arba siūlomų pirkti tam tikrų prekių ir (arba) paslaugų kiekių, kai tokio suskaidymo tikslas yra išvengti šios direktyvos taikymo.

4. Perkančiosios organizacijos į numatytą darbų sutarties vertę įtraukia darbų kainą ir visų darbams atlikti reikalingų prekių, kurias jos teikia rangovui, numatomą vertę.

5. a) Kai siūlomam darbui ar perkamoms paslaugoms tuo pačiu metu gali būti sudarytos sutartys atskiroms darbo ar paslaugų dalims, atsižvelgiama į visą tokių dalių numatomą vertę.

Kai visa dalių vertė yra lygi arba viršija 7 straipsnyje nustatytą ribą, ši direktyva taikoma sudarant sutartį dėl kiekvienos dalies.

Tačiau perkančiosios organizacijos gali netaikyti šios direktyvos dalims, kurių numatoma vertė be PVM yra mažesnė nei 80000 eurų paslaugų atveju, arba dalims, kurių vertė be PVM yra mažesnė nei 1 milijonas eurų darbų atveju, jei bendra tų dalių verčių suma neviršija 20 % visų dalių bendros vertės.

b) Jei dėl pasiūlymo įsigyti panašias prekes tuo pačiu metu gali būti sudarytos sutartys atskiroms dalims, taikant 7 straipsnio a ir b dalis, atsižvelgiama į visą numatomą visų tokių dalių vertę.

Kai visų dalių bendra vertė yra lygi ar viršija 7 straipsnyje nustatytą ribą, ši direktyva taikoma sudarant sutartį dėl kiekvienos dalies.

Tačiau perkančiosios organizacijos gali netaikyti šios direktyvos dalims, kurių numatoma vertė be PVM yra mažesnė nei 80000 eurų, jei bendra tų dalių verčių suma neviršija 20 % visų dalių bendros vertės.

6. Apskaičiuojant numatomą viešųjų sutarčių dėl prekių pirkimo lizingo, nuomos ar išsimokėjimo būdu vertę, vertė, kuri yra pagrindas apskaičiuojant numatomą sutarties vertę, turi būti:

a) terminuotų viešųjų sutarčių atveju, jei sutarties terminas trumpesnis ar lygus 12 mėnesių, visa sutarties laikotarpiui numatoma vertė, arba, jei sutarties terminas ilgesnis nei 12 mėnesių, visa vertė, įskaitant numatomą likutinę vertę;

b) neterminuotų viešųjų sutarčių atveju arba jei sutarties termino nustatyti negalima, mėnesio vertė, padauginta iš 48.

7. Viešojo prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių, kurios pagal savo prigimtį yra nuolat vykdomos arba per tam tikrą laiką ketinamos pratęsti, atveju numatoma sutarties vertė apskaičiuojama, remiantis:

a) arba visa faktine to paties tipo viena po kitos einančių sutarčių, sudarytų per ankstesnį dvylikos mėnesių arba pakoreguotų finansinių metų laikotarpį, verte, jei įmanoma, atsižvelgiant į kiekio ar vertės pokyčius, kurie galėtų įvykti per 12 mėnesių nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo;

b) arba visa numatyta viena po kitos einančių sutarčių, sudarytų per 12 mėnesių nuo pirmojo pristatymo arba per finansinius metus, jei jie yra ilgesni nei 12 mėnesių, verte.

Pasirenkant būdą numatomai viešosios sutarties vertei apskaičiuoti neturi būti siekiama išvengti šios direktyvos taikymo.

8. Viešojo paslaugų pirkimo sutarčių atveju vertė, kuri yra pagrindas apskaičiuojant numatomą sutarties vertę, turi būti:

a) šių paslaugų rūšių atvejais:

i) draudimo paslaugų – mokėtina draudimo įmoka (premija) ir kitos atlygio formos;

ii) banko ir kitų finansinių paslaugų – mokesčiai už paslaugas, komisiniai, palūkanos ir kitos atlygio formos;

iii) su projektavimu susijusių sutarčių – mokesčiai už paslaugas, komisiniai, palūkanos ir kitos atlygio formos.

b) paslaugų pirkimo sutarčių, kuriose nenurodyta visa kaina, atveju:

i) terminuotų sutarčių atveju, jei tas terminas yra trumpesnis arba lygus 48 mėnesiams: visa vertė per visą sutarties galiojimo laiką;

ii) neterminuotų sutarčių atveju arba kai sutarties galiojimo laikas ilgesnis kaip 48 mėnesiai: mėnesio vertė, padauginta iš 48.

9. Preliminariųjų susitarimų ir dinaminių pirkimo sistemų atveju atsižvelgiama į didžiausią numatomą visų per visą preliminariojo susitarimo arba dinaminės pirkimo sistemos galiojimo laiką numatytų sutarčių vertę be PVM.

2 skirsnis

Ypatingi atvejai

10 straipsnis

Pirkimai gynybos srityje

Ši direktyva taikoma viešosioms sutartims, kurias perkančiosios organizacijos sudaro gynybos srityje remiantis Sutarties 296 straipsniu.

11 straipsnis

Centrinių perkančiųjų organizacijų sudarytos viešosios sutartys ir preliminarieji susitarimai

1. Valstybės narės gali nustatyti, kad perkančiosios organizacijos gali pirkti darbus, prekes ir (arba) paslaugas iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją.

2. Laikoma, kad perkančiosios organizacijos, kurios perka darbus, prekes ir (arba) paslaugas iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją 1 straipsnio 10 dalyje nustatytais atvejais, laikosi šios direktyvos, jei jos laikosi centrinė perkančioji organizacija.

3 skirsnis

Sutartys, kurioms ši direktyva netaikoma

12 straipsnis

Sutartys vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose

Ši direktyva netaikoma tiek viešosioms sutartims, patenkančioms į Direktyvos 2004/17/EB taikymo sferą, kurias sudaro perkančiosios organizacijos, veikiančios vienoje arba keliose veiklos srityse, išvardytose minėtos direktyvos 3–7 straipsniuose, ir kurios sudarytos veiklai šiose srityse vykdyti, tiek viešosioms sutartims, kurios nepatenka į minėtos direktyvos taikymo sritį pagal jos 5 straipsnio 2 dalį ir 19, 26 ir 30 straipsnius.

Ši direktyva ir toliau taikoma viešosioms sutartims, kurias sudaro perkančiosios organizacijos, veikiančios vienoje arba keliose veiklos srityse, išvardytose Direktyvos 2004/17/EB 6 straipsnyje, ir kurios sudarytos veiklai šiose srityse vykdyti, tiek kiek susijusi valstybė narė pasinaudoja 71 straipsnio antrojoje pastraipoje nurodyta galimybe atidėti direktyvos taikymą.

13 straipsnis

Ypatingos išimtys telekomunikacijų srityje

Ši direktyva netaikoma viešosioms sutartims, kurių pagrindinis tikslas yra sudaryti perkančiosioms organizacijoms galimybę tiekti viešuosius telekomunikacijų tinklus ar juos eksploatuoti arba teikti visuomenei vieną ar kelias telekomunikacijų paslaugas.

14 straipsnis

Slaptos arba specialių saugumo priemonių reikalaujančios sutartys

Ši direktyva netaikoma viešosioms sutartims, kai jos paskelbiamos slaptomis, kai jų vykdymui pagal atitinkamoje valstybėje narėje galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus privaloma imtis specialių saugumo priemonių arba kai to reikalauja esminių tos valstybės narės interesų apsauga.

15 straipsnis

Sutartys, sudarytos pagal tarptautines taisykles

Ši direktyva netaikoma viešosioms sutartims, kurias reglamentuoja skirtingos procedūrinės taisyklės ir kurios yra sudaromos:

a) pagal tarptautinį susitarimą, sudarytą, vadovaujantis Sutartimi, tarp valstybės narės ir vienos ar kelių trečiųjų šalių dėl prekių ar darbų, skirtų bendram pasirašiusiųjų valstybių įgyvendinimui, arba pasirašiusiųjų valstybių naudojimuisi darbu arba paslaugomis, skirtomis bendram pasirašiusiųjų valstybių projekto įgyvendinimui ar naudojimuisi juo; apie visus susitarimus pranešama Komisijai, kuri gali konsultuotis su Patariamuoju viešųjų sutarčių komitetu, minėtu 77 straipsnyje;

b) pagal sudarytą tarptautinį susitarimą dėl karinių dalinių dislokavimo, susijusio su valstybės narės ar trečiosios šalies įmonėmis;

c) pagal konkrečią tarptautinės organizacijos procedūrą.

16 straipsnis

Ypatingos išimtys

Ši direktyva netaikoma viešojo paslaugų pirkimo sutartims:

a) dėl žemės, esamų pastatų arba kito nekilnojamojo turto arba teisių į juos įsigijimo ar nuomos bet kokiomis finansinėmis priemonėmis; tačiau ši direktyva yra taikoma finansinių paslaugų sutartims, bet kuria forma sudaromoms tuo pačiu metu, prieš arba po įsigijimo ar nuomos sutarčių sudarymo;

b) skirtoms įsigyti, vystyti, gaminti arba bendrai gaminti programų medžiagą, skirtą transliuotojams transliuoti, ir sutartims dėl transliacijos laiko.

c) dėl arbitražo arba taikinimo paslaugų;

d) dėl finansinių paslaugų, susijusių su vertybinių popierių ar kitų finansinių priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar perleidimu, visų pirma perkančiųjų organizacijų sandoriams gauti pinigų ar kapitalo, ir dėl centrinio banko paslaugų;

e) darbo sutartims;

f) dėl mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugų, išskyrus tas, kurių nauda atitenka išimtinai perkančiajai organizacijai ir yra panaudojama jos reikalams vykdyti, su sąlyga, kad už suteiktą paslaugą visiškai atsiskaito perkančioji organizacija.

17 straipsnis

Paslaugų koncesijos

Nepažeidžiant 3 straipsnio taikymo, ši direktyva netaikoma paslaugų koncesijoms, kaip apibrėžta 1 straipsnio 4 dalyje.

18 straipsnis

Paslaugų sutartys, sudarytos remiantis išimtine teise

Ši direktyva netaikoma viešosioms paslaugų sutartims, vienos perkančiosios organizacijos sudarytoms su kita perkančiąja organizacija arba su perkančiųjų organizacijų asociacija, remiantis išimtine teise, joms priklausančia pagal paskelbto įstatymo arba kito teisės akto nuostatą, kuri neprieštarauja Sutarčiai.

4 skirsnis

Speciali tvarka

19 straipsnis

Rezervuotos sutartys

Valstybės narės gali rezervuoti teisę dalyvauti viešųjų sutarčių sudarymo procedūrose globojamoms darbo grupėms arba numatyti, kad tokios sutartys gali būti vykdomos pagal globojamas įdarbinimo programas, kuriose dauguma darbuotojų yra asmenys su negalia, dėl savo negalios pobūdžio arba rimtumo negalintys dirbti įprastomis sąlygomis.

Skelbime apie pirkimą turi būti nuoroda į šią nuostatą.

III SKYRIUS

Tvarka, taikoma viešojo paslaugų pirkimo sutartims

20 straipsnis

II A priede išvardytos paslaugų pirkimo sutartys

Sutartys II A priede išvardytoms paslaugoms sudaromos 23–55 straipsniuose nustatyta tvarka.

21 straipsnis

II B priede išvardytos paslaugų pirkimo sutartys

Sutartys II B priede išvardytoms paslaugoms sudaromos išimtinai 23 straipsnyje ir 35 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

22 straipsnis

Mišrios paslaugų pirkimo sutartys, į kurias įeina II A ir II B prieduose išvardytos paslaugos

Sutartys, kurių objektas yra tiek II A, tiek II B prieduose išvardytos paslaugos, sudaromos 23–55 straipsniuose nustatyta tvarka, jeigu II A priede išvardytų paslaugų vertė yra didesnė už II B priede išvardytų paslaugų vertę. Kitais atvejais sutartys sudaromos 23 straipsnyje ir 35 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

Specialios taisyklės, reglamentuojančios specifikacijas ir pirkimo dokumentus

23 straipsnis

Techninės specifikacijos

1. VI priedo 1 punkte nustatyta, kad techninės specifikacijos nurodomos pirkimo dokumentacijoje, pavyzdžiui, skelbimuose apie pirkimus, pirkimo dokumentuose arba papildomuose dokumentuose. Visais įmanomais atvejais šios techninės specifikacijos turėtų būti apibrėžtos taip, kad jose būtų atsižvelgta į žmonių su negalia kriterijus arba į visiems vartotojams tinkamą projektą.

2. Techninės specifikacijos turi sudaryti vienodas sąlygas visiems dalyviams, jos neturi sukurti nepateisinamų kliūčių viešųjų pirkimų atvėrimui konkurencijai.

3. Nepažeidžiant privalomų nacionalinių techninių taisyklių, tiek kiek jos neprieštarauja Bendrijos teisei, specifikacijos formuluojamos:

a) arba nurodant technines specifikacijas, apibrėžtas VI priede, ir pirmumo tvarka nacionalinius standartus, kuriais perkeliami Europos standartai, Europos techninius liudijimus, bendras technines specifikacijas, tarptautinius standartus, kitas Europos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas arba, jei tokių nėra, nacionalinius standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalines technines specifikacijas, susijusias su darbų projektavimu, apskaičiavimu ir vykdymu bei produktų naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiu "arba lygiavertis";

b) arba rezultato apibūdinimo, arba funkciniais reikalavimais; į pastaruosius gali būti įtrauktos aplinkosaugos charakteristikos. Tačiau tokie parametrai privalo būti pakankamai tikslūs, kad konkurso dalyviai galėtų nustatyti sutarties objektą, o perkančiosios organizacijos galėtų sudaryti sutartį;

c) arba rezultato apibūdinimo ar funkciniais reikalavimais, minėtais b punkte, nurodant a punkte minėtas specifikacijas kaip priemonę nustatyti, ar laikomasi tokių rezultato apibūdinimo arba funkcinių reikalavimų;

d) arba remiantis a punkte minėtomis tam tikrų charakteristikų specifikacijomis ir remiantis rezultatų apibūdinimo ar funkciniais reikalavimais, minėtais b punkte, kitoms charakteristikoms.

4. Kai perkančioji organizacija pasinaudoja galimybe remtis šio straipsnio 3 dalies a punkte nurodytomis specifikacijomis, ji negali atmesti pasiūlymo tuo pagrindu, kad siūlomi produktai ir paslaugos neatitinka specifikacijų, kuriomis ji rėmėsi, jei dalyvis bet kokiomis tinkamomis priemonėmis įrodo savo pasiūlyme, ir toks įrodymas tenkina perkančiąją organizaciją, kad jo siūlomi sprendimai lygiaverčiu būdu atitinka techninėse specifikacijose apibrėžtus reikalavimus.

Tinkamos priemonės gali būti techninė gamintojo dokumentacija arba pripažintos įstaigos bandymų protokolas.

5. Kai perkančioji organizacija naudojasi šio straipsnio 3 dalyje numatyta galimybe nustatyti rezultatų apibūdinimo ar funkcinius reikalavimus, ji negali atmesti pasiūlymo prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti, kuris atitinka nacionalinį standartą, perkeliantį Europos standartą, Europos techninį liudijimą, bendrą techninę specifikaciją, tarptautinį standartą arba Europos standartizacijos įstaigos nustatytą techninių normatyvų sistemą, jei šiose specifikacijose yra nurodyti rezultato apibūdinimo ar funkciniai reikalavimai, kuriuos ji pati yra nustačiusi.

Dalyvis savo pasiūlyme bet kuriomis tinkamomis priemonėmis pateikia perkančiąją organizaciją įtikinančius įrodymus, kad atitinkantys standartą gaminys, paslauga ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos rezultato apibūdinimo ar funkcinius reikalavimus.

Tinkamos priemonės gali būti techninė gamintojo dokumentacija arba pripažintos įstaigos bandymų protokolas.

6. Kai perkančiosios organizacijos nustato aplinkosaugos charakteristikas, nurodydamos šio straipsnio 3 dalies b punkte minėtus rezultato apibūdinimo ar funkcinius reikalavimus, jos gali naudoti išsamias specifikacijas arba prireikus jų dalis, apibrėžtas Europos ar (daugia-) nacionaliniuose ekologiniuose ženkluose arba bet kokiame kitame ekologiniame ženkle, jei:

- tos specifikacijos yra tinkamos prekių ar paslaugų, kurios yra sutarties dalykas, ypatybėms apibrėžti,

- reikalavimai ženklui yra parengti remiantis moksline informacija,

- ekologiniai ženklai yra patvirtinti pagal tvarką, suteikiančią galimybę dalyvauti visiems suinteresuotiems asmenims, pavyzdžiui, valstybės įstaigoms, vartotojams, gamintojams, platintojams ir aplinkos apsaugos organizacijoms, ir

- jos yra prieinamos visoms suinteresuotoms šalims.

Perkančiosios organizacijos gali nurodyti, kad gaminiai ir paslaugos, pažymėti ekologiniais ženklais, laikomi atitinkančiais technines specifikacijas, nustatytas pirkimo dokumentuose; jos privalo priimti bet kurias kitas tinkamas įrodinėjimo priemones, pavyzdžiui, techninę gamintojo dokumentaciją arba pripažintos įstaigos bandymų protokolą.

7. Šiame straipsnyje "pripažintos įstaigos" – tai bandymų arba kalibravimo laboratorijos ir sertifikavimo įstaigos bei inspekcijos, kurios atitinka taikytinus Europos standartus.

Perkančiosios organizacijos priima kitose valstybėse narėse įsikūrusių pripažintų įstaigų sertifikatus.

8. Jei to nepateisina sutarties dalykas, techninėse specifikacijose negali būti nurodyti konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklai, patentai, rūšys ar konkreti kilmė ar gamyba, dėl ko tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų pašalinami. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti sutarties dalyko pagal 3 ir 4 dalis; toks nurodymas pateikiamas pridedant žodį "arba lygiavertis".

24 straipsnis

Alternatyvūs pasiūlymai

1. Jei sutarties sudarymo kriterijus yra ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, perkančiosios organizacijos gali leisti dalyviams pateikti alternatyvius pasiūlymus.

2. Skelbime dėl sutarties perkančiosios organizacijos nurodo, ar jos leidžia, ar ne teikti alternatyvius pasiūlymus: be šios nuorodos alternatyvius pasiūlymus teikti draudžiama.

3. Jei perkančiosios organizacijos leidžia alternatyvius pasiūlymus, jos pirkimo dokumentuose nurodo minimalius reikalavimus, kuriuos turi atitikti alternatyvūs pasiūlymai, ir konkrečius reikalavimus jiems pateikti.

4. Perkančiosios organizacijos atsižvelgia tik į tuos alternatyvius pasiūlymus, kurie atitinka jiems šių organizacijų keliamus minimalius reikalavimus.

Sudarydamos viešojo prekių ar paslaugų pirkimo sutartis, perkančiosios organizacijos, kurios leidžia alternatyvius pasiūlymus, negali atmesti alternatyvaus pasiūlymo vien tik tuo pagrindu, kad jei jis būtų išrinktas, vietoj viešojo prekių pirkimo sutarties būtų sudaroma viešojo paslaugų pirkimo sutartis arba vietoj viešojo paslaugų pirkimo sutarties būtų sudaroma viešojo prekių pirkimo sutartis.

25 straipsnis

Subranga

Pirkimo dokumentuose perkančioji organizacija gali paprašyti arba valstybė narė gali reikalauti paprašyti dalyvio savo pasiūlyme nurodyti sutarties dalį, kurią jis ketina subrangos sutartimi pavesti įvykdyti tretiesiems asmenims, ir numatomus subrangovus.

Toks nurodymas neturi daryti įtakos pagrindinio ūkio subjekto atsakomybei.

26 straipsnis

Sutarčių įvykdymo sąlygos

Perkančiosios organizacijos gali nustatyti specialias sąlygas, susijusias su sutarties įvykdymu, jei jos atitinka Bendrijos teisę ir yra nurodytos skelbime apie pirkimą arba specifikacijose. Sutarties įvykdymo sąlygos visų pirma gali būti susijusios su socialinėmis ir aplinkos apsaugos reikmėmis.

27 straipsnis

Prievolės, susijusios su mokesčiais, aplinkos apsauga, darbo saugos nuostatomis ir darbo sąlygomis

1. Perkančioji organizacija gali pati arba valstybės narės įpareigojimu pirkimo dokumentuose nurodyti įstaigą ar įstaigas, iš kurių kandidatas ar dalyvis gali gauti atitinkamą informaciją apie prievoles, susijusias su mokesčiais, aplinkos apsauga, darbo saugos nuostatomis ir darbo sąlygomis, kurios galioja valstybėje narėje, regione ar vietovėje, kur bus atliekami darbai ar bus teikiamos paslaugos, ir kurios taikomos darbams, vykdomiems vietoje, arba paslaugoms, teikiamoms sutarties vykdymo metu.

2. Perkančioji organizacija, kuri pateikia šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, paprašo sutarties sudarymo procedūros metu dalyvių arba kandidatų nurodyti kad jie, rengdami pasiūlymą, atsižvelgė į darbo saugos nuostatas ir darbo sąlygas, galiojančias ten, kur bus atliekami darbai ar teikiamos paslaugos.

Pirmoji pastraipa neturi pažeisti 55 straipsnio nuostatų taikymo dėl pasiūlymų, kuriuose siūloma labai maža kaina, nagrinėjimo.

V SKYRIUS

Procedūros

28 straipsnis

Atvirų, ribotų ir derybų procedūrų bei konkurencinio dialogo taikymas

Sudarydamos viešojo pirkimo sutartis, perkančiosios organizacijos taiko nacionalines procedūras, pritaikytas šiai direktyvai.

Jos sudaro tokias viešojo pirkimo sutartis atvirų arba ribotų konkursų būdu. Esant ypatingoms aplinkybėms, aiškiai apibrėžtoms 29 straipsnyje, perkančiosios organizacijos gali sudaryti viešojo pirkimo sutartis konkurencinio dialogo būdu. Tam tikrais atvejais ir esant aplinkybėms, aiškiai apibrėžtoms 30 ir 31 straipsniuose, jos gali taikyti derybų procedūrą, tiek skelbdamos, tiek ir neskelbdamos skelbimo apie pirkimą.

29 straipsnis

Konkurencinis dialogas

1. Ypač sudėtingų sutarčių atveju valstybės narės gali numatyti, kad kai perkančiosios organizacijos mano jog, jų nuomone, neįmanoma sudaryti sutarties atviro arba riboto konkurso būdu, tai jos, remdamosi šiuo straipsniu, galėtų taikyti konkurencinį dialogą.

Viešoji sutartis sudaroma taikant tiktai ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo sutarties sudarymo kriterijų.

2. Perkančiosios organizacijos paskelbia skelbimą apie pirkimą, jame nurodydamos savo poreikius ir reikalavimus, juos apibrėždamos tokiame skelbime ir (arba) aprašomajame dokumente.

3. Perkančiosios organizacijos su kandidatais, atrinktais 44–52 straipsniuose pateiktų atitinkamų nuostatų nustatyta tvarka, pradeda dialogą, kurio tikslas nustatyti bei apibrėžti priemones, geriausiai atitinkančias perkančiųjų organizacijų poreikius. Su tokio dialogo metu pasirinktais kandidatais jos gali aptarti visus sutarties aspektus.

Dialogo metu perkančiosios organizacijos dalyviams užtikrina vienodas sąlygas. Jie neturi būti diskriminuojami ypač suteikiant informaciją, kad vieni dalyviai neįgytų pranašumo kitų atžvilgiu.

Perkančiosios organizacijos negali be dialoge dalyvaujančio kandidato sutikimo atskleisti kitiems dalyviams jo/jos siūlomų sprendimų arba kitos pateiktos konfidencialios informacijos.

4. Perkančiosios organizacijos gali numatyti, kad procedūra vyktų viena po kitos sekančiomis pakopomis, kad būtų galima, taikant skelbime apie pirkimą ar aprašomajame dokumente nustatytus kriterijus, sumažinti dialogo metu aptartinų sprendimų skaičių. Skelbime apie pirkimą arba aprašomajame dokumente turi būti nurodyta, kad gali būti pasinaudota šia galimybe.

5. Perkančioji organizacija tęsia tokį dialogą iki tol, kol ji gali priimti sprendimą arba sprendimus, kurie atitinka jos poreikius, jei reikia, prieš tai juos palyginusi.

6. Perkančiosios organizacijos, paskelbusios, kad dialogas yra baigtas ir apie tai pranešusios dalyviams, prašo jų pateikti galutinius pasiūlymus, kurie remtųsi sprendimu arba sprendimais, pateiktais ir smulkiai apibūdintais dialogo metu. Šiuose pasiūlymuose turi būti visi projektui įvykdyti reikalingi ir reikalaujami elementai.

Perkančiajai organizacijai pareikalavus, šie pasiūlymai gali būti paaiškinti, smulkiai apibūdinti ir patikslinti. Tačiau toks paaiškinimas, smulkus apibūdinimas ir patikslinimas arba papildoma informacija negali pakeisti pagrindinių pasiūlymo ar kvietimo pateikti pasiūlymą aspektų, kurių pakeitimai, tikėtina, galėtų apriboti arba iškreipti konkurenciją arba turėti diskriminacinį poveikį.

7. Perkančiosios organizacijos įvertina gautus pasiūlymus, remdamosi kriterijais sutarčiai sudaryti, kurie nurodyti skelbime apie pirkimą arba aprašomajame dokumente, ir pasirenka ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą 53 straipsnyje nustatyta tvarka.

Perkančiajai organizacijai paprašius, dalyvis, kuris yra įvertintas kaip pateikęs ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, turi patikslinti pasiūlymo aspektus arba patvirtinti pasiūlyme esančius įsipareigojimus, su sąlyga, kad dėl to nebus pakeisti esminiai pasiūlymo ar kvietimo pateikti pasiūlymą aspektai, ir tai nesukels pavojaus iškraipyti konkurenciją ar nesąlygos diskriminacijos.

8. Perkančiosios organizacijos gali nustatyti prizus arba mokėjimus dialogo dalyviams.

30 straipsnis

Atvejai, pateisinantys derybų procedūros taikymą, iš anksto paskelbiant skelbimą apie pirkimą

1. Perkančiosios organizacijos gali sudaryti viešąsias sutartis skelbiamų derybų būdu po to, kai paskelbia skelbimą apie pirkimą, šiais atvejais:

a) esant netinkamiems pasiūlymams arba kai pateikiami su nacionalinėmis nuostatomis, atitinkančiomis 4, 24, 25, 27 bei VII skyriaus straipsnius, nesuderinami pasiūlymai po to, kai paskelbiamas atviras arba ribotas konkursas arba konkurencinis dialogas, jeigu tik iš esmės nepakeičiamos pradinės pirkimo sutarties sąlygos.

Perkančiosios organizacijos nėra įpareigotos skelbti skelbimą apie pirkimą, kai į derybų procedūrą jos įtraukia visus ir tik tuos dalyvius, kurie atitinka 45–52 straipsniuose numatytus kriterijus, ir kurie prieš tai vykusio atviro, riboto konkurso ar konkurencinio dialogo metu pateikė pasiūlymus pagal formalius pasiūlymų pateikimo tvarkos reikalavimus;

b) išskirtiniais atvejais, kai dėl darbų, prekių arba paslaugų pobūdžio arba su tuo susijusios rizikos neįmanoma iš anksto nustatyti bendros kainos;

c) kai dėl teikiamų paslaugų, inter alia, II A priedo 6 kategorijos paslaugų, ir intelektualinių paslaugų, pavyzdžiui, apimančių darbų projektavimą, pobūdžio neįmanoma pakankamai tiksliai nurodyti sutarties specifikacijų, leidžiančių sudaryti sutartį su geriausią pasiūlymą pateikusiu dalyviu pagal taisykles, taikomas atviroms arba ribotoms procedūroms;

d) viešojo darbų pirkimo sutarčių atveju, kai darbų tikslas yra tik moksliniai tyrimai, bandymai ar taikomoji veikla, ir jais nesiekiama komercinės naudos ar su moksliniais tyrimais bei taikomąja veikla susijusių išlaidų kompensavimo;

2. 1 dalyje nurodytais atvejais perkančiosios organizacijos derasi su dalyviais dėl jų pateiktų pasiūlymų, kad būtų galima juos suderinti su reikalavimais, kuriuos jos nustatė skelbime apie pirkimą, specifikacijose ir, jei tokie yra, papildomuose dokumentuose, ir išsirinkti geriausią pasiūlymą 53 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

3. Derybų metu perkančiosios organizacijos užtikrina vienodas sąlygas visiems dalyviams. Ypač teikdamos informaciją jos neturi diskriminuoti vienų dalyvių kitų naudai.

4. Perkančiosios organizacijos gali derybų procedūrai nustatyti viena po kitos sekančias pakopas, kad būtų galima, taikantskelbime apie pirkimą arba specifikacijose nurodytus kriterijus, sumažinti pasiūlymų, dėl kurių vėliau būtų deramasi, skaičių. Skelbime apie pirkimą arba specifikacijose turi būti nurodyta, ar yra pasinaudota šia galimybe.

31 straipsnis

Atvejai, pateisinantys derybų procedūros taikymą, kai skelbimas apie pirkimą nėra skelbiamas

Perkančiosios organizacijos gali sudaryti viešąsias sutartis skelbiamų derybų būdu, iš anksto neskelbdamos skelbimo apie pirkimą, tokiais atvejais:

1) viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių atvejais:

a) kai apskritai nebuvo pateikta pasiūlymų arba nebuvo pateikta tinkamų pasiūlymų arba prašymų po to, kai paskelbiamas atviras arba ribotas konkursas, jeigu tik tai iš esmės nepakeičia pradinės pirkimoių sutarties sąlygų ir esant sąlygai, kad Komisijai to paprašius, jai pateikiama ataskaita;

b) kai dėl techninių, meninių priežasčių arba dėl priežasčių, susijusių su išskirtinių teisių apsauga, sutartis gali būti sudaroma tik su konkrečiu ūkio subjektu;

c) tiek, kiek tai yra griežtai būtina, kai dėl ypatingos skubos, sukeltos įvykių, kurių perkančiosios organizacijos negalėjo numatyti, neįmanoma laikytis terminų, taikomų atviroms, ribotoms procedūroms arba, kaip numatyta 30 straipsnyje, derybų procedūroms paskelbiant skelbimą apie pirkimą. Aplinkybės, kuriomis pateisinama ypatinga skuba, jokiu būdu negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos;

2) viešojo prekių pirkimo sutarčių atvejais:

a) kai numatomos tiekti prekės yra pagamintos tiktai mokslinių tyrimų, eksperimentavimo, studijų ar taikomosios veiklos tikslais; ši nuostata netaikoma masinei gamybai, kuria siekiama sustiprinti komercinį pajėgumą arba padengti mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos išlaidas;

b) kai sutartis yra sudaroma su pirminiu tiekėju dėl papildomų tiekimų, skirtų iš dalies pakeisti įprastines prekes arba įrenginius arba padidinti esamus prekių kiekius arba įrenginius, kai pakeitus tiekėją perkančiajai organizacijai reikėtų įsigyti medžiagas, turinčias kitokias technines charakteristikas, ir dėl to atsirastų nesuderinamumas arba per dideli techniniai eksploatacijos ir priežiūros sunkumai; tokių sutarčių, kaip ir pasikartojančių sutarčių, trukmė paprastai negali viršyti trejų metų;

c) kai prekės kotiruojamos ir perkamos prekių biržoje;

d) kai sudaromos sutartys prekių pirkimui ypač palankiomis sąlygomis iš tiekėjo, kuris galutinai likviduoja savo verslą, arba iš bankrutavusios įmonės administratoriaus ar likvidatoriaus, susitarus su kreditoriais arba taikant kokią nors panašią procedūrą pagal nacionalinius įstatymus ar kitus teisės aktus;

3) kai atitinkama viešojo paslaugų pirkimo sutartis sudaroma po projekto konkurso ir, laikantis taikytinų taisyklių, turi būti sudaryta su to konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų; pastaruoju atveju visi laimėtojai kviečiami dalyvauti derybose;

4) viešojo darbų ir paslaugų pirkimo sutarčių atvejais:

a) kai sutartys sudaromos papildomiems darbams ar paslaugoms, kurios neįėjo į svarstytą pradinį projektą arba į pirmąją sudarytą sutartį, tačiau kurios dėl nenumatytų aplinkybių tapo būtinos sutartyje numatytų darbų ar paslaugų įvykdymui/teikimui, su sąlyga, kad sutartis yra sudaroma su ūkio subjektu, vykdančiu tokius darbus ar teikiančiu tokias paslaugas:

- kai tokie papildomi darbai arba paslaugos negali būti techniškai arba ekonomiškai atskirti nuo pradinės sutarties, nesukeliant didelių sunkumų perkančiosioms organizacijoms,

arba

- kai tokie darbai arba paslaugos, nors jos ir gali būti atskirtos nuo pradinės sutarties įvykdymo, yra būtinai reikalingi sutarčiai įvykdyti.

Tačiau bendra sutarčių, sudarytų dėl papildomų darbų arba paslaugų, vertė neturi viršyti 50 % pradinės pirkimo sutarties sumos;

b) naujiems darbams arba paslaugoms, kurie yra pakartojimas panašių darbų arba paslaugų, patikėtų tam pačiam ūkio subjektui, su kuriuo perkančioji organizacija sudarė ankstesnę sutartį, jei tik tokie darbai arba paslaugos atitinka pagrindinį projektą, kuriam vykdyti, remiantis atvira arba ribota procedūromis, buvo sudaryta pradinė sutartis.

Kai tik konkursui pateikiamas pirmasis projektas, perkančiosios organizacijos, taikydamos 7 straipsnio nuostatas, turi atskleisti galimo šios procedūros panaudojimo faktą bei atsižvelgti į visą numatomą paskesnių darbų ar paslaugų kainą.

Ši procedūra gali būti taikoma tik per pirmuosius trejus metus po pradinės pirkimo sutarties sudarymo.

32 straipsnis

Preliminarieji susitarimai

1. Valstybės narės gali numatyti, kad perkančiosios organizacijos gali sudaryti preliminariuosius susitarimus.

2. Norėdamos sudaryti preliminarųjį susitarimą, perkančiosios organizacijos laikosi šioje direktyvoje nurodytų procedūros taisyklių visose pakopose, iki pat sutarčių pagal preliminarųjį susitarimą sudarymo. Preliminariojo susitarimo šalys pasirenkamos remiantis 53 straipsnyje apibrėžtais sutarties sudarymo kriterijais.

Sutartys pagal preliminarųjį susitarimą sudaromos laikantis procedūrų, apibrėžtų 3 ir 4 dalyse. Šias procedūras galima taikyti tik tarp perkančiųjų organizacijų ir ūkio subjektų, kurie nuo pat pradžių buvo preliminariojo susitarimo šalimis.

Sudarant sutartis, besiremiančias preliminariuoju susitarimu, šalys jokiomis aplinkybėmis negali iš esmės keisti preliminariojo susitarimo sąlygų, ypač 3 dalyje nurodytu atveju.

Preliminariojo susitarimo terminas negali būti ilgesnis nei ketveri metai, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus, ypač pateisinant tai preliminariojo susitarimo dalyku.

Perkančiosios organizacijos negali naudoti preliminariųjų susitarimų nesąžiningai ar siekdamos užkirsti kelią konkurencijai, ją apriboti ar iškraipyti.

3. Jei preliminarusis susitarimas sudarytas su vienu ūkio subjektu, sutartys, besiremiančios tokiu susitarimu, sudaromos remiantis jame nustatytomis sąlygomis.

Sudarydamos tokias sutartis perkančiosios organizacijos gali raštu kreiptis į ūkio subjektą, kuris yra susitarimo šalimi, prašydamos šio tinkamai papildyti pasiūlymą.

4. Sudarant preliminarųjį susitarimą su keliais ūkio subjektais, jų turi būti ne mažiau kaip trys, jei yra pakankamas skaičius ūkio subjektų, atitinkančių atrankos kriterijus, ir (arba) priimtinų pasiūlymų, kurie atitinka kriterijus sutarčiai sudaryti.

Sutartys, besiremiančios preliminariaisiais susitarimais su keliais ūkio subjektais, gali būti sudarytos šiais atvejais pasirinktinai:

- taikant preliminariojo susitarimo sąlygas ir iš naujo neskelbiant konkurso, arba

- jei preliminariajame susitarime numatytos ne visos sąlygos, šalys dalyvauja konkurse tokiomis pačiomis ir, jei reikia, tiksliau suformuluotomis sąlygomis, taip pat, atitinkamai, kitomis sąlygomis, nurodytomis preliminariojo susitarimo specifikacijose, laikantis šios procedūros:

a) prieš sudarydamos kiekvieną sutartį perkančiosios organizacijos raštu kreipiasi į ūkio subjektus, galinčius įvykdyti sutartį;

b) perkančiosios organizacijos nustato pakankamą terminą pasiūlymams kiekvienai konkrečiai sutarčiai pateikti, atsižvelgdamos į tokius veiksnius kaip, pavyzdžiui, sutarties objekto sudėtingumas ir laikas, kurio reikia pasiūlymams atsiųsti;

c) pasiūlymai pateikiami raštu, o jų turinys yra konfidencialus tol, kol nesibaigia atsakymui skirtas terminas;

d) perkančiosios organizacijos sudaro kiekvieną sutartį su dalyviu, pateikusiu geriausią pasiūlymą pagal preliminariojo susitarimo specifikacijose nustatytus sutarties sudarymo kriterijus.

33 straipsnis

Dinaminės pirkimo sistemos

1. Valstybės narės gali numatyti, kad perkančiosios organizacijos gali naudoti dinamines pirkimo sistemas.

2. Siekdamos sudaryti dinaminę pirkimo sistemą, perkančiosios organizacijos laikosi atviros procedūros taisyklių visuose jos etapuose iki pat išrenkant konkurso laimėtojus, su kuriais bus sudaromos sutartys pagal šią sistemą. Visiems dalyviams, kurie atitinka atrankos kriterijus ir yra pateikę orientacinį pasiūlymą, atitinkantį specifikaciją ir bet kuriuos galimus papildomus dokumentus, leidžiama dalyvauti sistemoje; orientaciniai pasiūlymai gali būti patobulinti bet kuriuo metu, su sąlyga, kad jie ir toliau atitinka specifikaciją. Sudarydamos šią sistemą ir pagal ją sudarydamos sutartis, perkančiosios organizacijos naudojasi tik elektroninėmis priemonėmis pagal 42 straipsnio 2–5 dalis.

3. Sudarydamos dinaminę pirkimo sistemą, perkančiosios organizacijos:

a) paskelbia skelbimą apie pirkimą, aiškiai nurodydamos, kad taikoma dinaminė pirkimo sistema;

b) specifikacijoje, be kita ko, taip pat nurodo numatomų pirkimų pobūdį pagal tą sistemą, o taip pat ir visą būtiną informaciją apie pirkimo sistemą, naudojamą elektroninę įrangą, techninio prisijungimo priemones bei specifikacijas;

c) paskelbusios skelbimą ir iki tol, kol sistema nustos galioti, elektroninėmis priemonėmis suteikia galimybę nevaržomai, tiesiogiai ir be apribojimų susipažinti su specifikacija ir bet kuriais papildomais dokumentais ir skelbime nurodo interneto adresą, kuriuo su tokiais dokumentais galima susipažinti.

4. Per visą dinaminės pirkimo sistemos galiojimo laiką perkančiosios organizacijos visiems ūkio subjektams suteikia galimybę pateikti orientacinį pasiūlymą ir dalyvauti sistemoje šio straipsnio 2 dalyje nurodytomis sąlygomis. Jos užbaigia vertinimą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo orientacinio pasiūlymo pateikimo dienos. Tačiau vertinimo terminą jos gali pratęsti, jei per tą laiką nėra išduotas kvietimas pateikti pasiūlymą.

Perkančioji organizacija šios straipsnio dalies pirmojoje pastraipoje minėtam dalyviui kiek įmanoma anksčiau praneša apie leidimą dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje arba apie jo orientacinio pasiūlymo atmetimą.

