32004L0017Oficialusis leidinys L 134 , 30/04/2004 p. 0001 - 0113


Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2004/17/EB

2004 m. kovo 31 d.

dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 47 straipsnio 2 dalį, 55 ir 95 straipsnius,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę [3],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [4], atsižvelgdami į Taikinimo komiteto 2003 m. gruodžio 9 d. patvirtintą bendrą tekstą,

kadangi:

(1) Rengiant 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvos 93/38/EEB dėl subjektų, vykdančių savo veiklą vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo [5] pataisas, kurios yra būtinos, norint patenkinti perkančiųjų subjektų ir ūkio subjektų prašymus dėl supaprastinimo ir modernizavimo, kuriuos jie pateikė reaguodami į 1996 m. lapkričio 27 d. Komisijos priimtą Žaliąją knygą, ši direktyva aiškumo sumetimais turėtų būti perrašyta. Ši direktyva yra paremta Teisingumo Teismo jurisprudencija, visų pirma bylomis dėl sutarčių sudarymo kriterijų, kuri paaiškina perkančiųjų subjektų galimybes patenkinti visuomenės poreikius, įskaitant aplinkosaugos ir (arba) socialinius poreikius, su sąlyga, kad tokie kriterijai yra susiję su sutarties dalyku, perkančiajam subjektui nesuteikia neribotos pasirinkimo laisvės, yra aiškiai išvardyti ir atitinka pagrindinius principus, paminėtus Direktyvos 9 konstatuojamojoje dalyje.

(2) Viena svarbiausių priežasčių, dėl kurios reikia nustatyti taisykles, koordinuojančias sutarčių sudarymo procedūras šiuose sektoriuose, yra tai, kad nacionalinės valdžios institucijos įvairiausiais būdais gali daryti įtaką šių subjektų elgsenai, įskaitant dalyvavimą jų kapitale ir atstovavimą tų subjektų administracinėse, valdymo ir priežiūros struktūrose.

(3) Kita svarbi priežastis, kodėl reikia koordinuoti pirkimų procedūras, kurias taiko šiuose sektoriuose veikiantys subjektai, yra rinkų, kuriose jie veikia, uždarumas dėl to, kad egzistuoja valstybių narių suteiktos specialiosios ar išimtinės teisės tiekti tinklus, jais aprūpinti arba juos eksploatuoti, siekiant teikti susijusią paslaugą.

(4) Bendrijos teisės aktais, visų pirma 1987 m. gruodžio 14 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3975/87, nustatančiu konkurencijos taisyklių taikymo oro transporto sektoriaus įmonėms tvarką [6] ir 1987 m. gruodžio 14 d. Reglamentu (EEB) Nr. 3976/87 dėl Sutarties 85 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų grupių susitarimams ir suderintiems veiksmams oro transporto sektoriuje [7], siekiama nustatyti didesnę konkurenciją tarp vežėjų, teikiančių oro transporto paslaugas visuomenei. Todėl nėra tinkama tokius subjektus įtraukti į šios direktyvos taikymo sritį. Atsižvelgiant į konkurenciją, egzistuojančią bendrijos laivybos sektoriuje, minėtame sektoriuje sudaromoms sutartims taikyti šios direktyvos taisykles taip pat būtų netinkama.

(5) Direktyvos 98/38/EEB taikymo sritis šiuo metu apima tam tikras sutartis, kurias sudaro perkantieji subjektai, veikiantys telekomunikacijų sektoriuje. Kaip minėta 1998 m. lapkričio 25 d. Ketvirtojoje ataskaitoje dėl telekomunikacijų nuostatų įgyvendinimo, šiam sektoriui atverti yra priimta teisės aktų bazė. Viena jos pasekmių yra tai, kad šiame sektoriuje tiek de jure, tiek de facto atsirado veiksminga konkurencija. Komisija, siekdama informuoti bei atsižvelgdama į šią padėtį, paskelbė telekomunikacijų paslaugų, kurioms pagal tos direktyvos 8 straipsnį toji direktyva gali būti nebetaikoma, sąrašą [8]. 2001 m. lapkričio 26 d. Septintoji ataskaita apie telekomunikacijų nuostatų įgyvendinimą patvirtino, kad yra padaryta tolesnė pažanga. Todėl nėra būtina toliau reguliuoti šiame sektoriuje veikiančių subjektų pirkimus.

(6) Todėl nėra tikslinga ir toliau išlaikyti Telekomunikacijų sektoriaus pirkimų patariamąjį komitetą, kuris buvo įsteigtas 1990 m. rugsėjo 17 d. Tarybos direktyva 90/531/EEB dėl subjektų, veikiančių vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, pirkimų procedūrų [9].

(7) Tačiau tikslinga ir toliau stebėti įvykius telekomunikacijų sektoriuje ir dar kartą apsvarstyti padėtį, jei bus nustatyta, kad tame sektoriuje nebėra veiksmingos konkurencijos.

(8) Į Direktyvos 93/38/EEB taikymo sritį neįeina balso telefonijos, telekso, mobiliojo telefono, radijo ieškos ir palydovinių paslaugų pirkimai. Šios išimtys buvo numatytos, norint atsižvelgti į tai, kad šias paslaugas konkrečioje geografinėje zonoje dažnai gali teikti tik vienas paslaugų teikėjas, nes nėra veiksmingos konkurencijos ir egzistuoja specialiosios ar išimtinės teisės. Telekomunikacijų sektoriuje atsiradus veiksmingai konkurencijai, šios išimtys nebepateisinamos. Todėl būtina tokių telekomunikacijų paslaugų pirkimą įtraukti į šios direktyvos taikymo sritį.

(9) Siekiant garantuoti, kad subjektų, veikiančių vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, sudarytos viešųjų pirkimų sutartys galėtų konkuruoti, patartina parengti nuostatas, pagal kurias Bendrija koordinuotų sutartis, viršijančias tam tikrą vertę. Toks koordinavimas yra paremtas reikalavimais, kuriuos galima numanyti, remiantis EB sutarties 14, 28 ir 49 straipsniais ir Euratomo sutarties 97 straipsniu, būtent vienodo elgesio principo, kurio išraiška yra nediskriminavimo principas, abipusio pripažinimo principo, proporcingumo principo ir skaidrumo principo. Atsižvelgiant į sektorių, kuriems taikomas toks koordinavimas, pobūdį, koordinavimas turėtų sukurti geros komercinės praktikos sistemą, užtikrinti kiek įmanoma didesnį lankstumą, kartu apsaugant minėtų principų taikymą.

Kas dėl viešųjų sutarčių, kurių vertė yra mažesnė už vertę, dėl kurios turi būti taikomos Bendrijos koordinavimo nuostatos, patartina remtis Teisingumo Teismo teismine praktika, pagal kurią taikomos aukščiau minėtos Sutarčių taisyklės ir principai.

(10) Siekiant užtikrinti, kad rinka tikrai bus atverta ir bus išlaikyta sąžininga pusiausvyra taikant pirkimų taisykles vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, subjektus, kuriems jos taikomos, būtina įvardyti ne jų teisinio statuso, o kitu pagrindu. Todėl reikėtų užtikrinti, kad nebūtų pakenkta vienodo elgesio režimui perkančiųjų subjektų, veikiančių viešajame sektoriuje bei veikiančių privačiajame sektoriuje. Taip pat būtina užtikrinti kad, vadovaujantis Sutarties 295 straipsniu, valstybėse narėse nebūtų pažeistos nuosavybės sistemą reglamentuojančios taisyklės.

(11) Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad įstaigų, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė, dalyvavimas konkurse dėl sutarties sudarymo neiškraipytų konkurencijos su privačiais pareiškėjais.

(12) Vadovaujantis Sutarties 6 straipsniu, į Bendrijos politikos ir veiklos, minėtos Sutarties 3 straipsnyje, apibrėžimą bei įgyvendinimą turėtų būti integruoti aplinkos apsaugos reikalavimai, siekiant visų pirma skatinti tvarią plėtrą. Todėl šioje direktyvoje išaiškinama, kaip perkantieji subjektai gali prisidėti prie aplinkos apsaugos ir skatinti tvarią plėtrą, kartu užsitikrindamos galimybę sudaryti sutartis pagal ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.

(13) Jokia šios direktyvos nuostata neužkerta kelio, siekiant visų pirma tvarios plėtros, taikyti ar vykdyti priemonių visuomenės moralei, viešajai tvarkai, visuomenės saugumui, sveikatai, žmonių ar gyvūnų gyvybei apsaugoti arba augalijai išsaugoti, esant sąlygai, kad tokios priemonės neprieštarauja Sutarčiai.

(14) 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu(1986–1994 m.) [10] patvirtino PPO susitarimą dėl Vyriausybės pirkimų (toliau - "Susitarimas"), kurio tikslas – nustatyti daugiašalę subalansuotų teisių ir pareigų, susijusių su viešosiomis sutartimis, sistemą, padėsiančią liberalizuoti ir išplėsti pasaulio prekybą. Atsižvelgiant į tarptautines teises ir įsipareigojimus, perduotus Bendrijai priėmus Susitarimą, trečiųjų šalių signatarių konkurso dalyviams ir produktams taikomos Susitarime nustatytos priemonės. Susitarimas nėra taikomas tiesiogiai. Todėl perkantieji subjektai, kuriems taikomas Susitarimas ir kurios laikosi šios direktyvos ir ją taiko trečiųjų šalių, Susitarimo signatarių, ūkio subjektams, turėtų laikytis Susitarimo. Taip pat tikslinga, kad ši direktyva Bendrijos ūkio subjektams garantuotų tokias pat palankias dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose sąlygas kaip ir trečiųjų šalių, Susitarimo signatarių, ūkio subjektams.

(15) Prieš pradedant pirkimų procedūrą, perkantieji subjektai, vesdami "techninį dialogą", gali prašyti ar priimti patarimus, kurie gali būti naudojami rengiant specifikacijas, jei tik tokie patarimai nekliudo konkurencijai.

(16) Atsižvelgiant į darbų pirkimo sutarčių įvairovę, perkantieji subjektai turėtų turėti galimybę numatyti, ar sutartys dėl darbų projektavimo ir atlikimo turi būti sudaromos atskirai ar kartu. Šioje direktyvoje neketinama nustatyti, ar minėtos sutartys turi būti sudaromos atskirai ar kartu. Sprendimą, ar sutartys turėtų būti sudarytos atskirai ar kartu, turėtų lemti kokybiniai ir ekonominiai kriterijai, kurie gali būti apibrėžti nacionalinėje teisėje.

Sutartis gali būti laikoma darbų pirkimo sutartimi tik tuo atveju, jei konkrečiai nurodyta, kad jos dalykas – XII priede išvardytos veiklos vykdymas, net jei sutartis numato ir kitų tokios veiklos vykdymui reikalingų paslaugų teikimą. Paslaugų sutartyse, ypač turto valdymo paslaugų sutartyse, tam tikromis aplinkybėmis gali būti numatyti darbai. Tačiau jei tokie darbai tik papildo pagrindinį sutarties dalyką ir yra jo galima pasekmė, tai, kad jie numatyti sutartyje, nėra pakankamas pagrindas laikyti sutartį darbų pirkimo sutartimi.

Apskaičiuojant numatomą darbų pirkimo sutarties vertę, tikslinga remtis pačių darbų verte ir perkančiųjų subjektų rangovams teikiamų prekių ir paslaugų, jei tokių yra, numatoma verte, jei tokios paslaugos ir prekės yra būtinos atitinkamiems darbams atlikti. Būtina suprasti, kad šioje dalyje kalbama apie atitinkamas paslaugas, kurias teikia perkantieji subjektai, panaudodami savo pačių darbuotojus. Antra vertus, paslaugų sutarčių vertė apskaičiuojama pagal taisykles, taikomas paslaugų sutartims, neatsižvelgiant į tai, ar tiekėjas jas vykdo ar jų nevykdosiekdamas vėliau atlikti darbus.

(17) Kai taikomos šios direktyvos procedūrinės taisyklės, taip pat stebėjimo tikslais, paslaugų sritį geriausia apibrėžti, padalijant ją į kategorijas, atitinkančias tam tikras bendrosios klasifikacijos pozicijas kategorijas, ir jas visas nurodant dviejuose XVII A ir XVII B prieduose pagal joms taikomą režimą. Atitinkamos šios direktyvos nuostatos, taikomos XVII B priede nurodytoms paslaugoms, neturėtų pažeisti specialiai toms paslaugoms skirtų Bendrijos taisyklių taikymo.

(18) Tam tikrą pereinamąjį laikotarpį ši direktyva turėtų būti išsamiai taikoma tik toms sutartims, kurių nuostatos leidžia realizuoti visą padidėjusios prekybos per valstybių sienas potencialą. Sutartis kitoms paslaugoms šiuo pereinamuoju laikotarpiu reikia stebėti prieš priimant sprendimą dėl šios direktyvos išsamaus taikymo minėtoms sutartims. Tam reikia nustatyti tokio stebėjimo mechanizmą. Toks mechanizmas suinteresuotoms šalims turėtų leisti gauti susijusią informaciją.

(19) Turėtų būti vengiama kliūčių laisvam paslaugų teikimui. Todėl paslaugų teikėjai gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Tačiau ši direktyva neturėtų pažeisti taisyklių dėl užsiėmimo veikla ar profesija sąlygų taikymo nacionaliniu lygiu, jei pastarosios neprieštarauja Bendrijos teisei.

(20) Nuolat kuriamos naujos elektroninių pirkimų technologijos. Tokios technologijos padeda didinti konkurenciją ir supaprastina viešuosius pirkimus visų pirma tuo, kad juos taikant, galima sutaupyti laiko ir pinigų. Perkantieji subjektai gali naudotis elektroninių pirkimų technologijomis, jei tai neprieštarauja šios direktyvos taisyklėms ir lygiateisiš kumo, nediskriminavimo bei skaidrumo principams. Todėl pasiūlymas, kurį pateikia konkurso dalyvis, ypač pagal preliminarųjį susitarimą arba tais atvejais, kai taikoma dinaminė pirkimo sistema, gali būti pateiktas to konkurso dalyvio elektroninio katalogo forma, jei pastarasis naudojasi ryšio priemonėmis, kurias perkantysis subjektas pasirinko pagal 48 straipsnį.

(21) Atsižvelgiant į sparčią elektroninių pirkimų sistemų plėtrą, turėtų būti nustatytos atitinkamos taisyklės, kurios perkantiesiems subjektams leistų pasinaudoti visomis šių sistemų teikiamomis galimybėmis. Tokiomis aplinkybėmis būtina apibrėžti išskirtinai elektroninę dinaminę pirkimų sistemą įprastai perkamiems dalykams ir nustatyti konkrečias taisykles, kaip tokia sistema turi būti sukurta ir eksploatuojama, kad būtų užtikrintas bet kurių ūkio subjektų, kurie nori joje dalyvauti, lygiateisiškumas. Bet kuriam ūkio subjektui, kuris pateikia pirminį/tiesioginį pasiūlymą, atitinkantį specifikaciją ir atrankos kriterijus, turėtų būti leidžiama dalyvauti tokioje sistemoje. Ši pirkimų technologija, sudarant jau atrinktų pasiūlymų sąrašą ir suteikus galimybę dalyvauti naujiems konkurso dalyviams, perkančiajam subjektui leidžia gauti ypač plačią pasiūlymų įvairovę dėka to, kad yra plačiai prieinami elektroniniai įrenginiai, ir todėl, esant tokiai didelei konkurencijai, galima užtikrinti optimaliausią lėšų panaudojimą.

(22) Kadangi tikėtina, kad elektroniniai aukcionai bus vis plačiau naudojami, jiems turėtų būti parengtas Bendrijos apibrėžimas ir taikomos specialios taisyklės, siekiant kad jie veiktų visapusiškai remiantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principais. Tuo tikslu turėtų būti numatyta, kad tokie elektroniniai aukcionai gali būti naudojami tik darbų, tiekimo ar paslaugų pirkimo sutartims, kurioms specifikacijos gali būti tiksliai nustatytos. Tai visų pirma gali būti pasikartojančios tiekimo, darbų ir paslaugų pirkimo sutartys. Tuo pačiu tikslu bet kurioje elektroninio aukciono stadijoje turėtų būti galima atitinkamai klasifikuoti konkurso dalyvius. Elektroniniai aukcionai perkantiesiems subjektams leidžia konkurso dalyvių paprašyti pateikti naujas kainas, sumažinant reikalavimus, ir po to, kai sutartis skiriama ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiam konkurso dalyviui, taip pat pagerinti ne tik kainas bet ir kitas pasiūlymų sudėtines dalis. Norint užtikrinti skaidrumo principo laikymąsi, elektroninių aukcionų objektu gali būti tik elementai, kuriuos galima automatiškai įvertinti elektroninėmis priemonėmis, perkančiajam subjektui nesikišant ir (arba) nevertinant, tai yra, tik tie elementai, kuriuos galima išreikšti kiekybiškai skaičiais ar procentais. Antra vertus, tie pasiūlymų aspektai, kurie vertinami ne kiekybine išraiška, neturi būti elektroninių aukcionų objektas. Taigi, tam tikros darbų pirkimo sutartys ir tam tikros paslaugų pirkimo sutartys, kurių dalykas – intelektualioji veikla, pavyzdžiui, darbų projektavimas, neturėtų būti elektroninių aukcionų objektai.

(23) Valstybėse narėse yra sukurtos tam tikros centralizuotos pirkimų technologijos. Už perkančiųjų subjektų įsigijimus ar jų sutarčių/preliminariųjų susitarimų sudarymą yra atsakingos kelios perkančiosios institucijos. Kadangi pirkimų apimtis didelė, tokios technologijos leidžia padidinti konkurenciją ir supaprastinti viešuosius pirkimus. Todėl turėtų būti numatytas centrinių pirkimų įstaigų, kurių paslaugomis naudojasi perkantiejisubjektai, Bendrijos apibrėžimas. Taip pat būtina apibrėžti sąlygas, kurioms esant, remiantis nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principais, galima būtų teigti, kad perkantieji subjektai, kurie perka darbus, tiekiamas prekes ir (arba) paslaugas percentrines pirkimų įstaigas, galėtų būti įvardyti kaip besilaikantys šios direktyvos.

(24) Norint atsižvelgti į įvairiose valstybėse narėse egzistuojančias aplinkybes, valstybėms narėms turėtų būti leista pasirinkti, ar perkantieji subjektai gali naudotis centrinėmis pirkimų įstaigomis, dinaminėmis pirkimo sistemomis ar elektroniniais aukcionais, kaip apibrėžta ir reglamentuojama šioje direktyvoje.

(25) Specialiųjų ir išimtinių teisių sąvokos turi būti atitinkamai apibrėžtos. Egzistuojant tokiam apibrėžimui tai, kad subjektas, norėdamas kurti tinklus, uosto ar oro uosto įrenginius, gali pasinaudoti nekilnojamojo turto nusavinimo procedūra arba juo naudotis, arba tinklo įrangą įrengti ant, po ar virš viešosios magistralės, nebus laikoma išimtinėmis ar specialiosiomis teisėmis šios direktyvos prasme. Taip pat tai, kad subjektas tiekia vandenį, elektrą, dujas ar šilumą tinklui, kurį eksploatuoja subjektas, turintis atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos suteiktas specialiąsias ar išimtines teises, nėra laikoma išimtinėmis ar specialiosiomis teisėmis šios direktyvos prasme. Taip pat teisės, kurias valstybė narė suteikia bet kuria, taip pat ir koncesijų, forma, ribotam įmonių skaičiui, remdamasi objektyviais, proporcingais ir nediskriminuojančiais kriterijais, kurie leidžia tomis teisėmis naudotis visoms tuos kriterijus atitinkančioms suinteresuotoms šalims, negali būti laikomos specialiosiomis ar išimtinėmis teisėmis.

(26) Tikslinga, kad perkantieji subjektai taikytų bendras pirkimų procedūras savo veiklai, susijusiai su vandeniu, ir kad tokios taisyklės būtų taikomos taip pat ir tais atvejais, kai šioje direktyvoje apibrėžti perkančiosios institucijos sudaro su jomis sutartis dėl projektų hidraulinės inžinerijos, drėkinimo, žemės sausinimo arba kanalizacijos dumblo šalinimo ir apdorojimo srityse. Tačiau pirkimų taisyklės, nustatytos prekių tiekimui, yra netinkamos vandens pirkimui, kadangi vandenį reikia pirkti iš šaltinių, esančių netoli tos vietos, kur jis bus naudojamas.

(27) Tam tikri subjektai, teikiantys autobusų transporto paslaugas visuomenei, jau nebepatenka į Direktyvos 93/38/EEB taikymo sritį. Tokiems subjektams taip pat neturi būti taikoma ir ši direktyva. Kad būtų galima išvengti daugybės specialių priemonių, taikomų tik tam tikriems sektoriams, bendroji procedūra, leidžianti atsižvelgti į atvėrimo konkurencijai rezultatus, taip pat turėtų būti taikoma visiems subjektams, teikiantiems autobusų transporto paslaugas, kurie pagal Direktyvos 93/38/EEB 2 straipsnio 4 dalį yra įtraukti i į jos taikymo sritį.

(28) Atsižvelgiant į tolesnį Bendrijos pašto paslaugų atvėrimą konkurencijai ir tai, kad tokios paslaugos yra teikiamos perkančiųjų subjektų, viešųjų ir kitų įmonių tinklais, sutartims, kurias sudaro pašto paslaugas teikiantys perkantieji subjektai, turėtų būti taikomos šios direktyvos taisyklės, įskaitant 30 straipsnyje nurodytas taisykles, kurios, apsaugodamos preambulės 9 konstatuojamojoje dalyje nurodytų principų taikymą, sukuria geros komercinės praktikos pagrindus ir leidžia didesnį lankstumą nei tas, kuris siūlomas 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/18/EB dėl darbų pirkimo sutarčių, viešųjų prekių pirkimo sutarčių ir viešųjų paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo procedūrų koordinavimo [11]. Aptariamos veiklos apibrėžimui nustatyti būtina atsižvelgti į 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo [12] esančius apibrėžimus.

Koks bebūtų subjektų, teikiančių pašto paslaugas, juridinis statusas, jiems šiuo metu netaikomos Direktyvoje 93/38/EEB nustatytos taisyklės. Todėl tokiems subjektams sutarčių sudarymo procedūrų pritaikymas prie šios direktyvos gali trukti ilgiau nei subjektams, kuriems tokios taisyklės jau taikomos, nes pastarieji turės tik priderinti savo procedūras prie šia direktyva padarytų pataisų. Todėl turėtų būti leidžiama atidėti šios direktyvos taikymą, kad būtų suteikta papildomo laiko, reikalingo tokiam priderinimui. Valstybės narės turėtų turėti galimybę perkantiesiems subjektams, veikiantiems pašto paslaugų sektoriuje, suteikti šios direktyvos taikymui pereinamąjį laikotarpį.

(29) Sutartys gali būti sudaromos, tenkinant kelių veiklos rūšių reikalavimus, taikant skirtingus teisinius režimus. Turėtų būti aiškiai pasakyta, kad vienos sutarties, apimančios kelias veiklos rūšis, teisiniam režimui turėtų būti taikomos tos taisyklės, kurios yra taikomos pagrindinei sutartyje numatytai veiklai. Pagrindinė sutartyje numatyta veikla gali būti nustatyta, remiantis reikalavimų, kuriuos konkreti sutartis privalo atitikti, analize, kurią perkančioji organizacija atlieka, siekdama įvertinti sutarties vertę ir parengti konkurso dokumentus. Tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, perkant vieną įrangos vienetą, skirtą vykdyti veikloms, apie kurių vykdymo dažnumą nėra informacijos, gali atsitikti taip, kad bus objektyviai neįmanoma nustatyti, kuri sutarties veikla yra pagrindinė. Turėtų būti nustatytos tokiems atvejams taikytinos taisyklės.

(30) Nepažeidžiant Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų, būtina supaprastinti šios direktyvos įgyvendinimą, visų pirma supaprastinant ribas ir visiems perkantiesiems subjektams, nesvarbu, kokiuose sektoriuose jie veiktų, taikant nuostatas dėl dalyviams teiktinos informacijos apie priimtus sprendimus dėl sutarčių sudarymo procedūrų ir jų rezultatų. Be to, Pinigų Sąjungos kontekste tokios ribos turėtų būti nustatytos eurais taip, kad šių nuostatų taikymas taptų paprastesnis, kartu užtikrinant, jog bus laikomasi Susitarime nustatytų ribų, kurios yra išreikštos Specialiosiomis skolinimosi teisėmis (SDR). Šiuo atveju taip pat būtina numatyti reguliarias eurais išreikštų ribų peržiūras, kad prireikus jas būtų galima priderinti prie galimų euro vertės svyravimų SDR atžvilgiu. Be to, ribos, taikomos projektų konkursams, turėtų būti tokios pat kaip ir ribos, taikomos paslaugų pirkimo sutartims.

(31) Turėtų būti numatytos nuostatos, reguliuojančios atvejus, kuriais procedūrų koordinavimo priemonių galima netaikyti, remiantis valstybės saugumo ar valstybės paslapčių motyvais, arba dėl to, kad sutarčių, kylančių iš tarptautinių susitarimų dėl karinių dalinių dislokavimo, ar sutarčių, būdingų tarptautinėms organizacijoms, sudarymui turi būti taikomos specialios taisyklės.

(32) Tikslinga šios direktyvos netaikyti tam tikroms paslaugų pirkimo, prekių tiekimo ir darbų pirkimo sutartims, sudarytoms su susijusia įmone, kurios pagrindinė veikla – teikti tokias paslaugas, prekes ar atlikti darbus grupei, kuriai ji pati priklauso, o ne siūlyti tokias paslaugas, prekes ar darbus rinkoje. Taip pat tikslinga jos netaikyti tam tikroms paslaugų pirkimo, prekių pirkimo ir darbų pirkimo sutartims, kurias perkantysis subjektas sudaro su bendra įmone, susidedančia iš kelių perkančiųjų subjektų siekiant vykdyti veiklą, kuriai taikoma ši direktyva ir kurio dalimi ji pati yra. Tačiau taip pat reikalinga užtikrinti, kad toks netaikymas neiškraipys konkurencijos įmonių ar bendrų įmonių, susijusių su perkančiaisiais subjektais, naudai; tikslinga nustatyti tinkamą taisyklių rinkinį visų pirma dėl didžiausių leistinų ribų, kurių neperžengdamos įmonės gali didinti savo apyvartos dalį iš rinkos ir kurias viršijus, jos prarastų galimybę sudaryti sutartis be konkursų, taip pat dėl bendrų įmonių sudėties ir tokių bendrų įmonių ir perkančiųjų subjektų, iš kurių tos įmonės yra sudarytos, ryšių stabilumo.

(33) Paslaugų atveju sutartys dėl nekilnojamojo turto įsigijimo ar nuomos ar teisių į tokį turtą įsigijimo turi savitas ypatybes, dėl kurių joms taikyti viešųjų pirkimų taisykles būtų netikslinga.

(34) Arbitražo ir taikinimo paslaugas paprastai teikia organizacijos ar asmenys, paskirti ar išrinkti tokiu būdu, kuriam negalima taikyti viešųjų pirkimų taisyklių.

(35) Vadovaujantis Susitarimu, finansinės paslaugos, kurioms taikoma ši direktyva, neapima sutarčių dėl vertybinių popierių ar kitų finansinių priemonių emisijos, pirkimo, pardavimo ar perleidimo; visų pirma viešųjų pirkimų taisyklės netaikomos perkančiųjų organizacijų sandoriams gauti pinigų ar didinti kapitalą.

(36) Ši direktyva turėtų būti taikoma paslaugų teikimui tik tuo atveju, jei toks teikimas yra pagrįstas sutartimis.

(37) Vadovaujantis Sutarties 163 straipsniu, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos skatinimas yra Bendrijos pramonės mokslinio ir technologinio pagrindo stiprinimo priemonė, taigi, paslaugų pirkimo sutarčių atvėrimas prisideda prie šio tikslo. Ši direktyva neturėtų būti taikoma mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos programų bendram finansavimui: todėl ši direktyva nėra taikoma sutartims dėl mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos, išskyrus sutartis, kurių naudojimo perkančiojo subjekto reikalams nauda atitenka išimtinai perkančiajam subjektui su sąlyga, kad už suteiktą paslaugą visiškai apmoka perkantysis subjektas.

(38) Kad būtų galima išvengti daugybės specialių priemonių, taikomų tik tam tikriems sektoriams, paplitimo, dabartines specialias priemones, sukurtas Direktyvos 93/38/EEB 3 straipsniu ir 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų [13], kurios reglamentuoja subjektus, eksploatuojančius tam tikrą geografinę sritį siekiant ieškoti ar išgauti joje naftą, dujas, akmens anglį ar kitą kietąjį kurą, turėtų pakeisti bendroji procedūra, leidžianti taikyti išimtį sektoriams, kuriuos tiesiogiai veikia konkurencija. Tačiau reikia užtikrinti, kad tai nepažeistų 1993 m. gruodžio 10 d. Komisijos sprendimo 93/676/EEB, nustatančio, kad geografinių sričių eksploatavimas siekiant ieškoti ar išgauti jose naftą ar dujas, Nyderlanduose nėra laikoma veikla, kurią apibrėžia Tarybos direktyvos 90/531/EEB 2 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis, ir kad subjektai, vykdantys tokią veiklą, Nyderlanduose nelaikomi veikiančiais pagal specialiąsias ar išimtines teises, kaip jos yra apibrėžtos Direktyvos [14] 2 straipsnio 3 dalies b punkte, 1997 m. gegužės 30 d. Komisijos sprendimo 97/367/EEB, nustatančio, kad geografinių sričių eksploatavimas siekiant ieškoti ar išgauti jose naftą ar dujas Jungtinėje Karalystėje nėra laikoma veikla, apibrėžta Tarybos direktyvos 93/38/EEB 2 straipsnio 2 dalie b punkto i papunktyje ir kad subjektai, vykdantys tokią veiklą, Jungtinėje Karalystėje nėra laikomi veikiančiais pagal specialiąsias ar išimtines teises, kaip jos yra apibrėžtos Direktyvos [15] 2 straipsnio 3 dalies b punkte, 2002 m. kovo 4 d. Komisijos sprendimo 2002/205/EB, priimto po to, kai Austrija pateikė prašymą taikyti specialų režimą, numatytą Direktyvos 93/38/EEB 3 straipsnyje [16], ir Komisijos sprendimo 2004/73/EB dėl Vokietijos prašymo taikyti specialią procedūrą, numatytą Direktyvos 93/38/EEB 3 straipsnyje [17].

(39) Užimtumas ir užsiėmimas profesine veikla yra pagrindiniai elementai, užtikrinantys lygias galimybes visiems ir prisidedantys prie integracijos į visuomenę. Taigi, globojamos darbo grupės ir globojamos užimtumo programos veiksmingai prisideda prie žmonių su negalia integracijos ir reintegracijos į darbo rinką. Tačiau tokios dirbtuvės gali neįstengti laimėti konkursų įprastinėmis konkurencijos sąlygomis. Todėl tikslinga numatyti, kad valstybės narės tokioms dirbtuvėms galėtų iš anksto suteikti teisę dalyvauti konkursuose dėl sutarčių arba skirti vykdyti sutartis pagal globojamas darbo programas.

(40) Ši direktyva neturėtų būti taikoma nei sutartims, kuriomis siekiama leisti atlikti veiklą, minimą 3–7 straipsniuose, nei projektų konkursams, organizuojamiems tokiai veiklai vykdyti, jei valstybėje narėje, kurioje vykdoma tokia veikla, ją tiesiogiai veikia rinkose, į kurias patekti nėra apribojimų, esanti konkurencija. Todėl tikslinga nustatyti procedūrą, taikytiną visiems sektoriams, kuriuos apima ir ši direktyva, leisiančią atsižvelgti į dabartinio ar būsimo atvėrimo konkurencijai padarinius. Tokia procedūra turėtų suteikti teisinį tikrumą atitinkamiems subjektams ir numatyti atitinkamą sprendimų priėmimo procesą, per trumpą laiką užtikrinantį vieningą Bendrijos teisės taikymą šioje srityje.

(41) Tiesioginį konkurencijos poveikį reikėtų vertinti remiantis objektyviais kriterijais, atsižvelgiant į atitinkamo sektoriaus savitas ypatybes. Laikoma, kad atitinkamų Bendrijos teisės aktų, atveriančių konkretų sektorių ar jo dalį, įgyvendinimas ir taikymas suteikia pakankamą pagrindą manyti, kad konkreti rinka yra laisvai prieinama. Tokie atitinkami teisės aktai turėtų būti nurodyti priede, kurį Komisija galėtų atnaujinti. Atnaujindama priedą, Komisija visų pirma atsižvelgia į tai, kad gali būti priimtos priemonės, įgalinančios konkurencijai atverti konkrečius sektorius, išskyrus tuos, kuriems skirti teisės aktai jau yra nurodyti XI priede, pavyzdžiui, geležinkelių transporto sektoriui. Kai laisvas patekimas į rinką egzistuoja ne dėl to, kad yra įgyvendinami atitinkami Bendrijos teisės aktai, turėtų būti įrodyta, jog toks patekimas yra laisvas tiek de jure, tiek de facto. Dėl to tai, kad valstybė narė taiko direktyvą, pavyzdžiui, Direktyvą 94/22/EB, atveriančią tam tikrą sektorių konkurencijai, kitam sektoriui, pavyzdžiui akmens anglies sektoriui, tai yra aplinkybė, į kurią reikia atsižvelgti taikant 30 straipsnį.

(42) Pirkėjų parengtos techninės specifikacijos turėtų leisti viešuosius pirkimus atverti konkurencijai. Dėl to turėtų būti galima pateikti pasiūlymus, kuriose atsispindėtų techninių sprendimų įvairovė. Atitinkamai, turėtų būti galima parengti technines specifikacijas, nurodančias, kokias funkcijas reikia atlikti ir kokius reikalavimus įgyvendinti ir, kai nurodomas Europos Standartas arba, nesant Europos standarto, nacionalinis standartas, perkančiosios organizacijos turėtų svarstyti pasiūlymus, kurie yra paremti kitomis tolygiomis priemonėmis, kurie atitinka perkančiųjų subjektų reikalavimus ir saugos atžvilgiu yra lygiaverčiai. Pasiūlymus pateikusiems asmenims įrodinėjant lygiavertiškumą, turėtų būti leidžiama naudoti bet kurios formos įrodymus. Perkantieji subjektai turėtų pagrįsti, kodėl buvo priimtas sprendimas, teigiantis, kad konkrečiu atveju lygiavertiškumo nėra. Perkantieji subjektai, siekiantys nustatyti aplinkos apsaugos reikalavimus konkrečios sutarties techninėms specifikacijoms, gali nustatyti aplinkos apsaugos charakteristikas, tokias kaip konkretus gamybos metodas ir (arba) produktų ar paslaugų grupių konkretus poveikis aplinkai. Jos gali, bet neprivalo, naudoti atitinkamas specifikacijas, apibrėžtas ekologiniuose ženkluose, tokiose kaip Europos Ekologinis ženklas, (daugia)nacionaliniai ekologiniai ženklai ar bet kuris kitas ekologinis ženklas, jei yra parengti ir priimti reikalavimai tokiam ženklui, remiantis moksline informacija ir taikant procedūrą, kurioje gali dalyvauti suinteresuotieji asmenys, tokie kaip Vyriausybinės struktūros, vartotojai, gamintojai, platintojai ir aplinkos apsaugos organizacijos, esant sąlygai, jog etiketė yra prieinama ir ją gali gauti visos suinteresuotos šalys. Perkantieji subjektai visais įmanomais atvejais turėtų nustatyti tokias technines specifikacijas, kuriose būtų atsižvelgiama į prieinamumo žmonėms su negalia kriterijus arba į tokį projektą, kuris tinka visiems naudotojams. Techninės specifikacijos turėtų būti aiškiai nurodytos, kad visi pasiūlymus pateikę asmenys žinotų, kam perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai yra taikomi.

(43) Siekiant skatinti smulkių ir vidutinių įmonių dalyvavimą pirkimų pagal viešąsias sutartis rinkoje, patartina numatyti nuostatas, reglamentuojančias subrangą.

(44) Sutarties įvykdymo sąlygos neprieštarauja direktyvai, jei jos nėra nei tiesiogiai, nei netiesiogiai diskriminuojančios ir yra nurodytos skelbime, kviečiančiame dalyvauti konkurse, arba specifikacijose. Visų pirma jos gali būti skirtos skatinti profesinį rengimą darbo vietoje, žmonių, turinčių ypatingų integracijos sunkumų, užimtumą, kovą su nedarbu arba aplinkos apsaugą. Pavyzdžiui, gali būti paminėti reikalavimai, taikomi sutarties vykdymo metu, samdyti ilgai nerandančius darbo žmones arba įgyvendinti mokymo priemones bedarbiams arba jaunimui, iš esmės laikytis pagrindinių Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijų nuostatų, darant prielaidą, kad tokios nuostatos nėra įgyvendintos nacionalinėje teisėje, ir samdyti daugiau žmonių su negalia, nei yra reikalaujama pagal nacionalinius įstatymus.

(45) Sutarties vykdymo metu taikomi galiojantys darbo sąlygų ir saugos darbe įstatymai, lydimieji įstatymų aktai ir kolektyvinės sutartys tiek nacionaliniu, tiek Bendrijos lygiu, jei tokios taisyklės ir jų taikymas neprieštarauja Bendrijos teisei. Esant situacijoms, peržengiančioms vienos valstybės sieną, kai darbuotojai iš vienos valstybės narės teikia paslaugas kitoje valstybėje narėje, siekdami vykdyti sutartį, 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje [18] nustato būtiniausias sąlygas, kurių turi laikytis priimančioji šalis tokių komandiruotų darbuotojų atžvilgiu. Jei nacionalinėje teisėje yra tam skirtos nuostatos, minėtų įsipareigojimų nevykdymas gali būti laikomas atitinkamo ūkio subjekto rimtu nusižengimu arba profesinio elgesio taisyklių pažeidimu, dėl kurio tokiam ūkio subjektui gali būti neleista dalyvauti konkurse dėl sutarties sudarymo.

(46) Atsižvelgiant į naujus informacinės ir telekomunikacijų technologijos pasiekimus ir į tai, kaip šie gali supaprastinti sutarčių viešinimą ir pirkimų procedūrų našumą bei skaidrumą, elektroninės priemonės turėtų būti vertinamos lygiai taip pat, kaip ir tradicinės ryšių ir informacijos mainų priemonės. Parinktos priemonės ir technologija turėtų būti kiek įmanoma labiau suderinta su kitose valstybėse narėse naudojamomis technologijomis.

(47) Elektroninių priemonių naudojimas padeda taupyti laiką. Dėl to tais atvejais, kai naudojamos elektroninės priemonės, reikėtų numatyti nuostatas dėl minimalių laikotarpių trumpinimo, tačiau laikantis sąlygos, kad josyra suderinamos su Bendrijos lygiu numatytu specifiniu perdavimo būdu. Tačiau būtina užtikrinti, kad bendras terminų trumpinimo poveikis nesąlygotų pernelyg trumpų terminų nustatymo.

(48) 1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos [19] ir 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) [20] šios direktyvos kontekste turėtų būti taikomos informacijos perdavimui elektroninėmis priemonėmis. Viešųjų pirkimų procedūros ir paslaugų konkursams taikomos taisyklės reikalauja aukštesnio saugumo ir konfidencialumo lygio negu reikalauja šios direktyvos. Atitinkamai, pasiūlymų, paraiškų dalyvauti ir planų bei projektų priėmimo elektroniniai prietaisai turėtų atitikti specialius papildomus reikalavimus. Šiuo tikslu turėtų būti kiek įmanoma labiau skatinamas elektroninių parašų, visų pirma saugių elektroninių parašų, naudojimas. Be kita ko, savanoriškų akreditacijos sistemų buvimas galėtų sudaryti palankias sąlygas šiems įrenginiams teikiamų sertifikavimo paslaugų lygiui pakelti.

(49) Tikslinga, kad konkurso dėl sutarties sudarymo dalyviams apie sprendimus sudaryti preliminarųjį susitarimą, sudaryti sutartį, arba nutraukti procedūrą būtų pranešama per pakankamai trumpą laiką, kad prašymų dėl persvarstymo pateikimas netaptų neįmanomu; todėl ši informacija turėtų būti pateikiama kiek įmanoma greičiau, paprastai per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo.

(50) Turėtų būti aiškiai pasakyta, kad perkantieji subjektai, kurie, taikydami atvirą procedūrą, nustato atrankos kriterijus, turėtų tai daryti, vadovaudamiesi objektyviomis taisyklėmis ir kriterijais; atrankos kriterijai, taikomi ribotų ir suderėtų procedūrų metu taip pat turėtų būti objektyvūs. Tokios objektyvios taisyklės ir kriterijai, taip pat kaip ir atrankos kriterijai, nebūtinai reiškia, kad reikia nustatyti tokių kriterijų lyginamąjį svorį.

(51) Svarbu atsižvelgti į Teisingumo Teismo teisminę praktiką tais atvejais, kai ūkio subjektas, siekdamas atitikti atrankos kriterijus arba kvalifikacijos vertinimo sistemos kontekste norėdamas paremti savo prašymą, kad būtų įvertinta kvalifikacija, tvirtina esant kitų subjektų ekonominių, finansinių ar techninių gebėjimų, nesvarbu, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšys su tokiais subjektais. Pastaruoju atveju pats ūkio subjektas privalo įrodyti, kad tie ištekliai tikrai bus jam prieinami per visą kvalifikacijos galiojimo laiką. Todėl perkantysis subjektas gali nustatyti tokiai kvalifikacijai reikalavimų lygį, kurį reikia atitikti, ir pirmiausia tais atvejais, kai subjektas, pavyzdžiui, pareiškia pretenziją dėl kito subjekto finansinės būklės, gali būti reikalaujama, kad toks subjektas būtų atsakingas, jei reikia, solidariai ir individualiai

Kvalifikacijos vertinimo sistemos turėtų veikti pagal objektyvias taisykles ir kriterijus, kurie perkančiųjų subjektų pasirinkimu gali būti susiję su ūkio subjektų pajėgumais ir (arba) darbų, tiekiamų prekių ar paslaugų, kurioms taikoma sistema, ypatybes. Kvalifikacijos vertinimo tikslais perkantieji subjektai gali patys atlikti bandymus, skirtus įvertinti atitinkamų darbų, tiekiamų prekių ir paslaugų ypatybes, visų pirma, jų suderinamumą bei saugą.

