16.7.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 244/47


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. gegužės 11 d.

dėl pozicijos, kurios turi laikytis Bendrija dėl susitarimo, susijusio su piniginiais santykiais su Andoros Kunigaikštyste

(2004/548/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 111 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos rekomendaciją,

atsižvelgdama į Europos centrinio banko nuomonę,

kadangi:

(1)

Pagal 1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo (1) nuo 1999 m. sausio 1 d. kiekvienos dalyvaujančiosios valstybės narės valiuta buvo pakeista į eurą.

(2)

Nuo tos pačios dienos Bendrijai suteikiama kompetencija pinigų ir užsienio valiutos kurso režimo reikalais eurą įsivedančiose valstybėse narėse.

(3)

Taryba yra atsakinga už derybų organizavimą ir susitarimų, susijusių su pinigų ar užsienio valiutos kurso režimo reikalais, sudarymo.

(4)

Bendrija sudarė piniginius susitarimus su Monako Kunigaikštyste (2),Vatikanu (3) ir San Marino Respublika (4). Iki euro įvedimo tos valstybės anksčiau buvo sudariusios piniginius susitarimus su Prancūzija ir Italija.

(5)

Andoros Kunigaikštystė (toliau – Andora) neturi oficialios valiutos ir nėra sudariusi piniginių susitarimų nei su viena valstybe nare ar trečiąja valstybe. De facto Andoroje buvo naudojami Ispanijos ir Prancūzijos banknotai ir monetos, kurie nuo 2002 m. sausio 1 d. buvo pakeisti į euro banknotus ir monetas.

(6)

2003 m. liepos 15 d. Andora oficialiai kreipėsi į Bendriją dėl piniginio susitarimo sudarymo.

(7)

Andorą ir Bendriją sieja glaudūs ekonominiai ryšiai, Andorai ir Bendrijai reikėtų į susitarimą įtraukti nuostatas dėl euro banknotų ir monetų, euro teisinio statuso Andoroje ir dėl galimybės naudotis euro zonos mokėjimo sistemomis. Kadangi Andoroje euras jau naudojamas kaip piniginis vienetas, turėtų būti susitarta dėl to, kad Andoroje euras būtų naudojamas kaip oficiali valiuta ir euro banknotams ir monetoms, kuriuos į apyvartą leidžia Europos centrinių bankų sistema ir eurą įsivedusios valstybės narės, suteiktų teisėtos atsiskaitymo priemonės statusą.

(8)

Eurui tapus Andoros oficialia valiuta nereiškia, kad šiai valstybei bus suteikta teisė leisti į apyvartą banknotus ar monetas eurais ar kita valiuta arba leisti į apyvartą pinigų pakaitalus, nebent tai būtų aiškiai nustatyta piniginiame susitarime. Andora dabar leidžia į apyvartą dinaro progines monetas; bus sprendžiama, ar Andora ir toliau galės leisti šias monetas.

(9)

Svarbu, kad Andora užtikrintų Bendrijos taisyklių dėl euro banknotų ir monetų taikymą Andoroje. Euro banknotai ir monetos turi būti deramai apsaugoti nuo sukčiavimo ir klastojimo. Be to, svarbu, kad Andora šioje srityje imtųsi visų reikiamų priemonių ir bendradarbiautų su Bendrija.

(10)

Andora turėtų įsipareigoti įgyvendinti visas reikalingas priemones, kurios numatytos Bendrijos bankininkystės ir finansinių taisyklių sistemoje, įskaitant pinigų plovimo prevenciją, sukčiavimo negrynaisiais pinigais ir klastojimo prevenciją ir statistinių pranešimų reikalavimus. Tokių priemonių taikymas, inter alia, padės sudaryti panašias ir lygiavertes sąlygas euro zonoje įsikūrusioms finansinėms institucijoms ir Andoroje įsikūrusioms finansinėms institucijoms.

(11)

Europos centrinis bankas ir nacionaliniai centriniai bankai gali vykdyti bet kokias bankines operacijas su trečiosiose valstybėse įsikūrusiomis finansinėmis institucijomis. Europos centrinis bankas ir nacionaliniai centriniai bankai, nustatę atitinkamas sąlygas, trečiųjų valstybių finansinėms institucijoms gali suteikti galimybę naudotis jų mokėjimo sistemomis. Bendrijos ir Andoros susitarimas neturėtų sukurti prievolių Europos centriniam bankui ir nacionaliniams centriniams bankams.

(12)

Komisija turėtų vesti derybas su Andora. Andoros kaimyninės valstybės Ispanija ir Prancūzija turėtų būti visateisės derybų dalyvės ir Europos centrinis bankas turėtų būti visateisis derybų dalyvis jo kompetencijos ribose.

