16.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 369/65


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. gruodžio 8 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 97/222/EB, nustatantį trečiųjų šalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti mėsos produktus, sąrašą

(pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4563)

(Tekstas svarbus EEE)

(2004/857/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1972 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvą 72/462/EEB dėl sveikatos ir veterinarinio patikrinimo problemų importuojant galvijus, avis, ožkas, kiaules ir šviežią mėsą arba mėsos gaminius iš trečiųjų šalių (1), ypač į jos 3 straipsnio 1 dalį ir į 16 straipsnį, kartu su jos 21a straipsnio pirmos dalies pirma įtrauka,

atsižvelgdama į 1992 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyvą 92/118/EEB, nustatančią gyvūnų ir visuomenės sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius produktų, kuriems netaikomi reikalavimai, išdėstyti tam tikrose Bendrijos taisyklėse, pateiktose Direktyvos 89/662/EEB A priedo I dalyje, ir taisyklėse dėl ligų sukėlėjų, pateiktose Direktyvoje 90/425/EEB (2), prekybą Bendrijoje ir jų importą į Bendriją, ypač į jos 10 straipsnio 2 dalies a punktą ir 3 dalies a punktą,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonių vartojimui skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (3), ypač į jos 8 straipsnio 1 ir 4 dalis,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 97/222/EB (4) nustatomas trečiųjų šalių arba jų dalių, iš kurių leista importuoti mėsos produktus, sąrašas.

(2)

Siekiant užtikrinti tam tikros tvarkos, kaip nurodyta Sprendimo 97/222/EB priedo II ir III dalies lentelėse, kodų skaidrumą ir suderinamumą, reikia iš dalies pakeisti ir paaiškinti kai kurias išnašas su nuoroda į šviežios mėsos kilmę ir provenenciją.

(3)

Regionais suskirstytų teritorijų, kaip jos nustatytos Sprendimo 97/222/EB priedo I dalyje, apibūdinime naudojamos pasenusios nuorodos į teisės aktus, kurie buvo panaikinti ir pakeisti naujais aktais. Todėl šias nuorodas reikia atnaujinti. Atitinkamai reikėtų atnaujinti Sprendimo 97/222/EB priedo II dalyje nurodytus atitinkamus teritorijų ir tvarkos kodus.

(4)

Atitinkamai turėtų būti iš dalies pakeistos Sprendimo 97/222/EB priedo I, II ir IV dalys.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Komisijos sprendimas 97/222/EEB iš dalies keičiamas taip:

1)

Priedo I dalis pakeičiama šio sprendimo I priede pateiktu tekstu.

2)

Priedo II dalis pakeičiama šio sprendimo II priede pateiktu tekstu.

3)

Priedo IV dalis pakeičiama šio sprendimo III priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2004 m. gruodžio 23 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 8 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 302, 1972 12 31, p. 28. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).

(2)  OL L 62, 1993 3 15, p. 49. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 445/2004 (OL L 72, 2004 3 11, p. 60).

(3)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(4)  OL L 89, 1997 4 4, p. 39. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/245/EB (OL L 77, 2004 3 13, p. 62).


I PRIEDAS

„Regionais suskirstytų teritorijų, kaip jos nustatytos II ir III dalyse išvardytose šalyse, apibūdinimas

Šalis

Teritorija

Teritorijos aprašymas

Kodas

Versija

Argentina

AR

 

Visa šalis

AR-1

1/2004

Visa šalis, išskyrus Chubut, Santa Cruz ir Tierra del Fuego rajonus

AR-2

1/2004

Chubut, Santa Cruz ir Tierra del Fuego rajonai

Bulgarija

BG

 

Visa šalis

BG-1

Kaip apibūdinta Tarybos sprendimo 79/542/EEB II priedo I dalyje (1) (su paskutiniais pakeitimais)

BG-2

Kaip apibūdinta Tarybos sprendimo 79/542/EEB II priedo I dalyje (1) (su paskutiniais pakeitimais)

Brazilija

BR

 

Visa šalis

BR-1

Kaip apibūdinta Komisijos sprendimo 94/984/EB I priede (2) (su paskutiniais pakeitimais)

Serbija ir Juodkalnija

CS

 

Visa šalis, kaip apibūdinta Tarybos sprendimo 79/542/EEB II priedo I dalyje (1) (su paskutiniais pakeitimais)

Malaizija

MY

 

Visa šalis

MY-1

95/1

Tik (vakarų) Malaizijos pusiasalis“.


(1)  OL L 146, 1976 6 14, p. 15.

(2)  OL L 378, 1994 12 31, p. 11.


II PRIEDAS

„II DALIS

Trečiosios šalys arba jų dalys, iš kurių leista importuoti mėsos produktus į Europos bendriją

ISO kodas

Kilmės šalis arba jos dalis

1.

Naminiai galvijai

2.

Ūkyje auginami porakanopiai medžiojamieji gyvūnai (išskyrus kiaules)

Naminės avys/ožkos

1.

Naminės kiaulės

2.