5. Kiekvienai konkrečiai sutarčiai turi būti išduotas kvietimas pateikti pasiūlymą. Prieš išduodamos kvietimą pateikti pasiūlymą, perkančiosios organizacijos paskelbia supaprastintą skelbimą apie pirkimą, kviesdamos visus suinteresuotus ūkio subjektus pagal šio straipsnio 4 dalį pateikti orientacinį pasiūlymą per nustatytą laiką, kuris negali būti trumpesnis kaip 15 dienų nuo tos dienos, kurią buvo išsiųstas supaprastintas skelbimas. Perkančiosios organizacijos negali tęsti konkurso procedūrų, kol jos nėra užbaigusios visų per tą laiką gautų orientacinių pasiūlymų vertinimo.

6. Perkančiosios organizacijos pakviečia visus dalyvius, kuriems leista dalyvauti sistemoje, pateikti pasiūlymą kiekvienai konkrečiai sutarčiai, kuri bus sudaryta pagal tą sistemą. Tuo tikslu jos nustato terminą pasiūlymams pateikti.

Jos sudaro sutartį su dalyviu, kuris pateikė geriausią pasiūlymą, remdamosi pasiūlymų vertinimo kriterijais, nustatytais skelbime dėl sutarties, kuriame pranešama apie dinaminės pirkimo sistemos sudarymą. Šie kriterijai, prireikus, gali būti suformuluoti tiksliau kvietime, nurodytame pirmoje pastraipoje.

7. Dinaminė pirkimo sistema negali trukti ilgiau kaip ketverius metus, išskyrus tinkamai pagrįstus išimtinius atvejus.

Perkančiosios organizacijos negali naudoti šios sistemos, siekdamos užkirsti kelią konkurencijai, ją apriboti ar iškraipyti.

Suinteresuotiems ūkio subjektams arba sistemos šalims negali būti pateiktos jokios mokėtinos sąskaitos.

34 straipsnis

Viešojo darbų pirkimo sutartys: specialios taisyklės, taikomos dotuojamoms būsto programoms

Tuo atveju, kai viešoji sutartis, susijusi su dotuojamos būsto programos projekto parengimu ir įgyvendinimu, dėl jos dydžio ir sudėtingumo bei numatytos darbų trukmės reikalauja, kad planavimas iš pradžių būtų pagrįstas glaudžiu grupės, į kurią įeina perkančiųjų organizacijų atstovai, ekspertai ir atsakingas už darbų atlikimą rangovas, bendradarbiavimu, galima patvirtinti specialią sutarties sudarymo procedūrą, siekiant pasirinkti labiausiai tinkantį įtraukti į grupę rangovą.

Ypač svarbu, kad perkančiosios organizacijos skelbime apie pirkimą pateiktų kiek įmanoma tikslesnį darbų, kuriuos reikia atlikti, aprašymą, kuris sudarytų galimybę susidomėjusiems rangovams suformuoti tinkamą projekto idėją. Be to, perkančiosios organizacijos, remdamosi 45–52 straipsniuose numatytais kokybiniais atrankos kriterijais, minėtame skelbime apie pirkimą nurodo asmenines, technines bei finansines sąlygas, kurias turi atitikti kandidatai.

Kai yra patvirtinama minėta procedūra, perkančiosios organizacijos taiko 2, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 ir 45–52 straipsnius.

VI SKYRIUS

Skelbimo ir skaidrumo taisyklės

1 skirsnis

Skelbimų publikavimas

35 straipsnis

Skelbimai

1. Perkančiosios organizacijos, kaip aprašyta VIII priedo 2 dalies b punkte, Komisijos publikuojamuose išankstiniuose informaciniuose skelbimuose arba pačios savo skelbiamame "pirkėjo profilyje", pateikia:

a) prekių pirkimo sutarčių atveju: numatomą bendrą sutarčių arba preliminariųjų susitarimų, kuriuos jos numato sudaryti per ateinančius 12 mėnesių, vertę pagal produkto sritį, kai visa numatoma vertė, atsižvelgiant į 7 ir 9 straipsnių nuostatas, yra lygi arba didesnė kaip 750000 eurų.

Perkančiosios organizacijos nustato produkto sritį remdamosi CPV nomenklatūra.

b) paslaugų pirkimo sutarčių atveju: numatomą bendrą sutarčių arba preliminariųjų susitarimų, kuriuos jos numato sudaryti per ateinančius 12 mėnesių, pagal kiekvieną II A priede išvardytų paslaugų kategoriją, vertę, kai visa tokia vertė, atsižvelgiant į 7 ir 9 straipsnių nuostatas, yra lygi ar didesnė kaip 750000 eurų.

c) darbų pirkimo sutarčių atveju: pagrindines darbų pirkimo sutarčių arba preliminariųjų susitarimų, kuriuos jos numato sudaryti per ateinančius 12 mėnesių ir kurių numatoma vertė, atsižvelgiant į 9 straipsnio nuostatas, yra lygi arba didesnė už 7 straipsnyje nustatytą ribą, charakteristikas.

Skelbimai, minėti a ir b punktuose, siunčiami Komisijai arba skelbiami "pirkėjo profilyje" kuo greičiau, prasidėjus biudžetiniams metams.

Skelbimas, minėtas c pastraipoje, siunčiamas Komisijai arba skelbiamas "pirkėjo profilyje" kuo greičiau po to, kai priimamas sprendimas, patvirtinantis darbų pirkimo sutarčių arba preliminariųjų susitarimų, kuriuos perkančiosios organizacijos ketina sudaryti, planus.

Perkančiosios organizacijos, kurios skelbia išankstinį informacinį skelbimą savo "pirkėjo profiliuose", Komisijai elektroniniu būdu siunčia pranešimą apie išankstinio informacinio skelbimo publikavimą "pirkėjo profilyje" naudodamos VIII priedo 3 punkte nurodytus skelbimo siuntimo formatą ir vadovaudamosi nustatytomis procedūromis.

Skelbimų, minėtų a, b ir c pastraipose, publikavimas yra privalomas tik tais atvejais, kai perkančiosios organizacijos pasinaudoja galimybe sutrumpinti pasiūlymų priėmimo terminus, nustatytus 38 straipsnio 4 dalyje.

Ši straipsnio dalis netaikoma derybų procedūroms iš anksto neskelbiant skelbimo apie pirkimą.

2. Perkančiosios organizacijos, norinčios sudaryti viešąją sutartį arba preliminarųjį susitarimą pagal atviras, ribotas procedūras arba derybų būdu iš anksto skelbiant skelbimą apie pirkimą, kaip numatyta 30 straipsnyje, arba 29 straipsnyje numatytomis sąlygomis konkurencinio dialogo būdu, savo ketinimus paskelbia skelbime apie pirkimą.

3. Perkančiosios organizacijos, norinčios sudaryti dinaminę pirkimo sistemą, savo ketinimus paskelbia skelbime apie pirkimą.

Perkančiosios organizacijos, norinčios sudaryti sutartį, kuri remiasi dinamine pirkimo sistema, savo ketinimus paskelbia supaprastintame skelbime apie pirkimą.

4. Perkančiosios organizacijos, sudariusios sutartį arba preliminarųjį susitarimą, ne vėliau kaip per 48 dienas po sutarties arba preliminariojo susitarimo sudarymo siunčia skelbimą apie konkurso rezultatus.

Preliminariųjų susitarimų, sudarytų 32 straipsnyje nustatyta tvarka, atveju perkančiosios organizacijos neprivalo siųsti skelbimo apie kiekvieno konkurso, kuris remiasi šiuo susitarimu, rezultatus.

Perkančiosios organizacijos, sudariusios sutartį, kuri remiasi dinamine pirkimo sistema, siunčia skelbimą ne vėliau kaip per 48 dienas po kiekvienos sutarties sudarymo. Tačiau jos gali šiuos skelbimus grupuoti kas ketvirtį. Šiuo atveju jos siunčia sugrupuotus skelbimus ne vėliau kaip per 48 dienas pasibaigus kiekvienam ketvirčiui.

Viešojo paslaugų pirkimo sutarčių, išvardytų II B priede, atveju perkančiosios organizacijos skelbime nurodo, ar jos sutinka, kad jis būtų paskelbtas. Komisija parengia taisykles statistinėms ataskaitoms, sudaromoms remiantis minėtais skelbimais dėl šių paslaugų pirkimo sutarčių, rengti ir šioms ataskaitoms skelbti 77 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Jei paskelbta tam tikra informacija apie sutarties arba preliminariojo susitarimo sudarymą trukdytų teisėtvarkos institucijoms arba kitaip prieštarautų visuomenės interesams, arba kenktų tam tikrų viešųjų ir privačiųjų ūkio subjektų teisėtiems komerciniams interesams, arba galėtų pakenkti sąžiningai konkurencijai tarp jų, tokia informacija gali būti neskelbiama.

36 straipsnis

Skelbimų publikavimo forma ir būdai

1. Į 77 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisijos patvirtintos standartinės formos skelbimus įtraukiama VII A priede nurodyta informacija, be to, jei reikia, bet kokia kita perkančiosios organizacijos nuomone naudinga informacija.

2. Perkančiosios organizacijos skelbimus Komisijai siunčia elektroninėmis priemonėmis, laikydamosi perdavimo formato ir procedūrų, nurodytų VIII priedo 3 punkte, arba kitomis priemonėmis. Supaprastinto konkurso, apibrėžto 38 straipsnio 8 dalyje, atveju pranešimai siunčiami telefaksu arba elektroninėmis priemonėmis, laikantis perdavimo formato ir procedūrų, nurodytų VIII priedo 3 punkte.

Skelbimai publikuojami laikantis techninių publikavimo charakteristikų, nurodytų VIII priedo 1 punkto a ir b papunkčiuose.

3. Skelbimai, parengti ir perduoti elektroninėmis priemonėmis, laikantis perdavimo formato ir procedūrų, nurodytų VIII priedo 3 punkte, skelbiami ne vėliau kaip per penkias dienas nuo jų atsiuntimo.

Pranešimai, kurie yra atsiųsti ne elektroninėmis priemonėmis, laikantis perdavimo formato ir procedūrų, nurodytų VIII priedo 3 punkte, skelbiami ne vėliau kaip per 12 dienų nuo jų perdavimo dienos arba, supaprastintos procedūros, nurodytos 38 straipsnio 8 dalyje, atveju, ne vėliau kaip per penkias dienas nuo jų perdavimo dienos.

4. Išsamūs skelbimai apie pirkimą viena iš perkančiosios organizacijos pasirinktų oficialiųjų Bendrijos kalbų, ir tik šis tekstas originalo kalba laikomas vieninteliu autentišku tekstu. Kiekvieno skelbimo svarbių elementų santrauka skelbiama kitomis oficialiosiomis kalbomis.

Skelbimų, kuriuos skelbia Komisija, išlaidas dengia Bendrija.

5. Skelbimai ir jų turinys negali būti skelbiami nacionaliniu lygiu anksčiau, nei jie yra išsiųsti Komisijai.

Nacionaliniu lygmeniu paskelbtuose skelbimuose negali būti tokios informacijos, kurios nėra Komisijai nusiųstuose skelbimuose arba 35 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nustatyta tvarka, kitokios informacijos, nei informacija, paskelbta "pirkėjo profilyje", tačiau juose turi būti nurodyta skelbimo išsiuntimo Komisijai arba skelbimo publikavimo "pirkėjo profilyje" data.

Išankstiniai informaciniai skelbimai negali būti skelbiami "pirkėjo profilyje", prieš tai nenusiuntus Komisijai pranešimo apie ketinimą juos skelbti tokia forma; juose turi būti nurodyta tokio išsiuntimo data.

6. Skelbimų, kurie yra atsiųsti ne elektroninėmis priemonėmis, laikantis perdavimo formato ir procedūrų, nurodytų VIII priedo 3 punkte, apimtis neturi viršyti maždaug 650 žodžių.

7. Perkančiosios organizacijos turi sugebėti įrodyti, kada skelbimai buvo išsiųsti.

8. Komisija perkančiajai organizacijai pateikia atsiųstos informacijos paskelbimo patvirtinimą, nurodydama datą, kai ji buvo paskelbta. Toks patvirtinimas yra paskelbimo įrodymas.

37 straipsnis

Neprivalomas paskelbimas

Perkančiosios organizacijos gali 36 straipsnyje nustatyta tvarka publikuoti skelbimus dėl viešųjų sutarčių, kurioms netaikomas šioje direktyvoje numatytas paskelbimo reikalavimas

2 skirsnis

Terminai

38 straipsnis

Paraiškų dalyvauti pirkime ir pasiūlymų priėmimo terminai

1. Nustatydamos prašymų dalyvauti pirkime ir pasiūlymų priėmimo terminus, perkančiosios organizacijos ypač atsižvelgia į sutarties sudėtingumą ir pasiūlymams parengti reikalingą laiką, nepažeisdamos šiame straipsnyje nustatytų būtiniausių terminų.

2. Atvirų procedūrų atveju minimalus terminas pasiūlymams priimti – 52 dienos nuo skelbimo apie pirkimą išsiuntimo dienos.

3. Ribotų procedūrų, derybų procedūrų paskelbiant 30 straipsnyje nurodytą skelbimą apie pirkimą atvejais ir konkurencinio dialogo atveju:

a) minimalus paraiškų dalyvauti pirkime priėmimo terminas – 37 dienos nuo skelbimo apie pirkimą išsiuntimo dienos;

b) ribotų procedūrų atveju minimalus pasiūlymų priėmimo terminas – 40 dienų nuo pakvietimo dalyvauti pirkime išsiuntimo dienos.

4. Jei perkančiosios organizacijos yra paskelbusios išankstinį informacinį skelbimą, minimalus pasiūlymų, nurodytų 2 dalyje ir 3 dalies b punkte, priėmimo terminas paprastai gali būti sutrumpinamas iki 36 dienų, bet jokiu būdu negali būti trumpesnis kaip 22 dienos nuo pranešimo išsiuntimo dienos.

Atvirų procedūrų atveju terminas skaičiuojamas nuo dienos, kurią buvo išsiųstas skelbimas apie pirkimą, o ribotų procedūrų atveju – nuo dienos, kai buvo išsiųstas kvietimas dalyvauti konkurse.

Tokie sutrumpinti terminai, nurodyti pirmoje pastraipoje, leidžiami su sąlyga, kad išankstiniame informaciniame skelbime yra pateikta visa informacija, kurios reikalaujama VII A priede pateikiant skelbimą apie pirkimą, jei ši informacija yra prieinama skelbimo publikavimo metu, o išankstinis informacinis pranešimas išsiųstas skelbti likus ne mažiau kaip 52 dienoms ir ne daugiau kaip 12 mėnesių iki tos dienos, kai buvo išsiųstas skelbimas apie pirkimą.

5. Kai skelbimai yra parengiami ir perduodami elektroninėmis priemonėmis, laikantis VIII priedo 3 punkte nurodyto formato ir perdavimo procedūrų, pasiūlymų, nurodytų 2 ir 4 dalyse, esant atviroms procedūroms, priėmimo terminai ir paraiškų dalyvauti ribotose, derybų procedūrose bei konkurenciniame dialoge, priėmimo terminai nurodyti 3 dalies a punkte, gali būti sutrumpinti septyniomis dienomis.

6. Terminai pasiūlymams, nurodytiems šio straipsnio 2 dalyje ir 3 dalies b punkte, priimti gali būti sutrumpinti penkiomis dienomis, kai perkančioji organizacija nuo skelbimo publikavimo VIII priede nustatyta tvarka dienos suteikia galimybę elektroninėmis priemonėmis be apribojimų ir tiesiogiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais ir bet kuriais papildomais dokumentais. Skelbime turi būti nurodytas interneto adresas, kuriuo galima susipažinti su šia dokumentacija.

Šis termino sutrumpinimas gali būti sudėtas su 5 dalyje minėtu sutrumpinimu.

7. Jei dėl kokių nors priežasčių specifikacijos ir patvirtinamieji dokumentai arba papildoma informacija, nors ir užsakyti tinkamu laiku, buvo pristatyti nesilaikant 39 ir 40 straipsniuose nurodytų terminų, arba tais atvejais, kai pasiūlymus galima pateikti tik apsilankius vietoje arba vietoje patikrinus patvirtinamuosius pirkimo dokumentus, terminai pasiūlymams priimti pratęsiami tiek, kad visi suinteresuoti ūkio subjektai galėtų gauti visą informaciją, reikalingą pasiūlymams parengti.

8. Jei ribotų procedūrų ir derybų procedūrų paskelbiant skelbimą apie pirkimą, kaip nurodyta 30 straipsnyje, atveju dėl skubos nėra įmanoma laikytis šiame straipsnyje nustatytų terminų, perkančiosios organizacijos gali nustatyti:

a) terminą paraiškoms dalyvauti pirkime priimti, kuris negali būti trumpesnis nei 15 dienų nuo skelbimo apie pirkimą išsiuntimo dienos, arba ne trumpesnis nei 10 dienų, jei skelbimas buvo išsiųstas elektroninėmis priemonėmis, laikantis VIII priedo 3 punkte nurodyto formato ir perdavimo procedūrų;

b) ir, ribotų procedūrų atveju, terminą pasiūlymams priimti, kuris turi būti ne trumpesnis nei 10 dienų nuo kvietimo dalyvauti konkurse išsiuntimo dienos.

39 straipsnis

Atviros procedūros: specifikacijos, papildomi dokumentai ir informacija

1. Atvirų procedūrų metu, kai perkančiosios organizacijos nesuteikia galimybės elektroninėmis priemonėmis 38 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka be apribojimų ir tiesiogiai susipažinti su visomis specifikacijomis ir bet kuriais papildomais dokumentais, specifikacijos ir papildomi dokumentai ūkio subjektams atsiunčiami per šešias dienas nuo paraiškos dalyvauti pirkime gavimo dienos, jei paraiška yra pateikta likus pakankamai laiko iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

2. Jei prašymas yra pateiktas laiku, perkančiosios organizacijos arba kompetentingi departamentai papildomą informaciją, susijusią su specifikacijomis ir bet kokiais patvirtinamaisiais dokumentais, pateikia ne vėliau kaip likus šešioms dienoms iki nustatyto pasiūlymų priėmimo termino pabaigos.

3 skirsnis

Informacijos turinys ir perdavimo priemonės

40 straipsnis

Kvietimai pateikti pasiūlymą, dalyvauti dialoge arba derybose

1. Ribotų procedūrų, konkurencinio dialogo procedūrų ir derybų procedūrų paskelbiant skelbimą apie pirkimą, kaip nurodyta 30 straipsnyje, atveju, perkančiosios organizacijos tuo pačiu metu raštu pakviečia atrinktus kandidatus pateikti savo pasiūlymus arba dalyvauti derybose, o konkurencinio dialogo atveju – dalyvauti dialoge.

2. Kvietimas kandidatams apima arba:

- specifikacijų arba aprašomojo dokumento ir bet kurių patvirtinamųjų dokumentų kopijas, arba

- nuorodas, kur galima susipažinti su pirmoje įtraukoje minėtomis specifikacijomis ir kitais dokumentais, kai su jais leidžiama susipažinti tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis pagal 38 straipsnio 6 dalį.

3. Kai specifikacijas ir (arba) aprašomąjį dokumentą bei bet kuriuos patvirtinamuosius dokumentus turi ne perkančioji organizacija, atsakinga už sutarties sudarymo procedūrą, o kitas subjektas, kvietime nurodomas adresas, kuriuo galima kreiptis tų specifikacijų, aprašomojo dokumento ir tokių dokumentų, ir atitinkamais atvejais galutinis terminas, kada tokių dokumentų galima prašyti, mokėtina už tokių dokumentų gavimą suma ir mokėjimo procedūros. Kompetentingas departamentas atsiunčia tokią dokumentaciją ūkio subjektui tuoj pat, kai tik gauna prašymą.

4. Perkančioji organizacija arba kompetentingas departamentas išsiunčia papildomą informaciją apie specifikacijas, aprašomąjį dokumentą ar patvirtinamuosius dokumentus likus ne mažiau kaip šešioms dienoms iki paskutinės pasiūlymų priėmimui nustatytos dienos, su sąlyga, kad jos yra paprašyta laiku. Ribotų arba supaprastintų procedūrų atveju šis laikotarpis yra keturios dienos.

5. Be to, kvietime pateikti pasiūlymą, dalyvauti dialoge arba derybose reikia nurodyti bent jau:

a) nuorodą į paskelbtą skelbimą apie pirkimą;

b) galutinę pasiūlymų priėmimo datą, adresą, kuriuo jie turi būti siunčiami, ir kalbą arba kalbas, kuriomis jie turi būti parengti;

c) konkurencinio dialogo atveju – datą ir adresą, nustatytus konsultacijų pradžiai, ir naudojamą kalbą arba kalbas;

d) nuorodą į bet kokius galimus susijusius dokumentus, kuriuos dalyviui reikia pateikti tiek siekiant patvirtinti galimą patikrinti dalyvio deklaraciją 44 straipsnio nustatyta tvarka, tiek siekiant patvirtinti informaciją, nurodytą šiame straipsnyje, laikantis 47 ir 48 straipsniuose nustatytų sąlygų;

e) santykinius kriterijų lyginamuosius svorius, skirtus sutarčiai sudaryti arba, prireikus, šių kriterijų reikšmingumą mažėjančia tvarka, jei jie nenurodyti skelbime apie pirkimą, specifikacijose arba aprašomajame dokumente.

Tačiau jei sutartys sudarytos remiantis 29 straipsnyje apibrėžtomis taisyklėmis, b punkte nurodyta informacija neįrašoma į kvietimą dalyvauti dialoge, tačiau įrašoma į kvietimą pateikti pasiūlymą.

41 straipsnis

Kandidatų ir dalyvių informavimas

1. Perkančiosios organizacijos kandidatams ir dalyviams kiek įmanoma greičiau praneša apie priimtus sprendimus dėl preliminariojo susitarimo sudarymo, sutarties sudarymo arba leidimo dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, o taip pat nurodo priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti preliminariojo susitarimo arba nesudaryti sutarties, kuriai buvo paskelbtas konkursas, arba sprendimas iš naujo pradėti procedūrą arba taikyti dinaminę pirkimo sistemą; šią informaciją, jei to prašoma, perkančioji organizacija turi pateikti raštu.

2. Suinteresuotos šalies prašymu perkančiosios organizacijos kuo greičiau praneša:

- atmestam kandidatui apie priežastis, dėl kurių jo prašymas buvo atmestas,

- atmestam dalyviui apie priežastis, tarp jų ir minėtas 23 straipsnio 4 ir 5 dalyse, dėl kurių jo pasiūlymas buvo atmestas, taip pat priežastis, dėl kurių jos priėmė sprendimą dėl nelygiavertiškumo arba sprendimą, kad darbai, prekės ar paslaugos neatitinka rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų,

- bet kuriam dalyviui, kuris pateikė priimtiną pasiūlymą, apie atrinkto pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, taip pat laimėtojo pavardę arba preliminariojo susitarimo šalis.

Terminas tokiai informacijai pateikti negali būti ilgesnis kaip 15 dienų nuo raštiško prašymo gavimo dienos.

3. Tačiau perkančiosios organizacijos gali nuspręsti, kad tam tikra šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija apie sutarties sudarymą arba preliminariojo susitarimo sudarymą arba leidimą dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje gali būti nesuteikiama, kai tokios informacijos suteikimas trukdytų teisėsaugos institucijoms arba kitaip prieštarautų visuomenės interesams arba pažeistųviešųjų ir privačiųjų ūkio subjektų teisėtus komercinius interesus arba galėtų pakenkti sąžiningai konkurencijai tarp jų.

4 skirsnis

Bendravimas

42 straipsnis

Bendravimui taikomos taisyklės

1. Bet koks bendravimas ir keitimasis informacija, nurodyti šioje antraštinėje dalyje, gali vykti paštu, faksu, elektroninėmis priemonėmis 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka, telefonu 6 dalyje nurodytais atvejais bei aplinkybėmis arba derinant šias priemones pagal perkančiosios organizacijos pasirinkimą.

2. Pasirinktos bendravimo priemonės turi būti visuotinai prieinamos ir nevaržyti ūkio subjektų galimybių dalyvauti pirkimo procedūrose.

3. Bendraujama, informacija keičiamasi ir ji saugoma tokiu būdu, kad būtų išsaugomas duomenų vientisumas ir pasiūlymų ir prašymų dalyvauti pirkime konfidencialumas, ir kad perkančiosios organizacijos išnagrinėtų pasiūlymų ir paraiškų leisti dalyvauti pirkime turinį tik praėjus jų galutiniam pateikimo terminui.

4. Priemonės, naudojamos bendraujant elektroniniu būdu, o taip pat ir jų techninės charakteristikos turi būti nediskriminuojančios, visuotinai prieinamos ir suderintos su visuotinai naudojamais informacinės bei ryšių technologijos produktais.

5. Elektroniniams prietaisams, skirtiems perduoti ir priimti pasiūlymus, ir elektroniniams prietaisams, skirtiems priimti paraiškas dalyvauti pirkime, taikomos šios taisyklės:

a) suinteresuotoms šalims turi būti prieinama informacija apie specifikacijas, būtinas elektroniniam pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkime pateikimui, įskaitant kodavimą. Be to, prietaisai elektroniniam pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkime priėmimui turi atitikti X priedo reikalavimus;

b) valstybės narės, laikydamosi Direktyvos 1999/93/EB 5 straipsnio, gali reikalauti, kad, taikant šio straipsnio 1 dalį, kartu su elektroninėmis paraiškomis būtų pateiktas saugus elektroninis parašas;

c) valstybės narės gali pradėti taikyti arba ir toliau taikyti savanoriškas akreditacijos sistemas, skirtas aukšto lygio tokių įtaisų sertifikavimo paslaugoms teikti;

d) dalyviai ar kandidatai įsipareigoja iki pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkime pateikimui nustatyto termino pateikti dokumentus, sertifikatus ir deklaracijas, nurodytas 45–50 ir 52 straipsniuose, jei tokių dokumentų nėra elektronine forma.

6. Perduodant paraiškas dalyvauti pirkime taikomos šios taisyklės:

a) paraiška dalyvauti viešųjų sutarčių sudarymo procedūrose gali būti pateikta raštu arba telefonu;

b) kai paraiška dalyvauti yra pateikiama telefonu, turi būti atsiųstas raštiškas patvirtinimas dar nepasibaigus nustatytam jų priėmimo terminui;

c) perkančiosios organizacijos gali reikalauti, kad paraiška dalyvauti, perduota faksu, būtų patvirtinta paštu arba elektroninėmis priemonėmis, kai tai reikalinga kaip įrodymas. Visus šiuos reikalavimus, įskaitant patvirtinimo atsiuntimo paštu arba elektroninėmis priemonėmis terminus, perkančiosios organizacijos turi nurodyti skelbime apie pirkimą.

5 skirsnis

Ataskaitos

43 straipsnis

Ataskaitų turinys

Kiekvienai sutarčiai, preliminariajam susitarimui ir kiekvienai sukurtai dinaminei pirkimo sistemai perkančiosios organizacijos parengia ataskaitą raštu, kurioje turi būti bent jau ši informacija:

a) perkančiosios organizacijos pavadinimas ir adresas, sutarties, preliminariojo susitarimo arba dinaminės pirkimo sistemos dalykas ir vertė;

b) pasirinktų kandidatų ar dalyvių pavadinimai ir jų pasirinkimo priežastys;

c) atmestų kandidatų ir dalyvių pavadinimai ir jų atmetimo priežastys;

d) pasiūlymų su labai maža pasiūlyta kaina atmetimo priežastys;

e) pasirinkto dalyvio pavadinimas ir jo pasiūlymo pasirinkimo priežastys ir, jei žinoma, sutarties arba preliminariojo susitarimo dalis, kurią pasirinktasis dalyvis numato pavesti įvykdyti tretiesiems asmenims pagal subrangos sutartį;

f) derybų atveju aplinkybės, nurodytos 30 ir 31 straipsniuose, pagrindžiančios šių procedūrų naudojimą;

g) konkurencinio dialogo atveju aplinkybės, kaip yra nurodyta 29 straipsnyje, pateisinančios šios procedūros taikymą;

h) jei reikia, priežastys, dėl kurių perkančioji organizacija nutarė nesudaryti sutarties arba preliminariojo susitarimo ar nesukurti dinaminės pirkimo sistemos.

Perkančiosios organizacijos imasi atitinkamų priemonių dokumentais patvirtinti elektroninėmis priemonėmis vykdomų pirkimų eigą.

Ataskaita arba pagrindinės jos dalys turi būti siunčiamos Komisijai, jei ši to prašo.

VII SKYRIUS

Procedūros eiga

1 skirsnis

Bendrosios nuostatos

44 straipsnis

Dalyvių tinkamumo įvertinimas, jų atranka ir sutarčių sudarymas

1. Sutartys sudaromos remiantis kriterijais, apibrėžtais 53 ir 55 straipsniuose, atsižvelgiant į 24 straipsnį, perkančiajai organizacijai patikrinus ūkio subjektų, neatmestų remiantis 45 ir 46 straipsniais, tinkamumą remiantis ekonominiais ir finansiniais kriterijais, profesinėmis ir techninėmis žiniomis arba sugebėjimais, apibrėžtais 47–52 straipsniuose, ir, jei reikia, taikant nediskriminacines taisykles ir kriterijus, nurodytus 3 dalyje.

2. Perkančiosios organizacijos gali nustatyti minimalius pajėgumo reikalavimus kandidatams ir dalyviams 47 ir 48 straipsniuose nustatyta tvarka.

Informacijos, nurodytos 47 ir 48 straipsniuose, apimtis, taip pat ir konkrečiai sutarčiai nustatyti minimalūs pajėgumo reikalavimai turi būti susiję ir proporcingi sutarties dalykui.

Šie minimalūs reikalavimai turi būti nurodomi skelbime apie pirkimą.

3. Perkančiosios organizacijos ribotų, derybų, skelbiant skelbimą apie pirkimą, ir konkurencinio dialogo procedūrų atveju gali apriboti tinkamų kandidatų, kurios jos pakvies teikti pasiūlymus, derėtis arba dalyvauti dialoge, skaičių, jei yra pakankamas tinkamų kandidatų skaičius. Perkančiosios organizacijos skelbime apie pirkimą nurodo objektyvius ir nediskriminacinius kriterijus arba taisykles, kurias jos ketina taikyti, mažiausią ketinamų kviesti kandidatų skaičių ir, jei reikia, didžiausią jų skaičių.

Ribotos procedūros atveju kviečiami mažiausiai penki kandidatai. Derybų procedūros, skelbiant skelbimą apie pirkimą, ir konkurencinio dialogo atvejais kviečiami mažiausiai trys kandidatai. Bet kuriuo atveju pakviestų dalyvauti kandidatų skaičius turi būti pakankamas, kad būtų užtikrinta reali konkurencija.

Perkančiosios organizacijos pakviečia bent jau tokį kandidatų skaičių, kuris būtų lygus iš anksto nustatytam jų minimaliam skaičiui. Jei kandidatų, atitinkančių atrankos kriterijus ir reikalaujamą pajėgumų lygį, skaičius yra mažesnis už minimalųjį, perkančioji organizacija gali tęsti procedūrą ir pakviesti reikiamus pajėgumus turintį (-čius) kandidatą (-us). Šios procedūros metu perkančioji organizacija negali įtraukti kitų, nepateikusių paraiškos dalyvauti pirkime, ūkio subjektų arba kandidatų, kurie neturi reikalaujamų pajėgumų.

[20]

[21]

[22]

[23]

4. Jei perkančiosios organizacijos pasinaudoja galimybe sumažinti aptariamų sprendimų, kurie būtų aptariami arba pasiūlymų, dėl kurių būtų deramasi remiantis 29 straipsnio 4 dalimi ir 30 straipsnio 4 dalimi, skaičių, jos tai turi daryti nurydamos pasirinkimo kriterijus skelbime apie pirkimą, specifikacijose arba aprašomajame dokumente. Paskutinio etapo metu, galutinis skaičius turi būti pakankamas, kad būtų užtikrinta reali konkurencija, jei tik yra pakankamai sprendimų ar tinkamų kandidatų.

2 skirsnis

Kokybinės atrankos kriterijai

45 straipsnis

Asmeninė kandidato arba dalyvio padėtis

1. Bet kuriam kandidatui arba dalyviui turi būti neleidžiama dalyvauti viešųjų pirkimų procedūroje, jei jo atžvilgiu yra priimtas galutinis teismo sprendimas dėl žemiau išvardytų priežasčių ir apie tai perkančioji organizacija žino:

a) dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje, kaip apibrėžta Tarybos bendrųjų veiksmų 98/733/JHA [24] 2 straipsnio 1 dalyje;

b) korupcija, kaip apibrėžta 1997 m. gegužės 26 d. Tarybos akto(2) 3 straipsnyje ir Tarybos bendrųjų veiksmų 98//742/JHA(3) 3 straipsnio 1 dalyje;

c) sukčiavimas, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos(4) 1 straipsnyje;

d) pinigų plovimas, kaip apibrėžta 1991 m. birželio 10 d. Tarybos direktyvos 91/308/EEB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui(5) 1 straipsnyje.

Valstybės narės, remdamosi nacionaline teise ir atsižvelgdamos į Bendrijos teisę, apibrėžia šios straipsnio dalies įgyvendinimo sąlygas.

Jos gali numatyti leidžiančias nukrypti nuo pirmosios straipsnio dalies nuostatas, jei to reikia bendrosios svarbos poreikiams tenkinti.

Įgyvendindamos šios dalies nuostatas, perkančiosios organizacijos, kai tai tikslinga, pareikalauja iš kandidatų arba dalyvių atitinkamų dokumentų, nurodytų 3 dalyje, ir gali, jei kyla abejonių dėl asmeninės kandidato arba dalyvio padėties, kreiptis pagalbos į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją apie asmeninę kandidato arba dalyvio padėtį. Jei informacija susijusi su kandidatu arba dalyviu, įsisteigusiu kitoje valstybėje narėje nei perkančioji organizacija, ši gali prašyti kompetentingų institucijų pagalbos. Atsižvelgiant į valstybės narės, kurioje kandidatai arba dalyviai yra įsisteigę, nacionalinius teisės aktus, tokie prašymai yra siejami su juridiniais ir (arba) fiziniais asmenis, įskaitant, jei reikia, įmonių direktorius ir bet kuriuos kitus asmenis, turinčius teisę atstovauti, priimti sprendimus arba tikrinti kandidatą arba dalyvį.

2. Ūkio subjektas gali būti pašalintas iš dalyvavimo pirkime, jei:

a) jis yra bankrutavęs arba likviduojamas, jei jo veiklą administruoja teismas, jei jis yra susitaręs su kreditoriais, jei jis sustabdė savo verslą arba yra kitoje analogiškoje padėtyje, kuri atsirado dėl panašios procedūros pagal nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus;

b) jam iškelta bankroto, įsakymo dėl likvidavimo ar jo veiklos administravimo byla, yra susitarta su kreditoriais arba jo atžvilgiu yra vykdomas panašus procesas pagal nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus;

c) jo atžvilgiu, remiantis valstybės teisės aktų nuostatomis, yra priimtas teismo sprendimas, turintis res judicata galią dėl profesinio elgesio taisyklių pažeidimo;

d) jis pripažintas kaltu dėl rimto profesinio nusižengimo, kuris yra įrodytas bet kokiomis priemonėmis, kurias perkančioji organizacija gali pateikti;

e) neįvykdė reikalavimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu šalies, kurioje jis įsisteigęs arba kurioje įsikūrusi perkančioji organizacija, teisės aktų nustatyta tvarka;

f) neįvykdė reikalavimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, šalies, kurioje jis įsikūręs arba kurioje įsikūrusi perkančioji organizacija, teisės aktų nustatyta tvarka;

g) yra pripažintas kaltu dėl rimto melagingos informacijos, reikalaujamos šiame skirsnyje, pateikimo arba yra pripažintas kaltu dėl tokios informacijos nepateikimo.

Valstybės narės, remdamosi nacionaline teise ir atsižvelgdamos į Bendrijos teisę, apibrėžia šio straipsnio dalies įgyvendinimo sąlygas.

3. Pakankamais įrodymais, kad 1 ir 2 dalių a, b, c, e arba f punktuose paminėti atvejai netaikytini ūkio subjektui, perkančiosios organizacijos pripažįsta:

a) 1 dalies ir 2 dalies a, b, ir c punktų atvejais pateiktą išrašą iš teismo bylų registro, arba, jei tokio nėra, lygiavertį dokumentą, įrodantį, kad šie reikalavimai buvo išpildyti, išduotą kilmės valstybės arba valstybės, iš kurios kilęs šis asmuo, kompetentingos teisminės arba administracinės institucijos;

b) 2 dalies e ir f punktų atvejais sertifikatą, išduotą atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos.

Jei atitinkama šalis neišduoda tokių dokumentų ar sertifikatų arba jie neapima visų atvejų, nurodytų 1 dalyje ir 2 dalies a, b, ir c punktuose, juos gali pakeisti priesaikos deklaracija, arba valstybėse narėse, kuriose nėra atitinkamų nuostatų dėl priesaikos deklaracijos, oficiali deklaracija, kurią suinteresuotas asmuo pateikė kompetentingai teisminei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios kilęs šis asmuo.

4. Valstybės narės skiria institucijas ir organizacijas, kompetentingas išduoti dokumentus, sertifikatus arba deklaracijas, nurodytas 3 dalyje, ir apie tai praneša Komisijai. Šis pranešimas neturi pažeisti teisės aktų, susijusių su duomenų apsauga.

46 straipsnis

Tinkamumas verstis profesine veikla

Iš kiekvieno ūkio subjekto, norinčio dalyvauti viešojoje sutartyje, gali būti pareikalauta įrodyti, kaip yra numatyta toje valstybėje narėje, kurioje jis įsisteigęs, kad jis yra įtrauktas į savo kilmės šalies profesinį arba prekybos (verslo) registrą, arba pateikti priesaikos deklaraciją ar sertifikatą, kaip nurodyta IX A priede viešojo darbų pirkimo sutarčių atveju, IX B priede viešojo prekių pirkimo sutarčių atveju ir IX C priede viešojo paslaugų pirkimo sutarčių atveju.

Viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo procedūros metu, jei kandidatai arba dalyviai, norėdami savo kilmės šalyje teikti atitinkamą paslaugą, turi turėti tam tikrą leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariais, perkančioji organizacija gali pareikalauti jų leidimo arba narystės įrodymų.

47 straipsnis

Ekonominė ir finansinė padėtis

1. Ūkio subjekto ekonominė ir finansinė padėtis, kaip bendra taisyklė, gali būti įrodyta vienu arba keliais dokumentais:

a) atitinkamomis bankų pažymomis arba, jei reikia, atitinkamos profesinės rizikos civilinės atsakomybės draudimo įrodymais;

b) pateikiant balansus arba išrašus iš balansų, jei pagal valstybės, kurioje įsisteigęs ūkio subjektas, teisę yra reikalaujama skelbti balansus;

c) pažyma apie įmonės bendrą apyvartą ir, jei reikia, esamą apyvartą srityje, kurią apima sutartis, daugiausia už pastaruosius trejus finansinius metus, atsižvelgiant į įmonės įsteigimo datą arba datą, kurią ūkio subjektas pradėjo savo veiklą, jei tik informacija apie minėtas apyvartas yra prieinama.

2. Prireikus konkrečios sutarties atveju ir kai tai yra tinkama, ūkio subjektas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais nepriklausomai nuo to, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su šiais subjektais. Šiuo atveju ūkio subjektas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį reikalingi ištekliai jam bus prieinami, pateikdamas, pavyzdžiui, tų ūkio subjektų įsipareigojimą jam suteikti būtinus išteklius.

3. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupės, nurodytos 4 straipsnyje, gali remtis ūkio subjektų grupės narių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.

4. Perkančiosios organizacijos skelbime apie pirkimą arba kvietime dalyvauti konkurse nurodo, kurį dokumentą arba dokumentus, išvardytus 1 dalyje, jos pasirinko, ir kokie kiti dokumentai turi būti pateikti papildomai.

5. Jei dėl kokios nors pateisinamos priežasties ūkio subjektas negali pateikti dokumentų, kurių prašo perkančioji organizacija, jis kaip savo ekonominės ir finansinės padėties įrodymą gali pateikti bet kokius kitus dokumentus, kuriuos perkančioji organizacija pripažįsta esančius tinkamais.

48 straipsnis

Techniniai ir (arba) profesiniai pajėgumai

1. Ūkio subjektų techniniai ir (arba) profesiniai pajėgumai įvertinami ir patikrinami 2 ir 3 dalyje nustatyta tvarka.