(52) Kai reikalingi tam tikros kvalifikacijos įrodymai, kad būtų leista dalyvauti pirkimų procedūroje arba projekto konkurse, taikomos atitinkamos Bendrijos taisyklės dėl tarpusavio diplomų, pažymėjimų ar kitų oficialių kvalifikacijos įrodymo dokumentų pripažinimo.

(53) Atitinkamais atvejais, kai darbų ir (arba) paslaugų pobūdis pateisina aplinkosaugos vadybos priemonių ar sistemų taikymą sutarties vykdymo metu, gali būti reikalaujama, kad būtų taikomos tokios priemonės ar sistemos. Aplinkosaugos vadybos sistemos, nesvarbu, ar jos yra registruotos ar neregistruotos pagal Bendrijos dokumentus, tokius kaip Reglamentas (EB) Nr. 761/2001 (EMAS) [21], gali parodyti, kad ūkio subjektas turi techninius gebėjimus sutarčiai įvykdyti. Be to, ūkio subjekto įgyvendintų priemonių apibūdinimas, siekiant užtikrinti tokį pat aplinkos apsaugos lygį, turėtų būti pripažįstamos kaip įrodymo forma, alternatyvi aplinkosaugos vadybos registravimo sistemoms.

(54) Turėtų būti vengiama sudaryti viešąsias sutartis su ūkio subjektais, kurie yra dalyvavę nusikalstamoje organizacijoje arba kurie buvo pripažinti kaltais dėl korupcijos ar sukčiavimo, padariusių žalą Europos Bendrijos finansiniams interesams, arba kaltais dėl pinigų plovimo. Atsižvelgiant į tai, kad perkantieji subjektai, kurie nėra perkančiosios institucijos, gali neturėti galimybės gauti neginčijamus įrodymus tuo klausimu, tikslinga tokiems perkantiesiems subjektams palikti galimybę pasirinkti taikyti ar netaikyti neįtraukimo kriterijus, išvardytus Direktyvos 2004/18/EB 45 straipsnio 1 dalyje. Todėl pareiga taikyti 45 straipsnio 1 dalį turėtų būti numatyta tik tiems perkantiesiems subjektams, kurie yra laikomi perkančiosiomis institucijomis. Atitinkamais atvejais, perkantieji subjektai turėtų prašyti pareiškėjų dėl kvalifikacijos vertinimo, kandidatų ar konkurso dalyvių pateikti atitinkamus dokumentus ir, jei jiems kyla abejonių dėl tokių ūkio subjektų individualios būklės, jos gali kreiptis dėl bendradarbiavimo su atitinkamos valstybės narės kompetentingomis institucijomis. Tokiems ūkio subjektams neleidžiama dalyvauti iš karto, kai tik perkantysis subjektas gauna žinių apie remiantis nacionaline teise priimtą ir res judicata galią turintį teismo sprendimą dėl tokių nusikaltimų.

Jei nacionalinėje teisėje yra tokios nuostatos, tai nesilaikymas aplinkos apsaugos įstatymų ar teisės aktų dėl neteisėtų susitarimų sutartyse, dėl kurių yra priimtas galutinis teismo sprendimas arba sprendimas, turintis lygiavertį poveikį, gali būti laikomas atitinkamo ūkio subjekto profesinio elgesio taisyklių pažeidimu arba rimtu nusižengimu.

Nesilaikymas nacionalinių nuostatų, įgyvendinančių Tarybos direktyvas 2000/78/EB [22] ir 76/207/EEB [23] dėl vienodo požiūrio į darbuotojus, dėl kurio yra priimta galutinis teismo sprendimas ar sprendimas, turintis lygiavertį poveikį, gali būti laikomas atitinkamo ūkio subjekto profesinio elgesio taisyklių pažeidimu arba rimtu nusižengimu.

(55) Sutartys turi būti sudaromos, remiantis objektyviais kriterijais, kurie užtikrina, jog yra laikomasi skaidrumo, nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principų, ir garantuoja, kad konkurso dalyviai yra vertinami veiksmingos konkurencijos sąlygomis. Dėl to tikslinga leisti taikyti tik du kriterijus, kuriais remiantis nusprendžiama sudaryti sutartį su atitinkamu subjektu: "žemiausios kainos" ir "ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo".

Siekiant užtikrinti, kad sudarant sutartis būtų laikomasi lygiateisiškumo principo, tikslinga numatyti pareigą – nustatytą teismų praktikoje – užtikrinti būtiną skaidrumą, kad visiems konkurso dalyviams būtų tinkamai pranešta apie kriterijus ir priemones, kurios bus taikomos, nustatant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Todėl sutarčių sudarymo kriterijus ir santykinį kiekvieno iš minėtų kriterijų lyginamąjį svorį,, perkantysis subjektas privalo nurodyti pakankamai anksti, siekiant kad konkurso dalyviai apie juos žinotų rengdami pasiūlymus. Pateisinamais atvejais, dėl kurių jie privalo galėti nurodyti priežastis, perkantieji subjektai gali nukrypti nuo reikalavimo pranešti apie kriterijų, kuriais remiantis sudaroma sutartis, lyginamuosius svorius, kai lyginamųjų svorių iš anksto negalima nustatyti visų pirma dėl sutarties sudėtingumo. Tokiais atvejais jos privalo nurodyti kriterijų svarbą mažėjančia tvarka.

Kai perkantieji subjektai nusprendžia sudaryti sutartį su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu konkurso dalyviu, jie turėtų vertinti pasiūlymus, siekiant nustatyti, kuris iš jų siūlo geriausią kokybės ir kainos derinį. Tam jos turėtų nustatyti ekonominius ir kokybės kriterijus, kurie visi kartu perkančiajam subjektui leistų įvertinti ekonominiu atžvilgiu pranašiausią pasiūlymą. Tokių kriterijų nustatymas priklauso nuo sutarties objekto, kadangi jie turi leisti įvertinti kiekviename pasiūlyme pateikiamą sutarties įvykdymo lygį, atsižvelgiant į sutarties objektą, apibrėžtą techninėse specifikacijose, ir išmatuotiną kiekvieno pasiūlymo vertę pagal kainą. Siekiant užtikrinti lygiateisiškumą, pagal sutarties sudarymo kriterijus konkurso pasiūlymus turi būti galima palyginti ir objektyviai įvertinti. Jei tos sąlygos išpildomos, ekonominiai ir kokybiniai sutarties sudarymo kriterijai, tokie kaip aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymas, gali leisti perkančiajam subjektui patenkinti atitinkamus visuomenės poreikius, nusakytus sutarties specifikacijose. Tomis pačiomis sąlygomis perkantysis subjektas gali taikyti kriterijus, kuriais siekiama atitikti socialinius reikalavimus, visų pirma reaguojant į ypač nepalankioje padėtyje esančių žmonių grupių, kurioms priklauso asmenys, gaunantys/naudojantys darbus, tiekiamas prekes ar paslaugas, kurios yra sutarties objektas, poreikius, apibrėžtus sutarties specifikacijose.

(56) Sutarties sudarymo kriterijai neturi paveikti nacionalinių nuostatų dėl tam tikrų paslaugų, tokių kaip architektų, inžinierių ar teisininkų teikiamų paslaugų, atlyginimo taikymo.

(57) Terminų, nurodytų šioje direktyvoje, apskaičiavimui turėtų būti taikomas 1971 m. birželio 3 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, nustatantis terminams, datoms ir laikotarpiams taikytinas taisykles [24].

(58) Ši direktyva neturėtų pažeisti galiojančių Bendrijos ar valstybių narių tarptautinių įsipareigojimų ir neturėtų pažeisti Sutarties nuostatų taikymo, visų pirma jos 81 ir 86 straipsnių.

(59) Ši direktyva neturėtų pažeisti terminų, nustatytų XXV priede, per kuriuos valstybės narės privalo perkelti į nacionalinę teisę ir pradėti taikyti Direktyvą 93/38/EEB.

(60) Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimamos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [25],

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

TURINYS

I ANTRAŠTINĖ DALIS

I skyrius

1 straipsnis

II skyrius

1 skirsnis

2 straipsnis

2 skirsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

III skyrius

10 straipsnis

II ANTRAŠTINĖ DALIS

I skyrius

11 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnis

II skyrius

1 skirsnis

16 straipsnis

17 straipsnis

2 skirsnis

1 poskirsnis

18 straipsnis

2 poskirsnis

19 straipsnis

20 straipsnis

21 straipsnis

22 straipsnis

23 straipsnis

3 poskirsnis

24 straipsnis

25 straipsnis

4 poskirsnis

26 straipsnis

5 poskirsnis

27 straipsnis

28 straipsnis

29 straipsnis

30 straipsnis

III skyrius

31 straipsnis

32 straipsnis

33 straipsnis

IV skyrius

34 straipsnis

35 straipsnis

36 straipsnis

37 straipsnis

38 straipsnis

39 straipsnis

V skyrius

40 straipsnis

VI skyrius

1 skirsnis

41 straipsnis

42 straipsnis

43 straipsnis

44 straipsnis

2 skirsnis

45 straipsnis

46 straipsnis

47 straipsnis

3 skirsnis

48 straipsnis

49 straipsnis

50 straipsnis

VII skyrius

51 straipsnis

1 skirsnis

52 straipsnis

53 straipsnis

54 straipsnis

2 skirsnis

55 straipsnis

56 straipsnis

57 straipsnis

3 skirsnis

58 straipsnis

59 straipsnis

III ANTRAŠTINĖ DALIS

60 straipsnis

61 straipsnis

62 straipsnis

63 straipsnis

64 straipsnis

65 straipsnis

66 straipsnis

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

67 straipsnis

68 straipsnis

69 straipsnis

70 straipsnis

71 straipsnis

72 straipsnis

73 straipsnis

74 straipsnis

75 straipsnis

I priedas

II priedas

III priedas

IV priedas

V priedas

VI priedas

VII priedas

VIII priedas

IX priedas

X priedas

XI priedas

XII priedas

XIII priedas

A. Atvira procedūra

B. Ribota procedūra

C. Derybų procedūra

D. Skelbimas dėl supaprastintos procedūros, naudojamas bet kokiose dinaminėse pirkimo sistemose

XIV priedas

XV A priedas

XV B priedas

XVI priedas

XVII A priedas

XVII B priedas

XVIII priedas

XIX priedas

XX priedas

XXI priedas

XXII priedas

XXIII priedas

XXIV priedas

XXV priedas

XXVI priedas

I ANTRAŠTINĖ DALIS

SUTARTIMS IR PROJEKTO KONKURSAMS TAIKYTINOS BENDROSIOS NUOSTATOS

I SKYRIUS

Pagrindinės sąvokos

1 straipsnis

Apirėžimai

1. Taikant šią direktyvą, taikomi šiame straipsnyje pateikti sąvokų apibrėžimai.

2. a) "Prekių, darbų ir paslaugų pirkimo sutartys" – tai sutartys, numatančios piniginį atlygį, sudarytos raštu tarp vieno ar kelių perkančiųjų subjektų, nurodytų 2 straipsnio 2 dalyje, ir vieno ar kelių rangovų, tiekėjų ar paslaugų teikėjų.

b) "darbų pirkimo sutartys" – tai sutartys, kurių objektas – darbų arba darbo, susijusio su viena iš veiklos rūšių, apibrėžtų XII priede, atlikimas arba ir projektavimas, ir atlikimas,, arba realizavimas bet kuriomis priemonėmis, atitinkančiomis perkančiojo subjekto nustatytus reikalavimus. "Darbas" – tai statybos ar civilinės inžinerijos darbų visuminis rezultatas, kurio pakanka ekonominei ar techninei funkcijai atlikti.

c) "prekių pirkimo sutartys" – tai sutartys, išskyrus sutartis, nurodytas b punkte, kurių objektas – pirkti, nuomoti, įsigyti produktus lizingo arba pirkimo išsimokėtinai būdu su galimybe pirkti ar be jos.

Sutartis, kurios dalykas – prekių tiekimas, ir kurį tik papildo atvežimo į vietą ir įrengimo darbai, laikoma "prekių pirkimo sutartimi".

d) "paslaugų pirkimo sutartys" – tai sutartys, išskyrus darbų ir prekių pirkimo sutartis, kurių objektas – paslaugų, nurodytų XVII priede, teikimas.

Sutartis, kurios objektas – tiek prekės, tiek paslaugos, apibrėžtos XVII priede, laikoma "paslaugų pirkimo sutartimi", jei atitinkamų paslaugų vertė viršija prekių, kurioms taikoma sutartis, vertę.

Sutartis, kurios dalykas – paslaugos, apibrėžtos XVII priede, įskaitant veiklas, apibrėžtas XII priede, kurios tik papildo pagrindinį sutarties dalyką, laikoma paslaugų pirkimo sutartimi.

3. a) "Darbų koncesija" – tai tokios pat rūšies kaip ir darbų pirkimo sutartis, išskyrus tai, kad atlygis už atliktus darbus – tai tik teisė eksploatuoti darbo rezultatą arba tokia teisė kartu su užmokesčiu.

b) "Paslaugų koncesija" – tai tokios pat rūšies kaip ir paslaugų pirkimo sutartis, išskyrus tai, kad atlygis už suteiktas paslaugas – tai tik teisė eksploatuoti paslaugą arba tokia teisė kartu su užmokesčiu.

4. "Preliminarusis susitarimas" – tai susitarimas tarp vieno ar kelių perkančiųjų subjektų, nurodytų 2 straipsnio 2 dalyje, ir vieno ar kelių ūkio subjektų, kurios tikslas – nustatyti sudarytinų per nustatytą laikotarpį sutarčių sąlygas, visų pirma kainą ir atitinkamais atvejais numatytus kiekius.

5. "Dinaminė pirkimo sistema" – išskirtinai elektroninis procesas, skirtas dažniausiems pirkimams atlikti, kurių charakteristikos, įprastai esančios rinkoje, atitinka perkančiojo subjekto reikalavimus; tokio proceso trukmė yra ribota ir per visą savo galiojimo laiką jis yra prieinamas bet kuriam ūkio subjektui, kuris atitinka atrankos kriterijus ir yra pateikęs orientacinį specifikacijas atitinkantį pasiūlymą.

6. "Elektroninis aukcionas" – kartotinis procesas, panaudojant elektroninį prietaisą naujoms, sumažintoms kainoms pateikti, ir (arba) paskelbti tam tikras pasiūlymų elementų naujas vertes, kuris vyksta atlikus pradinį išsamų pasiūlymų įvertinimą ir leidžia juos išdėstyti eilės tvarka, taikant automatinius vertinimo metodus. Dėl to tam tikroms paslaugų pirkimo sutartims ir tam tikroms darbų pirkimo sutartims, kurių objektas – intelektinė veikla, pavyzdžiui, darbų projektavimas, negalima taikyti elektroninių aukcionų.

7. "Rangovas", "tiekėjas" ar "paslaugų teikėjas" gali būti fizinis arba juridinis asmuo, arba perkantysis subjektas, kaip yra apibrėžta 2 straipsnio 2 dalies a arba b punktuose, arba tokių asmenų ar/arba subjektų grupė, kuri rinkoje siūlo atitinkamai atlikti darbus ir (arba) darbą, suteikti paslaugas ar tiekti prekes.

Terminas "ūkio subjektas" vienodai tinka rangovui, tiekėjui ir paslaugų teikėjui apibūdinti. Jis vartojamas tik supaprastinimo tikslais.

"Konkurso dalyvis" – tai ūkio subjektas, kuris pateikia pasiūlymą, o "kandidatas" – tai asmuo, siekiantis būti pakviestas dalyvauti ribotame konkurse arba derybose.

8. "Centrinė pirkimų įstaiga" – tai perkančioji institucija, apibrėžta 2 straipsnio 1 dalies a punkte, arba perkančioji institucija, apibrėžta Direktyvos 2004/18/EB 1 straipsnio 9 dalyje, kuri:

- įsigyja prekes ir (arba) paslaugas, skirtas perkantiesiems subjektams, arba

- sudaro viešąsias sutartis arba preliminariuosius susitarimus dėl darbų, prekių ar paslaugų, skirtų perkantiesiems subjektams.

9. "Atviros, ribotos ir derybų procedūros" – tai pirkimo procedūros, kurias taiko perkantieji subjektai, kai:

a) esant atviroms procedūroms, bet kuris ūkio subjektas gali pateikti pasiūlymą;

b) esant ribotoms procedūroms, bet kuris ūkio subjektas prašyti leisti jam dalyvauti ir tik perkančiojo subjekto pakviesti kandidatai gali pateikti pasiūlymą;

c) esant derybų procedūroms, perkantysis subjektas tariasi su pasirinktais ūkio subjektais ir su vienu ar keliais iš jų derasi dėl sutarties sąlygų.

10. "Projektų konkursai" – tai procedūros, kurios leidžia perkančiajam subjektui įsigyti planą ar projektą, dažniausiai miesto ir kaimo planavimo, architektūros, inžinerijos ar duomenų apdorojimo srityje, kurį išrinko vertinimo komisija (žiuri) po to, kai jis dalyvavo konkurse, kuriame buvo ar nebuvo skiriami apdovanojimai.

11. "Raštiškas" arba "raštu" reiškia rašytinę išraišką žodžiais arba skaičiais, kurią galima perskaityti, atgaminti ir po to jos turinį perduoti. Joje gali būti elektroninėmis priemonėmis perduota ir saugoma informacija.

12. "Elektroninės priemonės" – tai elektroninės įrangos naudojimas duomenų, perduodamų, perteikiamų ir gaunamų vieliniu ryšiu, radijo ryšiu, optinėmis priemonėmis arba kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis, apdorojimui (įskaitant skaitmeninę kompresiją) ir saugojimui.

13. "Bendras viešųjų pirkimų žodynas (CPV)" – pamatinė nomenklatūra, taikytina viešosioms sutartims, priimta 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 dėl Bendro viešųjų pirkimų žodyno (CVP) [26], užtikrinant atitiktį kitoms galiojančioms nomenklatūroms.

Jei dėl galimų CPV ir NACE nomenklatūrų, išvardytų XII priede, skirtumų, arba dėl CPV ir CPC (preliminaraus varianto) nomenklatūrų, išvardytų XVII priede, skirtumų atsirastų skirtingų šios direktyvos taikymo srities išaiškinimų, viršesnė yra atitinkamai NACE arba CPC nomenklatūra.

II SKYRIUS

Veiklos rūšių ir subjektų, kuriems taikoma ši direktyva, apibrėžimas

1 skirsnis

Subjektai

2 straipsnis

Perkantieji subjektai

1. Šioje direktyvoje:

"Perkančiosios institucijos" - įsteigta specialiai tam, kad tenkintų visuotinės svarbos poreikius, neturinčius pramoninio ar komercinio pobūdžio,

- turinti juridinio asmens statusą ir

- didžiąja dalimi finansuojama valstybės, regionų ar vietos valdžios institucijų ar kitų viešosios teisės reglamentuojamų įstaigų; arba kuriai taikoma tų įstaigų valdymo priežiūra; arba kuri turi administracinį, valdymo ar priežiūros organą, kurio daugiau kaip pusė narių yra skiriami valstybės, regiono ar vietos valdžios institucijų arba kitų viešosios teisės reglamentuojamų įstaigų;

"valstybės įmonė" - valdo didžiąją įmonės pasirašyto kapitalo dalį, arba

- kontroliuoja daugumą balsų, kuriuos suteikia įmonės išleistos akcijos, arba

- gali skirti daugiau kaip pusę įmonės administracijos, valdymo ar priežiūros organų narių.

2. Ši direktyva taikoma perkantiesiems subjektams, kurie:

a) yra perkančiosios institucijos arba valstybės įmonės ir kurios vykdo vieną iš 3–7 straipsniuose nurodytos veiklos rūšių;

b) jei jie nėra perkančiosios institucijos arba valstybės įmonės, vykdo vieną iš 3–7 straipsniuose nurodytų veiklos rūšių arba jų derinį ir veikia, remdamosi specialiosiomis arba išimtinėmis teisėmis, kurias joms suteikė kompetentinga valstybės narės institucija.

3. Šioje direktyvoje "specialiosios ar išimtinės teisės" – tai teisės, kurias suteikė kompetentinga valstybės narės institucija įstatymų ar kitų teisės aktų pagalba ir kurių tikslas – 3–7 straipsniuose apibrėžtas veiklos rūšis leisti vykdyti tik vienam ar keliems subjektams, ir dėl kurios iš esmės daro poveikį kitų subjektų galimybėms vykdyti tokią veiklą.

2 skirsnis

Veiklos

3 straipsnis

Dujos, šiluma ir elektra

1. Dujų ir šilumos srityje ši direktyva taikoma šioms veiklos rūšims:

a) fiksuotų tinklų, tiekimui ir eksploatavimui, kurie skirti visuomenei teikti paslaugą, susijusią su dujų ir šilumos gamyba, perdavimu ar paskirstymu; arba

b) dujų arba šilumos tiekimui tokiems tinklams.

2. Perkančiojo subjekto, kuris nėra perkančioji institucija, dujų ar šilumos tiekimas tinklams, teikiantiems paslaugą visuomenei, nelaikomas veikla, atitinkančia šio straipsnyje 1 dalyje pateiktą apibrėžimą, kai:

a) atitinkamo subjekto pagamintos dujos ar šiluma yra neišvengiama pasekmė veiklos, kuri nėra nurodyta šio straipsnio 1 ar 3 dalyje arba 4–7 straipsniuose, vykdymo; ir

b) dujos ir šiluma tiekiamos viešiesiems tinklams ekonominiais tikslais ir sudaro ne daugiau kaip 20 % subjekto apyvartos, atsižvelgiant į trejų ankstesniųjų metų, įskaitant einamuosius metus, vidurkį.

3. Elektros srityje ši direktyva taikoma šioms veiklos rūšims:

a) fiksuotų tinklų, skirtų visuomenei teikti paslaugą, tiekimui ir eksploatavimui, susijusiam su elektros gamyba, perdavimu ir paskirstymu; arba

b) elektros tiekimui tokiems tinklams.

4. Perkančiojosubjekto, kuris nėra perkančioji institucija, elektros tiekimas tinklams, teikiantiems paslaugą visuomenei, nelaikomas veikla šio straipsnyje 3 dalies prasme, kai:

a) atitinkamo subjekto elektros gamyba vyksta, nes ją būtina naudoti vykdant veiklą, kuri nėra nurodyta šio straipsnio 1 ar 3 dalyje arba 4–7 straipsniuose; ir

b) tiekimas viešiesiems tinklams priklauso tik nuo paties subjekto sunaudojimo ir neviršijo 30 % visos subjekto gaminamo elektros kiekio, atsižvelgiant į trejų ankstesniųjų metų, įskaitant einamuosius metus, vidurkį.

4 straipsnis

Vanduo

1. Ši direktyva taikoma šioms veiklos rūšims:

a) fiksuotų tinklų, skirtų visuomenei teikti paslaugą, teikimui ir eksploatavimui, susijusiam su geriamojo vandens gamyba, perdavimu ar paskirstymu; arba

b) geriamojo vandens tiekimui tokiems tinklams.

2. Ši direktyva taip pat taikoma sutartims ar projekto konkursams, kurias sudaro arba kuriuos organizuoja subjektai, vykdantys šio straipsnio 1 dalyje minėtą veiklą ir kurie:

a) yra susiję su hidraulinės inžinerijos projektais, drėkinimu arba žemės nusausinimu su sąlyga, kad vandens kiekis, skirtas geriamojo vandens tiekimui, sudaro daugiau nei 20 % viso vandens kiekio, gaunamo pagal šiuos projektus arba įrengus drėkinimo ar nusausinimo sistemas, arba

b) yra susiję su nuotekų šalinimu arba valymu.

3. Perkančiojo subjekto, kuris nėra perkančioji institucija, geriamojo vandens tiekimas tinklams, tiekiantiems paslaugą visuomenei, nelaikomas veikla, atitinkančia šio straipsnio 1 dalyje pateiktą apibrėžimą, kai:

a) atitinkamo subjekto geriamojo vandens gamyba vyksta, nes jį būtina naudoti vykdant veiklą, kuri nėra nurodyta 3–7 straipsniuose; ir

b) tiekimas viešajam tinklui priklauso tik nuo paties subjekto sunaudojimo ir neviršijo 30 % subjekto viso gaminamo geriamojo vandens kiekio, atsižvelgiant į trejų ankstesniųjų metų, įskaitant einamuosius metus, vidurkį.

5 straipsnis

Transporto paslaugos

1. Ši direktyva taikoma veikloms, susijusioms su tinklų, teikiančių visuomenei paslaugas transportavimo geležinkeliais, automatinėmis sistemomis, tramvajais, troleibusais, autobusais arba perdavimo kabeliu srityje, teikimu arba eksploatavimu.

Transporto paslaugų srityje laikoma, kad tinklas egzistuoja, kai paslauga yra teikiama pagal eksploatavimo sąlygas, kurias yra nustačiusi valstybės narės kompetentinga institucija, pavyzdžiui, numatomų aptarnauti maršrutų eksploatavimo sąlygas, numatomus suteikti pajėgumus arba paslaugos teikimo dažnumą.

2. Ši direktyva netaikoma subjektams, teikiantiems visuomenei autobusų transporto paslaugas, nepatenkančias į Direktyvos 93/38/EEB taikymo sritį pagal jos 2 straipsnio 4 dalį.

6 straipsnis

Pašto paslaugos

1. Ši direktyva taikoma veikloms, susijusioms su pašto paslaugų teikimu, arba, esant sąlygoms, nurodytoms šio straipsnio 2 dalies c punkte, kitoms paslaugoms.

2. Šioje direktyvoje, nepažeidžiant Direktyvos 97/67/EB:

"pašto siunta" : siunta, adresuota ir išsiuntimui paruošta siunta, neatsižvelgiant į jos svorį. Be korespondencijos siuntų, į tokias siuntas įeina, pavyzdžiui, knygos, katalogai, laikraščiai, periodiniai spaudiniai ir pašto siuntiniai su prekėmis, turinčiomis ar neturinčiomis komercinę vertę, neatsižvelgiant į svorį;

"pašto paslaugos" - "rezervuotosios pašto paslaugos" – pašto paslaugos, kurios yra arba gali būti rezervuotos remiantis Direktyvos 97/67/EB 7 straipsniu,

- "kitos pašto paslaugos" – pašto paslaugos, kurios negali būti rezervuotos, remiantis Direktyvos 97/67/EB 7 straipsniu, ir

"kitos, ne pašto paslaugos" - pašto paslaugų valdymo paslaugos (paslaugos prieš ir po išsiuntimo, tokios kaip "siuntų skyriaus valdymo paslaugos"),

- pridėtinės vertės paslaugos, susijusios ir teikiamos tik elektroninėmis priemonėmis (įskaitant saugų koduotų dokumentų perdavimą elektroninėmis priemonėmis, adresų valdymo paslaugas ir registruoto elektroninio pašto perdavimą),

- paslaugos, susijusios su pašto siuntomis, kurios neįeina į šio straipsnio (a) punktą, tokios kaip tiesioginis paštas be adreso,

- finansinės paslaugos, apibrėžtos XVII A priedo 6 kategorijoje ir 24 straipsnio (c) punkte, įskaitant visų pirma pinigų siuntimą pašto perlaidomis ir pervedimus iš einamųjų pašto sąskaitų,

- filatelinės paslaugos, ir

- logistikos paslaugos (paslaugos, derinančios fizinį pristatymą ir (arba) sandėliavimą su kitomis ne pašto funkcijomis),

su sąlyga, kad tokias paslaugas teikia subjektas, taip pat teikiantis ir pašto paslaugas, apibrėžtas šio straipsnio dalies (b) punkto pirmoje arba antroje įtraukoje, ir su sąlyga, kad 30 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos nėra išpildytos tose įtraukose nurodytų paslaugų atžvilgiu.

7 straipsnis

Naftos, dujų, anglies ar kitokio kietojo kuro žvalgymas arba gavyba, taip pat uostai ir oro uostai

Ši direktyva taikoma veiklai, susijusiai su geografinės teritorijos eksploatavimu toliau išvardytais tikslais:

a) naftos, dujų, anglies arba kitokio kietojo kuro žvalgymui arba gavybai, arba

b) oro uostų ir jūrų ar vidaus uostų arba kitų terminalų patalpų suteikimas vežėjams oru, jūra arba vidaus vandenų keliais.

8 straipsnis

Perkančiųjų subjektų sąrašai

Šioje direktyvoje apibrėžtų perkančiųjų subjektų nebaigtiniai sąrašai yra pateikti I-X prieduose. Valstybės narės Komisijai reguliariai praneša apie bet kuriuos pakeitimus tuose sąrašuose.

9 straipsnis

Sutartys, apimančios kelias veiklos rūšis

1. Sutarčiai, kuria yra siekiama apimti kelias veiklos rūšis, taikomos pagrindinei sutarties veiklai taikytinos taisyklės.

Tačiau pasirinkimo sudaryti vieną sutartį ar keletą atskirų sutarčių negali nulemtisiekis pašalinti sutartįiš šios direktyvos taikymo srities arba, atitinkamais atvejais, iš Direktyvos 2004/18/EB taikymo srities.

2. Jei vienai iš veiklos rūšių, kuriai yra skirta sutartis, taikoma ši direktyva, o kitai veiklos rūšiai - prieš tai minėta Direktyva 2004/18/EB, ir jei objektyviai neįmanoma nustatyti, kuri veiklos rūšis yra pagrindinė tai sutarčiai, sutartis sudaroma pagal prieš tai minėtą Direktyvą 2004/18/EB.

3. Jei vienai iš veiklos rūšių, kuriai yra skirta sutartis, taikoma ši direktyva, o kitai veiklos rūšiai netaikoma nei ši direktyva, nei prieš tai minėta Direktyva 2004/18/EB, ir jei objektyviai neįmanoma nustatyti, kuri veiklos rūšis yra pagrindinė tai sutarčiai, sutartis sudaroma remiantis šia direktyva.

III SKYRIUS

Bendrieji principai

10 straipsnis

Sutarčių sudarymo principai

Perkantieji subjektai ūkio subjektams taiko vienodas sąlygas, jų nediskriminuoja ir veikia skaidriai.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

SUTARTIMS TAIKYTINOS TAISYKLĖS

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

11 straipsnis

Ūkio subjektai

1. Kandidatai arba konkurso dalyviai, kurie pagal valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę, įstatymus turi teisę teikti atitinkamą paslaugą, neturi būti pripažįstami netinkamais remiantis vien tuo, kad pagal valstybės narės, kurioje sudaroma sutartis, įstatymus yra reikalaujama, kad jie turi būti fiziniai arba juridiniai asmenys.

Tačiau paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių, taip pat prekių pirkimo sutarčių, į kurias įeina ir paslaugos ir (arba) vietos parinkimo ir įrengimo veiksmai, atveju iš juridinių asmenų gali būti reikalaujama pasiūlyme arba pageidavime dalyvauti nurodyti darbuotojų, atsakingų už atitinkamos sutarties vykdymą, pavardes ir atitinkamas profesines kvalifikacijas.

2. Teikti pasiūlymus arba pasisiūlyti būti kandidatais gali ūkio subjektų grupės. Jei šios grupės nori pateikti pasiūlymą arba pageidavimą dalyvauti konkurse, perkantieji subjektai iš šių grupių neturi reikalauti, kad jos įgytų tam tikrą teisinę formą; tačiau nusprendus sudaryti sutartį su pasirinkta grupe, iš jos gali būti reikalaujama tai padaryti tokia apimtimi, kiek yra būtina sutarčiai tinkamai įvykdyti.

12 straipsnis

Sąlygos, susijusios su susitarimais, sudarytais Pasaulio prekybos organizacijos sistemoje

Perkantiesiems subjektams sudarant sutartis, valstybės narės tarpusavio santykiuose taiko tokias pat palankias sąlygas, kokias jos suteikia trečiųjų šalių ūkio subjektams, įgyvendindamos Susitarimą. Tuo tikslu valstybės narės konsultuojasi Patariamajame viešųjų sutarčių komitete dėl priemonių, kurių reikėtų imtis pagal Susitarimą.

13 straipsnis

Konfidencialumas

1. Teikdami technines specifikacijas suinteresuotiems ūkio subjektams ir vertindami kvalifikaciją, vykdydami ūkio subjektų atranką ir sudarydami sutartis, perkantieji subjektai gali taikyti reikalavimus, kurie apsaugotų jų teikiamos informacijos konfidencialų pobūdį.

2. Nepažeisdamas šios direktyvos nuostatų, visų pirma nuostatų dėl įsipareigojimų, susijusių su sudarytų sutarčių skelbimu ir informacijos teikimu kandidatams bei konkurso dalyviams, išdėstytų 43 ir 49 straipsniuose, ir laikydamasis perkančiajam subjektui taikytinų nacionalinių įstatymų, perkantysis subjektas neturi atskleisti ūkio subjektų jam pateiktos informacijos, kurią jie pažymėjo kaip konfidencialią; tokia informacija apima visų pirma technines ir prekybos paslaptis bei konfidencialiuosius pasiūlymų aspektus.

14 straipsnis

Preliminarieji susitarimai

1. Perkantieji subjektai preliminarųjį susitarimą gali laikyti sutartimi, kuri yra apibrėžta 1 straipsnio 2 dalyje, ir ją sudaryti pagal šią direktyvą.

2. Kai perkantieji subjektai yra sudarę preliminarųjį susitarimą pagal šią direktyvą, jie gali, sudarydami sutartis, pagrįstas tokiu preliminariuoju susitarimu, pasinaudoti 40 straipsnio 3 dalies i punktu.

3. Kai preliminarusis susitarimas nėra sudarytas pagal šią direktyvą, perkantieji subjektai negali pasinaudoti 40 straipsnio 3 dalies i punktu.

4. Perkantieji subjektai negali piktnaudžiauti preliminariuoju susitarimu, siekdami kliudyti, riboti ar iškraipyti konkurenciją.

15 straipsnis

Dinaminės pirkimo sistemos

1. Valstybės narės gali numatyti, kad perkantieji subjektai gali naudoti dinamines pirkimo sistemas.

2. Norėdami taikyti dinaminę pirkimo sistemą, perkantieji subjektai laikosi atviros procedūros taisyklių visuose jos etapuose iki pat sutarčių pagal šią sistemą sudarymo. Visiems konkurso dalyviams, kurie tenkina atrankos kriterijus ir yra pateikę specifikacijas atitinkantį orientacinį pasiūlymą ir galbūt papildomus dokumentus, leidžiama dalyvauti sistemoje; orientaciniai pasiūlymai gali būti patobulinti bet kuriuo metu, svarbu, kad jie ir toliau atitiktų specifikaciją. Siekdami taikyti šią sistemą ir pagal ją sudaryti sutartis, perkantieji subjektai naudojasi tik elektroninėmis priemonėmis pagal 48 straipsnio 2–5 dalis.

3. Norėdami taikyti dinaminę pirkimo sistemą, perkantieji subjektai:

a) paskelbia skelbimą apie pirkimą, aiškiai nurodydami, kad taikoma dinaminė pirkimo sistema;

b) specifikacijoje be kita ko nurodo numatomų pirkimų pobūdį pagal tą sistemą, o taip pat ir visą būtiną informaciją apie pirkimo sistemą, naudojamą elektroninę įrangą, techninio prisijungimo priemones ir specifikacijas;

c) paskelbusios skelbimą ir iki tol, kol sistema nustos galioti, elektroninėmis priemonėmis suteikia nevaržomą, tiesioginį ir visišką priėjimą prie specifikacijos ir bet kurių papildomų dokumentų ir skelbime nurodo interneto adresą, kuriuo su tokiais dokumentais galima susipažinti.

4. Per dinaminės pirkimo sistemos galiojimo laiką perkantieji subjektai visiems ūkio subjektams suteikia galimybę pateikti orientacinį pasiūlymą ir dalyvauti sistemoje šio straipsnio 2 dalyje nurodytomis sąlygomis. Jie užbaigia vertinimą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo orientacinio pasiūlymo pateikimo dienos. Tačiau vertinimo terminą jos gali pratęsti, jei per tą laiką nėra suteiktas kvietimas dalyvauti konkurse.

Perkantieji subjektai šio straipsnio dalies pirmoje pastraipoje minėtam konkurso dalyviui kiek įmanoma anksčiau praneša apie leidimą dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje arba apie jo orientacinio pasiūlymo atmetimą.

5. Kiekvienai konkrečiai sutarčiai turi būti išduotas kvietimas dalyvauti konkurse. Prieš išduodami kvietimą dalyvauti konkurse, perkantieji subjektai skelbia supaprastintą skelbimą apie pirkimą, kviesdami visus suinteresuotus ūkio subjektus pagal šio straipsnio 4 dalį pateikti orientacinį pasiūlymą per nustatytą laiką, kuris negali būti trumpesnis kaip 15 dienų nuo tos dienos, kurią buvo išsiųstas supaprastintas skelbimas. Perkantieji subjektai negali tęsti konkurso, kol jie nėra užbaigę visų per tą laikotarpį gautų orientacinių pasiūlymų vertinimo.

6. Perkantieji subjektai kviečia visus konkurso dalyvius, kuriems leista dalyvauti sistemoje, teikti pasiūlymą kiekvienai konkrečiai sutarčiai, kuri bus sudaryta pagal tą sistemą. Tuo tikslu pasiūlymų pateikimui jie nustato terminą.

Jos sudaro sutartį su konkurso dalyviu, kuris pateikė geriausią pasiūlymą, remdamosi sutarties sudarymo kriterijais, nustatytais skelbime apie pirkimą, kuriame pranešama apie dinaminės pirkimo sistemos nustatymą. Tie kriterijai, prireikus, gali būti tiksliau suformuluoti kvietime, minėtame šios straipsnio dalies pirmoje pastraipoje.

7. Dinaminė pirkimo sistema negali trukti ilgiau kaip ketverius metus, išskyrus išimtinius tinkamai pateisinamus atvejus.

Perkantieji subjektai negali naudoti šios sistemos, siekdami užkirsti kelią konkurencijai, ją riboti ar iškraipyti.

Suinteresuotiems ūkio subjektams arba sistemos šalims negali būti pateiktos jokios mokėtinos sąskaitos.

II SKYRIUS

Ribos ir netaikymo nuostatos

1 skirsnis

Ribos

16 straipsnis

Sutarties ribos

Išskyrus netaikymo nuostatas, numatytas 19–26 straipsniuose arba 30 straipsnyje dėl atitinkamos veiklos vykdymo, ši direktyva taikoma sutartims, kurių numatoma apskaičiuota vertė be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) neviršija šių ribų:

a) 499000 eurų prekių tiekimo ir paslaugų sutartims;

b) 6242000 eurų darbų sutartims.

17 straipsnis

Sutarčių, preliminariųjų susitarimų ir dinaminių pirkimo sistemų numatomos vertės apskaičiavimo metodai

1. Numatoma sutarties vertė apskaičiuojama remiantis visa mokėtina suma be PVM, kurią yra apskaičiavęs perkantysis subjektas. Apskaičiuojant sutarties vertę, atsižvelgiama į visą numatomą sumą, įskaitant visus įmanomus variantus bei bet kokį sutarties atnaujinimą.

Kai perkantysis subjektas numato prizus arba mokėjimus kandidatams ar konkurso dalyviams, jis privalo į juos atsižvelgti apskaičiuodamas numatomą sutarties vertę.

2. Perkantieji subjektai negali netaikyti šios direktyvos, suskaidydamos darbų projektus ar numatomą pirkti tam tikrą prekių ir (arba) paslaugų kiekį arba taikydamos specialius sutarčių numatomos vertės apskaičiavimo metodus.

3. Preliminariųjų susitarimų ir dinaminių pirkimo sistemų atveju atsižvelgiama į didžiausią numatomą visų per visą susitarimo ar sistemos galiojimo laiką numatytų sutarčių vertę be PVM.

4. Taikydami 16 straipsnį, perkantieji subjektai į numatomą darbų sutarties vertę įtraukia tiek darbų kainą, tiek ir visų darbams atlikti reikalingų tiektinų prekių ar paslaugų, kurias jie teikia rangovui, vertę.

5. Prekių ar paslaugų, kurios yra nebūtinos konkrečiai darbų sutarčiai įvykdyti, vertės negalima pridėti prie darbų pirkimo sutarties vertės, jei, tą vertę pridėjus prie darbų pirkimo sutarties vertės, tokių prekių ar paslaugų pirkimas nepatektų į šios direktyvos taikymo sritį.

6. (a) Kai siūlomam darbui ar paslaugų pirkimui tuo pačiu metu gali būti sudarytos sutartys atskiroms darbo ar paslaugų dalims, atsižvelgiama į visą tokių dalių numatomą vertę.

Kai visa dalių vertė yra lygi ar didesnė už 16 straipsnyje nustatytą ribą, ši direktyva taikoma sudarant sutartį kiekvienai daliai.

Tačiau perkantieji subjektai gali atsisakyti tokio taikymo paslaugų dalims, kurių numatoma vertė be PVM yra mažesnė nei 80000 eurų arba darbų dalims, kurių vertė be PVM yra mažesnė nei 1 milijonas eurų, jei bendra minėtų dalių vertė neviršija 20 % visų pirkimo dalių, kaip visumos, bendros vertės.

b) Jei dėl numatomo panašių prekių įsigijimo pasiūlymo sutartys tuo pačiu metu gali būti sudarytos atskiroms dalims, atsižvelgiama, taikant 16 straipsnį, į visą numatomą tokių dalių vertę.

Kai visų dalių bendra vertė yra lygi ar didesnė už 16 straipsnyje nustatytą ribą, ši direktyva taikoma sudarant sutartį kiekvienai daliai.

Tačiau perkantieji subjektai gali atsisakyti tokio taikymo dalims, kurių numatoma vertė be PVM yra mažesnė nei 80000 eurų, jei bendra tokių dalių kaina neviršija 20 % visų pirkimo dalių, kaip visumos, bendros vertės.

7. Prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių, kurios yra sudaromos nuolat dėl savo pobūdžio arba kurios per tam tikrą laiką ketinamos atnaujinti, atveju numatoma sutarties vertė apskaičiuojama remiantis:

a) arba visa faktine tos pat rūšies paskesnių sutarčių, sudarytų per ankstesnį dvylikos mėnesių arba finansinių metų laikotarpį,, jei įmanoma, atitinkamai pakoreguotą, atsižvelgiant į kiekio ar vertės pokyčius, kurie būtų galėję įvykti per 12 mėnesių nuo pradinės sutarties sudarymo;

b) arba visa numatyta paskesnių sutarčių, sudarytų per 12 mėnesių nuo pirmojo pristatymo arba per finansinius metus, jei šie neviršija 12 mėnesių, verte.

8. Sutarties, apimančios prekes ir paslaugas, numatomos vertės apskaičiavimo pagrindas yra visa prekių ir paslaugų vertė, neatsižvelgiant į jų atitinkamas dalis. Apskaičiuojant įtraukiama vietos parinkimo ir įrengimo operacijų vertė.

9. Apskaičiuojant numatomą sutarčių dėl prekių pirkimo išsimokėtinai, lizingo būdu ar dėl prekių nuomos vertę, remiamasi:

a) terminuotų sutarčių atveju, jei sutarties terminas trumpesnis ar lygus 12 mėnesių, visa sutarties laikotarpiui numatoma verte arba, jei sutarties terminas ilgesnis kaip 12 mėnesių, visa verte, įskaitant numatomą likutinę vertę;

b) neterminuotų sutarčių atveju arba jei sutarties termino neįmanoma apibrėžti, mėnesio verte, padauginta iš 48.

10. Apskaičiuojant numatomą sutarties vertę paslaugų sutarčių atveju, kai tai yra tinkama, atsižvelgiama į šias sumas:

a) draudimo paslaugų atveju – į mokėtiną įmoką (premiją) ir kitas atlygio formas;

b) banko ir kitų finansinių paslaugų atveju – į mokesčius už paslaugas, komisinius, palūkanas ir kitokius atlygio būdus;

c) su projektavimo darbais susijusių sutarčių atveju – į mokesčius už paslaugas, mokėtinus komisinius ir kitas atlygio formas.

11. Apskaičiuojant numatomą paslaugų pirkimo sutarties, kurioje nenurodyta visa kaina, vertę, remiamasi:

a) terminuotų sutarčių atveju, jei tas terminas yra trumpesnis arba lygus 48 mėnesiams: visa verte per visą sutarties galiojimo laiką;

b) neterminuotų sutarčių atveju arba kai sutarties galiojimo laikas ilgesnis kaip 48 mėnesiai: mėnesio verte, padauginta iš 48.

2 skirsnis

Sutartys ir koncesijos bei sutartys, kurioms taikomos specialios sąlygos

1 POSKIRSNIS

18 straipsnis

Darbų ir paslaugų koncesijos

Ši direktyva netaikoma darbų ir paslaugų koncesijoms, kurias suteikia perkantieji subjektai, vykdantys vieną ar kelias 3–7 straipsniuose nurodytas veiklos rūšis, kai tos koncesijos suteikiamos tokioms veiklos rūšims vykdyti.

2 POSKIRSNIS

Visiems perkantiesiems subjektams ir visų rūšių sutartims taikomos išimtys

19 straipsnis

Perpardavimo arba nuomos tretiesiems asmenims tikslais sudaromos sutartys

1. Ši direktyva netaikoma sutartims, sudaromoms perpardavimo arba nuomos tretiesiems asmenims tikslais, su sąlyga, kad perkantieji subjektai neturi specialiosios arba išimtinės teisės parduoti arba nuomoti tokių sutarčių objekto, o kiti subjektai gali jį laisvai parduoti arba nuomoti tokiomis pat sąlygomis, kaip ir perkantysis subjektas.

2. Perkantieji subjektai Komisijos prašymu jai praneša apie visas produktų ar veiklų kategorijas, kurioms, jų nuomone, taikoma 1 dalyje numatyta išimtis. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Komisija informacijos tikslais reguliariai gali skelbti prekių ir veiklos rūšių kategorijų, kurioms, jos nuomone, taikoma ši išimtis, sąrašus. Tai darydama, Komisija atsižvelgia į visus jautrius komercinius aspektus, kuriuos, perduodami informaciją, gali nurodyti perkantieji subjektai.

20 straipsnis

Sutartys, sudaromos veiklai, kuriai netaikoma ši direktyva, vykdyti arba veiklai, kuriai taikoma ši direktyva, vykdyti trečiojoje šalyje

1. Ši direktyva netaikoma sutartims, kurias perkantieji subjektai sudaro kitokiais tikslais, o ne savo veiklų, apibūdintų 3–7 straipsnyje, vykdymui arba tokių veiklų vykdymui trečiojoje šalyje sąlygomis, nesusijusiomis su fiziniu tinklo ar geografinės teritorijos panaudojimu Bendrijoje.

2. Perkantieji subjektai Komisijos prašymu jai praneša apie bet kokias veiklas, kurioms, jų manymu, taikoma išimtis remiantis 1-ąja dalimi. Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje informacijos tikslais gali reguliariai skelbti veiklų kategorijų, kurioms, jos nuomone, taikoma ši išimtis, sąrašus. Tai darydama, Komisija atsižvelgia į visus jautrius komercinius aspektus, kuriuos, perduodami informaciją, gali nurodyti perkantieji subjektai.

21 straipsnis

Slaptos arba specialių saugumo priemonių reikalaujančios sutartys

Ši direktyva netaikoma sutartims, kai valstybė narė paskelbia jas slaptomis, kai jų vykdymui pagal atitinkamos valstybės narės galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus privaloma imtis specialių saugumo priemonių arba kai to reikalauja pagrindinių tos valstybės narės saugumo interesų apsauga.

22 straipsnis

Sutartys, sudarytos pagal tarptautines taisykles

Ši direktyva netaikoma sutartims, kurias reglamentuoja skirtingos procedūrinės taisyklės ir kurios yra sudaromos:

a) pagal tarptautinį susitarimą, sudarytą, vadovaujantis Sutartimi, tarp valstybės narės ir vienos ar kelių trečiųjų šalių dėl prekių, darbų, paslaugų pirkimo arba projektų konkursų, skirtų bendram jį pasirašiusių valstybių projekto įgyvendinimui ar naudojimui; apie visus susitarimus pranešama Komisijai, kuri gali konsultuotis su Patariamuoju viešųjų sutarčių komitetu, minėtu 68 straipsnyje;

b) pagal sudarytą tarptautinį susitarimą dėl karinių dalinių dislokavimo ir susijusį su valstybės narės ar trečiosios šalies įmonėmis;

c) pagal tam tikrą tarptautinės organizacijos procedūrą.

23 straipsnis

Sutartys, sudarytos su susijusia įmone, bendra įmone arba perkančiuoju subjektu, kuris yra bendros įmonės dalis

1. Šiame straipsnyje "susijusi įmonė" – tai įmonė, kurios metinė finansinė atskaitomybė yra konsoliduota su perkančiojo subjekto metine finansine atskaitomybe pagal 1983 m. birželio 13 d. Septintąją Tarybos direktyvą 83/349/EEB, pagrįstą Sutarties 44 straipsnio 2 dalies (g) punktu dėl konsoliduotos finansinės atskaitomybės [27] [28], arba tuo atveju, jei perkantiesiems subjektams minėtoji direktyva netaikoma, bet kuri įmonė, kuriai perkantysis subjektas gali turėti tiesioginės ar netiesioginės lemiamos įtakos, kaip apibrėžta šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalies (b) punkte, arba įmonė, kuri gali daryti lemiamą įtaką perkančiajam subjektui, arba kuriai, kartu su perkančiuoju subjektu, lemiamą įtaką gali daryti kita įmonė dėl turimos nuosavybės, finansinio dalyvavimo ar ją reglamentuojančių taisyklių.

2. Jei šio straipsnio 3 dalyje nurodytos sąlygos yra tenkinamos, ši direktyva netaikoma sutartims, kurias sudaro:

a) Perkantysis subjektas su susijusia įmone, arba

b) bendra įmonė, susidedanti išimtinai tik iš perkančiųjų subjektų, siekianti vykdyti veiklas, apibrėžtas 3–7 straipsniuose su įmone, kuri yra susijusi su vienu iš šių perkančiųjų subjektų.

3. Šio straipsnio 2 dalis taikoma:

a) paslaugų pirkimo sutartims, jei bent 80 % susijusios įmonės vidutinės paslaugų teikimo apyvartos per ankstesniuosius trejus metus sudarė tokių paslaugų teikimas įmonėms, su kuriomis ji yra susijusi;

b) prekių pirkimo sutartims, jei bent 80 % susijusios įmonės vidutinės prekių tiekimo apyvartos per ankstesniuosius trejus metus sudarė tokių prekių tiekimas įmonėms, su kuriomis ji yra susijusi;

c) darbų pirkimo sutartims, jei bent 80 % susijusios įmonės vidutinės darbų apyvartos per ankstesniuosius trejus metus sudarė tokių darbų atlikimas įmonėms, su kuriomis ji yra susijusi.

Kai dėl susijusios įmonės įsteigimo datos ar datos, kurią ji pradėjo veiklą, apyvartos duomenų per ankstesniuosius trejus metus nėra, tokiai įmonei pakanka įrodyti, kad (a), (b) ir (c) punktuose minėta apyvarta yra tikėtina, visų pirma atsižvelgiant į verslo planus.

Kai ne viena, o kelios su perkančiuoju subjektu susijusios įmonės teikia tas pačias ar panašias paslaugas, tiekia prekes ar darbus, nurodyti procentiniai dydžiai apskaičiuojami, atsižvelgiant į visą apyvartą, kurią sudaro atitinkamai tų susijusių įmonių paslaugų teikimas, prekių ir darbų tiekimas.

4. Ši direktyva netaikoma sutartims, kurias sudaro:

a) bendra įmonė, susidedanti išimtinai tik iš kelių perkančiųjų subjektų, siekianti vykdyti veiklas, apibrėžtas 3–7 straipsniuose, su viena iš tokių perkančiųjų subjektų, arba

b) perkantysis subjektas su bendra įmone, kurios dalimi jis pats yra, jei bendra įmonė yra įsteigta atitinkamai veiklai vykdyti bent trejus metus ir jos steigimo dokumentuose nurodyta, kad perkantieji subjektai, kurie tą įmonę sudaro, bus jos dalimi bent jau tokios pat trukmės laikotarpiu.

5. Perkantieji subjektai Komisijos prašymu jai praneša šią informaciją apie šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalių taikymą:

a) atitinkamų įmonių ar bendrų įmonių pavadinimus;

b) atitinkamų sutarčių pobūdį ir vertę;

c) Komisijos nuomone, būtinus įrodymus, kad įmonės ar bendros įmonės, su kuria yra sudarytos sutartys, santykis su perkančiuoju subjektu atitinka šio straipsnio reikalavimus.

3 POSKIRSNIS

Visiems perkantiesiems subjektams, tačiau tik paslaugų pirkimo sutartims taikomos išimtys

24 straipsnis

Sutartys dėl tam tikrų paslaugų, kurios neįeina į šios direktyvos taikymo sritį

Ši direktyva netaikoma paslaugų pirkimo sutartims:

a) dėl žemės, esamų pastatų arba kito nekilnojamojo turto arba teisių į juos įsigijimo ar nuomos bet kokiomis finansinėmis priemonėmis; vis dėlto ši direktyva yra taikoma finansinių paslaugų sutartims, bet kuria forma sudaromoms tuo pačiu metu, prieš arba po įsigijimo bei nuomos sutarčių sudarymo;

b) dėl arbitražo ar sutaikinimo paslaugų;

c) dėl finansinių paslaugų, susijusių su vertybinių popierių ar kitų finansinių priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar perleidimu, visų pirma sandoriams, kurias perkantieji subjektai sudaro siekdami didinti lėšas ar kapitalą;

d) darbo sutartims;

e) sutartims dėl mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugų, išskyrus paslaugas, kurių nauda atitenka išimtinai perkančiajam subjektui jo paties naudojimui savo reikalams, su sąlyga, kad už suteiktą paslaugą visiškai atlygina perkantysis subjektas.

25 straipsnis

Paslaugų sutartys, sudarytos remiantis išimtine teise

Ši direktyva netaikoma paslaugų sutartims, sudarytoms su subjektu, kuris pats yra perkančioji institucija, atitinkanti 2 straipsnio 1 dalies a punkte pateiktą apibrėžimą, arba su perkančiųjų subjektų asociacija remiantis išimtine teise, joms suteikta remiantis paskelbto įstatymo ar kito teisės akto nuostata, neprieštaraujančia Sutarčiai.

4 POSKIRSNIS

Tik tam tikriems perkantiesiems subjektams taikomos išimtys

26 straipsnis

Tam tikrų perkančiųjų subjektų sudarytos sutartys vandens pirkimui ir energijos ar kuro rūšių, skirtų energijos gamybai, tiekimui

Ši direktyva netaikoma:

a) sutartims dėl vandens pirkimo, jei jas sudaro perkantieji subjektai, vykdantys vieną ar abi veiklos rūšis, nurodytas 4 straipsnio 1 dalyje;

b) sutartims energijos tiekimui arba kuro rūšių, skirtų energijos gamybai, tiekimui, jei jas sudaro perkantieji subjektai, vykdantys veiklą, nurodytą 3 straipsnio 1 ir 3 dalyse arba 7 straipsnio (a) punkte.

5 POSKIRSNIS

Sutartys, kurioms taikomos specialios priemonės, nuostatos dėl centrinių pirkimų įstaigų ir bendroji procedūra tiesioginės konkurencijos atveju

27 straipsnis

Sutartys, kurioms taikomos specialios priemonės

Nepažeisdamos 30 straipsnio, Nyderlandų Karalystė, Jungtinė Karalystė, Austrijos Respublika ir Vokietijos Federacinė Respublika užtikrina leidimų sąlygų pagalba ar kitomis atitinkamomis priemonėmis, kad bet kuris subjektas, veikiantis Sprendimuose 93/676/EEB, 97/367/EEB, 2002/205/EB ir 2004/73/EB nurodytuose sektoriuose:

a) sudarydamas prekių, darbų ir paslaugų pirkimo sutartis, laikytųsi nediskriminavimo ir konkurencingo pirkimo principų, visų pirma ūkio subjektams teikiamos informacijos apie savo pirkimų ketinimus, atžvilgiu;

b) Komisijai perduotų informaciją, laikydamasis sąlygų, nustatytų Komisijos sprendime 93/327/EEB, nustatančiame sąlygas, kuriomis užsakovai, eksploatuojantys geografines vietoves naftos, dujų, anglių ar kito kietojo kuro žvalgymui ar gavybai, turi pateikti Komisijai informaciją, susijusią su jų sudarytomis sutartimis [29].

28 straipsnis

Rezervuotos sutartys

Valstybės narės gali pasilikti sau teisę dalyvauti sutarčių sudarymo su globojamomis darbo grupėmis procedūrose ar numatyti, kad tokios sutartys gali būti vykdomos pagal globojamas užimtumo programas, kuriose dauguma susijusių darbuotojų yra asmenys su negalia, kurie dėl savo negalios pobūdžio ar rimtumo negali dirbti įprastomis sąlygomis.

Skelbime, kuriame kviečiama dalyvauti konkurse, turi būti nuoroda į šį straipsnį.

29 straipsnis

Centrinių pirkimų įstaigų sudarytos sutartys ir preliminarūs susitarimai

1. Valstybės narės gali nustatyti, kad perkantieji subjektai gali pirkti darbus, prekes ir (arba) paslaugas iš centrinės pirkimų įstaigos arba per ją.

2. Laikoma, kad perkantieji subjektai, kurie perka darbus, prekes ir (arba) paslaugas iš centrinės pirkimų įstaigos arba per ją 1 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais, yra įvykdžiusios šios direktyvos reikalavimus tiek, kiek centrinė pirkimų įstaiga yra įvykdžiusi minėtos direktyvos reikalavimus arba, kur tai yra tinkama, Direktyvos 2004/18/EB reikalavimus.

30 straipsnis

Nustatymo, ar konkrečią veiklą tiesiogiai veikia konkurencija, procedūra

1. Sutartims, skirtoms suteikti galimybę pradėti vykdyti 3–7 straipsniuose minėtą veiklą, ši direktyva netaikoma, jei valstybėje narėje, kurioje ji yra vykdoma, tokią veiklą tiesiogiai veikia konkurencija rinkose, į kurias patekti nėra jokių apribojimų.

2. Taikant šio straipsnio 1 dalį, sprendžiama, ar veiklą tiesiogiai veikia konkurencija, remiantis kriterijais, kurie atitinka Sutarties nuostatas dėl konkurencijos, tokiais kaip atitinkamų prekių ir paslaugų savybės, alternatyvių prekių ar paslaugų buvimas, kainos ir faktiškas ar galimas daugiau kaip vieno atitinkamų prekių ar paslaugų teikėjo buvimas.

3. Taikant šio straipsnio 1 dalį, laikoma, kad patekti į rinką nėra apribojimų, jei valstybė narė yra įgyvendinusi ir taiko Bendrijos teisės aktų nuostatas, nurodytas XI priede.

Jei, remiantis šios straipsnio dalies pirma pastraipa, negalima daryti prielaidos, kad į rinką galima patekti nevaržomai, turi būti įrodyta, kad į atitinkamą rinką galima laisvai patekti tiek de facto, tiek de jure.

4. Kai valstybė narė mano, kad vadovaujantis šio straipsnio 2 ir 3 dalimis, šio straipsnio 1 dalis turi būti taikoma konkrečiai veiklai, ji Komisijai praneša apie tai ir pateikia visus svarbius faktus, visų pirma informuoja apie bet kokį įstatymą, kitą teisės aktą ar susitarimą dėl 1 dalyje nurodytų sąlygų laikymosi, prireikus pateikdama nepriklausomos nacionalinės institucijos, kuri yra kompetentinga atitinkamos veiklos atžvilgiu, poziciją.

Sutartims, skirtoms suteikti galimybę pradėti vykdyti atitinkamą veiklą, ši direktyva nebetaikoma, jei Komisija:

- priima sprendimą, nustatantį, kad 1 dalis taikytina pagal 6 dalį per šioje dalyje numatytą laikotarpį, arba

- nepriima sprendimo dėl tokio taikymo per tą laikotarpį.

Tačiau, kai remiantis šio straipsnio 3 dalies pirma pastraipa, daroma prielaida, kad į atitinkamą rinką galima patekti laisvai, ir kai atitinkamos veiklos klausimais kompetentinga nepriklausoma nacionalinė institucija nustato, kad yra taikytina šio straipsnio 1 dalis, sutartims, skirtoms suteikti galimybę pradėti vykdyti atitinkamą veiklą, ši direktyva nebetaikoma, jei Komisija, priimdama sprendimą pagal 6 dalį per šioje dalyje numatytą laikotarpį, nėra nustačiusi, kad 1 dalis nėra taikoma.

5. Kai atitinkamos valstybės narės teisės aktai tai numato, perkantieji subjektai gali prašyti Komisijos nustatyti sprendimo, priimto pagal 6 dalį, pagalba, ar 1 dalis yra taikoma konkrečiai veiklai. Tokiu atveju Komisija nedelsdama informuoja atitinkamą valstybę narę.

Toji valstybė narė, atsižvelgdama į šio straipsnio 2 ir 3 dalis, Komisijai praneša visus svarbius faktus, visų pirma apie bet kokį įstatymą ar kitą teisės aktą ar susitarimą dėl 1 dalyje nurodytų sąlygų laikymosi, prireikus kartu su nepriklausomos nacionalinės institucijos, kuri yra kompetentinga atitinkamos veiklos atžvilgiu, pozicija.

Komisija taip pat gali pradėti sprendimo, nustatančio 1 dalies taikomumą konkrečiai veiklai, priėmimo procedūrą savo iniciatyva. Tokiu atveju Komisija nedelsdama informuoja atitinkamą valstybę narę.

Jei iki 6 dalyje nustatyto laikotarpio pabaigos Komisija nepriima sprendimo dėl 1 dalies taikytinumo konkrečiai veiklai, laikoma, kad 1 dalis yra taikytina.

6. Sprendimui pagal šį straipsnį priimti 68 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisijai skiriamas trijų mėnesių laikotarpis, skaičiuojant nuo pirmos darbo dienos po to, kai ji gauna pranešimą arba prašymą. Tačiau šį laikotarpį galima pratęsti vieną kartą ne ilgiau kaip trims mėnesiams pateisinamais atvejais, visų pirma dėl to, kad pranešime arba prašyme, arba prie jų pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra neišsami arba netiksli, arba dėl to, kad iš esmės pasikeičia pranešti faktai. Šį laikotarpį galima pratęsti ne daugiau kaip vieną mėnesį, kai konkrečios veiklos klausimais kompetentinga nepriklausoma nacionalinė institucija nustato, kad 1 dalis yra taikytina 4 dalies trečiojoje pastraipoje numatytais atvejais.

Kai konkrečioje valstybėje narėje tam tikrai veiklai jau yra taikoma procedūra vadovaujantis šiuo straipsniu, tolesni prašymai dėl tos pačios veiklos toje pačioje valstybėje narėje dar nepasibaigus pirmojo prašymo laikotarpiui nelaikomi naujomis procedūromis ir sprendžiami pirmojo prašymo kontekste.

Komisija priima išsamias taisykles dėl 4, 5 ir 6 dalių taikymo 68 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Šiose taisyklėse privaloma nustatyti:

a) kad Oficialiajame leidinyje informacijos tikslais turi būti paskelbta data, kurią prasideda pirmojoje pastraipoje nurodytas trijų mėnesių laikotarpis, o tais atvejais, kai jis pratęsiamas, - pratęsimo data ir laikotarpis, kuriam pratęsiama;

b) kad turi būti paskelbta, ar 1 dalies taikymas sprendžiamas pagal 4 dalies antrą arba trečią pastraipą ar pagal 5 dalies ketvirtą pastraipą; ir

c) tvarką, kuria vadovaujantis yra siunčiamos atitinkamos veiklos klausimais kompetentingos nepriklausomos nacionalinės institucijos pozicijos dėlklausimų, susijusių su 1 ir 2 dalimis.

III SKYRIUS

Paslaugų pirkimo sutartims taikomos taisyklės

31 straipsnis

XVII A priede išvardytos paslaugų pirkimo sutartys

Sutartys, kurių objektas – XVII A priede išvardytos paslaugos, sudaromos pagal 34–59 straipsnius.

32 straipsnis

XVII B priede išvardytos paslaugų pirkimo sutartys

Sutartims, kurių objektas – XVII B priede išvardytos paslaugos, taikomi išskirtinai 34 ir 43 straipsnių reikalavimai.

33 straipsnis

Mišriosios paslaugų pirkimo sutartys, apimančios XVII A priede ir XVII B priede išvardytas paslaugas

Sutartys, kurių objektas yra tiek XVI A, tiek XVI B prieduose išvardytos paslaugos, sudaromos pagal 34–59 straipsnius, jeigu XVI A priede išvardytų paslaugų vertė yra didesnė už XVI B priede išvardytų paslaugų vertę. Kitais atvejaissutartys sudaromos pagal 34 ir 43 straipsnius.

IV SKYRIUS

Specialios specifikacijas ir pirkimo dokumentus reglamentuojančios taisyklės

34 straipsnis

Techninės specifikacijos

1. Techninės specifikacijos, apibrėžtos XXI priedo 1 punkte, nurodomos pirkimo dokumentacijoje, tokioje kaip skelbimai apie pirkimą, pirkimo dokumentai ar papildomi dokumentai. Visais įmanomais atvejais šios techninės specifikacijos turėtų būti apibrėžtos taip, kad jose būtų atsižvelgta į žmonių su negalia kriterijus arba į visiems naudotojams tinkamą projektą.

2. Techninės specifikacijos turi suteikti vienodas sąlygas visiems konkurso dalyviams, jos neturi sukurti nepateisinamų kliūčių viešųjų pirkimų atvėrimui konkurencijai.

3. Nepažeidžiant teisine prasme privalomų nacionalinių techninių taisyklių, tiek, kiek jos neprieštarauja Bendrijos teisei, techninės specifikacijos formuluojamos:

a) remiantis techninėmis specifikacijomis, apibrėžtomis XXI priede ir, pirmumo tvarka, nacionaliniais standartais, perkeliančiais Europos standartus, Europos techniniais liudijimais, bendromis techninėmis specifikacijomis, tarptautiniais standartais, kitomis Europos standartizacijos institucijų nustatytomis techninių normatyvų sistemomis arba, jei tokių nėra, nacionaliniais standartais, nacionaliniais techniniais liudijimais arba nacionalinėmis techninėmis specifikacijomis, susijusiomis su darbų projektavimu, apskaičiavimu ir vykdymu bei produktų naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiu "arba lygiavertis";

b) arba rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų išraiška; pastarieji gali apimti aplinkosaugines charakteristikas. Tačiau tokie parametrai privalo būti pakankamai tikslūs, kad konkurso dalyviai galėtų nustatyti sutarties objektą, o perkantieji subjektai galėtų sudaryti sutartį;

c) arba rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų, minėtų b) punkte, išraiška, ir remiantis a) punkte minėtomis specifikacijomis kaip priemone daryti prielaidą, kad tokių atlikimo ir funkcinių reikalavimų yra laikomasi;

d) arba remiantis a) punkte minėtomis tam tikrų duomenų specifikacijomis ir remiantis rezultatų apibūdinimo ar funkciniais reikalavimais, minėtais 9 b) punkte kitiems duomenims.

4. Kai perkantysis subjektas pasinaudoja galimybe remtis šio straipsnio 3 dalies a) punkte nurodytomis specifikacijomis, jis negali atmesti pasiūlymo tuo pagrindu, kad siūlomi produktai ir paslaugos neatitinka specifikacijų, kuriomis jis remiasi, jei konkurso dalyvis bet kokiomis tinkamomis priemonėmis savo pasiūlyme įrodo, kad jo siūlomi sprendimai lygiaverčiu būdu tenkina techninėse specifikacijose apibrėžtus reikalavimus, ir tokį įrodymą perkantysis subjektas laiko pakankamu.

Tinkamos priemonės gali būti techninė gamintojo pateikta dokumentacija arba pripažintos įstaigos bandymo ataskaita.

5. Kai perkantysis subjektas naudojasi šio straipsnio 3 dalyje numatyta galimybe nustatyti rezultatų apibūdinimo ar funkcinius reikalavimus, jis negali atmesti konkurso pasiūlymo produktams, paslaugoms ar darbams, kuris atitinka nacionalinį standartą, perkeliantį Europos standartą, Europos techninį liudijimą, bendrą techninę specifikaciją, tarptautinį standartą arba Europos standartizacijos institucijos nustatytą techninių normatyvų sistemą, jei šiose specifikacijose yra nurodyti rezultatų apibūdinimo ir funkciniai reikalavimai, kuriuos ji pati yra nustačiusi.

Konkurso dalyvis savo pasiūlyme bet kuriomis tinkamomis priemonėmis pateikia perkantįjį subjektą tenkinančius įrodymus, kad atitinkantys standartą produktas, paslauga ar darbai atitinka perkančiojo subjekto nustatytus rezultatų apibūdinimo ar funkcinius reikalavimus.

Tinkamos priemonės gali būti techninė gamintojo pateikta dokumentacija arba pripažintos įstaigos bandymo ataskaita.

6. Kai perkantieji subjektai nustato aplinkosaugines charakteristikas, nurodydami šio straipsnio 3 dalies (b) punkte minėtus rezultatų apibūdinimo ar funkcinius reikalavimus, jie gali naudoti išsamias specifikacijas arba prireikus jų dalis, apibrėžtas Europos ar (daugia-)nacionalinių ekologinių ženklų arba bet kokių kitų ekologinių ženklų, jei:

- tos specifikacijos yra tinkamos prekių ar paslaugų, kurios yra sutarties objektas, ypatybėms apibrėžti,

- ženklo reikalavimai yra parengti remiantis moksline informacija,

- ekologiniai ženklai yra patvirtinti naudojant tokią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi suinteresuoti asmenys, pavyzdžiui, valstybės įstaigos, vartotojai, gamintojai, platintojai ir aplinkos apsaugos organizacijos, ir

- jos yra prieinamos visoms suinteresuotoms šalims.

Perkantieji subjektai gali nurodyti, jog daroma prielaida, kad produktai ir paslaugos, pažymėti ekologiniais ženklais atitinka technines specifikacijas, nustatytas pirkimo dokumentuose; jie privalo priimti bet kurias kitas tinkamas įrodinėjimo priemones, tokias kaip techninė gamintojo dokumentacija arba pripažintos įstaigos bandymo ataskaita.

7. Šiame straipsnyje "pripažintos įstaigos" – tai bandymų ir kalibravimo laboratorijos ir sertifikavimo bei patikros įstaigos, kurios atitinka taikytinus Europos standartus.

Perkantieji subjektai privalo pripažinti kitose valstybėse narėse įsteigtų pripažintų įstaigų sertifikatus.

8. Jei sutarties objektas to nepateisina, techninėse specifikacijose negalima nurodyti konkretaus modelio ar tiekimo šaltinio, konkretaus gamybos proceso ar prekių ženklų, patentų, rūšių ar konkrečios kilmės šalies ar gamybos taip, kad tokiu būdu tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankios sąlygos arba jie būtų pašalinami. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai sutarties objekto yra neįmanoma pakankamai tiksliai ir aiškiai apibūdinti pagal šio straipsnio 3 ir 4 dalis; toks nurodymas pateikiamas su žodžiu "arba lygiavertis".

35 straipsnis

Techninių specifikacijų pateikimas

1. Pasirašyti sutartį suinteresuotų ūkio subjektų prašymu perkantieji subjektai pateikia technines specifikacijas, kurias jos reguliariai nurodo savo prekių, darbų ar paslaugų pirkimo sutartyse, arba technines specifikacijas, kurias jos ketina taikyti sutartims, kurioms taikomi reguliarūs orientaciniai skelbimai, apibrėžti 41 straipsnio 1 dalyje.

2. Kai techninės specifikacijos remiasi suinteresuotiems ūkio subjektams prieinamais dokumentais, pakanka pateikti nuorodą į tokius dokumentus.

36 straipsnis

Alternatyvūs pasiūlymai

1. Kai sutarties sudarymo kriterijus yra ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, perkantieji subjektai gali atsižvelgti į alternatyvius pasiūlymus, kuriuos pateikia konkurso dalyvis ir kurie atitinka būtiniausius perkančiųjų subjektų nurodytus reikalavimus.

Specifikacijose perkantieji subjektai nurodo, ar jie leidžia pateikti alternatyvius pasiūlymus ir, jei leidžia, taip pat būtiniausius reikalavimus, kuriuos tokie alternatyvūs pasiūlymai turi tenkinti, ir bet kuriuos konkrečius jų pateikimo reikalavimus.

2. Sudarydami prekių ar paslaugų pirkimo sutartis, perkantieji subjektai, kurie pagal šio straipsnio 1 dalį leidžia pateikti alternatyvius pasiūlymus, negali atmesti alternatyvaus pasiūlymo vien tik tuo pagrindu, kad, jei jis būtų pasirinktas, vietoj prekių pirkimo sutarties būtų sudaroma paslaugų pirkimo sutartis arba vietoj paslaugų pirkimo sutarties būtų sudaroma prekių pirkimo sutartis.

37 straipsnis

Subranga

Sutarties dokumentuose perkantysis subjektas gali paprašyti arba valstybė narė gali reikalauti, kad šis paprašytų konkurso dalyvio savo pasiūlyme nurodyti bet kurią sutarties dalį, kurią jis ketina subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims, ir įvardyti visus siūlomus subrangovus. Toks nurodymas neturi apriboti pagrindinio ūkio subjekto atsakomybės.

38 straipsnis

Sutarčių įvykdymo sąlygos

Perkantieji subjektai gali nustatyti specialias su sutarties įvykdymu susijusias sąlygas, jei jos atitinka Bendrijos teisės aktus ir yra nurodytos kvietime dalyvauti konkurse arba specifikacijose. Sutarties įvykdymo sąlygos visų pirma gali būti susijusios su socialinėmis ir aplinkos apsaugos reikmėmis.

39 straipsnis

Prievolės, susijusios su mokesčiais, aplinkos apsauga, darbo saugos nuostatomis ir darbo sąlygomis

1. Perkantysis subjektas gali pats arba įpareigotas valstybės narėspirkimo dokumentuose nurodyti įstaigą ar įstaigas, iš kurių kandidatas ar konkurso dalyvis gali gauti atitinkamą informaciją apie prievoles, susijusias su mokesčiais, aplinkos apsauga, darbo saugos nuostatomis ir darbo sąlygomis, kurios galioja valstybėje narėje, regione ar vietovėje, kurioje turi būti teikiamos paslaugos, ir kurios taikomos darbams, vykdomiems vietoje, arba paslaugoms, teikiamoms sutarties vykdymo metu.

2. Perkantysis subjektas, kuris pateikia šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, paprašo konkurso dėl sutarties sudarymo dalyvių arba kandidatų nurodyti, kad jie, rengdami savo pasiūlymą, atsižvelgė į darbo saugos nuostatas ir darbo sąlygas, galiojančias ten, kur turi būti teikiama paslauga.

Pirmoji pastraipa neturi riboti 57 straipsnio taikymo.

V SKYRIUS

Procedūros

40 straipsnis

Atvirų, ribotų ir derybų procedūrų taikymas

1. Sudarydami prekių, darbų ar paslaugų pirkimo sutartis, perkantieji subjektai taiko procedūras, suderintas su šios direktyvos tikslais.

2. Perkantieji subjektai gali pasirinkti bet kurią procedūrą, aprašytą 1 straipsnio 9 dalies (a), (b) ar (c) punktuose, jei, atsižvelgiant į šio straipsnio 3 dalį, kvietimas dalyvauti konkurse buvo paskelbtas pagal 42 straipsnį.

3. Perkantieji subjektai gali taikyti procedūrą be išankstinio kvietimo dalyvauti konkurse šiais atvejais:

a) kai atsiliepiant į anksčiau paskelbtą kvietimą dalyvauti konkurse nebuvo gauta pasiūlymų ar tinkamų pasiūlymų ir nebuvo pateikta paraiškų, esant sąlygai, kad pradinės sutarties sąlygos nėra iš esmės pakeistos;

b) kai sutartis sudaroma išimtinai mokslinių tyrimų, eksperimentų, studijų ar plėtros, o ne pelno užtikrinimo ar mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos sąnaudų susigrąžinimo tikslais, ir jei tokios sutarties sudarymas nepažeidžia vėlesnių sutarčių konkurencingo sudarymo, kuriomis visų pirma siekiama būtent tokių tikslų;

c) kai dėl techninių ar meninio pobūdžio priežasčių arba dėl priežasčių, susijusių su išimtinių teisių apsauga, sutartį gali įvykdyti tik konkretus ūkio subjektas;

d) tiek, kiek yra griežtai būtina dėl ypatingos skubos, atsiradusios dėl įvykių, kurių perkantieji subjektai negalėjo numatyti, neįmanoma laikytis terminų, nustatytų atviroms, ribotoms ir derybų procedūroms iš anksto kviečiant dalyvauti konkurse;

e) prekių pirkimo sutarčių atveju, kai sutartis yra sudaroma su pirminiu tiekėju dėl papildomų prekių, skirtų iš dalies pakeisti įprastines prekes ar įrenginius arba padidinti esamus prekių kiekius ar įrenginius, tiekimo, kai pakeitus tiekėją, perkančiajam subjektui reikėtų įsigyti medžiagas, turinčias skirtingas technines charakteristikas, ir dėl to atsirastų nesuderinamumas arba pernelyg dideli techniniai eksploatacijos ir priežiūros sunkumai;

f) kai sutartys sudaromos papildomiems darbams ar paslaugoms, kurie nebuvo įtraukti į atrinktą pradinį projektą arba į pradinę sudarytą sutartį, bet kurie dėl nenumatytų aplinkybių tapo būtini sutarties vykdymui, su sąlyga, kad projektas patvirtinamas ar sutartis yra sudaroma su rangovu arba paslaugų teikėju, vykdančiu pradinę sutartį:

- kai tokie papildomi darbai ar paslaugos negali būti techniškai arba ekonomiškai atskirti nuo pradinės sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkantiesiems subjektams, arba

- kai tokie papildomi darbai ar paslaugos, nors jos ir gali būti atskirtos nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingos sutarties vėlesniuose etapuose;

g) kai, darbų pirkimo sutarčių atveju, sudaromos sutartys naujiems darbams, kuriose numatomas panašių darbų, pavestų rangovui, su kuriuo tie patys perkantieji subjektai sudarė ankstesniąją sutartį, pakartojimas, su sąlyga, kad tokie darbai atitinka pagrindinį projektą, kurio vykdymui, paskelbus konkursą, buvo sudaryta pradinė sutartis; kai tik pirmajam projektui yra paskelbiamas konkursas, paskelbiama, kad gali būti taikoma ši procedūra, ir perkantieji subjektai, taikydami 16 ir 17 straipsnių nuostatas, atsižvelgia į bendrą numatomą vėlesnių darbų kainą;

h) kai prekės kotiruojamos ir perkamos prekių rinkoje;

i) kai sutartys sudaromos remiantis preliminariuoju susitarimu, jei yra tenkinama 14 straipsnio 2 dalyje nurodyta sąlyga;

j) kai pirkimai yra vykdomi skelbiamų derybų būdu tuo atveju, kai yra įmanoma pirkti prekes, pasinaudojant ypatingai palankia galimybe, egzistuojančia labai trumpą laiką, ir kuriai esant prekes galima įsigyti daug žemesne nei įprasta rinkos kaina;

k) kai sudaromos sutartys prekių pirkimui ypač palankiomis sąlygomis iš tiekėjo, kuris galutinai likviduoja savo verslą, arba iš administratoriaus ar likvidatoriaus bankroto atveju, esant susitarimui su kreditoriais arba taikant kurią nors panašią procedūrą pagal nacionalinius įstatymus ar kitus teisės aktus;

l) kai atitinkama paslaugų pirkimo sutartis yra dalis po projekto konkurso organizuojamų veiksmų pagal šios direktyvos nuostatas ir kuri, vadovaujantis atitinkamomis taisyklėmis, turi būti sudaryta su to konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų; antruoju atveju visi laimėtojai kviečiami dalyvauti darybose.

VI SKYRIUS

Skelbimo ir skaidrumo taisyklės

1 skirsnis

Skelbimų publikavimas

41 straipsnis

Reguliarūs orientaciniai skelbimai ir skelbimai apie kvalifikacijos vertinimo sistemos buvimą

1. Perkantieji subjektai bent kartą per metus Komisijos skelbiamų reguliarių orientacinių skelbimų, minėtų XV A priede, arba savo pačių "pirkėjo profilyje", kaip aprašyta XX priedo 2 dalies b punkte, "publikuojamų skelbimų pagalba, informuoja apie:"

a) prekių pirkimo sutarčių atveju: numatomą bendrą sutarčių arba preliminariųjų susitarimų, kuriuos jos numato sudaryti per ateinančius 12 mėnesių, vertę pagal produktų panaudojimo sritis, kai visa numatoma vertė, atsižvelgiant į 16 ir 17 straipsnių nuostatas, yra lygi ar didesnė kaip 750000 eurų.

Produktų panaudojimo sritis nustato perkantieji subjektai, remdamiesi CPV nomenklatūra:

b) paslaugų pirkimo sutarčių atveju: numatomą bendrą sutarčių arba preliminarių susitarimų, kuriuos jos numato sudaryti per ateinančius 12 mėnesių, pagal kiekvieną XVII A priede išvardytų paslaugų kategoriją, kai visa tokia vertė, atsižvelgiant į 16 ir 17 straipsnių nuostatas, yra lygi ar didesnė kaip 750000 eurų.

c) darbų pirkimo sutarčių atveju: pagrindines darbų pirkimo sutarčių arba preliminarių susitarimų, kuriuos jos numato sudaryti per ateinančius 12 mėnesių ir kurių numatoma vertė, atsižvelgiant į 17 straipsnio nuostatas yra lygi arba didesnė už 16 straipsnyje nustatytą ribą, ypatybes.

Skelbimai, minėti (a) ir (b) punktuose, siunčiami Komisijai arba skelbiami "pirkėjo profilyje" kiek įmanoma greičiau, prasidėjus biudžetiniams metams.

Skelbimai, minėti (c) pastraipoje, siunčiami Komisijai arba skelbiami "pirkėjo profilyje" kiek įmanoma greičiau po to, kai priimamas sprendimas, patvirtinantis darbų pirkimo sutarčių arba preliminarių susitarimų, kuriuos perkantieji subjektai ketina sudaryti, planai.

Perkantieji subjektai, kurie skelbia reguliarius orientacinius skelbimus savo "pirkėjo profilyje", Komisijai elektroniniu būdu perduoda pranešimą apie reguliaraus orientacinio skelbimo, paskelbto "pirkėjo profilyje", paskelbimą, naudodamos formatą ir vadovaudamosi procedūromis, taikomomis pranešimų perdavimui elektroniniu būdu, nurodytomis XX priedo 3 punkte.

Skelbimų, minėtų (a), (b) ir (c) pastraipose, paskelbimas yra privalomas tik tais atvejais, kai perkantieji subjektai pasinaudoja galimybe sutrumpinti pasiūlymų priėmimo terminus, nustatytus 45 straipsnio 4 dalyje.

Ši straipsnio dalis netaikoma procedūroms be išankstinio kvietimo dalyvauti konkurse.

2. Perkantieji subjektai gali visų pirma skelbti arba susitarti, kad Komisija skelbtų reguliarius orientacinius skelbimus, susijusius su didelės apimties projektais, nekartodamos informacijos, kuri jau buvo paskelbta ankstesniame reguliariame orientaciniame skelbime, su sąlyga, kad yra aiškiai nurodyta, jog šie skelbimai yra papildomi.

3. Kai perkantieji subjektai pasirenka nustatyti kvalifikacijos vertinimo sistemą pagal 53 straipsnį, būtina skelbti skelbimą, minėtą XIV priede, nurodant kvalifikacijos vertinimo sistemos tikslą ir kaip galima susipažinti su jos veikimo taisyklėmis. Kai sistema veikia ilgiau nei trejus metus, skelbimas skelbiamas kasmet. Kai sistema veikia trumpiau, pakanka vieno pradinio skelbimo.

