10.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 365/27


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. lapkričio 9 d.

nustatantis teisinės pagalbos prašymo formą pagal Tarybos direktyvą 2003/8/EB, numatančią teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles

(pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4285)

(2004/844/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyvą 2003/8/EB, numatančią teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą, nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles (1), ypač į jos 16 straipsnio 1 dalį,

pasikonsultavusi su patariamuoju komitetu, įsteigtu Direktyvos 2003/8/EB 17 straipsnio 1 dalimi,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2003/8/EB 16 straipsnio 1 dalyje numatoma, kad Komisija turi nustatyti teisinės pagalbos prašymų ir tokių prašymų perdavimo standartinę formą.

(2)

Teisinės pagalbos prašymų perdavimo kitų valstybių narių teisminėms institucijoms standartinė forma buvo nustatyta Komisijos sprendimu K(2003) 1829 (2).

(3)

Teisinės pagalbos prašymo standartinę formą reikia nustatyti ne vėliau kaip iki 2004 m. lapkričio 30 d., vadovaujantis Direktyvos 2003/8/EB 16 straipsnio 2 dalies antru papunkčiu. Todėl tą formą reikėtų nustatyti šiuo sprendimu.

(4)

Pagal Europos Sąjungos ir Europos bendrijos steigimo sutarčių priede pateikto Protokolo dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danijai nėra privaloma Direktyva 2003/8/EB, todėl ji neprivalo laikytis šio sprendimo, ir jis neturi būti jai taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Teisinė pagalbos prašymų perdavimo standartinė forma pagal Direktyvą 2003/8/EB nustatoma priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. lapkričio 9 d.

Komisijos vardu

António VITORINO

Komisijos narys


(1)  OL L 26, 2003 1 31, p. 41.

(2)  Sprendimas dar neišspausdintas Oficialiajame leidinyje.


PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image