2. Ūkio subjektų techniniai pajėgumai gali būti patikrinti vienu arba daugiau toliau išvardytų būdų, atsižvelgiant į darbų, prekių arba paslaugų pobūdį, kiekį ar svarbą bei paskirtį:

a) i) darbų, atliktų per pastaruosius penkerius metus, sąrašas, pateikiamas kartu su sertifikatais dėl patenkinamo pačių svarbiausių darbų atlikimo. Šiuose sertifikatuose nurodoma darbų vertė, data ir vieta, ir paaiškinama, ar jie buvo atlikti remiantis profesinėmis taisyklėmis ir tinkamai užbaigti. Jei reikia, kompetentinga institucija pateikia šiuos sertifikatus tiesiogiai perkančiajai organizacijai;

ii) svarbiausių prekių arba pagrindinių paslaugų per pastaruosius trejus metus sąrašas, kartu nurodant sumas, datas ir gavėjus – tiek viešuosius, tiek privačius asmenis. Įrodymai apie patiektas prekes arba suteiktas paslaugas teikiami:

- jei gavėjas buvo perkančioji organizacija – sertifikatais, kuriuos išdavė arba patvirtino kompetentinga institucija,

- jei gavėjas buvo privatus pirkėjas – pirkėjo pažyma, o jei jos nėra, ūkio subjekto deklaracija;

b) duomenys apie susijusius specialistus arba technines įstaigas, nepriklausomai nuo to, ar jos tiesiogiai priklauso ūkio subjekto įmonei, ar ne, ypač atsakingas už kokybės kontrolę ir, viešojo darbų pirkimo sutarčių atveju, tos, į kurias rangovas gali kreiptis, siekiant įvykdyti darbą;

c) prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo naudotos techninės įrangos ir priemonių, siekiant užtikrinti kokybę, aprašymas, be to, įmonės studijų bei mokslinių tyrimų priemones;

d) jei tiekiami produktai arba teikiamos paslaugos yra sudėtinės arba, išimtiniais atvejais, yra specialios paskirties, patikrinimas, kurį atlieka perkančiosios organizacijos arba jos vardu kompetentinga valstybės, kurioje įsisteigęs prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas, institucija, esant šios institucijos sutikimui; šio patikrinimo tikslas įvertinti gamybinius prekių tiekėjo arba techninius paslaugų teikėjo pajėgumus ir, jei reikia, jam prieinamas mokslo darbų ir mokslinių tyrimų atlikimo priemones ir priemones kokybei įvertinti, kuriomis jis naudosis;

e) paslaugų teikėjo arba rangovo ir (arba) įmonės vadovaujančiojo personalo, ypač asmens arba asmenų, atsakingų už paslaugų teikimą arba darbų atlikimą, išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją;

f) viešojo darbų ir viešojo paslaugų pirkimo sutarčių atveju, tik tam tikromis aplinkybėmis, aplinkosaugos vadybos priemonių, kurias ūkio subjektas galės diegti vykdydamas sutartį, apibūdinimas;

g) pažyma apie vidutinį paslaugų teikėjo arba rangovo darbuotojų skaičių ir vadovaujančių darbuotojų skaičių per pastaruosius trejus metus;

h) pažyma apie paslaugų teikėjo arba rangovo turimus įrankius, įrenginius ar techninę įrangą sutarčiai vykdyti;

i) nurodymas apie sutarties dalį, kurią paslaugų teikėjas galimai ketina perduoti vykdyti pagal subrangos sutartį;

j) atsižvelgiant į tiektinas prekes:

i) pavyzdžiai, aprašymai ir (arba) nuotraukos, kurių autentiškumą reikia patvirtinti perkančiosios organizacijos pageidavimu;

ii) sertifikatai, išduoti oficialių kokybės kontrolės institucijų arba pripažintos kompetencijos agentūrų, kuriuose paliudijama, kad gaminių kokybė tiksliai atitinka nurodytas specifikacijas ir standartus.

3. Tam tikrais atvejais ūkio subjektas konkrečios sutarties atveju gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, nepriklausomai nuo to, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju ūkio subjektas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad, vykdant sutartį, tie ištekliai jam bus prieinami, pateikdamas, pavyzdžiui, tų ūkio subjektų įsipareigojimą jam suteikti būtinus išteklius.

4. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupės, nurodytos 4 straipsnyje, gali remtis ūkio subjektų grupės narių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.

5. Sudarant sutartis, kurių dalykas – prekių tiekimas, kuris reikalauja atvežimo į vietą ir įrengimo darbų, paslaugų suteikimas ir (arba) darbų atlikimas, ūkio subjektų pajėgumas teikti paslaugą arba atlikti įrengimo darbus ar kitą darbą gali būti įvertinti visų pirma atžvelgiant į jų įgūdžius, našumą, patirtį ir patikimumą.

6. Perkančioji organizacija skelbime apie pirkimą arba kvietime dalyvauti konkurse nurodo, kuriuos dokumentus, išvardytus 2 dalyje, ji pageidauja gauti.

49 straipsnis

Kokybės užtikrinimo standartai

Reikalaudamos pateikti nepriklausomų įstaigų išduotus sertifikatus, liudijančius apie tai, kad ūkio subjektas laikosi tam tikrų kokybės užtikrinimo standartų, perkančiosios organizacijos remiasi kokybės užtikrinimo sistemomis, pagrįstomis atitinkamų Europos standartų serijomis, kurias sertifikavusios įstaigos, atitinkančios Europos standartų serijas, susijusias su sertifikavimu. Perkančiosios organizacijos pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsisteigusių įstaigų. Jos taip pat priima kitus ūkio subjektų pateiktus įrodymus apie lygiavertes kokybės užtikrinimo priemones.

50 straipsnis

Aplinkosaugos vadybos standartai

Jei perkančiosios organizacijos atvejais, nurodytais 48 straipsnio 2 dalies f punkte, pareikalautų pateikti nepriklausomų įstaigų išduotus sertifikatus, liudijančius apie tai, kad ūkio subjektas laikosi tam tikrų aplinkosaugos vadybos standartų, jos turi remtis Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito schema (EMAS) arba aplinkosaugos vadybos standartais, kurie grindžiami atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais ir kuriuos yra sertifikavusios įstaigos, atitinkančios Bendrijos teisę arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikacijos standartus. Perkančiosios organizacijos pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsisteigusių įstaigų. Jos taip pat priima kitus ūkio subjektų įrodymus apie lygiavertes aplinkosaugos vadybos priemones.

51 straipsnis

Papildoma dokumentacija ir informacija

Perkančioji organizacija gali prašyti ūkio subjektų papildyti arba paaiškinti sertifikatus ir dokumentus, pateiktus pagal 45–50 straipsnius.

52 straipsnis

Oficialūs patvirtintų ūkio subjektų sąrašai ir sertifikavimas, kurį atlieka viešosios arba privačios įstaigos

1. Valstybės narės gali sudaryti oficialius patvirtintų rangovų, prekių tiekėjų arba paslaugų teikėjų sąrašus arba įdiegia sertifikavimą, kurį atlieka viešosios arba privačios sertifikavimo įstaigos.

Valstybės narės suderina įtraukimo į registracijos sąrašus ir sertifikavimo, kurį atlieka sertifikavimo įstaigos, sąlygas su 45 straipsnio 1 dalies, 45 straipsnio 2 dalies a–d ir g punktų, 46 straipsnio, 47 straipsnio 1, 4 ir 5 dalių, 48 straipsnio 1, 2, 5 ir 6 dalių, 49 straipsnio ir, jei reikia, 50 straipsnio nuostatomis.

Valstybės narės taip pat jas suderina su 47 straipsnio 2 dalimi ir 48 straipsnio 3 dalimi tais atvejais, kai prašymą registruoti pateikia ūkio subjektai, priklausantys grupei ir teigiantys, kad joms yra prieinami kitų grupės įmonių pajėgumai. Šiuo atveju tokie ūkio subjektai privalo įrodyti oficialų sąrašą sudarančiai įstaigai, kad šie ištekliai jiems bus prieinami visą pažymos apie jų registraciją oficialiame sąraše galiojimo laiką ir visą šį laikotarpį šios įmonės atitiks kokybinės atrankos kriterijus, nurodytus straipsniuose, išvardytuose antroje pastraipoje, kuriais ūkio subjektai remiasi siekdami registruotis.

2. Oficialiuose sąrašuose registruoti arba turintys sertifikatą ūkio subjektai, kiekvienos sutarties atveju, gali pateikti perkančiajai organizacijai kompetentingos institucijos išduotą registracijos liudijimą arba kompetentingos sertifikavimo įstaigos išduotą sertifikatą. Sertifikate nurodomos sąlygos, kurios leidžia registruoti ūkio subjektą sąraše arba išduoti sertifikatą, bei pagal sąrašą suteikta klasifikacija.

3. Kompetentingų institucijų patvirtinta registracija oficialiuose sąrašuose arba sertifikavimo įstaigos išduotas sertifikatas negali kitų valstybių narių perkančiosioms organizacijoms būti tinkamumo prielaida, išskyrus atvejus, numatytus 45 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies a–d ir g punktuose, 46 straipsnyje, 47 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose, ir 48 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktyje, b, e, g ir h punktuose rangovų atveju, 2 dalies a punkto ii papunktyje, b, c, d ir j punktuose prekių tiekėjų atveju ir 2 dalies a punkto ii papunktyje bei c–i punktuose paslaugų teikėjų atveju.

4. Duomenimis, kurie gali būti nustatyti patikrinus įregistravimą oficialiuose sąrašuose arba sertifikavimą, negali būti abejojama be pateisinamo pagrindo. Sudarant kiekvieną sutartį su užregistruotu ūkio subjektu, jo gali būti pareikalauta pateikti papildomą pažymą apie socialinio draudimo ar mokesčių įmokas.

Kitų valstybių narių perkančiosios organizacijos taiko 3 dalį ir šios dalies pirmą punktą tik tiems ūkio subjektams, kurie įsisteigę toje valstybėje narėje, kurioje yra sudarytas oficialusis sąrašas.

5. Jei įstaigos, nurodytos 1 dalyje, registruoja arba suteikia sertifikatą kitos valstybės narės ūkio subjektams, iš jų negali būti reikalaujama jokių papildomų įrodymų arba dokumentų, išskyrus tuos, kurių reikalaujama iš nacionalinių ūkio subjektų, ir visais atvejais – tik tų, kurie nurodyti 45–49 straipsniuose ir prireikus 50 straipsnyje.

Tačiau kitų valstybių narių ūkio subjektams, siekiantiems dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, tokia registracija arba sertifikavimas gali būti neprivalomi. Perkančiosios organizacijos pripažįsta lygiaverčius kitose valstybėse narėse įsisteigusių institucijų sertifikatus. Jos taip pat pripažįsta lygiavertes įrodinėjimo priemones.

6. Ūkio subjektai bet kada gali prašyti įregistruoti juos oficialiame sąraše arba išduoti sertifikatą. Per pakankamai trumpą laiką jie informuojami apie sprendimą, kurį priėmė sąrašą sudaranti arba kompetentinga sertifikuojanti įstaiga.

7. Nurodytos 1 dalyje sertifikavimo įstaigos – tai įstaigos, atitinkančios Europos sertifikavimo standartus.

8. Valstybės narės, turinčios 1 dalyje nurodytus oficialius sąrašus arba sertifikavimo įstaigas, įpareigojamos pranešti Komisijai ir kitoms valstybėms narėms įstaigos, kuriai turėtų būti siunčiamos paraiškos, adresą.

3 skirsnis

Sutarties sudarymas

53 straipsnis

Sutarties sudarymo kriterijai

1. Nepažeidžiant nacionalinių įstatymų ar kitų teisės aktų dėl atlygio už tam tikras paslaugas, kriterijai, kuriais remiantis perkančiosios organizacijos sudaro sutartį, yra šie:

a) kai sutartis sudaroma, perkančiajai organizacijai išsirenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, tai – įvairūs kriterijai, susiję su atitinkamos sutarties dalyku, pavyzdžiui, kokybė, kaina, techniniai privalumai, estetinės ir funkcinės charakteristikos, aplinkosaugos charakteristikos, eksploatacinės sąnaudos, ekonomiškumas, garantinis aptarnavimas ir techninė pagalba, pristatymo data, pristatymo laikotarpis arba užbaigimo laikotarpis; arba

b) tik žemiausia kaina.

2. Nepažeisdama trečiosios pastraipos nuostatų, šio straipsnio 1 dalies a punkte minėtais atvejais perkančioji organizacija skelbime apie pirkimą arba pirkimo dokumentuose ar konkurencinio dialogo atveju – aprašomajame dokumente nurodo santykinį kiekvieno kriterijaus lyginamąjį svorį, pagal kurį bus nustatomas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.

Šie lyginamieji svoriai gali būti išreiškiami nurodant tam tikrą intervalą, į kurį patenka kiekviena kriterijui priskiriama reikšmė.

Jei, perkančiosios organizacijos nuomone, dėl įrodomų priežasčių lyginamųjų svorių nurodyti neįmanoma, perkančioji organizacija skelbime apie pirkimą arba pirkimo dokumentuose ar konkurencinio dialogo atveju – aprašomajame dokumente nurodo kriterijus mažėjančia svarbos tvarka.

54 straipsnis

Elektroninių aukcionų taikymas

1. Valstybės narės gali numatyti, kad perkančiosios organizacijos gali taikyti elektroninius aukcionus.

2. Atvirų, ribotų arba derybų procedūrų, nurodytų 30 straipsnio 1 dalies a punkte, atveju perkančiosios organizacijos, jei sutarties specifikacijas įmanoma tiksliai apibrėžti, gali nuspręsti prieš sudarant sutartį rengti elektroninį aukcioną.

Tomis pačiomis aplinkybėmis elektroninis aukcionas gali būti organizuotas iš naujo skelbiant konkursą tarp preliminariojo susitarimo šalių, kaip nurodyta 32 straipsnio 4 dalies antros pastraipos antroje įtraukoje, ir skelbiant konkursą sutartims, kurios bus sudaromos pagal dinaminę pirkimo sistemą, nurodytą 33 straipsnyje.

Elektroninis aukcionas grindžiamas:

- arba vien tik kainomis, kai sutartis sudaroma pagal žemiausią kainą,

- arba kainomis ir (arba) naujomis pasiūlymų ypatybių vertėmis, nurodytomis specifikacijoje, kai sutartis sudaroma su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu dalyviu.

3. Perkančiosios organizacijos, kurios nusprendžia taikyti elektroninį aukcioną, nurodo tai skelbime apie pirkimą.

Specifikacijose, inter alia, nurodoma ši informacija:

a) ypatybės, kurių vertės bus elektroninio aukciono objektas, jei tokias ypatybes galima išmatuoti kiekybiškai skaičiais arba procentais;

b) bet kurios verčių, kurios gali būti pateiktos, ribos, susijusios su sutarties dalyko specifikacijomis;

c) informacija, kuri pateikiama dalyviams elektroninio aukciono metu, nurodant, jei reikia, kada tokia informacija bus jiems pateikta;

d) atitinkama informacija apie elektroninio aukciono eigą;

e) sąlygos, kuriomis dalyviai galės teikti savo pasiūlymus, ir visų pirma mažiausi skirtumai, kurių, kur tai yra tinkama, bus reikalaujama pateikiant pasiūlymus;

f) atitinkama informacija apie naudojamą elektroninę įrangą ir priemones bei techninės ryšio specifikacijos.

4. Prieš tęsdamos elektroninį aukcioną, perkančiosios organizacijos atlieka išsamų pradinį pasiūlymų įvertinimą pagal nustatytą atrankos kriterijų arba kriterijus ir jų numatytus lyginamuosius svorius.

Visi dalyviai, kurie yra pateikę priimtinus pasiūlymus, vienu metu elektroninėmis priemonėmis kviečiami pateikti naujas kainas ir (arba) naujas vertes; kvietime nurodoma visa svarbi informacija apie naudojamą individualų prisijungimą prie elektroninės įrangos ir elektroninio aukciono pradžios data bei laikas. Elektroninis aukcionas gali vykti keliomis viena po kitos einančiomis stadijomis. Elektroninis aukcionas negali prasidėti anksčiau nei po dviejų darbo dienų nuo tos dienos, kai buvo išsiųsti kvietimai.

5. Kai sutartis sudaroma remiantis ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu, kartu su kvietimu pateikiami atitinkamo dalyvio išsamaus vertinimo, atlikto pagal 53 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje numatytą reikšmingumą, rezultatai.

Kvietime taip pat nurodoma matematinė formulė, kuri bus taikoma elektroniniame aukcione naujiems eiliškumams nustatyti automatiniu būdu, remiantis pateiktomis naujomis kainomis ir (arba) naujomis vertėmis. Į tą formulę taip pat įtraukiami visų kriterijų, nustatytų ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui išrinkti, lyginamieji svoriai, kaip yra nurodyta skelbime apie pirkimą arba specifikacijose; tačiau tam visi intervalai turi būti iš anksto išreikšti konkrečia verte.

Jei leidžiami alternatyvūs pasiūlymai, kiekvienam alternatyviam pasiūlymui nurodoma atskira formulė.

6. Kiekvienoje elektroninio aukciono stadijoje perkančiosios organizacijos vienu metu visiems dalyviams praneša informaciją, kurios turi bent jau pakakti, kad jie bet kuriuo metu galėtų nustatyti savo eiliškumą. Jos taip pat gali suteikti ir kitokią informaciją apie pateiktas kainas ir vertes, jei tai yra nurodyta specifikacijose. Jos taip pat bet kuriuo metu gali paskelbti dalyvių skaičių toje aukciono stadijoje. Tačiau jokiu būdu jokioje elektroninio aukciono stadijoje jos negali atskleisti dalyvių tapatybės.

7. Perkančiosios organizacijos uždaro elektroninį aukcioną vienu ar keliais šiais būdais:

a) kvietime dalyvauti aukcione jos nurodo iš anksto nustatytą datą ir laiką;

b) kai jos nebegauna naujų kainų arba naujų verčių, kurios atitiktų reikalavimus dėl mažiausių skirtumų. Šiuo atveju kvietime dalyvauti aukcione perkančiosios organizacijos nurodo laiką, kuris turi praeiti nuo paskutinio pasiūlymo gavimo iki elektroninio aukciono uždarymo;

c) kai užbaigiamos visos kvietime dalyvauti nurodytos aukciono stadijos.

Perkančiosioms organizacijoms nusprendus, kad elektroninis aukcionas bus uždaromas pagal šios straipsnio dalies c punktą, kartu galbūt derinant su b punkte numatytomis priemonėmis, kvietime dalyvauti aukcione nurodomas kiekvienos aukciono stadijos tvarkaraštis.

8. Uždariusios elektroninį aukcioną, perkančiosios organizacijos sudaro sutartį 53 straipsnyje nustatyta tvarka, remdamosi elektroninio aukciono rezultatais.

Perkančiosios organizacijos privalo deramai naudotis elektroniniu aukcionu ir jo netaikyti tokiu būdu, kad būtų užkirstas kelias konkurencijai, ji būtų apribota ar iškraipyta arba kad būtų pakeistas sutarties objektas, kaip skelbiant konkursą buvo apibrėžta skelbime apie pirkimą ir specifikacijose.

55 straipsnis

Pasiūlymai, kuriuose siūloma labai maža kaina

1. Jei kokiai nors sutarčiai pasiūlymuose nurodytos prekių, darbų ar paslaugų kainos yra neįprastai mažos, perkančioji organizacija, prieš atmesdama tokius pasiūlymus paprašo raštu pateikti informaciją apie pasiūlymo sudedamuosius elementus, kuri, jos nuomone, yra svarbi.

Ši informacija gali būti susijusi visų pirma su:

a) gamybos proceso, teikiamų paslaugų ar statybos metodo ekonomiškumu;

b) pasirinktais techniniais sprendimais ir (arba) kokiomis nors ypač palankiomis sąlygomis, kurios yra prieinamos dalyviui atliekant darbą, tiekiant prekes ar teikiant paslaugas;

c) dalyvio siūlomų prekių, paslaugų ar darbų originalumu;

d) nuostatų dėl darbo saugos ir darbo sąlygų, galiojančių darbo atlikimo, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo vietoje, laikymusi;

e) dalyvio galimybe gauti valstybės pagalbą.

2. Perkančioji organizacija patikrina tuos sudedamuosius elementus, tardamasi su dalyviu ir atsižvelgdama į pateiktus įrodymus.

3. Kai perkančioji organizacija nustato, kad pasiūlymo kaina yra neįprastai maža, nes dalyvis gavo valstybės pagalbą, pasiūlymas gali būti atmestas vien šiuo pagrindu tik pasitarus su dalyviu, ir jei per perkančiosios organizacijos nustatytą pakankamą terminą jis negali įrodyti, kad pagalba buvo suteikta teisėtai. Perkančioji organizacija, tokiomis aplinkybėmis atmetusi pasiūlymą, apie tai praneša Komisijai.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

VIEŠOSIOMS DARBŲ KONCESIJOMS TAIKOMOS TAISYKLĖS

I SKYRIUS

Taisyklės, taikomos viešosioms darbų koncesijoms

56 straipsnis

Taikymo sritis

Šis skyrius taikomas visoms perkančiųjų organizacijų sudarytoms viešosioms darbų koncesijų sutartims, kurių vertė lygi arba didesnė nei 6242000 eurų.

Vertė apskaičiuojama remiantis taisyklėmis, skirtomis viešojo darbų pirkimo sutartims sudaryti, apibrėžtomis 9 straipsnyje.

57 straipsnis

Viešosios darbų koncesijos, kurioms ši antraštinė dalis netaikoma

Ši antraštinė dalis netaikoma viešosioms darbų koncesijoms:

a) dėl darbų atlikimo atvejais, nurodytais šios direktyvos 13, 14 ir 15 straipsniuose;

b) kurias sudaro perkančiosios organizacijos, veikiančios vienoje arba keliose veiklos srityse, išvardytose Direktyvos 2004/17/EB 3–7 straipsniuose, kai šios koncesijos yra suteikiamos tokiai veiklai vykdyti.

Tačiau ši direktyva bus toliau taikoma viešosioms darbų koncesijoms, kurias sudaro perkančiosios organizacijos, veikiančios vienoje arba keliose veiklos srityse, išvardytose Direktyvos 2004/17/EB 6 straipsnyje ir kurios skirtos veiklai šiose srityse vykdyti, jei valstybė narė pasinaudoja galimybe remtis 71 straipsnio antroje pastraipoje nurodytomis sąlygomis, kad būtų atidėtas direktyvos taikymas.

58 straipsnis

Skelbimo dėl viešosios darbų koncesijos sutarties publikavimas

1. Perkančiosios organizacijos, norinčios sudaryti viešųjų darbų koncesijų sutartis, savo ketinimą paskelbia skelbime.

2. Į 77 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisijos patvirtintos formos skelbimus dėl viešosios darbų koncesijos sutarties įtraukiama VII C priede nurodyta informacija, be to, jei reikia, bet kokia kita, perkančiosios organizacijos nuomone, naudinga informacija.

3. Skelbimai publikuojami 36 straipsnio 2–8 dalyse nustatyta tvarka.

4. 37 straipsnis, reglamentuojantis skelbimų publikavimą, taip pat taikomas ir viešosioms darbų koncesijoms.

59 straipsnis

Terminas

Jei perkančiosios organizacijos pasinaudoja viešąja darbų koncesija, minimalus terminas paraiškoms dėl koncesijos priimti – 52 dienos nuo skelbimo išsiuntimo dienos, išskyrus 38 straipsnio 5 dalyje numatytus atvejus.

Šiam straipsniui taikoma 38 straipsnio 7 dalis.

60 straipsnis

Subranga

Perkančioji organizacija gali:

a) įpareigoti koncesininką sudaryti sutartis, kurių vertė sudaro mažiausiai 30 % visos darbo, kuriam sudaroma koncesijos sutartis, vertės, su trečiaisiais asmenimis, kartu suteikdama kandidatams galimybę padidinti šią dalį, šiam minimaliam procentui esant nurodytam koncesijos sutartyje; arba

b) reikalauti kandidatų viešosios darbų koncesijos sutarčiai sudaryti pasiūlymuose patiems nurodyti visos darbo, kuriam sudaroma koncesijos sutartis ir kurį jie ketina perduoti vykdyti tretiesiems asmenims, vertės procentą, jei toks yra.

61 straipsnis

Sutarčių papildomiems darbams sudarymas su koncesininku

Ši direktyva netaikoma papildomiems darbams, neįtrauktiems į pradinį svarstytą koncesijos projektą arba pradinę sutartį, tačiau kurie dėl nenumatytų aplinkybių tampa būtini sutartyje, sudarytoje su koncesininku, numatyto darbo įvykdymui, su sąlyga, kad sutartis yra sudaroma su ūkio subjektu, atliekančiu šį darbą:

- kai tokie papildomi darbai negali būti techniškai arba ekonomiškai atskirti nuo pradinės sutarties, nesukeliant didelių sunkumų perkančiosioms organizacijoms, arba

- kai tokie darbai, nors jie ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi sutarčiai įvykdyti.

Tačiau bendra papildomiems darbams sudarytų sutarčių vertė neturi viršyti 50 % pradinės darbų koncesijos sutarties vertės.

II SKYRIUS

Taisyklės, taikomos sutartims, sudaromoms koncesininkų, kurie yra perkančiosios organizacijos

62 straipsnis

Taikytinos taisyklės

Jei koncesininkas yra perkančioji organizacija, kaip apibrėžta 1 straipsnio 9 dalyje, ji privalo laikytis šios direktyvos nuostatų dėl viešojo darbų pirkimo sutarčių, kai numatyta, kad darbus atliks tretieji asmenys.

III SKYRIUS

Taisyklės, taikomos sutartims, sudaromoms koncesininkų, kurie nėra perkančiosios organizacijos

63 straipsnis

Skelbimo taisyklės: ribos ir išimtys

1. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad darbų koncesininkai, kurie nėra perkančiosios organizacijos, sudarydamos darbų pirkimo sutartis su trečiosiomis šalimis taikytų skelbimų publikavimo taisykles, apibrėžtas 64 straipsnyje, kai šių sutarčių vertė lygi arba viršija 6242000 eurų.

Skelbimai nebūtini, jei darbų pirkimo sutartis atitinka 31 straipsnyje nustatytas sąlygas.

Sutarčių vertės apskaičiuojamos remiantis taisyklėmis, skirtomis viešojo darbų pirkimo sutartims, apibrėžtomis 9 straipsnyje, sudaryti.

2. Įmonių grupės, sudarytos koncesijai gauti, arba su jomis susijusios įmonės nėra laikomos trečiaisiais asmenimis.

"Susijusi įmonė" – tai bet kuri įmonė, kuriai koncesininkas gali tiesiogiai arba netiesiogiai daryti esminę įtaką, arba bet kuri įmonė, kuri gali daryti esminę įtaką koncesininkui, arba kuriai, kaip koncesininkui, esminę įtaką turi kita įmonė dėl savo nuosavybės teisių, finansinio dalyvavimo joje arba taisyklių, kurios reguliuoja jos veiklą. Yra preziumuojama, kad įmonė turi esminę įtaką, kai kita įmonė tiesiogiai arba netiesiogiai:

a) valdo didžiąją dalį kitos įmonės pasirašyto kapitalo;

b) kontroliuoja didžiąją dalį įmonės išleistų akcijų, suteikiančių balsavimo teisę; arba

c) gali skirti daugiau nei pusę įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo.

Paraiškoje dėl koncesijos pateikiamas išsamus šių įmonių sąrašas. Šis sąrašas atnaujinamas atsiradus bet kokiems vėlesniems santykių tarp įmonių pasikeitimams.

64 straipsnis

Skelbimo publikavimas

1. Darbų koncesininkai, kurie nėra perkančiosios organizacijos, norintys sudaryti darbų sutartis su trečiąja šalimi, savo ketinimą publikuoja su skelbimo pagalba.

2. Į 77 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisijos patvirtintos formos skelbimus įtraukiama VII C priede nurodyta informacija, be to, jei reikia, bet kokia kita, darbų koncesininko nuomone, naudinga informacija.

3. Skelbimas publikuojamas 36 straipsnio 2–8 dalyse nustatyta tvarka.

4. Šiam straipsniui taip pat taikytinas 37 straipsnis dėl neprivalomo skelbimų publikavimo.

65 straipsnis

Prašymų leisti dalyvauti ir paraiškų priėmimo terminai

Darbų koncesijų sutarčių, sudaromų darbų koncesininko, kuris nėra perkančioji organizacija, atveju minimalus koncesininko nustatytas prašymų dalyvauti priėmimo terminas, yra ne mažiau kaip 37 dienos nuo skelbimo apie pirkimą išsiuntimo dienos, o minimalus pasiūlymų priėmimo terminas – ne mažiau kaip 40 dienų nuo skelbimo apie pirkimą arba nuo kvietimo dalyvauti konkurse išsiuntimo dienos.

Šiam straipsniui taikoma 38 straipsnio 5, 6 ir 7 dalys.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

PROJEKTO KONKURSAMS TAIKOMOS TAISYKLĖS

66 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1. Projekto konkursų rengimo taisyklės turi atitikti 66–74 straipsnius, ir su jomis turi būti supažindinami visi norintieji dalyvauti konkurse.

2. Dalyvių priėmimas dalyvauti projekto konkursuose neturi būti ribojamas:

a) nuorodomis į kurios nors valstybės narės teritoriją ar jos dalį;

b) remiantis tuo, kad pagal valstybės narės, kurioje organizuojamas konkursas, teisę yra reikalaujama, kad dalyviai turi būti arba fiziniai, arba juridiniai asmenys.

67 straipsnis

Taikymo sritis

1. Šioje antraštinėje dalyje nustatyta tvarka projekto konkursus organizuoja:

a) perkančiosios organizacijos, kurios yra IV priede išvardytos centrinės valdžios institucijos, pradedant nuo lygios 162000 eurų arba ją viršijančios pirkimo vertės ribos;

b) IV priede neišvardytos perkančiosios organizacijos, pradedant nuo lygios 249000 eurų arba ją viršijančios pirkimo vertės ribos;

c) visos perkančiosios organizacijos, pradedant nuo lygios 249000 eurų arba ją viršijančios pirkimo vertės ribos, kai konkursai organizuojami dėl paslaugų, išvardytų II priedo A dalies 8 kategorijoje, ir paslaugų telekomunikacijų srityje, išvardytų II priedo A dalies 5 kategorijoje, kurių CPV pozicijos atitinka CPC identifikavimo kodus Nr. 7524, 7525 ir 7526, ir (arba) paslaugų, išvardytų II priedo B dalyje.

2. Ši antraštinė dalis taikoma:

a) projekto konkursams, kurie yra rengiami kaip procedūros, skirtos sudaryti viešojo paslaugų pirkimo sutartį, dalis;

b) projekto konkursams, kurių metu konkurso dalyviams skiriami prizai arba mokėjimai.

a punkte nurodytais atvejais pirkimo vertės riba – tai numatoma viešojo paslaugų pirkimo sutarties vertė be PVM, įskaitant bet kokius galimus prizus ir (arba) mokėjimus dalyviams.

b punkte nurodytais atvejais pirkimo vertės riba – tai visa prizų bei mokėjimų vertė be PVM, įskaitant numatomą viešojo paslaugų pirkimo sutarties, kuri gali būti vėliau sudaryta pagal 31 straipsnio 3 dalį, vertę, jei perkančioji organizacija įtraukia nuostatą dėl tokios sutarties sudarymo į skelbimą apie konkursą.

68 straipsnis

Šios antraštinės dalies taikymo srities išimtys

Ši antraštinė dalis netaikoma:

a) projekto konkursams, apibrėžtiems Direktyvoje 2004/17/EB, kuriuos rengia perkančiosios organizacijos, veikiančios vienoje arba keliose veiklos srityse, išvardytose minėtos direktyvos 3–7 straipsniuose, ir kurie rengiami veiklai tose srityse vykdyti; ji taip pat netaikoma konkursams, nepatenkantiems į šios direktyvos taikymo sritį.

Tačiau ši direktyva bus ir toliau taikoma projekto konkursų sutartims, kurias sudaro perkančiosios organizacijos, veikiančios vienoje arba keliose veiklos srityse, išvardytose Direktyvos 2004/17/EB 6 straipsnyje, ir sudarytos veiklai tose srityse vykdyti, jei atitinkama valstybė narė pasinaudoja 71 straipsnio antroje pastraipoje nurodyta galimybe atidėti direktyvos taikymą;

b) konkursams, kurie organizuojami viešojo paslaugų pirkimo sutartims sudaryti tais pačiais atvejais, kaip nurodytieji šios direktyvos 13, 14 ir 15 straipsniuose.

69 straipsnis

Skelbimai

1. Perkančiosios organizacijos, kurios nori organizuoti projekto konkursą, tokį ketinimą skelbia su skelbimo apie konkursą pagalba.

2. Perkančiosios organizacijos, kurios surengė projekto konkursą, apie rezultatus skelbia siųsdamos skelbimą 36 straipsnyje nustatyta tvarka ir turi galėti įrodyti jo išsiuntimo datą.

Jei paskelbta informacija apie konkurso rezultatus trukdytų teisėsaugos institucijoms arba prieštarautų visuomenės interesams, pažeistų konkrečios viešos arba privačios įmonės teisėtus komercinius interesus arba galėtų pakenkti sąžiningai konkurencijai tarp paslaugų teikėjų, ši informacija neturi būti skelbiama.

3. 36 straipsnio dalys, susijusios su skelbimų publikavimu, taip pat taikomos konkursams.

70 straipsnis

Skelbimų apie konkursus publikavimo forma ir būdas

1. Į 69 straipsnyje nurodytus 77 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisijos patvirtintos formos skelbimus įtraukiama VII D priede nurodyta informacija.

2. Skelbimai publikuojami 36 straipsnio 2–8 dalyse nustatyta tvarka.

71 straipsnis

Bendravimo būdai

1. Visam bendravimui, susijusiam su konkursais, taikomos 42 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys.

2. Pranešimai siunčiami, informacija keičiamasi ir ji saugoma taip, kad būtų išsaugotas visos konkurso dalyvių pateiktos informacijos vientisumas ir konfidencialumas, ir kad vertinimo komisija (žiuri) išsiaiškintų planų bei projektų turinį tik po to, kai pasibaigia galutinis jų pateikimo terminas.

3. Elektroniniams prietaisams, skirtiems priimti planus ir projektus, taikomos šios taisyklės:

a) suinteresuotoms šalims turi būti prieinama su specifikacijomis susijusi informacija, būtina planų ir projektų pateikimui elektroninėmis priemonėmis, įskaitant kodavimą. Be to, prietaisai, skirti planams ar projektams priimti elektroniniu būdu, turi atitikti X priedo reikalavimus;

b) valstybės narės gali pradėti taikyti arba ir toliau taikyti savanoriškas akreditacijos sistemas, skirtas tobulinti tokiems prietaisams teikiamų sertifikavimo paslaugų lygį.

72 straipsnis

Konkurso dalyvių atranka

Kai projekto konkursai yra apriboti tam tikru dalyvių skaičiumi, perkančiosios organizacijos nustato aiškius ir nediskriminuojančius atrankos kriterijus. Bet kuriuo atveju pakviestų dalyvauti kandidatų skaičius turi būti pakankamas, kad būtų užtikrinta reali konkurencija.

73 straipsnis

Vertinimo komisijos (žiuri) sudėtis

Į vertinimo komisijos (žiuri) sudėtį įeina tik fiziniai asmenys, kurie yra nepriklausomi nuo konkurso dalyvių. Jei reikalaujama, kad konkurso dalyviai turėtų tam tikrą profesinę kvalifikaciją, mažiausiai trečdalis vertinimo komisijos (žiuri) narių turi turėti tokią pat arba lygiavertę kvalifikaciją.

74 straipsnis

Vertinimo komisijos (žiuri) sprendimai

1. Priimdama sprendimus arba nuomones, vertinimo komisija (žiuri) veikia nepriklausomai.

2. Ji išnagrinėja kandidatų pateiktus planus ir projektus anonimiškai, remdamasi tik skelbime apie konkursą nurodytais kriterijais.

3. Vertinimo komisija (žiuri) išdėsto projektus jos narių pasirašytame protokole eiliškumo tvarka, remdamasi kiekvieno projekto privalumais, kartu pateikdama savo pastabas ir bet kokius aspektus, kurie galėtų reikalauti papildomo paaiškinimo.

4. Anonimiškumo laikomasi tol, kol vertinimo komisija (žiuri) prieina bendros nuomonės arba priima sprendimą.

5. Prireikus kandidatai gali būti kviečiami atsakyti į klausimus, kuriuos vertinimo komisija (žiuri) yra užfiksavusi protokole, siekiant išsiaiškinti tam tikrus projektų aspektus.

6. Parengiamas išsamus vertinimo komisijos (žiuri) narių ir kandidatų pokalbio protokolas.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

STATISTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, VYKDOMIEJI ĮGALIOJIMAI IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

75 straipsnis

Statistiniai įsipareigojimai

Tam, kad būtų galima įvertinti šios direktyvos taikymo rezultatus, valstybės narės ne vėliau kaip iki kiekvienų metų spalio 31 d. siunčia Komisijai ankstesnių metų atskiras perkančiųjų organizacijų sudarytų viešojo prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių statistikos ataskaitas, parengtas 76 straipsnyje nustatyta tvarka.

76 straipsnis

Statistikos ataskaitos turinys

1. Apie kiekvieną perkančiąją organizaciją, įtrauktą į IV priedą, statistikos ataskaitoje pateikiama mažiausiai ši informacija:

a) sutarčių, sudarytų taikant šią direktyvą, skaičius ir vertė;

b) sutarčių, sudarytų pagal leidžiančias nukrypti nuo Susitarimo nuostatas, skaičius ir bendra vertė;

Pirmos dalies a punkte nurodyti duomenys, kiek galima, turėtų būti išskaidyti pagal:

a) procedūras, naudotas sutarčiai sudaryti; ir

b) darbus, išvardytus I priede, ir prekes bei paslaugas, išvardytas II priede, nurodant CPV nomenklatūros kategorijas kiekvienai iš šių procedūrų;

c) ūkio subjekto, su kuriuo sudaryta sutartis, pilietybę.

Jei sutartys sudarytos derybų procedūros būdu, pirmos dalies a punkte nurodyti duomenys taip pat išskaidomi remiantis 30 ir 31 straipsniuose išvardytomis aplinkybėmis, nurodant skaičių ir vertę sutarčių, sudarytų valstybės narės ir laimėjusio rangovo trečiosios valstybės.

2. Apie kiekvieną perkančiosios organizacijos kategoriją, neįtrauktą į IV priedą, statistikos ataskaitoje pateikiama mažiausiai ši informacija:

a) sudarytų sutarčių skaičius ir vertė, išskaidant duomenis 1 dalies antroje pastraipoje nustatyta tvarka;

b) sutarčių, sudarytų pagal leidžiančias nukrypti nuo Susitarimo nuostatas, bendra vertė.

3. Į statistikos ataskaitą įtraukiami bet kokie kiti statistiniai duomenys, kurių reikalaujama pagal Susitarimą.

Pirmoje pastraipoje minėta informacija nustatoma remiantis 77 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka.

77 straipsnis

Patariamasis komitetas

1. Komisijai padeda Patariamasis viešųjų sutarčių komitetas, įsteigtas pagal Sprendimo 71/306/EEB [25] (toliau – Komitetas) 1 straipsnį.

2. Darant nuorodą į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, laikantis jo 8 straipsnio nuostatų.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

78 straipsnis

Vertės ribų keitimas

1. Kas dvejus metus Komisija patikrina pagal 7 straipsnyje nustatytas viešojo pirkimo sutarčių vertės ribas ir, jei reikia, atsižvelgdama į šios straipsnio dalies antrą pastraipą, pakeičia jas 77 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Apskaičiuojant šių ribų vertę, remiamasi euro vidutine dienos verte, išreikšta SDR (Specialiosiomis skolinimosi teisėmis), per 24 mėnesių laikotarpį, kuris baigiasi paskutinę rugpjūčio dieną, prieš atliekant pakeitimus, kurie įsigalioja nuo sausio 1 d. Taip pakeistų ribų vertė prireikus suapvalinama iki artimiausio tūkstančio eurų, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi SDR išreikštų Susitarime nustatytų galiojančių ribų.

