32004D0466Oficialusis leidinys L 157 , 30/04/2004 p. 0136 - 0139


Tarybos sprendimas

2004 m. balandžio 29 d.

iš dalies keičiantis Bendrąjį vadovą tam, kad į jį būtų įtraukta nuostata dėl kartu keliaujančių nepilnamečių tikslinių pasienio kontrolių vykdymo

(2004/466/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2001 m. balandžio 24 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 790/2001, paliekantį Tarybai įgyvendinimo įgaliojimus dėl tam tikrų išsamių nuostatų ir praktinės tvarkos vykdant pasienio kontrolę bei priežiūrą [1],

atsižvelgdama į Italijos Respublikos iniciatyvą,

kadangi:

(1) Būtina patvirtinti specialias kertančių išorines sienas asmenų, įskaitant kartu su jais atvykstančių arba išvykstančių nepilnamečių, atvykimo ir išvykimo tikrinimo procedūras, ypač turint omenyje tai, kad kartu keliaujantys arba tariamai kartu su nepilnamečiais keliaujantys asmenys iš tikrųjų dažnai būna prekybą žmonėmis vykdantys asmenys, ir todėl reikėtų numatyti nuostatą, pagal kurią sienos kontrolę vykdančios institucijos turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į visus keliaujančius nepilnamečius.

(2) Vykdomojo komiteto 1998 m. vasario 9 d. paskelbtos deklaracijos dėl nepilnamečių grobimo 5 punkte teigiama, kad "už sienų kontrolės vykdymą atsakingoms institucijoms vienodai privalu sistemingai tikrinti nepilnamečių tapatybės nustatymo dokumentus bei jų kelionės dokumentus. Tai ypatingai svarbu tais atvejais, kai nepilnamečiai keliauja kartu su tiktai vienu suaugusiu asmeniu".

(3) Vadovaujantis prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridedamo Protokolo dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsniais, Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir todėl jos nesaisto bei jai netaikomos jo nuostatos. Atsižvelgiant į tai, kad šis sprendimas priimtas kaip Šengeno acquis plėtojimas, pagal Europos bendrijos steigimo sutarties trečios dalies IV antraštinės dalies nuostatas, Danija, laikydamasi minėto Protokolo 5 straipsnio, Tarybai priėmus šį sprendimą, per šešis mėnesius nusprendžia, ar integruos šį sprendimą į Danijos nacionalinę teisę.

(4) Islandijai ir Norvegijai šis sprendimas yra kaip Šengeno acquis nuostatų plėtojimas, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytame susitarime dėl šių dviejų šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis nuostatas, patenkančias į Tarybos sprendimo 1999/437/EB [2] dėl tam tikrų priemonių taikant Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis 1 straipsnio A punkto sritį.

(5) Šis sprendimas yra kaip plėtojimas Šengeno acquis, kuriame Jungtinė Karalystė, laikydamasi 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimo 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas [3], nedalyvauja. Todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį sprendimą ir todėl jos nesaisto bei jai netaikomos jo nuostatos.

(6) Šis sprendimas yra kaip plėtojimas Šengeno acquis, kuriame Airija, laikydamasi 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimo 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas [4], nedalyvauja. Todėl Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą, nėra jo saistoma bei jai netaikomos jo nuostatos.

(7) Šis sprendimas yra Šengeno acquis nuostatų plėtojimas ar kitaip su Šengeno acquis susijęs teisės aktas, kaip apibrėžta Stojimo akto 3 straipsnio 1 dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bendrojo vadovo II dalies 6.8.1. punkto antrosios dalies sakinys "Patikrinimus atliekantys pareigūnai ypatingą dėmesį turėtų atkreipti į vienus keliaujančius nepilnamečius" pakeičiamas taip: "Patikrinimus atliekantys pareigūnai ypatingą dėmesį turėtų atkreipti į keliaujančius nepilnamečius, tiek vienus, tiek kartu su suaugusiais asmenimis".

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms, vadovaujantis Europos bendrijos steigimo sutartimi.

Priimta Liuksemburge, 2004 m. balandžio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. McDowell

[1] OL L 116, 2001 4 26, p. 5.

[2] OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

[3] OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

[4] OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

--------------------------------------------------