42 straipsnis

Skelbimai, naudojami kaip kvietimo dalyvauti konkurse priemonė

1. Prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių atveju kvietimas dalyvauti konkurse gali būti paskelbtas:

a) kaip reguliarus orientacinis skelbimas, minėtas XV A priede; arba

b) kaip skelbimas apie kvalifikacijos vertinimo sistemos buvimą, minėtas XIV priede; arba

c) kaip skelbimas apie pirkimą, minėtas XIII A, B ir C priede.

2. Dinaminių pirkimo sistemų atveju kvietimas dalyvauti sistemos konkurse turi būti skelbiamas skelbime apie pirkimą, minėtame šio straipsnio 1 dalies (c) punkte, tuo tarpu kvietimas dalyvauti konkurse, grindžiamame tokiomis sistemomis turi būti skelbiamas supaprastintame skelbime apie pirkimą, minėtame XIII D priede.

3. Kai dalyvauti konkurse kviečiama reguliariame orientaciniame skelbime:

a) tokiame skelbime konkrečiai nurodomos prekės, darbai arba paslaugos, kurios bus sudaromos sutarties objektas;

b) tokiame skelbime nurodoma, kad sutartis bus sudaroma, taikant ribotą arba derybų procedūrą, neskelbiant kito kvietimo dalyvauti konkurse, o suinteresuoti ūkio subjektai kviečiami išreikšti savo susidomėjimą raštu; ir

c) tokie skelbimai turi būti paskelbti pagal XX priedą ne vėliau kaip likus 12 mėnesių iki tos dienos, kai turi būti išsiųstas kvietimas, minėtas 47 straipsnio 5 dalyje. Be to, perkantysis subjektas privalo laikytis 45 straipsnyje nustatytų terminų.

43 straipsnis

Skelbimai apie pirkimo sutarties sudarymą

1. Perkantieji subjektai, kurie sudaro sutartį arba preliminarų susitarimą, per du mėnesius nuo sutarties arba preliminaraus susitarimo sudarymo dienos, vadovaudamosi Komisijos nustatytais reikalavimais išsiunčia skelbimą apie pirkimo sutarties sudarymą, minėtą XVI priede, 68 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Tais atvejais, kai sutartys yra sudaromos pagal preliminarų susitarimą, apibrėžtą 14 straipsnio 2 dalyje, perkantieji subjektai neprivalo siųsti skelbimo apie kiekvienos sutarties, sudarytos pagal tą susitarimą, sudarymo procedūros rezultatus.

Perkantieji subjektai skelbimą apie sutarties sudarymą pagal dinaminę pirkimo sistemą išsiunčia per du mėnesius nuo kiekvienos sutarties sudarymo dienos. Tačiau jie gali grupuoti tokius skelbimus kas ketvirtį. Tokiu atveju sugrupuotus skelbimus jie išsiunčia per du mėnesius nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos.

2. Publikavimui skirta informacija, pateikta pagal XVI priedą, skelbiama pagal XX priedą. Šiuo atveju Komisija išsaugo jautrius komercinius aspektus dėl gautų pasiūlymų skaičiaus, ūkio subjektų tapatybės ar kainų, kuriuos perkantieji subjektai nurodo atsiųsdami šią informaciją.

3. Kai perkantieji subjektai sudaro sutartį dėl mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugų, taikydami procedūrą be kvietimo dalyvauti konkurse pagal 40 straipsnio 3 dalies (b) punktą, informaciją apie teikiamų paslaugų pobūdį ir kiekį, kurią reikia pateikti pagal XVI priedą, jos gali apriboti nurodymu "mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos".

Kai perkantieji subjektai sudaro MT sutartis, kurių negalima sudaryti be kvietimo dalyvauti konkurse pagal 40 straipsnio 3 dalies b punktą procedūros, jie gali, grįsdami tai komercine paslaptimi, apriboti pagal XVI teiktiną informaciją dėl teikiamų paslaugų pobūdžio ir kiekio.

Tokiais atvejais perkantieji subjektai užtikrina, kad bet kuri pagal šią straipsnio dalį paskelbta informacija yra ne mažiau išsami nei informacija, pateikiama skelbime apie kvietimą dalyvauti konkurse, skelbiamame pagal 42 straipsnio 1 dalį.

Jei perkantieji subjektai naudoja kvalifikacijos vertinimo sistemą, jie tokiais atvejais užtikrina, kad tokia informacija yra ne mažiau išsami nei kategorija, minėta kvalifikuotų paslaugų teikėjų sąraše, sudarytame pagal 53 straipsnio 7 dalį.

4. Sutarčių, sudarytų XVII B priede išvardytoms paslaugoms, atveju perkantieji subjektai pranešime nurodo, ar jie sutinka su tokio skelbimo publikavimu.

5. Informacija, pateikta pagal XVI priedą ir pažymėta kaip tokia, kurios neketinama skelbti, skelbiama tik supaprastinta forma statistikos tikslais pagal XX priedą.

44 straipsnis

Skelbimų publikavimo forma ir būdai

1. Informacija, minėta XIII, XIV, XV A, XV B ir XVI prieduose bei, kur tai yra tinkama, bet kokia kita informacija, kuri, perkančiojo subjekto nuomone, yra naudinga, skelbimuose pateikiama pagal standartines Komisijos patvirtintas formas 68 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

2. Perkantieji subjektai skelbimus Komisijai siunčia arba elektroninėmis priemonėmis, laikydamosi perdavimo formato ir procedūrų, nurodytų XX priedo 3 punkte, arba kitomis priemonėmis.

41, 42 ir 43 straipsniuose minėti skelbimai skelbiami, laikantis techninių charakteristikų, nurodytų XX priedo 1 punkto (a) ir (b) papunkčiuose.

3. Skelbimai, parengti ir perduoti elektroninėmis priemonėmis, laikantis perdavimo formato ir procedūrų, nurodytų XX priedo 3 punkte, skelbiami ne vėliau kaip per penkias dienas nuo jų išsiuntimo.

Skelbimai, kurie yra atsiųsti ne elektroninėmis priemonėmis, laikantis perdavimo formato ir procedūrų, nurodytų XX priedo 3 punkte, skelbiami ne vėliau kaip per 12 dienų nuo jų perdavimo dienos. Tačiau išimtiniais atvejais skelbimai apie pirkimus, minėti 42 straipsnio 1 dalies (c) punkte, perkančiojo subjekto prašymu skelbiami per penkias dienas nuo tokio prašymo gavimo, jei skelbimas yra išsiųstas faksu.

4. Skelbimų apie pirkimus tekstai skelbiami išsamiai viena iš Bendrijos oficialiųjų kalbų, kurią pasirenka perkantysis subjektas, ir tik šis tekstas originalo kalba laikomas vieninteliu autentišku tekstu. Kiekvieno skelbimo svarbių elementų santrauka skelbiama kitomis oficialiosiomis kalbomis.

Skelbimų, kuriuos skelbia Komisija, išlaidas padengia Bendrija.

5. Skelbimai ir jų turinys negali būti skelbiami nacionaliniu lygiu anksčiau, nei jie yra išsiunčiami Komisijai.

Nacionaliniu lygiu paskelbtuose skelbimuose negali būti informacijos, kurios nėra Komisijai nusiųstuose skelbimuose arba kuri paskelbta "pirkėjo profilyje" pagal 41 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, bet juose turi būti nurodyta skelbimo išsiuntimo Komisijai data arba skelbimo publikavimo "pirkėjo profilyje" data.

Reguliarūs orientaciniai skelbimai negali būti skelbiami "pirkėjo profilyje" prieš išsiunčiant Komisijai pranešimą apie jų paskelbimą tokia forma; juose turi būti nurodyta išsiuntimo data.

6. Perkantieji subjektai užtikrina, kad jie galės įrodyti skelbimų išsiuntimo datas.

7. Komisija perkančiajam subjektui pateikia išsiųstos informacijos paskelbimo patvirtinimą, nurodydama tokio paskelbimo datą. Toks patvirtinimas yra paskelbimo įrodymas.

8. Pagal šio straipsnio 1–7 dalis perkantieji subjektai gali skelbti skelbimus apie pirkimus, kuriems netaikomi šioje direktyvoje nustatyti skelbimo reikalavimai.

2 skirsnis

Terminai

45 straipsnis

Paraiškų dalyvauti pirkime ir pasiūlymų priėmimo terminai

1. Nustatydami paraiškų dalyvauti pirkime ir pasiūlymų priėmimo terminus, perkantieji subjektai ypatingai atsižvelgia į sutarties sudėtingumą ir pasiūlymams parengti reikalingą laiką, nepažeisdami šiame straipsnyje nustatytų minimalių terminų.

2. Atvirų procedūrų atveju minimalus terminas pasiūlymams priimti – 52 dienos nuo skelbimo apie pirkimą išsiuntimo dienos.

3. Ribotų ir derybų procedūrų su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse atveju, taikomos šios nuostatos:

a) paraiškų dalyvauti pirkime priėmimo terminas, paskelbus skelbimą pagal 42 straipsnio 1 dalies (c) punktą arba perkantiesiems subjektams paskelbus kvietimą dalyvauti konkurse pagal 47 straipsnio 5 dalį, paprastai nustatomas ne trumpesnis kaip 37 dienos nuo tos dienos, kurią skelbimas arba kvietimas buvo išsiųstas ir jokiu atveju negali būti trumpesnis kaip 22 dienos, jei skelbimas yra išsiųstas paskelbimui kitomis, ne elektroninėmis priemonėmis arba faksu, ir ne trumpesnis kaip 15 dienų, jei skelbimas yra perduotas tokiomis priemonėmis;

b) terminas pasiūlymų priėmimui gali būti nustatytas abipusiu perkančiojo subjekto ir atrinktų kandidatų susitarimu, esant sąlygai, kad visiems kandidatams skiriamas toks pat laikas savo pasiūlymams parengti ir pateikti;

c) kai nėra įmanoma susitarti dėl pasiūlymų priėmimo termino, perkantysis subjektas nustato terminą, kuris paprastai yra ne trumpesnis kaip 24 dienos ir jokiu būdu negali būti trumpesnis kaip 10 dienų nuo kvietimo dalyvauti konkurse dienos.

4. Jei perkantieji subjektai yra paskelbę reguliarų orientacinį skelbimą, minėtą 41 straipsnio 1 dalyje, pagal XX priedą, trumpiausias pasiūlymų priėmimo terminas, esant atviroms procedūroms, paprastai yra ne trumpesnis kaip 36 dienos, bet jokiu būdu negali būti trumpesnis kaip 22 dienos nuo skelbimo išsiuntimo dienos.

Tokie sutrumpinti terminai leidžiami su sąlyga, kad reguliariame orientaciniame skelbime be informacijos, kurios reikalaujama XV A priedo I dalyje, yra pateikta visa informacija, kurios reikalaujama XV A priedo II dalyje, jei pastaroji informacija yra prieinama skelbimo paskelbimo metu, ir su sąlyga, kad skelbimas yra išsiųstas paskelbimui per 52 dienas ir 12 mėnesių iki tos dienos, kai yra išsiunčiamas skelbimas apie pirkimą, minėtas 42 straipsnio 1 dalies (c) punkte.

5. Kai skelbimai yra parengiami ir perduodami elektroninėmis priemonėmis, laikantis XX priedo 3 punkte nurodyto formato ir perdavimo procedūrų, paraiškų leisti dalyvauti priėmimo terminai, esant ribotoms ir derybų procedūroms, ir pasiūlymų priėmimo terminai, esant atviroms procedūroms, gali būti sutrumpinti septyniomis dienomis.

6. Išskyrus atvejį, kai terminas yra nustatomas abipusiu susitarimu pagal šio straipsnio 3 dalies (b) punktą, pasiūlymų priėmimo esant atviroms, ribotoms ir derybų procedūroms, gali būti sutrumpinti dar penkiomis dienomis, kai perkantysis subjektas nuo skelbimo, naudojamo kaip kvietimas dalyvauti konkurse, paskelbimo dienos, suteikia galimybę elektroniniu būdu nevaržomai ir tiesiogiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais ir bet kuriais papildomais dokumentais pagal XX priedą. Skelbime turi būti nurodytas interneto adresas, kuriuo galima susipažinti su šia dokumentacija.

7. Esant atviroms procedūroms, taikant 4, 5 ir 6 dalyse numatytus sutrumpinimus, bendras terminas pasiūlymams priimti jokiais atvejais negali būti trumpesnis kaip 15 dienų, skaičiuojant nuo skelbimo apie pirkimą išsiuntimo dienos.

Tačiau jei skelbimas apie pirkimą yra perduodamas ne faksu ir ne elektroninėmis priemonėmis, taikant 4, 5 ir 6 dalyse numatytus sutrumpinimus, bendras terminas pasiūlymams priimti, esant atvirai procedūrai, jokiais atvejais negali būti trumpesnis kaip 22 dienos, skaičiuojant nuo skelbimo apie pirkimą išsiuntimo dienos.

8. Taikant 4, 5 ir 6 dalyse numatytus sutrumpinimus, paraiškų dalyvauti pirkime, siunčiamų atsakant į skelbimą, paskelbtą pagal 42 straipsnio 1 dalies (c) punktą, arba atsakant į perkančiųjų subjektų kvietimą pagal 47 straipsnio 5 dalį, bendras priėmimo terminas jokiais atvejais negali būti trumpesnis kaip 15 dienų, skaičiuojant nuo skelbimo apie pirkimą ar kvietimo išsiuntimo dienos.

Esant ribotoms ir derybų procedūroms, taikant 4, 5 ir 6 dalyse numatytus sutrumpinimus, bendras pasiūlymų priėmimo terminas jokiais atvejais, išskyrus terminus, nustatytus abipusiu susitarimu pagal šio straipsnio 3 dalies (b) punktą, negali būti trumpesnis kaip 10 dienų nuo kvietimo dalyvauti konkurse dienos.

9. Jei dėl kokių nors priežasčių pirkimo dokumentai ir patvirtinamieji dokumentai ar papildoma informacija, nors jų paprašyta deramu laiku, nėra pateikti iki 46 ir 47 straipsniuose nustatytų terminų pabaigos, arba tais atvejais, kai pasiūlymai gali būti pateikti tik apsilankius vietoje arba vietoje patikrinus dokumentus, įrodančius pirkimo dokumentus, pasiūlymų priėmimo terminai gali būti atitinkamai pratęsti, išskyrus atvejus, kai terminas yra nustatytas abipusiu susitarimu pagal šio straipsnio 3 dalies (b) punktą, tam kad visi atitinkami ūkio subjektai žinotų, kokios informacijos reikia pasiūlymui parengti.

10. Visus šiame straipsnyje nustatytus terminus apibendrinti lentelė pateikiama XXII priede.

46 straipsnis

Atviros procedūros: specifikacijos, papildomi dokumentai ir informacija

1. Esant atviroms procedūroms, kai perkantieji subjektai nesuteikia galimybės nevaržomai elektroniniu būdu pagal 45 straipsnio 6 dalį tiesiogiai susipažinti su visomis specifikacijomis ir bet kuriais patvirtinamaisiais dokumentais, specifikacijos ir patvirtinamieji dokumentai ūkio subjektams išsiunčiami per šešias dienas nuo paraiškos gavimo dienos, jei paraiška yra pateikta, likus pakankamai laiko iki pasiūlymų pateikimo termino.

2. Papildomą informaciją, susijusią su specifikacijomis, esant sąlygai, kad prašymas pateikti tokią informaciją buvo pateiktas per tinkamą terminą, perkantieji subjektai arba kompetentingi departamentai pateikia ne vėliau kaip likus šešioms dienoms iki pasiūlymų priėmimo termino pabaigos.

47 straipsnis

Kvietimai pateikti pasiūlymą arba derėtis

1. Esant ribotoms ir derybų procedūroms, perkantieji subjektai vienu tuo pačiu metu raštu pakviečia atrinktus kandidatus pateikti savo pasiūlymus arba derėtis. Prie kvietimo kandidatams pridedama arba:

- specifikacijų ir visų patvirtinamųjų dokumentų kopija, arba

- nuoroda, kokiu būdu galima susipažinti su pirmoje įtraukoje minėtomis specifikacijomis ir patvirtinamaisiais dokumentais, kai su jais leidžiama susipažinti tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis pagal 45 straipsnio 6 dalį.

2. Kai specifikacijas ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus turi ne perkantysis subjektas, atsakingas už sutarties sudarymo procedūrą, o kitas subjektas, kvietime nurodomas adresas, kuriuo galima kreiptis tų specifikacijų ir dokumentų, ir atitinkamais atvejais paskutinė data, kurią tokių dokumentų galima prašyti, suma, mokėtina už tokių dokumentų gavimą ir mokėjimo procedūros. Kompetentingas departamentas atsiunčia minėtą dokumentaciją ūkio subjektui iškart po to, kai tik gauna prašymą.

3. Perkantysis subjektas arba kompetentingas departamentas išsiunčia papildomą informaciją apie specifikacijas ir patvirtinamuosius dokumentus, likus ne mažiau kaip šešioms dienoms iki galutinės pasiūlymų priėmimui nustatytos datos, su sąlyga, kad jų yra paprašyta laiku.

4. Be to, kvietime nurodoma bent ši informacija:

a) atitinkamais atvejais prašymams dėl papildomų dokumentų pateikimo nustatytas terminas, taip pat už tokius dokumentus mokėtina suma ir mokėjimo sąlygos;

b) galutinė pasiūlymų priėmimo data, adresas, kuriuo jie turi būti siunčiami ir kalba arba kalbos, kuriomis jie turi būti parengti;

c) nuoroda į paskelbtą skelbimą apie pirkimą;

d) nurodymas, kokie dokumentai turi būti pridėti;

e) sutarties sudarymo kriterijai, jei jie nėra nurodyti pranešime apie kvalifikacijos vertinimo sistemos buvimą, naudojamame kaip kvietimas dalyvauti konkurse;

f) sutarties skyrimo kriterijų lyginamasis svoris arba atitinkamais atvejais tokių kriterijų seka pagal svarbą, jei ši informacija nėra pateikta skelbime apie pirkimą, skelbime apie kvalifikacijos vertinimo sistemos buvimą arba specifikacijose.

5. Kai kvietimas dalyvauti konkurse yra paskelbtas reguliariame orientaciniame skelbime, perkantieji subjektai po minėtojo paskelbimo, prieš pradėdami konkurso ar derybų dalyvių atranką, kviečia visus kandidatus patvirtinti savo suinteresuotumą, remiantis išsamia informacija apie atitinkamą sutartį.

Tokiame kvietime nurodoma bent ši informacija:

a) pobūdis ir kiekis, įskaitant visas galimybes dėl papildomų sutarčių ir, jei įmanoma, numatomas laikas, per kurį galima pasinaudoti tomis galimybėmis sutartims pratęsti, pobūdį ir kiekį ir, jei įmanoma, apytikres būsimų skelbimų apie darbų, prekių ir paslaugų konkursus, paskelbimo datas;

b) procedūros rūšis: ribota ar derybų;

c) atitinkamais atvejais, data, kada prekių pristatymas, darbų atlikimas ir paslaugų teikimas turi būti pradėtas ir užbaigtas;

d) adresas, kuriuo reikia pateikti prašymus gauti konkurso dokumentus, jų padavimo galutinė data ir kalba ar kalbos, kuriomis jos turi būti parengtos;

e) subjekto, su kuriuo bus sudaroma sutartis, adresas ir informacija, būtina specifikacijoms ir kitiems dokumentams gauti;

f) ekonominės ir techninės sąlygos, finansinės garantijos ir informacija, kurios reikalaujama iš ūkio subjektų;

g) suma, kurią reikia sumokėti už gautus dokumentus, ir jos mokėjimo procedūros;

h) sutarties, kuri yra kvietimo dalyvauti konkurse objektas, forma: pirkimas, nuoma ar pirkimas išsimokėtinai ar jų derinys; ir

i) sutarties sudarymo kriterijai bei jų lyginamieji svoriai arba atitinkamais atvejais tokių kriterijų seka pagal svarbą, jei ši informacija nėra pateikta orientaciniame skelbime arba specifikacijose, arba kvietime dalyvauti konkurse arba derybose.

3 skirsnis

Bendravimas ir informacija

48 straipsnis

Bendravimui taikomos taisyklės

1. Visoks bendravimas ir apsikeitimas informacija, minėtas šioje antraštinėje dalyje, gali vykti paštu, faksu, elektroninėmis priemonėmis, laikantis 4 ir 5 dalies nuostatų, telefonu 6 dalyje nurodytais atvejais ir aplinkybėmis arba naudojant šių priemonių derinį pagal perkančiojo subjekto pasirinkimą.

2. Pasirinktos bendravimo priemonės turi būti visuotinai prieinamos ir nevaržyti ūkio subjektų galimybių dalyvauti pirkimo procedūroje.

3. Bendravimas ir informacijos mainai bei jos saugojimas turi vykti taip, kad būtų galima užtikrinti duomenų vientisumą ir pasiūlymų bei paraiškų dalyvauti konfidencialumą, ir kad perkantieji subjektai susipažintų su pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti turiniu tik praėjus jų pateikimo terminui.

4. Įrenginiai, naudotini bendravimui elektroniniu būdu, o taip pat ir jų techninės charakteristikos turi būti nediskriminacinės, visuotinai prieinamos ir sąveikaujančios su visuotinai naudojamais informacinės bei ryšių technologijos produktais.

5. Perdavimo elektroniniu būdu ir pasiūlymų priėmimo įrangai bei paraiškų dalyvauti priėmimo elektroniniu būdu įrangai taikomos šios taisyklės:

a) suinteresuotoms šalims turi būti prieinama informacija apie specifikacijas, būtinas pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pateikimui elektroniniu būdu, įskaitant teksto apsaugą. Be to, pasiūlymų ir paraiškų leisti dalyvauti priėmimo elektroniniu būdu įranga turi atitikit XXIV priedo reikalavimus;

b) valstybės narės, vadovaudamosi Direktyvos 1999/93/EB 5 straipsniu, gali reikalauti, kad, vadovaujantis šio straipsnio 1 dalimi, kartu su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais būtų pateiktas saugus elektroninis parašas;

c) valstybės narės gali pradėti taikyti arba ir toliau taikyti savanoriškas akreditacijos sistemas, skirtas teikti aukšto lygio tokių priemonių sertifikavimo paslaugas;

d) konkurso dalyviai ar kandidatai įsipareigoja iki pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pateikimui nustatyto termino pabaigos pateikti dokumentus, sertifikatus ir deklaracijas, paminėtas 52 straipsnio 2 ir 3 dalyse bei 53 ir 54 straipsniuose, jei jie neegzistuoja elektronine forma.

6. Paraiškų dalyvauti perdavimui taikomos šios taisyklės:

a) paraiškos dalyvauti sutarčių sudarymo procedūrose gali būti pateiktos raštu arba telefonu;

b) kai paraiškos leisti dalyvauti yra pateikiamos telefonu, turi būti atsiųstas raštiškas patvirtinimas, dar nepasibaigus jų priėmimui nustatytam terminui;

c) perkantieji subjektai gali reikalauti, kad paraiškos dalyvauti, perduotos faksu, būtų patvirtintos paštu arba elektroninėmis priemonėmis, kai tai yra reikalinga siekiant teisiškai įrodyti faktą. Visus tokius reikalavimus kartu su nustatytais patvirtinimo atsiuntimo paštu arba elektroninėmis priemonėmis terminais perkantieji subjektai turėtų nurodyti skelbime, naudojamame kaip kvietimas dalyvauti konkurse arba kvietime, minėtame 47 straipsnio 5 dalyje.

49 straipsnis

Informacija pareiškėjams dėl kvalifikacijos vertinimo, kandidatų ir konkurso dalyvių

1. Perkantieji subjektai dalyvaujantiems ūkio subjektams kuo greičiau praneša apie priimtus sprendimus dėl preliminaraus susitarimo sudarymo, sutarties sudarymo arba leidimo dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, įskaitant priimtų sprendimų nesudaryti preliminaraus susitarimo arba nesudaryti sutarties, kuriai buvo paskelbtas konkursas arba sprendimas pradėti procedūrą iš naujo arba neįgyvendinti dinaminės pirkimo sistemos, priežastis; ši informacija turi būti pateikta raštu, jei perkančiojo subjekto to yra prašoma.

2. Suinteresuotos šalies prašymu perkantieji subjektai kiek įmanoma greičiau praneša:

- nesėkmingam kandidatui apie priežastis, dėl kurių jo prašymas buvo atmestas,

- nesėkmingam konkurso dalyviui apie priežastis, dėl kurių jo pasiūlymas buvo atmestas, įskaitant 34 straipsnio 4 ir 5 dalyse minėtas priežastis, dėl kurių jie priėmė sprendimą dėl nelygiavertiškumo arba sprendimą, kad darbai, prekės ar paslaugos neatitinka rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų,

- bet kuriam konkurso dalyviui, kuris pateikė priimtiną pasiūlymą, apie atrinkto pasiūlymo ypatybes ir santykinius pranašumus, taip pat konkurso laimėtojo pavardę arba preliminaraus susitarimo šalis.

Terminas tokiems pranešimams pateikti jokiais atvejais negali būti ilgesnis kaip 15 dienų nuo raštiško paklausimo gavimo dienos.

Tačiau perkantieji subjektai gali nuspręsti, kad tam tikra informacija dėl sutarties sudarymo arba preliminaraus susitarimo sudarymo arba leidimo dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, minėtoje šio straipsnio 1 dalyje, gali būti neteikiama, jei tokios informacijos suteikimas kliudytų teisėsaugai arba kitokiu būdu prieštarautų viešajam interesui ar pažeistų teisėtus komercinius tam tikro viešojo ar privataus ūkio subjekto interesus, įskaitant ūkio subjekto, su kuriuo sudaryta sutartis, interesus, arba galėtų pažeisti sąžiningą konkurenciją tarp ūkio subjektų.

3. Perkantieji subjektai, kurie kuria ir naudoja kvalifikacijos vertinimo sistemą, praneša pareiškėjams apie savo sprendimą dėl kvalifikacijos per šešis mėnesius.

Jei sprendimo priėmimas trunka ilgiau kaip keturis mėnesius nuo paraiškos pateikimo, perkantysis subjektas pareiškėjui per du mėnesius nuo prašymo dienos praneša apie priežastis, kuriomis pateisinamas toks uždelsimas, ir datą, iki kurios jo paraiška bus priimta arba atmesta.

4. Pareiškėjams, kurių kvalifikaciniai duomenys yra netinkami, kuo greičiau, bet jokiu būdu ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos pranešama apie sprendimą ir paraiškos atmetimo priežastis. Priežastys turi būti paremtos kvalifikacinės atrankos kriterijais, nurodytais 53 straipsnio 2 dalyje.

5. Perkantieji subjektai, kurie sukuria ir taiko kvalifikacijos vertinimo sistemą, gali panaikinti ūkio subjekto kvalifikaciją tik dėl priežasčių, pagrįstų 53 straipsnio 2 dalyje nurodytais kvalifikacijos kriterijais. Apie ketinimą panaikinti kvalifikaciją ūkio subjektas įspėjamas raštu iš anksto, likus bent 15 dienų iki tos datos, kai kvalifikacija turi būti panaikinta, kartu nurodant priežastį ar priežastis, pateisinančias siūlomą veiksmą.

50 straipsnis

Saugotina informacija apie sudarytas sutartis

1. Perkantieji subjektai saugo atitinkamą informaciją apie kiekvieną sutartį, kurios joms pakaktų vėliau pateisinti sprendimus, priimtus dėl:

a) kvalifikacijos ir ūkio subjektų atrankos bei sutarčių sudarymo;

b) procedūrų be išankstinio konkurso paskelbimo pagal 40 straipsnio 3 dalį taikymo;

c) šios antraštinės dalies III-VI skyrių netaikymo, vadovaujantis I antraštinės dalies II skyriuje ir šios antraštinės dalies II skyriuje numatytais nukrypimais.

Perkantieji subjektai imasi atitinkamų priemonių pagrįsti dokumentais sutarčių sudarymo procedūrų, vykdomų elektroninėmis priemonėmis, eigą.

2. Informacija saugoma bent ketverius metus nuo sutarties sudarymo, kad perkantysis subjektas per tą laiką galėtų Komisijai suteikti informaciją, jei ji to paprašytų.

VII SKYRIUS

Procedūros eiga

51 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1. Renkant sutarties konkurso laimėtoją:

a) Perkantieji subjektai, pateikę konkurso dalyvių ir kandidatų atmetimo taisykles ir kriterijus pagal 54 straipsnio 1, 2 ir 4 dalis, atmeta ūkio subjektus, kurie atitinka tokias taisykles ir kriterijus;

b) jie atrenka konkurso dalyvius ir kandidatus remdamiesi objektyviomis taisyklėmis ir kriterijais, nustatytais pagal 54 straipsnį;

c) atitinkamais atvejais, esant ribotoms ir derybų procedūroms su išankstiniu konkurso paskelbimu, perkantieji subjektai, vadovaudamiesi 54 straipsniu, sumažina pagal (a) ir (b) punktus atrinktų kandidatų skaičių.

2. Kai konkursas skelbiamas skelbimo apie kvalifikacijos vertinimo sistemos buvimą pagalba, perkantieji subjektai, siekdami atrinkti i dalyvius sudaryti konkrečioms sutartims, kurioms yra paskelbtas konkursas:

a) kvalifikuoja ūkio subjektus pagal 53 straipsnio nuostatas;

b) taip kvalifikuotiems ūkio subjektams taiko tas šio straipsnio 1 dalies nuostatas, kurios tinka ribotoms arba derybų procedūroms.

3. Perkantieji subjektai patikrina, ar atrinktų konkurso dalyvių pateikti pasiūlymai atitinka jiems taikytinas taisykles ir reikalavimus, ir sudaro sutartį, remdamiesi 55 ir 57 straipsniuose nustatytais kriterijais.

1 skirsnis

Kvalifikacinė ir kokybinė atranka

52 straipsnis

Abipusis administracinių, techninių ar finansinių sąlygų bei sertifikatų, bandymų ir įrodymų pripažinimas

1. Atrinkdami ribotos ar derybų procedūros dalyvius ir priimdami sprendimus dėl kvalifikacijos arba atnaujindami kriterijus ir taisykles, perkantieji subjektai:

a) tam tikriems ūkio subjektams netaiko administracinių, techninių ar finansinių sąlygų, kurios nebūtų taikomos kitiems;

b) nereikalauja bandymų ar įrodymų, kurie dubliuotų jau esamus objektyvius įrodymus.

2. Reikalaudami pateikti nepriklausomų įstaigų išduotus sertifikatus, liudijančius apie tai, kad ūkio subjektas laikosi tam tikrų kokybės užtikrinimo standartų, perkantieji subjektai remiasi kokybės užtikrinimo sistemomis, paremtomis atitinkamų Europos standartų serijomis, kurias yra sertifikavusios įstaigos, atitinkančios Europos Standartų seriją dėl sertifikavimo.

Perkantieji subjektai pripažįsta lygiaverčius kitose valstybėse narėse įsisteigusių įstaigų išduotus sertifikatus. Jos taip pat pripažįsta ūkio subjektų pateiktus kitų lygiaverčių kokybės užtikrinimo priemonių įrodymus.

3. Tik atitinkamais darbų ir paslaugų pirkimo sutarčių atvejais perkantieji subjektai, siekdami patikrinti ūkio subjekto techninius pajėgumus, gali reikalauti nurodyti aplinkosaugos vadybos priemones, kurias ūkio subjektas galės taikyti, vykdydamas sutartį. Tokiais atvejais, jei perkantieji subjektai pareikalautų pateikti nepriklausomų įstaigų išduotus sertifikatus, liudijančius apie tai, kad ūkio subjektas laikosi tam tikrų aplinkosaugos vadybos standartų, jie turi remtis EMAS arba aplinkosaugos vadybos standartais, kurie yra paremti remiantis atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais ir kuriuos yra sertifikavusios įstaigos, atitinkančios Bendrijos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius standartus dėl sertifikavimo.

Perkantieji subjektai pripažįsta lygiaverčius kitose valstybėse narėse įsisteigusių įstaigų išduotus sertifikatus. Jos taip pat priima kitus ūkio subjektų lygiaverčių aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus.

53 straipsnis

Kvalifikacijos vertinimo sistemos

1. Perkantieji subjektai gali sudaryti ir taikyti ūkio subjektų kvalifikacijos vertinimo sistemą.

Perkantieji subjektai, kurie sudaro ir taiko kvalifikacijos vertinimo sistemą, užtikrina, kad ūkio subjektai visuomet galėtų prašyti, kad jų kvalifikacija būtų įvertinta.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytoje sistemoje gali būti kelios kvalifikacijos vertinimo pakopos.

Sistema taikoma remiantis objektyviais kvalifikacinės atrankos kriterijais ir taisyklėmis, kuriuos nustato perkantysis subjektas.

Kai tokie kriterijai ir taisyklės apima technines specifikacijas, taikomos 34 straipsnio nuostatos. Prireikus kriterijai ir taisyklės gali būti atnaujinami.

3. Į šio straipsnio 2 dalyje minėtus kvalifikacinės atrankos kriterijus ir taisykles gali įeiti atmetimo kriterijai, išvardyti Direktyvos 2004/18/EB 45 straipsnyje, laikantis tame straipsnyje nurodytų sąlygų ir reikalavimų.

Kai perkantysis subjektas yra perkančioji institucija, kaip apibrėžta 2 straipsnio 1 dalies a punkte, į tokius kriterijus ir taisykles turi įeiti atmetimo kriterijai, išvardyti Direktyvos 2004/18/EB 45 straipsnio 1 dalyje.

4. Kai į šio straipsnio 2 dalyje minėtas kvalifikacinės atrankos taisykles ir kriterijus įeina reikalavimai, susiję su ūkio subjekto ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, ūkio subjektas gali prireikus remtis kitų subjektų pajėgumais, nesvarbu, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su tokiais subjektais. Šiuo atveju ūkio subjektas privalo įrodyti perkančiajam subjektui, kad tie ištekliai jam bus prieinami per visą kvalifikacijos vertinimo sistemos galiojimo laiką, pateikdamas, pavyzdžiui, minėtų subjektų atitinkamą įsipareigojimą.

Tomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė, minėta 11 straipsnyje, gali remtis grupės dalyvių arba kitų subjektų pajėgumais.

5. Kai į šio straipsnio 2 dalyje minėtas kvalifikacinės atrankos taisykles ir kriterijus įeina reikalavimai, susiję su ūkio subjekto techniniais ir (arba) profesiniais gebėjimais, ūkio subjektas gali prireikus remtis kitų subjektų pajėgumais, nesvarbu, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su tokiais subjektais. Šiuo atveju ūkio subjektas privalo įrodyti perkančiajam subjektui, kad tie ištekliai jam bus prieinami per visą kvalifikacijos vertinimo sistemos galiojimo laikotarpį, pateikdamas, pavyzdžiui, tų subjektų įsipareigojimą suteikti būtinus išteklius ūkio subjektui.

Tomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė, minėta 11 straipsnyje, gali remtis grupės dalyvių arba kitų subjektų pajėgumais.

6. Kvalifikacinės atrankos kriterijai ir taisyklės, minėti šio straipsnio 2 dalyje, pateikiami ūkio subjektams jų prašymu. Apie tokių kriterijų ir taisyklių atnaujinimą pranešama suinteresuotiems ūkio subjektams.

Kai perkantysis subjektas mano, kad tam tikrų kitų subjektų ar įstaigų kvalifikacijos vertinimo sistema atitinka jos reikalavimus, ji suinteresuotiems ūkio subjektams praneša tokių kitų subjektų ar įstaigų pavadinimus.

7. Sudaromas ir saugomas kvalifikuotų ūkio subjektų sąrašas; jis gali būti padalytas į kategorijas, pagal sutarties rūšį, kuriai galioja kvalifikacija.

8. Sudarydami ir taikydami kvalifikacijos vertinimo sistemą, perkantieji subjektai visų pirma laikosi 41 straipsnio 3 dalies nuostatų dėl pranešimų apie kvalifikacijos vertinimo sistemos buvimą, 49 straipsnio 3, 4 ir 5 dalių dėl informacijos, kuri turi būti pateikta ūkio subjektams, padavusiems prašymus dėl kvalifikacijos vertinimo, 51 straipsnio 2 dalies dėl dalyvių atrankos, kai konkursas yra skelbiamas skelbimu apie kvalifikacijos vertinimo sistemos buvimą, ir 52 straipsnio nuostatų dėl abipusio administracinių, techninių ir finansinių sąlygų, sertifikatų, bandymų ir įrodymų pripažinimo.

9. Kai konkursas yra skelbiamas skelbimu apie kvalifikacijos vertinimo sistemos buvimą, konkurso dalyviai, esant ribotai arba derybų procedūrai, pagal tokią sistemą atrenkami iš kvalifikuotų kandidatų.

54 straipsnis

Kokybinės atrankos kriterijai

1. Perkantieji subjektai, kurie nustato atrankos kriterijus, esant atvirai procedūrai, tai daro pagal objektyvias taisykles ir kriterijus, ir su kuriais gali susipažinti suinteresuoti ūkio subjektai.

2. Perkantieji subjektai, kurie atrenka kandidatus ribotai arba derybų procedūrai, tai daro pagal jų pačių nustatytas objektyvias taisykles ir kriterijus, ir su kuriais gali susipažinti suinteresuoti ūkio subjektai.

3. Esant ribotai arba derybų procedūrai, kriterijai gali remtis objektyviu perkančiojo subjekto poreikiu sumažinti kandidatų skaičių tiek, kad tokį skaičiaus sumažinimą būtų galima pateisinti pusiausvyros tarp viešųjų pirkimų procedūros ypatumų ir išteklių, kurių reikia tokiai procedūrai taikyti, išlaikymu. Tačiau atrinktų kandidatų skaičius turi būti pakankamas, kad būtų galima užtikrinti pakankamą konkurenciją.

4. Į šio straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodytus kriterijus gali įeiti atmetimo kriterijai, išvardyti Direktyvos 2004/18/EB 45 straipsnyje, laikantis ten nustatytų sąlygų ir reikalavimų.

Kai perkantysis subjektas yra perkančioji institucija, kaip apibrėžta 2 straipsnio 1 dalies (a) punkte, į tokius kriterijus ir taisykles turi įeiti atmetimo kriterijai, išvardyti Direktyvos 2004/18/EB 45 straipsnio 1 dalyje.

5. Kai į šio straipsnio 2 dalyje minėtas kvalifikacinės atrankos taisykles ir kriterijus įeina reikalavimai, susiję su ūkio subjekto ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, ūkio subjektas gali prireikus ir dėl konkrečios sutarties remtis kitų subjektų pajėgumais, nesvarbu, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su tokiais subjektais. Šiuo atveju ūkio subjektas privalo įrodyti perkančiajam subjektui, kad reikiami ištekliai jam bus prieinami per visą kvalifikacijos vertinimo sistemos galiojimo laiką, pateikdamas, pavyzdžiui, tų subjektų atitinkamą įsipareigojimą.

Tomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė, minėta 11 straipsnyje, gali remtis grupės dalyvių arba kitų subjektų pajėgumais.

6. Kai į šio straipsnio 1 ir 2 dalyse minėtus kriterijus įeina reikalavimai, susiję su ūkio subjekto techniniais ir (arba) profesiniais gebėjimais, ūkio subjektas gali prireikus ir dėl konkrečios sutarties remtis kitų subjektų pajėgumais, nesvarbu, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su tokiais subjektais. Šiuo atveju ūkio subjektas privalo įrodyti perkančiajam subjektui, kad, vykdant sutartį, tie ištekliai jam bus prieinami, pateikdamas, pavyzdžiui, tų subjektų įsipareigojimą ūkio subjektui suteikti būtinus išteklius.

Tomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė, minėta 11 straipsnyje, gali remtis grupės dalyvių arba kitų subjektų pajėgumais.

2 skirsnis

Sutarties sudarymo kriterijai

55 straipsnis

Sutarties sudarymo kriterijai

1. Nepažeidžiant nacionalinių įstatymų ar kitų teisės aktų dėl atlygio už tam tikras paslaugas, kriterijai, kuriais remdamiesi perkantieji subjektai grindžia sprendimą sudaryti sutartį, yra tokie:

a) kai sutartis sudaroma remiantis, perkančiojo subjekto nuomone, ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu, - tai įvairūs kriterijai susiję su atitinkamos sutarties dalyku, tokie kaip atlikimo ar užbaigimo data, eksploatacinės sąnaudos, ekonomiškumas, kokybė, estetinės ir funkcinės ypatybės, aplinkosauginės charakteristikos, techniniai privalumai, garantinis aptarnavimas ir techninė pagalba, įsipareigojimai dėl dalių, prekių tiekimo saugumo, kaina ir kita.

b) tik žemiausia kaina.

2. Nepažeisdamas trečiosios pastraipos nuostatų, šio straipsnio 1 dalies a punkte minėtais atvejais perkantysis subjektas nurodo lyginamąjį svorį, kurį jis priskiria kiekvienam kriterijui, pagal kurį nustato ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.

Tie svoriai gali būti išreiškiami nustatant intervalą, į kurį patenka kiekviena kriterijui priskiriama reikšmė.

Kai perkančiojo subjekto nuomone, lyginamųjų svorių negalima nustatyti dėl akivaizdžių priežasčių, perkantysis subjektas nustato kriterijus mažėjančios svarbos tvarka.

Lyginamieji svoriai arba svarbos eiliškumas turi būti atitinkamai nurodyti skelbime, kuriuo kviečiama dalyvauti konkurse, kvietime patvirtinti suinteresuotumą, kaip minėta 47 straipsnio 5 dalyje, kvietime pateikti pasiūlymus arba dalyvauti derybose, arba specifikacijose.

56 straipsnis

Elektroninių aukcionų naudojimas

1. Valstybės narės gali numatyti, kad perkantieji subjektai gali naudoti elektroninius aukcionus.

2. Esant atvirai, ribotai arba derybų procedūroms, perkantieji subjektai gali nuspręsti, kad prieš sudarant sutartį turi būti organizuojamas elektroninis aukcionas, kurio metu galima tiksliai nustatyti sutarties specifikacijas.

Tomis pačiomis aplinkybėmis elektroninis aukcionas gali būti organizuojamas, paskelbus konkursą sutartims, kurios sudarytinos pagal dinaminę pirkimo sistemą, minėtą 15 straipsnyje.