2. Atlikdama šio straipsnio 1 dalyje numatytus pakeitimus, Komisija 77 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka suderina:

a) 8 straipsnio pirmos pastraipos a punkte, 56 straipsnyje ir 63 straipsnio pirmos dalies pirmoje pastraipoje nustatytas vertės ribas su pakeista vertės riba, taikoma viešojo darbų pirkimo sutartims;

b) 8 straipsnio pirmos pastraipos b punkte ir 67 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytas vertės ribas su pakeista vertės riba, taikoma viešojo paslaugų pirkimo sutartims, kurias sudarė IV priede išvardytos perkančiosios organizacijos;

c) 67 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nustatytą vertės ribą su pakeista vertės riba, taikoma viešojo paslaugų pirkimo sutartims, kurias sudarė į IV priedą neįtrauktos perkančiosios organizacijos;

3. Ribų vertės, nustatytos šio straipsnio 1 dalyje valstybių narių, nedalyvaujančių Pinigų sąjungoje, valiuta, paprastai turi būti derinamos kas dveji metai, pradedant 2004 m. sausio 1 d. Apskaičiuojant tokią vertę, remiamasi tų valiutų vidutinėmis dienos vertėmis, išreikštomis eurais, per 24 mėnesių laikotarpį, kuris baigiasi paskutinę rugpjūčio dieną, prieš atliekant pakeitimus, kurie įsigalioja nuo sausio 1 d.

4. Pakeistas vertės ribas, minėtas šio straipsnio 1 dalyje ir jų atitinkamas vertes nacionalinėmis valiutomis, minėtomis šio straipsnio 3 dalyje, Komisija po jų pakeitimo lapkričio pradžioje paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

79 straipsnis

Pakeitimai

1. 77 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisija gali iš dalies pakeisti:

a) apskaičiavimo metodų, nurodytų 78 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje ir 78 straipsnio 3 dalyje, technines procedūras;

b) 35, 58, 64 ir 69 straipsniuose minėtų skelbimų parengimo, perdavimo, gavimo, vertimo, rinkimo ir platinimo procedūras ir statistikos ataskaitas, nurodytas 35 straipsnio 4 dalies ketvirtoje pastraipoje ir 75 bei 76 straipsniuose;

c) konkrečių nuorodų skelbimuose į tam tikras CPV nomenklatūros pozicijas procedūras;

d) organizacijų, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė, ir jų kategorijų sąrašus, esančius III priede, jei to reikia remiantis valstybių narių pranešimais;

e) centrinių valdžios institucijų sąrašus, esančius IV priede, po to, kai yra padaryti suderinimai, reikalingi Susitarimui įgyvendinti;

f) nuorodų nomenklatūroje numerius, pateiktus I priede, jei tai nekeičia šios direktyvos taikymo iš esmės, ir tvarką darant nuorodas į tam tikras šios nomenklatūros pozicijas skelbimuose;

g) nuorodų nomenklatūroje numerius, pateiktus II priede, jei tai nekeičia šios direktyvos taikymo iš esmės, ir tvarką darant nuorodas į tam tikras šios nomenklatūros pozicijas skelbimuose pagal priede išvardytų paslaugų kategorijas;

h) VIII priede nurodytų duomenų siuntimo ir skelbimo procedūrą, remiantis technine pažanga arba dėl administracinių priežasčių;

i) elektroninių informacijos priėmimo priemonių, kurios nurodytos X priedo a, f ir g punktuose, technines detales ir charakteristikas.

80 straipsnis

Įgyvendinimas

1. Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2006 m. sausio 31 d.priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

81 straipsnis

Stebėjimo priemonės

Remiantis 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo [26], valstybės narės užtikrina šios direktyvos įgyvendinimą veiksmingomis, prieinamomis ir skaidriomis priemonėmis.

Tuo tikslu, be kitų taikomų priemonių, jos gali skirti arba įsteigti nepriklausomą instituciją.

82 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 92/50/EEB, išskyrus jos 41 straipsnį, ir Direktyvos 93/36/EEB bei 93/37/EEB netenka galios nuo 80 straipsnyje nurodytos datos, nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų dėl galutinių perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo terminų, nurodytų XI priede.

Nuorodos į panaikintas direktyvas aiškinamos kaip nuorodos į šią direktyvą ir skaitomos pagal koreliacijos lentelę, esančią XII priede.

83 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

84 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2004 m. kovo 31 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. Roche

[1] OL C 29 E, 2001 1 30, p. 11 ir OL C 203 E, 2002 8 27, p. 210.

[2] OL C 193, 2001 7 10, p. 7.

[3] OL C 144, 2001 5 16, p. 23.

[4] 2002 m. sausio 17 d. pateikta Europos Parlamento nuomonė (OL C 271 E, 2002 11 7, p. 176), 2003 m. kovo 20 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 147 E, 2003 6 24, p. 1) ir 2003 m. liepos 2 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2004 m. sausio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija ir 2004 m. vasario 2 d. Tarybos sprendimas.

[5] OL L 209, 1992 7 24, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2001/78/EB (OL L 285, 2001 10 29, p. 1).

[6] OL L 199, 1993 8 9, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2001/78/EB.

[7] OL L 199, 1993 8 9, p. 54. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2001/78/EB.

[8] OL L 336, 1994 12 23, p. 1.

[9] OL L 134, 2004 4 30, p. 1.

[10] OL L 199, 1993 8 9, p. 84. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2001/78/EB (OL L 285, 2001 10 29, p. 1).

[11] OL L 18, 1997 1 21, p. 1.

[12] OL L 340, 2002 12 16, p. 1.

[13] OL L 13, 2000 1 19, p. 12.

[14] OL L 178, 2000 7 17, p. 1.

[15] 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, 2000 12 3, p. 16).

[16] 1976 m. vasario 9 d. Tarybos direktyva 76/207/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu (OL L 39, 1976 2 14, p. 40). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/73/EB (OL L 269, 2002 10 5, p. 15).

[17] 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 761/2001 dėl organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) (OL L 114, 2001 4 24, p. 1).

[18] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[19] OL L 124, 1971 6 8, p. 1.

[20] OL L 351, 1998 12 29, p. 1.

[21] OL C 195, 1997 6 25, p. 1.

[22] OL L 358, 1998 12 31, p. 2.

[23] OL C 316, 1995 11 27, p. 48.

[24] OL L 166, 1991 6 28, p. 77. Direktyva su pakeitimais, padarytais 2001 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/97/EB (OL L 344, 2001 12 28, p. 76).

[25] OL L 185, 1971 8 16, p. 15. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 77/63/EEB (OL L 13, 1977 1 15, p. 15).

[26] OL l 395, 1989 12 30, p. 33. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 92/50/EEB.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

1 STRAIPSNIO 2 DALIES b PUNKTE NURODYTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS [1]

NACE |

CPV KODAS | F SEKCIJA | STATYBA |

Skyrius | Grupė | Klasė | Dalykas | Pastabos |

45 | | | Statyba | Šis skyrius apima: naujų pastatų statybą bei darbus, atnaujinimo ir įprastus remonto darbus | 45000000 |

45.1 | | Statybvietės paruošimas | | 45100000 |

45.11 | Pastatų nugriovimas, išardymas; grunto pervežimas | Ši klasė apima: pastatų ir kitų statinių nugriovimąstatybviečių tvarkymągrunto pervežimą: iškasimą, užkasimą, statybvietės išlyginimą, griovių kasimą, akmenų pašalinimą, sprogdinimą ir t. t.vietovės paruošimą kasybos darbams:nuodangos pašalinimą ir kitokį statybviečių bei kasybos darbų plėtojimą bei ruošimąŠi klasė taip pat apima: statybviečių drenažąžemės ir miškų ūkio paskirties naudmenų drenažą | 45110000 |

45.12 | Žvalgomasis gręžimas | Ši klasė apima: žvalgomąjį gręžimą ir gręžinių atrinkimą statybinėms, geofizinėms, geologinėms ar panašioms reikmėmsŠi klasė neapima: naftos ir gamtinių dujų pramoninės gavybos gręžinių gręžimo (žr. 11.20)vandens gręžinių gręžimo (žr. 45.25)šachtų įrengimo (žr. 45.25)naftos ir gamtinių dujų telkinių žvalgymo, geofizinių, geologinių ir seisminių matavimų (žr. 74.20) | 45120000 |

45.2 | | Pastatų ar jų dalių statyba; civilinė inžinerija | | 45200000 |

45.21 | Bendroji pastatų statyba ir civilinės inžinerijos darbai | Ši klasė apima: visų rūšių pastatų statybącivilinės inžinerijos statinių statybą:tiltų, įskaitant tuos, kurie skirti estakadinėms magistralėms, viadukams, tuneliams ir požeminėms perėjomsilgų nuotolių vamzdynų, komunikacijų ir elektros linijųmiesto vamzdynų, miesto komunikacijų ir elektros linijaspapildomus miesto darbussurenkamų statinių statymą ir įrengimą statybvietėjeŠi klasė neapima: paslaugų, susijusių su naftos ir gamtinių dujų gavyba (žr. 11.20)surenkamų statinių, kurių dalys nėra betoninės ir yra pačių pagamintos, įrengimo statybvietėje (žr. 20, 26 ir 28 skyrius)sporto aikštelių, stadionų, plaukimo baseinų, sporto salių ir kitų sportui skirtų įrenginių statybos darbų (išskyrus pastatų statybos darbus) (žr. 45.23)pastatų įrengimo (žr. 45.3)pastatų apdailos (žr. 45.4)architektūrinės ir inžinerinės veiklos (žr. 74.20)statybos projektų valdymo (žr. 74.20) | 45210000 |

45.22 | Stogo dangos ir stogo konstrukcijų įrengimas | Ši klasė apima: stogų įrengimąstogo dangų įrengimąsandarinimą | 45220000 |

45.23 | Automagistralių, kelių tiesimas, aerodromų ir sporto įrenginių statyba | Ši klasė apima: automagistralių, gatvių, kelių, kitų transporto ir pėsčiųjų kelių statybągeležinkelių statybąoro uosto pakilimo takų statybąsporto aikštelių, stadionų, plaukimo baseinų, teniso ir golfo aikštelių statybą (išskyrus pastatų statybą)kelių ir stovėjimo aikštelių ženklinimąŠi klasė neapima: pirminio grunto pervežimo (žr. 45.11) | 45230000 |

45.24 | Vandens statinių statyba | Ši klasė apima: statybą:vandens kelių, uostų ir upių darbų, poilsinių prieplaukų (valčių prieplaukų), šliuzų ir t. t.užtvankų ir nutekamųjų grioviųdugno valymo darbųdarbus po vandeniu | 45240000 |

45.25 | Kiti statybos darbai, įskaitant specialiuosius profesinius darbus | Ši klasė apima: statybos darbus, apimančius vieną konkrečią statybos sritį, kuriems atlikti reikia specialių žinių arba įrangos:pamatų įrengimas, įskaitant polių įleidimąvandens šulinių gręžimas bei statyba, šachtų įrengimasne savos gamybos plieno detalių montavimasplieno lankstymasmūrijimas ir grindimaspastolių ir darbo platformų įrengimas ir išardymas, įskaitant pastolių ir darbo platformų nuomąkaminų ir pramoninių krosnių įrengimasĮ šią klasę neįeina: pastolių nuoma be jų įrengimo ir išardymo (žr. 71.32) | 4 525 0000 |

45.3 | | Pastatų įrengimas | | 45300000 |

45.31 | Elektros laidų ir kitokios armatūros įrengimas | Ši klasė apima: įrengimą pastatuose ar kituose statiniuose:elektros laidų ir armatūrostelekomunikacijos sistemųelektrinių šildymo sistemųradijo ir televizijos antenų (gyvenamiesiems namams)priešgaisrinė signalizacijosįsilaužimo signalizacijos sistemųliftų ir eskalatoriųžaibolaidžių ir t. t. | 45310000 |

45.32 | Veikla, susijusi su izoliacijos darbais | Ši klasė apima: šiluminės, garso arba vibracijos izoliacijos įrengimą pastatuose arba kituose statiniuoseŠi klasė neapima: sandarinimo darbų (žr. 45.22) | 45320000 |

45.33 | Santechnikos darbai | Ši klasė apima: šiuos darbus pastatuose arba kituose statiniuose:santechnikos ir sanitarijos įrangos montavimądujotiekio armatūros įrengimąšildymo, vėdinimo, šaldymo ar kondicionavimo įrangos bei kanalų įrengimąautomatinių gesinimo sistemų įrengimąŠi klasė neapima: elektrinių šildymo sistemų įrengimo (žr. 45.31) | 45330000 |

45.34 | Kiti pastatų įrengimo darbai | Ši klasė apima: kelių, geležinkelių, oro ir jūrų uostų apšvietimo ir signalų sistemų įrengimąarmatūros ir armatūros reikmenų pastatuose ir kituose statiniuose įrengimą (niekur kitur nepriskirta) | 45340000 |

45.4 | | Pastatų apdaila | | 45400000 |

45.41 | Tinkavimas | Ši klasė apima: vidaus ir išorės tinkavimo ar gipso klojimo darbus pastatuose ir kituose statiniuose, įskaitant grebėstų medžiagas | 45410000 |

45.42 | Staliaus dirbinių įrengimas | Ši klasė apima: ne savos gamybos durų, langų, durų ir langų rėmų, sumontuojamų virtuvių, laiptinių, parduotuvių armatūros ir pan. iš medžio arba kitų medžiagų įrengimąvidaus apdailos darbus, pavyzdžiui, lubų, medinių sienų dangų, slenkančių pertvarų ir t. t įrengimasŠi klasė neapima: parketo ir kitokių medinių grindų dangų klojimo (žr. 45.43) | 45420000 |

45.43 | Grindų ir sienų dengimas | Ši klasė apima: šiuos klojimo, dengimo, kabinimo arba tiesimo darbus pastatuose arba kituose statiniuose:keraminių, betoninių arba graviruoto akmens sienų arba grindų plytelių klojimąparketo ir kitokių medinių grindų dangų klojimąkiliminių arba linoleumo dangų klojimą, įskaitant pagamintas iš gumos arba plastmasės grindų dangasterrazzo, marmuro, granito arba skalūno grindų arba sienų dangų įrengimątapetų klijavimą | 45430000 |

45.44 | Dažymas ir stiklinimas | Ši klasė apima: pastatų išorės ir vidaus dažymącivilinės inžinerijos konstrukcijų dažymąstiklų, veidrodžių ir pan. įrengimąŠi klasė neapima: langų montavimo (žr. 45.42) | 45440000 |

45.45 | Kiti statybos apdailos darbai | Ši klasė apima: privačių baseinų įrengimąpastatų valymo garais, smėliasraučiu ir panašius pastatų išorės darbuskitus pastatų apdailos ir užbaigimo darbusŠi klasė neapima: pastatų ir kitų statinių vidaus valymo darbų (žr. 74.70) | 45450000 |

45.5 | | Statybos arba griovimo įrenginių kartu su operatoriumi nuoma | | 45500000 |

45.50 | Statybos arba griovimo įrenginių kartu su operatoriumi nuoma | Ši klasė neapima: statybos ar griovimo mašinų ir įrenginių nuomos be operatorių (žr. 71.32) | |

[1] Jei CPV ir NACE pateikti apibrėžimai skiriasi, taikoma NACE nomenklatūra.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

1 STRAIPSNIO 2 DALIES d PUNKTE NURODYTŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

--------------------------------------------------

II PRIEDO A DALIS [1]

Kategorijos Nr. | Paslaugų pavadinimai | CPC kodai | CPV kodai |

1. | Priežiūros ir remonto paslaugos | 6112, 6122, 633, 886 | Nuo 50100000 iki 50982000 (išskyrus 50310000 iki 50324200 ir 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) |

2. | Sausumos transporto paslaugos, apimančios šarvuotų automobilių paslaugas, ir kurjerių paslaugos, išskyrus pašto vežimą | 712 (išskyrus 71235), 7512, 87304 | Nuo 60112000-6 iki 60129300-1 (išskyrus 60121000 iki 60121600, 60122200-1, 60122230-0) ir nuo 64120000-3 iki 64121200-2 |

3. | Keleivių ir krovinių pervežimo oro transportu paslaugos, išskyrus pašto vežimą | 73 (išskyrus 7321) | Nuo 62100000-3 iki 62300000-5 (išskyrus 62121000-6, 62221000-7) |

4. | Sausumos ir oro pašto transportas | 71235, 7321 | 60122200-1, 60122230-0 62121000-6, 62221000-7 |

5. | Ryšių paslaugos | 752 | Nuo 64200000-8 iki 64228200-2, 72318000-7 ir nuo 72530000-9 iki 72532000-3 |

6. | Finansinės paslaugos: a)draudimo paslaugos,b)bankų ir investavimo paslaugos | ex 81, 812, 814 | Nuo 66100000-1 iki 66430000-3 ir nuo 67110000-1 iki 67262000-1 |

7. | Kompiuterių ir susijusios paslaugos | 84 | Nuo 50300000-8 iki 50324200-4, nuo 72100000-6 iki 72591000-4 (išskyrus 72318000-7 ir nuo 72530000-9 iki 72532000-3) |

8. | Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos | 85 | Nuo 73000000-2 iki 73300000-5 (išskyrus 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0) |

9. | Apskaitos, audito ir buhalterinės apskaitos paslaugos | 862 | Nuo 74121000-3 iki 74121250-0 |

10. | Rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos | 864 | Nuo 74130000-9 iki 74133000-0 ir 74423100-1, 74423110-4 |

11. | Valdymo konsultavimo ir susijusios paslaugos | 865, 866 | Nuo 73200000-4 iki 73220000-0, nuo 74140000-2 iki 74150000-5 (išskyrus 74142200-8) ir 74420000-9, 74421000-6, 74423000-0, 74423200-2, 74423210-5, 74871000-5, 93620000-0 |

12. | Architektūrinės paslaugos: inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos | 867 | Nuo 74200000-1 iki 74276400-8 ir nuo 74310000-5 iki 74323100-0, ir 74874000-6 |

13. | Reklamos paslaugos | 871 | Nuo 74400000-3 iki 74422000-3 (išskyrus 74420000-9 ir 74421000-6) |

14. | Pastatų valymo paslaugos bei nuosavybės valdymo paslaugos | 874 82201–82206 | Nuo 70300000-4 iki 70340000-6 ir nuo 74710000-9 iki 74760000-4 |

15. | Leidybos ir spausdinimo paslaugos už užmokestį ar sutarties pagrindu | 88442 | Nuo 78000000-7 iki 78400000-1 |

16. | Nuotekų ir atliekų valymo paslaugos; sanitarinės ir panašios paslaugos | 94 | Nuo 90100000-8 iki 90320000-6 ir 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0 |

[1] Jei CPV ir CPC apibrėžimai skiriasi, galioja CPC nomenklatūra.

--------------------------------------------------

II PRIEDO B DALIS

Kategorijos Nr. | Dalykas | CPC identifikavimo kodas | CPV identifikavimo kodas |

17. | Viešbučių ir restoranų paslaugos | 64 | Nuo 55000000-0 iki 55524000-9 ir nuo 93400000-2 iki 93411000-2 |

18. | Geležinkelių transporto paslaugos | 711 | 60111000-9 ir nuo 60121000-2 iki 60121600-8 |

19. | Vandens transporto paslaugos | 72 | Nuo 61000000-5 iki 61530000-9 ir nuo 63370000-3 iki 63372000-7 |

20. | Pagalbinio transporto paslaugos | 74 | 62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 62450000-1, nuo 63000000-9 iki 63600000-5 (išskyrus 63370000-3, 63371000-0, 63372000-7) ir 74322000-2, 93610000-7 |

21. | Teisinės paslaugos | 861 | Nuo 74110000-3 iki 74114000-1 |

22. | Personalo įdarbinimo ir aprūpinimo paslaugos | 872 | Nuo 74500000-4 iki 74540000-6 (išskyrus 74511000-4) ir nuo 95000000-2 iki 95140000-5 |

23. | Tyrimo ir saugumo paslaugos, išskyrus šarvuotų automobilių paslaugas | 873 (išskyrus 87304) | Nuo 74600000-5 iki 74620000-1 |

24. | Švietimo ir profesinio lavinimo paslaugos | 92 | Nuo 80100000-5 iki 80430000-7 |

25. | Sveikatos bei socialinės paslaugos | 93 | 74511000-4 ir nuo 85000000-9 iki 85323000-9 (išskyrus 85321000-5 ir 85322000-2) |

26. | Rekreacijos, kultūros ir sporto paslaugos | 96 | Nuo 74875000-3 iki 74875200-5 ir nuo 92000000-1 iki 92622000-7 (išskyrus 92230000-2) |

27. | Kitos paslaugos | | |

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

1 STRAIPSNIO 9 PUNKTO ANTROJE PASTRAIPOJE NURODYTŲ ORGANIZACIJŲ, KURIŲ VEIKLĄ REGLAMENTUOJA VIEŠOJI TEISĖ, IR JŲ KATEGORIJŲ SĄRAŠAS

I — BELGIJA

Organizacijos

A

- Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'Asile —Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers

- Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire —Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

- Agence fédérale de Contrôle nucléaire —Federaal Agentschap voor nucleaire Controle

- Agence wallonne à l'Exportation

- Agence wallonne des Télécommunications

- Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées

- Aquafin

- Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft

- Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces —Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Astrid

B

- Banque nationale de Belgique —Nationale Bank van België

- Belgisches Rundfunk — und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft

- Berlaymont 2000

- Bibliothèque royale Albert Ier —Koninklijke Bilbliotheek Albert I

- Bruxelles-Propreté — Agence régionale pour la Propreté —Net- Brussel — Gewestelijke Agentschap voor Netheid

- Bureau d'Intervention et de Restitution belge —Belgisch Interventie — en Restitutiebureau

- Bureau fédéral du Plan —Federaal Planbureau

C

- Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage —Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

- Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité —Hulpkas voor Ziekte — en Invaliditeitsverzekeringen

- Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins —Hulp — en Voorzorgskas voor Zeevarenden

- Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges —Kas der geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

- Caisse nationale des Calamités —Nationale Kas voor Rampenschade

- Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Batellerie —Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart

- )

- Centre d'Etude de l'Energie nucléaire —Studiecentrum voor Kernenergie

- Centre de recherches agronomiques de Gembloux

- Centre hospitalier de Mons

- Centre hospitalier de Tournai

- Centre hospitalier universitaire de Liège

- Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale —Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

- Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme —Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding

- Centre régional d'Aide aux Communes

- Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën

- Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent

- Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz —Controlecomité voor Elekticiteit en Gas

- Comité national de l'Energie —Nationaal Comité voor de Energie

- Commissariat général aux Relations internationales

- Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie

- Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique

- Conseil central de l'Economie —Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

- Conseil économique et social de la Région wallonne

- Conseil national du Travail —Nationale Arbeidsraad

- Conseil supérieur de la Justice —Hoge Raad voor de Justitie

- Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises —Hoge Raad voor Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen

- Conseil supérieur des Classes moyennes

- Coopération technique belge —Belgische technische Coöperatie

D

- Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung

- Dienst voor de Scheepvaart

- Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs

- Domus Flandria

E

- Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française

- Export Vlaanderen

F

- Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven

- Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector

- Fonds bijzondere Jeugdbijstand

- Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires

- Fonds culturele Infrastructuur

- Fonds de Participation

- Fonds de Vieillissement —Zilverfonds

- Fonds d'Aide médicale urgente —Fonds voor dringende geneeskundige Hulp

- Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française

- Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom —Pensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom

- Fonds des Accidents du Travail —Fonds voor Arbeidsongevallen

- Fonds des Maladies professionnelles —Fonds voor Beroepsziekten

- Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'Entreprises —Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers

- Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale —Woningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest

- Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

- Fonds Film in Vlaanderen

- Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires —Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen

- Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers —Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnenschade

- Fonds piscicole de Wallonie

- Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangers —Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten

- Fonds pour la Rémunération des Mousses —Fonds voor Scheepsjongens

- Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales —Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën

- Fonds voor flankerend economisch Beleid

- Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d'Eau souterraine

G

- Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten

- Grindfonds

H

- Herplaatsingfonds

- Het Gemeenschapsonderwijs

- Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten

I

- Institut belge de Normalisation —Belgisch Instituut voor Normalisatie

- Institut belge des Services postaux et des Télécommunications —Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

- Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle

- Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement —Brussels Instituut voor Milieubeheer

- Institut d'Aéronomie spatiale —Instituut voor Ruimte — aëronomie

- Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises

- Institut des Comptes nationaux —Instituut voor de nationale Rekeningen

- Institut d'Expertise vétérinaire —Instituut voor veterinaire Keuring

- Institut du Patrimoine wallon

- Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen

- Institut géographique national —Nationaal geografisch Instituut

- Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine —Instelling voor de Ontwikkeling van ondergrondse Vergassing

- Institution royale de Messine —Koninklijke Gesticht van Mesen

- Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande —Universitaire instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap

- Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française —Universitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap

- Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité —Rijksinstituut voor Ziekte — en Invaliditeitsverzekering

- Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants —Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

- Institut national des Industries extractives —Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven

- Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail —Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden

- Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre —Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers

- Institut national des Radioéléments —Nationaal Instituut voor Radio-Elementen

- Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie —Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

- Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail —Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden

- Institut royal belge des Sciences naturelles —Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

- Institut royal du Patrimoine culturel —Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

- Institut royal météorologique de Belgique —Koninklijk meteorologisch Instituut van België

- Institut scientifique de Service public en Région wallonne

- Institut scientifique de la Santé publique — Louis Pasteur —Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid — Louis Pasteur

- Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

- Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

- Instituut voor het archeologisch Patrimonium

- Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen

- Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant

J

- Jardin botanique national de Belgique —Nationale Plantentuin van België

K

- Kind en Gezin

- Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen

L

- Loterie nationale —Nationale Loterij

M

- Mémorial national du Fort de Breendonk —Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

- Musée royal de l'Afrique centrale —Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

- Musées royaux d'Art et d'Histoire —Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

- Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique —Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België

O

- Observatoire royal de Belgique —Koninklijke Sterrenwacht van België

- Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense —Centrale Dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie

- Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi

- Office de Contrôle des Assurances —Controledienst voor de Verzekeringen

- Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités —Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen

- Office de la Naissance et de l'Enfance

- Office de Promotion du Tourisme

- Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer —Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid

- Office for Foreign Investors in Wallonia

- Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés —Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

- Office national de l'Emploi —Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

- Office national de Sécurité sociale —Rijksdienst voor sociale Zekerheid

- Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales —Rijksdienst voor sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten

- Office national des Pensions —Rijksdienst voor Pensioenen

- Office national des Vacances annuelles —Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie

- Office national du Ducroire —Nationale Delcrederedienst

- Office régional bruxellois de l'Emploi —Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

- Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture

- Office régional pour le Financement des Investissements communaux

- Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel

- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem

- Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest

- Orchestre national de Belgique —Nationaal Orkest van België

- Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles —Nationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen

P

- Palais des Beaux-Arts —Paleis voor schone Kunsten

- Participatiemaatschappij Vlaanderen

- Pool des Marins de la Marine marchande —Pool van de Zeelieden der Koopvaardij

R

- Radio et Télévision belge de la Communauté française

- Régie des Bâtiments —Regie der Gebouwen

- Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea

S

- Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale —Brusselse hoofdstedelijk Dienot voor Brandweer en dringende medische Hulp

- Société belge d'Investissement pour les pays en développement —Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwinkkelingslanden

- Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon

- Société de Garantie régionale

- Sociaal economische Raad voor Vlaanderen

- Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées —Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

- Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg

- Société publique de Gestion de l'Eau

- Société wallonne du Logement et sociétés agréées

- Sofibail

- Sofibru

- Sofico

T

- Théâtre national

- Théâtre royal de la Monnaie —De Koninklijke Muntschouwburg

- Toerisme Vlaanderen

- Tunnel Liefkenshoek

U

- Universitair Ziekenhuis Gent

V

- Vlaams Commissariaat voor de Media

- Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

- Vlaams Egalisatie Rente Fonds

- Vlaamse Hogescholenraad

- Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

- Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek

- Vlaamse interuniversitaire Raad

- Vlaamse Landmaatschappij

- Vlaamse Milieuholding

- Vlaamse Milieumaatschappij

- Vlaamse Onderwijsraad

- Vlaamse Opera

- Vlaamse Radio- en Televisieomroep

- Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt

- Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde

- Vlaams Fonds voor de Lastendelging

- Vlaams Fonds voor de Letteren

- Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap

- Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw

- Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

- Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie

- Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie

- Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen

- Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

- Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing

- Vlaams Zorgfonds

- Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen

II — DANIJA

Organizacijos

Danmarks Radio

Det landsdækkende TV2

Danmarks Nationalbank

Sund og Bælt Holding A/S

A/S Storebælt

A/S Øresund

Øresundskonsortiet

Ørestadsselskabet I/S

Byfornyelsesselskabet København

Hovedstadsområdets Sygehusfællesskab

Statens og Kommunernes Indkøbsservice

Post Danmark

Arbejdsmarkedets Tillægspension

Arbejdsmarkedets Feriefond

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Naviair

Kategorijos

- (socialinės gyvenamųjų namų statybos organizacijos),

- (vietinė bažnyčių administracija),

- (kitos viešojo administravimo institucijos).

III — VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA

1. Kategorijos

Institucijos, įstaigos ir fondai, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė, įsteigtos federalinių, valstybės ir vietos valdžios institucijų visų pirma šiuose sektoriuose:

1.1. Institucijos

- (universitetai ir įsteigtos studentų organizacijos),

- [teisininkų, notarų, mokesčių konsultantų, buhalterių, architektų, gydytojų ir farmacininkų profesinės asociacijos],

- [verslo ir prekybos asociacijos: žemės ūkio ir amatų asociacijos, pramonės ir prekybos rūmai, amatininkų gildijos, prekybininkų asociacijos],

- [socialinio draudimo įstaigos: sveikatos draudimo, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir pensijų draudimo fondai],

- (draudimo kasų sąrašo gydytojų asociacijos),

- (kooperatyvai ir kitos bendrijos).

1.2. Įstaigos ir fondai

Valstybės kontroliuojamos nepramoninės ir nekomercinės įstaigos, veikiančios bendrais visuomenės interesais, ypač šiose srityse:

- (juridinio asmens teises turinčios federalinės institucijos),

- (pensijų organizacijos ir studentų sąjungos),

- (kultūros, socialinės rūpybos ir šalpos fondai).

2. Juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja privatinė teisė

Valstybės kontroliuojamos nepramoninės ir nekomercinės įstaigos, veikiančios bendrais visuomenės interesais, įskaitant "kommunale Versorgumgsunternehmen" (komunalines paslaugas), ypač šiose srityse:

- [sveikatos įstaigos: ligoninės, gydyklos, medicinos mokslo tiriamosios įstaigos, bandymų ir skerdenos tvarkymo įmonės],

- [kultūros sritis: teatrai, orkestrai, muziejai, bibliotekos, archyvai, zoologijos ir botanikos sodai],

- [socialinės gerovės sritis: vaikų darželiai, visuomeniniai vaikų darželiai, vaikų namai, jaunimo bendrabučiai, laisvalaikio centrai, bendruomenės ir piliečių centrai, moterų namai, senelių namai, benamių prieglaudos],

- [sportas: baseinai, sporto įrengimai],

- [saugumas: gaisrininkų komandos, kitos avarinės tarnybos],

- [švietimas: mokymo, tolesnio profesinio rengimo ir perkvalifikavimo įstaigos, vakarinės saugusiųjų mokyklos],

- [mokslas, mokslinis tiriamasis darbas ir technikos plėtra: mokslinio tyrimo institutai, mokslo draugijos ir asociacijos, mokslo vystymo įstaigos],

- [šiukšlių ir atliekų tvarkymo įmonės: gatvių valymas, atliekų ir nutekamųjų vandenų šalinimas],

- [statyba, kelių, tiltų ir pan. statyba ir gyvenamųjų namų statyba: miestų planavimo, miestų plėtros, gyvenamųjų namų statybos įmonės, aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis tarpininkų tarnybos],

- (ūkis: ūkio plėtrą skatinančios organizacijos),

- (kapinės ir laidojimo paslaugos),

- [bendradarbiavimas su besivystančiomis šalimis: finansavimas, techninis bendradarbiavimas, pagalba vystymuisi, mokymas].

IV — GRAIKIJA

Kategorijos

a) Valstybės įmonės ir viešieji subjektai.

b) Valstybės įmonės, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė, ir kurios priklauso valstybei arba kurių bent 50 % biudžeto lėšų reguliariai skiria valstybė subsidijų forma, remiantis taikytinomis taisyklėmis, arba kurios bent 51 % kapitalo kontroliuoja valstybė.

c) Juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja privatinė teisė, ir kurių savininkai yra viešosios teisės reglamentuojami juridiniai asmenys, arba kurių savininkai yra bet kurio lygio vietos valdžios institucijos, įskaitant Graikijos vietos valdžios institucijų asociaciją (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), vietos bendrijų asociacijos (vietos administracijos sritys) arba valstybės įmonės ar subjektai, arba juridiniai asmenys, minimi b punkte, arba kuriems bent 50 % metinio jų biudžeto lėšų subsidijų forma reguliariai skiria tokie juridiniai asmenys, remiantis taikytinomis taisyklėmis arba jų pačių įstatais, arba juridiniai asmenys, minėti prieš tai, kurie kontroliuoja bent 50 % tokių juridinių asmenų, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė, kapitalo.

V — ISPANIJA

Kategorijos

- Organizacijos ir subjektai, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė, ir kuriems taikomas

, [Ispanijos valstybės viešųjų pirkimų įstatymas], išskyrus tuos, kurie yra Administracion General del Estado [generalinės nacionalinės administracijos] dalis.

- Organizacijos ir subjektai, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė, ir kuriems taikomas

, išskyrus tuos, kurie yra l'Administracion de las Comunidades Autonomas (autonominių regionų administracijos) dalis.

- Organizacijos ir subjektai, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė, ir kuriems taikomas

, išskyrus tuos, kurie yra Corporaciones Locales (vietos institucijų) dalis.

- (administraciniai subjektai ir bendrosios sveikatos bei socialinės paslaugos).

VI — PRANCŪZIJA

Organizacijos

- Collège de France

- Conservatoire national des arts et métiers

- Observatoire de Paris

- Institut national d'histoire de l'art (INHA)

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

- Institut national de la recherche agronomique (INRA)

- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

- Institut de recherche pour le développement (IRD)

- Agence nationale pour l'emploi (ANPE)

- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)

- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

- Compagnies et établissements consulaires: chambres de commerce et d'industrie (CCI), chambres des métiers et chambres d'agriculture

- Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC)

Kategorijos

1. Nacionalinės valstybės įstaigos:

- (vandens tiekimo agentūros)

- (architektūros mokyklos)

- (universitetai)

- (Aukštasis mokytojų kvalifikacijos kėlimo institutas)

2. Regionų, departamentų ir vietos administracinės valdžios institucijos

- (vidurinės mokyklos)

- (vidurinės mokyklos)

- (valstybinės ligoninės)

- (mažos kainos būstų aprūpinimo valstybės įstaigos)

3. Teritorinių institucijų grupės

- (valstybės įstaigos, padedančios bendradarbiauti vietos institucijoms)

- (tarpžinybinės ir tarpregioninės institucijos)

VII — AIRIJA

Organizacijos

Enterprise Ireland [Marketing, technology and enterprise development]

Forfás [Policy and advice for enterprise, trade, science, technology and innovation]

Industrial Development Authority

Enterprise Ireland

FÁS [Industrial and employment training]

Health and Safety Authority

Bord Fáilte Éireann[Tourism development]

CERT [Training in hotel, catering and tourism industries]

Irish Sports Council

National Roads Authority

Údarás na Gaeltachta[Authority for Gaelic speaking regions]

Teagasc [Agricultural research, training and development]

An Bord Bia[Food industry promotion]

An Bord Glas[Horticulture industry promotion]

Irish Horseracing Authority

Bord na gCon[Greyhound racing support and development]

Marine Institute

Bord Iascaigh Mhara[Fisheries Development]

Equality Authority

Legal Aid Board

Kategorijos

Regional Health Boards

Hospitals and similar institutions of a public character

Vocational Education Committees

Colleges and educational institutions of a public character

Central and Regional Fisheries Boards

Regional Tourism Organisations

National Regulatory and Appeals bodies [such as in the telecommunications, energy, planning etc. areas]

Visuomeninio pobūdžio tam tikras funkcijas vykdyti įsteigtos agentūros [pvz., Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority ir t. t.]

Kitos valstybės institucijos, atitinkančios šios direktyvos 1 straipsnio 7 dalyje pateiktą įstaigos, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė, apibrėžimą.

VIII — ITALIJA

Organizacijos

Società "Stretto di Messina"

Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo

Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC

Ente nazionale per l'assistenza al volo – ENAV

ANAS S.p.A

Skyriai

- (uostų ir oro uostų institucijos),

- (vandens inžinerijos darbų konsorciumai),

- (valstybės universitetai, valstybės universitetų institutai, universitetų plėtros darbų konsorciumai),

- (socialinės rūpybos ir labdaros organizacijos),

- (aukštieji mokslo ir kultūros institutai, astronominės, astrofizinės, geofizinės ir vulkanologinės observatorijos),

- (mokslinius tyrimus ir eksperimentinius darbus vykdančios organizacijos),

- (agentūros, tvarkančios privalomo socialinio draudimo ir socialinės apsaugos sistemas),

- (melioracijos darbų konsorciumai),

- (plėtros ir irigacijos agentūros),

- (pramoninių vietovių asociacijos),

- (kalnų vietovių savivaldybių grupės),

- (organizacijos, teikiančios paslaugas visuomenės labui),

- (valstybės įstaigos, užsiimančios pramogų, sporto, turizmo ir laisvalaikio veikla),

- (kultūrą ir meno veiklą plėtojančios organizacijos).

IX — LUKSEMBURGAS

Kategorijos

- (Vyriausybės atstovo kontroliuojamos valstybės viešosios įstaigos),

- (bendruomenių kontroliuojamos viešosios įstaigos) (vietos valdžios institucijos),

- (vietos valdžios institucijų, įsteigtų vadovaujantis pakeistu 2001 m. vasario 23 d. bendruomenių asociacijų įstatymu, asociacijos).

X — NYDERLANDAI

Organizacijos

(Vidaus ir Karalystės reikalų ministerija)

- (Nyderlandų gaisrininkų tarnybos ir avarinių situacijų valdymo institutas)

- (Nyderlandų gaisrininkų tarnybos egzaminavimo taryba)

- (Nacionalinis policininkų atrankos ir apmokymo institutas)

- (25 atskiri policijos regionai)

- (ICTU fondas)

Ministerie van Economische Zaken (Ekonomikos reikalų ministerija)

- (Syntens fondas)

- (NMi van Swinden laboratorija)

- (Nmi metrologijos ir technologijos institutas)

- (Nyderlandų kosminės erdvės programų agentūra)

- (Nyderlandų turizmo taryba)

- (Šiaurės Nyderlandų provincijų valdžios bendroji taryba)

- (Gelderland vystymo kompanija)

- (OOM) (OOM tarptautinė verslo plėtra)

- LIOF (Limburgo investicijų plėtros kompanija LIOF)

- (NOM investicijų skatinimas)

- (Brabant plėtros valdymo agentūra)

- (Nepriklausoma pašto ir telekomunikacijų institucija)

Ministerie van Financiën (Finansų ministerija)

- (Nyderlandų centrinis bankas)

- (Nyderlandų finansų rinkų institucija)

- (Nyderlandų pensijų ir draudimo priežiūros institucija)

Ministerie van Justitie (Teisingumo ministerija)

- (Nyderlandų reabilitacijos agentūra)

- (VEDIVO agentūra, globos asociacija (šeimoje))

- (Globa ir šeimos globos institucijos)

- (Nyderlandų Halt (alternatyvi)agentūra)

- (Privatus internatas)

- (Nepilnamečių teisės pažeidėjų apgyvendinimo institucijos)

- (Fondas smurtinių nusikaltimų aukoms remti)

- (Prieglobsčio prašytojų priėmimo agentūra)

- (Nacionalinė paramos ir priežiūros agentūra)

- (Nacionalinės kompensacijų aukoms organizacijos)

- (Nyderlandų duomenų apsaugos institucija)

- (Teisingumo studijų centro agentūros administracija)

- (Teisinės pagalbos tarnybos)

- (Prieglobsčio prašytojų teisinės pagalbos centrai)

- (Teisinės pagalbos agentūros)

- (Nacionalinis kovos su rasine diskriminacija biuras)

- (Clara Wichman institutas)

- (Vertimų centrai)

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Žemės ūkio, gamtos tvarkymo ir žuvininkystės minsterija)

- (Žemės valdymo tarnyba)

- (Faunos fondas)

- (Nacionalinė miškų tarnyba)

- (Nyderlandų maisto ir mitybos švietimo biuras)

- (Wageningen universitetas ir tyrimų centras)

- (Žemės ūkio tyrimų departamentas)

- (pramonės šakų tarybos)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Švietimo, kultūros ir mokslo ministerija)

A. Bendras apibūdinimas

- valstybinės mokyklos arba valstybės lėšomis įkurtos privačios mokyklos, skirtos bendram lavinimui, kaip apibrėžta Wet op het primair onderwijs (Pradinio ugdymo įstatyme)

- valstybinės mokyklos arba valstybės lėšomis įkurtos privačios mokyklos arba institucijos, skirtos specialiam, viduriniam specialiam lavinimui arba institucijos, skirtos specialiam ir viduriniam lavinimui, kaip apibrėžta Wet op de expertisecentra (Finansuojamų centrų įstatyme)

- valstybinės mokyklos arba valstybės lėšomis įkurtos privačios mokyklos arba institucijos, skirtos viduriniam lavinimui, kaip apibrėžta Wet op het Voortgezet Onderwijs (Viduriniojo mokslo įstatyme)

- valstybinės arba valstybės lėšomis įkurtos privačios institucijos, kaip apibrėžta Wet Educatie en Beroepsonderwijs (Įprastojo ir profesinio ugdymo įstatymas)

- valstybinės mokyklos arba visuomenės lėšomis įkurtos privačios mokyklos, kaip apibrėžta Experimentenwet Onderwijs (Eksperimentinio ugdymo įstatyme)

- valstybės finansuojami universitetai ir aukštosios švietimo institucijos, Atvirasis universitetas ir universitetinės ligoninės, kaip apibrėžta Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų įstatyme) ir tarptautinės mokymo institucijos, daugiau nei 50 % lėšų gaunančios iš visuomeninių fondų.

