19.8.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/38


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. rugpjūčio 4 d.

dėl įsipareigojimų, siūlomų dėl Australijos ir kitų šalių kilmės poli(etileno tereftalato) importo antidempingo procedūrų, priėmimo

(2004/600/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 8 ir 9 straipsnį,

pasitarusi su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

(1)

2004 m. vasario 19 d. Reglamentu (EB) Nr. 306/2004 (2) Komisija nustatė laikinąjį antidempingo muitą Australijos, Kinijos Liaudies Respublikos ir Pakistano kilmės poli(etileno tereftalato) (toliau – PET arba gaminys) importui į Bendriją (toliau – laikinasis reglamentas).

(2)

Patvirtinusi laikinąsias antidempingo priemones Komisija tęsė tyrimą dempingo, nuostolių ir Bendrijos interesų atžvilgiu. Galutiniai tyrimo rezultatai ir išvados pateikiamos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1467/2004 (3), nustatančiame galutinius antidempingo muitus Australijos, Kinijos Liaudies Respublikos ir Pakistano kilmės PET importui (toliau – galutinis reglamentas).

(3)

Tyrimo metu pasitvirtino išankstinė informacija apie žalingą su Australijos ir Kinijos Liaudies Respublikos kilmės gaminio importu susijusio dempingo poveikį.

B.   ĮSIPAREIGOJIMAI

(4)

Patvirtinus laikinąsias antidempingo priemones, vienas iš bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų Australijoje („Leading Synthetics Pty Ltd“) pasiūlė įsipareigojimą dėl kainos pagal pagrindinio reglamento 8 straipsnio 1 dalį. Šiuo įsipareigojimu tas eksportuojantis gamintojas pasiūlė parduoti atitinkamą gaminį tokia kaina, kuri būtų lygi kainų lygiui, kuriam esant pašalinamas žalingas dempingo poveikis, arba būtų už jį didesnė.

(5)

Įmonė taip pat reguliariai teiks Komisijai išsamią informaciją apie savo eksportą į Bendriją ir tokiu būdu suteiks Komisijai galimybę tinkamai stebėti įsipareigojimo vykdymą. Be to, įmonės pardavimų struktūra yra tokia, kad Komisija mano, jog įsipareigojimo nesilaikymo rizika yra minimali.

(6)

Remiantis tuo, kas išdėstyta, šis įsipareigojimas yra priimtinas.

(7)

Kad Komisija galėtų tinkamai stebėti įsipareigojimo laikymąsi įmonėje, kai atitinkamoms muitinėms bus pateiktas prašymas leisti gaminiui laisvai judėti pagal įsipareigojimą, atleidimas nuo muito bus sąlyginis pateikus komercinę sąskaitą-faktūrą, kurioje nurodoma bent Reglamento (EB) Nr. 1467/2004 2 priede minima informacija. Šis informacijos lygmuo taip pat yra būtinas, kad muitinės galėtų pakankamai tiksliai nustatyti, ar krovinys atitinka komercinius dokumentus. Jeigu tokia sąskaita-faktūra nėra pateikiama arba jeigu ji neatitinka muitinei pateikto gaminio, turi būti mokama atitinkama antidempingo muito suma.

(8)

Jeigu įsipareigojimas pažeidžiamas arba atšaukiamas, arba įtariama, kad jis pažeistas, gali būti skiriamas antidempingo muitas, kaip numatyta pagrindinio reglamento 8 straipsnio 9 ir 10 dalyse,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Toliau minimo eksportuojančio gamintojo siūlomas įsipareigojimas, susijęs su šiuo metu Australijos, Kinijos Liaudies Respublikos ir Pakistano kilmės poli(etileno tereftalato) importui vykdomomis antidempingo procedūromis, yra priimtas.

Šalis

Gamintojas

Papildomas TARIC kodas

Australija

Leading Synthetics Pty Ltd

A503

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugpjūčio 4 d.

Komisijos vardu

Pascal LAMY

Komisijos narys


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 461/2004 (OL L 77, 2004 3 13, p. 12).

(2)  OL L 52, 2004 2 21, p. 5.

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.