32004D0472Oficialusis leidinys L 160 , 30/04/2004 p. 0061 - 0066


Komisijos sprendimas

2004 m. balandžio 29 d.

dėl tam tikrų Latvijos, Lietuvos ir Vengrijos įmonių išbraukimo iš įmonių, kurioms buvo taikomas pereinamasis laikotarpis, sąrašo

(pranešta dokumentu Nr. C(2004) 1724)

(tekstas svarbus EEE)

(2004/472/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos [1] stojimo sutartį, ypač į 2 jos straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos [2] Prisijungimo aktą, ypač į jo 24 straipsnio VIII priedo 4 skyriaus B skirsnio I poskyrio 1 punkto d papunktį ir 2 punkto d papunktį, IX priedo 5 skyriaus B skirsnio I poskyrio d punktą ir X priedo 5 skyriaus B skirsnio I poskyrio 1 punkto d papunktį,

kadangi:

(1) Tam tikroms Latvijos įmonėms, išvardytoms Prisijungimo akto VIII priedo A ir B priedėliuose, buvo suteiktas pereinamasis laikotarpis.

(2) Latvija prašo, kad 10 mėsos įmonių, 3 pieno perdirbimo įmonės, 7 žuvies perdirbimo įmonės ir viena gyvulinės kilmės šalutinių produktų įmonė būtų išbrauktos iš Prisijungimo akto VIII priedo A ir B priedėlių. Šios įmonės nutraukė savo veiklą.

(3) Tam tikroms Lietuvos įmonėms, išvardytoms Prisijungimo akto IX priedo B priedėlyje, buvo suteiktas pereinamasis laikotarpis.

(4) Lietuva prašo, kad 4 mėsos įmonės ir 3 žuvies perdirbimo įmonės būtų išbrauktos iš Prisijungimo akto IX priedo B priedėlio. 3 mėsos įmonės ir 2 žuvies perdirbimo įmonės nutraukė savo veiklą. Viena mėsos įmonė ir viena žuvies perdirbimo įmonė visiškai atitinka Bendrijos reikalavimus.

(5) Tam tikroms Vengrijos mėsoms įmonėms, išvardytoms Prisijungimo akto X priedo A priedėlyje, buvo suteiktas pereinamasis laikotarpis.

(6) Vengrija prašo, kad 26 mėsos įmonės būtų išbrauktos iš A priedėlio. Keturios įmonės nutraukė savo veiklą, 13 skerdyklų, atitinkančių Tarybos direktyvos 64/433/EB [3] II priedo reikalavimus, toliau dirbs mažu pajėgumu, 5 mėsos įmonės, nutraukusios skerdimą, visiškai atitinka pirmiau minėtos direktyvos reikalavimus ir 4 mėsos įmonės įstojimo metu visiškai atitiks reikalavimus.

(7) Reikėtų atnaujinti atitinkamus priedėlius ir išbraukti įmones, kurios nutraukė savo veiklą arba visiškai atitinka Bendrijos reikalavimus.

(8) Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas buvo informuotas apie šiame sprendime nurodomas priemones.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Latvija

1. A priedėlio, į kurį daroma nuoroda Prisijungimo akto VIII priedo 4 skyriaus B skirsnio I poskyrio 1 punkte, 1 priede išvardytos įmonės išbraukiamos.

2. B priedėlio, į kurį daroma nuoroda Prisijungimo akto VIII priedo 4 skyriaus B skirsnio I poskyrio 2 punkte, 2 priede išvardytos įmonės išbraukiamos.

2 straipsnis

Lietuva

B priedėlio, į kurį daroma nuoroda Prisijungimo akto IX priedo 5 skyriaus B skirsnio I poskyryje, 3 priede išvardytos įmonės ištrinamos.

3 straipsnis

Vengrija

A priedėlio, į kurį daroma nuoroda Prisijungimo akto X priedo 5 skyriaus B skirsnio 1 punkte, 4 priede išvardytos įmonės ištrinamos.

4 straipsnis

Šis sprendimas pradedamas taikyti nuo Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutarties įsigaliojimo dienos ir pagal jos nuostatas.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. balandžio 29 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 236, 2003 9 23, p. 17.

[2] OL L 236, 2003 9 23, p. 33.

[3] OL L 121, 1964 7 29, p. 2012/64. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Prisijungimo aktu.

--------------------------------------------------

1 PRIEDAS

Latvija

Pieno perdirbimo įmonės

1. AGM Agro Eksports, Akciju sabiedrība

7. Selpils, Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība

9. Dzilna, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Žuvies perdirbimo įmonės

4. Grif and Ko, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

5. Unikom Investments LTD, Ltd

16. Ozols H, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

17. Salacgrīva 95, JSC

19. Rojas konservi, Ltd

21. Sabiles ADK, Ltd

23. Randa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Mėsos įmonės

6. Grāvendāles receptes, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

11. Valentīna un dēli, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

17. Praktik BBS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

19. Kas-Kad, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

21. Segums, Zemnieku saimnieciba

22. Ozols, Akciju sabiedrība

23. Agnis, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

26. Lauksalaca, Akciju sabiedrība

27. Veinils, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

30. Dragon, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

--------------------------------------------------

2 PRIEDAS

Latvija

Gyvulinės kilmės šalutinių produktų įmonės

2. Gauja AB

--------------------------------------------------

3 PRIEDAS

Lietuva

Didelio pajėgumo šviežios mėsos įmonės (skerdimas)

1. UAB "Klaipėdos mėsa"

Didelio pajėgumo mėsos produktų įmonės

5. UAB "Klaipėdos mėsinė"

Didelio pajėgumo paukštienos, mėsos ir kitų produktų įmonės

13. AB "Vievio paukštynas"

14. AB "Girelės paukštynas"

Žuvų produktų įmonės

1. UAB "Portlita"

2. UAB "Klaipėdos mėsinė"

4. Zelno įm. "Grundalas"

--------------------------------------------------

4 PRIEDAS

Vengrija

Mėsos įmonės

1. Szilágy Gábor-Vágóhíd, Feldolgozó

2. Komárom Rt. Pontis Húsüzeme

4. Ász, Kolbász Kft

6. Pásztorhús Kft. Vágóhídja

8. Aranykezű Kft. Vágóhíd és Feldolgozó

14. Hejőhús Kft. Vágóhídja

15. Füstöltkolbász Kolbászkészítő és Szolgáltató Kft.

16. Fömo-Hús Húsipari és Kereskedelmi Kft

17. Héjja Testvérek Kft. Vágóhíd

19. Juhász-Hús Kft

20. Sarud-Hús Kft.

21. Pikker 2000 Bt. Vágóhídja

24. Bodó és Társa Kft

26. Dorozsmahús Kft

27. Bereg-Hús Kft

28. Sárvári Mezőgazdasági Rt. Vágóhíd-Húsüzem

30. Palini Hús Rt.

32. Hultai István Vágóhídja

34. Bajnainé Tsa. Bt.

35. Poszavecz József Vágóhídja

36. Nemeshegyi Lászlóné Vágó és Húsfeldolgozó Üzeme

37. Árvai Húsipari Kft Vágóhídja

40. Provízio-3 Kft. Fehérvárcsurgói Vágóhíd

41. Mészáros Ferenc Vágóhídja

43. Adonyhús Kft

44. Jánosháza Hús Kft. Vágóhíd-Húsüzem

--------------------------------------------------