- pedagoginiai pagalbos centrai, kaip apibrėžta Wet op het primair onderwijs (Pradinio ugdymo įstatymas) arba Wet op de expertisecentra (Finansavimo centrų įstatyme)

- nacionaliniai pedagoginiai centrai, kaip apibrėžta Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Subsidijų nacionalinei švietimo paramos veiklai įstatyme)

- transliuotojų organizacijos, kaip apibrėžta Mediawet (Žiniasklaidos įstatyme)

- fondai, kaip apibrėžta Wet op het Specifiek Cultuurbeleid (Specifinės kultūros politikos įstatyme)

- nacionalinės profesinio lavinimo institucijos

- fondai, kaip apibrėžta Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten (Nacionalinių muziejų tarnybų privatizavimo įstatymas)

- kiti muziejai, daugiau nei 50 % lėšų gaunantys iš Švietimo, kultūros ir mokslo ministerijos

- kitos švietimo, kultūros ir mokslo organizacijos ir institucijos, daugiau nei 50 % lėšų gaunančios iš Švietimo, kultūros ir mokslo ministerijos

B. Pavadinimų sąrašas

- Informatie Beheer Groep

- Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs

- Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent

- Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

- Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

- Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic)

- Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut

- Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

- Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

- College van Beroep voor het hoger Onderwijs

- Vereniging van openbare bibliotheken NBLC

- Koninklijke Bibliotheek

- Stichting Muziek Centrum van de Omroep

- Stichting Ether Reclame

- Stichting Radio Nederland Wereldomroep

- Nederlandse Programma Stichting

- Nederlandse Omroep Stichting

- Commissariaat voor de Media

- Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties

- Stichting Lezen

- Dienst Omroepbijdragen

- Centrum voor innovatie en opleidingen

- Bedrijfsfonds voor de Pers

- Centrum voor innovatie van opleidingen

- Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito)

- Instituut voor Leerplanontwikkeling

- Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting

- Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

- Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs

- BVE-Raad

- Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

- Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs

- Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs

- Combo Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie

- Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs

- Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO

- Stichting SoFoKles

- Europees Platform

- Stichting mobiliteitsfonds HBO

- Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum

- Stichting minderheden Televisie Nederland

- Stichting omroep allochtonen

- Stichting multiculturele Activiteiten Utrecht

- School der Poëzie

- Nederlands Perscentrum

- Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum

- Bibliotheek voor varenden

- Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden

- Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken

- Nederlandse luister- en braillebibliotheek

- Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang

- Bibliotheek Le Sage Ten Broek

- Doe Maar Dicht Maar

- ElHizjra

- Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten

- Fund for Central and East European Book Projects

- Jongeren Onderwijs Media

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Socialinių reikalų ir darbo ministerija)

- (Socialinio draudimo bankas)

- (Įdarbinimo organizacija)

- (Buvusių kalnakasių, sergančių silikoze, fondas)

- (Nyderlandų pensijų ir draudimo priežiūros institucija)

- (Nyderlandų socialinių ir ekonominių reikalų taryba)

- (Darbo ir pajamų taryba)

- (Centrinė darbo ir pajamų organizacija)

- (Darbuotojų draudimo programas įgyvendinančioji institucija)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Susisiekimo, viešųjų darbų ir vandentvarkos ministerija)

- (Transporto priemonių informacijos ir administracijos tarnyba)

- (Oro eismo kontrolės agentūra)

- (Nyderlandų jūros laivavedžių asociacija)

- (Regioninė jūros laivavedžių asociacija)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Būsto, planavimo ir aplinkos ministerija)

- (Viešųjų registrų agentūra)

- (Centrinis būsto fondas)

- (Architektų registras)

Ministerie van Welzijn, Wolksgezondheit en Cultuur (Rūpybos, sveikatos ir sporto ministerija)

- Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)

- (Vaistų vertinimo taryba)

- Commissies voor gebiedsaanwijzing

- (Nacionalinė ligoninių įrangos rekonstrukcijos taryba)

- (Sveikatos tyrimų ir vystymo taryba)

- Inspekciją atliekančios institucijos, kaip apibrėžta

(Medicinos prietaisų įstatymas)

- (KEMA/TNO sertifikavimas)

- (Nacionalinė ligoninių įrangos taryba)

- (Sveikatos draudimo taryba)

- (Nacionalinis gegužės 4 ir 5 komitetas)

- (Pensijų ir pašalpų taryba)

- (Kolegija sveikatos apsaugos tarifams nustatyti)

- Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)

- (Visuomenės sveikatos ir aplinkos gerinimo fondas)

- Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS

- (Sanquin aprūpinimo krauju fondas)

- (Sveikatos draudimo komitetų, skirtų registruoti profesionalias sveikatos apsaugos praktikas, priežiūros taryba)

- (Sveikatos draudimo fondai)

- (Nyderlandų transplantacijos fondas)

- (Regioninės poreikių įvertinimo institucijos).

XI — AUSTRIJA

Visos nepramoninio ir nekomercinio pobūdžio organizacijos, kurių biudžetinę kontrolę vykdo "Rechnungshof" (Audito Rūmai).

XII — PORTUGALIJA

Kategorijos

- (nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio valstybės įstaigos),

- (valstybinės organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą),

- (valstybiniai fondai),

- (valstybinės švietimo, mokslinių tyrimų ir sveikatos įstaigos).

XIII — SUOMIJA

Visos valstybinės arba valstybės kontroliuojamos institucijos, išskyrus pramoninio arba komercinio pobūdžio institucijas

XIV — ŠVEDIJA

Visos nekomercinio pobūdžio organizacijos, kurių viešąsias sutartis kontroliuoja Nacionalinė viešųjų pirkimų taryba.

XV — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Organizacijos

- Design Council

- Health and Safety Executive

- National Research Development Corporation

- Public Health Laboratory Service Board

- Advisory, Conciliation and Arbitration Service

- Commission for the New Towns

- National Blood Authority

- National Rivers Authority

- Scottish Enterprise

- Scottish Homes

- Welsh Development Agency

Kategorijos

- Maintained schools (remiamos mokyklos)

- Universities and colleges financed for the most part by other contracting authorities (universitetai, didžiąja dalimi finansuojami kitų perkančiųjų institucijų)

- National Museums and Galleries (nacionaliniai muziejai ir galerijos)

- Research Councils (tyrimų tarybos)

- Fire Authorities (gaisrų kontrolės institucijos)

- National Health Service Strategic Health Authorities (nacionalinės sveikatos apsaugos strateginės sveikatos institucijos)

- Police Authorities (policijos institucijos)

- New Town Development Corporations (naujų miestų plėtros korporacijos)

- Urban Development Corporations (miestų plėtros korporacijos)

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

CENTRINĖS VALDŽIOS INSTITUCIJOS [1]

BELGIJA

—l'Etat | —de Staat | —valstybė |

—les communautés | —de gemeenschappen | —bendrijos |

—les commissions communautaires | —de gemeenschapscommissies | —bendrijų komisijos |

—les régions | —de gewesten | —regionai |

—les provinces | —de provincies | —provincijos |

—les communes | —de gemeenten | —bendruomenės |

—les centres publics d'aide sociale | —de openbare centra voor maatschappelijk welzijn | —visuomeniniai socialinės paramos centrai |

—les fabriques d'églises et les organismes chargés de la gestion du temporel des autres cultes reconnus | —de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporalïen van de erkende erediensten | —bažnyčios tarybos ir organizacijos, atsakingos už kitų pripažintų religinių grupių turto valdymą |

—les sociétés de développement régional | —de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen | —regioninės plėtros kompanijos |

—les polders et wateringues | —de polders en wateringen | —polderiai ir drėkinimo komisijos |

—les comités de remembrement des biens ruraux | —de ruilverkavelingscomités | —žemės stambinimo komitetai |

—les zones de police | —de politiezones | —policijos zonos |

—les associations formées par plusieurs des pouvoirs adjudicateurs ci-dessus. | —de verenigingen gevormd door een of meerdere aanbestedende overheden hierboven. | —asociacijos, sudarytos iš kelių anksčiau išvardytų perkančiųjų organizacijų |

DANIJA

1.Folketinget Danijos parlamentas | Rigsrevisionen Nacionalinis audito biuras |

2.Statsministeriet Ministro pirmininko įstaiga | |

3.Udenrigsministeriet Užsienio reikalų ministerija | |

4.Beskæftigelsesministeriet Darbo ministerija | 5 styrelser og institutioner 5 agentūros ir institucijos |

5.Domstolsstyrelsen Teismų administracija | |

6.Finansministeriet Finansų ministerija | 5 styrelser og institutioner 5 agentūros ir institucijos |

7.Forsvarsministeriet Krašto apsaugos ministerija | Adskillige institutioner Keletas institucijų |

8.Indenrigs- og Sundhedsministeriet Vidaus reikalų ir sveikatos ministerija | Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut Keletas agentūrų ir institucijų, tarp jų Statens Serum Institut |

9.Justitsministeriet Teisingumo ministerija | Rigspolitichefen, 2 direktorater samt et antal styrelser Policijos komisaras, 2 direktoratai ir keletas agentūrų |

10.Kirkeministeriet Bažnyčios reikalų ministerija | 10 stiftsøvrigheder 10 diocezinių institucijų |

11.Kulturministeriet Kulturos ministerija | Departement samt et antal statsinstitutioner Departmentas ir keletas institucijų |

12.Miljøministeriet Aplinkos ministerija | 6 styrelser 6 agentūros |

13.Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration Pabėgėlių, imigracijos ir integracijos reikalų ministerija | 1 styrelse 1 agentūra |

14.Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Maisto, žemės ūkio ir žvejybos ministerija | 9 direktorater og institutioner 9 direktoratai ir institucijos |

15.Ministeriet for Videnskab, Teknologi og herunder Udvikling Mokslo, technologijų ir inovacijų ministerija | Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger Keliolika agentūrų ir institucijų, tarp jų Risoe National Laboratory ir Danish National Research and Education Buildings |

16.Skatteministeriet Mokesčių ministerija | 1 styrelse og institutioner 1 agentūra ir keletas institucijų |

17.Socialministeriet Socialinių reikalų ministerija | 3 styreler og institutioner 3 agentūros ir keletas institucijų |

18.Trafikministeriet Transporto ministerija | 12 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet 12 agentūrų ir institucijų, tarp jų Øresundsbrokonsortiet |

19.Undervisningsministeriet Švietimo ministerija | 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner 3 agentūros, 4 švietimo įstaigos, 5 kitos institucijos |

20.Økonomi- og Erhvervsministeriet Ekonomikos ir verslo reikalų ministerija | Adskillige styrelser og institutioner Keletas agentūrų ir institucijų |

VOKIETIJA

Auswärtiges Amt Federal | Federalinė užsienio reikalų ministerija (Federalinis užsienio reikalų biuras) |

Bundesministerium des Innern (nur zivile Güter) | Federalinė vidaus reikalų ministerija (tik civilinės paskirtis prekės) |

Bundesministerium der Justiz | Federalinė teisingumo ministerija |

Bundesministerium der Finanzen | Federalinė finansų ministerija |

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit | Federalinė ekonomikos ir darbo ministerija |

Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft | Federalinė vartotojų teisių apsaugos, maisto ir žemės ūkio ministerija |

Bundesministerium der Verteidigung (keine militärischen Güter) | Federalinė gynybos ministerija (ne karinės paskirtis prekės) |

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | Federalinė šeimos reikalų, vyresniojo amžiaus piliečių, moterų ir jaunimo ministerija |

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherheit | Federalinė sveikatos ir socialinės apsaugos ministerija |

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen | Federalinė transporto, statybų ir būsto ministerija |

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | Federalinė aplinkos, aplinkosaugos ir branduolinio saugumo ministerija |

Bundesministerium für Bildung und Forschung | Federalinė švietimo ir tyrimų ministerija |

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | Federalinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros ministerija |

GRAIKIJA

1. | Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέν-τρωσης | Vidaus reikalų, viešojo administravimo ir decentralizacijos ministerija |

2. | Υπουργείο Εξωτερικών | Užsienio reikalų ministerija |

3. | Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών | Ekonomikos ir finansų ministerija |

4. | Υπουργείο Ανάπτυξης | Plėtros ministerija |

5. | Υπουργείο Δικαιοσύνης | Teisingumo ministerija |

6. | Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων | Švietimo ir religijos ministerija |

7. | Υπουργείο Πολιτισμού | Kultūros ministerija |

8. | Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας | Sveikatos ir socialinės apsaugos ministerija |

9. | Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων | Aplinkos, fizinio planavimo ir viešųjų darbų ministerija |

10. | Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Darbo ir socialinės apsaugos ministerija |

11. | Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών | Susisiekimo ir ryšių ministerija |

12. | Υπουργείο Γεωργίας | Žemės ūkio ministerija |

13. | Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας | Prekybos laivyno ministerija |

14. | Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης | Makedonijos ir Trakijos ministerija |

15. | Υπουργείο Αιγαίου | Egėjo jūros ministerija |

16. | Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης | Spaudos ministerija |

17. | Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς | Jaunimo generalinis sekretoriatas |

18. | Γενική Γραμματεία Ισότητας | Lygybės generalinis sekretoriatas |

19. | Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Socialinės apsaugos generalinis sekretoriatas |

20. | Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού | Užsienyje gyvenančių graikų reikalų generalinis sekretoriatas |

21. | Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας | Pramonės generalinis sekretoriatas |

22. | Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας | Tyrimų ir technologijų generalinis sekretoriatas |

23. | Γενική Γραμματεία Αθλητισμού | Sporto generalinis sekretoriatas |

24. | Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων | Viešųjų darbų generalinis sekretoriatas |

25. | Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλά-δος | Nacionalinė statistikos tarnyba |

26. | Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας | Nacionalinė globos ir rūpybos organizacija |

27. | Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας | Darbuotojų būsto organizacija |

28. | Εθνικό Τυπογραφείο | Nacionalinė spaustuvė |

29. | Γενικό Χημείο του Κράτους | Generalinė valstybės laboratorija |

30. | Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας | Graikijos kelių fondas |

31. | Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Atėnų universitetas |

32. | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Salonikų universitetas |

33. | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Trakijos universitetas |

34. | Πανεπιστήμιο Αιγαίου | Egėjo universitetas |

35. | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Janinos universitetas |

36. | Πανεπιστήμιο Πατρών | Patrų universitetas |

37. | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | Makedonijos universitetas |

38. | Πολυτεχνείο Κρήτης | Kretos politechnikos mokykla |

39. | Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων | Sivitanidijos technikos mokykla |

40. | Αιγινήτειο Νοσοκομείο | Eginicijo ligoninė |

41. | Αρεταίειο Νοσοκομείο | Aretėjo ligoninė |

42. | Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης | Nacionalinis viešojo administravimo centras |

43. | Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού | Valstybinė duomenų vadybos tarnyba |

44. | Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων | Ūkininkų draudimo organizacija |

45. | Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων | Statybos organizacija |

46. | Γενικό Επιτελείο Στρατού | Generalinis armijos štabas |

47. | Γενικό Επιτελείο Ναυτικού | Generalinis karinio jūrų laivyno štabas |

48. | Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας | Generalinis karinių oro pajėgų štabas |

49. | Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας | Graikijos atominės energijos komisija |

50. | Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων | Tolesnio mokymosi generalinis sekretoriatas |

Presidencia del Gobierno | Ministro pirmininko tarnyba |

Ministerio de Asuntos Exteriores | Užsienio reikalų ministerija |

Ministerio de Justicia | Teisingumo ministerija |

Ministerio de Defensa | Krašto apsaugos ministerija |

Ministerio de Hacienda | Finansų ministerija |

Ministerio de Interior | Vidaus reikalų ministerija |

Ministerio de Fomento | Krašto plėtros ministerija |

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes | Švietimo, kultūros ir sporto ministerija |

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | Darbo ir socialinės apsaugos ministerija |

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Žemės ūkio, žvejybos ir maisto ministerija |

Ministerio de la Presidencia | Ministro pirmininko tarnybos ministerija |

Ministerio de Administraciones Públicas | Viešojo administravimo ministerija |

Ministerio de Sanidad y Consumo | Sveikatos ir vartotojų reikalų ministerija |

Ministerio de Economía | Ekonomikos ministerija |

Ministerio de Medio Ambiente | Aplinkos ministerija |

Ministerio de Ciencia y Tecnología | Mokslo ir technologijų ministerija |

PRANCŪZIJA

1. Ministerijos

—Services du Premier ministre | —Ministro pirmininko tarnyba |

—Ministère des affaires étrangères | —Užsienio reikalų ministerija |

—Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité | —Socialinių reikalų, darbo ir solidarumo ministerija |

—Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales | —Žemės ūkio, maisto, žvejybos ir kaimo reikalų ministerija |

—Ministère de la culture et de la communication | —Kultūros ir ryšių ministerija |

—Ministère de la défense | —Krašto apsaugos ministerija |

—Ministère de l'écologie et du développement durable | —Ekologijos ir tvarios plėtros ministerija |

—Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie | —Ekonomikos, finansų ir pramonės ministerija |

—Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer | —Infrastruktūros, transporto, būsto aprūpinimo, turizmo ir jūros ministerija |

—Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire | —Civilinės tarnybos, valstybės reformų ir regioninio planavimo ministerija |

—Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales | —Vidaus reikalų, vidaus saugumo ir vietos savivaldos ministerija |

—Ministère de la justice | —Teisingumo ministerija |

—Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche | —Jaunimo, švietimo ir mokslinių tyrimų ministerija |

—Ministère de l'outre-mer | —Užjūrio teritorijų ministerija |

—Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées | —Sveikatos, šeimos ir neįgalių asmenų reikalų ministerija |

—Ministère des sports | —Sporto ministerija |

—Académie de France à Rome | —Prancūzijos akademija Romoje |

—Académie de marine | —Karinio jūrų laivyno akademija |

—Académie des sciences d'outre-mer | —Užjūrio mokslų akademija |

—Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) | —Centrinė socialinės apsaugos įstaigų valdyba |

—Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) | —Nacionalinė darbo sąlygų gerinimo agentūra |

—Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) | —Nacionalinė gyvenimo sąlygų gerinimo agentūra |

—Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) | —Nacionalinė kompensacijų užjūrio prancūzams agentūra |

—Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) | —Nuolatinis regioninių žemės ūkio sąjungų biuras |

—Bibliothèque nationale de France | —Prancūzijos nacionalinė biblioteka |

—Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg | —Strasbūro nacionalinė ir universiteto biblioteka |

—Bibliothèque publique d'information | —Viešoji informacijos biblioteka |

—Caisse des dépôts et consignations | —Depozitų ir siuntų fondas |

—Caisse nationale des autoroutes (CNA) | —Nacionalinis greitkelių fondas |

—Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) | —Nacionalinis kariuomenės socialinės apsaugos fondas |

—Centre des monuments nationaux (CMN) | —Nacionalinių paminklų centras |

—Caisse de garantie du logement locatif social | —Socialinio būsto garantijų fondas |

—Casa de Velasquez | —Casa de Velázquez |

—Centre d'enseignement zootechnique | —Zootechnikos studijų centras |

—Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture | —Žemės ūkio ministerijos aplinkosaugos studijų ir taikomosios pedagogikos centras |

—Centre d'études supérieures de sécurité sociale | —Aukštųjų socialinės apsaugos studijų centras |

—Centres de formation professionnelle agricole | —Žemės ūkio mokymo centrai |

—Centre national d'art et de culture Georges Pompidou | —Georges Pompidou nacionalinis meno ir kultūros centras |

—Centre national de la cinématographie | —Nacionalinis kinematografijos centras |

—Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée | —Nacionalinis profesinių darbuotojų, dirbančių su vaikais, turinčiais adaptacijos sunkumų, mokslo ir lavinimo centras |

—Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) | —Nacionalinis žemės ūkio ir aplinkos inžinerijos institutas |

—Centre national des lettres | —Nacionalinis beletristikos centras |

—Centre national de documentation pédagogique | —Nacionalinis pedagoginės dokumentacijos centras |

—Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) | —Nacionalinis paramos mokyklų ir universitetų studentams centras |

—Centre hospitalier des Quinze-Vingts | —Quinze-Vingts ligoninė |

—Centre national de promotion rurale de Marmilhat | —Marmilhat nacionalinis kaimo plėtros centras |

—Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS) | —Suaugusiųjų švietimo ir sporto centrai |

—Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS) | —Regioniniai pagalbos universitetų studentams centrai |

—Centres régionaux de la propriété forestière | —Regioniniai miško nuosavybės centrai |

—Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants | —Socialinės apsaugos migruojantiems darbininkams centras |

—Commission des opérations de bourse | —Biržos operacijų komisija |

—Conseil supérieur de la pêche | —Žvejybos taryba |

—Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | —Pajūrio ir paežerių apsaugos tarnyba |

—Conservatoire national supérieur de musique de Paris | —Paryžiaus aukštoji nacionalinė muzikos konservatorija |

—Conservatoire national supérieur de musique de Lyon | —Liono aukštoji nacionalinė muzikos konservatorija |

—Conservatoire national supérieur d'art dramatique | —Nacionalinė dramos mokykla |

—École centrale — Lyon | —Liono nacionalinė inžinerijos ir tyrimų kolegija |

—École centrale des arts et manufactures | —Paryžiaus nacionalinė inžinerijos ir tyrimų kolegija |

—École du Louvre | —École du Louvre Art |

—École française d'archéologie d'Athènes | —Prancūzų archeologijos institutas Atėnuose |

—École française d'Extrême-Orient | —Prancūzų Tolimųjų rytų studijų institutas |

—École française de Rome | —Prancūzų mokykla Romoje |

—École des hautes études en sciences sociales | —Progresyviųjų socialinių mokslų studijų kolegija |

—École nationale d'administration | —Nacionalinė viešojo administravimo kolegija |

—École nationale de l'aviation civile (ENAC) | —Nacionalinė civilinės aviacijos kolegija |

—École nationale des Chartes | —Chartres nacionalinė kolegija |

—École nationale d'équitation | —Nacionalinė jojimo meno kolegija |

—École nationale du génie rural des eaux et des forêts (ENGREF) | —Nacionalinė kaimo, vandens ir miškų inžinerijos kolegija |

—Écoles nationales d'ingénieurs | —Nacionalinės inžinerijos kolegijos |

—École nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires | —Nacionalinė žemės ūkio produktų perdirbimo pramonės inžinierių kolegija |

—Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles | —Nacionalinė žemės ūkio inžinierių kolegija |

—Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg | —Strasbūro nacionalinė vandentvarkos ir aplinkos inžinerijos kolegija |

–École nationale de la magistrature | —Nacionalinė teisės kolegija |

—Écoles nationales de la marine marchande | —Nacionalinės prekybos laivyno kolegijos |

—École nationale de la santé publique (ENSP) | —Nacionalinė visuomenės sveikatos kolegija |

—École nationale de ski et d'alpinisme | —Nacionalinė slidinėjimo ir alpinizmo kolegija |

—École nationale supérieure agronomique — Montpellier | —Montpellier nacionalinė aukštoji žemės ūkio kolegija |

—École nationale supérieure agronomique — Rennes | —Rennes nacionalinė aukštoji žemės ūkio kolegija |

—École nationale supérieure des arts décoratifs | —Nacionalinis aukštesnysis meno kolegija |

—École nationale supérieure des arts et industries — Strasbourg | —Strasbūro nacionalinė aukštoji meno ir pramonės kolegija |

—École nationale supérieure des arts et industries textiles — Roubaix | —Roubaix nacionalinis aukštoji meno ir tekstilės kolegija |

—Écoles nationales supérieures d'arts et métiers | —Nacionalinė aukštoji inžinerijos kolegija |

—École nationale supérieure des beaux-arts | —Nacionalinė aukštoji taikomojo meno kolegija |

—École nationale supérieure des bibliothécaires | —Nacionalinė aukštoji bibliotekininkų kolegija |

—École nationale supérieure de céramique industrielle | —Nacionalinė aukštoji pramoninės keramikos kolegija |

—École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA) | —Nacionalinė aukštoji elektronikos ir elektronikos inžinerijos kolegija |

—École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires | —Nacionalinė aukštoji žemės ūkio produktų perdirbimo pramonės kolegija |

—École nationale supérieure du paysage | —Nacionalinė aukštoji landšafto formavimo kolegija |

—Écoles nationales vétérinaires | —Nacionalinės veterinarijos kolegijos |

—École nationale de voile | — Nacionalinė jūrininkystės kolegija |

—Écoles normales nationales d'apprentissage | —Nacionalinės pedagoginio lavinimo kolegijos |

—Écoles normales supérieures | —Aukštosios pedagoginio lavinimo kolegijos |

—École polytechnique | —Politechnikos kolegija |

—École technique professionnelle agricole et forestière de Meyma— c (Corrèze) | —Meymac žemės ir miškų ūkio lavinimo kolegija (Corrèze) |

—École de sylviculture — Crogny (Aube) | —Crogny miškų ūkio kolegija (Aube) |

—École de viticulture et d'oenologie de la Tour-Blanche (Gironde) | —Tour Blanche vynuogininkystės ir vynininkystės kolegija (Gironde) |

—École de viticulture — Avize (Marne) | —Avize vynuogininkystės kolegija (Marne) |

—Hôpital national de Saint-Maurice | —Saint-Maurice nacionalinė ligoninė |

—Établissement national des invalides de la marine (ENIM) | —Nacionalinis neįgalių jūros transporto darbutojų socialinės apsaugos institutas |

—Établissement national de bienfaisance Koenigswarter | —Koenigswarter nacionalinė labdaros organizacija |

—Établissement de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC) | —Kultūrinės bei švietimo paskirties valstybinių pastatų darbų priežiūros korporacija |

—Établissement public du musée et du domaine national de Versailles | —Versailles muziejaus ir nacionalinės nuosavybės valstybės įmonė |

—Fondation Carnegie | —Carnegie fondas |

—Fondation Singer-Polignac | —Singer-Polignac fondas |

—Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations | —Veiksmų ir paramos fondas integracijai ir kovai su diskriminacija |

—Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT) | —Gyvulininkystės ir veterinarijos tropinėse šalyse centras |

—Institut français d'archéologie orientale du Caire | — Prancūzų Rytų archeologijos institutas Kaire |

—Institut français de l'environnement | —Prancūzų aplinkosaugos institutas |

—Institut géographique national | —Nacionalinis geografijos institutas |

—Institut industriel du Nord | —Šiaurės regiono pramonės institutas |

—Institut national agronomique de Paris-Grignon | —Paris-Grignon nacionalinis žemės ūkio institutas |

—Institut national des appellations d'origine (INAO) | —Nacionalinis kilmės pavadinimų nustatymo institutas |

—Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG) | —Nacionalinis astronomijos ir geofizikos institutas |

—Institut national de la consommation (INC) | —Nacionalinis vartojimo prekių institutas |

—Institut national d'éducation populaire (INEP) | — Nacionalinis suaugusiųjų švietimo institutas |

—Institut national d'études démographiques (INED) | —Nacionalinis demografijos tyrimų institutas |

—Institut national des jeunes aveugles — Paris | —Paryžiaus nacionalinis jaunų aklų žmonių institutas |

—Institut national des jeunes sourds — Bordeaux | —Bordeaux nacionalinis jaunų kurčių žmonių institutas |

—Institut national des jeunes sourds — Chambéry | —Chambéry nacionalinis jaunų kurčių žmonių institutas |

—Institut national des jeunes sourds — Metz | —Metz nacionalinis jaunų kurčių žmonių institutas |

—Institut national des jeunes sourds — Paris | —Paryžiaus nacionalinis jaunų kurčių žmonių institutas |

—Institut national du patrimoine | —Prancūzų nacionalinio paveldo institutas |

—Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3) | —Nacionalinis atominės ir elementariųjų dalelių fizikos institutas |

—Institut national de la propriété industrielle | —Nacionalinis intelektinės nuosavybės institutas |

—Institut national de recherches archéologiques préventives | —Nacionalinis prevencinių archeologijos tyrimų institutas |

—Institut national de recherche pédagogique (INRP) | —Nacionalinis švietimo tyrimų institutas |

—Institut national des sports et de l'éducation physique | —Nacionalinis sporto ir fizinio lavinimo institutas |

—Instituts nationaux polytechniques | —Nacionalinės politechnikos kolegijos |

—Instituts nationaux des sciences appliquées | —Nacionaliniai taikomųjų mokslų institutai |

—Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen | —Rouen aukštasis nacionalinis pramoninės chemijos institutas |

—Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) | —Nacionalinis informatikos ir automatizacijos tyrimų institutas |

—Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) | —Nacionalinis transporto ir transporto saugumo tyrimų institutas |

—Instituts régionaux d'administration | —Regioninė viešojo administravimo kolegija |

—Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen | —Saint-Ouen aukštasis medžiagų ir mašinų gamybos institutas |

—Musée Auguste-Rodin | —Auguste-Rodin muziejus |

—Musée de l'armée | —Karo muziejus |

—Musée Gustave-Moreau | —Gustave-Moreau muziejus |

—Musée du Louvre | —Louvre muziejus |

—Musée du quai Branly | —Quai Branly muziejus |

—Musée national de la marine | —Naval muziejus |

—Musée national J.-J.-Henner | —Nacionalinis J. J. Henner muziejus |

—Musée national de la Légion d'honneur | —Nacionalinis garbės legiono muziejus |

—Muséum national d'histoire naturelle | —National gamtos istorijos muziejus |

—Office de coopération et d'accueil universitaire | —Universitetų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija biuras |

—Office français de protection des réfugiés et apatrides | —Prancūzų įstaiga pabėgėlių ir asmenų be pilietybės apsaugai |

—Office national de la chasse et de la faune sauvage | —Nacionalinis medžioklės ir laukinės gyvūnijos biuras |

—Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) | —Nacionalinis informacijos apie švietimą ir profesinį mokymą biuras |

—Office des migrations internationales (OMI) | —Tarptautinė migracijos tarnyba |

—Office universitaire et culturel français pour l'Algérie | —Prancūzų universitetas ir kultūros įstaiga Alžyre |

—Palais de la découverte | —Atradimų muziejus |

—Parcs nationaux | —Nacionaliniai parkai |

—Syndicat des transports parisiens d'Ile-de-France | —Ile-de-France ir Paryžiaus transporto profesinė sąjunga |

—Thermes nationaux — Aix-les-Bains | —Nacionaliniai Aix-les-Bains terminiai baseinai |

3. Autre organisme public national – Kitos nacionalinės viešosios organizacijos

—Union des groupements d'achats publics (UGAP) | —Viešųjų pirkimų departamentas |

AIRIJA

Prezidento institucija

Parlamento rūmai ir Europos Parlamentas

Ministras Pirmininkas

Centrinis statistikos biuras

Finansų departamentas

Kontrolieriaus ir Generalinio auditoriaus biuras

Pajamų komisarų biuras

Viešųjų darbų biuras

Valstybės laboratorija

Generalinio advokato biuras

Valstybinių kaltinimų vadovo biuras

Įvertinimo biuras

Valstybės tarnybos komisija

Ombudsmeno biuras

Vyriausiojo valstybės advokato biuras

Teisingumo, lygybės ir teisės reformų departamentas

Teismų tarnyba

Kalėjimų tarnyba

Labdaros lėšų ir palikimų įgaliotinių biuras

Alinkos ir vietos valdžios departamentas

Švietimo ir mokslo departamentas

Ryšių, jūros ir gamtos išteklių departamentas

Žemės ūkioir maisto departamentas

Transporto departamentas

Vaikų ir sveikatos departamentas

Verslo, prekybos ir užimtumo departamentas

Menų, sporto ir turizmo departamentas

Krašto apsaugos departamentas

Užsienio reikalų departamentas

Socialinių ir šeimos reikalų departamentas

Bendrijos, kaimo ir gėlų (gėlų kalba kalbančių regionų) reikalų departamentas

Menų taryba

Nacionalinė galerija

ITALIJA

1. Perkančiosios organizacijos

1. | Presidenza del Consiglio dei Ministri | Ministrų tarybos aparatas |

2. | Ministero degli Affari Esteri | Užsienio reikalų ministerija |

3. | Ministero dell'Interno | Vidaus reikalų ministerija |

4. | Ministero della Giustizia | Teisingumo ministerija |

5. | Ministero della Difesa | Krašto apsaugos ministerija |

6. | Ministero dell'Economia e delle Finanze | Ekonomikos ir finansų ministerija (buvusios Iždo ministerija ir Finansų ministerija) |

7. | Ministero delle Attività Produttive | Produktyvios veiklos ministerija (buvusios Pramonės, prekybos, amatų turizmo ministerija ir Užsienio prekybos ministerija) |

8. | Ministero delle Comunicazioni | Ryšių ministerija (buvusi Pašto ir telekomunikacijų ministerija) |

9. | Ministero delle Politiche agricole e forestali | Žemės ir miškų ūkio politikos ministerija (buvusi Žemės ūkio išteklių ministerija) |

10. | Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio | Aplikos ir saugomų teritorijų ministerija (buvusi Aplikos ministerija) |

11. | Ministero delle Infrastrutture e Transporti | Infrastruktūros ir transporto ministerija (buvusios Transporto ministerija ir viešųjų darbų ministerija) |

12. | Ministero del Lavoro e delle politiche sociali | Darbo ir socialinės politikos ministerija (buvusi Darbo ir socialinės apsaugos ministerija) |

13. | Ministero della Salute | Sveikatos ministerija |

14. | Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca | Švietimo, universitetų ir mokslinių tyrimų ministerija |

15. | Ministero per i Beni e le attività culturali | Kultūros paveldo ir renginių ministerija |

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) | CONSIP (VIEŠŲJŲ INFORMAVIMO TARNYBŲ KONSESININKAI) |

1. | Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural: Administration des servines techniques de l'agriculture. | 1. | Žemės ūkio, vynininkystės ir kaimo vystymo ministerija: žemės ūkio techninių departamentų administracija |

2. | Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur, de la Coopération et de la Défense: Armée. | 2. | Užsienio reikalų, užsienio prekybos, bendradarbiavimo ir krašto apsaugos ministerija: kariuomenė |

3. | Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports: Lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique. | 3. | Švietimo, profesinio lavinimo ir sporto ministerija: vidurinės mokyklos ir vidurinės techninės mokyklos |

4. | Ministère de l'Environnement: Administration de l'environnement. | 4. | Aplinkos ministerija: aplinkos administracija |

5. | Ministère d'Etat, département des Communications: Entreprise des P et T (Postes seulement). | 5. | Valstybės ministerija, ryšių departmentas: pašto tarnybos ir telekomunikacijų įmonė (tik pašto skyrius) |

6. | Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse: Maisons de retraite de l'Etat, Homes d'enfants. | 6. | Šeimos, socialinio solidarumo ir jaunimo reikalų ministerija: valstybinės senelių prieglaudos, vaikų namai |

7. | Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Centre informatique de l'Etat, Service central des imprimés et des fournitures de bureau de l'Etat. | 7. | Valstybės tarnybos ir administracinių reformų ministerija: Valstybinis informatikos mokslo centras, Spausdintinės medžiagos ir biuro reikmenų centrinis departmentas |

8. | Ministère de la Justice: Etablissements pénitentiaires. | 8. | Teisingumo ministerija: pataisos namai |

9. | Ministère de l'Intérieur: Police grand-ducale, Service national de la protection civile. | 9. | Vidaus reikalų ministerija: Nacionalinė policijos tarnyba, Nacionalinė civilinės apsaugos tarnyba |

10. | Ministère des Travaux publics: Administration des bâtiments publics; Administration des ponts et chaussées. | 10. | Viešųjų darbų ministerija: Visuomeninių pastatų administracija; Tiltų ir kelių administracija |

NYDERLANDAI

(Bendrųjų reikalų ministerija)

- (Centriniai politikos ir personalo departmentai)

- (Patariamoji taryba Vyriausybės politikos klausimais)

- (Nyderlandų Vyriausybės informacijos tarnyba)

(Vidaus reikalų ministerija)

- (Centriniai politikos ir personalo departmentai)

- (Vyriausybės personalo informavimo agentūra)

- (Centrinis archyvas)

- (Generalinė žvalgybos ir saugumo tarnyba)

- (Tarnautojų archyvas ir kelionės dokumentų agentūra)

- (Informacijos ir komunikacijos technologijų organizacija)

- (Nacionalinė policijos tarnybų agentūra)

(Užsienio reikalų ministerija)

- (Regioninės politikos ir konsluninių reikalų Generalinis direktoratas)

- (Generalinis politinių reikalų direktoratas)

- (Generalinis tarptautinio bendradarbiavimo direktoratas)

- (Generalinis Europos bendradarbiavimo direktoratas)

- (Importo iš besivystančių šalių skatinimo centras)

- (Generalinio sekretoriaus ir generalinio sekretoriaus pavaduotojo pagalbinės tarnybos)

- (Įvairios tarptautinės misijos)

(Krašto apsaugos ministerija)

- (Centriniai politikos ir personalo departamentai)

- (Pagalbinių tarnybų tarpžinybinis štabas)

- (Krašto apsaugos telematinė organizacija)

- (Krašto apsaugos infrastruktūros direktoratas, Centrinis direktoratas)

- (Krašto apsaugos infrastruktūros direktoratas, Regioniniai direktoratai)

- (Nyderlandų karališkojo jūrų laivyno direktoratas)

- (Nyderlandų karališkosios kariuomenės direktoratas)

- (Nyderlandų karališkųjų oro pajėgų direktoratas)

- (Nyderlandų karališkosios kariuomenės aprūpinimo agentūra)

- (Krašto apsaugos vamzdynų organizacija)

- (Nyderlandų karališkųjų oro pajėgų logistikos centras)

- (Nyderlandų karališkojo jūrų laivyno priežiūros įstaiga)

(Ekonomikos reikalų ministerija)

- (Centriniai politikos ir personalo departamentai)

- (Nyderlandų centrinis statistikos biuras)

- (Centrinis planavimo biuras)

- (Pramoninės nuosavybės biuras)

- (Centras)

- (Valstybinė kasyklų priežiūros įstaiga)

- (Nyderlandų konkurencijos institucija)

- (Nyderlandų užsienio prekybos agentūra)

- (Energijos ir aplinkosaugos agentūra)

- (Telekomo agentūra)

(Finansų ministerija)

- (Centriniai politikos ir personalo departamentai)

- (Valstybinis mokesčių ir muitinės kompiuterių bei kompiuterinės įrangos centras)

- (Mokesčių ir muitų administracija):

- (Atskiri mokesčių ir muitų administracijos skyriai Nyderlanduose)

- (Fiskalinių pažeidimų tyrimo ir informacijos tarnyba)

- (Mokesčių ir muitų administracijos mokymo centras)

- (Valstybės nuosavybės tarnyba)

(Teisingumo ministerija)

- (Centriniai politikos ir personalo departmentai)