Elektroninis aukcionas grindžiamas:

a) arba vien tik kainomis, kai sutartis sudaroma su žemiausią kainą pasiūliusiu subjektu,

b) arba kainomis ir (arba) naujomis pasiūlymų ypatybių vertėmis, nurodytomis specifikacijoje, kai sutartis sudaroma su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu subjektu.

3. Perkantieji subjektai, kurie nusprendžia surengti elektroninį aukcioną, nurodo šį faktą skelbime, kuriuo paskelbiamas kvietimas dalyvauti konkurse.

Specifikacijose, inter alia, nurodoma ši informacija:

a) ypatybės, kurių vertės bus elektroninio aukciono objektas, jei tokias ypatybes galima kiekybiškai išmatuoti ir išreikšti skaičiais arba procentais;

b) bet kurios verčių, kurios gali būti pateiktos, ribos, susijusios su sutarties dalyko specifikacijomis;

c) informacija, kuri bus pateikiama konkurso dalyviams elektroninio aukciono metu ir, atitinkamais atvejais, kada toji informacija bus jiems suteikta;

d) atitinkama informacija apie elektroninio aukciono eigą;

e) sąlygos, kuriomis konkurso dalyviai galės siūlyti kainą ir visų pirma mažiausi skirtumai, kurių, kur tai tinkama, bus reikalaujama siūlant kainą;

f) atitinkama informacija apie naudojamą elektroninę įrangą ir priemones bei technines specifikacijas prisijungimui.

4. Prieš pradėdami elektroninį aukcioną, perkantieji subjektai atlieka išsamų pirminį pasiūlymų įvertinimą pagal nustatytą atrankos kriterijų arba kriterijus kartus su jiems nustatytais lyginamaisiais svoriais.

Visi konkurso dalyviai, kurie yra pateikę priimtinus pasiūlymus, vienu metu elektroninėmis priemonėmis kviečiami pateikti naujas kainas ir (arba) naujas vertes; kvietime nurodoma visa svarbi informacija apie naudojamą individualų prisijungimą prie elektroninės įrangos ir elektroninio aukciono pradžios data bei laikas. Elektroninis aukcionas gali vykti keliomis viena po kitos einančiomis stadijomis. Elektroninis aukcionas negali prasidėti anksčiau nei po dviejų darbo dienų nuo tos dienos, kai yra išsiuntinėti kvietimai.

5. Kai sutartis skiriama, remiantis ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu, kartu su kvietimu pateikiami atitinkamo pasiūlymo išsamaus vertinimo, atlikto pagal 55 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje numatytus lyginamuosius svorius, rezultatai.

Kvietime taip pat nurodoma matematinė formulė, kuri bus taikoma elektroniniame aukcione naujam eiliškumui nustatyti automatiniu būdu, remiantis pateiktomis naujomis kainomis ir (arba) naujomis vertėmis. Minėtoje formulėje turi būti visų kriterijų, taikomų ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui išrinkti, eiliškumas, kaip yra nurodyta skelbime, kuriuo kviečiama dalyvauti konkurse arba specifikacijose; tačiau tam visi intervalai turi būti iš anksto susiaurinti iki konkrečios vertės.

Jei leidžiami alternatyvūs pasiūlymai, kiekvienam alternatyviam pasiūlymui nurodoma atskira formulė.

6. Kiekvienoje elektroninio aukciono stadijoje perkantieji subjektai vienu metu visiems konkurso dalyviams praneša informaciją, kurios turi pakakti, kad jie bet kuriuo metu galėtų nustatyti savo atitinkamus eiliškumus. Jie taip pat gali suteikti ir kitokią informaciją apie pateiktas kitas kainas ar vertes, jei tik taip yra nurodyta specifikacijose. Jos taip pat bet kuriuo metu gali paskelbti dalyvių skaičių toje aukciono stadijoje. Tačiau jokiu būdu jokioje elektroninio aukciono stadijoje jie negali atskleisti konkurso dalyvių tapatybės.

7. Perkantieji subjektai uždaro elektroninį aukcioną vienu ar keliais šiais būdais:

a) kvietime dalyvauti aukcione jie nurodo iš anksto nustatytą datą ir laiką;

b) kai jie nebegauna naujų kainų ar naujų verčių, kurios atitiktų reikalavimus dėl mažiausių skirtumų. Tuo atveju kvietime dalyvauti aukcione perkantieji subjektai nurodo laiką, kuris gali praeiti nuo paskutinio pasiūlymo iki tol, kol jie uždarys elektroninį aukcioną;

c) kai užbaigiamos visos kvietime dalyvauti nurodytos aukciono stadijos.

Kai perkantieji subjektai nusprendžia uždaryti elektroninį aukcioną pagal šios straipsnio dalies (c) punktą, kartu galbūt derindami su (b) punkte nustatytais būdais, kvietime dalyvauti aukcione nurodomas kiekvienos aukciono stadijos tvarkaraštis.

8. Uždarę elektroninį aukcioną, perkantieji subjektai sudaro sutartį pagal 55 straipsnį, remdamiesi elektroninio aukciono rezultatais.

9. Perkantieji subjektai negali nederamai naudotis elektroniniais aukcionais ir jų taikyti taip, kad užkirstų kelią konkurencijai, ją ribotų ar iškraipytų arba kad pakeistų sutarties dalyką, apibrėžtą skelbime, kuriuo kviečiama dalyvauti konkurse ir specifikacijose.

57 straipsnis

Pasiūlymai su neįprastai žemomis kainomis

1. Jei kokiai nors sutarčiai pasiūlymuose nurodytos prekių, darbų ar paslaugų kainos yra neįprastai žemos, perkantysis subjektas, prieš atmesdamas tokius pasiūlymus, paprašo pateikti raštu informaciją apie pasiūlymų sudedamuosius elementus, kurie, jo nuomone, yra svarbūs.

Ši informacija gali būti susijusi visų pirma su:

a) gamybos proceso, suteiktų paslaugų ir statybos metodo ekonomika;

b) pasirinktais techniniais sprendimais ir (arba) kokiomis nors ypač palankiomis sąlygomis, kurios yra prieinamos konkurso dalyviui teikiant prekes arba paslaugas, arba vykdant darbus;

c) konkurso dalyvio siūlomu prekių, paslaugų ar darbo originalumu;

d) nuostatų dėl darbo saugos ir darbo sąlygų, galiojančių ten, kur bus atliekami darbai, teikiamos paslaugos ar tiekiamos prekės, laikymusi;

e) konkurso dalyvio galimybe gauti valstybės pagalbą.

2. Perkantysis subjektas patikrina tokius sudedamuosius elementus, pasitarusi su konkurso dalyviu, atsižvelgdama į pateiktus įrodymus.

3. Kai perkantysis subjektas nustato, kad pasiūlyme pateiktos kainos yra neįprastai žemos dėl to, kad konkurso dalyvis gavo valstybės pagalbą, pasiūlymas gali būti atmestas vien tik tuo pagrindu ir tik po to, kai pasitariama su konkurso dalyviu, kai per perkančiojo subjekto nustatytą pakankamą laikotarpįkonkurso dalyvis negali įrodyti, kad aptariama pagalba buvo suteikta teisėtai. Kai tokiomis aplinkybėmis perkantysis subjektas atmeta pasiūlymą, jis apie tai praneša Komisijai.

3 skirsnis

Pasiūlymai, apimantys trečiųjų šalių kilmės prekes ir santykiai su tomis šalimis

58 straipsnis

Pasiūlymai, apimantys trečiųjų šalių kilmės prekes

1. Šis straipsnis taikomas pasiūlymams, apimantiems trečiųjų šalių, su kuriomis Bendrija nėra sudariusi nei daugiašalio, nei dvišalio susitarimo, užtikrinančio Bendrijos įmonėms panašias ir veiksmingas galimybes patekti į tų šalių rinkas, kilmės prekes. Šis straipsnis taikomas nepažeidžiant Bendrijos ar jos valstybių narių įsipareigojimų trečiosioms šalims.

2. Bet kuris pasiūlymas, pateiktas prekių pirkimo sutarčiai sudaryti, gali būti atmestas, kai trečiųjų šalių kilmės prekių dalis, nustatyta pagal 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos Muitinės Kodeksą [30], sudaro daugiau kaip 50 % viso pasiūlymo prekių vertės. Taikant šį straipsnį, programinė įranga, naudojama telekomunikacijų tinklo įrenginiuose, laikoma preke.

3. Atsižvelgiant į šios straipsnio dalies antrą pastraipą, kai du ar daugiau pasiūlymų yra lygiaverčiai pagal sutarties sudarymo kriterijus, apibrėžtus 55 straipsnyje, pirmenybė teikiama tiems pasiūlymams, kurie negali būti atmesti pagal šio straipsnio 2 dalį. Taikant šį straipsnį, tokių pasiūlymų kainos yra laikomos lygiavertėmis, jei kainų skirtumas nėra didesnis kaip 3 %.

Tačiau pirmenybė vienam pasiūlymui kito atžvilgiu nesuteikiama pagal šios straipsnio dalies pirmą pastraipą, kai, jį priėmus, perkančiajam subjektui tektų įsigyti įrangą, kurios techninės charakteristikos skiriasi nuo turimos įrangos charakteristikų, ir dėl ko atsirastų nesuderinamumas ir techniniai eksploatacijos bei priežiūros sunkumai ar būtų patirtos pernelyg didelės sąnaudos.

4. Taikant šį straipsnį ir nustatant trečiųjų šalių kilmės prekių dalį, minėtą šio straipsnio 2 dalyje, neatsižvelgiama į tas trečiąsias šalis, kurioms šios direktyvos palankių nuostatų taikymas praplėstas priėmus Tarybos sprendimą pagal šio straipsnio 1 dalį.

5. Komisija Tarybai pateikia metinę ataskaitą, pradedant pirmųjų metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo antruoju pusmečiu, apie daugiašalių ar dvišalių derybų pažangą dėl Bendrijos įmonių galimybių pateikti į trečiųjų šalių rinkas šios direktyvos taikymo srityse, apie bet kokius tokių derybų pagalba galėtus pasiekti rezultatus ir apie visų sudarytų susitarimų praktinį įgyvendinimą.

Taryba, spręsdama kvalifikuota dauguma dėl Komisijos pasiūlymo ir atsižvelgdama į tokius įvykius, gali iš dalies pakeisti šio straipsnio nuostatas.

59 straipsnis

Santykiai su trečiosiomis šalims, susiję su darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutartimis

1. Valstybės narės Komisijai praneša apie visus bendrojo pobūdžio teisinius ar praktinius sunkumus, su kuriais susiduria ir apie kuriuos praneša jų įmonės, norėdamos užtikrinti paslaugų sutarčių sudarymą trečiosiose šalyse.

2. Iki 2005 m. gruodžio 31 d., o vėliau reguliariai Komisija Tarybai praneša apie paslaugų sutarčių padarymą prieinamomis trečiosiose šalyse ir apie derybų su tokiomis šalimis šia tema pažangą, visų pirma PPO sistemoje.

3. Komisija, kreipdamasi į atitinkamą trečiąją šalį, stengiasi ištaisyti bet kurią padėtį, kai, remdamasi šio straipsnio 2 dalyje minėtais pranešimais arba kita informacija, ji nustato, kad, sudarant paslaugų sutartis, trečioji šalis:

a) Bendrijos įmonėms nesuteikia veiksmingos galimybės patekti į savo rinką, panašios į tą, kurią Bendrija suteikia tos šalies įmonėms; arba

b) netaiko Bendrijos įmonėms tokio nacionalinio režimo arba nesuteikia tokių pat konkurencinių galimybių, kokias ji suteikia nacionalinėms įmonėms; arba

c) kitų trečiųjų šalių įmonėms taiko palankesnį režimą nei Bendrijos įmonėms.

4. Valstybės narės Komisijai praneša apie visus teisinius ar praktinius sunkumus, su kuriais, siekdamos sudaryti sutartis trečiosiose šalyse, susiduria ir apie kuriuos praneša jų įmonės ir kurie iškyla dėl to, kad nesilaikoma tarptautinės darbo teisės nuostatų, išvardytų XXIII priede.

5. Esant šio straipsnio 3 ir 4 dalyse minėtoms aplinkybėms, Komisija bet kuriuo metu gali siūlyti, kad Taryba nuspręstų tam tikrą sprendime nurodytą laiką sustabdyti arba apriboti paslaugų sutarčių sudarymą su:

a) įmonėmis, veikiančiomis pagal atitinkamos trečiosios šalies įstatymus;

b) įmonėmis, susijusiomis su (a) punkte nurodytomis įmonėmis ir turinčiomis savo registruotą buveinę Bendrijoje, tačiau neturinčiomis jokių veiksmingų ir tiesioginių ryšių su jokios valstybės narės ekonomika;

c) įmonėmis, pateikiančiomis pasiūlymus, kurių objektas – atitinkamos trečiosios šalies kilmės paslaugos.

Taryba kiek įmanoma greičiau priima sprendimą kvalifikuota balsų dauguma.

Komisija gali siūlyti tokias priemones savo iniciatyva arba valstybės narės prašymu.

6. Šis straipsnis nepažeidžia Bendrijos įsipareigojimų trečiosioms šalims pagal tarptautinius susitarimus dėl viešųjų pirkimų, visų pirma sudarytų PPO sistemoje.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

PROJEKTŲ KONKURSAMS TAIKOMOS TAISYKLĖS

60 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1. Projekto konkurso organizavimo taisyklės turi atitikti šio straipsnio 2 dalį ir 61 straipsnį bei 63–66 straipsnius, ir su jomis turi būti supažindinami visi dalyvavimu konkurse suinteresuoti asmenys.

2. Galimybės dalyvauti projektų konkursuose neturi būti ribojamos:

a) nuorodomis į kurios nors valstybės narės teritoriją ar jos dalį;

b) remiantis tuo, kad pagal valstybės narės, kurioje organizuojamas konkursas, įstatymus dalyviai turėtų būti arba fiziniai, arba juridiniai asmenys.

61 straipsnis

Ribos

1. Ši antraštinė dalis taikoma projektų konkursams, organizuojamiems kaip pirkimų procedūros dalis paslaugoms, kurių numatoma vertė be PVM yra lygi arba didesnė kaip 499000 eurų. Šioje straipsnio dalyje "riba" – tai numatoma paslaugų sutarties vertė be PVM, įskaitant visus galimus prizus ir (arba) išmokas dalyviams.

2. Ši antraštinė dalis taikoma visiems projektų konkursams, kai visa konkurso prizų ir išmokų dalyviams suma yra lygi arba didesnė kaip 499000 eurų.

Šioje straipsnio dalyje "riba" – tai visų prizų ir išmokų suma, įskaitant numatomą paslaugų sutarties, kuri po to gali būti sudaryta pagal 40 straipsnio 3 dalį, vertę be PVM, jei perkantysis subjektas skelbime dėl konkurso nenurodo, kad sutartis nebus sudaroma.

62 straipsnis

Projektų konkursai, kuriems ši antraštinė dalis netaikoma

Ši antraštinė dalis netaikoma:

1) konkursams, kurie organizuojami paslaugų sutartims tais pačiais atvejais, kaip ir minėtieji 20, 21 ir 22 straipsniuose;

2) projektų konkursams, organizuojamiems atitinkamoje valstybėje narėje vykdyti veiklą, kuriai 30 straipsnio 1 dalies taikymas yra nustatytas Komisijos sprendimu arba kuriai ji taikoma pagal to straipsnio 4 dalies antrą ir trečią pastraipą arba pagal 5 dalies ketvirtą pastraipą.

63 straipsnis

Skelbimų ir skaidrumo taisyklės

1. Perkantieji subjektai, kurie siekia organizuoti projekto konkursą, apie konkursą paskelbia pateikdami skelbimą apie konkursą. Perkantieji subjektai, kurie surengė projekto konkursą, apie rezultatus paskelbia skelbimu. Kvietime dalyvauti konkurse nurodoma informacija, minėta XVIII priede, o skelbime apie projekto konkurso rezultatus pateikiama informacija, nurodyta XIX priede, pagal standartinę formą, kurią patvirtina Komisija 68 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Skelbimas apie projekto konkurso rezultatus išsiunčiamas Komisijai per du mėnesius nuo projekto konkurso pabaigos, laikantis sąlygų, kurias nustatys Komisija 68 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka. Komisija neatskleidžia jokių jautrių komercinių aspektų, kuriuos perkantieji subjektai gali nurodyti, siųsdami šią informaciją, apie gautų projektų ar planų skaičių, ūkio subjektų tapatybę ir pasiūlytas kainas.

2. 44 straipsnio 2–8 dalys taip pat taikomos skelbimams apie projektų konkursus.

64 straipsnis

Bendravimo priemonės

1. Visais bendravimo konkursų tema atvejais taikomos 48 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys.

2. Siunčiant skelbimus, keičiantis ir saugant informaciją, turi būti užtikrinta, kad bus išlaikytas visos konkurso dalyvių pateiktos informacijos vientisumas bei konfidencialumas, ir kad vertinimo komisija (žiuri) susipažins su planų ir projektų turiniu tik pasibaigus jų pateikimo terminui.

3. Planų ir projektų pateikimui elektroninėmis priemonėmis taikomos šios taisyklės:

a) atitinkamoms šalims turi būti pateikta informacija, susijusi su specifikacijomis, kuri yra būtina planams ir projektams pateikti elektroniniu būdu, įskaitant teksto apsaugą. Be to,elektroniniai įtaisai planams ir projektams pateikti turi atitikti XXIV priedo reikalavimus;

b) valstybės narės gali pradėti taikyti arba toliau taikyti savanoriškas akreditacijos schemas, kuriomis siekiama teikti aukščiausio lygio tokių įtaisų sertifikavimo paslaugas.

65 straipsnis

Projektų konkursų organizavimo, dalyvių ir vertinimo komisijos (žiuri) atrankos taisyklės

1. Organizuodami projektų konkursus, perkantieji subjektai taiko procedūras, kurios yra pritaikytos prie šios direktyvos nuostatų.

2. Kai projektų konkursai yra apriboti tam tikru dalyvių skaičiumi, perkantieji subjektai nustato aiškius ir nediskriminacinius atrankos kriterijus. Bet kuriuo atveju pakviestų dalyvauti kandidatų skaičius turi būti pakankamas, kad būtų tikrai užtikrinta reali konkurencija.

3. Vertinimo komisija (žiuri) susideda tik iš fizinių asmenų, kurie yra nepriklausomi nuo konkurso dalyvių. Kai konkurso dalyviai privalo turėti tam tikrą profesinę kvalifikaciją, bent trečdalis vertinimo komisijos (žiuri) narių turi turėti tokią pat arba lygiavertę kvalifikaciją.

66 straipsnis

Vertinimo komisijos (žiuri) sprendimai

1. Priimdama sprendimus arba nuomones, vertinimo komisija (žiuri) veikia nepriklausomai.

2. Ji išnagrinėja kandidatų pateiktus planus ir projektus anonimiškai, remdamasi tik skelbime apie konkursą nurodytais kriterijais.

3. Vertinimo komisija (žiuri) išdėsto projektus jos narių pasirašytame protokole pagal eilę, remdamasi kiekvieno projekto privalumais, kartu pateikdama pastabas ir visus aspektus, kurie galėtų reikalauti papildomo paaiškinimo.

4. Anonimiškumas išlaikomas iki tol, kol vertinimo komisija (žiuri) prieina nuomonės ar priima sprendimą.

5. Prireikus, kandidatai gali būti kviečiami atsakyti į klausimus, kuriuos žiuri yra užprotokolavusi protokole, siekiant kad būtų paaiškinti tam tikri projektų aspektai.

6. Parengiamas išsamus vertinimo komisijos (žiuri) narių ir kandidatų pokalbio protokolas.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

STATISTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, VYKDOMIEJI ĮGALIOJIMAI IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

67 straipsnis

Statistiniai įsipareigojimai

1. Vadovaudamosi priemonėmis, kurios turi būti nustatytos 68 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta tvarka, valstybės narės užtikrina, kad Komisija kiekvienais metais gautų statistinę ataskaitą apie sudarytų sutarčių, kurių vertė yra mažesnė už 16 straipsnyje nurodytas ribas, bet kurioms ši direktyva būtų taikoma, jei nebūtų nustatytos tos ribos, bendrą vertę, suskirstytą pagal valstybes nares ir pagal I-X prieduose nurodytas veiklos kategorijas.

2. Veiklos kategorijų, nurodytų II, III, V, IX ir X prieduose, atveju valstybės narės užtikrina, kad Komisija gautų ankstesniųjų metų statistinę ataskaitą apie sutartis, sudarytas ne vėliau kaip iki 2004 m. spalio 31 d., o vėliau iki kiekvienų metų spalio 31 d., parengtas vadovaujantis priemonėmis, kurios turi būti nustatytos 68 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka. Statistinėje ataskaitoje turi būti informacija, kurios reikia, siekiant patikrinti, ar Susitarimas yra taikomas tinkamai.

Į informaciją, kurios reikalaujama pagal pirmą pastraipą, neįtraukiama informacija apie sutartis dėl mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugų, išvardytų XVII A priedo 8 kategorijoje, sutartis dėl telekomunikacijų paslaugų, išvardytų XVII A priedo 5 kategorijoje, kurių CPV pozicijos yra lygiavertės CPC nuorodos numeriams 7524, 7525 ir 7526, ir dėl paslaugų, išvardytų XVII B priede.

3. Priemonės pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis nustatomos taip, kad jos užtikrintų, jog:

a) administracinio supaprastinimo tikslais mažesnės vertės sutartys nebūtų įtraukiamos, su sąlyga, kad dėl to nenukentės statistikos naudingumas;

b) būtų išlaikomas konfidencialus informacijos pobūdis.

68 straipsnis

Komiteto procedūra

1. Komisijai padeda Viešųjų darbų sutarčių patariamasis komitetas, įsteigtas pagal Tarybos sprendimo 71/306/EEB [31] 1 straipsnį (toliau – Komitetas).

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

69 straipsnis

Ribų keitimas

1. Kas dvejus metus, pradedant 2004 m. balandžio 30 d., Komisija patikrina pagal 16 straipsnį nustatytas ribas ir, prireikus atsižvelgdama į šios straipsnio dalies antrą pastraipą, pakeičia jas 68 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Apskaičiuojant šių ribų vertę, remiamasi euro vidutine dienos verte, išreikšta SDR (Specialiosiomis skolinimo teisėmis), per 24 mėnesių laikotarpį, kuris baigiasi paskutinę rugpjūčio dieną, prieš atliekant pakeitimus, kurie įsigalioja nuo sausio 1 d. Taip pakeistų ribų vertė prireikus suapvalinama iki artimiausio tūkstančio eurų, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi SDR išreikštų Susitarime nustatytų galiojančių ribų.

2. Atlikdama šio straipsnio 1 dalyje numatytus pakeitimus, Komisija 68 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka suderina 61 straipsnyje (projektų konkursai) nustatytas ribas su pakeistomis ribomis, taikytinomis paslaugų sutartims.

Ribų vertės, nustatytos remiantis šio straipsnio 1 dalimi valstybių narių, nedalyvaujančių Pinigų sąjungoje, valiuta, iš esmės persvarstomos kas dveji metai, pradedant 2004 m. sausio 1 d. Apskaičiuojant šių ribų vertę, remiamasi tų valiutų vidutinėmis dienos vertėmis, išreikštomis eurais, per 24 mėnesių laikotarpį, kuris baigiasi paskutinę rugpjūčio dieną, prieš atliekant pakeitimus, kurie įsigalioja nuo sausio 1 d.

3. Pakeistas ribas, minėtas šio straipsnio 1 dalyje, jų vertes nacionalinėmis valiutomis ir suderintas ribas, minėtas šio straipsnio 2 dalyje, Komisija paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje lapkričio pradžioje po jų pakeitimo.

70 straipsnis

Pataisos

68 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisija gali iš dalies pakeisti:

a) perkančiųjų subjektų sąrašą I-X prieduose, kad jie atitiktų 2–7 straipsniuose nustatytus kriterijus;

b) 41, 42, 43 ir 63 straipsniuose minėtų skelbimų parengimo, perdavimo, gavimo, vertimo, rinkimo ir platinimo procedūras;

c) konkrečių nuorodų skelbimuose į tam tikras CPV nomenklatūros pozicijas procedūras;

d) nuorodų numerius nomenklatūroje, pateiktus XVII priede, jei tai nekeičia iš esmės šios direktyvos taikymo srities, ir nuorodų skelbimuose į tam tikras priede išvardytų paslaugų kategorijų pozicijas šioje nomenklatūroje pateikimo procedūras;

e) nuorodų numerius nomenklatūroje, pateiktus XII priede, jei tai nekeičia iš esmės šios direktyvos taikymo srities, ir nuorodų skelbimuose į tam tikras pozicijas šioje kategorijoje pateikimo procedūras;

f) XI priedą;

g) XX priede nurodytų duomenų siuntimo ir skelbimo procedūrą, remiantis technine pažanga arba dėl administracinių priežasčių;

h) Įtaisų, nurodytų XXIV priedo a, f ir g punktuose, skirtų perduoti duomenis elektroniniu būdu,, technines detales ir charakteristikas;

i) administracinio supaprastinimo tikslais, numatytais 67 straipsnio 3 dalyje, statistinių ataskaitų, minėtų 67 straipsnio 1 ir 2 dalyse naudojimo, rengimo, perdavimo, priėmimo, vertimo, rinkimo ir platinimo procedūras;

j) apskaičiavimo metodų, nurodytų 69 straipsnio 1 ir 2 dalių antroje pastraipoje, technines procedūras.

71 straipsnis

Direktyvos įgyvendinimas

1. Ne vėliau kaip iki 2006 m. sausio 31 d. valstybės narės priima įstatymus, kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Pasibaigus pirmojoje pastraipoje numatytam terminui, valstybės narės gali pasinaudoti papildomu laikotarpiu iki 35 mėnesių, siekiant taikyti nuostatas, kurių reikia, kad būtų išpildyti šios direktyvos 6 straipsnio reikalavimai.

Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodų darymo būdus nustato valstybės narės.

30 straipsnio nuostatos taikomos nuo 2004 m. balandžio 30 d.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai pagrindinių nacionalinio įstatymo nuostatų tekstą, priimtą srityje, kurią apima ši direktyva.

72 straipsnis

Stebėjimo mechanizmai

Vadovaudamosi 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyva 92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo [32], valstybės narės užtikrina šios direktyvos įgyvendinimą veiksmingais, turimais ir skaidriais mechanizmais.

Tuo tikslu jos gali be kita ko skirti arba įsteigti nepriklausomą instituciją.

73 straipsnis

Panaikinimas

Šia direktyva panaikinama Direktyva 93/38/EEB, nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų dėl perkėlimo į nacionalinę teisę terminų, nurodytų XXV priede.

Nuorodos į panaikintą direktyvą suprantamos kaip nuorodos į šią direktyvą ir skaitomos pagal XXVI priede pateiktą koreliacijos lentelę.

74 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

75 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2004 m. kovo 31 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. Roche

[1] OL C 29 E, 2001 1 30, p. 112 ir OL C 203 E, 2002 8 27, p. 183.

[2] OL C 193, 2001 7 10, p. 1.

[3] OL C 144, 2001 5 16, p. 23.

[4] 2002 m. sausio 17 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 271 E, 2002 11 7, p. 293), 2003 m. kovo 20 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 147 E, 2003 6 24, p. 137) ir 2003 m. liepos 2 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2004 m. sausio 29 d. Europos Parlamento įstatymo galią turinti rezoliucija ir 2004 m. sausio 2 d. Tarybos sprendimas.

[5] OL L 199, 1993 8 9, p. 84. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2001/78/EB (OL L 285, 2001 10 29, p. 1).

[6] OL L 374, 1987 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1/2003 (OL L 1, 2003, 1 4, p. 1).

[7] OL L 374, 1987 12 31, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

[8] OL C 156, 1999 6 3, p. 3.

[9] OL L 297, 1990 10 29, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 94/22/EB (OL L 164, 1994 6 30, p. 3).

[10] OL L 336, 1994 12 23, p. 1.

[11] Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 114.

[12] OL L 15, 1998 1 21, p. 14. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

[13] OL L 164, 1994 6 30, p. 3.

[14] OL L 316, 1993 12 17, p. 41.

[15] OL L 156, 1997 6 13, p. 55.

[16] OL L 68, 2002 3 12, p. 31.

[17] OL L 16, 2004 1 23, p. 57.

[18] OL L 18, 1997 1 21, p. 1.

[19] OL L 13, 2000 1 19, p. 12.

[20] OL L 178, 2000 7 17, p. 1.

[21] 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 761/2001 dėl organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) (OL L 114, 2001 4 24, p. 1).

[22] 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, 2000 12 2, p. 16).

[23] 1976 m. vasario 9 d. Tarybos direktyva 76/207/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu (OL L 39, 1976 2 14, p. 40). Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/73/EB (OL L 269, 2002 10 5, p. 15).

[24] OL L 124, 1971 6 8, p. 1.

[25] OL L 184, 1999 7 7, p. 23.

[26] OL L 340, 2002 12 16, p. 1.

[27] OL L 193, 1983 7 18, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/65/EB (OL L 283, 2001 10 27, p. 28).

[28] Redakcinė pastaba: Direktyvos pavadinimas koreguotas, siekiant atsižvelgti į Sutarties straipsnių pernumeravimą pagal Amsterdamo sutarties 12 straipsnį; iš pradžių nuoroda buvo į Sutarties 54 straipsnio 3 dalies (g) punktą.

[29] OL L 129, 1993 5 27, p. 25.

[30] OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2700/2000 (OL L 311, 2000 12 12, p. 17).

[31] OL L 185, 1971 8 16, p. 15. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 77/63/EEB (OL L 13, 1977 1 15, p. 15).

[32] OL L 76, 1992 3 23, p. 14. Direktyva su pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu (OL 241, 1994 8 29, p. 228).

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

PERKANTIEJI SUBJEKTAI, VEIKIANTYS DUJŲ ARBA ŠILUMOS PERDAVIMO AR PASKIRSTYMO SEKTORIUOSE

Belgija

- DistrigazNV Distrigaz.

- Vietinės valdžios institucijos arba jų asociacijos šiai jų veiklos daliai.

Danija

- Įmonės, skirstančios dujas arba šilumą pagal leidimą leidimą remiantis lov om varmeforsyning § 4, žr. 2000 m. liepos 24 d. jf.lovbekendtgørelse Nr.

- Įmonės, perduodančios dujas pagal licenciją, išduotą pagal 2000 m. gegužės 31 d. lov Nr. 449 om naturgasforsyning § 10.

- Įmonės, perduodančios dujas pagal leidimą remiantis 1974 m. kovo 13 d. bekendtgørelse Nr. 141 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter.

Vokietija

- Vietinės valdžios institucijos, viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos arba tokių įstaigų asociacijos, arba valstybės kontroliuojamos įmonės, tiekiančios dujas arba šilumą kitiems arba eksploatuojančios bendrąjį tiekimo tinklą pagal 1998 m. balandžio 24 d. Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) 2 straipsnio 3 dalį su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2001 m. lapkričio 10 d.

Graikija

- "Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.", kuri perduoda ir paskirsto dujas pagal νόμου 2364/95, su pakeitimais, padarytais įstatymais Nr. 2528/97, 2593/98 ir 2773/99.

Ispanija

- Enagas, S.A.

- Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

- Gasoducto Al Andalus, S.A.

- Gasoducto de Extremadura, S.A.

- Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

- Regasificadora del Noroeste, S.A.

- Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

- Transportista Regional de Gas, S.A.

- Unión Fenosa de Gas, S.A.

- Bilbogas, S.A.

- Compañía Española de Gas, S.A.

- Distribución y Comercialización de Gas de Extramadura, S.A.

- Distribuidora Regional de Gas, S.A.

- Donostigas, S.A.

- Gas Alicante, S.A.

- Gas Andalucía, S.A.

- Gas Aragón, S.A.

- Gas Asturias, S.A.

- Gas Castilla - La Mancha, S.A.

- Gas Directo, S.A.

- Gas Figueres, S.A.

- Gas Galicia SDG, S.A.

- Gas Hernani, S.A.

- Gas Natural de Cantabria, S.A.

- Gas Natural de Castilla y León, S.A.

- Gas Natural SDG, S.A.

- Gas Natural de Alava, S.A.

- Gas Natural de La Coruña, S.A.

- Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

- Gas Navarra, S.A.

- Gas Pasaia, S.A.

- Gas Rioja, S.A.

- Gas y Servicios Mérida, S.L.

- Gesa Gas, S.A.

- Meridional de Gas, S.A.U.

- Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

- Tolosa Gas, S.A.

Prancūzija

- Société nationale des gaz du Sud-Ouest, perduodanti dujas.

- Gaz de France, sudaryta ir eksploatuojama pagal 1946 m. balandžio 8 d. loi no 46–628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, su daliniais pakeitimais.

- Elektrą paskirstančios įmonės, minėtos 1946 m. balandžio 8 d. loi no 46–628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz 23 straipsnyje, su daliniais pakeitimais.

- Compagnie française du méthane, perduodanti dujas.

- Vietinės valdžios institucijos arba jų asociacijos, paskirstančios šilumą.

Airija

- Bord Gáis Éireann

- Kitos įmonės, kurioms Energijos reguliavimo komisija gali išduoti licencijas gamtinių dujų paskirstymo arba perdavimo veiklai vykdyti pagal 1976–2002 m. Dujų aktus.

- Įmonės, turinčios licencijas pagal 1999 m. Electricity Regulation Act, kurios, kaip "Combined Heat and Power Plants" operatoriai vykdo šilumos paskirstymą.

Italija

- SNAM Rete Gas s.p.a., SGM ir EDISON T& S, perduodantys dujas.

- Dujas paskirstančios įmonės, kurių veiklą reglamentuoja įstatymų dėl vietinės ir provincijų valdžios institucijų tiesioginės viešųjų paslaugų kontrolės prisiėmimo konsoliduotas tekstas, patvirtintas 1925 m. spalio 15 d. regio decreto n. Nr. 2578 ir 1986 m. spalio 4 d. D.P.R Nr. 902.

- Įmonės, skirstančios šilumą visuomenei, minėtos 1982 m. gegužės 29 d. legge Nr. 308 - Norme sul contenimento dei consumi energici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili dagli idrocarburi - 10 straipsnyje.

- Vietinės valdžios institucijos arba jų asociacijos, skirstančios šilumą gyventojams.

Liuksemburgas

- Société de transport de gaz SOTEG S.A.

- Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

- Service industriel de la Ville de Dudelange.

- Service industriel de la Ville de Luxembourg.

- Vietinės valdžios institucijos arba jų sudarytos asociacijos, atsakingos už šilumos paskirstymą.

Nyderlandai

- Įmonės, išgaunančios, perduodančios arba paskirstančios dujas pagal licenciją (vergunning), kurią suteikia vietos savivaldos institucijos pagal Gemeentewet.

- Vietos savivaldos arba provincijų valdžios institucijos, perduodančios arba paskirstančios dujas pagal Gemeentewet arba Provinciewet.

- Vietinės valdžios institucijos arba jų asociacijos, paskirstančios dujas gyventojams.

Austrija

- Įmonės, kurioms suteiktas leidimas perduoti arba paskirstyti dujas pagal Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I, pp. 1451–1935 arba pagal Gaswirtschaftgesetz, BGBl. I Nr. 121/2000, su daliniais pakeitimais.

- Įmonės, kurioms suteiktas leidimas perduoti arba paskirstyti šilumą pagal Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994, su daliniais pakeitimais.

Portugalija

- Įmonės, perduodančios arba paskirstančios dujas pagal 2000 m. vasario 8 d. Decreto-Lei Nr. 8/2000 1 straipsnį, išskyrus to straipsnio 3 dalies (b) punkto (ii) ir (iii) papunkčius.

Suomija

- Viešieji arba kiti subjektai, eksploatuojantys dujų tinklo perdavimo sistemą ir perduodantys arba paskirstantys dujas pagal licenciją, išduotą pagal maakaasumarkkinalakinaturgasmarknadslagen (508/2000) 3 skyriaus 1 dalį ir 6 skyriaus 1 dalį; ir savivaldybių subjektai arba valstybės įmonės, gaminančios, perduodančios arba paskirstančios šilumą arba perduodančios šilumą tinklams.

Švedija

- Įmonės perduodančios arba paskirstančios dujas arba šilumą koncesijos pagrindu pagal lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

Jungtinė Karalystė

- Valstybinis dujų perdavėjas, kaip apibrėžta 1986 m. Dujų akto 7 skirsnio 1 dalyje.

- Asmuo, pagal 1996 m. Gas (Northern Ireland) Order 8 straipsnį paskelbtas dujų tiekėju.

- Vietos valdžios institucija, kuri suteikia arba eksploatuoja fiksuotą tinklą, teikiantį arba teiksiantį visuomenei paslaugą, susijusią su šilumos gamyba, perdavimu ir paskirstymu.

- Asmuo, turįs licenciją pagal 1989 m. Electricity Act 6 skirsnio 1 dalies (a) punktą, kurio licencijoje yra nuostatos, nurodytos to Akto 10 skirsnio 3 dalyje.

- The Northern Ireland Housing Executive.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

PERKANTIEJI SUBJEKTAI, VEIKIANTYS ELEKTROS GAMYBOS, PERDAVIMO AR PASKIRSTYMO SEKTORIUOSE

Belgija

- SA ElectrabelNV Electrabel.

- Vietos valdžios institucijos ir jų asociacijos šiai jų veiklos daliai.

- SA Société de Production d'ElectricitéNV Elektriciteitsproductie Maatschappij.

Danija

- Subjektai, gaminantys elektrą licencijos pagrindu pagal lov om elforsyning § 10, žr. 2001 m. rugpjūčio 28 d. lovbekendtgørelse Nr. 767.

- Subjektai, perduodantys elektrą licencijos pagrindu pagal lov om elforsyning § 19, žr. 2001 m. rugpjūčio 28 d. lovbekendtgørelse Nr. 767.

- Subjektai, prisiimantys atsakomybę už sistemą licencijos pagrindu pagal lov om elforsyning § 27, žr. 2001 m. rugpjūčio 28 d. lovbekendtgørelse Nr. 767.

Vokietija

- Vietinės valdžios institucijos, viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos arba jų asociacijos arba valstybės įmonės, tiekiančios elektrą kitoms įmonėms arba eksploatuojančios bendrąjį tiekimo tinklą pagal 1998 m. balandžio 24 d. Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) 2 straipsnio 3 dalį su paskutiniais daliniais pakeitimais, padarytais 2001 m. lapkričio 10 d.

Graikija

- "Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.", įsteigta νόμo 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ ir veikianti pagal ν. 2773/1999 ir Προεδρικό Διάταγμα 333/1999.

- Bendrovė "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε." žinoma kaip "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ΔΕΣΜΗΕ", įsteigta pagal νόμος 2773/1999 14 straipsnį ir Προεδρικό Διάταγμα 328/2000 (Greek Official Gazette 268).

Ispanija

- Red Eléctrica de España, S.A.

- Endesa, S.A.

- Iberdrola, S.A.

- Unión Fenosa, S.A.

- Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

- Electra del Viesgo, S.A.

- Otras entidades encargadas de la producción, transporte y distribución de electricidad en virtud de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico y su normativa de desarrollo.

Prancūzija

- Électricité de France, įsteigta ir veikianti pagal 1946 m. balandžio 8 d. loi no 46–628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, su daliniais pakeitimais.

- Įmonės, paskirstančios elektrą, minėtos 1946 m. balandžio 8 d. loi no 46–628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz 23 straipsnyje, su daliniais pakeitimais.

- Compagnie nationale du Rhône.

Airija

- The Electricity Supply Board.

- ESB Independent Energy (ESBIE – elektros tiekimas).

- Synergen Ltd. (elektros gamyba).

- Viridian Energy Supply Ltd. (elektros tiekimas).

- Huntstown Power Ltd. (elektros gamyba).

- Bord Gáis Éireann (elektros tiekimas).

- Electricity Suppliers and Generators licencijuoti pagal 1999 m. Electricity Regulation Act.

Italija

- Gruppo Enel bendrovės, turinčios leidimą gaminti, perduoti ir paskirstyti elektrą, kaip apibrėžta 1999 m. kovo 16 d. Įstatyminiame dekrete Nr. 79, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

- Kitos įmonės, veikiančios koncesijų pagrindu pagal 1999 m. kovo 16 d. Įstatyminį Dekretą Nr. 79.

Liuksemburgas

- Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), gaminanti ir paskirstanti elektrą pagal 1927 m. lapkričio 11 d. convention concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg, patvirtintą 1928 m. sausio 4 d. įstatymu.

- Vietos valdžios institucijos, atsakingos už elektros perdavimą arba paskirstymą.

- Société électrique de l'Our (SEO).

- Syndicat de communes SIDOR.

Nyderlandai

- Įmonės, skirstančios elektrą pagal licenciją (vergunning), suteiktą provincijos valdžios institucijų pagal Provinciewet.

Austrija

- Subjektai, eksploatuojantys perdavimo ir paskirstymo tinklą pagal Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I Nr. 143/1998, su daliniais pakeitimais arba pagal devynių Žemių Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze.

Portugalija

— PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

- ELECTRICIDADE DE PORTUGAL (EDP), įsteigta pagal 1995 m. liepos 27 d. Decreto-Lei Nr. 182/95 su pakeitimais, padarytais 1997 m. kovo 14 d. Decreto-Lei Nr. 56/97.

- EMPRESA ELÉCTRICA DOS AÇORES (EDA), veikianti pagal 1996 m. rugpjūčio 1 d. Decreto Legislativo Regional Nr. 15/96/A.

- EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA (EEM), veikianti pagal Decreto-Lei Nr. 99/91 ir Decreto-Lei Nr. 100/91, abu priimti 1991 m kovo 1 d.

— ELEKTROS GAMYBA

- Subjektai, gaminantys elektrą pagal 1995 m. liepos 27 d. Decreto-Lei Nr. 183/95 su pakeitimais, padarytais 1997 m. kovo 14 d. Decreto-Lei Nr. 56/97 su tolesniais pakeitimais, padarytais 2000 m. rugpjūčio 24 d. Decreto-Lei Nr. 198/2000.