Ūkyje auginami porakanopiai medžiojamieji gyvūnai (kiaulės)

Naminiai vienakanopiai

1.

Naminiai paukščiai

2.

Ūkyje auginami medžiojamieji paukščiai

Naminiai triušiai ir ūkyje auginami leporidae

Laukiniai medžiojamieji porakanopiai (išskyrus kiaules)

Laukinės kiaulės

Laukiniai vienakanopiai

Laukiniai leporidae (triušiai ir kiškiai)

Laukiniai medžiojamieji paukščiai

Laukiniai medžiojamieji sausumos žinduoliai (išskyrus kanopinius, neporakanopius ir leporidae)

AR

Argentina AR

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Australija

A

A

A

A

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BG

Bulgarija BG

D

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

Bulgarija BG-1

A

A

D

A

D

A

A

D

XXX

A

D

XXX

Bulgarija BG-2

D

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

BH

Bahreinas

B

B

B

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brazilija

C

C

C

A

D

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Brazilija BR-1

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

A

XXX

BW

Botsvana

B

B

B

B

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Baltarusija

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Kanada

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Šveicarija

A

A

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

CL

Čilė

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Kinijos Liaudies Respublika

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Kolumbija

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

CS

Serbija ir Juodkalnija

A

A

D

A

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

ET

Etiopija

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Graikija

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hongkongas

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Kroatija

A

A

D

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Izraelis

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

IN

Indija

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Islandija

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenija

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Korėja (Resp.)

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Marokas

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagaskaras

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Buvusioji Jugoslavijos Repsublika Makedonija (3)

A

A

B

A

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Mauricijus

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Meksika

A

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malaizija MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malaizija MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibija (1)

B

B

B

B

D

A

B

B

A

A

D

XXX

NZ

Naujoji Zelandija

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paragvajus

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RO

Rumunija

A

A

D

A

A

A

A

D

XXX

A

A

A

RU

Rusija

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapūras

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Svazilendas

B

B

B

B

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Tailandas

B

B

B

B

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunisas

C

C

B

B

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turkija

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ukraina

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

Jungtinės Amerikos Valstijos

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Urugvajus

C

C

B

A

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Pietų Afrika (1)

C

C

C

A

D

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabvė (1)

C

C

B

A

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX“

XXX: Neleista gaminti mėsos produktų, kurių sudėtyje yra šių gyvūnų rūšių mėsos.


(1)  Žr. šio priedo III dalį dėl būtiniausių apdorojimo reikalavimų, taikomų termiškai apdorotiems mėsos produktams ir išdžiovintai mėsai.

(2)  Iš šviežios mėsos (gautos iš galvijų, paskerstų po 2002 m. kovo 1 d.) pagamintiems mėsos produktams.

(3)  Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija: laikinas kodas, kuris neturi įtakos galutiniam šalies pavadinimui, kuris bus priskirtas pasibaigus šiuo metu vykstančioms Jungtinių Tautų deryboms.

XXX: Neleista gaminti mėsos produktų, kurių sudėtyje yra šių gyvūnų rūšių mėsos.


III PRIEDAS

„IV DALIS

II ir III dalyse pateiktose lentelėse naudojamų kodų paaiškinimai

Nenustatyto apdorojimo tvarka:

A

=

Nenustatyta veterinarinius reikalavimus atitinkančio mėsos produkto kitokio apdorojimo mažiausia temperatūra. Tačiau tam, kad mėsa būtų laikoma „mėsos produktu“, ji turi būti apdorota taip, kad iš jos pjauto paviršiaus būtų matyti, jog jis nebeturi šviežiai mėsai būdingų savybių, o panaudota šviežia mėsa turi atitikti gyvūnų sveikatos taisykles, taikomas šviežios mėsos eksportui į Europos bendriją.

Nustatyto apdorojimo tvarka – išvardyta pagal mažėjantį griežtumą:

B =

Apdorojama hermetiškai uždarytame konteineryje trijų Fo arba daugiau temperatūra.

C = A

Ne mažiau negu 80 °C visos mėsos temperatūra, kurią būtina pasiekti apdorojant mėsos produktą.

D = A

Ne mažiau negu 70 °C visos mėsos temperatūra, kurią būtina pasiekti apdorojant mėsos produktus, arba apdorojant kumpį, apdorojimo procedūrą sudaro natūrali fermentacija ir brandinimas, trunkantys ne mažiau kaip devynis mėnesius, kuriuos atlikus produkto savybės yra šios:

Aw dydis ne didesnis negu 0,93,

pH dydis ne didesnis negu 6,0.

E =

Džiovintos mėsos rūšies produktų apdorojimas, kurį atlikus produkto savybės yra šios:

Aw dydis ne didesnis negu 0,93,

pH dydis ne didesnis negu 6,0.

F = A

Terminis apdorojimas, kurio metu užtikrinama, kad pasiekiama ne žemesnė negu 65 °C temperatūra mėsos viduje tokiam laikui, kuris būtinas 40 arba aukštesniam pasterizavimo dydžiui (pv) pasiekti.“