- (Pataisos institucijų agentūra)

- (Vaikų globos ir apsaugos valdyba)

- (Centrinė baudų surinkimo agentūra)

- (Prokuratūra)

- (Imigracijos ir natūralizacijos tarnyba)

- (Nyderlandų teismo medicinos institutas)

- (Teismų valdymo ir patariamoji taryba)

(Žemės ūkio, gamtos valdymo ir žuvininkystės minsterija)

- (Centriniai politikos ir personalo departamentai)

- (Nacionalinė reglamentų įgyvendinimo tarnyba (agentūra))

- (Augalų apsaugos tarnyba (agentūra))

- (Bendrosios inspekcijos tarnyba)

- (Regioninės politikos departamentai)

- (Rinkliavų biuras (agentūra))

- (Vyriausybinė tvarios kaimo plėtros tarnyba)

- De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties

(Švietimo, kultūros ir mokslo ministerija)

- (Centriniai politikos ir personalo departmentai)

- (Švietimo inspekcija)

- (Kultūros paveldo inspekcija)

- (Centrinis fondas institucijoms finansuoti)

- (Nacionaliniai archyvai)

- (Valstybinė archeologijos inspekcija)

- (Nacionalinio archyvo inspekcija)

- (Mokslo ir technologijų politikos patariamoji taryba)

- (Švietimo taryba)

- Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie

- (Nyderlandų kultūros paveldo institutas)

- (Kultūros reikalų taryba)

- (Nyderlandų paminklų konservacijos departamentas)

- (Nacionalinė archeologijos paveldo tarnyba)

(Socialinių reikalų ir darbo ministerija)

- (Centriniai politikos ir personalo departamentai)

(Susisiekimo, viešųjų darbų ir vandentvarkos ministerija)

- (Centriniai politikos ir personalo departamentai)

- (Civilinės aviacijos generalinė direkcija)

- (Krovinių transporto generalinė direkcija)

- (Keleivių transporto generalinė direkcija)

- (Viešųjų darbų ir vandentvarkos generalinė direkcija)

- (Viešųjų darbų ir vandentvarkos vadovybės biuras)

- (Atskiri regioniniai viešųjų darbų ir vandentvarkos generalinės direkcijos skyriai)

- (Atskiros viešųjų darbų ir vandentvarkos generalinės direkcijos specialistų tarnybos)

- (Vandentvarkos generalinė direkcija)

- (Transporto ir vandentvarkos inspekcijos generalinis inspektorius)

- (Transporto ir vandentvarkos inspekcijos generalinio inspektoriaus civilinės aviacijos institucija)

- (Transporto ir vandentvarkos inspekcijos generalinio inspektoriaus transporto inspekcija)

- (Transporto ir vandentvarkos inspekcijos generalinio inspektoriaus Nyderlandų laivininkystės inspekcija)

- (Centrinės tarnybos)

- (Karališkasis Nyderlandų meteorologijos institutas)

(Būsto, erdvės planavimo ir aplinkos ministerija)

- (Centriniai politikos ir personalo departamentai)

- (Būsto generalinė direkcija)

- (Erdvės planavimo generalinė direkcija)

- (Aplinkosaugos generalinė direkcija)

- (Valstybinių pastatų agentūra)

- (Inspekcija)

, globos ir rūpybos, ir sporto ministerija)

- (Centriniai politikos ir personalo departmentai)

- (Sveikatos apsaugos ir veterinarijos, visuomenės sveikatos reikalų inspekcija)

- (Sveikatos apsaugos inspekcija)

- (Jaunimo tarnybos ir jaunimo apsaugos inspekcija)

- (Nacionalinis visuomenės sveikatos ir aplinkos institutas)

- (Socialinių ir kultūrinių reikalų planavimo institucija)

- (Vaistų vertinimo tarybos agentūra)

(Žemutiniai parlamento rūmai)

(Aukštutiniai parlamento rūmai)

(Valstybės taryba)

(Nyderlandų audito rūmai)

(Nacionalinis ombudsmenas)

(Nyderlandų ordino kanceliarija)

(Karalienės kabinetas)

AUSTRIJA

1. | Bundeskanzleramt | Federalinio kanclerio įstaiga |

2. | Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten | Federalinė užsienio reikalų ministerija |

3. | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | Federalinė švietimo, mokslo ir kultūros ministerija |

4. | Bundesministerium für Finanzen | Federalinė finansų ministerija |

5. | Bundesministerium für Gesundheit und Frauen | Federalinė sveikatos ir moterų reikalų ministerija |

6. | Bundesministerium für Inneres | Federalinė vidaus reikalų ministerija |

7. | Bundesministerium für Justiz | Federalinė teisingumo ministerija |

8. | Bundesministerium für Landesverteidigung | Federalinė krašto apsaugos ministerija |

9. | Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft | Federalinė žemės ir miškų ūkio, aplinkos ir vandentvarkos ministerija |

10. | Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz | Federalinė socialinės apsaugos, kartų ir vartotojų teisių apsaugos ministerija |

11. | Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie | Federalinė transporto, naujovių ir technologijų ministerija |

12. | Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit | Federalinė ekonomikos reikalų ir darbo ministerija |

13. | Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen | Federalinė kalibracijos ir matavimų institucija |

14. | Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H | Austrijos tyrimų ir bandymų centras Arsenal Ltd |

15. | Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge | Federalinis automobilių tyrimų institutas |

16. | Bundesbeschaffung G.m.b.H | Federalinė viešųjų pirkimų tarnyba Ltd |

17. | Bundesrechenzentrum G.m.b.H | Federalinis duomenų tvarkymo centras Ltd |

PORTUGALIJA

—Presidência do Conselho de Ministros, | Ministro pirmininko aparatas |

—Ministério das Finanças, | Finansų ministerija |

—Ministério da Defesa Naciona), | Krašto apsaugos ministerija |

—Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas, | Užsienio reikalų ir portugalų bendrijų ministerija |

—Ministério da Administração Interna, | Vidaus reikalų ministerija |

—Ministério da Justina, | Teisingumo ministerija |

—Ministério da Economia, | Ekonomikos ministerija |

—Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, | Žemės ūkio, kaimo plėtros ir žvejybos ministerija |

—Ministério da Educação, | Švietimo ministerija |

—Ministério da Ciência e do Ensino Superior, | Mokslo ir universitetinio lavinimo ministerija |

—Ministério da Cultura, | Kultūros ministerija |

—Ministério da Saúde, | Sveikatos ministerija |

—Ministério da Segurança Social e do Trabalho, | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija |

—Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação, | Viešųjų darbų, transporto ir būsto ministerija |

—Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente. | Miestų, krašto tvarkymo ir aplinkos ministerija |

OIKEUSKANSLERINVIRASTO — JUSTITIEKANSLERSÄMBETET | Teisingumo kanclerio biuras |

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ — HANDELSOCH INDUSTRIMINISTERIET | Pramonės ir prekybos ministerija |

Kuluttajavirasto — Konsumentverket | Nacionalinė vartotojų agentūra |

Kilpailuvirasto — Konkurrensverket | Suomijos konkurencijos institucija |

Kuluttajavalituslautakunta — Konsumentklagonämnden | Vartotojų skundų nagrinėjimo valdyba |

Patentti- ja rekisterihallitus — Patent- och registerstyrelsen | Nacionalinė patentų ir registracijos valdyba |

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ — KOMMUNIKATIONSMINISTERIET | Susisiekimo ir ryšių ministerija |

Viestintävirasto — Kommunikationsverket | Suomijos ryšių reguliavimo centras |

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ — JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET | Žemės ir miškų ūkioministerija |

Elintarvikevirasto — Livsmedelsverket | Nacionalinė maisto agentūra |

Maanmittauslaitos — Lantmäteriverket | Nacionalinė Suomijos žemėtvarkos įstaiga |

OIKEUSMINISTERIÖ — JUSTITIEMINISTERIET | Teisingumo ministerija |

Tietosuojavaltuutetun toimisto — Dataombudsmannens byrå | Duomenų apsaugos ombudsmeno skyrius |

Tuomioistuimet — domstolar | Teismai |

Korkein oikeus — Högsta domstolen | Aukščiausiasis Teismas |

Korkein hallinto-oikeus — Högsta förvaltningsdomstolen | Aukščiausiasis Administracinis Teismas |

Hovioikeudet — hovrätter | Apeliaciniai Teismai |

Käräjäoikeudet — tingsrätter | Apygardų Teismai |

Hallinto-oikeudet — förvaltningsdomstolar | Administraciniai Teismai |

Markkinaoikeus — Marknadsdomstolen | Prekybos Teismas |

Työtuomioistuin — Arbetsdomstolen | Darbo Teismas |

Vakuutusoikeus — Försäkringsdomstolen | Draudimo Teismas |

Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet | Kalėjimų tarnyba |

OPETUSMINISTERIÖ — UNDERVISNINGSMINISTERIET | Švietimo ministerija |

Opetushallitus — Utbildningsstyrelsen | Nacionalinė švietimo valdyba |

Valtion elokuvatarkastamo — Statens filmgranskningsbyrå | Nacionalinė filmų klasifikavimo įstaiga |

PUOLUSTUSMINISTERIÖ — FÖRSVARSMINISTERIET | Gynybos ministerija |

Puolustusvoimat — Försvarsmakten | Suomijos Ginkluotosios pajėgos |

SISÄASIAINMINISTERIÖ — INRIKESMINISTERIET | Vidaus reikalų ministerija |

Väestörekisterikeskus — Befolkningsregistercentralen | Gyventojų registravimo centras |

Keskusrikospoliisi — Centralkriminalpolisen | Centrinis nusikaltimų tyrimų biuras |

Liikkuva poliisi — Rörliga polisen | Nacionalinė kelių policija |

Rajavartiolaitos — Gränsbevakningsväsendet | Pasienio apsauga |

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ | Socialinių reikalų ir sveikatos ministerija |

Työttömyysturvalautakunta — Arbetslöshetsnämnden | Skundų dėl nedarbo nagrinėjimo valdyba |

Tarkastuslautakunta — Prövningsnämnden | Apeliacinis Teismas |

Lääkelaitos — Läkemedelsverket | Nacionalinė vaistų agentūra |

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus — Rättsskyddscentralen för hälsovården | Nacionalinė medicininių teisinių reikalų valdyba |

Tapaturmavirasto — Olycksfallsverket | Valstybinis nelaimingų atsitikimų kompensacijos skyrius |

Säteilyturvakeskus — Strålsäkerhetscentralen | Radiacijos ir atominės energijos saugos institucija |

TYÖMINISTERIÖ — ARBETSMINISTERIET | Darbo ministerija |

Valtakunnansovittelijain toimisto — Riksförlikningsmännens byrå | Nacionalinis taikintojo biuras |

Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset — Statliga förläggningar för asylsökande | Prieglobsčio prašytojų registracijos centrai |

Työneuvosto — Arbetsrådet i Finland | Darbo taryba |

ULKOASIAINMINISTERIÖ — UTRIKESMINISTERIET | Užsienio reikalų ministerija |

VALTIOVARAINMINISTERIÖ — FINANSMINISTERIET | Finansų ministerija |

Valtiontalouden tarkastusvirasto — Statens revisionsverk | Valstybės audito biuras |

Valtiokonttori — Statskontoret | Valstybės iždas |

Valtion työmarkkinalaitos — Statens arbetsmarknadsverk | Valstybės įdarbinimo biuras |

Verohallinto — Skatteförvaltningen | Mokesčių administracija |

Tullilaitos — Tullverket | Muitinė |

Valtion vakuusrahasto — Statsgarantifonden | Valstybės garantijų fondas |

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ — MILJÖMINISTERIET | Aplinkos ministerija |

Akademien för de fria konsterna | Karališkoji dailės akademija |

Alkoholinspektionen | Nacionalinė alkoholio taryba |

Alkoholsortimentsnämnden | Alkoholinių gėrimų asortimento taryba |

Allmänna pensionsfonden | Švedijos nacionalinis pensijų fondas |

Allmänna reklamationsnämnd | Nacionalinė vartotojų skundų nagrinėjimo valdyba |

Ambassader | Ambasados |

Arbetsdomstolen | Darbo teismas |

Arbetsgivarverk, statens | Nacionalinė valstybės darbdavių agentūra |

Arbetslivsfonden | Darbingo amžiaus žmonių fondas |

Arbetslivsinstitutet | Nacionalinis darbingo amžiaus žmonių institutas |

Arbetsmarknadsstyrelsen | Nacionalinė darbo rinkos valdyba |

Arbetsmiljöfonden | Darbo aplinkos fondas |

Arbetsmiljöinstitutet | Nacionalinis profesinės sveikatos institutas |

Arbetsmiljönämnd, statens | Valstybės tarnautojų profesinės saugos ir sveikatos valdyba |

Arbetsmiljöverket | Švedijos darbo aplinkos institucija |

Arkitekturmuseet | Švedijos architektūros muziejus |

Arrendenämnder (12) | Rajonų nuomos ginčų teismai (12) |

B

Banverket | Nacionalinė geležinkelių administracija |

Barnombudsmannen | Vaikų reikalų ombudsmeno biuras |

Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens | Švedijos sveikatos apsaugos technologijų vertinimo taryba |

Besvärsnämnden för rättshjälp | Teisinės pagalbos apeliacijų komisija |

Biografbyrå, statens | Nacionalinė filmų cenzūros valdyba |

Biografiskt lexikon, svenskt | Švedijos biografijų žodynas |

Birgittaskolan | Birgitta mokykla |

Blekinge tekniska högskola Blekinge | Blekinge technologijos institutas |

Bokföringsnämnden | Švedijos buhalterinės apskaitos standartų valdyba |

Bostadskreditnämnd, statens (BKN) | Nacionalinė būsto kreditų garantijų valdyba |

Boverket | Nacionalinė būsto, statybos ir planavimo valdyba |

Brottsförebyggande rådet | Nacionalinė nusikaltimų prevencijos taryba |

Brottsoffermyndigheten | Kompensacijų ir paramos nusikaltimų aukoms institucija |

Brottsskadenämnden | Nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdyba |

Byggforskningsrådet | Statybos tyrimų taryba |

C

Centrala försöksdjursnämnden | Centrinis laboratorinių gyvūnų komitetas |

Centrala studiestödsnämnden | Nacionalinė paramos studentams valdyba |

Centralnämnden för fastighetsdata | Centrinė nekilnojamojo turto duomenų valdyba |

D

Danshögskolan | Universiteto šokių kolegija |

Datainspektionen | Duomenų inspekcijos valdyba |

Delegationen för utländska investeringar Sverige, ISA | Investicijų Švedijoje agentūra |

Departementen | Ministerijos (Vyriausybės departamentai) |

Domstolsverket | Nacionalinė teismų administracija |

Dramatiska institutet | Filmų, radijo, televizijos ir teatro universitetinis koledžas |

E

Ekeskolan | Eke mokykla |

Ekobrottsmyndigheten | Ekonominių nusikaltimų tyrimo biuras |

Ekonomistyrningsverket | Nacionalinė finansinių reikalų tvarkymo institucija |

Elsäkerhetsverket | Nacionalinė elektros saugos valdyba |

Energimyndigheten, statens | Švedijos nacionalinė energijos administracija |

EU/FoU-rådet | Švedijos ES-mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos (EU-R&D) taryba |

Exportkreditnämnden | Eksporto kreditų garantijų valdyba |

Exportråd, Sveriges | Švedų prekybos taryba |

F

Fastighetsmäklarnämnden | Nekilnojamojo turto agentų priežiūros agentūra |

Fastighetsverk, statens | Nacionalinės nuosavybės taryba |

Fideikommissnämnden | Žemės paveldo taryba |

Finansinspektionen | Finansų priežiūros institucija |

Fiskeriverket | Nacionalinė žuvininkystės valdyba |

Flygmedicincentrum | Oreivystės medicinos centras |

Flygtekniska försöksanstalten | Aviacijos tyrimų institutas |

Folkhälsoinstitut,statens | Visuomenės sveikatos institutas |

Fonden för fukt- och mögelskador | Nacionalinė pagalbos nedidelių privačių namų savininkams organizacija |

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas | Švedijos aplinkos, žemės ūkio mokslų ir erdvės planavimo tyrimų taryba |

Fortifikationsverket | Nacionalinė spiritavimo administracija |

Förlikningsmannaexpedition, statens | Nacionalinis taikintojo biuras |

Försvarets forskningsanstalt | Nacionalinė gynybos tyrimų įstaiga |

Försvarets materielverk | Gynybos materialinio aprūpinimo administracija |

Försvarets radioanstalt | Nacionalinė gynybos radijo įstaiga |

Försvarshistoriska museer, statens | Nacionaliniai Švedijos karo istorijos muziejai |

Försvarshögskolan | Nacionalinė gynybos kolegija |

Försvarsmakten | Švedijos ginkluotosios pajėgos |

Försäkringskassorna (21) | Socialinio draudimo skyriai (21) |

G

Gentekniknämnden | Švedijos genų technologijos patarimoji taryba |

Geologiska undersökning, | Švedijos geologinė žvalgyba |

Geotekniska institut, statens | Švedijos geotechnikos institutas |

Giftinformationscentralen | Švedijos nuodų informacijos centras |

Glesbygdsverket | Nacionalinė kaimo vietovių plėtros agentūra |

Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning | Grafikos institutas ir ryšininkų mokykla |

Granskningsnämnden för radio och TV | Švedijos transliacijų komisija |

Göteborgs universitet | Göteborg universitetas |

H

Handelsflottans kultur- och fritidsråd | Švedijos valstybinė jūrininkų tarnyba |

Handelsflottans pensionsanstalt | Prekybinio jūrų laivyno pensijų institutas |

Handikappombudsmannen | Žmonių su negalia ombudsmeno įstaiga |

Handikappråd, statens | Nacionalinė žmonių su negalia taryba |

Haverikommission, statens | Nelaimingų atsitikimų tyrimo valdyba |

Historiska museer, statens | Nacionaliniai istorijos muziejai |

Hjälpmedelsinstitutet | Švedijos žmonių su negalia institutas |

Hovrätterna (6) | Apeliaciniai teismai (6) |

Hyresnämnder (12) | Regioniniai nuomos ginčų teismai (12) |

Häktena (30) | Kardomojo kalinimo kalėjimai (30) |

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd | Medikų atsakomybės komitetas |

Högskolan Dalarna | Dalarna universitetinė kolegija |

Högskolan i Borås | Borås universitetinė kolegija |

Högskolan i Gävle | Gävle universitetinė kolegija |

Högskolan i Halmstad | Halmstad universitetinė kolegija |

Högskolan i Kalmar | Kalmar universitetinė kolegija |

Högskolan i Karlskrona/Ronneby | Karlskrona/Ronneby universitetinė kolegija |

Högskolan i Kristianstad | Kristianstad universitetinė kolegija |

Högskolan i Skövde | Skövde universitetinė kolegija |

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla | Trollhättan/Uddevalla universitetinė kolegija |

Högskolan på Gotland | Gotlando universitetinė kolegija |

Högskoleverket | Nacionalinė aukštojo mokslo agentūra |

Högsta domstolen | Aukščiausiasis teismas |

I

Idrottshögskolan i Stockholm | Stokholmo fizinio lavinimo ir sporto mokykla |

Inspektionen för strategiska produkter | Nacionalinė strateginių gaminių inspekcija |

Institut för byggnadsforskning, statens | Statybų tyrimų tarnyba |

Institut för ekologisk hållbarhet, statens | Švedijos ekologinio tvarumo institutas |

Institut för kommunikationsanalys, statens | Švedijos transporto ir komunikacijų analizės institutas |

Institut för psykosocial miljömedicin, statens | Nacionalinis psichinių, socialinių veiksnių ir sveikatos institutas |

Institut för särskilt utbildningsstöd | Švedijos nacionalinė patarnaujančiųjų asmenų tarnyba |

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering | Darbo rinkos politikos įvertinimo įstaiga |

Institutet för rymdfysik | Švedijos erdvės fizikos institutas |

Institutionsstyrelse, Statens | Nacionalinė institucinės pagalbos taryba |

Insättnigsgarantinämnden | Indėlių garantijų taryba |

Integrationsverket | Švedijos integracijos taryba |

Internationella adoptionsfrågor, Statens nämnd för | Nacionalinė vaikų iš kitų šalių įvaikinimo taryba |

Internationella programkontoret för utbildningsområdet | Tarptautinis švietimo ir lavinimo programų biuras |

J

Jordbruksverk, statens | Švedijos žemės ūkio valdyba |

Justitiekanslern | Teisingumo kanclerio skyrius |

Jämställdhetsombudsmannen | Lygių galimybių ombudsmeno skyrius |

K

Kammarkollegiet | Teisinių, mokesčių ir administracinių paslaugų agentūra |

Kammarrätterna (4) | Administraciniai apeliaciniai teismai (4) |

Karlstads universitet | Karlstad universitetas |

Karolinska Institutet | Karolinska institutas |

Kemikalieinspektionen National | Nacionalinė cheminių medžiagų inspekcija |

Kommerskollegium National | Nacionalinė prekybos valdyba |

Koncessionsnämnden för miljöskydd | Nacionalinė aplinkos apsaugos lengvatų valdyba |

Konjunkturinstitutet National | Nacionalinis ekonominių tyrimų institutas |

Konkurrensverket | Švedijos konkurencijos įstaiga |

Konstfack | Meno, amatų ir dizaino kolegija |

Konsthögskolan | Dailės kolegija |

Konstmuseer, statens | Nacionalinis meno muziejus |

Konstnärsnämnden | Meno finansavimo komitetas |

Konstråd, statens | Nacionalinė meno taryba |

Konsulat | Konsulatai |

Konsumentverket | Nacionalinė vartotojų politikos valdyba |

Kriminaltekniska laboratorium, statens | Nacionalinė teismo ekspertizės laboratorija |

Kriminalvårdens regionkanslier (4) | Regioninės pataisos darbų įstaigos (4) |

Kriminalvårdsanstalterna (35) | Nacionalinės/vietos įstaigos (35) |

Kriminalvårdsstyrelsen | Nacionalinė kalėjimų ir priežiūros administracija |

Kristinaskolan | Kristina mokykla |

Kronofogdemyndigheterna (10) | Teisėsaugos tarnybos (10) |

Kulturråd, statens | Nacionalinė kultūros reikalų taryba |

Kungl. Biblioteket | Karališkoji biblioteka |

Kungl. Konsthögskolan | Karališkoji dailės mokykla |

Kungl. Musikhögskolan | Karališkoji Stokholmo muzikos mokykla |

Kungl. Tekniska högskolan | Karališkasis technologijų institutas |

Kustbevakningen | Švedijos pakrančių apsauga |

Kvalitets- och kompetensråd, statens | Nacionalinė kokybės ir vystymosi taryba |

Kärnkraftinspektion, statens | Atominės energetikos inspekcija |

L

Lagrådet | Įstatymų leidybos taryba |

Lantbruksuniveritet, Sveriges | Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas |

Lantmäteriverket | Centrinis nacionalinės žemėtvarkos skyrius |

Linköpings universitet | Linköping universitetas |

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet | Karališkasis arsenalas |

Livsmedelsverk, statens | Nacionalinė maisto administracija |

Ljud- och bildarkiv, statens | Nacionalinis garso ir vaizdo įrašų archyvas |

Lotteriinspektionen | Nacionalinė loterijų taryba |

Luftfartsverket | Civilinės aviacijos administracija |

Luleå tekniska universitet Luleå | Technologijos universitatas |

Lunds universitet | Lund universitatas |

Läkemedelsverket | Medicinos produktų agentūra |

Länsarbetsnämnderna (20) | Apygardos darbo valdybos (20) |

Länsrätterna (23) | Apygardos administraciniai teismai (23) |

Länsstyrelserna (21) | Apygardos administracinės valdybos (21) |

Lärarhögskolan i Stockholm | Stokholmo švietimo institutas |

M

Malmö högskola | Malmö universitetas |

Manillaskolan | Manilla mokykla, specialioji mokykla kurtiems ir silpnai girdintiems vaikams |

Marknadsdomstolen | Rinkos rūmai |

Medlingsinstitutet | Nacionalinė tarpininkavimo įstaiga |

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges | Švedijos meteorologijos ir hidrologijos institutas |

Migrationsverket | Švedijos migracijos taryba |

Militärhögskolor | Ginkuotųjų pajėgų akademija |

Mitthögskolan | Mid Švedijos universitatas |

Moderna museet | Modernaus meno muziejus |

Museer för världskultur, statens | Nacionaliniai pasaulio kultūros muziejai |

Musiksamlingar, statens | Švedijos muzikos biblioteka |

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning | Švedijos profesinio mokymo agentūra |

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet | Švedijos nuotolinių studijų agentūra |

Mälardalens högskola | Mälardalen mokykla |

N

Nationalmuseum | Nacionalinis dailės muziejus |

Nationellt centrum för flexibelt lärande | Nacionalinė lankstaus mokymosi agentūra |

Naturhistoriska riksmuseet | Gamtos istorijos muziejus |

Naturvårdsverket | Nacionalinė gamtos apsaugos agentūra |

Nordiska Afrikainstitutet | Skandinavijos Afrikos studijų institutas |

Notarienämnden | Registrų komitetas |

Nämnden för offentlig upphandling | Nacionalinė viešųjų pirkimų valdyba |

O

Ombudsmannen mot diskriminering på grundav sexuell läggning | Seksualinių mažumų diskriminacijos ombudsmeno įstaiga |

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering | Nacionalinių mažumų diskriminacijos ombudsmeno įstaiga |

Operahögskolan i Stockholm | Stokholmo operos mokykla |

P

Patent- och registreringsverket | Patentų ir registracijos įstaiga |

Patentbesvärsrätten | Patentų apeliacinis teismas |

Pensionsverk, statens | Nacionalinė pensijų taryba |

Person- och adressregisternämnd, statens | Suderintas gyventojų ir adresų registras |

Pliktverk, Totalförsvarets | Nacionalinė karinės prievolės administracija |

Polarforskningssekretariatet | Švedijos poliarinių tyrimų sekretoriatas |

Polismyndigheter (21) | Policijos institucijos (21) |

Post- och telestyrelsen | Nacionalinė pašto ir telekomo agentūra |

Premiepensionsmyndigheten | Pensijų priedų institucija |

Presstödsnämnden | Spaudos subsidijų taryba |

R

Radio- och TV-verket | Radijo ir TV institucija |

Regeringskansliet | Vyriausybės įstaigos |

Regeringsrätten | Aukščiausiasis administracinių bylų teismas |

Revisorsnämnden | Buhalterinės apskaitos priežiūros taryba |

Riksantikvarieämbetet | Centrinė nacionalinių antikvariatų taryba |

Riksarkivet | Nacionalinis archyvas |

Riksbanken | Švedijos bankas |

Riksdagens förvaltningskontor | Švedijos parlamento Administacijos departamentas |

Riksdagens ombudsmän | Parlamento ombudsmenas |

Riksdagens revisorer | Parlamento auditoriai |

Riksförsäkringsverket | Nacionalinė socialinio draudimo valdyba |

Riksgäldskontoret | Valstybės skolos skyrius |

Rikspolisstyrelsen | Nacionalinė policijos valdyba |

Riksrevisionsverket | Nacionalinis audito biuras |

Riksskatteverket | Nacionalinė mokesčių valdyba |

Rikstrafiken | Nacionalinė visuomeninio transporto agentūra |

Riksutställningar, Stiftelsen | Kilnojamų parodų tarnyba |

Riksåklagaren | Generalinė prokuratūra |

Rymdstyrelsen | Nacionalinės erdvės valdyba |

Råd för byggnadsforskning, statens | Statybų tyrimų taryba |

Rådet för grundläggande högskoleutbildning | Studijų tęsimo taryba |

Räddningsverk, statens | Nacionalinė gelbėjimo tarnybų valdyba |

Rättshjälpsmyndigheten | Nacionalinė teisinės pagalbos institucija |

Rättsmedicinalverket | Nacionalinė teismo medicinos valdyba |

S

Sameskolstyrelsen och sameskolor | Samių (lapių) mokyklų valdyba ir Samių (lapių) mokyklos |

Sametinget | Samių (lapių) parlamentas |

Sjöfartsverket | Nacionalinė jūrų administracija |

Sjöhistoriska museer, statens | Nacionalinis jūrų muziejus |

Skattemyndigheterna (10) | Vietos mokesčių įstaigos (10) |

Skogsstyrelsen | Švedijos miškininkystės taryba |

Skolverk, statens | Nacionalinė švietimo agentūra |

Smittskyddsinstitutet | Švedijos infekcinių ligų kontrolės institutas |

Socialstyrelsen | Nacionalinė sveikatos ir gerovės valdyba |

Specialpedagogiska institutet | Švedijos specialiosios pedagogikos institutas |

Specialskolemyndigheten | Nacionalinė specialiųjų mokyklų kurtiesiems ir silpnai girdintiems agentūra |

Språk- och folkminnesinstitutet | Dialektologijos, onomastikos ir folkloro tyrimo institutas |

Sprängämnesinspektionen | Nacionalinė sprogmenų ir degiųjų medžiagų inspekcija |

Statens personregisternämnd, SPAR-nämnden | Švedijos gyventojų adresų registro valdyba |

Statistiska centralbyrån | Švedijos statistikos valdyba |

Statskontoret | Administracinės plėtros agentūra |

Stockholms universitet | Stokholmo universitetas |

Strålskyddsinstitut, statens | Nacionalinis radiacinės saugos institutas |

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll | Švedijos akreditacijos ir techninio įvertinimo valdyba |

Styrelsen för internationell utvecklings- samarbete, SIDA | Švedijos tarptautinė plėtros įstaiga |

Styrelsen för psykologiskt försvar | Nacionalinė psichologinės saugos valdyba |

Svenska institutet | Švedijos institutas |

Säkerhetspolisen | Švedijos saugumo tarnyba |

Södertörns högskola | Pietų Stokholmo mokykla |

T

Talboks- och punktskriftsbiblioteket | Garsinių knygų ir leidinių Brailio raštu biblioteka |

Teaterhögskolan | Teatro mokykla |

Tekniska museet, stiftelsen | Nacionalinis mokslo ir technologijų muziejus |

Tingsrätterna (72) | Apygardų ir miestų teismai (72) |

Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet | Teisėjų kandidatūrų siūlymo komitetas |

Totalförsvarets forskningsinstitut | Švedijos ginkluotųjų pajėgų tyrimų agentūra |

Transportforskningsberedningen | Susisiekimo tyrimo valdyba |

Transportrådet | Susisiekimo valdyba |

Tullverket | Švedijos muitinių valdyba |

Turistdelegationen | Švedijos turistų institucija |

U

Umeå universitet | Umeå universitetas |

Ungdomsstyrelsen | Valstybinė jaunimo taryba |

Uppsala universitet | Uppsala universitetas |

Utlänningsnämnden | Užsieniečių skundų nagrinėjimo valdyba |

Utsädeskontroll, statens | Nacionalinis sėklų kontrolės ir sertifikavimo institutas |

V

Valmyndigheten | Rinkimų institucija |

Vatten- och avloppsnämnd, statens | Nacionalinis vandentiekio ir kanalizacijos teismas |

Vattenöverdomstolen | Bylų dėl vandens teisių pažeidimo apeliacinis teismas |

Verket för högskoleservice (VHS) | Nacionalinė aukštojo mokslo agentūra |

Verket för innovationssystem (VINNOVA) | Švedijos inovacinių sistemų agentūra |

Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) | Švedijos verslo vystymo agentūra |

Vetenskapsrådet | Švedijos tyrimų taryba |

Veterinärmedicinska anstalt, statens | National Veterinary Institute |

Vägverket Swedish | Nacionalinis veterinarijos institutas |

Vänerskolan | Väner mokykla |

Växjö universitet | Växjö universitetas |

Växtsortnämnd, statens | Nacionalinė augalų veislių valdyba |

Å

Åklagarmyndigheterna | Generalinė prokuratūra (6) |

Åsbackaskolan | Åsbacka mokykla |

Ö

Örebro universitet | Örebro universitetas |

Östervångsskolan | Östervång mokykla |

Överbefälhavaren | Vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas |

Överstyrelsen för civil beredskap | Nacionalinė pasirengimo civilinėms avarijoms valdyba |

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

- Cabinet Office (Vyriausybės kanceliarija)

Civil Service College (Valstybinės tarnybos kolegija)

Office of the Parliamentary Counsel (Parlamento teisės tarnyba)

- Central Office of Information (Centrinė informacijos tarnyba)

- Charity Commission (Labdaros komisija)

- Crown Prosecution Service (Karališkoji prokuratūra)

- Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only) (Karališkojo turto valdyba (tik asignavimų išlaidos)

- HM Customs and Excise (Jos Didenybės muitų ir akcizo inspekcija)

- Department for Culture, Media and Sport (Kultūros, žiniasklaidos ir sporto departamentas)

British Library (Didžiosios Britanijos biblioteka)

British Museum (Didžiosios Britanijos muziejus)

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage) (Anglijos istorinių pastatų ir paminklų komisija ("Anglijos paveldas"))

Imperial War Museum (Imperijos karo muziejus)

Museums and Galleries Commission (Muziejų ir galerijų komisijų)

National Gallery (Nacionalinė galerija)

National Maritime Museum (Nacionalinis jūrų muziejus)

National Portrait Gallery (Nacionalinė portretų galerija)

Natural History Museum (Nacionalinis istorijos muziejus)

Royal Commission on Historical Manuscripts (Karališkoji istorinių rankraščių komisija)

Royal Commission on Historical Monuments of England (Karališkoji Anglijos istorinių paminklų komisija)

Royal Fine Art Commission (England) (Karališkoji Anglijos vaizduojamojo meno komisija)

Science Museum (Mokslo muziejus)

Tate Gallery (Tate'o muziejus)

Victoria and Albert Museum (Viktorijos ir Alberto muziejus)

Wallace Collection (Wallace'o muziejus)

- Department for Education and Skills (Švietimo ir ugdymo departamentas)

Higher Education Funding Council for England (Anglijos aukštojo mokslo finansavimo taryba)

- Department for Environment, Food and Rural Affairs (Aplinkos, maisto ir kaimo reikalų departamentas)

Agricultural Dwelling House Advisory Committees (žemės ūkio gyvenamųjų pastatų konsultaciniai komitetai)

Agricultural Land Tribunals (žemės ūkio naudmenų teismai)

Agricultural Wages Board and Committees (Žemės ūkio užmokesčio valdyba ir komitetai)

Cattle Breeding Centre (Galvijų veisimo centras)

Countryside Agency (Kaimo agentūra)

Plant Variety Rights Office (Augalų veislių teisinės apsaugos biuras)

Royal Botanic Gardens, Kew (Kew karališkieji botanikos sodai)

Royal Commission on Environmental Pollution (Karališkoji aplinkos taršos komisija)

- Department of Health (Sveikatos departamentas)

Central Council for Education and Training in Social Work (Centrinė švietimo ir mokymo socialiniame darbe taryba)

Dental Practice Board (Stomatologinės praktikos valdyba)

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for England (Anglijos nacionalinė slaugos, akušerijos ir sveikos gyvensenos valdyba)

National Health Service Strategic Health Authorities and Trusts (Nacionalinės sveikatos apsaugos strateginės sveikatos institucijos ir fondai)

Prescription Pricing Authority (Receptinių vaistų kainų tarnyba)

Public Health Service Laboratory Board (Visuomenės sveikatos apsaugos laboratorijų valdyba)

UK Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting (Jungtinės Karalystės centrinė slaugos, akušerijos ir sveikos gyvensenos valdyba)

- Department for International Development (Tarptautinės plėtros departamentas)

- Department for National Savings (Nacionalinių santaupų departamentas)

- Department for Transport (Transporto departamentas)

Maritime and Coastguard Agency (Laivybos ir pakrančių apsaugos agentūra)

- Department for Work and Pensions (Darbo ir pensijų departamentas)

Disability Living Allowance Advisory Board (Konsultacinė invalidumo pašalpų valdyba)

Independent Tribunal Service (Nepriklausomų specializuotų teismų tarnyba)

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions) (Medicinos valdybos ir apžiūrą vykdantys medikai karininkai (karo pensijos))

Occupational Pensions Regulatory Authority (Darbo pensijų reguliavimo tarnyba)

Regional Medical Service (Regioninė medicinos tarnyba)

Social Security Advisory Committee (Socialinės apsaugos konsultacinis komitetas)

- Department of the Procurator General and Treasury Solicitor (Generalinio prokuroro ir finansų patarėjo departamentas)

Legal Secretariat to the Law Officers (Generalinio prokuroro ir jo pavaduotojo teisinis sekretoriatas)

- Department of Trade and Industry (Prekybos ir pramonės departamentas)

Central Transport Consultative Committees (centriniai transporto konsultaciniai komitetai)

Competition Commission (Konkurencijos komisija)

Electricity Committees (elektros energijos komitetai)

Employment Appeal Tribunal (Apeliacijų dėl darbo teismas)

Employment Tribunals (darbo teismai)

Gas Consumers "Council" (Dujų vartotojų taryba)

National Weights and Measures Laboratory (Nacionalinė svorių ir matavimų laboratorija)

Office of Manpower Economics (Darbo jėgos ekonomikos biuras)

Patent Office (Patentų biuras)

- Export Credits Guarantee Department (Eksporto kredito garantijų departamentas)

- Foreign and Commonwealth Office (Užsienio ir Sandraugos reikalų ministerija)

Wilton Park Conference Centre ("Wilton Park" konferencijų centras)

- Government Actuary's Department (Vyriausybės aktuarijų departamentas)

- Government Communications Headquarters (Vyriausybės ryšių centrinė tarnyba)

- Home Office (Vidaus reikalų ministerija)

Boundary Commission for England (Anglijos rinkimų apygardų nustatymo komisija)

Gaming Board for Great Britain (Didžiosios Britanijos lošimų valdyba)

Inspectors of Constabulary (Policijos inspektoriai)

Parole Board and Local Review Committees (Lygtinio atleidimo nuo bausmės komisija ir vietiniai peržiūros komitetai)

- House of Commons (Bendruomenių rūmai)

- House of Lords (Lordų rūmai)

- Inland Revenue, Board of (Mokesčių inspekcijos valdyba)

- Lord Chancellor's Department (Lordo kanclerio departamentas)

Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales) (Anglijos ir Velso apygardų tarnybos ir karūnos, grafysčių bei bendrieji teismai)

Combined Tax Tribunal (Bendrasis mokesčių teismas)

Council on Tribunals (Specializuotų teismų taryba)

Court of Appeal – Criminal (Baudžiamųjų bylų apeliacinis teismas)

Immigration Appellate Authorities (Apeliacijų dėl imigracijos tarnybos)

Immigration Adjudicators (Imigracijos bylų teisėjai)

Immigration Appeals Tribunal (Imigracijos apeliacinis teismas)

Lands Tribunal (Žemės teismas)

Law Commission (Teisės komisija)

Legal Aid Fund (England and Wales) ( Anglijos ir Velso teisinės pagalbos fondas)

Office of the Social Security Commissioners (Socialinės apsaugos valdyba)

Pensions Appeal Tribunals (pensijų apeliaciniai teismai)

Public Trust Office (Viešosios patikos tarnyba)

Supreme Court Group (England and Wales) (Anglijos ir Velso aukščiausiųjų teismų grupė)

Transport Tribunal (Transporto teismas)

- Ministry of Defence (Gynybos ministerija)

Meteorological Office (Meteorologijos tarnyba)

Defence Procurement Agency (Gynybos pirkimų tarnyba)

- National Assembly for Wales (Nacionalinė Velso Asamblėja)

Higher Education Funding Council for Wales (Velso aukštojo mokslo finansavimo taryba)

Local Government Boundary Commission for Wales (Velso savivaldos rinkimų apygardų nustatymo komisija)

Royal Commission for Ancient and Historical Monuments in Wales (Velso karališkoji senovinių ir istorinių paminklų komisija)

Valuation Tribunals (Wales) (Velso vertinimo teismai)

Welsh National Health Service Authorities and Trusts (Velso nacionalinės sveikatos apsaugos institucijos ir fondai)

Welsh Rent Assessment Panels (Velso nuomos įvertinimo komisijos)

Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting (Velso nacionalinė slaugos, akušerijos ir sveikos gyvensenos valdyba)

- National Audit Office (Nacionalinė audito tarnyba)

- National Investment and Loans Office (Nacionalinė investicijų ir paskolų tarnyba)

- Northern Ireland Assembly Commission (Šiaurės Airijos Asamblėjos komisija)

