32004D0626Oficialusis leidinys L 099 , 03/04/2004 p. 0003 - 0003


Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 626/2004/EB

2004 m. kovo 31 d.

iš dalies keičiantis sprendimą Nr. 508/2000/EB, nustatantį programą "Kultūra 2000"

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 151 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę [1],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [2],

kadangi:

(1) 2000 m. vasario 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 508/2000/EB, nustatantis programą "Kultūra 2000" [3], įsteigė vieną finansavimo ir programavimo priemonę kultūriniam bendradarbiavimui laikotarpiui nuo 2000 m. sausio 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d.

(2) Yra svarbu užtikrinti Bendrijos veiksmų kultūros srityje tęstinumą, įgyvendinant Bendrijos įsipareigojimus pagal Sutarties 151 straipsnį.

(3) Todėl programa "Kultūra 2000" turėtų būti pratęsta 2 metais iki 2006 m. gruodžio 31 d.

(4) Finansinės perspektyvos peržiūrėjimas plėtros kontekste numato padidinti 3 pozicijos ribas, kurių turi laikytis įstatymų leidybos institucija, pratęsdama dabartines programas.

(5) Labai svarbu, kad Komisija pateiktų pilną ir išsamią įvertinimo ataskaitą apie programą "Kultūra 2000" iki 2005 m. gruodžio 31 d., tokiu būdu įgalindama Europos Parlamentą ir Tarybą apsvarstyti pasiūlymą dėl naujos Bendrijos veiksmų kultūros srityje pamatinės programos, kuri paskelbta 2004 metams ir kurios įsigaliojimas planuojamas 2007 metais,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimas Nr. 508/2000/EB iš dalies pakeičiamas taip:

1. 1 straipsnio 1 dalyje nurodyta 2004 m. gruodžio 31 d. keičiama 2006 m. gruodžio 31 d.

2. 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta 167 mln. eurų suma keičiama 236,5 mln. eurų suma.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

Priimta Strasbūre, 2004 m. kovo 31 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. Roche

[1] OL C 23, 2004 1 27, p. 20.

[2] 2003 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2004 m. kovo 8 d. Tarybos sprendimas.

[3] OL L 63, 2000 3 10, p. 1.

--------------------------------------------------