- Nepriklausomi elektros gamintojai pagal 1988 m. gegužės 27 d. Decreto-Lei Nr. 189/88 su pakeitimais, padarytais 1999 m. gegužės 18 d. Decretos-Lei Nr. 168/99, 1995 m. lapkričio 24 d. Nr. 313/95, 2001 m. gruodžio 10 d. Nr. 312/2001 ir 2001 m. gruodžio 29 d. Nr. 339-C/2001.

— ELEKTROS PERDAVIMAS

- Subjektai, perduodantys elektrą pagal 1995 m. liepos 27 d. Dekretą-Įstatymą Nr. 185/95 su pakeitimais, padarytais 1997 m. kovo 14 d. Dekretu-Įstatymu Nr. 56/97.

— ELEKTROS PASKIRSTYMAS

- Subjektai, skirstantys elektrą pagal 1995 m. liepos 27 d. Dekretą-Įstatymą Nr. 184/95 su pakeitimais, padarytais 1997 m. kovo 14 d. Dekretu-Įstatymu Nr. 56/97, ir pagal 1982 m. rugsėjo 1 d. Dekretą-Įstatymą Nr. 344-B/82 su pakeitimais, padarytais 1986 m. rugsėjo 19 d. Dekretu-Įstatymu Nr.297/86 ir 1990 m. spalio 30 d. Dekretu-Įstatymu Nr. 341/90 ir 1992 m. vasario 5 d. Dekretu-Įstatymu Nr. 17/92.

Suomija

- Savivaldybių ir valstybės įmonės, gaminančios elektrą, ir subjektai, atsakingi už elektros perdavimo ir paskirstymo tinklų priežiūrą, už elektros perdavimą arba už elektros sistemą pagal licenciją, išduotą remiantis

(386/1995) 4 arba 16 skirsniu.

Švedija

- Subjektai, perduodantys arba paskirstantys elektrą koncesijos pagrindu pagal ellagen (1997:857).

Jungtinė Karalystė

- Asmuo, turintis licenciją pagal 1989 m. Electricity Act 6 skirsnį.

- Asmuo, turintis licenciją pagal 1992 m. Electricity (Northern Ireland) Order 10 straipsnio 1 dalį.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

PERKANTIEJI SUBJEKTAI GERIAMOJO VANDENS GAVYBOS, PERDAVIMO IR PASKIRSTYMO SEKTORIUOSE

Belgija

- Aquinter

- Vietinės valdžios institucijos ir jų asociacijos šiai jų veiklos daliai.

- Société wallonne des Eaux

- Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Danija

- Įmonės, tiekiančios vandenį, apibrėžtos 1999 m. vasario 26 d. lovbekendtgørelse Nr. 130 om vandforsyning m.v. § 3(3).

Vokietija

- Įmonės, išgaunančios arba paskirstančios vandenį pagal Žemių Eigenbetriebsverordnungen arba Eigenbetriebsgesetze (komunalinio aptarnavimo bendrovės).

- Subjektai, išgaunantys arba paskirstantys vandenį pagal Žemių Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit.

- Subjektai, išgaunantys vandenį pagal 1991 m. vasario 12 d. Gesetz über Wasser- und Bodenverbände su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. gegužės 15 d.

- Valstybei priklausančios įmonės, išgaunančios arba paskirstančios vandenį pagal Kommunalgesetze, visų pirma pagal Žemių Gemeindeverordnungen.

- Įmonės, įsteigtos pagal 1965 m. rugsėjo 6 d. Aktiengesetz su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. liepos 19 d., arba 1892 m. balandžio 20 d. GmbH-Gesetz su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. liepos 19 d., arba turinčios Kommanditgesellschaft (komanditinės (pasitikėjimo) bendrijos) teisinį statusą, išgaunančios arba paskirstančios vandenį pagal specialią sutartį su regioninės ar vietos valdžios institucijomis.

Graikija

- Įmonė "Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε." ("Ε.Υ.Δ.Α.Π." arba "Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε."). Įmonės teisinis statusas yra reglamentuojamas κ. ν. 2190/1920, ν. 2414/1996 nuostatomis ir papildomai νόμoς 1068/80 bei νόμoς 2744/1999 nuostatomis.

- Įmonė "Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε." ("Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.") reglamentuojama ν. 2937/2001 nuostatomis (ΦΕΚ169 Α’) ir ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α’) nuostatomis.

- Įmonė "Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου" ("ΔΕΥΑΜΒ"), kuri veikia pagal νόμoς 890/1979.

- Valstybįs įmonės "Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης — Αποχέτευσης", kurios išgauna ir paskirsto vandenį pagal 1980 m. rugpjūčio 23 d. νόμoς 1069/80.

- Asociacijos "Σύνδεσμοι Ύδρευσης", kurios veikia pagal Π.Δ. 410/1995, pagal Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων.

- Bendrijos "Δήμοι και Κοινότητες", kurios veikia pagal Π.Δ. 410/1995, pagal Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων.

Ispanija

- Mancomunidad de Canales de Taibilla.

- Otras entidades públicas integradas o dependientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales que actúan en el ámbito de la distribución de agua potable.

- Otras entidades privadas que tienen concedidos derechos especiales o exclusivos por las Corporaciones locales en el ámbito de la distribución de agua potable.

Prancūzija

- Regioninės arba vietos valdžios institucijos ir viešosios įstaigos, išgaunančios arba paskirstančios geriamąjį vandenį.

Airija

- Įmonės, išgaunančios arba paskirstančios vandenį pagal 1878–1964 m. Local Government (Sanitary Services) Act.

Italija

- Organizacijos, atsakingos už įvairių vandens paskirstymo paslaugos etapų valdymą pagal įstatymų dėl vietinės ir provincijų valdžios institucijų tiesioginės viešųjų paslaugų kontrolės prisiėmimo konsoliduotą tekstą, patvirtintą 1952 m. spalio 15 d. Karališkuoju dekretu Nr. 2578, 1986 m. spalio 4 d. Prezidento dekretu Nr. 902 ir Įstatymo galią turinčiu dekretu Nr. 267, nustatančiu įstatymų dėl vietos valdžios institucijų struktūros konsoliduotą tekstą, visų pirma remiantis 112–116 straipsniais.

- Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, įsteigta 1919 m. spalio 19 d. Karališkuoju dekretu-įstatymu Nr. 2060.

- Ente Acquedotti Siciliani, įsteigta 1979 m. rugsėjo 4 d. Regioniniu įstatymu Nr. 2/2 ir 1980 m. rugpjūčio 9 d. Regioniniu įstatymu Nr. 81.

- Ente Sardo Acquedotti e Fognature, įsteigta 1963 m. liepos 5 d. Įstatymu Nr. 9.

Liuksemburgas

- Vietinės valdžios institucijų departamentai, atsakingi už vandens paskirstymą.

- Vietinės valdžios institucijų asociacijos, atsakingos už vandens gavybą ar paskirstymą, įsteigtos pagal 2001 m. vasario 23 d. loi concernant la création des syndicats de communes, su pakeitimais ir papildymais, padarytais 1958 m. gruodžio 23 d. Įstatymu ir 1981 m. liepos 29 d. Įstatymu, ir pagal 1962 m. liepos 31 d. loi ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre.

Nyderlandai

- Įmonės, išgaunančios ir paskirstančios vandenį pagal Waterleidingwet.

Austrija

- Vietos valdžios institucijos ir jų asociacijos, išgaunančios, perduodančios arba paskirstančios geriamąjį vandenį pagal devynių Žemių Wasserversorgungsgesetze.

Portugalija

- TARPSAVIVALDYBINĖS SISTEMOS – Įmonės, kuriose dalyvauja valstybė ar kiti viešieji subjektai, turintys didžiąją dalį akcijų paketo ir privačios įmonės pagal 1993 m. lapkričio 5 d. Decreto-Lei Nr. 379/93. Leistinas tiesioginis valstybės administravimas.

- SAVIVALDYBIŲ SISTEMOS – Vietos valdžios institucijos, jų asociacijos, vietos valdžios tarnybos, įmonės, kuriose visas kapitalas arba jo didesnė dalis priklauso valstybei, arba privačios įmonės pagal 1993 m. lapkričio 5 d. Decreto-Lei Nr. 379/93 ir 1998 m. rugpjūčio 18 d. Įstatymą Nr. 58/98.

Suomija

- Vandens tiekimo institucijos, kurioms taikomas vesihuoltolakilagen om vattentjänster (119/2001) 3 skirsnis.

Švedija

- Vietos valdžios institucijos ir savivaldybių įmonės, išgaunančios, perduodančios arba paskirstančios geriamąjį vandenį pagal lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Jungtinė Karalystė

- Įmonė, paskirta tiekti vandenį arba rūpintis kanalizacijos tvarkymo paslaugomis pagal 1991 m. Water Industry Act.

- Vandens ar kanalizacijos tvarkymo institucija, įsteigta pagal 1994 m. Local Government etc (Scotland) Act 62 skirsnį.

- Regioninės plėtros departamentas (Šiaurės Airija).

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

PERKANTIEJI SUBJEKTAI, VEIKIANTYS GELEŽINKELIO PASLAUGŲ SRITYJE

Belgija

- Société nationale des Chemins de fer belgesNationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

Danija

- Danske Statsbaner.

- Subjektai pagal 2000 m. gruodžio 20 d. lov Nr. 1317 om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne.

- Ørestadsselskabet I/S.

Vokietija

- Deutsche Bahn AG.

- Kitos įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas visuomenei pagal 1993 m. gruodžio 27 d. Allgemeines Eisenbahngesetz su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. birželio 21 d., 2 straipsnio 1 dalį.

Graikija

- "Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε." ("Ο.Σ.Ε. Α.Ε."), pagal ν. Nr. 2671/98.

- "ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε." pagal ν. 2366/95.

Ispanija

- Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF).

- Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).

- Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

- Eusko Trenbideak (Bilbao).

- Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. (FGV).

- Ferrocarriles de Mallorca.

Prancūzija

- Société nationale des chemins de fer français ir kiti atviri visuomenei geležinkelių tinklai, nurodyti 1982 m. gruodžio 30 d. loi d'orientation des transports intérieurs Nr. 82–1153 II antraštinės dalies 1 skyriuje.

- Réseau ferré de France, valstybinė įmonė, įsteigta 1997 m. vasario 13 d. Įstatymu Nr. 97–135.

Airija

- Iarnród ÉireannIrish Rail

- Railway Procurement Agency

Italija

- Ferrovie dello Stato S. p. A.

- Trenitalia S. p. A.

- Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas koncesijos pagrindu pagal 1912 m. gegužės 9 d. Karališkojo dekreto Nr. 1447, patvirtinančio įstatymų dėl le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili konsoliduoto teksto, 10 straipsnį.

- Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas koncesijos pagrindu pagal 1949 m. birželio 4 d. Įstatymo Nr. 410 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione – 4 straipsnį.

- Subjektai, bendrovės ir įmonės arba vietos valdžios institucijos, teikiančios geležinkelio paslaugas koncesijos pagrindu pagal 1952 m. rugpjūčio 2 d. Įstatymo Nr. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie di altre linee di trasporto in regime di concessione – 14 straipsnį.

- Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios viešojo transporto paslaugas pagal 1997 m. lapkričio 19 d. Legislative Decree Nr. 422 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale – 8 ir 9 straipsnius, pagal 1997 m. kovo 15 d. Įstatymo Nr. 9 su pakeitimais, padarytais 1999 m. rugsėjo 20 d. Įstatyminiu Dekretu Nr. 400 ir 2002 m. rugpjūčio 1 d. ir Įstatymo Nr. 166 45 straipsniu, 4 straipsnio 4 dalies sąlygas.

Liuksemburgas

- Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

Nyderlandai

- Perkantieji subjektai geležinkelio paslaugų srityje.

Austrija

- Österreichische Bundesbahn.

- Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH sowie.

- Subjektai, turintys leidimą teikti transporto paslaugas pagal Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957, su daliniais pakeitimais.

Portugalija

- CP - Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., pagal 1977 m. kovo 23 d. Decreto-Lei Nr. 109/77.

- REFER, E.P., pagal 1997 m. balandžio 29 d. Decreto-Lei Nr. 104/97.

- RAVE, S.A., pagal 2000 m. gruodžio 19 d. Decreto-Lei Nr. 323-H/2000.

- Fertagus, S.A., pagal 1999 m. birželio 2 d. Decreto-Lei Nr. 189-B/99.

- Metro do Porto, S.A., pagal 1998 m. gruodžio 15 d. Decreto-Lei Nr. 394-A/98 su pakeitimais, padarytais 2001 m. rugsėjo 26 d. Decree-Law Nr. 261/2001.

- Normetro, S.A., pagal 1998 m. gruodžio 15 d. Decreto-Lei Nr. 394-A/98 su pakeitimais, padarytais 2001 m. rugsėjo 26 d. Decreto-Lei Nr. 261/2001.

- Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., pagal 1995 m. vasario 8 d. Decreto-Lei Nr. 15/95.

- Metro do Mondego, S.A., pagal 2002 m. sausio 24 d. Decreto-Lei Nr. 10/2002.

- Metro Transportes do Sul, S.A., pagal 1999 m. rugpjūčio 24 d. Decreto-Lei Nr. 337/99.

- Vietos valdžios institucijos ar vietos valdžios institucijų įmonės, teikiančios transporto paslaugas pagal 1999 m. rugsėjo 14 d. Įstatymą Nr. 159/99.

- Vietos valdžios institucijos ir valstybės įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas pagal 1990 m. kovo 17 d. Įstatymą Nr. 10/90.

- Privačios įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas pagal 1990 m. kovo 17 d. Įstatymą Nr. 10/90, kai jos turi specialias arba išimtines teises.

Suomija

- VR OsakeyhtiöVR Aktiebolag

Švedija

- Valstybės įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas pagal förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar and lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

- Regioninės ir vietos valdžios įmonės, veikiančios regioninio ir vietinio geležinkelių susisiekimo srityje pagal lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.

- Privatūs subjektai, teikiantys geležinkelių paslaugas pagal leidimus, suteiktus pagal förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, kai tokie leidimai atitinka šios direktyvos 2 straipsnio 3 dalį.

Jungtinė Karalystė

- Railtrack plc

- Eurotunnel plc

- Northern Ireland Transport Holding Company

- Northern Ireland Railways Company Limited

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

PERKANTIEJI SUBJEKTAI, VEIKIANTYS MIESTO GELEŽINKELIŲ, TRAMVAJŲ, TROLEIBUSŲ AR AUTOBUSŲ PASLAUGŲ SRITYJE

Belgija

- Société des Transports intercommunaux de BruxellesMaatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

- Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d'exploitation (TEC Liège-Verviers, TEC Namur-Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)/Société régionale wallonne du Transport en haar exploitatiemaatschappijen (TEC Liège-Verviers, TEC Namur-Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

- Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

- Privačios bendrovės, turinčios specialias arba išimtines teises.

Danija

- Danske Statsbaner

- Subjektai, teikiantys autobusų paslaugas visuomenei (įprastos reguliarios paslaugos) pagal leidimą, išduotą pagal 1999 m. gruodžio 22 d. lovbekendtgørelse Nr. 738 om buskørsel.

- Ørestadsselskabet I/S.

Vokietija

- Įmonės, leidimo pagrindu teikiančios trumpų maršrutų transporto paslaugas visuomenei pagal 1961 m. kovo 21 d. Personenbeförderungsgesetz su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. rugpjūčio 21 d.

Graikija

- "Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Α.Ε." ("Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε."), įsteigta ir veikianti pagal v. δ.768/1970 (Α’273), pagal v. 588/1977 (Α’148) ir v. 2669/1998 (Α’283).

- "Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς" ("Η.Σ.Α.Π. Α.Ε."), įsteigta ir veikianti pagal vόμoς 352/1976 (Α’ 147) ir v. 2669/1998 (Α’283).

- "Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε." ("Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε."), įsteigta ir veikianti pagal v. 2175/1993 (Α’211) ir v. 2669/1998 (Α’283).

- "Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε." ("Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε."), įsteigta ir veikianti pagal v. 2175/1993 (Α’211) ir v. 2669/1998 (Α’283).

- "Αττικό Μετρό Α.Ε.", įsteigta ir veikianti pagal v. 1955/1991.

- "Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης" ("Ο.Α.Σ.Θ."), įsteigta ir veikianti pagal διατάγματσς 3721/1957, ν.δ. 716/1970 ir ν. 66/79 ir ν. 2898/2001 (Α’71).

- "Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων" ("Κ.Τ.Ε.Λ."), veikianti pagal ν. 2963/2001 (Α’268).

- Subjektai "Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω", dar žinomi kaip atitinkamai "ΡΟΔΑ" ir "ΔΕΑΣ ΚΩ", veikiantys pagal ν. 2963/2001 (Α’268).

Ispanija

- Entidades que prestan servicios públicos de transporte urbano con arreglo a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y correspondiente legislación autonómica en su caso.

- Entidades que prestan servicios públicos de autobuses con arreglo a la disposición transitoria tercera de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Prancūzija

- Subjektai, teikiantys transporto paslaugas visuomenei pagal 1982 m. gruodžio 30 d. loi d'orientation des transports intérieurs no 82–1153 7-II straipsnį.

- Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français ir kiti subjektai, teikiantys transporto paslaugas pagal leidimą, išduotą Syndicat des transports d'Ile-de-France pagal 1959 m. sausio 7 d. Ordonnance Nr. 59–151 su daliniais pakeitimais ir jį įgyvendinančius Dekretus, organizuojant keleivių transportą Ile-de-France regione.

- Réseau ferré de France, valstybės įmonė, įsteigta 1997 m. vasario 13 d. Loi Nr. 97–135.

Airija

- (/

)

- Railway Procurement Agency

- (/

)

- (/

)

- (/

)

- Subjektai, teikiantys visuomenei transporto paslaugas pagal pakeistą 1932 m. Road Transport Act.

Italija

- Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios viešojo transporto paslaugas geležinkeliais, automatizuotomis sistemomis, tramvajais, troleibusais arba autobusais, arba valdantys atitinkamas infrastruktūras nacionaliniu, regioniniu ar vietiniu lygiu.

Į jas įeina, pavyzdžiui:

- Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios transporto paslaugas koncesijos pagrindu pagal 1939 m. rugsėjo 28 d. Legge Nr. 1822 - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) – su pakeitimais, padarytais 1955 m. birželio 28 d. decreto del Presidente della Repubblica Nr. 771 45 straipsniu, 1 straipsnį.

- Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios transporto paslaugas visuomenei pagal 1925 m. spalio 15 d. regio decreto Nr. 2578 - Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province – 1 straipsnio 4 arba 15 dalis.

- Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios visuomenei transporto paslaugas pagal 1997 m. lapkričio 19 d. decreto legislativo Nr. 422 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, 1997 m. kovo 15 d. L. Nr. 59 4 straipsnio 4 dalyje nustatytomis sąlygomis, su pakeitimais, padarytais 1999 m. rugsėjo 20 d. decreto legislativo Nr. 400, ir 2002 m. rugpjūčio 1 d. L. Nr. 166 45 straipsniu.

- Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios viešojo transporto paslaugas pagal testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, patvirtinto 2000 m. rugpjūčio 18 d. Legge Nr. 267, su pakeitimais, padarytais 2001 m. gruodžio 28 d. Legge Nr. 448 35 straipsniu, 113 straipsnį.

- Subjektai, bendrovės ir įmonės, veikiančios koncesijos pagrindu pagal 1912 m. gegužės 9 d. regio decreto Nr. 1447, approbation du testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, 242 arba 256 straipsnius.

- Subjektai, bendrovės ir įmonės bei vietinės valdžios institucijos, veikiančios koncesijos pagrindu pagal 1949 m. birželio 4 d. Legge Nr. 410 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione – 4 straipsnį.

- Subjektai, bendrovės ir įmonės, veikiančios koncesijos pagrindu pagal 1952 m. rugpjūčio 2 d. Legge Nr. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione – 14 straipsnį.

Liuksemburgas

- Chemins de fer du Luxembourg (CFL).

- Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.

- Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE).

- Autobusų paslaugų įmonės, veikiančios pagal 1978 m. vasario 3 d. règlement grand-ducal concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées.

Nyderlandai

- Subjektai, teikiantys visuomenei transporto paslaugas pagal Wet Personenvervoer II skyrių (Openbaar Vervoer).

Austrija

- Subjektai, turintys leidimą teikti transporto paslaugas pagal Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957 su daliniais pakeitimais arba pagal Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I Nr. 203/1999 su daliniais pakeitimais.

Portugalija

- Metropolitano de Lisboa, E.P., pagal 1978 m. gruodžio 30 d. Decreto-Lei Nr. 439/78.

- Vietos valdžios institucijos, vietos valdžios tarnybos ir vietos valdžios įmonės pagal 1998 m. rugpjūčio 18 d. Lei Nr. 58/98, kurios teikia transporto paslaugas pagal 1999 m. rugsėjo 14 d. Lei Nr. 159/99.

- Viešosios valdžios institucijos ir valstybės įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas pagal 1990 m. kovo 17 d. Lei Nr. 10/90.

- Privačios įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas pagal 1990 m. kovo 17 d. Lei Nr. 10/90, kai jos turi specialias arba išimtines teises.

- Subjektai, teikiantys viešojo transporto paslaugas pagal Regulamento de Transportes em Automóveis 98 straipsnį (1948 m. gruodžio 31 d. Decreto Nr. 37272).

- Subjektai, teikiantys viešojo transporto paslaugas pagal 1973 m. gruodžio 21 d. Lei Nr. 688/73.

- Subjektai, teikiantys viešojo transporto paslaugas pagal 1950 m. gruodžio 31 d. Decreto-Lei Nr. 38144.

Suomija

- Subjektai, teikiantys reguliarias tarpmiestinių autobusų paslaugas pagal specialią arba išimtinę licenciją, išduotą pagal laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellälagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991) ir miesto transporto įmonės ir viešosios įmonės, teikiančios viešojo transporto paslaugas autobusais, geležinkeliais arba požeminiais traukiniais arba prižiūrinčios tokių transporto paslaugų teikimo tinklą.

Švedija

- Subjektai, teikiantys geležinkeio ir tramvajų paslaugas pagal lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik and lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

- Viešieji ar privatūs subjektai, teikiantys troleibusų arba autobusų paslaugas pagal lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik and yrkestrafiklagen (1998:490).

Jungtinė Karalystė

- London Regional Transport

- London Underground Limited

- Transport for London

- Transport for London dukterinė įmonė, apibrėžta 1999 m. Greater London Authority Act 424 skirsnio 1 dalyje.

- Strathclyde Passenger Transport Executive

- Greater Manchester Passenger Transport Executive

- Tyne and Wear Passenger Transport Executive

- Brighton Borough Council

- South Yorkshire Passenger Transport Executive

- South Yorkshire Supertram Limited

- Blackpool Transport Services Limited

- Conwy County Borough Council

- Asmuo, kuris teikia vietines paslaugas Londone, kaip apibrėžta 1999 m. Greater London Authority Act (autobusų paslauga) 179 skirsnio 1 dalyje, pagal susitarimą, sudarytą su Transport for London pagal to Akto 156 skirsnio 2 dalį, arba pagal transporto dukterinės įmonės susitarimą, apibrėžtą to Akto 169 skirsnyje.

- Northern Ireland Transport Holding Company

- Asmuo, turintis kelių paslaugos licenciją pagal 1967 m. Transporto akto (Northern Ireland) 4 skirsnio 1 dalį, leidžiančią teikti reguliarias paslaugas, kaip apibrėžta toje licencijoje.

--------------------------------------------------

VI PRIEDAS

PERKANTIEJI SUBJEKTAI, VEIKIANTYS PAŠTO PASLAUGŲ SEKTORIUJE

BELGIJA

De PostLa Poste

DANIJA

Post Danmark, 2002 m. birželio 6 d. jf. Lov Nr. 569 om Post Danmark A/S.

VOKIETIJA

GRAIKIJA

Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛ.ΤΑ įsteigta pagal ν.δ. 496/70 ir veikianti pagal νόμος 2668/98 (ELTA)

ISPANIJA

Correos y Telégrafos, S.A.

PRANCŪZIJA

La Poste

AIRIJA

An Post plc

ITALIJA

Poste Italiane S.p.A.

LIUKSEMBURGAS

Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg

NYDERLANDAI

AUSTRIJA

Österreichische Post AG

PORTUGALIJA

CTT - Correios de Portugal

SUOMIJA

ŠVEDIJA

Posten Sverige AB

Posten Logistik AB

BLSI-I AB

DPD Nordic AB,

DPD Sverige AB

Falcon Air AB

Hultbergs Inrikes Transporter AB (HIT)

Posten Express AB

Posten Logistik AB

Poståkeriet Sverige AB

SwedeGiro AB

TAB

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

--------------------------------------------------

VII PRIEDAS

PERKANTIEJI SUBJEKTAI, VEIKIANTYS NAFTOS ARBA DUJŲ ŽVALGYMO IR GAVYBOS SEKTORIUOSE

Belgija

Danija

Subjektai pagal

- Lov om Danmarks undergrund, žr. 2002 m. birželio 11 d. lovbekendtgørelse Nr.526526.

- Lov om kontinentalsoklen, žr. 1979 m. gegužės 1 d. lovbekendtgørelse Nr. 182.

Vokietija

- Įmonės pagal 1980 m. rugpjūčio 13 d. Bundesberggesetz.

Graikija

- "Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.", pagal νόμος 2593/98 για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις.

Ispanija

- BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

- Cambria Europe, Inc.

- CNWL oil (España), S.A.

- Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

- Conoco limited.

- Eastern España, S.A.

- Enagas, S.A.

- España Canadá resources Inc.

- Fugro - Geoteam, S.A.

- Galioil, S.A.

- Hope petróleos, S.A.

- Locs oil compay of Spain, S.A.

- Medusa oil Ltd.

- Muphy Spain oil company

- Onempm España, S.A.

- Petroleum oil & gas España, S.A.

- Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

- Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

- Taurus petroleum, AN.

- Teredo oil limited

- Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

- Wintersahll, AG

- YCI España, L.C.

- Otras entidades que operan en virtud de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos y su normativa de desarrollo.

Prancūzija

- Subjektai, atsakingi už naftos ar dujų žvalgymą ir gavybą pagal code minier ir jo įgyvendinimo taisykles, visų pirma 1995 m. balandžio 19 d. Decree Nr. 95–427.

Airija

- Subjektai, kuriems yra suteiktas leidimas, licencija arba koncesija žvalgyti arba išgauti naftą ir dujas pagal šias teisines nuostatas:

- 1968 m. Continental Shelf Act

- 1960 m. Petroleum and Other Minerals Development Act

- 1992 m. Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development

- 1964 m. Petroleum (Production) Act (NI).

Italija

- Subjektai, kuriems yra suteiktas leidimas, licencija arba koncesija žvalgyti arba išgauti naftą ir dujas arba sandėliuoti dujas po žeme pagal šias įstatymų nuostatas:

- 1953 m. vasario 10 d. legge Nr. 136;

- 1957 m. sausio 11 d. legge Nr. 6 su pakeitimais, padarytais 1967 m. liepos 21 d. legge Nr. 613;

- 1991 m. sausio 9 d. legge Nr. 9;

- 1996 m. lapkričio 25 d. decreto legislativo Nr. 625;

- 1974 m. balandžio 26 d. legge n.170 su pakeitimais, padarytais 2000 m. gegužės 23 d. decreto legislativo Nr. 164.

Liuksemburgas

Nyderlandai

- Subjektai pagal Mijnbouwwet (2003 m. sausio 1 d.).

Austrija

- Subjektai, kuriems leista žvalgyti ar išgauti naftą ar dujas pagal Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999 su daliniais pakeitimais.

Portugalija

Subjektai pagal

- 1994 m. balandžio 26 d. Decreto-Lei Nr. 109/94 ir 1994 m. rugsėjo 5 d. Portaria Nr. 790/94.

- 1994 m. rugpjūčio 24 d. Decreto-Lei Nr. 82/94 ir 1994 m. sausio 17 d. Despacho Nr. A-87/94.

Suomija

Švedija

- Subjektai, turintys koncesiją naftai ar dujoms žvalgyti ar išgauti pagal minerallagen (1991:45) arba kurioms yra suteiktas leidimas pagal lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Jungtinė Karalystė

- Asmuo, veikiantis pagal licenciją, išduotą arba turinčią tokią pat galią, jei ji būtų išduota pagal 1998 m. Petroleum Act.

- Asmuo, turintis licenciją pagal 1964 m. Petroleum (Production) Act (Northern Ireland).

--------------------------------------------------

VIII PRIEDAS

PERKANTIEJI SUBJEKTAI, VEIKIANTYS ANGLIŲ IR KITO KIETOJO KURO ŽVALGYMO BEI GAVYBOS SEKTORIUOSE

Belgija

Danija

- Subjektai, žvalgantys ir išgaunantys anglis ir kitą kietąjį kurą pagal 1997 m. birželio 30 d. Consolidation Act Nr. 569.

Vokietija

- Įmonės, žvalgančios ir išganančios anglis bei kitą kietąjį kurą pagal 1980 m. rugpjūčio 13 d. Bundesberggesetz.

Graikija

- "Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού", kurios atlieka žvalgymus ir išgauna anglis bei kitą kietąjį kurą pagal 1973 m. μεταλλευτικού κώδικα του, padarytais 1976 m. balandžio 27 d. νόμος.

Ispanija

- Alto Bierzo, S.A.

- Antracitas de Arlanza, S.A.

- Antracitas de Gillon, S.A.

- Antracitas de La Granja, S.A.

- Antracitas de Tineo, S.A.

- Campomanes Hermanos, S.A.

- Carbones de Arlanza, S.A.

- Carbones de Linares, S.A.

- Carbones de Pedraforca, S.A.

- Carbones del Puerto, S.A.

- Carbones el Túnel, S.L.

- Carbones San Isidro y María, S.A.

- Carbonifera del Narcea, S.A.

- Compañia Minera Jove, S.A.

- Compañía General Minera de Teruel, S.A.

- Coto minero del Narcea, S.A.

- Coto minero del Sil, S.A.

- Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

- Endesa, S.A.

- Gonzalez y Diez, S.A.

- Hijos de Baldomero García, S.A.

- Hullas del Coto Cortés, S.A.

- Hullera Vasco-leonesa, S.A.

- Hulleras del Norte, S.A.

- Industrial y Comercial Minera, S.A.

- La Carbonífera del Ebro, S.A.

- Lignitos de Meirama, S.A.

- Malaba, S.A.

- Mina Adelina, S.A.

- Mina Escobal, S.A.

- Mina La Camocha, S.A.

- Mina La Sierra, S.A.

- Mina Los Compadres, S.A.

- Minas de Navaleo, S.A.

- Minas del Principado, S.A.

- Minas de Valdeloso, S.A.

- Minas Escucha, S.A.

- Mina Mora primera bis, S.A.

- Minas y explotaciones industriales, S.A.

- Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

- Minera del Bajo Segre, S.A.

- Minera Martín Aznar, S.A.

- Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

- Muñoz Sole hermanos, S.A.

- Promotora de Minas de carbón, S.A.

- Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa.

- Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

- Unión Minera del Norte, S.A.

- Union Minera Ebro Segre, S.A.

- Viloria Hermanos, S.A.

- Virgilio Riesco, S.A.

- Otras entidades que operan en virtud de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y su normativa de desarrollo.

Prancūzija

- Subjektai, atliekantys žvalgymą ir išgaunantys anglis bei kitą kietąjį kurą pagal code minier ir jo įgyvendinimo taisykles, visų pirma 1995 m. balandžio 19 d. Decree Nr. 95–427.

Airija

- Bord na Mona plc., įsteigta ir veikianti pagal 1946–1998 m. Turf Development Act.

Italija

- Carbosulcis S.p.A.

Liuksemburgas

Nyderlandai

Austrija

- Subjektai, turintys leidimą žvalgyti ir išgauti anglis bei kitą kietąjį kurą pagal Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999 su daliniais pakeitimais.

Portugalija

- Empresa Nacional de Urânio.

Suomija

- Subjektai, kurie naudojasi specialia kietojo kuro žvalgymo ir gavybos koncesija pagal

(…).

Švedija

- Subjektai, kurie naudojasi specialia kietojo kuro žvalgymo ir gavybos koncesija pagal minerallagen (1991:45) arba lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, arba kuriems yra išduotas leidimas pagal lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Jungtinė Karalystė

- Bet kuris licencijuotas operatorius (apibrėžtas 1994 m. Coal Industry Act)

- The Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)

- Asmuo, veikiantis pagal žvalgymo licenciją, kasybos licenciją, kasybos nuomą, kasybos licenciją arba kasybos leidimu, kaip apibrėžta 1969 m. Mineral Development Act (Northern Ireland) 57 skirsnio 1 dalyje.

--------------------------------------------------

IX PRIEDAS

PERKANTIEJI SUBJEKTAI, VEIKIANTYS JŪRŲ ARBA VIDAUS VANDENŲ UOSTŲ AR KITŲ TERMINALŲ INFRASTRUKTŪROS SRITYJE

Belgija

- Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

- Havenbedrijf van Gent

- Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

- Port autonome de Charleroi

- Port autonome de Namur

- Port autonome de Liège

- Port autonome du Centre et de l'Ouest

- Société régionale du Port de BruxellesGewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

- Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

Danija

- Uostai, apibrėžti 1999 m. gegužės 28 d. lov Nr. 326 om havne § 1.

Vokietija

- Jūrų uostai, visiškai ar iš dalies priklausantys teritorinės valdžios institucijoms (Länder, Kreise, Gemeinden).

- Vidaus vandenų uostai, kuriems taikomas Hafenordnung pagal Žemių Wassergesetze.

Graikija

- "Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Π. Α.Ε."), pagal v. 2688/99.

- "Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Aνώνυμη Εταιρία" ("Ο.Λ.Θ. Α.Ε."), pagal v. 2688/99.

- "Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Α. Α.Ε."), pagal v. 2932/01.

- "Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Β. Α.Ε."), pagal v. 2932/01.

- "Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Ε. Α.Ε."), pagal v. 2932/01.

- "Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε."), pagal v. 2932/01.

- "Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Η. Α.Ε."), pagal v. 2932/01.

- "Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Κ. Α.Ε."), pagal v. 2932/01.

- "Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε."), pagal v. 2932/01.

- "Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε."), pagal v. 2932/01

- "Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Λ. Α.Ε."), pagal v. 2932/01.

- "Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Ρ. Α.Ε"), pagal v. 2932/01.

- Kiti uostai, reglamentuojami Π.Δ.649/1977. (Εποπτεία, οργάνωση, λειτουργία και διοικητικός έλεγχος λιμένων).

Ispanija

- Ente público Puertos del Estado

- Autoridad Portuaria de Alicante

- Autoridad Portuaria de Almería - Motril

- Autoridad Portuaria de Avilés

- Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

- Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

- Autoridad Portuaria de Baleares

- Autoridad Portuaria de Barcelona

- Autoridad Portuaria de Bilbao

- Autoridad Portuaria de Cartagena

- Autoridad Portuaria de Castellón

- Autoridad Portuaria de Ceuta

- Autoridad Portuaria de Ferrol - San Cibrao

- Autoridad Portuaria de Gijón

- Autoridad Portuaria de Huelva

- Autoridad Portuaria de Las Palmas

- Autoridad Portuaria de Málaga

- Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

- Autoridad Portuaria de Melilla

- Autoridad Portuaria de Pasajes

- Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

- Autoridad Portuaria de Santander

- Autoridad Portuaria de Sevilla

- Autoridad Portuaria de Tarragona

- Autoridad Portuaria de Valencia

- Autoridad Portuaria de Vigo

- Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

- Otras entidades Portuarias de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia.

Prancūzija

- Port autonome de Paris, įsteigtas pagal 1968 m. spalio 24 d. loi no 68–917 relative au port autonome de Paris.

- Port autonome de Strasbourg, įsteigtas pagal 1923 m. gegužės 20 d. convention entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, patvirtinta 1924 m. balandžio 26 d. įstatymu.

- Ports autonomes, veikiantys pagal code des ports maritimes L. 111–1 et seq.

- Ports non autonomes, veikiantys pagal code des ports maritimes L. 121–1 et seq.

- Uostai, kuriuos valdo regioninės ar departamentų valdžios institucijos arba kurie veikia, turėdami regioninės arba departamentų valdžios institucijų koncesiją, išduotą pagal 1983 m. liepos 22 d. loi n o83–663, papildančio 1983 m. sausio 7 d. loi no 83–8 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'État, 6 straipsnį.

- Voies navigables de France, valstybės įmonė, kuriai taikomos 1990 m. gruodžio 29 d. loi n o 90–1168 su daliniais pakeitimais 124 straipsnio nuostatos.

Airija

- Uostai, veikiantys pagal 1946–2000 m. Harbours Acts.

- Rosslare Harbour uostas, veikiantis pagal 1899 m. Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts.

Italija

- Nacionaliniai uostai ir kiti uostai, kuriuos valdo Capitaneria di Porto pagal Codice della navigazione, 1942 m. kovo 30 d. regio decreto Nr. 327.

- Savarankiškai veikiantys uostai (enti portuali), įsteigti specialiais įstatymais pagal Codice della navigazione 19 straipsnį, 1942 m. kovo 30 d. regio decreto Nr. 327.

Liuksemburgas

- Port de Mertert, įsteigtas ir veikiantis pagal 1963 m. liepos 22 d. loi relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle su daliniais pakeitimais.

Nyderlandai

- Perkantieji subjektai jūrų uostų ir vidaus vandenų uostų bei kitų terminalų infrastruktūros srityje.

Austrija

- Vidaus vandenų uostai visiškai ar iš dalies priklausantys Länder ir (arba) Gemeinden.

Portugalija

- APDL - Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., pagal 1998 m. lapkričio 3 d. Decreto-Lei Nr. 335/98.

- APL - Administração do Porto de Lisboa, S.A., pagal 1998 m. lapkričio 3 d. Decreto-Lei Nr. 336/98.

- APS - Administração do Porto de Sines, S.A., pagal 1998 m. lapkričio 3 d. Decreto-Lei Nr. 337/98.

- APSS - Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., pagal 1998 m. lapkričio 3 d. Decreto-Lei Nr. 338/98.

- APA - Administração do Porto de Aveiro, S.A., pagal 1998 m. lapkričio 3 d. Decreto-Lei Nr. 339/98.

- IPN - Instituto Portuário do Norte, pagal 1999 m. birželio 28 d. Decreto-Lei Nr. 242/99.

- ICP - Instituto Portuário do Centro, pagal 1999 m. birželio 28 d. Decreto-Lei Nr. 243/99.

- IPS - Instituto Portuário do Sul, pagal 1999 m. birželio 28 d. Decreto-Lei Nr. 244/99.

- IDN - Instituto da Navegabilidade do Douro, pagal 1997 m. birželio 3 d. Decreto-Lei Nr. 138-A/97.

Suomija

- Uostai, veikiantys pagal laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuistalagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) ir uostai, įsteigti pagal licenciją, išduotą pagal laki yksityisistä yleisistä satamistalagen om privata allmänna hamnar (1156/1994) 3 skirsnį.

- Saimaan kanavan hoitokuntFörvaltningsnämnden för Saima kanal.

Švedija

- Uostai ir terminalų infrastruktūros pagal lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn and förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.

Jungtinė Karalystė

- Vietos valdžios institucija, kuri eksploatuoja geografinę teritoriją, teikdama jūrų ir vidaus vandenų uostų ir kitų terminalų įrenginius vežėjams jūra ir vidaus vandenimis.

- Uosto direkcija, kaip apibrėžta 1964 m. Harbours Act 57 skirsnyje.

- British Waterways Board.

- Uosto direkcija, kaip apibrėžta 1970 m. Harbours Act (Northern Ireland) 38 skirsnio 1 dalyje.

--------------------------------------------------

X PRIEDAS

PERKANTIEJI SUBJEKTAI, VEIKIANTYS ORO UOSTŲ ĮRENGIMŲ SRITYJE

Belgija

- Belgocontrol

- Brussels International Airport Company

- Luchthaven van Deurne

- Luchthaven van Oostende

- SA Brussels South Charleroi Airport

- SA Société de Développement et de Promotion de l'Aéroport de Bierset

Danija

- Oro uostai, veikiantys leidimo pagrindu, išduotu pagal lov om luftfart § 55(1), jf.lovbe- kendtgørelse Nr.543, išleistą 2001 m. birželio 13 d.

Vokietija

- Oro uostai, kaip apibrėžta 1964 m. birželio 19 d. Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. rugpjūčio 21 d., 38 straipsnio 2 dalies 1 punkte.

Graikija

- "Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας" ("ΥΠΑ"), veikianti pagal ν.δ. 714/70 su pakeitimais, padarytais v. 1340/83; bendrovės organizacinė struktūra yra nustatyta Π.Δ. 56/89 su vėlesniais pakeitimais.

- Bendrovė "Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών" Spatoje, veikianti pagal v.. 2338/95 Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, "ίδρυση της εταιρείας" Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. "έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις").

- "Φορείς Διαχείρισης" pagal Prezidento dekretą Nr. 158/02 "Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΦΕΚ Α 137).

Ispanija

- Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

Prancūzija

- Oro uostai, eksploatuojami valstybės įmonių pagal code de l'aviation civile L. 251–1, L.260–1 ir L. 270–1 straipsnius.

- Oro uostai, veikiantys pagal koncesiją, išduotą valstybės pagal code de l'aviation civile R.223–2 straipsnį.

- Oro uostai, veikiantys pagal arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire.

- Oro uostai, įsteigti viešosios valdžios institucijos, kuriems taikoma konvencija, kaip nustatyta code de l'aviation civile L. 221–1 straipsnyje.

Airija

- Dublino, Cork'o ir Shannon'o oro uostai, valdomi

Aer RiantaIrish Airports.

- Oro uostai, veikiantys su licencija viešajam naudojimui, suteikta pagal 1993 m. Irish Aviation Authority Act su pakeitimais, padarytais 1998 m. Air Navigation and Transport (Amendment) Act, ir kuriuose reguliarias oro susisiekimo paslaugas teikia orlaiviai, skirti keleivių, pašto ir krovinių viešajam vežimui.

Italija

- AAAVTAG.

- Valdymo subjektai, įsteigti specialiais įstatymais.

- Subjektai, eksploatuojantys oro uosto įrenginius pagal koncesiją, suteiktą pagal Codice della navigazione 694 straipsnį, 1942 m. kovo 30 d. R.D.Nr. 347.

- R.A.I. Registro Aeronautico Italiano.