- Northern Ireland Court Service (Šiaurės Airijos teismų tarnyba)

Coroners Courts (koronerių teismai)

County Courts (grafystės teismai)

Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland (Šiaurės Airijos apeliacinis teismas ir Aukštasis teisingumo teismas)

Crown Court (Karūnos teismas)

Enforcement of Judgements Office (Sprendimų vykdymo tarnyba)

Legal Aid Fund (Teisinės pagalbos fondas)

Magistrates Courts (Magistratų teismas)

Pensions Appeals Tribunals (Pensijų apeliacinis teismas)

- Northern Ireland, Department for Employment and Learning (Šiaurės Airijos užimtumo ir mokymosi departamentas)

- Northern Ireland, Department for Regional Development (Šiaurės Airijos regioninės plėtros departamentas)

- Northern Ireland, Department for Social Development (Šiaurės Airijos socialinės plėtros departamentas)

- Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development (Šiaurės Airijos žemės ūkio ir kaimo plėtros departamentas)

- Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure (Šiaurės Airijos kultūros, meno ir laisvalaikio departamentas)

- Northern Ireland, Department of Education (Šiaurės Airijos švietimo departamentas)

- Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment (Šiaurės Airijos verslo, prekybos ir investicijų departamentas)

- Northern Ireland, Department of the Environment (Šiaurės Airijos aplinkos departamentas)

- Northern Ireland, Department of Finance and Personnel (Šiaurės Airijos finansų ir personalo departamentas)

- Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety (Šiaurės Airijos sveikatos, socialinių paslaugų ir viešojo saugumo departamentas)

- Northern Ireland, Department of Higher and Further Education, Training and Employment (Šiaurės Airijos aukštojo ir profesinio mokslo, lavinimo ir užimtumo departamentas)

- Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister (Šiaurės Airijos pirmojo ministro ir pirmojo ministro pavaduotojo tarnyba)

- Northern Ireland Office (Šiaurės Airijos reikalų ministerija)

Crown Solicitor's Office (Karališkoji teisės tarnyba)

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland (Šiaurės Airijos valstybinio kaltinimo vadovo departamentas)

Forensic Science Agency of Northern Ireland (Šiaurės Airijos teismo ekspertizės tarnyba)

Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland (Šiaurės Airijos vyriausioji rinkimų komisija)

Police Service of Northern Ireland (Šiaurės Airijos policijos tarnyba)

Probation Board for Northern Ireland (Šiaurės Airijos lygtinio atleidimo nuo bausmės taryba)

State Pathologist Service (Valstybės patologo tarnyba)

- Office of Fair Trading (Sąžiningos prekybos tarnyba)

- Office for National Statistics (Nacionalinis statistikos biuras)

National Health Service Central Register (Nacionalinės sveikatos apsaugos tarnybos centrinis registras)

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners (Parlamentinio valstybės įstaigų ir sveikatos apsaugos valdybos kontrolieriaus tarnyba)

- Office of the Deputy Prime Minister (Ministro pirmininko pavaduotojo kanceliarija)

Rent Assessment Panels (Nuomos įvertinimo komisijos)

- Paymaster General's Office (Vyriausiojo iždininko tarnyba)

- Postal Business of the Post Office (Pašto tarnyba)

- Privy Council Office (Slaptosios tarnybos biuras)

- Public Record Office (Valstybinio archyvo biuras)

- Royal Commission on Historical Manuscripts (Karališkoji istorinių rankraščių komisija)

- Royal Hospital, Chelsea (Čelsio karališkoji ligoninė)

- Royal Mint (Karališkoji pinigų kalykla)

- Rural Payments Agency (Kaimo mokėjimų agentūra)

- Scotland, Auditor-General (Škotijos generalinis auditorius)

- Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service (Škotijos baudžiamųjų bylų skyrius ir prokuratūra)

- Scotland, General Register Office (Škotijos bendrojo registro biuras)

- Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer (Karalienės ir Lordo iždininko patarėjas Škotijoje)

- Scotland, Registers of Scotland (Škotijos registrai)

- The Scotland Office (Škotijos reikalų ministerija)

- The Scottish Executive Corporate Services (Škotijos Vyriausybės kanceliarija)

- The Scottish Executive Education Department (Škotijos Vyriausybės švietimo departamentas)

National Galleries of Scotland (Škotijos nacionalinės galerijos)

National Library of Scotland (Škotijos nacionalinė biblioteka)

National Museums of Scotland (Škotijos nacionaliniai muziejai)

Scottish Higher Education Funding Council (Škotijos aukštojo mokslo finansavimo taryba)

- The Scottish Executive Development Department (Škotijos Vyriausybės plėtros departamentas)

- The Scottish Executive Enterprise and Lifelong Learning Department (Škotijos Vyriausybės verslo ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi departamentas)

- The Scottish Executive Finance (Škotijos Vyriausybės finansų departamentas)

- The Scottish Executive Health Department (Škotijos Vyriausybės sveikatos departamentas)

Local Health Councils (vietinės sveikatos tarybos)

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland (Škotijos nacionalinė slaugos, akušerijos ir sveikos gyvensenos valdyba)

Scottish Council for Postgraduate Medical Education (Škotijos podiplominių medicininių studijų taryba)

Scottish National Health Service Authorities and Trusts (Škotijos nacionalinės sveikatos apsaugos institucijos ir fondai)

- The Scottish Executive Justice Department (Škotijos Vyriausybės teisingumo departamentas)

Accountant of Court's Office (Teismo tarnybos finansininkas)

High Court of Justiciary (Aukščiausiasis baudžiamųjų bylų teismas)

Court of Session (Aukščiausiasis civilinis teismas)

HM Inspectorate of Constabulary (Jos Didenybės policijos inspekcija)

Lands Tribunal for Scotland (Škotijos žemių teismas)

Parole Board for Scotland and Local Review Committees (Škotijos lygtinio atleidimo nuo bausmės komisija ir vietiniai peržiūros komitetai)

Pensions Appeal Tribunals (Pensijų apeliacinis teismas)

Scottish Land Court (Škotijos žemės teismas)

Scottish Law Commission (Škotijos teisės komisija)

Sheriff Courts (Šerifo pirmininkaujamas teismas)

Scottish Criminal Record Office (Škotijos teistumo registras)

Scottish Crime Squad (Škotijos operatyvinis kriminalinės policijos būrys)

Scottish Fire Service Training Squad (Škotijos priešgaisrinės tarnybos mokymų būrys)

Scottish Police College (Škotijos policijos koledžas)

Social Security Commissioners "Office" (Socialinės apsaugos valdybos biuras)

- The Scottish Executive Rural Affairs Department (Škotijos Vyriausybės kaimo reikalų departamentas)

Crofters Commission (Smulkiųjų ūkininkų komisija)

Red Deer Commission (Tauriųjų elnių komisija)

Rent Assessment Panel and Committees (Nuomos įvertinimo komisija ir komitetai)

Royal Botanic Garden, Edinburgh (Edinburgo karališkasis botanikos sodas)

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland (Škotijos karališkoji senovinių ir istorinių paminklų komisija)

Royal Fine Art Commission for Scotland (Škotijos karališkoji vaizduojamojo meno komisija)

- The Scottish Executive Secretariat (Škotijos Vyriausybės sekretoriatas)

- The Scottish Parliamentary Body Corporate (Škotijos Parlamento kanceliarija)

- Scottish Record Office (Škotijos archyvų biuras)

- HM Treasury (Jos Didenybės iždas)

- Office of Government Commerce (Valstybinės prekybos tarnyba)

- The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales) (Velso reikalų ministerija (Velso reikalų ministro biuras))

[1] Šioje direktyvoje "centrinės valdžios institucijos" – tai institucijos, išvardytos šiame priede, ir tiek, kiek buvo padaryta pataisymų ar pakeitimų nacionaliniu lygmeniu, jų teises perėmę subjektai.

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

7 STRAIPSNYJE NURODYTŲ PREKIŲ, SUSIJUSIŲ SU SUTARTIMIS, KURIAS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS SUDARO GYNYBOS SRITYJE, SĄRAŠAS [1]

25 skyrius: | Druska, siera, žemės ir kietosios uolienos, tinkavimo medžiagos, kalkės ir cementas |

26 skyrius: | Metalo rūdos, šlakas ir pelenai |

27 skyrius: | Mineralinis kuras, mineralinė alyva ir jos distiliacijos produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai, išskyrus: ex 27.10: specialiojo variklių kuro rūšys. |

28 skyrius: | Neorganiniai chemikalai, brangiųjų metalų, retųjų žemės metalų, radioaktyviųjų elementų ir izotopų organiniai ir neorganiniai junginiai, išskyrus: ex 28.09: sprogstamosios medžiagosex 28.13: sprogstamosios medžiagosex 28.14: ašarinės dujosex 28.28: sprogstamosios medžiagosex 28.32: sprogstamosios medžiagosex 28.39: sprogstamosios medžiagosex 28.50: toksiški produktaiex 28.51: toksiški produktaiex 28.54: sprogstamosios medžiagos |

29 skyrius: | Organiniai chemikalai, išskyrus: ex 29.03: sprogstamosios medžiagosex 29.04: sprogstamosios medžiagosex 29.07: sprogstamosios medžiagosex 29.08: sprogstamosios medžiagosex 29.11: sprogstamosios medžiagosex 29.12: sprogstamosios medžiagosex 29.13: toksiniai produktaiex 29.14: toksiniai produktaiex 29.15: toksiniai produktaiex 29.21: toksiniai produktaiex 29.22: toksiniai produktaiex 29.23: toksiniai produktaiex 29.26: sprogstamosios medžiagosex 29.27: toksiniai produktaiex 29.29: sprogstamosios medžiagos |

30 skyrius: | Farmacijos preparatai |

31 skyrius: | Trąšos |

32 skyrius: | Augalinės kilmės rauginimo ir dažymo ekstraktai; taninai arba jų dariniai; dažikliai, pigmentai, dažai ir lakai; glaistas, užpildai ir kitos glaistymui skirtos medžiagos (mastikos), rašalai |

33 skyrius: | Eteriniai aliejai ir kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); parfumerijos, kosmetikos arba kūno priežiūrai skirti preparatai |

34 skyrius: | Muilas, organinės aktyviosios paviršiaus medžiagos, skalbikliai, tepimo priemonės, dirbtinis vaškas, paruoštas naudoti vaškas, blizginimo ir šveitimo priemonės, žvakės ir panašūs gaminiai, modeliavimo pastos, "stomatologinis vaškas" |

35 skyrius: | Baltyminės medžiagos, klijai, fermentai (enzimai) |

37 skyrius: | Fotografijai ir kinematografijai skirti gaminiai |

38 skyrius: | Įvairūs chemijos produktai, išskyrus: ex 38.19: toksiniai produktai |

39 skyrius: | Dirbtinės dervos ir plastinės medžiagos, celiuliozės esteriai ir eteriai bei jų gaminiai, išskyrus: ex 39.03: sprogstamosios medžiagos |

40 skyrius: | Guma, sintetinis kaučiukas, faktisas ir jų gaminiai, išskyrus: ex 40.11: neperšaunamos padangos |

41 skyrius: | Neapdirbti kailiai ir odos (išskyrus kailinių žvėrelių kailius), išdirbta oda |

42 skyrius: | Odos gaminiai; balnai ir pakinktai, kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs gaminiai; iš gyvūnų gyvybinės veiklos produktų ar vidaus organų gaminami gaminiai (išskyrus šilkverpio siūlus) |

43 skyrius: | Kailinių žvėrelių kailis ir dirbtiniai kailiai bei jų gaminiai |

44 skyrius: | Mediena ir jos gaminiai, medžio anglis |

45 skyrius: | Kamštinės medžiagos ir jų dirbiniai |

46 skyrius: | Gaminiai iš šiaudų, esparto ar kitų pynimo medžiagų, pintinės ir kiti pinti dirbiniai |

47 skyrius: | Medžiagos, naudojamos popieriaus gamybai |

48 skyrius: | Popierius ir kartonas, gaminiai iš popieriaus masės, popieriaus arba kartono |

49 skyrius: | Knygos, laikraščiai, nuotraukos ir kiti spausdinimo pramonės gaminiai, rankraščiai, mašinraščiai ir schemos (brėžiniai) |

65 skyrius: | Galvos apdangalai ir jų dalys |

66 skyrius: | Skėčiai, skėčiai nuo saulės, lazdos (pasiramsčiuoti einant), botagai, vytinės bei šių gaminių dalys |

67 skyrius: | Apdorotos plunksnos ir pūkai bei iš jų pagaminti dirbiniai; dirbtinės gėlės; dirbiniai iš žmogaus plaukų |

68 skyrius: | Akmens, gipso, cemento, asbesto, žėručio arba panašių medžiagų dirbiniai |

69 skyrius: | Keraminiai gaminiai |

70 skyrius: | Stiklas ir jo dirbiniai |

71 skyrius: | Natūralūs ar dirbtinai išauginti perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, taurieji metalai, metalai, padengti tauriaisiais metalais, ir jų dirbiniai; dirbtinė bižuterija |

73 skirsnis: | Geležis ir plienas bei jų gaminiai |

74 skyrius: | Varis ir jo gaminiai |

75 skyrius: | Nikelis ir jo gaminiai |

76 skyrius: | Aliuminis ir jo gaminiai |

77 skyrius: | Magnis ir berilis bei jų gaminiai |

78 skyrius: | Švinas ir jo gaminiai |

79 skyrius: | Cinkas ir jo gaminiai |

80 skyrius: | Alavas ir jo gaminiai |

81 skyrius: | Kiti ne taurieji metalai, naudojami metalurgijoje, bei jų gaminiai |

82 skyrius: | Įrankiai, padargai, stalo įrankiai, šaukštai ir šakutės, pagaminti iš ne tauriųjų metalų; jų dalys, išskyrus: ex 82.05: įrankiaiex 82.07: įrankių dalys |

83 skyrius: | Įvairūs ne tauriųjų metalų gaminiai |

84 skyrius: | Katilai, mašinos ir mechaniniai įrengimai bei jų dalys, išskyrus: ex 84.06: varikliaiex 84.08: kiti varikliaiex 84.45: mašinosex 84.53: automatinės duomenų tvarkymo mašinosex 84.55: automatinių duomenų apdorojimo mašinų, nurodytų eilutėje Nr. 84.53, dalysex 84.59: branduoliniai reaktoriai |

85 skyrius: | Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys, išskyrus: ex 85.13: telekomunikacinė įrangaex 85.15: perdavimo aparatūra |

86 skyrius: | Geležinkelio arba tramvajų lokomotyvai, riedmenys ir jų dalys; geležinkelio arba tramvajų kelių įrenginiai ir jų dalys; visų rūšių mechaniniai signalizavimo įrenginiai (tik jei nėra varomi elektra), išskyrus: ex 86.02: šarvuoti elektra varomi lokomotyvaiex 86.03: kiti šarvuoti lokomotyvaiex 86.05: šarvuoti vagonaiex 86.06: remontiniai vagonaiex 86.07: vagonai |

87 skirsnis: | Transporto priemonės, kitokios negu geležinkelio arba tramvajų riedmenys bei jų dalys, išskyrus: ex 87.08: tankai ir kiti šarvuočiaiex 87.01: vilkikaiex 87.02: karo mašinosex 87.03: avariniai sunkvežimiaiex 87.09: motociklaiex 87.14: sunkiasvorės priekabos |

89 skyrius: | Laivai, valtys ir vandenyje plaukiantys įtaisai, išskyrus: ex 89.01A: karo laivai |

90 skyrius: | Optiniai, fotografijos, kinematografijos, matavimo, tikrinimo, preciziniai, medicinos arba chirurginiai prietaisai ir aparatai bei jų dalys, išskyrus: ex 90.05: žiūronaiex 90.13: įvairūs instrumentai ir lazeriaiex 90.14: telemetriniai prietaisaiex 90.28: elektros ir elektroninės matavimo priemonėsex 90.11: mikroskopaiex 90.17: medicinos prietaisaiex 90.18: mechaniniai terapijos prietaisaiex 90.19: ortopedinė įrangaex 90.20: rentgeno aparatai |

91 skyrius: | Rankiniai ir kitokie laikrodžiai bei jų dalys. |

92 skyrius: | Muzikos instrumentai, garso įrašymo ir atgaminimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo bei atgaminimo aparatūra, šių gaminių dalys ir reikmenys. |

94 skyrius: | Baldai ir jų dalys, patalynė, čiužiniai ir jų rėmai, pagalvės ir panašūs kimšti baldų reikmenys, išskyrus: ex 90.01A: lėktuvų sėdynės |

95 skyrius: | Gaminiai ir produkcija, gaunama iš liejimui ir raižymui skirtų medžiagų |

96 skyrius: | Šluotos, šepečiai, teptukai ir rėčiai |

98 skyrius: | Įvairūs kiti gaminiai |

[1] Šiai direktyvai taikytinas tik Sutarties 1 priedo 3 punkto tekstas.

--------------------------------------------------

VI PRIEDAS

KAI KURIŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ APIBRĖŽIMAS

Šioje direktyvoje:

1. a) "Techninė specifikacija" viešojo darbų pirkimo sutarčių atveju – tai konkurso dokumentuose pateiktų techninių reikalavimų visuma, apibrėžianti reikalaujamas medžiagos, gaminio ar reikmens charakteristikas, dėl kurių medžiaga, produktas ar reikmenys gali būti apibūdinti kaip atitinkantys perkančiosios organizacijos nurodytas reikmes. Šios charakteristikos apima aplinkosaugos veiksmingumo lygius, visų reikalavimų pritaikymą (taip pat ir galimybę naudotis neįgaliems žmonėms) ir atitikties įvertinimą, rezultatų apibūdinimą, saugumą ar matmenis, įskaitant medžiagai, produktui ar reikmenims taikomus kokybės užtikrinimo reikalavimus bei reikalavimus, susijusius su terminija, simboliais, tyrimais ir bandymų metodais, pakuote, ženklinimu ir žymėjimu (etiketėmis), gamybos procesais ir metodais. Jos taip pat apima taisykles, reglamentuojančias projektavimą ir kainą, bandymų bei statybos darbų metodų arba technologijų patikrinimo ir darbų priėmimo sąlygas, taip pat visas kitas technines sąlygas, kurias perkančioji organizacija gali nustatyti bendrosiose arba konkrečiose taisyklėse baigtiems darbams ir medžiagoms arba su jais susijusioms atskiroms dalims;

b) "techninė specifikacija" viešojo prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – tai konkurso dokumentuose pateikta specifikacija, nurodanti produktui arba paslaugai būtinas savybes, pavyzdžiui, kokybės lygius, aplinkosaugos veiksmingumo lygius, visų reikalavimų pritaikymą (taip pat ir galimybę naudotis neįgaliems žmonėms) ir atitikties įvertinimą, įvykdymą, produkto naudojimą, saugumą ar matmenis, įskaitant produktui taikomus reikalavimus, susijusius su produkto prekiniu pavadinimu, bei reikalavimus, susijusius su terminija, simboliais, tyrimais ir bandymų metodais, pakuote, ženklinimu ir žymėjimu (etiketėmis), instrukcijomis vartotojui, gamybos procesais ir metodais, atitikties įvertinimo procedūromis.

2. tarptautinis standartas : standartas, patvirtintas tarptautinės standartų organizacijos ir prieinamas plačiajai visuomenei,

Europos standartas : standartas, patvirtintas Europos standartų organizacijos ir prieinamas plačiajai visuomenei,

nacionalinis standartas : standartas, patvirtintas nacionalinės standartų organizacijos ir prieinamas plačiajai visuomenei.

3. "Europos techninis liudijimas" – produkto tinkamumo naudoti pagal tam tikrą paskirtį teigiamas techninis įvertinimas, paremtas pagrindinių reikalavimų statybos darbams išpildymu, panaudojant produktui būdingas savybes ir nustatytas taikymo ir naudojimo sąlygas. Europos techninius liudijimus išduoda įstaiga, kurią šiuo tikslu paskiria valstybė narė.

4. "Bendroji techninė specifikacija" – techninė specifikacija, išdėstyta valstybių narių nustatyta tvarka, paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5. "Techninis etalonas" – bet koks Europos standartizacijos įstaigų produktas, kitoks, nei oficialūs standartai, nustatytas remiantis procedūromis, pritaikytomis rinkos vystymo reikmėms.

--------------------------------------------------

VII PRIEDAS

INFORMACIJA, PATEIKIAMA SKELBIMUOSE

--------------------------------------------------

VII A PRIEDAS

INFORMACIJA, PATEIKIAMA SKELBIMUOSE DĖL VIEŠOJO PIRKIMO SUTARČIŲ

SKELBIMAS APIE IŠANKSTINIO INFORMACINIO SKELBIMO PUBLIKAVIMĄ "PIRKĖJO PROFILYJE"

1. Valstybė, kurioje yra perkančioji organizacija

2. Perkančiosios organizacijos pavadinimas

3. "Pirkėjo profilio" internetinis adresas (URL)

4. CPV nomenklatūros kodo numeris (-iai)

IŠANKSTINIS INFORMACINIS SKELBIMAS

1. Perkančiosios organizacijos ir, kai kuriais kitais atvejais, tarnybos, iš kurios galima gauti papildomos informacijos, pavadinimas, adresas, fakso numeris ir elektroninio pašto adresas, be to, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių atveju, tarnybų, pavyzdžiui, atitinkamas vyriausybinis internetinis puslapis, iš kurių galima gauti informacijos, susijusios su sutarties vykdymo vietoje galiojančiomis bendromis teisinėmis nuostatomis dėl mokesčių, aplinkos apsaugos, darbų saugos ir darbo sąlygų.

2. Jei reikia, nurodyti, ar viešojo pirkimo sutartis yra rezervuota globojamoms darbo grupėms, ar sutartį įgyvendinti galima tik taikant specialias įdarbinimo programas.

3. Viešojo darbų pirkimo sutarčių atveju: darbų pobūdis ir apimtis, be to, sutarties vykdymo vieta; jei darbas padalinamas į keletą dalių, nurodyti esmines kiekvienos šių dalių charakteristikas; jei galima, nurodyti apytikrius pasiūlytų darbų kainų intervalus; Nomenklatūros kodo numeris (-iai).

Viešojo prekių pirkimo sutarčių atveju: perkamų prekių pobūdis ir kiekis arba tiektinų prekių vertė; Nomenklatūros kodo numeris (-iai).

Viešojo paslaugų pirkimo sutarčių atveju: visa pasiūlytų pirkimų vertė pagal kiekvieną II A priede nurodytą paslaugų kategoriją; Nomenklatūros kodo numeris (-iai).

4. Numatoma data pradėti procedūras sutarčiai arba sutartims sudaryti, viešojo paslaugų pirkimo sutarčių atveju – pagal kategorijas.

5. Jei reikia, nurodyti, ar remiamasi preliminariuoju susitarimu.

6. Jei reikia, kita informacija.

7. Skelbimo išsiuntimo data arba skelbimo apie išankstinio informacinio skelbimo publikavimą pirkėjo profilyje išsiuntimo data.

8. Nurodyti, ar sutarčiai taikomas Susitarimas.

SKELBIMAI DĖL SUTARČIŲ

Atviros, ribotos, konkurencinio dialogo, derybų procedūros

1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeris, elektroninio pašto adresas.

2. Jei reikia, nurodyti, ar viešojo pirkimo sutartis yra rezervuota globojamoms darbo grupėms, ar sutartį įgyvendinti galima tik taikant specialias įdarbinimo programas.

3. a) Pasirinkta sutarties sudarymo tvarka;

b) jei reikia, priežastys, dėl kurių pasirinkta supaprastinta procedūra (ribotose ir derybų procedūrose);

c) jei reikia, nurodyti, ar remiamasi preliminariuoju susitarimu;

d) jei reikia, nurodyti, ar naudojama dinaminė pirkimų sistema;

e) jei reikia, elektroninio aukciono taikymas (atvirose, ribotose, konkurencinio dialogo arba derybų 30 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytu atveju, procedūrose).

4. Sutarties forma.

5. Darbų atlikimo / įvykdymo arba prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta.

6. a) Viešojo darbų pirkimo sutartys:

- perkamų darbų pobūdis ir apimtis bei bendras darbo pobūdis. Taip pat nurodomos papildomų darbų atlikimo galimybės ir, jei žinomas, parengtinis pasinaudojimo tomis galimybėmis grafikas, be to, jei numatomi, galimų sutarčių pratęsimų skaičius. Jei darbas ar sutartis padalijami į keletą dalių, nurodyti kiekvienos šių dalių dydį; Nomenklatūros kodo numeris (-iai),

- informacija apie darbo arba sutarties tikslą, jei joje taip pat numatytas projektų parengimas,

- preliminariojo susitarimo atveju taip pat ir nuoroda dėl planuojamos preliminariojo susitarimo trukmės, numatomos bendros darbų vertės visam preliminariojo susitarimo galiojimo laikotarpiui ir, jei įmanoma, sutarčių, kurias numatoma sudaryti, vertė ir skaičius.

b) Viešojo prekių pirkimo sutartys:

- tiekiamų prekių pobūdis ir informacija apie tai, ar prašoma pateikti pasiūlymus dėl pirkimo, ilgalaikės nuomos, nuomos ar pirkimo išsimokėtinai, ar dėl minėtų būdų kombinacijos, nomenklatūros kodo numeris. Tiektinų prekių kiekis, ypač nurodant papildomų prekių pirkimų galimybes ir, jei žinoma, parengtinį pasinaudojimo tomis galimybėmis grafiką, be to, jei numatomi, galimų sutarties pratęsimų skaičius. Nomenklatūros kodo numeris (-iai),

- nuolatinių arba pratęsiamų sutarčių per nurodytą laikotarpį atveju taip pat nurodoma – jei žinomas, paskesnių numatomų prekių pirkimo sutarčių grafikas,

- preliminariojo susitarimo atveju – taip pat ir nuoroda apie preliminariojo susitarimo trukmę, numatoma bendra prekių vertė visam preliminariojo susitarimo galiojimo laikotarpiui ir, jei įmanoma, sutarčių, kurias numatoma sudaryti, vertė ir skaičius.

c) Viešojo paslaugų pirkimo sutartys:

- paslaugos kategorija ir aprašymas. Nomenklatūros kodo numeris (-iai). Teiktinų paslaugų kiekis. Taip pat nurodomos papildomų pirkimų galimybės ir, jei žinomas, parengtinis pasinaudojimo tomis galimybėmis grafikas, be to, jei numatomi, galimų sutarčių pratęsimų skaičius. Pratęsiamų apibrėžtu laikotarpiu sutarčių atveju – jei žinomas, numatomas vėlesnių viešojo paslaugų pirkimo sutarčių grafikas,

preliminariojo susitarimo atveju – taip pat ir duomenys apie preliminariojo susitarimo trukmę, numatoma bendra paslaugų vertė visam preliminariojo susitarimo galiojimo laikotarpiui ir, jei įmanoma, sutarčių, kurias numatoma sudaryti, vertė ir skaičius,

- nuoroda, ar įstatymai ir kiti teisės aktai numato, kad paslaugas teiktų tik konkrečių profesijų atstovai.

Nuoroda į įstatymo ar kitų teisės aktų nuostatą.

- nuoroda, ar juridiniai asmenys turėtų nurodyti savo darbuotojų, atsakingų už paslaugos suteikimą, pavardes ir profesines kvalifikacijas.

7. Jei sutartys padalytos į keletą dalių, nurodyti, ar galima teikti pasiūlymus vienai, keletui arba visoms dalims.

8. Terminas, iki kurio darbai/prekės/paslaugos turi būti baigti arba pristatyti, arba darbų/prekių/paslaugų sutarties galiojimo laikas; jei įmanoma, darbų pradžios, prekių pristatymo arba paslaugų teikimo pradžios terminas.

9. Nuoroda, leistini ar neleistini alternatyvūs pasiūlymai.

10. Jei taikomos – specialios sąlygos sutarčiai vykdyti.

11. Atvirų procedūrų atveju:

a) tarnybos, iš kurios galima prašyti gauti atitinkamus pirkimo ir papildomus dokumentus, pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeris, ir elektroninio pašto adresas;

b) jei reikia, galutinė tokių prašymų pateikimo data;

c) jei reikia, mokesčio už tokius dokumentus dydis ir sąlygos.

12. a) galutinė pasiūlymų priėmimo data arba, naudojant dinaminę pirkimų sistemą, galutinė orientacinių pasiūlymų priėmimo data (atviros procedūros);

b) galutinė prašymų dalyvauti priėmimo data (ribotos ir derybų procedūros);

c) adresas, kuriuo jie turi būti siunčiami;

d) kalba arba kalbos, kuriomis jie turi būti parengti.

13. Atvirų procedūrų atveju:

a) asmenys, įgalioti dalyvauti atplėšiant vokus su pasiūlymais;

b) vokų su pasiūlymais atplėšimo data, laikas ir vieta.

14. Jei reikia – reikalaujami užstatai ir garantijos.

15. Pagrindinės finansavimo ir mokėjimų sąlygos ir (arba) nuorodos į tam tikras nuostatas, kuriose jie nurodyti.

16. Jei reikia — ūkio subjektų grupės, su kuria yra sudaroma sutartis, teisinė forma.

17. Atrankos kriterijai, susiję su asmenine ūkio subjektų padėtimi, dėl kurios jie gali būti išbraukti iš dalyvių sąrašo, ir reikiama informacija, įrodanti, kad nėra pagrindo neleisti jiems dalyvauti pirkimo procedūrose. Atrankos kriterijai ir informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, informacija ir formalumai, reikalingi, kad būtų galima įvertinti ūkio subjekto minimalius ekonominius ir techninius standartus. Pageidautina pateikti minimalius standartų lygius.

18. Preliminariojo susitarimo atveju: ūkio subjektų skaičius ir, jei reikia, didžiausias leistinas ūkio subjektų — susitarimo dalyvių – skaičius, numatyta preliminariojo susitarimo trukmė, prireikus, priežastys, dėl kurių preliminariojo susitarimo trukmė turėtų viršyti ketverių metų laikotarpį.

19. Konkurencinio dialogo ar derybų procedūros, paskelbiant skelbimą apie pirkimą, atveju, jei reikia, nurodyti etapų procedūrą, kurios metu bus pakopomis mažinamas aptartinų sprendimų arba pasiūlymų, dėl kurių bus deramasi, skaičius.

20. Ribotų procedūrų, konkurencinio dialogo ar derybų procedūrų, paskelbiant skelbimą apie pirkimą, atveju, kai pasinaudojama galimybe sumažinti kandidatų, kurie bus kviečiami pateikti pasiūlymus, dalyvauti dialoge arba derybose, skaičių, nustatyti mažiausią ir, jei reikia, siūlomą didžiausią kandidatų skaičių ir objektyvius kriterijus šiam kandidatų skaičiui pasirinkti.

21. Laikotarpis, kurio metu dalyvis, pateikęs pasiūlymą, laikomas įsipareigojusiu (atviras konkursas).

22. Jei reikia, perkančiosios organizacijos jau pasirinktų ūkio subjektų pavadinimai ir adresai (derybų procedūrų atveju).

23. 53 straipsnyje apibrėžti kriterijai, kuriuos reikia naudoti sudarant sutartį: "žemiausia kaina" arba "ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas". Kriterijai, apibūdinantys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, taip pat ir jų lyginamieji svoriai nurodomi, jei jie nepateikti specifikacijose, arba, konkurencinio dialogo atveju, aprašomuosiuose dokumentuose.

24. Institucijos, atsakingos už apeliacinių skundų nagrinėjimą, pavadinimas ir adresas ir, jei reikia, tarpininkavimo procedūros. Tiksli informacija apie apeliacinių skundų pateikimo terminus, arba, jei reikia, tarnybos, iš kurios galima gauti šią informaciją, pavadinimas, adresas, telefono, fakso numeris ir elektroninio pašto adresas.

25. Išankstinio informacinio pranešimo, paskelbto laikantis VIII priede apibrėžtų techninių skelbimo sąlygų, arba pareiškimo, kad anksčiau tokio paskelbimo nebuvo, paskelbimo data (-os).

26. Pranešimo išsiuntimo data.

27. Nurodyti, ar sutarčiai taikomas Susitarimas.

SUPAPRASTINTAS SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ, NAUDOJAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ

1. Valstybė, kurioje yra perkančioji organizacija.

2. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir elektroninio pašto adresas.

3. Nuoroda, kada paskelbtas skelbimas apie pirkimą, kuriai sudaryti naudojamasi dinamine pirkimo sistema.

4. Elektroninio pašto adresas, kuriuo galima gauti techninę specifikaciją ir kitus papildomus dokumentus apie dinaminę pirkimo sistemą.

5. Sutarties dalykas: aprašyme nurodant CVP nomenklatūros kodus, prekių kiekį arba sudarytinos sutarties darbų ir paslaugų apimtį.

6. Galutinė orientacinių pasiūlymų priėmimo data.

SKELBIMAI APIE SUTARTIES SUDARYMĄ

1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir adresas.

2. Pasirinktos sutarties sudarymo procedūros. Jei naudojama derybų procedūra neskelbiant skelbimo apie pirkimą (28 straipsnis), pateikiamas pateisinimas. Paaiškinimas – jei pasirinktos derybų neskelbiamt skelbimo apie pirkimą procedūros.

3. Viešojo darbų pirkimo sutarčių atveju: sutarties pobūdis ir apimtis, bendrosios darbo charakteristikos.

Viešojo prekių pirkimo sutarčių atveju: perkamų prekių pobūdis ir kiekis, jei reikia, nurodant tiekėją; nomenklatūros kodo numeris.

Viešojo paslaugų pirkimo sutarčių atveju: paslaugos kategorija ir jos aprašymas; nomenklatūros kodo numeris; perkamų paslaugų kiekis.

4. Sutarties sudarymo data.

5. Sutarties sudarymo kriterijai.

6. Gautų pasiūlymų skaičius.

7. Laimėjusių ūkio subjektų pavadinimas ir adresas.

8. Mokėtina kaina ar kainų intervalas (minimali / maksimali).

9. Pasiūlymo (pasiūlymų) vertė arba didžiausios ir mažiausios vertės pasiūlymai, į kuriuos atsižvelgta sudarant sutartis.

10. Jei reikia, sutarties vertė ir jos dalis, kuri, tikėtina, subrangos sutartimi bus pavesta vykdyti tretiesiems asmenims.

11. Skelbimo apie konkursą, paskelbto laikantis VIII priede apibrėžtų techninių paskelbimo specifikacijų, publikavimo data.

12. Skelbimo išsiuntimo data.

13. Institucijos, atsakingos už apeliacinių skundų nagrinėjimą, pavadinimas ir adresas ir, jei reikia, tarpininkavimo procedūros. Tiksli informacija apie apeliacinių skundų pateikimo terminus, arba, jei reikia, tarnybos, iš kurios galima gauti šią informaciją, pavadinimas, adresas, telefono, fakso numeris ir elektroninio pašto adresas.

--------------------------------------------------

VII B PRIEDAS

INFORMACIJA, PATEIKIAMA SKELBIMUOSE DĖL VIEŠOSIOS DARBŲ KONCESIJOS

1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas, fakso numeris ir elektroninio pašto adresas

2. a) Darbų atlikimo vieta

b) Koncesijos dalykas; paslaugų, kurios turi būti suteiktos, pobūdis ir mastas

3. a) Galutinė data paraiškoms pateikti

b) Adresas, kuriuo reikia siųsti paraiškas

c) Kalba arba kalbos, kuriomis turi būti pateiktos paraiškos

4. Kandidatams keliami asmeniniai, techniniai ir finansiniai reikalavimai

5. Kriterijai, kuriais vadovaujantis bus sudaroma sutartis

6. Jeigu reikia, minimali sutarčių, sudaromų su trečiosiomis šalimis, dalis

7. Pranešimo išsiuntimo data

8. Institucijos, atsakingos už apeliacinių skundų nagrinėjimą, pavadinimas ir adresas ir, jei reikia, tarpininkavimo procedūros. Tiksli informacija apie apeliacinių skundų pateikimo terminus arba, jei reikia, tarnybos, iš kurios galima gauti šią informaciją, pavadinimas, adresas, telefono, fakso numeris ir elektroninio pašto adresas.

--------------------------------------------------

VII C PRIEDAS

INFORMACIJA, PATEIKIAMA SKELBIMUOSE DĖL KONCESININKŲ, KURIE NĖRA PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS, DARBŲ PIRKIMO SUTARČIŲ

1. a) Darbų atlikimo vieta

b) Paslaugų, kurios turi būti suteiktos, pobūdis ir mastas, bendros darbų charakteristikos

2. Visi nustatyti terminai darbams užbaigti

3. Tarnybos, iš kurios galima reikalauti specifikacijų ir kitų papildomų dokumentų, pavadinimas ir adresas

4. a) Galutinė paraiškų dalyvauti ir (arba) pasiūlymų priėmimo data

b) Adresas, kuriuo turi būti siunčiamos paraiškos

c) Kalba arba kalbos, kuriomis turi būti pateiktos paraiškos

5. Bet kokie reikalaujami užstatai arba garantijos

6. Ekonominiai ir techniniai reikalavimai rangovui

7. Kriterijai, kuriais vadovaujantis bus sudaroma sutartis

8. Pranešimo išsiuntimo data

--------------------------------------------------

VII D PRIEDAS

INFORMACIJA, PATEIKIAMA SKELBIMUOSE APIE PROJEKTO KONKURSĄ

SKELBIMAI APIE KONKURSĄ

1. Perkančiosios organizacijos ir tarnybos, iš kurių galima gauti papildomus dokumentus, pavadinimas, adresas, fakso numeris ir elektroninio pašto adresas

2. Projekto, aprašymas

3. Konkurso tipas: atviras arba ribotas

4. Atviro konkurso atveju: galutinė projektų pateikimodata

5. Riboto konkurso atveju:

a) numatomas konkurso dalyvių skaičius

b) jei yra, jau atrinktų dalyvių pavadinimai

c) dalyvių atrankos kriterijai

d) galutinė prašymų dalyvauti pateikimo data

6. Jei reikia, nurodyti, kad dalyvavimas konkurse apribotas konkrečia profesija

7. Pateiktų projektų vertinimo kriterijai

8. Jau atrinktų vertinimo komisijos (žiuri) narių pavardės

9. Nurodyti, ar vertinimo komisijos (žiuri) sprendimas yra privalomas perkančiajai organizacijai

10. Jei reikia, skiriamų prizų skaičius ir vertė

11. Jei reikia, mokėjimų visiems konkurso dalyviams detalės

12. Nurodyti, ar po konkurso bus, ar nebus sudarytos sutartys su laimėjusiu/laimėjusiais onkursą

13. Skelbimo išsiuntimo data

SKELBIMAS APIE KONKURSO REZULTATUS

1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas, fakso numeris ir elektroninio pašto adresas

2. Projekto aprašymas

3. Bendras dalyvių skaičius

4. Užsienio dalyvių skaičius

5. Konkurso nugalėtojas (-ai)

6. Prizai, jei tokių yra

7. Nuoroda į skelbimą apie projekto konkursą

8. Skelbimo išsiuntimo data

--------------------------------------------------

VIII PRIEDAS

PUBLIKAVIMO YPATYBĖS

1. Skelbimų publikavimas

a) Perkančiosios organizacijos siunčia Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biurui skelbimus, nurodytus 35, 58, 64 ir 69 straipsniuose, formatu, apibrėžtu 2001 m. rugsėjo 13 d. Komisijos direktyvoje 2001/78/EB dėl standartinių formų naudojimo skelbiant pranešimus apie viešojo pirkimo sutartis [1]. Išankstiniai skelbimai, nurodyti 35 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, skelbiami pirkėjo profilyje, kaip nurodyta 2 dalies b punkte, turi būti to paties formato kaip ir skelbimui apie pirkimą nurodytas formatas.

b) Skelbimus, nurodytus 35, 58, 64 ir 69 straipsniuose, skelbia Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras arba perkančiosios organizacijos, kai 35 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nustatyta tvarka skelbiamas išankstinis informacinis skelbimas pirkėjo profilyje.

Be to, perkančiosios organizacijos šią informaciją gali paskelbti Internete, kaip nurodyta 2 dalies b punkte.

c) Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras pateikia perkančiajai organizacijai patvirtinimą, nurodytą 36 straipsnio 8 dalyje.