(13)

Šis sprendimas taikomas tik susitarimui, kuris turi būti pasiektas tarp Andoros ir Bendrijos piniginiais reikalais; kiti klausimai turi būti reglamentuojami atskirais susitarimais. Andora buvo paraginta pritarti lygiavertėms priemonėms, taikomoms tam tikrose srityse, ypač pajamų iš santaupų apmokestinimui. Atsižvelgdama į pažangą, padarytą derybų ir susitarimo dėl santaupų apmokestinimo priėmimo procese, ir remdamasi Komisijos rekomendacija, Taryba išnagrinės, ar yra įvykdytos sąlygos, būtinos pradėti derybas dėl piniginio susitarimo.

(14)

Komisija turėtų pateikti susitarimo projektą Ekonomikos ir finansų komitetui, kad jis pareikštų savo nuomonę. Paskui Susitarimo projektas turėtų būti pateiktas Tarybai, jei Ispanija ir Prancūzija arba Europos centrinis bankas, arba Ekonomikos ir finansų komitetas nusprendžia, kad tai yra būtina,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Komisija informuoja Andoros Kunigaikštystę, kad Bendrija pasirengusi artimiausiu metu sudaryti susitarimą su Andora dėl piniginių reikalų ir pasiūlo derybas dėl tokio susitarimo.

2 straipsnis

Bendrijos pozicija derybose su Andora dėl susitarimo, susijusio su pirmiau nurodytais klausimais grindžiama 3 ir 6 straipsniuose išdėstytais principais.

3 straipsnis

1.   Andorai suteikiama teisė naudoti eurą kaip oficialią valiutą.

2.   Andorai suteikiama teisė euro banknotus ir monetas naudoti kaip teisėtą atsiskaitymo priemonę.

4 straipsnis

1.   Andora įsipareigoja neleisti į apyvartą jokių banknotų, monetų ar pinigų pakaitalų, nebent šių atsiskaitymo priemonių išleidimo į apyvartą sąlygos buvo suderintos su Bendrija.

2.   Tačiau bus apsvarstyta, ar Andora ir toliau galės leisti auksines ir sidabrines dinaro progines monetas.

5 straipsnis

1.   Andora įsipareigoja taikyti Bendrijos taisykles dėl euro banknotų ir monetų.

2.   Andora įsipareigoja glaudžiai bendradarbiauti su Bendrija dėl euro banknotų ir monetų apsaugos nuo sukčiavimo bei klastojimo ir priimti nuostatas, kuriomis būtų įgyvendinti Bendrijos teisės aktai šioje srityje.

6 straipsnis

1.   Andora įsipareigoja imtis visų tinkamų priemonių lygiaverčiais veiksmais ar tiesioginiu perkėlimu tam, kad būtų taikomi visi Bendrijos bankininkystės ir finansiniai teisės aktai, ypač tie, kurie susiję su atitinkamų institucijų veikla ir priežiūra; be to, turi būti taikomi visi Bendrijos teisės aktai, susiję su pinigų plovimo prevencija, sukčiavimo negrynaisiais pinigais ir klastojimo prevencija ir statistinių pranešimų reikalavimais.

2.   Andoroje įsikūrusios finansinės institucijos atitinkamomis sąlygomis, kurios turi būti nustatytos susitarime, susijusiame su piniginiais reikalais, ir pritariant Europos centriniam bankui, euro zonoje gali naudotis mokėjimo ir atsiskaitymo sistemomis.

7 straipsnis

Bendrijos vardu Komisija veda derybas su Andora dėl klausimų, nagrinėjamų 3–6 straipsniuose. Ispanija ir Prancūzija yra visateisės derybų dalyvės. Europos centrinis bankas savo kompetencijos ribose yra visateisis derybų dalyvis.

8 straipsnis

Derybos dėl susitarimo, susijusio su piniginiais reikalais, pradedamos, kai tik Taryba, remdamasi Komisijos rekomendacija, kvalifikuota balsų dauguma nusprendžia, kad įvykdytos deryboms pradėti būtinos sąlygos.

Derybų sąlygos yra šios: abi susitarimo šalys turi pirmiau pasirašyti tarptautinį susitarimą dėl pajamų iš santaupų apmokestinimo, ir Andora įsipareigoja sudaryti tokį susitarimą iki su Bendrija suderintos datos.

Jei iki sutartos datos Andora dar nesudarė susitarimo dėl pajamų iš santaupų apmokestinimo, derybos dėl piniginių reikalų sustabdomos iki tol, kol tas susitarimas bus sudarytas.

9 straipsnis

Komisija pateikia susitarimo projektą Ekonomikos ir finansų komitetui, kad jis pareikštų savo nuomonę.

Komisija įgaliojama Bendrijos vardu sudaryti susitarimą, nebent Ispanija arba Prancūzija, Europos centrinis bankas arba Ekonomikos ir finansų komitetas nusprendžia, kad susitarimas turi būti pateiktas Tarybai.

10 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Komisijai.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gegužės 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. McCREEVY


(1)  OL L 139, 1998 5 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2596/2000 (OL L 300, 2000 11 29, p. 2).

(2)  OL L 142, 2002 5 31, p. 59.

(3)  OL C 299, 2001 10 25, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais padarytais Sprendimu 2003/738/EB (OL L 267, 2003 10 17, p. 27).

(4)  OL C 209, 2001 7 27, p. 1.