Liuksemburgas

- Aéroport du Findel.

Nyderlandai

- Oro uostai, veikiantys pagal Luchtvaartwet 18 ir tolesnius straipsnius.

Austrija

- Subjektai, kuriems leista teikti oro uosto paslaugas pagal Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957 su daliniais pakeitimais.

Portugalija

- ANA - Aeroportos de Portugal, S.A., įsteigtas pagal 1998 m. gruodžio 18 d. Decreto-Lei Nr. 404/98.

- NAV - Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., įsteigtas pagal 1998 m. gruodžio 18 d. Decreto-Lei Nr. 404/98.

- ANAM - Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., įsteigtas pagal 1991 m. gruodžio 11 d. Decreto-Lei Nr. 453/91.

Suomija

- Oro uostai, kuriuos valdo

arba savivaldybės ar valstybės įmonė pagal

(281/1995).

Švedija

- Valstybei priklausantys ir jos eksploatuojami oro uostai pagal luftfartslagen (1957:297).

- Privatiems subjektams priklausantys ir privačiai eksploatuojami oro uostai, turintys veiklos licenciją pagal aktą, kai toji licencija atitinka šios direktyvos 2 straipsnio 3 dalies kriterijus.

Jungtinė Karalystė

- Vietos valdžios institucija, kuri eksploatuoja geografinę teritoriją oro uosto ar kito terminalo paslaugoms teikti oro vežėjams.

- Oro uosto operatorius, apibrėžtas 1986 m. Airports Act, kuris valdo oro uostą pagal Akto IV dalies ekonominius nuostatus.

- Oro uosto operatorius, apibrėžtas 1986 m. Airports Act, kuris valdo oro uostą pagal Akto IV dalies ekonominius nuostatus.

- Highland and Islands Airports Limited.

- Oro uosto operatorius, apibrėžtas 1994 m. Airports (Northern Ireland) Order.

--------------------------------------------------

XI PRIEDAS

BENDRIJOS TEISĖS AKTŲ, MINĖTŲ 30 STRAIPSNIO 3 DALYJE, SĄRAŠAS

A. DUJŲ AR ŠILUMOS PERDAVIMAS AR PASKIRSTYMAS

1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/30/EB dėl bendrų gamtinių dujų vidaus rinkos bendrų taisyklių [1]

B. ELEKTROS GAMYBA, PERDAVIMAS AR PASKIRSTYMAS

1996 m. gruodžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/92/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių [2].

C. GERIAMOJO VANDENS GAVYBA, PERDAVIMAS AR PASKIRSTYMAS

D. PERKANTIEJI SUBJEKTAI, VEIKIANTYS GELEŽINKELIO PASLAUGŲ SRITYJE

E. PERKANTIEJI SUBJEKTAI, VEIKIANTYS MIESTŲ GELEŽINKELIŲ, TRAMVAJŲ, TROLEIBUSŲ AR MOTORINIŲ AUTOBUSŲ PASLAUGŲ SRITYJE

F. PERKANTIEJI SUBJEKTAI, VEIKIANTYS PAŠTO PASLAUGŲ SRITYJE

1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/67/EB dėl bendrų Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo [3].

G. NAFTOS AR DUJŲ ŽVALGYMAS IR GAVYBA

1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius žvalgymams, tyrimams ir gavybai išdavimo ir naudojimo jais sąlygų [4].

H. ANGLIŲ IR KITO KIETOJO KURO ŽVALGYMAS IR GAVYBA

I. PERKANTIEJI SUBJEKTAI, VEIKIANTYS JŪRŲ IR VIDAUS VANDENŲ UOSTŲ IR KITŲ TERMINALŲ ĮRANGOS SRITYJE

J. PERKANTIEJI SUBJEKTAI, VEIKIANTYS ORO UOSTŲ ĮRENGINIŲ SRITYJE

[1] OL L 204, 1998 4 21, p. 1.

[2] OL L 27, 1997 1 30, p. 20.

[3] OL L 15, 1998 1 21, p. 14. Direktyva su paskutiniais paketimais, padarytais Direktyva 2002/39/EB (OL L 176, 2002 7 5, p. 21).

[4] OL L 164, 1994 6 30, p. 3.

--------------------------------------------------

XII PRIEDAS

1 STRAIPSNIO 2 DALIES (b) PUNKTE MINĖTŲ VEIKLOS RŪŠIŲ SĄRAŠAS [1]

NACE |

F SKIRSNIS | STATYBA | CPV kodas |

Sektorius | Grupė | Klasė | Objektas | Pastabos |

45 | | | Statyba | Į šį sektorių įeina: Naujų pastatų ir statyba ir statybos darbai, restauravimas ir paprastas remontas | 45000000 |

45.1 | | Teritorijos parengimas | | 45100000 |

45.11 | Pastatų ardymas ir griovimas; grunto pervežimas | Į šią klasę įeina: pastatų ir kitų konstrukcijų ardymasstatybinių aikštelių išvalymasgrunto pervežimas: kasimas, atliekų užkasimas, statybinių aikštelių išlyginimas ir nuolydžių suformavimas, griovių kasimas, akmenų pašalinimas, sprogdinimas ir t. t.teritorijos parengimas kasybos darbams:paviršiaus uolienos pašalinimas ir kitoks kasybos aikštelių parengimas bei paruošimas naudoti statybomsĮ šią klasę įeina: statybinių aikštelių nusausinimasžemės ūkio naudmenų ir miško žemės nusausinimas | 45110000 |

45.12 | Bandomasis gręžimas | Į šią klasę įeina: bandomieji gręžiniai, branduolių pavyzdžių ėmimas statybos, geofiziniams, geologiniams ir panašiems tikslamsĮ šią klasę neįeina: naftos ar dujų gavybos gręžinių gręžimas, žr. 11.20vandens šulinių gręžimas, žr.45.25šachtų kasimas, žr. 45.25naftos ir dujų telkinių paieška, geofizinis, geologinis ir seisminis žvalgymas, žr. 74.20 | 45120000 |

45.2 | | Užbaigtų konstrukcijų arba jų dalių statyba; civilinė inžinerija | | 45200000 |

45.21 | Bendroji pastatų statyba ir civilinės inžinerijos darbai | Į šią klasę įeina: Visų tipų pastatų statybaCivilinės inžinerijos konstrukcijų statybaTiltai, įskaitant paaukštintus kelius, viadukus, tunelius ir požeminius keliusDidelių nuotolių vamzdynai, ryšių ir elektros linijosMiestų vamzdynai, miestų ryšių ir elektros linijos;Pagalbiniai miesto statybos darbaiBlokinių pastatų surinkimas ir statyba vietojeĮ šią klasę neįeina: Naftos ir dujų gavybos pagalbinės paslaugos, žr. 11.20Užbaigtų blokinių nebetoninių savos gamybos iš anksto parengtų konstrukcijų įrengimas, žr. 20, 26 ir 28 sektoriusStatybos darbai, ne pastatų statyba, stadionams, baseinams, sporto salėms, teniso kortams, golfo aikštelėms ir kitiems sporto įrenginiams, žr. 45.23Pastatų įrengimas, žr. 45.3Pastatų apdaila, žr. 45.4Architektūros ir inžinerijos veikla, žr. 74.20Statybos projekto valdymas, žr. 74.20 | 45210000 |

45.22 | Stogų dengimas ir stogų rėmų įrengimas | Į šią klasę įeina: Stogų įrengimasStogų dengimasIzoliavimas nuo vandens | 45220000 |

45.23 | Automobilių magistralių, aerodromų ir sporto įrenginių statyba | Į šią klasę įeina: Automobilių magistralių, gatvių, kelių ir kitų automobilių ir pėsčiųjų kelių statybaGeležinkelių statybaOro uostų pakilimo ir nusileidimo takų statybaStatybiniai darbai, ne pastatų statyba, stadionams, baseinams, sporto salėms, teniso kortams, golfo aikštelėms ir kitiems sporto įrenginiamsKelių ir automobilių stovėjimo aikštelių paviršiaus ženklinimasĮ šią klasę neįeina: Preliminarus grunto pervežimas, žr. 45.11 | 45230000 |

45.24 | Vandens projektų statyba | Į šią klasę įeina: Vandens kelių, uosto ir upės konstrukcijų, pramoginių uostų (esplanadų), užtvankų ir t. t. statyba.Pylimų ir atitvarų gilinimasGruntiniai darbai | 45240000 |

45.25 | Kiti statybos darbai | Į šią klasę įeina: Statybos veikla, kuri specializuojasi vienu įvairioms struktūroms bendru aspektu, reikalaujančiu specialių įgūdžių ar įrangos:Pamatų statyba, įskaitant polių įleidimąVandens gręžinių gręžimas, šachtų kasimasNe savos gamybos plieninių konstrukcijų įrengimasPlieno lenkimasPlytų ir akmenų mūrijimasPastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, įskaitant pastolių ir darbo platformų nuomojimąKaminų ir pramoninių krosnių įrengimasĮ šią klasę neįeina: Pastolių nuoma, be jų įrengimo ar ardymo, žr. 71.32 | 45250000 |

45.3 | | Pastatų įrengimas | | 45300000 |

45.31 | Elektros laidų išvedžiojimas ir įtaisų įrengimas | Į šią klasę įeina: Pastatų ir kitų statybos projektų įrengimas:Elektros laidų išvedžiojimas ir įtaisų įrengimasTelekomunikacijų sistemų įrengimasElektrinio šildymo sistemų įrengimasGyventojų antenų įrengimasGaisro signalizacijos įrengimasApsaugos sitemų įrengimasLiftų ir eskalatorių įrengimasŽaibolaidžių įrengimas ir t. t. | 45310000 |

45.32 | Izoliaciniai darbai | Į šią klasę įeina: Šilumos, garso ir vibracijos izoliacijos įrengimas pastatuose ir kituose statybiniuose objektuoseĮ šią klasę neįeina: Izoliacija nuo vandens, žr. 45.22 | 45320000 |

45.33 | Santechnikos darbai | Į šią klasę įeina: Pastatuose ir kituose statybiniuose objektuose:Santechninės įrangos įrengimasDujų įtaisų įrengimasŠildymo, ventiliacijos, šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos ir angų įrengimasPurškimo sistemų įrengimasĮ šią klasę neįeina: Elektros šildymo sistemų įrengimas, žr. 45.31 | 45330000 |

45.34 | Kitas pastatų įrengimas | Į šią klasę įeina: Kelių, geležinkelių, oro uostų ir uostų apšvietimo ir signalizacijos sistemų įrengimasKitur nenurodytos įrangos ir įrenginių įrengimas pastatuose ir kituose statybiniuose objektuose. | 45340000 |

45.4 | | Pastatų apdaila | | 45400000 |

45.41 | Tinkavimas | Į šią klasę įeina: Pastatų ir kitų statybos objektų išorės ir vidaus tinkavimas bei gipsavimas, įskaitant grebėstavimo medžiagų naudojimą | 45410000 |

45.42 | Statybinių stalių darbų įrengimas | Į šią klasę įeina: Ne savos gamybos medinių ir iš kitų medžiagų pagamintų durų ir langų rėmų, virtuvės įrangos, laiptų, parduotuvių įrangos ir panašiai įrengimasVidaus apdailos darbai, tokie kaip lubų, medinių sienų dangų, kilnojamųjų pertvarų ir t. t. įrengimas.Į šią klasę neįeina: Parketo ir kitų medinių grindų dangų klojimas, žr. 45.43 | 45420000 |

45.43 | Grindų ir sienų dangos | Į šią klasę įeina: Klojimas, plytelių klojimas ar įrangos įrengimas pastatuose ir kituose statybos objektuose:Keraminės, betoninės ar skaldyto akmens ar grindų plytelėsParketas ir kitokia medinė grindų danga, kilimai ir linoleumas, įskaitant guminį arba plastikinį linoleumąteraco, marmuro, granito arba šiferio grindų ir sienų dangaSienų apmušalai | 45430000 |

45.44 | Dažymas ir įstiklinimas | Į šią klasę įeina: Pastatų vidaus ir išorės dažymasCivilinės statybos struktūrų dažymasStiklų, veidrodžių ir t. t. įrengimasĮ šią klasę neįeina: Langų įstatymas, žr. 45.42 | 45440000 |

45.45 | Kita pastatų apdaila | Į šią klasę įeina: Privačių baseinų valymo garu, darbai smėlio srautu ir panašūs pastatų išorės darbaiKitur nenurodyti kiti pastatų apdailos darbaiĮ šią klasę neįeina: Pastatų ir kitų struktūrų vidaus valymo darbai, žr. 74.70 | 45450000 |

45.5 | | Statybos ar pastatų griovimo įrangos nuoma su operatoriumi | | 45500000 |

45.50 | Statybos ar pastatų griovimo įrangos nuoma su operatoriumi | Į šią klasę neįeina: Statybos ar pastatų griovimo mašinų ir įrangos nuoma be operatoriaus, žr. 71.32 | 45500000 |

[1] Esant CPV ir NACE aiškinimo skirtumams, viršenybę turi NACE.

--------------------------------------------------

XIII PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIMUOSE APIE PIRKIMĄ

A. ATVIROS PROCEDŪROS

1. Perkančiojo subjekto pavadinimas, adresas, telegrafo adresas, elektroninis adresas, telefono numeris, telekso ir fakso numeris.

2. Atitinkamais atvejais nurodykite, ar sutartis skiriama tik globojamoms darbo grupėms ar ji yra vykdoma išskirtinai pagal globojamo užimtumo programas.

3. Sutarties pobūdis (prekių tiekimas, darbų ar paslaugų teikimas, atitinkamais atvejais nurodykite, ar tai yra preliminarusis susitarimas, ar dinaminė pirkimo sistema).

Paslaugų kategorija, apibrėžta XVII A arba XVII B prieduose ir aprašymas (nomenklatūros identifikacinis numeris (numeriai)).

Atitinkamais atvejais nurodykite, ar reikia pateikti pasiūlymus pirkimui, nuomai ar pirkimui išsimokėtinai ar tokių būdų deriniui.

4. Prekių pristatymo arba paslaugų atlikimo vieta ar teritorija.

5. Prekių ir darbų pirkimo sutarčių atveju:

a) Tiektinų prekių pobūdis ir kiekis (nomenklatūros identifikacinis numeris (numeriai)), įskaitant galimybes tolesniems pirkimams ir, jei įmanoma, numatomas tokių galimybių įgyvendinimo laikotarpis bei sutarties pratęsimų skaičius, jei tai numatyta. Pasikartojančių sutarčių atveju taip pat, jei įmanoma, numatomas kitų konkursų prekių pirkimui skelbimo laikas arba teiktinų paslaugų pobūdis bei mastas ir bendras darbų pobūdis (nomenklatūros identifikacinis numeris (numeriai));

b) Nurodymas, ar tiekėjai gali pateikti pasiūlymus visoms reikalingoms prekėms ir/arba kai kurioms iš jų.

Jei darbų pirkimo sutartyse numatyti darbai arba pati sutartis yra padalyta į keletą dalių, nurodomi skirtingų dalių užsakymo dydžiai ir galimybė pateikti pasiūlymus vienai, kelioms ar visoms dalims;

c) Darbų pirkimo sutarčių atveju: informacija apie darbo tikslą arba sutarties tikslą, kai į pastarąją įeina projektų rengimas.

6. Paslaugų atveju:

a) Teiktinų paslaugų pobūdis ir kiekis, įskaitant visas galimybes tolesniems pirkimams ir, jei įmanoma, numatomas tokių galimybių įgyvendinimo laikotarpis bei sutarties pratęsimų skaičius, jei tai numatyta. Pasikartojančių sutarčių atveju taip pat, jei įmanoma, numatomas kitų konkursų paslaugų pirkimui skelbimo laikas;

b) Nurodymas, ar pagal įstatymą ar kitų teisės aktų nuostatas paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos atstovai;

c) Nuoroda į įstatymo ar kito teisės akto nuostatą;

d) Nurodymas, ar juridiniai asmenys turi nurodyti darbuotojų, kurie bus atsakingi už paslaugų atlikimą, pavardes ir profesines kvalifikacijas;

e) Nurodymas, ar paslaugų teikėjai gali pateikti pasiūlymus tik daliai atitinkamų paslaugų.

7. Jei žinoma, nurodyti, ar yra leidimas pateikti alternatyvius pasiūlymus, ar tokio leidimo nėra.

8. Paslaugų atlikimo, užbaigimo terminai, paslaugų sutarties trukmė ir kuo tikslesnė paslaugų teikimo pradžios data.

9. a) Adresas, kuriuo galima kreiptis pirkimo dokumentų ir papildomų dokumentų;

b) Atitinkamais atvejais, suma, kurią reikia mokėti už tokių dokumentų įsigijimą ir mokėjimo sąlygos.

10. a) Galutinė pasiūlymų arba orientacinių pasiūlymų, kai taikoma dinanimė pirkimo sistema, priėmimo data;

b) Adresas, kuriuo jie turi būti siunčiami;

(c) Kalba arba kalbos, kuriomis jie turi būti parengti.

11. a) Atitinkamais atvejais, asmenys, įgalioti dalyvauti atplėšiant pasiūlymus;

b) Pasiūlymų atplėšimo data, laikas ir vieta.

12. Atitinkamais atvejais, kai tai taikytina, reikalaujamas privalomas užstatas ir garantijos.

13. Pagrindinės finansavimo ir mokėjimo sąlygos ir/arba nuorodos į nuostatas, kuriose tai yra nurodyta.

14. Atitinkamais atvejais ūkio subjektų grupės, su kuria bus sudaroma sutartis, teisinė forma.

15. Būtiniausios ekonominės ir techninės sąlygos, kurių reikalaujama iš ūkio subjekto, su kuriuo sudaroma sutartis.

16. Laikotarpis, per kurį konkurso dalyvis privalo laikyti savo pasiūlymą viešu.

17. Atitinkamais atvejais ypatingos sąlygos, kurios taikomos sutarties vykdymui.

18. 55 straipsnyje minėti kriterijai, kurie taikomi,sudarant sutartį: "žemiausia kaina" arba "ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas". Turi būti nurodyti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai bei atitinkamais atvejais tų kriterijų eiliškumas pagal svarbą, jei tai nėra nurodyta specifikacijose.

19. Atitinkamais atvejais nuoroda į Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, kuriame išspausdintas reguliarus informacinis skelbimas arba pranešimas apie tokio skelbimo paskelbimą "pirkėjo profilyje".

20. Įstaigos, atsakingos už apeliacijų ir tarpininkavimo procedūras, pavadinimas ir adresas. Tiksli informacija apie apeliacijų pateikimo terminus ir prireikus skyriaus, kuriame galima gauti tokią informaciją, pavadinimas, adreas, telefono ir fakso numeris ir elektroninio pašto adresas.

21. Perkančiojo subjekto skelbimo išsiuntimo data.

22. Data, kurią skelbimą gavo Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras (pateikia biuras).

23. Bet kuri kita svarbi informacija.

B. RIBOTOS PROCEDŪROS

1. Perkančiojo subjekto pavadinimas, adresas, telegrafo adresas, elektroninis adresas, telefono numeris, telekso ir fakso numeris.

2. Atitinkamais atvejais nurodykite, ar sutartis skiriama tik globojamoms darbo grupėms, ar ji turi būti vykdoma išskirtinai pagal globojamo užimtumo programas.

3. Sutarties pobūdis (prekių tiekimas, darbų ar paslaugų teikimas, atitinkamais atvejais nurodykite, ar tai yra preliminarusis susitarimas).

Paslaugų kategorija, apibrėžta XVII A arba XVII B prieduose ir aprašymas (nomenklatūros identifikacinis numeris (numeriai)).

Atitinkamais atvejais nurodykite, ar reikia pateikti pasiūlymus pirkimui, nuomai ar pirkimui išsimokėtinai ar tokių būdų deriniui.

4. Pristatymo arba paslaugų atlikimo vieta.

5. Prekių ir darbų pirkimo sutarčių atveju:

a) Tiektinų prekių pobūdis ir kiekis (nomenklatūros identifikacinis numeris (numeriai)), įskaitant galimybes tolesniems pirkimams ir, jei įmanoma, numatomas tokių galimybių įgyvendinimo laikotarpis bei sutarties pratęsimų skaičius, jei tai numatyta. Pasikartojančių sutarčių atveju taip pat, jei įmanoma, numatomas kitų konkursų prekių pirkimui skelbimo laikas ir teiktinų paslaugų pobūdis bei mastas ir bendras darbų pobūdis (nomenklatūros identifikacinis numeris (numeriai));

b) Nurodymas, ar tiekėjai gali paduoti pasiūlymus visoms reikalingoms prekėms ir (arba) ar tik kai kurioms iš jų.

Jei darbų sutartyse numatyti darbai arba pati sutartis yra padalyta į keletą dalių, nurodomi skirtingų dalių užsakymo dydžiai ir galimybė pateikti pasiūlymus vienai, kelioms ar visoms dalims;

c) Darbų pirkimo sutarčių atveju: informacija apie darbo tikslą arba sutarties tikslą, kai į pastarąją įeina projektų rengimas.

6. Paslaugų atveju:

a) Teiktinų paslaugų pobūdis ir kiekis, įskaitant galimybes tolesniems pirkimams ir, jei įmanoma, numatomas tokių galimybių laikotarpis bei sutarties pratęsimų skaičius, jei tai numatyta. Pasikartojančių sutarčių atveju taip pat, jei įmanoma, numatomas kitų konkursų paslaugų pirkimui skelbimo laikas;

b) Nurodymas, ar paslaugas teikti pagal įstatymą ar kitų teisės aktų nuostatas gali teikti tik tam tikros profesijos atstovai;

c) Nuoroda į įstatymo ar kito teisės akto nuostatą;

d) Nurodymas, ar juridiniai asmenys turi nurodyti darbuotojų, atsakingų už paslaugų atlikimą, pavardes ir profesines kvalifikacijas;

e) Nurodyti, ar paslaugų teikėjai gali pateikti pasiūlymus tik daliai atitinkamų paslaugų.

7. Jei žinoma, nurodyti, ar leidžiama, ar ne pateikti alternatyvius pasiūlymus

8. Paslaugų atlikimo, užbaigimo terminai, paslaugų sutarties trukmė ir kuo tikslesnė paslaugų teikimo pradžios data.

9. Atitinkamais atvejais ūkio subjektų grupės, su kuria bus sudaroma sutartis, teisinė forma.

10. a) Paraiškų leisti dalyvauti priėmimo galutinė data;

b) Adresas, kuriuo jos turėtų būti siunčiamos;

c) Kalba arba kalbos, kuria jos turi būti parengtos.

11. Galutinė kvietimų dalyvauti konkurse išsiuntimo data.

12. Atitinkamais atvejais būtini užstatai ir garantijos.

13. Pagrindinės finansavimo ir mokėjimo sąlygos ir/arba nuorodos į nuostatas, kuriose tai yra nurodyta.

14. Informacija apie ūkio subjekto padėtį ir būtiniausios ekonominės ir techninės sąlygos, kurias jis turi tenkinti.

15. 55 straipsnyje minėti kriterijai, kurie taikomi, sudarant sutartį: "žemiausia kaina" arba "ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas". Turi būti nurodyti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai bei atitinkamais atvejais tų kriterijų eiliškumas pagal svarbą, jei tai nėra nurodyta specifikacijose.

16. Atitinkamais atvejais ypatingos sąlygos, kurios yra taikomos sutarties vykdymui.

17. Atitinkamais atvejais nuoroda į Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, kuriame išspausdintas reguliarus informacinis skelbimas arba pranešimas apie tokio skelbimo paskelbimą "pirkėjo profilyje".

18. Įstaigos, atsakingos už apeliacijų ir tarpininkavimo procedūras, pavadinimas ir adresas. Tiksli informacija apie apeliacijų pateikimo terminus ir prireikus skyriaus, kuriame galima gauti tokią informaciją, pavadinimas, adreas, telefono ir fakso numeris ir elektroninio pašto adresas.

19. Perkančiojo subjekto skelbimo išsiuntimo data.

20. Data, kurią skelbimą gavo Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras (pateikia biuras).

21. Bet kuri kita svarbi informacija.

C. DERYBŲ PROCEDŪROS

1. Perkančiojo subjekto pavadinimas, adresas, telelgrafo adresas, elektroninis adresas, telefono numeris, teleksas ir fakso numeris.

2. Atitinkamais atvejais nurodykite, ar sutartis skiriama tik globojamoms darbo grupėms, ar ji turi būti vykdoma išskirtinai pagal globojamo užimtumo programas.

3. Sutarties pobūdis (prekių tiekimas, darbų ar paslaugų teikimas, atitinkamais atvejais nurodykitE, ar tai yra preliminarusis susitarimas).

Paslaugų kategorija, apibrėžta XVII A arba XVII B prieduose ir aprašymas (nomenklatūros identifikacinis numeris (numeriai)).

Atitinkamais atvejais nurodykite, ar reikia pateikti pasiūlymus pirkimui, nuomai ar pirkimui išsimokėtinai ar tokių būdų deriniui.

4. Pristatymo arba paslaugų atlikimo vieta arba teritorija.

5. Prekių ir darbų pirkimo sutarčių atveju:

a) Tiektinų prekių pobūdis ir kiekis (nomenklatūros identifikacinis numeris (numeriai)), įskaitant galimybes tolesniems pirkimams ir, jei įmanoma, numatomas tokių galimybių laikotarpis bei sutarties pratęsimų skaičius, jei tai numatyta. Pasikartojančių sutarčių atveju taip pat, jei įmanoma, numatomas kitų konkursų prekių pirkimui skelbimo laikas ir teiktinų paslaugų pobūdis bei mastas ir bendras darbų pobūdis (nomenklatūros identifikacinis numeris (numeriai));

b) Nurodymas, ar tiekėjai gali pateikti pasiūlymus visoms reikalingoms prekėms ir (arba) tik kai kurioms iš jų.

Jei darbų sutartyse numatyti darbai arba pati sutartis yra padalyta į keletą dalių, nurodomi skirtingų dalių užsakymo dydžiai ir galimybė pateikti pasiūlymus vienai, kelioms ar visoms dalims;

c) Darbų pirkimo sutarčių atveju: informacija apie darbų tikslą arba sutarties tikslą, kai į pastarąją įeina projektų rengimas.

6. Paslaugų pirkimui:

a) Teiktinų paslaugų pobūdis ir kiekis, įskaitant galimybes tolesniems pirkimams ir, jei įmanoma, numatomas tokių galimybių laikotarpis bei sutarties pratęsimų skaičius, jei tai numatyta. Pasikartojančių sutarčių atveju taip pat, jei įmanoma, numatomas kitų konkursų paslaugų pirkimui skelbimo laikas;

b) Nurodymas, ar pagal įstatymą ar kitų teisės aktų nuostatas paslaugas gali teikti tik tam tikros profesijos atstovai;

c) Nuoroda į įstatymo ar kito teisės akto nuostatą;

d) Nurodymas, ar juridiniai asmenys turi nurodyti darbuotojų, atsakingų už paslaugų atlikimą, pavardes ir profesines kvalifikacijas;

e) Nurodyti, ar paslaugų teikėjai gali pateikti pasiūlymus tik daliai atitinkamų paslaugų.

7. Jei žinoma, nurodyti, ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus, ar ne.

8. Paslaugos atlikimo, užbaigimo terminai, paslaugų sutarties trukmė ir kuo tikslesnė paslaugų teikimo pradžios data.

9. Atitinkamais atvejais ūkio subjektų grupės, su kuria bus sudaroma sutartis, teisinė forma.

10. a) Paraiškų leisti dalyvauti priėmimo galutinė data;

b) Adresas, kuriuo jos turėtų būti siunčiamos;

c) Kalba arba kalbos, kuria jos turi būti parengtos.

11. Atitinkamais atvejais būtini užstatai ir garantijos.

12. Pagrindinės finansavimo ir mokėjimo sąlygos ir/arba nuorodos į nuostatas, kuriose tai yra nurodyta.

13. Informacija apie ūkio subjekto padėtį ir būtiniausios ekonominės ir techninės sąlygos, kurias jis turi tenkinti.

14. 55 straipsnyje minėti kriterijai, kurie taikomi, sudarant sutartį: "žemiausia kaina" arba "ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas". Turi būti nurodyti ekonomiškai naudingiausių pasiūlymų kriterijai ir jų lyginamieji svoriai bei atitinkamais atvejais tų kriterijų eiliškumas pagal svarbą, jei tai nėra nurodyta specifikacijose.

15. Atitinkamais atvejais perkančiojo subjekto jau atrinktų ūkio subjektų pavadinimai ir adresai.

16. Atitinkamais atvejais ankstesnių skelbimų Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje data (datos).

17. Atitinkamais atvejais ypatingos sąlygos, taikomos sutarties vykdymui.

18. Atitinkamais atvejais nuoroda į Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, kuriame išspausdintas reguliarus informacinis skelbimas arba pranešimas apie to skelbimo paskelbimą "pirkėjo profilyje".

19. Įstaigos, atsakingos už apeliacijų ir tarpininkavimo procedūras, pavadinimas ir adresas. Tiksli informacija apie apeliacijų pateikimo terminus ir prireikus skyriaus, kuriame galima gauti tokią informaciją, pavadinimas, adreas, telefono ir fakso numeris ir elektroninio pašto adresas.

20. Perkančiojo subjekto skelbimo išsiuntimo data.

21. Data, kurią skelbimą gavo Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras (pateikia biuras).

22. Bet kuri kita svarbi informacija.

D. SUPAPRASTINTAS SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ, NAUDOJAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMO SISTEMĄ [1]

1. Perkančiojo subjekto šalis.

2. Perkančiojo subjekto elektroninio pašto adresas.

3. Nuoroda į skelbimo apie dinaminę pirkimo sistemą paskelbimą.

4. Elektroninio pašto numeris, kuriuo galima gauti pirkimo dokumentus ir papildomus dokumentus, susijusius su dinamine pirkimo sistema.

5. Sutarties dalykas: aprašymas, naudojant CPV nomenklatūros identifikacinį numerį (numerius), ir sudaromos sutarties apimtis ar mastas.

6. Orientacinių pasiūlymų pateikimo terminai.

[1] Siekiant leidimo leidimo dalyvauti sistemoje, kad vėliau būtų galima dalyvauti konkrečiai sutarčiai skelbiamame konkurse.

--------------------------------------------------

XIV PRIEDAS

INFORMACIJA, KURIĄ REIKIA PATEIKTI SKELBIME APIE KVALIFIKACIJOS VERTINIMO SISTEMOS BUVIMĄ

1. Perkančiojo subjekto pavadinimas, adresas, telegrafo adresas, elektroninis adresas, telefono numeris, telekso ir fakso numeris.

2. Atitinkamais atvejais nurodykite, ar sutartis skiriama tik globojamoms darbo grupėms, ar turi būti vykdoma išskirtinai pagal globojamo užimtumo programas.

3. Kvalifikacijų vertinimo sistemos tikslas (per tokią sistemą perkamų prekių, paslaugų, darbų arba jų kategorijų aprašymas – nomenklatūros identifikacinis numeris (numeriai).

4. Sąlygos, kurias ūkio subjektai turi įvykdyti pagal sistemos įvertintas kvalifikacijas ir metodai, kuriais tos sąlygos bus tikrinamos. Kai tokių sąlygų ir tikrinimo metodų aprašymas labai ilgas ir paremtas dokumentais, su kuriais suinteresuoti ūkio subjektai gali susipažinti, pakanka pagrindinių sąlygų ir metodų santraukos ir nuorodos į tuos dokumentus.

5. Kvalifikacijos vertinimo sistemos galiojimo laikas ir jos pratęsimo formalumai.

6. Nuoroda į tai, kad skelbimas yra kvietimas dalyvauti konkurse.

7. Adresas, kuriuo galima gauti smulkesnę informaciją ir dokumentus, susijusius su kvalifikacijos vertinimo sistema (jei tai yra ne tas pats adresas, kuris yra nurodytas 1 punkte).

8. Įstaigos, atsakingos už apeliacijų ir atitinkamais atvejais tarpininkavimo procedūras, pavadinimas ir adresas. Tiksli informacija apie terminus apeliacijai pateikti arba prireikus tarnybos, kurioje galima gauti tokią informaciją, pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeris, elektroninio pašto adresas.

9. 55 straipsnyje minėti kriterijai, kurie taikomi renkant konkurso laimėtoją: "žemiausia kaina" arba "ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas". Turi būti nurodyti ekonomiškai naudingausių pasiūlymų kriterijai ir jų lyginamieji svoriai bei atitinkamais atvejais tų kriterijų eiliškumas pagal svarbą, jei tai nėra nurodyta specifikacijose ir nebus nurodyta kvietime dalyvauti konkurse arba derybose.

10. Bet kuri kita svarbi informacija.

--------------------------------------------------

XV A PRIEDAS

INFORMACIJA, KURIĄ REIKIA NURODYTI REGULIARIAME ORIENTACINIAME SKELBIME

I. POZICIJOS, KURIAS REIKIA UŽPILDYTI VISAIS ATVEJAIS

1. Perkančiojo subjekto arba tarnybos, iš kurios galima gauti papildomą informaciją, pavadinimas, adresas, telegrafo adresas, elektroninis adresas, telefono, telekso ir fakso numeris.

2. a) Prekių pirkimo sutartims: teiktinų paslaugų arba tiektinų prekių pobūdis ir kiekis arba vertė (nomenklatūros indentifikacijos numeris (numeriai)).

b) Darbų pirkimo sutartims: teiktinų paslaugų mastas, bendra darbų arba partijų su nuoroda į darbus charakteristika (nomenklatūros identifikacijos numeris (numeriai)).

c) Paslaugų pirkimo sutartims: visa planuojama pirkimo apimtis kiekvienoje paslaugų kategorijoje, išvardytoje XVII A priede (nomenklatūros identifikacijos numeris (numeriai)).

3. Skelbimo išsiuntimo data arba pranešimo apie to skelbimo paskelbimą "pirkėjo profilyje" išsiuntimo data.

4. Data, kurią skelbimą gavo Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras (pateikia biuras).

5. Bet kuri kita svarbi informacija.

II. INFORMACIJA, KURI TURĖTŲ BŪTI PATEIKTA, KAI SKELBIMAS YRA NAUDOJAMAS KAIP KVIETIMAS DALYVAUTI KONKURSE ARBA LEIDŽIA SUTRUMPINTI PASIŪLYMŲ PRIĖMIMO TERMINUS

6. Nuoroda į tai, kad suinteresuoti tiekėjai praneštų subjektui apie savo suinteresuotumą sutartimi arba sutartimis.

7. Atitinkamais atvejais nurodykite, ar sutartis skiriama tik globojamoms darbo grupėms, ar ji turi būti vykdoma išskirtinai pagal globojamo užimtumo programas.

8. Prašymų būti pakviestiems dalyvauti konkurse arba derybose priėmimo laikas.

9. Tiektinų prekių pobūdis ir kiekis arba darbų ar paslaugų kategorijos bendras pobūdis, apibrėžtas XVII A priede ir aprašymas, nurodant, ar yra numatytas preliminarusis susitarimas (susitarimai), įskaitant galimybes tolesniems pirkimams ir numatomas tokių galimybių laikotarpis bei sutarties pratęsimų skaičius, jei tai numatyta. Pasikartojančių sutarčių atveju taip pat numatomas kitų konkursų skelbimo laikas.

10. Nurodykite, ar reikia pateikti pasiūlymus pirkimui, nuomai ar pirkimui išsimokėtinai ar tokių būdų deriniui.

11. Terminai paslaugų sutarčiai įvykdyti arba užbaigti arba paslaugų sutarties trukmė ir kuo tikslesnė paslaugų teikimo pradžios data

12. Adresas, kuriuo suinteresuotos įmonės turėtų siųsti pareiškimus apie savo suinteresuotumą.

Pareiškimų apie suinteresuotumą priėmimo terminai.

Leistina kalba arba kalbos, kuriomis turi būti pateiktos kandidatūros ir paraiškos.

13. Ekonominės ir techninės sąlygos bei finansinės ir techninės garantijos, kurių reikalaujama iš tiekėjų.

14. a) Numatoma data, kada bus inicijuojamos sutarties (sutarčių) sudarymo procedūros (jei žinoma).

b) Sutarties sudarymo procedūra (ribota ar derybų).

c) Suma, kurią reikia mokėti, norint gauti konsultacinius dokumentus, ir informacija apie jos mokėjmą.

15. Atitinkamais atvejais, ypatingos sąlygos, kurios yra taikomos sutarties vykdymui.

16. Įstaigos, atsakingos už apeliacijų ir atitinkamais atvejais tarpininkavimo procedūras, pavadinimas ir adresas. Tiksli informacija apie terminus apeliacijos pateikti arba prireikus tarnybos, kur galima gauti tokią informaciją, pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeris, elektroninio pašto adresas.

17. Jei žinomi, 55 straipsnyje minėti kriterijai, kurie taikomi, renkant konkurso laimėtoją: "žemiausia kaina" arba "ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas". Turėtų būti nurodyti kriterijai, taikomiekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui, ir jų lyginamieji svoriai, taip pat atitinkamais atvejais tų kriterijų eiliškumas pagal jų svarbą, jei jie nėra nurodyti specifikacijose ir nebus nurodyti kvietime patvirtinti suinteresuotumą, minėtą 47 straipsnio 5 dalyje, arba kvietime dalyvauti konkurse arba derybose.

--------------------------------------------------

XV B PRIEDAS

INFORMACIJA, KURIĄ REIKIA NURODYTI PRANEŠIMUOSE APIE REGULIARAUS ORIENTACINIO SKELBIMO PASKELBIMĄ "PIRKĖJO PROFILYJE", KURI NENAUDOJAMA KAIP KVIETIMO DALYVAUTI KONKURSE PRIEMONĖ

1. Perkančiojo subjekto šalis.

2. Perkančiojo subjekto pavadinimas.

3. "Pirkėjo profilio" Interneto adresas (URL).

4. CPV nomenklatūros identifikacijos numeris (numeriai).

--------------------------------------------------

XVI PRIEDAS

INFORMACIJA, KURIĄ REIKIA NURODYTI SKELBIMUOSE APIE PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMĄ

I. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbtina informacija [1]

1. Perkančiojo subjekto pavadinimas ir adresas.

2. Sutarties pobūdis (prekės, darbai ar paslaugos ir Nomenklatūros identifikacijos numeris (numeriai); atitinkamais atvejais nurodykite, ar tai yra preliminarusis susitarimas).

3. Bent santrauka, kurioje nurodoma informacija apie tiektinų prekių, darbų ar paslaugų pobūdį ir kiekį.

4. a) Kvietimo dalyvauti konkurse forma (pranešimas apie kvalifikacijos vertinimo sistemos buvimą; reguliarus pranešimas; skelbimas apie konkursą);

b) Nuoroda apie skelbimo publikavimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

c) Sudarytų sutarčių atveju nepaskelbus konkurso, nuoroda į atitinkamas 40 straipsnio 3 dalies arba 32 straipsnio nuostatas.

5. Sutarties sudarymo procedūra (atvira, apribota ar derybų).

6. Gautų pasiūlymų skaičius.

7. Sutarties sudarymo data.

8. Kaina, sumokėta derybų procedūros metu, pagal 40 straipsnio 3 dalies j punktą.

9. Ūkio subjekto (subjektų) pavadinimas ir adresas.

10. Atitinkamais atvejais nurodykite, ar sutartyje dalyvavo ir ar gali dalyvauti subrangovai.

11. Sumokėta kaina arba aukščiausia ir žemiausia pasiūlymų kaina, į kurią atsižvelgta renkant konkurso nugalėtoją.

12. Įstaigos, atsakingos už apeliacijų ir tarpininkavimo procedūras, pavadinimas ir adresas. Tiksli informacija apie apeliacijų pateikimo terminus ir prireikus skyriaus, kuriame galima gauti tokią informaciją, pavadinimas, adreas, telefono ir fakso numeris ir elektroninio pašto adresas.

13. Informacija, teiktina pasirinktinai:

- sutarties vertė ir dalis, kurią vykdyti galima perduoti trečiosioms šalims - subrangovams,

- sutarties sudarymo kriterijai.

II. Neskelbtina informacija

14. Sudarytų sutarčių skaičius (kai sutartis gali būti padalyta keliems tiekėjams).

15. Kiekvienos sudarytos sutarties vertė.

16. Produkto ar paslaugos kilmės šalis (Bendrijos kilmės arba ne Bendrijos kilmės; pastaruoju atveju suskirstomaq pagal trečiąsias šalis).

17. Kurie sutarties sudarymo kriterijai buvo taikyti (ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas; žemiausia kaina)?

18. Ar sutartis buvo sudaryta su konkurso dalyviu, kuris pateikė alternatyvų pasiūlymą pagal 36 straipsnio 1 dalį?

19. Ar buvo atmesti konkurso dalyviai pagal 57 straipsnį tuo pagrindu, kad pateikė pasiūlymą su neįprastai žema kaina?a

20. Data, kada perkantysis subjektas perdavė skelbimą.

21. Paslaugų pirkimo sutarčių, išvardytų XVII B priede, atveju perkančiojo subjekto sutikimas, kad pranešimas būtų paskelbtas (43 straipsnio 4 dalis).

[1] Laikoma, kad informacija 6, 9 ir 11 yra neskelbtina, kai sutartį sudaręs subjektas mano, kad jo paskelbimas pakenktų jautriems komerciniams interesams.