2. Papildomos informacijos paskelbimas

a) Perkančiosios organizacijos skatinamos paskelbti specifikacijas ir papildomus dokumentus savo interneto svetainėse.

b) Pirkėjo profilyje gali būti skelbiami išankstiniai informaciniai skelbimai, kaip nurodyta 35 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, informacija apie šiuo metu skelbiamus kvietimus dalyvauti konkursuose, planuojamus pirkimus, sudarytas sutartis, nutrauktas procedūras ir kitą bendro pobūdžio naudingą informaciją, nurodant, pavyzdžiui, įstaigą pasiteirauti, telefono ir fakso numerius, adresą ir elektroninio pašto adresą.

3. Elektroninių pranešimų formatas ir išsiuntimo procedūra

Informacija apie elektroninių pranešimų formatą ir išsiuntimo procedūrą pateikta internete adresu: http://simap.eu.int.

[1] OL L 285, 2001 10 29, p. 1.

--------------------------------------------------

IX PRIEDAS

REGISTRAI

--------------------------------------------------

A PRIEDAS [1]

VIEŠOJO DARBŲ PIRKIMO SUTARTYS

Kiekvienos valstybės narės profesijų (verslo) registrai ir su jais susiję liudijimai bei sertifikatai:

- Belgijoje "Registre du commerce" / "Handelsregister",

- Danijoje "Erhvervs-og Selskabsstyrelsen",

- Vokietijoje "Handelsregister" ir "Handwerksrolle",

- Graikijoje "Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων" – MEEΠ of the Ministry for Environment, Town and Country Planning and Public Works (YΠΕΧΩΔΕ),

- Ispanijoje "Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda",

- Prancūzijoje "Registre du commerce et des sociétés" ir "Répertoire des métiers",

- Airijoje iš rangovo gali būti pareikalauta pateikti sertifikatą iš "Registrar of Companies" arba iš "Registrar of Friendly Societies", arba, jei jų nėra, sertifikatą, patvirtinantį, kad susijęs asmuo pasirašė priesaikos deklaraciją, jog jis verčiasi atitinkama profesija toje valstybėje, kurioje jis yra įsisteigęs, verčiasi ja tam tikroje vietoje ir tam tikru pavadinimu,

- Italijoje "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato",

- Liuksemburge "Registre aux firmes" ir "Rôle de la chambre des métiers",

- Nyderlanduose "Handelsregister",

- Austrijoje "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern",

- Portugalijoje "Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário" (IMOPPI)(CAEOPP),

- Suomijoje "Kaupparekisteri" / "Handelsregistret",

- Švedijoje "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren",

- Jungtinėje Karalystėje iš rangovo gali būti pareikalauta pateikti sertifikatą iš "Registrar of Companies" arba iš "Registrar of Friendly Societies", arba, jei jų nėra, sertifikatą, patvirtinantį, kad susijęs asmuo pasirašė priesaikos deklaraciją, jog jis verčiasi atitinkama profesija toje valstybėje, kurioje jis įsisteigęs, verčiasi ja tam tikroje vietoje ir tam tikru pavadinimu.

[1] 46 straipsnio tikslais "profesiniai arba prekybos registrai" reiškia tuos, kurie išvardyti priede, o kai pakeitimai atliekami nacionaliniu lygmeniu – tuos registrus, kuriais jie pakeičiami.

--------------------------------------------------

IX B PRIEDAS

VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO SUTARTYS

Kiekvienos valstybės narės profesijų arba prekybos (verslo) registrai ir su jais susiję liudijimai ir sertifikatai:

- Belgijoje "Registre du commerce" / "Handelsregister",

- Danijoje "Erhvervs-og Selskabsstyrelsen",

- Vokietijoje "Handelsregister" ir "Handwerksrolle",

- Graikijoje "Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο",

- Ispanijoje "Registro Mercantil" arba, jei asmenys nėra registruoti, sertifikatą, patvirtinantį, kad susijęs asmuo pasirašė priesaikos deklaraciją, patvirtinančią, jog jis verčiasi atitinkama profesija,

- Prancūzijoje "Registre du commerce et des sociétés" ir "Répertoire des métiers",

- Airijoje iš tiekėjo gali būti pareikalauta pateikti sertifikatą iš "Registrar of Companies" arba iš "Registrar of Friendly Societies", kad jis įregistruotas kaip juridinis asmuo arba yra užregistruotas, arba, kitu atveju, sertifikatą, patvirtinantį, kad susijęs asmuo pasirašė priesaikos deklaraciją, jog jis verčiasi atitinkama profesija toje valstybėje, kurioje jis įsisteigęs, ir dirba pagal ją tam tikroje vietoje ir tam tikru pavadinimu,

- Italijoje "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" ir "Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato",

- Liuksemburge "Registre aux firmes" ir "Rôle de la chambre des métiers",

- Nyderlanduose "Handelsregister",

- Austrijoje "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern",

- Portugalijoje "Registo Nacional das Pessoas Colectivas",

- Suomijoje "Kaupparekisteri" / "Handelsregistret",

- Švedijoje "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren",

- Jungtinėje Karalystėje iš tiekėjo gali būti pareikalauta pateikti sertifikatą iš "Registrar of Companies" arba iš "Registrar of Friendly Societies", kad jis įregistruotas kaip juridinis asmuo arba yra užregistruotas, arba, kitu atveju, sertifikatą, patvirtinantį, kad susijęs asmuo pasirašė priesaikos deklaraciją, jog jis verčiasi atitinkama profesija toje valstybėje, kurioje jis įsisteigęs, ir dirba pagal ją tam tikroje vietoje ir tam tikru pavadinimu.

--------------------------------------------------

IX C PRIEDAS

VIEŠOJO PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTYS

Kiekvienos valstybės narės profesijų arba prekybos (verslo) registrai ir su jais susiję liudijimai ir sertifikatai:

- Belgijoje "Registre du commerce" / "Handelsregister" ir "Ordres professionels / Beroepsorden",

- Danijoje "Erhvervs-og Selskabsstyrelsen",

- Vokietijoje "Handelsregister", "Handwerksrolle", "Vereinsregister", "Partnerschaftsregister" ir "Mitgliedsverzeichnisse de Berufskammern der Ländern",

- Graikijoje iš paslaugų teikėjo gali būti pareikalauta pateikti notaro patvirtintą priesaikos deklaraciją, kad rangovas verčiasi atitinkama profesija; galiojančiuose nacionalinės teisės aktuose numatytais atvejais, teikiant mokslinių tyrimų paslaugas, apibrėžtas I A priede, profesijų registras "Mητρώο Μελετητών ir" Μητρώο Γραφείων Μελετών,

- Ispanijoje "Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda",

- Prancūzijoje "Registre du commerce" ir "Répertoire des métiers",

- Airijoje iš paslaugų teikėjo gali būti pareikalauta pateikti sertifikatą iš "Registrar of Companies" arba iš "Registrar of Friendly Societies", arba, jei jų nėra, sertifikatą, patvirtinantį, kad susijęs asmuo pasirašė priesaikos deklaraciją, jog jis verčiasi atitinkama profesija toje valstybėje, kurioje jis įsisteigęs, ir dirba pagal ją tam tikroje vietoje ir tam tikru pavadinimu;

- Italijoje "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato", "Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato" arba "Consiglio nazionale degli ordini profesionali";

- Liuksemburge "Registre aux firmes" ir "Rôle de la chambre des métiers";

- Nyderlanduose "Handelsregister";

- Austrijoje "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern";

- Portugalijoje "Registo Nacional das Pessoas Colectivas";

- Suomijoje "Kaupparekisteri" ir "Handelsregistret";

- Švedijoje "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren";

- Jungtinėje Karalystėje iš paslaugų teikėjo gali būti pareikalauta pateikti sertifikatą iš "Registrar of Companies" arba iš "Registrar of Friendly Societies", arba, jei jų nėra, sertifikatą, patvirtinantį, kad susijęs asmuo pasirašė priesaikos deklaraciją, jog jis verčiasi atitinkama profesija toje valstybėje, kurioje jis įsisteigęs, ir dirba pagal ją tam tikroje vietoje ir tam tikru pavadinimu.

--------------------------------------------------

X PRIEDAS

REIKALAVIMAI ELEKTRONINIAMS PRIETAISAMS, KURIE SKIRTI PASIŪLYMAMS, PRAŠYMAMS DALYVAUTI ARBA KONKURSŲ PLANAMS IR PROJEKTAMS PRIIMTI

Elektroniniai prietaisai, skirti pasiūlymams, prašymams dalyvauti arba konkursų planams ir projektams priimti, techninių priemonių bei atitinkamų procedūrų pagalba privalo užtikrinti, kad:

a) elektroniniai parašai, skirti pasiūlymams, prašymams dalyvauti arba siunčiamiems konkursų planams ir projektams, atitiktų nacionalines nuostatas, priimtas remiantis Direktyva 1999/93/EB;

b) būtų galima nustatyti pasiūlymų, prašymų dalyvauti arba siunčiamų konkursų planų ir projektų tikslų gavimo laiką ir datą;

c) būtų tinkamai užtikrinta, kad iki nustatytų terminų pradžios niekas negalėtų peržiūrėti informacijos, pateiktos remiantis šiais reikalavimais;

d) pažeidus tokį naudojimosi informacija draudimą, turi būti įmanoma tiksliai nustatyti pažeidimą;

e) tik įgalioti asmenys galėtų nustatyti arba pakeisti datas, kada galima būtų pirmą kartą peržiūrėti gautus duomenis;

f) skirtinguose procedūros sutarčiai sudaryti arba konkurso etapuose visi pateikti duomenys būtų peržiūrimi tik vienu metu ir tai darant įgaliotiems asmenims;

g) vienu metu dirbantys įgaliotieji asmenys turėtų leisti peržiūrėti gautus duomenis tik prasidėjus nustatytam terminui;

h) gauti ir remiantis šiais reikalavimais peržiūrėti duomenys turi būti prieinami tik asmenims, įgaliotiems su tokiais duomenimis susipažinti.

--------------------------------------------------

XI PRIEDAS

PERKĖLIMO IR ĮGYVENDINIMO GALUTINIAI TERMINAI (80 straipsnis)

Direktyvos | Perkėlimo ir taikymo galutiniai terminai |

92/50/EEB (OL L 209, 1992 7 24, p. 1) Austrija, Suomija, Švedija | 1993 m. liepos 1 d. 1995 m. sausio 1 d. |

93/36/EEB (OL L 199, 1993 8 9, p. 1) Austrija, Suomija, Švedija | 1994 m. birželio 13 d. 1995 m. sausio 1 d. |

93/37/EEB (OL L 199, 1993 8 9, p. 54) direktyvų konsolidavimas: | |

—71/305/EEB (OJ L 185, 1971 8 16, p. 5): | |

—EB iš 6 | 1972 m. liepos 30 d. |

—DK, IRL, UK | 1973 m. sausio 1 d. |

—Graikija | 1981 m. sausio 1 d. |

—Ispanija, Portugalija | 1986 m. sausio 1 d. |

—Austrija, Suomija, Švedija | 1995 m. sausio 1 d. |

—89/440/EEB (OL L 210, 1989 7 21, p. 1): | |

—EB iš 9 | 1990 m. liepos 19 d. |

—Graikija, Ispanija, Portugalija | 1992 m. kovo 1 d. |

—Austrija, Suomija, Švedija | 1995 m. sausio 1 d. |

97/52/EB (OL L 328, 1997 11 28, p. 1) | 1998 m. spalio 13 d. |

--------------------------------------------------

XII PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ [1]

Ši direktyva | Direktyva 93/37/EEB | Direktyva 93/36/EEB | Direktyva 93/50/EEB | Kiti teisės aktai | |

1 straipsnis, 1 dalis | 1 straipsnis, suderinta pirma eilutė | 1 straipsnis, suderinta pirma eilutė | 1 straipsnis, suderinta pirma eilutė | | |

1 straipsnis, 2 dalis, a punktas | 1 straipsnis a punktas, pirmoji sakinio dalis | 1 straipsnis a punktas, pirmoji ir paskutinioji pirmojo sakinio dalys | 1 straipsnis a punktas | | Pakeista |

1 straipsnis, 2 dalis, b punktas | 1 straipsnis, suderinti a ir c punktai | — | — | | |

1 straipsnis, 2 dalis, c punktas, pirmas papunktis | — | 1 straipsnis, a punktas, suderintos antroji pirmojo sakinio dalis ir antrasis sakinys | — | | |

1 straipsnis, 2 dalis, c punktas, antras papunktis | — | 1 straipsnis, suderintas a punktas | — | | |

1 straipsnis, 2 dalis, d punktas, pirmas papunktis | — | — | — | | Naujas |

1 straipsnis, 2 dalis, d punktas, antras papunktis | — | — | Suderintas 2 straipsnis | | |

1 straipsnis, 2 dalis, d punktas, trečias papunktis | — | — | Suderintas 16 punktas | | |

1 straipsnis, 3 dalis | 1 straipsnis, d punktas | — | — | | |

1 straipsnis, 4 dalis | — | — | — | | Naujas |

1 straipsnis, 5 dalis | — | — | — | | Naujas |

1 straipsnis, 6 dalis | — | — | — | | Naujas |

1 straipsnis, 7 dalis | — | — | — | | Naujas |

1 straipsnis, 8 dalis, pirmas papunktis | — | — | 1 straipsnis, c punktas suderintas pirmasis sakinys | | |

1 straipsnis, 8 dalis, antras papunktis | — | — | — | | Naujas |

1 straipsnis, 8 dalis, trečias papunktis | 1 straipsnis, h punktas | 1 straipsnis, c punktas | 1 straipsnis, c punktas, antrasis sakinys | | Pakeista |

1 straipsnis, 9 dalis | 1 straipsnis, suderintas b punktas | 1 straipsnis, suderintas b punktas | 1 straipsnis, suderintas b punktas | | |

1 straipsnis, 10 dalis | — | — | — | | Naujas |

1 straipsnis, 11 dalis, pirmas papunktis | 1 straipsnis, suderintas e punktas | 1 straipsnis, suderintas d punktas | 1 straipsnis, suderintas d punktas | | |

1 straipsnis, 11 dalis, antras papunktis | 1 straipsnis, suderintas f punktas | 1 straipsnis, suderintas e punktas | 1 straipsnis, suderintas e punktas | | |

1 straipsnis, 11 dalis, trečias papunktis | — | — | — | | Naujas |

1 straipsnis, 11 dalis, ketvirtas papunktis | 1 straipsnis, suderintas g punktas | 1 straipsnis, suderintas f punktas | 1 straipsnis, suderintas f punktas | | |

1 straipsnis, 11 dalis, penktas papunktis | — | — | 1 straipsnis, suderintas g punktas | | |

1 straipsnis, 12 dalis | — | — | — | | Naujas |

1 straipsnis, 13 dalis | — | — | — | | Naujas |

1 straipsnis, 14 dalis | — | — | — | | Naujas |

1 straipsnis, 15 dalis | — | — | — | | Naujas |

2 straipsnis | 6 straipsnis, 6 dalis | 5 straipsnis, 7 dalis | 3 straipsnis, 2 dalis | | Pakeista |

3 straipsnis | — | 2 straipsnis, 2 dalis | — | | |

4 straipsnis, 1 dalis | Naujas | Naujas | 26 straipsnis, suderintos 2 ir 3 dalys | | |

4 straipsnis, 2 dalis | Pakeistas 21 straipsnis | Suderintas 18 straipsnis | 26 straipsnis, pakeista 1 dalis | | |

5 straipsnis | Suderintas 33a straipsnis | Pakeistas 28 straipsnis | Suderintas 38a straipsnis | | |

6 straipsnis | — | 15 straipsnis, 2 dalis | — | | Pakeista |

7 straipsnis, a ir b punktai | — | 5 straipsnis, 1 dalis, suderintas a punktas | 7 straipsnis, 1 dalis, suderintas a punktas | | |

7 straipsnis, c punktas | 6 straipsnis, 1 dalis, suderintas a punktas | — | — | | |

8 straipsnis | 2 straipsnis ir 6 straipsnis, 1 dalis, suderintas b punktas | — | 3 straipsnis 3 dalis ir 7 straipsnis, 1 dalis, suderintas a punktas | | |

9 straipsnis, 1 dalis, pirmas papunktis | — | 5 straipsnis, 5 dalis | 7 straipsnis, 2 ir 7 dalys | | Pakeista |

9 straipsnis, 1 dalis, antras papunktis | — | — | — | | Naujas |

9 straipsnis, 2 dalis | — | 5 straipsnis, 1 dalis, b punktas | — | | Pakeista |

9 straipsnis, 3 dalis | 6 straipsnis, 4 dalis | 5 straipsnis, 6 dalis | 7 straipsnis, 3 dalis, antra sakinio dalis | | |

9 straipsnis, 4 dalis | 6 straipsnis, suderinta 5 dalis | | | | |

9 straipsnis, 5 dalis, a punktas | 6 straipsnis, suderinta 3 dalis | — | 7 straipsnis, 4 dalis, suderintas trečias papunktis | | |

9 straipsnis, 5 dalis, b punktas | — | 5 straipsnis, 4 dalis | — | | Pakeista |

9 straipsnis, 6 dalis | — | 5 straipsnis, 2 dalis | — | | |

9 straipsnis, 7 dalis | — | 5 straipsnis, 3 dalis | 7 straipsnis, 6 dalis | | |

9 straipsnis, 8 dalis, a punktas | — | — | 7 straipsnis, 4 dalis | | Pakeista |

9 straipsnis, 8 dalis, b punktas | — | — | 7 straipsnis, 5 dalis | | Pakeista |

9 straipsnis, 9 dalis | — | — | — | | Naujas |

10 straipsnis | Naujas | Suderintas 3 straipsnis | 4 straipsnis, suderinta 1 dalis | | |

11 straipsnis | — | — | — | | Naujas |

12 straipsnis | 4 straipsnis, a punktas | 2 straipsnis, a punktas | 1 straipsnis, a punktas, ii papunktis | | Pakeista |

13 straipsnis | — | — | — | | Naujas |

14 straipsnis | 4 straipsnis, b punktas | 2 straipsnis, 1 dalis, a punktas | 4 straipsnis, 2 dalis | | |

15 straipsnis, a punktas | 5 straipsnis, suderintas a punktas | 4 straipsnis, suderintas a punktas | 5 straipsnis, suderintas a punktas | | |

15 straipsnis, b ir c punktai | 5 straipsnis, b ir c punktai | 4 straipsnis, b ir c punktai | 5 straipsnis, b ir c punktai | | |

16 straipsnis | — | — | 1 straipsnis, a punktas, suderinti papunkčiai nuo iii iki ix | | |

17 straipsnis | — | — | — | | Naujas |

18 straipsnis | — | — | 6 straipsnis | | Pakeista |

19 straipsnis | — | — | — | | Naujas |

20 straipsnis | — | — | 8 straipsnis | | |

21 straipsnis | | | 9 straipsnis | | |

22 straipsnis | — | — | 10 straipsnis | | |

23 straipsnis | 10 straipsnis | 8 straipsnis | 14 straipsnis | | Pakeista |

24 straipsnis, 1–4 dalys, pirmas papunktis | 19 straipsnis | 16 straipsnis, 1 dalis | 24 straipsnis, 1 dalis | | Pakeista |

24 straipsnis, 4 dalis, antras papunktis | — | 16 straipsnis, suderinta 2 dalis | 24 straipsnis, suderinta 2 dalis | | |

25 straipsnis, pirma dalis | 20 straipsnis, pirma dalis | 17 straipsnis, pirma dalis | 25 straipsnis, pirma dalis | | Pakeista |

25 straipsnis, antra dalis | 20 straipsnis, antra dalis | 17 straipsnis, antra dalis | 25 straipsnis, antra dalis | | |

26 straipsnis | — | — | — | | Naujas |

27 straipsnis, pirma dalis | 23 straipsnis, 1 dalis | — | 28 straipsnis, 1 dalis | | Pakeista |

27 straipsnis, antra ir trečia dalys | 23 straipsnis, 2 dalis | — | 28 straipsnis, 2 dalis | | |

28 straipsnis, pirma dalis | 7 straipsnis, suderinta 1 dalis | 6 straipsnis, suderinta 1 dalis | 11 straipsnis, suderinta 1 dalis | | |

28 straipsnis, antra dalis | 7 straipsnis, 4 dalis | 6 straipsnis, 4 dalis | 11 straipsnis, 4 dalis | | Pakeista |

29 straipsnis | — | — | — | | Naujas |

30 straipsnis, 1 dalis, a punktas | 7 straipsnis, 2 dalis, a punktas | 6 straipsnis, 2 dalis | 11 straipsnis, 2 dalis, a punktas | | |

30 straipsnis, 1 dalis, b punktas | 7 straipsnis, 2 dalis, c punktas | Naujas | 11 straipsnis, 2 dalis, b punktas | | |

30 straipsnis, 1 dalis, c punktas | | — | 11 straipsnis, 2 dalis, c punktas | | |

30 straipsnis, 1 dalis, d punktas | 7 straipsnis, 2 dalis, b punktas | — | — | | |

30 straipsnis, 2, 3 ir 4 dalys | — | — | — | | Naujas |

31 straipsnis, 1 punktas, a papunktis | 7 straipsnis, 3 dalis, a punktas | 6 straipsnis, 3 dalis, a punktas | 11 straipsnis, 3 dalis, a punktas | | |

31 straipsnis, 1 punktas, b papunktis | 7 straipsnis, 3 dalis, b punktas | 6 straipsnis, 3 dalis, c punktas | 11 straipsnis, 3 dalis, b punktas | | |

31 straipsnis, 1 punktas, c papunktis | 7 straipsnis, 3 dalis, c punktas | 6 straipsnis, 3 dalis, d punktas | 11 straipsnis, 3 dalis, d punktas | | |

31 straipsnis, 2 punktas, a papunktis | — | 6 straipsnis, 3 dalis, b punktas | — | | |

31 straipsnis, 2 punktas, b papunktis | — | 6 straipsnis, 3 dalis, e punktas | — | | |

31 straipsnis, 2 punktas, c papunktis | — | Naujas | — | | |

31 straipsnis, 2 punktas, d papunktis | — | Naujas | — | | |

31 straipsnis, 3 punktas | — | — | 11 straipsnis, 3 dalis, c punktas | | |

31 straipsnis, 4 punktas, a papunktis | 7 straipsnis, 3 dalis, d punktas | — | 11 straipsnis, 3 dalis, e punktas | | |

31 straipsnis, 4 punktas, b papunktis | 7 straipsnis, 3 dalis, e punktas | — | 11 straipsnis, 3 dalis, f punktas | | |

32 straipsnis | — | — | — | | Naujas |

33 straipsnis | — | — | — | | Naujas |

34 straipsnis, pirma ir antra dalys | 9 straipsnis, pirma ir antra dalys | — | — | | |

34 straipsnis, trečia dalis | 9 straipsnis, trečia dalis | | | | Pakeista |

35 straipsnis, 1 dalis, pirmas papunktis, a punktas, pirmas papunktis | — | 9 straipsnis, 1 dalis, pirmas papunktis | — | | |

35 straipsnis, 1 dalis, pirmas papunktis, a punktas, antras papunktis | — | 9 straipsnis, 1 dalis, antras papunktis, pirmasis sakinys | — | | Pakeista |

35 straipsnis, 1 dalis, pirmas papunktis, b punktas | — | — | 15 straipsnis, 1 dalis | | |

35 straipsnis, 1 dalis, pirmas papunktis, c punktas | 11 straipsnis, 1 dalis | — | — | | |

35 straipsnis, 1 dalis, antras papunktis | — | 9 straipsnis, 5 dalis, antras papunktis | 17 straipsnis, 2 dalis, antras papunktis | | Pakeista |

35 straipsnis, 1 dalis, trečias papunktis | 11 straipsnis, 7 dalis, antras papunktis | — | — | | Pakeista |

35 straipsnis, 1 dalis, ketvirtas, penktas ir šeštas papunkčiai | — | — | — | | Naujas |

35 straipsnis, 2 dalis | 11 straipsnis, 2 dalis | 9 straipsnis, 2 dalis | 15 straipsnis, 2 dalis | | Pakeista |

35 straipsnis, 3 dalis | — | — | — | | Naujas |

35 straipsnis, 4 dalis, pirmas papunktis | 11 straipsnis, 5 dalis, pirmasis sakinys | 9 straipsnis, 3 dalis, pirmasis sakinys | 16 straipsnis, 1 dalis | | Pakeista |

35 straipsnis, 4 dalis, antras ir trečias papunkčiai | — | — | — | | Naujas |

35 straipsnis, 4 dalis, ketvirtas papunktis | | | 16 straipsnis, 3 ir 4 dalys | | Pakeista |

35 straipsnis, 4 dalis, penktas papunktis | 11 straipsnis, 5 dalis, antrasis sakinys | 9 straipsnis, 3 dalis, antrasis sakinys | 16 straipsnis, 5 dalis | | Pakeista |

36 straipsnis, 1 dalis | 11 straipsnis, 6 dalis, suderintas pirmas papunktis | 9 straipsnis, 4 dalis, suderintas pirmasis sakinys | 17 straipsnis, 1 dalis, suderintas pirmasis sakinys | | |

36 straipsnis, 2 dalis, pirmas papunktis | 11 straipsnis, 7 dalis, pirmasis sakinys | 9 straipsnis, 5 dalis, pirmas papunktis | 17 straipsnis, 2 dalis, pirmas papunktis | | Pakeista |

36 straipsnis, 2 dalis, antras papunktis | — | — | — | | Naujas |

36 straipsnis, 3 dalis | 11 straipsnis, 10 dalis | 9 straipsnis, 8 dalis | 17 straipsnis, 5 dalis | | Pakeista |

36 straipsnis, 4 dalis | 11 straipsnis, 8 ir 13 dalys | 9 straipsnis, 6 ir 11 | 17 straipsnis, 4 ir 8 dalys | | Pakeista |

36 straipsnis, 5 dalis | 11 straipsnis, suderinta 11 dalis | 9 straipsnis, suderinta 9 dalis | 17 straipsnis, suderinta 6 dalis | | |

36 straipsnis, 6 dalis | 11 straipsnis, 13 dalis, antrasis sakinys | 9 straipsnis, 11 dalis, antrasis sakinys | 17 straipsnis, 8 dalis, antrasis sakinys | | Pakeista |

36 straipsnis, 7 dalis, pirmas papunktis | 11 straipsnis, 12 dalis | 9 straipsnis, 10 dalis | 17 straipsnis, 7 dalis | | |

36 straipsnis, 7 dalis, antras papunktis | — | — | — | | Naujas |

37 straipsnis | 17 straipsnis | 13 straipsnis | 21 straipsnis | | Pakeista |

38 straipsnis, 1 dalis | — | — | — | | Naujas |

38 straipsnis, 2 dalis | 12 straipsnis, suderinta 2 dalis | 10 straipsnis, suderinta 1 dalis | 18 straipsnis, suderinta 1 dalis | | |

38 straipsnis, 3 dalis | 13 straipsnis, suderintos 1 ir 3 dalys | 11 straipsnis, suderintos 1 ir 3 dalys | 19 straipsnis, suderintos 1 ir 3 dalys | | Pakeista |

38 straipsnis, 4 dalis | 12 straipsnis, 2 dalis ir 13 straipsnis, suderinta 4 dalis | 10 straipsnis, 1a dalis ir 11 straipsnis, suderinta 3a dalis | 18 straipsnis, 2 dalis ir 19 straipsnis, suderinta 4 dalis | | |

38 straipsnis, 5 ir 6 dalys | — | — | — | | Naujas |

38 straipsnis, 7 dalis | 12 straipsnis, 5 dalis | 10 straipsnis, 4 dalis | 18 straipsnis, 5 dalis | | Pakeista |

38 straipsnis, 8 dalis | 14 straipsnis, 1 dalis | 12 straipsnis, 1 dalis | 20 straipsnis, 1 dalis | | Pakeista |

39 straipsnis | 12 straipsnis, 3 ir 4 dalys, 13 straipsnis, 6 dalis ir 14 straipsnis, suderinta 2 dalis | 10 straipsnis, 2 ir 3 dalys, 11 straipsnis, 5 dalis ir 12 straipsnis, suderinta 2 dalis | 18 straipsnis, 3 ir 4 dalys, 19 straipsnis, 6 dalis ir 20 straipsnis, suderinta 2 dalis | | |

40 straipsnis | 13 straipsnis, 2 dalis ir 14 straipsnis, 3 dalis | 11 straipsnis, 2 dalis ir 12 straipsnis, 3 dalis | 19 straipsnis, 2 dalis ir 20 straipsnis, 3 dalis | | Pakeista |

41 straipsnis, 1 dalis | 8 straipsnis, 2 dalis, suderintas pirmasis sakinys | 7 straipsnis, 2 dalis, suderintas pirmasis sakinys | 12 straipsnis, 2 dalis, suderintas pirmasis sakinys | | |

41 straipsnis, 2 dalis | 8 straipsnis, 1 dalis, suderintas pirmas papunktis | 7 straipsnis, 1 dalis, suderintas pirmas papunktis | 12 straipsnis, 1 dalis, suderintas pirmas papunktis | | |

41 straipsnis, 3 dalis | 8 straipsnis, 1 dalis, suderintas antras papunktis | 7 straipsnis, 1 dalis, suderintas antras papunktis | 12 straipsnis, 1 dalis, suderintas antras papunktis | | |

8 straipsnis, 2 dalis, paskutinis sakinys | 7 straipsnis, 2 dalis, paskutinis sakinys | 12 straipsnis, 2 dalis, paskutinis sakinys | | Išbraukta |

42 straipsnis, 1, 3 ir 6 dalys | 13 straipsnis, 5 dalis ir 18 straipsnis, 2 dalis | 11 straipsnis, 4 dalis ir 15 straipsnis, 3 dalis | 19 straipsnis, 5 dalis ir 23 straipsnis, 2 dalis | | Pakeista |

42 straipsnis, 2, 4 ir 5 dalys | — | — | — | | Naujas |

43 straipsnis | 8 straipsnis, 3 dalis | 7 straipsnis, 3 dalis | 12 straipsnis, 3 dalis | | Pakeista |

44 straipsnis, 1 dalis | 18 straipsnis, suderinta 1 dalis | 15 straipsnis, suderinta 1 dalis | 23 straipsnis, suderinta 1 dalis | | Pakeista |

44 straipsnis, 2 dalis | — | — | — | | Naujas |

44 straipsnis, 3 dalis | 22 straipsnis | 23 straipsnis, 3 dalis | 32 straipsnis, 4 dalis | | Pakeista |

44 straipsnis, 4 dalis | — | — | — | | Naujas |

45 straipsnis, 1 dalis | — | — | — | | Naujas |

45 straipsnis, 2 dalis, pirmas papunktis | 24 straipsnis, suderinta pirma dalis | 20 straipsnis, suderinta pirma dalis | 29 straipsnis, suderinta pirma dalis | | |

45 straipsnis, 2 dalis, antras papunktis | — | — | — | | Naujas |

45 straipsnis, 3 dalis | 24 straipsnis, suderintos antra ir trečia dalys | 20 straipsnis, suderintos antra ir trečia dalys | 29 straipsnis, suderintos antra ir trečia dalys | | |

45 straipsnis, 4 dalis | 24 straipsnis, pakeista ketvirta dalis | 20 straipsnis, pakeista ketvirta dalis | 29 straipsnis, pakeista ketvirta dalis | | Pakeista |

46 straipsnis, pirma dalis | 25 straipsnis, pakeistas pirmas sakinys | 21 straipsnis, pirma ir antra dalys, suderintas pirmas sakinys | 30 straipsnis, pirma ir trečia dalys, suderintas pirmas sakinys | | |

46 straipsnis, antra dalis | — | — | 30 straipsnis, 2 dalis | | |

47 straipsnis, 1 dalis, a ir b punktai | 26 straipsnis, 1 dalis, suderinti a ir b punktai | 22 straipsnis, 1 dalis, suderinti a ir b punktai | 31 straipsnis, 1 dalis, suderinti a ir b punktai | | |

47 straipsnis, 1 dalis, c punktas | 26 straipsnis, 1 dalis, c punktas | 22 straipsnis, 1 dalis, c punktas | 31 straipsnis, 1 dalis, c punktas | | Pakeista |

47 straipsnis, 2 ir 3 dalys | — | — | — | | Naujas |

47 straipsnis, 4 ir 5 dalys | 26 straipsnis, suderintos 2 ir 3 dalys | 22 straipsnis, suderintos 2 ir 3 dalys | 31 straipsnis, suderintos 2 ir 3 dalys | | Pakeista |

48 straipsnis, 1 dalis ir 2 dalies a–ir g–j punktai | 27 straipsnis, suderinta 1 dalis | 23 straipsnis, suderinta 1 dalis | 32 straipsnis, suderinta 1 dalis | | |

48 straipsnis, 2 dalis, f punktas | — | | — | | Naujas |

48 straipsnis, 3 ir 4 dalys | — | — | — | | Naujas |

48 straipsnis, 5 dalis | Naujas | Naujas | 32 straipsnis, suderinta 1 dalis | | |

48 straipsnis, 6 dalis | 27 straipsnis, 2 dalis | 23 straipsnis, 2 dalis | 32 straipsnis, 2 dalis | | |

49 straipsnis | Naujas | Naujas | 33 straipsnis | | Pakeista |

50 straipsnis | — | — | — | | Naujas |

51 straipsnis | 28 straipsnis | 24 straipsnis | 34 straipsnis | | |

52 straipsnis | 29 straipsnis | 25 straipsnis | 35 straipsnis | | Pakeista |

53 straipsnis, 1 dalis | 30 straipsnis, suderinta 1 dalis | 26 straipsnis, suderinta 1 dalis | 36 straipsnis, suderinta 1 dalis | | |

53 straipsnis, 2 dalis | 30 straipsnis, 2 dalis | 26 straipsnis, 2 dalis | 36 straipsnis, 2 dalis | | Pakeista |

30 straipsnis, 3 dalis | — | — | | Išbraukta |

54 straipsnis | — | — | — | | Naujas |

55 straipsnis | 30 straipsnis, pirmas ir antras papunkčiai | 27 straipsnis, pirmas ir antras papunkčiai | 37 straipsnis, pirmas ir antras papunkčiai | | Pakeista |

— | 30 straipsnis, trečias papunktis | 27 straipsnis, trečias papunktis | 37 straipsnis, trečias papunktis | | Išbraukta |

— | 30 straipsnis, ketvirtas papunktis | — | — | | Išbraukta |

— | 31 straipsnis | — | — | | Išbraukta |

— | 32 straipsnis | — | — | | Išbraukta |

56 straipsnis | 3 straipsnis, suderinta 1 dalis | | | | |

57 straipsnis | — | | | | Naujas |

58 straipsnis | 11 straipsnis, 3, 6–11 ir 13 dalys | | | | Pakeista |

59 straipsnis | 15 straipsnis | — | — | | |

60 straipsnis | 3 straipsnis, 2 dalis | — | — | | |

61 straipsnis | Naujas | — | — | | |

62 straipsnis | 3 straipsnis, 3 dalis | | | | |

63 straipsnis | 3 straipsnis, 4 dalis | | | | Pakeista |

64 straipsnis | 11 straipsnis, 4 dalis, 6 dalies pirmas papunktis, 7 dalies pirmas papunktis ir 9 dalis | — | — | | Pakeista |

65 straipsnis | 16 straipsnis | | | | |

66 straipsnis | — | — | 13 straipsnis, 3 ir 4 dalys | | |

67 straipsnis, 1 dalis | — | — | 13 straipsnis, 1 dalies pirmas papunktis ir 2 dalies pirmas papunktis | | |

67 straipsnis, 2 dalis | | | 13 straipsnis, 1 dalies 1–3 įtraukos, 2 dalies 1–3 įtraukos | | Pakeista |

68 straipsnis | — | — | Naujas | | |

69 straipsnis, 1 dalis | — | — | 15 straipsnis, 3 dalis | | |

69 straipsnis, 2 dalis, pirmas papunktis | — | — | 16 straipsnis, 1 dalis ir 2 dalies antra įtrauka | | Pakeista |

69 straipsnis, 2 dalis, antras papunktis ir 3 dalis | — | — | Naujas | | |

70 straipsnis | — | — | 17 straipsnis, 1 dalis, 2 dalies pirmas ir trečias papunkčiai, 3–6 ir 8 dalys | | Pakeista |

71 straipsnis | — | — | Naujas | | |

72 straipsnis | — | — | 13 straipsnis, 5 dalis | | |

73 straipsnis | — | — | 13 straipsnis, 6 dalis, pirmas papunktis | | |

74 straipsnis | — | — | 13 straipsnis, 6 dalis, antras papunktis | | Pakeista |

| 33 straipsnis | 30 straipsnis | 38 straipsnis | | Išbraukta |

75 straipsnis | 34 straipsnis, suderinta 1 dalis | 31 straipsnis, suderinta 1 dalis | 39 straipsnis, suderinta 1 dalis | | |

76 straipsnis | 34 straipsnis, 2 dalis | 31 straipsnis, 2 dalis | 39 straipsnis, 2 dalis | | Pakeista |

| | | 39 straipsnis, 2 dalis, d punktas, antras papunktis | | Išbraukta |

77 straipsnis, 1 dalis | — | 32 straipsnis, 1 dalis | 40 straipsnis, 1 dalis | | |

77 straipsnis, 2 dalis | 35 straipsnis, 3 dalis | 32 straipsnis, 2 dalis | 40 straipsnis, 3 dalis | | Pakeista |

— | — | 40 straipsnis, 2 dalis | | Išbraukta |

77 straipsnis, 3 dalis | — | 32 straipsnis, 3 dalis | 40 straipsnis, 4 dalis | | Pakeista |

78 straipsnis, 1 ir 2 dalys | | | | | Naujas |

78 straipsnis, 3 ir 4 dalys | 6 straipsnis, 2 dalis, a punktas | 5 straipsnis, 1 dalis, d punktas | 7 straipsnis, 1 dalis, c punktas | | Pakeista |

79 straipsnis, a punktas | 6 straipsnis, 1 dalis, suderintas b punktas | 5 straipsnis, 1 dalis, c punktas, suderintas antras papunktis | 7 straipsnis, 1 dalis, b punktas, suderintas antras papunktis | | |

79 straipsnis, b punktas | 35 straipsnis, 2 dalis | — | 16 straipsnis, 4 dalis | | Pakeista |

79 straipsnis, c punktas | — | — | — | | Naujas |

79 straipsnis, d punktas | 35 straipsnis, suderinta 1 dalis | — | — | | |

79 straipsnis, e punktas | | 29 straipsnis, suderinta 3 dalis | — | | |

79 straipsnis, f punktas | 35 straipsnis, suderinta 2 dalis | — | — | | Naujas |

79 straipsnis, g punktas | — | — | — | | |

79 straipsnis, h ir i punktai | — | — | — | | Naujas |

80 straipsnis | | | | | |

81 straipsnis | | | | | |

82 straipsnis | | | | | |

83 straipsnis | | | | | |

84 straipsnis | | | | | |

I priedasII | priedas | | | | Pakeista |

II A ir II B priedai | — | — | I A ir I B priedai | | Pakeista |

III | priedasI priedas | — | — | Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo aktai | Pritaikyta |

IV priedas | — | I priedas | — | Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo aktai | Pritaikyta |

V priedas | — | II priedas | — | | Pakeista |

VI priedas | III priedas | III priedas | II priedas | | Pakeista |

VII A, B, C ir D priedai | IV, V, VI priedai | IV priedas | III ir IV priedai | | Pakeista |

VIII priedas | — | — | — | | Naujas |

IX priedas | | | | | Pritaikyta |

IX A priedas | — | 21 straipsnis, 2 dalis | — | Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo aktai | Pritaikyta |

IX B priedas | — | — | 30 straipsnis, 3 dalis | Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo aktai | Pritaikyta |

IX C priedas | Suderintas 25 straipsnis | — | — | Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo aktai | Pritaikyta |

X priedas | | | | | Naujas |

XI priedas | | | | | Naujas |

XII priedas | | | | | Naujas |

[1] "Suderinta (-as)" reiškia, kad teksto formuluotė buvo pakeista, tačiau išsaugota panaikintų direktyvų reikšmė. Panakintųjų direktyvų nuostatų reikšmės pakeitimai yra nurodomi fraze "iš dalies pakeista". Ši sąvoka vartojama paskutinėje skiltyje, kai dalinis pakeitimas susijęs su trijų panaikintų direktyvų nuostatomis. Kai dalinis pakeitimas padarytas tik vienos ar dviejų šių direktyvų atžvilgiu, sąvoka "iš dalies pakeista" yra įtraukiama į minėtų direktyvų skiltis.

--------------------------------------------------