--------------------------------------------------

XVII A PRIEDAS [1]

31 STRAIPSNYJE APIBRĖŽTOS PASLAUGOS

Kategorijos Nr. | Objektas | CPC identifikacijosNr | CPV identifikacijos Nr. |

1 | Priežiūros ir remonto paslaugos | 6112, 6122, 633, 886 | Nuo 50100000 iki 50982000 (išskyrus 50310000 iki 50324200 ir 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) |

2 | Sausumos transporto paslaugos, įskaitant šarvuotų automobilių paslaugas, ir pasiuntinių paslaugas, išskyrus pašto transportą | 712 (išskyrus 71235), 7512, 87304 | Nuo 60112000-6 iki 60129300-1 (išskyrus 60121000 iki 60121600, 60122200-1, 60122230-0), ir nuo 64120000-3 iki 64121200-2 |

3 | Keleivių ir krovinių oro transporto paslaugos, išskyrus pašto transportą | 73 (išskyrus 7321) | Nuo 62100000-3 iki 62300000-5 (išskyrus 62121000-6, 62221000-7) |

4 | Sausumos ir oro pašto transportas transportas | 71235, 7321 | 60122200-1, 60122230-0 62121000-6, 62221000-7 |

5 | Telekomunikacijų paslaugos | 752 | Nuo 64200000-8 iki 64228200-2, 72318000-7, and Nuo 72530000-9 iki 72532000-3 |

6 | Finansinės paslaugos: (a)draudimo paslaugos(b)bankų ir investicijų paslaugos | ex 81, 812, 814 | Nuo 66100000-1 iki 66430000-3 ir Nuo 67110000-1 iki 67262000-1 |

7 | Kompiuterijos ir su ja susijusios paslaugos | 84 | Nuo 50300000-8 iki 50324200-4, Nuo 72100000-6 iki 72591000-4 (išskyrus 72318000-7 ir nuo 72530000-9 iki 72532000-3) |

8 | Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros paslaugos | 85 | Nuo 73000000-2 iki 73300000-5 (išskyrus 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0) |

9 | Finansų apskaitos, audito , ir sąskaitybos paslaugos | 862 | Nuo 74121000-3 iki 74121250-0 |

10 | Rinkos tyrimo ir visuomenės nuomonės apklausos paslaugos | 864 | Nuo 74130000-9 iki 74133000-0, ir 74423100-1, 74423110-4 |

11 | Konsultavimo valdymo klausimais paslaugos ir susijusios paslaugos | 865, 866 | Nuo 73200000-4 iki 73220000-0, Nuo 74140000-2 iki 74150000-5 (išskyrus 74142200-8), ir 74420000-9, 74421000-6, 74423000-0, 74423200-2, 74423210-5, 74871000-5, 93620000-0 |

12 | Architektūros paslaugos; inžinerinės paslaugos ir integruotos inžinerinės paslaugos; mietų planavimo ir landšafto inžinerijos paslaugos; susijusios konsultavimo moksliniais ir techniniais klausimais paslaugos; techninių bandymų ir analizės paslaugos | 867 | Nuo 74200000-1 iki 74276400-8, ir nuo 74310000-5 iki 74323100-0, ir 74874000-6 |

13 | Reklamos paslaugos | 871 | Nuo 74400000-3 iki 74422000-3 (išskyrus 74420000-9 ir 74421000-6) |

14 | Pastatų valymo paslaugos ir nekilnojamojo turto valdymo paslaugos | 874, 82201 to 82206 | Nuo 70300000-4 iki 70340000-6, ir Nuo 74710000-9 iki 74760000-4 |

15 | Leidybos ir spausdinimo paslaugos už mokestį arba pagal sutartį | 88442 | Nuo 78000000-7 iki 78400000-1 |

16 | Kanalizacijos nuotekų ir atmatų šalinimo paslaugos, sanitarinės ir kitos paslaugos | 94 | Nuo 90100000-8 iki 90320000-6, ir 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0 |

[1] CPV ir CPC skirtingo aiškinimo atveju, taikoma CPC nomenklatūra.

--------------------------------------------------

XVII B PRIEDAS

32 STRAIPSNYJE APIBRĖŽTOS PASLAUGOS

Kategorijos Nr. | Objektas | CPC identifikacijos Nr. | CPV identifikacijos Nr. |

17 | Viešbučių ir restoranų paslaugos | 64 | Nuo 55000000-0 iki 55524000-9, ir Nuo 93400000-2 iki 93411000-2 |

18 | Geležinkelių transporto paslaugos | 711 | 60111000-9, ir Nuo 60121000-2 iki 60121600-8 |

19 | Vandens transporto paslaugos | 72 | Nuo 61000000-5 iki 61530000-9, ir Nuo 63370000-3 iki 63372000-7 |

20 | Remiamosios ir pagalbinės transporto paslaugos | 74 | 62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 62450000-1, Nuo 63000000-9 iki 63600000-5 (išskyrus 63370000-3, 63371000-0, 63372000-7), ir 74322000-2, 93610000-7 |

21 | Teisinės paslaugos | 861 | Nuo 74110000-3 iki 74114000-1 |

22 | Darbuotojų įdarbinimo ir tiekimo paslaugos | 872 | Nuo 74500000-4 iki 74540000-6 (išskyrus 74511000-4), ir nuo 95000000-2 iki 95140000-5 |

23 | Tyrimo ir saugumopaslaugos, išskyrus šarbuotų automobilių paslaugas | 873 (išskyrus 87304) | Nuo 74600000-5 iki 74620000-1 |

24 | Švietimo ir profesinio rengimo paslaugos | 92 | Nuo 80100000-5 iki 80430000-7 |

25 | Sveikatos ir socialinės paslaugos | 93 | 74511000-4, ir Nuo 85000000-9 iki 85323000-9 (išskyrus 85321000-5 and 85322000-2) |

26 | Poilsio, kultūrinės ir sporto paslaugos | 96 | Nuo 74875000-3 iki 74875200-5, ir Nuo 92000000-1 iki 92622000-7 (išskyrus 92230000-2) |

27 | Kitos paslaugos | | |

--------------------------------------------------

XVIII PRIEDAS

INFORMACIJA, KURIĄ REIKIA PATEIKTI SKELBIME APIE PROJEKTO KONKURSĄ

1. Perkančiojo subjekto ir tarnybos, iš kurios galima gauti papildomus dokumentus, pavadinimas, adresas, elektroninis adresas, telefono, telekso ir fakso numeriai.

2. Projekto aprašymas (nomenklatūros indentifikacinis numeris (numeriai)).

3. Konkurso pobūdis: atviras ar ribotas.

4. Atvirų konkursų atveju: galutinė projektų priėmimo data.

5. Ribotų konkursų atveju:

a) numatomų dalyvių skaičius arba jų eilė;

b) taikytinais atvejais, jau atrinktų dalyvių pavardės;

c) dalyvių atrankos kriterijai;

d) galutinė paraiškų dalyvauti priėmimo data.

6. Taikytinais atvejais nurodymas, ar dalyvauti gali tik tam tikros profesijos atstovai.

7. Projektų vertinimui taikomi kriterijai.

8. Taikytinais atvejais, sudarytos vertinimo komisijos (žiuri) narių pavardės.

9. Nurodymas, ar vertinimo komisijos (žiuri) sprendimo privalo laikytis institucija.

10. Taikytinais atvejais prizų skaičius ir vertė.

11. Taikytinais atvejais, informacija apie mokamas visiems dalyviams sumas.

12. Nurodymas, ar prizų laimėtojams leidžiama sudaryti kokias nors tolesnes sutartis.

13. Įstaigos, atsakingos už apeliacijų ir tarpininkavimo procedūras, pavadinimas ir adresas. Tiksli informacija apie apeliacijų pateikimo terminus ir prireikus skyriaus, kuriame galima gauti tokią informaciją, pavadinimas, adreas, telefono ir fakso numeris ir elektroninio pašto adresas.

14. Skelbimo išsiuntimo data.

15. Data, kurią Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras gavo skelbimą.

16. Bet kuri kita svarbi informacija.

--------------------------------------------------

XIX PRIEDAS

INFORMACIJA, KURIĄ REIKIA PATEIKTI SKELBIMUOSE APIE PROJEKTO KONKURSO REZULTATUS

1. Perkančiojo subjekto pavadinimas, adresas, telegrafo adresas ir telefono, telekso ir fakso numeriai.

2. Projekto aprašymas (nomenklatūros idenfikacinis numeris (numeriai)).

3. Dalyvių skaičius iš viso.

4. Užsienio dalyvių skaičius.

5. Konkurso nugalėtojas (nugalėtojai).

6. Taikytinais atvejais, prizas (prizai).

7. Kita informacija.

8. Nuoroda į skelbimą apie projekto konkursą.

9. Įstaigos, atsakingos už apeliacijų ir tarpininkavimo procedūras, pavadinimas ir adresas. Tiksli informacija apie apeliacijų pateikimo terminus ir prireikus skyriaus, kuriame galima gauti tokią informaciją, pavadinimas, adreas, telefono ir fakso numeris ir elektroninio pašto adresas.

10. Skelbimo išsiuntimo data.

11. Data, kurią Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras gavo skelbimą.

--------------------------------------------------

XX PRIEDAS

PASKELBIMO YPATYBĖS

1. Skelbimų publikavimas

a) 41, 42, 43 ir 63 straipsniuose nurodytus skelbimus perkantieji subjektai siunčia į Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biurą tokia forma, kurios reikalauja 2001 m. rugsėjo 13 d. Komisijos direktyva 2001/78/EB, iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvos IV priedą, Tarybos direktyvos 93/37/EEB IV, V ir VI priedus, Tarybos direktyvos 92/50EEB III ir IV priedus, su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/52/EB, ir Tarybos direktyvos 93/98EEB XII-XV, XVII ir XVIII priedais, su pakeitimais padarytais Direktyva 98/4.EB (Direktyva dėl standartinių formų naudojimo, skelbiant pranešimus apie viešąsias sutartis) [1]. Reguliariems orientaciniams skelbimams, minėtiems 41 straipsnio 1 dalyje, skelbiamiems "pirkėjo profilyje", kaip aprašyta 2 dalies (b) punkte, ir pranešimams apie tokį skelbimą taip pat naudojama toji forma;

b) 41, 42, 43 ir 63 straipsniuose minėtus skelbimus turi paskelbti Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras, o reguliaraus orientacinio skelbimo, skelbiamo "pirkėjo profilyje" pagal 41 straipsnio 1 dalį, atveju – perkančiojo subjekto.

Be to, perkančiosios institucijos šią informaciją gali skelbti internete, "pirkėjo profilyje", kaip nurodyta 2 punkto b papunktyje;

c) Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras perkančiajai institucijai pateikia patvirtinimą, minėtą 44 straipsnio 7 dalyje.

2. Papildomos ir pridėtinės informacijos skelbimas

a) Perkantieji subjektai skatinami skelbti specifikacijas ir visus papildomus dokumentus internete;

b) "Pirkėjo profilyje" gali būti skelbiami reguliarūs orientaciniai skelbimai, minėti 41 straipsnio 1 dalyje, informacija apie vykstančius kvietimus dalyvauti konkurse, numatytus pirkimus, sudarytas sutartis, atšauktas procedūras ir bet kuri naudinga bendro pobūdžio informacija, tokia kaip informacinis centras, telefono ir fakso numeris, pašto adresas ir elektroninio pašto adresas.

3. Skelbimų elektroninio perdavimo forma ir procedūros

Skelbimų siuntimo elektroniniu būdu formą ir procedūrą galima rasti internete adresu "http://simap.eu.int".

[1] OL L 285, 2001 29 10, p. 1 ir OL L 214, 2002 8 9, p. 1.

--------------------------------------------------

XXI PRIEDAS

TAM TIKRŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ APIBRĖŽIMAI

Šioje direktyvoje

1. a) "Techninė specifikacija" paslaugų ar prekių pirkimo sutarčių atveju – tai specifikacija dokumente, apibrėžiančiame produkto ar paslaugos charakteristikas, tokias kaip kokybės lygis, aplinkosaugos lygis, visus reikalavimus atitinkantis projektas (įskaitant prieinamumą žmonėms su negalia), atitikties vertinimas, vykdymas, produkto panaudojimas, sauga ar matmenys, įskaitant reikalavimus, susijusius su pavadinimu, kuriuo produktas parduodamas, terminologija, simbolius, bandymus ir bandymų metodus, pakavimą, žymėjimą ir ženklinimą etiketėmis, nurodymus naudotojams, gamybos procesus ir metodus bei atitikties vertinimo procedūras;

b) "Techninė specifikacija" darbų pirkimo sutarčių atveju – tai techninių reikalavimų visuma tam tikruose pirkimo dokumentuose, apibrėžianti būtinas medžiagos, produkto ar tiekiamų prekių charakteristikas ir aprašanti medžiagą, produktą ar tiekiamas prekes taip, kad tas aprašymas atitiktų perkančiojo subjekto joms numatytą paskirtį. Šios charakteristikos – tai aplinkosaugos lygis, visus reikalavimus atitinkantis projektas (įskaitant prieinamumą žmonėms su negalia), atitikties vertinimas, vykdymas, sauga ar matmenys, įskaitant kokybės užtikrinimo procedūras, terminologiją, simbolius, bandymus bei bandymų metodus, pakavimą, žymėjimą ir ženklinimą etiketėmis, nurodymus naudotojams, gamybos procesus ir metodus. Jose taip pat nurodomos taisyklės, susijusios su projektu ir savikaina, bandymais, darbų, statybos metodų ir būdų bei visų kitų techninių sąlygų, kurias perkantysis subjektas gali nustatyti užbaigtiems darbams ar jų dalims pagal bendruosius ir specialiuosius nuostatus, tikrinimo ir priėmimo sąlygomis;

2. "tarptautinis standartas" : – tarptautinės standartų organizacijos priimtas standartas, kuriuo gali bendrai naudotis visuomenė;

"Europos standartas" : Europos standartų organizacijos priimtas standartas, kuriuo gali bendrai naudotis visuomenė;

"nacionalinis standartas" : – nacionalinės standartų organizacijos priimtas standartas, kuriuo gali bendrai naudotis visuomenė.

3. "Europos techninis liudijimas" – palankus produkto tinkamumo jo paskirčiai techninis įvertinimas, paremtas tuo, kad produkto savitos charakteristikos ir apibrėžtos jo taikymo ir naudojimo sąlygos atitinka esminius statybos darbų reikalavimus. Europos techninius patvirtinimus išduoda tvirtinanti įstaiga, kurią tam tikslui yra įsteigusi valstybė narė.

4. "Bendros techninės specifikacijos" – tai techninė specifikacija, nustatyta laikantis valstybių narių pripažintos procedūros, paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5. "Techninis etalonas" – bet kuris Europos standartizacijos įstaigų paskelbtas produktas, išskyrus oficialius standartus, priimtas pagal procedūras, pritaikytas kintantiems rinkos poreikiams.

--------------------------------------------------

XXII PRIEDAS

45 STRAIPSNYJE NUSTATYTŲ TERMINŲ SANTRAUKA

Atvirosios procedūros

Pasiūlymų priėmimo terminai — be reguliaraus orientacinio skelbimo

Terminas | Skelbimo elektroninis perdavimas | Pirkimo dokumentai, prieinami elektronine forma | Elektroninis perdavimas ir "elektroniniai" Pirkimo dokumentai | Poveikis 7 dalies pirmai pastraipai | Poveikis 7 dalies antrai pastraipai |

52 | 45 | 47 | 40 | Nėra | Nėra |

Su reguliaraus orientacinio skelbimo publikavimu

A: Terminas bendrai | Skelbimo elektroninis perdavimas | Pirkimo dokumentai, prieinami elektronine forma | Elektroninis perdavimas ir "elektroniniai" Pirkimo dokumentai | Poveikis 7 dalies pirmai pastraipai | Poveikis 7 dalies antrai pastraipai |

36 | 29 | 31 | 24 | Nėra | Nėra |

B: Trumpiausias terminas | Skelbimo elektroninis perdavimas | Pirkimo dokumentai, prieinami elektronine forma | Elektroninis perdavimas ir "elektroniniai" Pirkimo dokumentai | Poveikis 7 dalies pirmai pastraipai | Poveikis 7 dalies antrai pastraipai |

22 | 15 | 17 | 10 | 10 dienų laikotarpis pratęsiamas iki 15 dienų | 17 dienų laikotarpis pratęsiamas iki 22 dienų |

Ribotos ir derybų procedūros

Paraiškų leisti dalyvauti priėmimo terminas:

Terminas bendrai | Skelbimo elektroninis perdavimas | Pirkimo dokumentai, prieinami elektronine forma | Elektroninis perdavimas ir "elektroniniai" pirkimo dokumentai | Poveikis 8 dalies pirmai pastraipai | Poveikis 8 dalies antrai pastraipai |

37 | 30 | Netaikytina (N/t.) | N/t. | Nėra | N/t. |

Trumpiausias terminas | Skelbimo elektroninis perdavimas | Pirkimo dokumentai, prieinami elektronine forma | Elektroninis perdavimas ir "elektroniniai" Pirkimo dokumentai | Poveikis 8 dalies pirmai pastraipai | Poveikis 8 dalies antrai pastraipai |

22 | 15 | N/t. | N/t. | Nėra | N/t. |

Trumpiausias terminas | Skelbimo elektroninis perdavimas | Pirkimo dokumentai, prieinami elektronine forma | Elektroninis perdavimas ir "elektroniniai" Pirkimo dokumentai | Poveikis 8 dalies pirmai pastraipai | Poveikis 8 dalies antrai pastraipai |

15 | 8 | N/t. | N/t. | 8 dienų laikotarpis pratęsiamas iki 15 dienų | N/t. |

Pasiūlymų priėmimo terminas

A: Terminas bendrai | Skelbimo elektroninis perdavimas | Pirkimo dokumentai, prieinami elektronine forma | Elektroninis perdavimas ir "elektroniniai" Pirkimo dokumentai | Poveikis 8 dalies pirmai pastraipai | Poveikis 8 dalies antrai pastraipai |

24 | N/t. | 19 | N/t. | N/t. | nėra |

B: Trumpiausias terminas | Skelbimo elektroninis perdavimas | Pirkimo dokumentai, prieinami elektronine forma | Elektroninis perdavimas ir "elektroniniai" pirkimo dokumentai | Poveikis 8 dalies pirmai pastraipai | Poveikis 8 dalies antrai pastraipai |

10 | N/t. | 5 | N/t. | N/t. | The period of 5 days is extended to 10 days |

C: Susitarimu numatytas terminas | Skelbimo elektroninis perdavimas | Pirkimo dokumentai, prieinami elektronine forma | Elektroninis perdavimas ir "elektroniniai" pirkimo dokumentai | Poveikis 8 dalies pirmai pastraipai | Poveikis 8 dalies antrai pastraipai |

| N/t. | N/t. | N/t. | N/t. | N/t. |

--------------------------------------------------

XXIII PRIEDAS

59 STRAIPSNIO 4 DALYJE APIBRĖŽTOS TARPTAUTINĖS DARBO TEISĖS NUOSTATOS

- 87 konvencija dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo;

- 98 konvencija dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas principų taikymo;

- 29 konvencija dėl priverstinio ar privalomojo darbo;

- 105 konvencija dėl priverstinio darbo panaikinimo;

- 138 konvencija dėl minimalaus amžiaus;

- 111 konvencija dėl diskriminacijos (darbo ir profesinės veiklos srityje);

- 100 konvencija dėl vienodo atlyginimo vyrams ir moterims už lygiavertį darbą;

- 182 konvencija dėl blogiausių vaikų darbo formų.

--------------------------------------------------

XXIV PRIEDAS

ELEKTRONINIO PASIŪLYMŲ, PARAIŠKŲ DALYVAUTI, PAREIŠKIMŲ DĖL KVALIFIKACIJOS ĮVERTINIMO, PLANŲ IR PROJEKTŲ PRIĖMIMO PRIEMONĖMS KONKURSUOSE TAIKOMI REIKALAVIMAI

Elektroninio pasiūlymų, paraiškų dalyvauti, pareiškimų dėl kvalifikacijos įvertinimo, planų ir projektų priėmimo priemonės konkursuose techninėmis priemonėmis ir atitinkamomis procedūromis turi užtikrinti bent tai, kad:

a) elektroniai parašai, susiję su pasiūlymais, paraiškomis dalyvauti ir pareiškimais dėl kvalifikacijos įvertinimo bei planų ir projektų atsiuntimu, atitiktų nacionalines nuostatas, priimtas pagal Direktyvą 1999/93/EC [1];

b) būtų galima tiksliai nustatyti pasiūlymų, paraiškų leisti dalyvauti ir pareiškimų dėl kvalifikacijų įvertinimo bei planų ir projektų pateikimo laiką ir datą;

c) būtų galima pakankamai užtikrinti kad, kol nebus suėję nustatyti terminai, niekas negalėtų prieiti prie pagal šiuos reikalavimus perduotų duomenų;

d) būtų galima užtikrinti kad, pažeidus draudimą prieiti prie duomenų, tokį pažeidimą būtų galima aiškiai aptikti;

e) tik įgalioti asmenys galėtų nustatyti ar keisti duomenų atplėšimo datą;

f) įvairiais kvalifikacijų vertinimo, sutarties sudarymo ar konkurso procedūros etapais susipažinti su visais pateiktais duomenimis ar jų dalimi būtų galima tik visiems įgaliotiems asmenims veikiant kartu;

g) bendru įgaliotų asmenų veiksmu būtų galima prieiti prie duomenų tik po nustatytos datos;

h) gauti ir pagal šiuos reikalavimus atplėšti duomenys turi būti prieinami tik asmenims, įgaliotiems su jais susipažinti.

[1] Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/93/EB dėl elektroninių parašų Bendrijos sistemos (OL L 13, 2000 1 19, p. 12).

--------------------------------------------------

XXV PRIEDAS

PERKĖLIMO IR ĮGYVENDINIMO TERMINAI

Direktyva | Perkėlimo terminai | Įgyvendinimo terminai |

93/38/EEB (OL L 199, 1993 8 9, p. 84) | 1994 7 1 | Ispanija: 1997 01 01; Graikija ir Portugalija: 1998 01 01 |

98/4/EB (OL L 101, 1998 4 1, p. 1) | 1999 2 16 | Graikija ir Portugalija: 2000 02 16 |

--------------------------------------------------

XXVI PRIEDAS

KORELIACIJOS LENTELĖ [1]

Ši direktyva | Direktyva 93/38/EEB | |

1 straipsnio 1 dalis | 1 straipsnio 1 dalis, 1 sakinys | |

1 straipsnio 2 dalies a punktas | 1 straipsnio 4 dalis, 1 sakinys | Suderinta |

1 straipsnio 2 dalies b punkto 1 sakinys | 1 straipsnio 4 dalies b punkto 1 sakinys | Pakeistas |

1 straipsnio 2 dalies b punkto 2 sakinys | 14 straipsnio 10 dalies 1 sakinys | Suderinta |

1 straipsnio 2 dalies c punkto 1 pastraipa | 1 straipsnio 4 dalies a punktas | Suderinta |

1 straipsnio 2 dalies c punkto 2 sakinys | | Nauja |

1 straipsnio 2 dalies d punkto 1 pastraipa | 1 straipsnio 4 dalies c punkto 1 dalis | Suderinta |

1 straipsnio 2 dalies d punkto 2 pastraipa | 1 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa | Suderinta |

1 straipsnio 2 dalies d punkto 3 pastraipa | | Nauja |

1 straipsnio 3 dalies a punktas | | Nauja |

1 straipsnio 3 dalies b punktas | | Nauja |

1 straipsnio 4 dalis | 1 straipsnio 5 dalis | Suderinta |

1 straipsnio 5 dalis | | Nauja |

1 straipsnio 6 dalis | | Nauja |

1 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa | 1 straipsnio 6 dalis, smulkiu šriftu | Pakeista |

1 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa | | Nauja |

1 straipsnio 7 dalies 3 pastraipa | 1 straipsnio 6 dalies 1 sakinys | Suderinta |

1 straipsnio 8 dalis | | Nauja |

1 straipsnio 9 dalies a-c punktai | 1 straipsnio 7 dalis | Suderinta |

1 straipsnio 9 dalies d punktas | 1 straipsnio 16 dalis | Suderinta |

1 straipsnio 10 dalis | | Nauja |

1 straipsnio 11 dalis | | Nauja |

1 straipsnio 12 dalis | | Nauja |

| 1 straipsnio 14 ir 15 dalys | Išbraukta |

2 straipsnio 1 dalies a punktas) | 1 straipsnio 1 dalis | |

2 straipsnio 1 dalies b punktas | 1 straipsnio 2 dalis | |

2 straipsnio 2 dalis | 2 straipsnio 1 dalis | Suderinta |

2 straipsnio 3 dalis | 2 straipsnio 3 dalis | Pakeista |

3 straipsnio 1 dalis | 2 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktis | Suderinta |

3 straipsnio 2 dalis | 2 straipsnio 5 dalies b punktas | Suderinta |

3 straipsnio 3 dalis | 2 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis | Suderinta |

3 straipsnio 4 dalis | 2 straipsnio 5 dalies a punktas | Suderinta |

4 straipsnio 1 dalis | 2 straipsnio 2 dalies a punnkto i papunktis | Suderinta |

4 straipsnio 2 dalis | 6 straipsnio 2 dalis | Suderinta |

4 straipsnio 3 dalis | 2 straipsnio 5 dalies a punktas | Suderinta |

5 straipsnio 1 dalis | 2 straipsnio 2 dalies c punktas | Pakeistas |

5 straipsnio 2 dalis | 2 straipsnio 4 dalis | Pakeista |

6 straipsnis | | nauja |

7 straipsnis | 2 straipsnio 2 dalies b punktas | |

| 2 straipsnio 2 dalies d punktas | Išbraukta |

8 straipsnis | 2 straipsnio 6 dalis | Pakeista |

9 straipsnis | | Nauja |

10 straipsnis | 4 straipsnio 2 dalis | Pakeista |

11 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa | 33 straipsnio 2 dalis | |

11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa | 33 straipsnio 3 dalis | Pakeista |

11 straipsnio 2 dalis | 33 straipsnio 1 dalis | Pakeista |

12 straipsnis | 42 a straipsnis | |

13 straipsnio 1 dalis | 4 straipsnio 3 dalis | |

13 straipsnio 2 dalis | 4 straipsnio 4 dalis | Pakeista |

14 straipsnis | 5 straipsnis | |

15 straipsnis | | Nauja |

16 straipsnis | 14 straipsnio 1 dalis | Pakeista |

17 straipsnio 1 dalis | 14 straipsnio 2 ir 6 dalys | Pakeistos |

17 straipsnio 2 dalis | 14 straipsnio 13 dalis | Suderinta |

17 straipsnio 3 dalis | 14 straipsnio 9 dalis | Pakeista |

17 straipsnio 4 dalis | 14 straipsnio 11 dalis | Suderinta |

17 straipsnio 5 dalis | 14 straipsnio 12 dalis | Suderinta |

17 straipsnio 6 dalies a punkto 1 pastraipa | 14 straipsnio 10 dalies 3 sakinys | Pakeistas |

17 straipsnio 6 dalies a punkto 2 sakinys | 14 straipsnio 10 dalies 2 pastraipos 2 sakinys | Suderinta |

17 straipsnio 6 dalies 3 pastraipa | 14 straipsnio 10 dalies 2 pastraipos 3 sakinys | Pakeista |

17 straipsnio 6 dalies b punkto 1 pastraipa | 14 straipsnio 10 dalies 2 pastraipos 1 sakinys | Pakeista |

17 straipsnio 6 dalies b punkto 2 pastraipa | 14 straipsnio 10 dalies 2 pastraipos 2 sakinys | Suderinta |

17 straipsnio 6 dalies b punkto 3 pastraipa | | Nauja |

17 straipsnio 7 dalis | 14 straipsnio 7 dalis | Pakeista |

17 straipsnio 8 dalis | 14 straipsnio 8 dalis | |

17 straipsnio 9 dalis | 14 straipsnio 4 dalis | Pakeista |

17 straipsnio 10 dalis | 14 straipsnio 3 dalis | Pakeista |

17 straipsnio 11 dalis | 14 straipsnio 5 dalis | |

18 straipsnis | | Nauja |

19 straipsnis | 7 straipsnis | |

20 straipsnis | 6 straipsnio 1 ir 3 dalys | Performuluota |

21 straipsnis | 10 straipsnis | |

22 straipsnio a punktas | 12 straipsnio 1 dalis | Pakeista |

22 straipsnio b punktas | 12 straipsnio 2 dalis | |

22 straipsnio c punktas | 12 straipsnio 3 dalis | |

23 straipsnio 1 dalis | 1 straipsnio 3 dalis | |

23 straipsnio 2 dalis | 13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a ir b punktai | Pakeista |

23 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas | 13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa smulkiu šriftu | Pakeista |

23 straipsnio 1 pastraipos b ir c punktai | | Nauja |

23 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa | | Nauja |

23 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa | 13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa | Pakeista |

23 straipsnio 4 dalies a punktas | 13 straipsnio 1 dalies pastraipos b punktas | Pakeista |

23 straipsnio 4 dalies b punktas | | Nauja |

23 straipsnio 4 dalis, smulkiu šriftu | | Nauja |

23 straipsnio 5 dalis | 13 straipsnio 2 dalis | Pakeista |

24 straipsnio a punktas | 1 straipsnio 4 dalies c punkto i papunktis | |

24 straipsnio b dalis | 1 straipsnio 4 dalies c punkto iii papunktis | |

24 straipsnio c punktas | 1 straispnio 4 dalies c punkto iv papunktis | Pakeista |

24 straipsnio d punktas | 1 straipsnio 4 dalies c punkto v papunktis | |

24 straipsnio e punktas | 1 straipsnio 4 dalies c punkto vi papunktis | |

| 1 straipsnio 4 daliesc punkto ii papunktis ir XVI A priedo 2 išnaša 2 | Išbraukta |

25 | 11 straipsnis | P straipsnisakeista |

26 straipsnio a punktas | 9 straipsnio l dalies a punktas | Suderinta |

26 straipsnio b punktas | 9 straipsnio l dalies b punktas | Suderinta |

| 9 straipsnio 2 dalis | Išbraukta |

| 3 straipsnio 1 dalis | Išbraukta |

27 straipsnis | 3 straipsnio 2 dalis | Pakeista |

| 3 straipsnio 3-5 dalys | Išbraukta |

28 straipsnis | | Nauja |

29 straipsnis | | Nauja |

30 straipsnis | | Nauja |

| 8 straipsnis | Išbraukta |

31 straipsnis | 15 straipsnis | Suderinta |

32 straipsnis | 16 straipsnis | |

33 straipsnis | 17 straipsnis | |

34 straipsnis | 18 straipsnis ir 34 straipsnio 4 dalis | Pakeista |

35 straipsnis | 19 straipsnis | Suderinta |

36 straipsnio 1 dalis | 34 straipsnio 3 dalis | Pakeista |

36 straipsnio 2 dalis | | Nauja |

37 straipsnis | 27 straipsnis | Pakeista |

38 straipsnis | | Nauja |

39 straipsnio 1 dalis | 29 straipsnio 1 dalis | Pakeista |

39 straipsnio 2 dalis | 29 straipsnio 2 dalis | |

40 straipsnio 1 dalis | 4 straipsnio 1 dalis | |

40 straipsnio 2 ir 3 dalys | 20 straipsnio 1 ir 2 dalys | |

41 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa | 22 straipsnio 1 dalis | Pakeista |

41 straipsnio 1 dalies 2-6 pastraipos | | Nauja |

41 straipsnio 2 dalis | 22 straipsnio 4 dalis | |

41 straipsnio 3 dalis | 30 straipsnio 9 dalis | Suderinta |

42 straipsnio 1 dalis | 21 straipsnio 1 dalis | |

42 straipsnio 2 dalis | | Nauja |

42 straipsnio 2 dalies a ir b punktai | 21 straipsnio 2 dalies a ir b punktai | Performuluota |

42 straipsnio 2 dalies c punkto 1 sakinys | 22 straipsnio 3 dalies 1sakinys | |

42 straipsnio 2 dalies c punkto 2 sakinys | 22 straipsnio 3 dalies 2 sakinys | |

43 straipsnio 1 dalis | 24 straipsnio 1 dalis | Pakeista |

43 straipsnio 2 dalis | 24 straipsnio 2 dalis | Suderinta |

43 straipsnio 3 dalis | 24 straipsnio 3 dalies 1-3 sakiniai | Suderinta |

43 straipsnio 4 dalis | 24 straipsnio 3 dalies 4 sakinys | Suderinta |

43 straipsnio 5 dalis | 24 straipsnio 4 dalis | Suderinta |

44 straipsnio 1 dalis | | Nauja |

44 straipsnio 2 dalis | | Nauja |

44 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa | | Nauja |

44 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos 1 sakinys | 25 straipsnio 3 dalies 1 sakinys | Pakeista |

44 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos 2 sakinys | 25 straipsnio 3 dalies 2 sakinys | Suderinta |

44 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa | 25 straipsnio 2 dalis | Pakeista |

44 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa | 25 straipsnio 4 dalis | |

44 straipsnio 5 dalis | 25 straipsnio 5 dalis | Pakeista |

44 straipsnio 6 dalis | 25 straipsnio 1 dalis | |

44 straipsnio 7 dalis | | Nauja |

44 straipsnio 8 dalis | | Nauja |

| 25 straipsnio 3 dalies 3 sakinys | Išbraukta |

45 straipsnio 1 dalis | | Nauja |

45 straipsnio 2 dalis | 26 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos 1 sakinys | |

45 straipsnio 3 dalis | 26 straipsnio 2 dalis | Suderinta |

45 straipsnio 4 dalis | 26 straipsnio 1 dalies 2-3sakiniai | Suderinta |

45 straipsnio 5-8 dalys | | Naujos |

45 straipsnio 9 dalis | 28 straipsnio 3 dalis | Pakeista |

45 straipsnio 10 dalis | | Nauja |

46 straipsnio 1 dalis | 28 straipsnio 1 dalis | Pakeista |

46 straipsnio 2 dalis | 28 straipsnio 2 dalis | Pakeista |

47 straipsnio 1 dalies 1 sakinys | 28 straipsnio 4 dalies 1 sakinys | |

47 straipsnio 1 dalies 2 sakinio 1 įtrauka | | Nauja |

47 straipsnio1 dalies 2 sakinio 2 įtrauka | 28 sakinio 4 dalies 2 sakinys | Pakeista |

47 straipsnio 2 dalis | | Nauja |

47 straipsnio 3 dalis | 28 straipsnio 2 dalis | Pakeista |

47 straipsnio 4 dalies a-d punktai | 28 straipsnio 4 dalies a-d ir f punktai | Performuluota |

| 28 straipsnio 4 dalies f punktas | Išbraukta |

47 straipsnio 4 dalies e punktas | 28 straipsnio 4 dalies e punktas | Pakeista |

47 straipsnio 4 dalies f punktas | | Nauja |

47 straipsnio 5 dalies a-h punktai | 21 straipsnio 2 dalies c punktas | Suderinta |

47 straipsnio 3 dalies i punktas | | Nauja |

48 straipsnio 1 dalis | 28 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 sakiniai ir 1 įtrauka | Pakeista |

48 straipsnio 2 dalis | | Nauja |

48 straipsnio 3 dalis | 28 straipsnio 6 dalies 2 ir 4 įtraukos | Pakeista |

48 straipsnio 4 dalis | | Nauja |

48 straipsnio 5 dalis | | Nauja |

48 straipsnio 6 dalis | 28 straipsnio 5 dalis | Pakeista |

49 straipsnio 1 dalis | 41 straipsnio 3 dalis | Pakeista |

49 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa | 41 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa | Pakeista |

49 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa | 41 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa | Suderinta |

49 straipsnio 3 dalis | 30 straipsnio 4 dalis | |

49 straipsnio 4 dalis | 30 straipsnio 6 dalis | Pakeista |

49 straipsnio 5 dalis | 30 straipsnio 8 dalis | Pakeista |

50 straipsnio 1 dalis | 41 straipsnio 1 dalis | Pakeista |

50 straipsnio 2 dalis | 41 straipsnio 2 dalis | |

51 straipsnis | | Nauja |

52 straipsnio 1 dalis | 30 straipsnio 5 dalis | Pakeista |

52 straipsnio 2 dalis | 32 straipsnis | Pakeista |

52 straipsnio 3 dalis | | Nauja |

53 straipsnio 1 dalis | 30 straipsnio 1 dalis | |

53 straipsnio 2 dalis | 30 straipsnio 2 dalis | Pakeista |

53 straipsnio 3 dalis | | Nauja |

53 straipsnio 4 dalis | | Nauja |

53 straipsnio 5 dalis | | Nauja |

53 straipsnio 6 dalis | 30 straipsnio 3 dalis | |

53 straipsnio 7 dalis | 30 straipsnio 7 dalis | |

53 straipsnio 8 dalis | | Nauja |

53 straipsnio 9 dalis | 21 straipsnio 3 dalis | |

| 21 straipsnio 5 dalis | Išbraukta |

54 straipsnio 1 dalis | | Nauja |

54 straipsnio 2 dalis | 31 straipsnio 1 dalis | |

54 straipsnio 3 dalis | 31 straipsnio 3 dalis | Suderinta |

54 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa | 31 straipsnio 2 dalis | Suderinta |

54 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa | | Nauja |

54 straipsnio 5 dalis | | Nauja |

54 straipsnio 6 dalis | | |

55 straipsnio 1 dalis | 34 straipsnio 1 dalis | |

55 straipsnio 2 dalis | 34 straipsnio 2 dalis | Pakeista |

| 35 straipsnio 1 ir 2 dalys | Išbraukta |

56 straipsnis | | Naujas |

57 straipsnio 1 ir 2 dalys | 34 straipsnio 5 dalies 1 ir 2 pastraipos | Pakeista |

57 straipsnio 3 dalis | 34 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa | Pakeista |

58 straipsnio 1 ir 2 dalys | 36 straipsnio 1 ir 2 dalys | |

58 straipsnio 3 dalis | 36 straipsnio 3 ir 4 dalys | Performuluota |

58 straipsnio 4 ir 5 dalys | 36 straipsnio 5 ir 6 dalys | |

59 straipsnio 1, 2, 3, 5 ir 6 dalys | 37 straipsnis | Suderinta |

59 straipsnio 4 dalis | | Naujas |

60 straipsnio 1 dalis | 23 straipsnio 3 dalis | |

60 straipsnio 2 dalis | 23 straipsnio 4 dalis | |

61 straipsnio 1 ir 2 dalys | 23 straipsnio 1 ir 2 dalys | Pakeista |

62 straipsnio 1 dalis | 6 straipsnio 1 dalis, 12 straipsnis | Pakeista |

62 straipsnio 2 dalis | | Naujas |

63 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa | 21 straipsnio 4 dalis | Pakeista |

63 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa | 24 straipsnio 1 ir 2 dalies 2 sakinys | Suderinta |

63 straipsnio 2 dalis | 25 straipsnis | Pakeista |

64 straipsnis | | Naujas |

65 straipsnio 1 dalis | 4 straipsnio 1 dalis | Suderinta |

65 straipsnio 2 dalis | 23 straipsnio 5 dalis | |

65 straipsnio 3 dalis | 23 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa | |

66 straipsnis | 23 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa | Pakeista |

67 straipsnis | 42 straipsnis | Pakeista |

| 39 straipsnis | Išbraukta |

68 straipsnio 1 dalis | 40 straipsnio 5 dalis | Pakeista |

68 straipsnio 2 dalis | | Naujas |

68 straipsnio 3 dalis | | Naujas |

69 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa | 14 straipsnio 15 dalies 1 sakinys | Pakeista |

69 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa | 14 straipsnio 15 dalies 2 sakinys | Pakeista |

69 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa | | Naujas |

69 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa | 14 straipsnio 14 dalies 1ir 2 sakiniai | Pakeista |

69 straipsnio 3 dalis | 14 straipsnio 14 dalies 3 sakinys ir 15 dalies 3 sakinys | Suderinta |

70 straipsnio 1 dalies a punktas | 40 straipsnio 1 dalis | Pakeista |

70 straipsnio 1 dalies b punktas | 40 straipsnio 2 dalis | Suderinta |

70 straipsnio 1 dalies c punktas | 40 straipsnio 3 dalis | Pakeista |

70 straipsnio 1 dalies d punktas | 40 straipsnio 3 dalis | Pakeista |

70 straipsnio 1 dalies e punktas | | Nauja |

70 straipsnio 1 dalies f, g ir h punktai | | Nauja |

70 straipsnio 1 dalies i punktas | 40 straipsnio 2 dalis ir 42 straipsnio 2 dalis | Suderinta |

70 straipsnio 1 dalies j punktas | 14 straipsnio 16 dalis | Suderinta |

| 40 straipsnio 4 dalis | Išbraukta |

| 43 ir 44 straipsniai | Išbraukta |

71 straipsnis | | Nauja |

72 straipsnis | | Nauja |

I priedas | III priedas | Suderinta |

II priedas | II priedas | Suderinta |

III | priedasI priedas | Suderinta |

IV priedas | VI priedas | Suderinta |

V priedas | VII priedas | Suderinta |

VI priedas | | Naujas |

VII priedas | IV priedas | Suderinta |

VIII priedas | V priedas | Suderinta |

IX priedas | IX priedas | Suderinta |

X priedas | VIII priedas | Suderinta |

XI priedas | | Nauja |

XII priedas | XI priedas | Suderinta |

XIII priedo A-C dalys | XII priedas | Pakeista |

XIII priedo D dalis | | Nauja |

XIV priedas | XIII priedas | Pakeista |

XV priedo A dalis | XIV priedas | Pakeista |

XV priedo B dalis | | Nauja |

XVI priedas | XV priedas | Pakeista |

XVII A priedas | XVI A priedas | Pakeista |

XVII B priedas | XVI B priedas | Suderinta |

XVIII ir XIX priedai | XVII ir XVIII priedai | Pakeista |

XX priedo 1 punkto a papunktis | | Nauja |

XX priedo l punkto b papunktis | 25 straipsnio 2 dalis | Pakeista |

XX priedo l punkto c papunktis | | Nauja |

XX priedo 2 ir 3 punktai | | Nauja |

XXI priedo 1 punktas | 1 straipsnio 8 dalis | Pakeistas |

XXI priedo 2 punkto 1 sakinys | 1 straipsnio 9 dalis | Suderinta |

XXI priedo 2 punkto 1 įtrauka | | Nauja |

XXI priedo 2 punkto 2 įtrauka | 1 straipsnio 10 dalis | Pakeista |

XXI priedo 2 punkto 3 įtrauka | | Nauja |

XXI priedo 3 punktas | 1 straipsnio 12 dalis | Pakeista |

XXI priedo 4 punktas | 1 straipsnio 11 dalis | |

| 1 straipsnio 13 dalis | Išbraukta |

XXII priedas | | Nauja |

XXIII priedas | | |

XXIV priedas | | Nauja |

XXV priedas | | Nauja |

XXVI priedas | | Nauja |

[1] "Performuluotas" reiškia, kad tekstas pakeistas, nekeičiant panaikintos direktyvos teksto taikymo apimties. Panaikintos direktyvos nuostatų apimties pokyčiai nurodyti žodžiu "pakeistas".

--------------------------------------------------