32004D0461

2004 m. balandžio 29 d. Komisijos sprendimas, nustatantis anketą, naudotiną darant kasmetines aplinkos oro kokybės įvertinimo ataskaitas pagal Tarybos direktyvas 96/62/EB ir 1999/30/EB bei pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2000/69/EB ir 2002/3/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2004) 1714)Tekstas svarbus EEE.

CS.ES skyrius 15 tomas 08 p. 418 - 464
ET.ES skyrius 15 tomas 08 p. 418 - 464
HU.ES skyrius 15 tomas 08 p. 418 - 464
LT.ES skyrius 15 tomas 08 p. 418 - 464
LV.ES skyrius 15 tomas 08 p. 418 - 464
MT.ES skyrius 15 tomas 08 p. 418 - 464
PL.ES skyrius 15 tomas 08 p. 418 - 464
SK.ES skyrius 15 tomas 08 p. 418 - 464
SL.ES skyrius 15 tomas 08 p. 418 - 464


Komisijos sprendimas

2004 m. balandžio 29 d.

nustatantis anketą, naudotiną darant kasmetines aplinkos oro kokybės įvertinimo ataskaitas pagal Tarybos direktyvas 96/62/EB ir 1999/30/EB bei pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2000/69/EB ir 2002/3/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2004) 1714)

(tekstas svarbus EEE)

(2004/461/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyvą 96/62/EEB dėl aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo [1], ypač į jos 12 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1) Direktyvoje 96/62/EB parengti aplinkos oro kokybės įvertinimo ir valdymo sistemos pagrindai bei numatyta, kad turi būti nustatytos detalios priemonės informacijai apie oro kokybę pateikti,

(2) 1999 m. balandžio 22 d. Tarybos direktyvoje 1999/30/EB apie sieros dioksido, azoto dioksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių ir švino ribinių verčių aplinkos ore [2] nustatytos ribinės vertės, kurių turi būti laikomasi nuo tam tikros datos.

(3) 2001 n. lapkričio 8 d. Komisijos sprendime 2001/839/EB, nustatančiame anketą, naudotiną kasmetinėse aplinkos oro kokybės įvertinimo, atliekamo pagal Tarybos direktyvas 96/62/EB ir 1999/30/EB, ataskaitose [3], pateikiamas modelis, pagal kurį valstybės narės turėtų pateikti duomenis apie oro kokybę, kurių reikalaujama pagal tas direktyvas.

(4) 2000 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/69/EB dėl benzeno ir anglies monoksido aplinkos ore ribinių verčių [4] nustatytos ribinės vertės, kurių turi būti laikomasi nuo tam tikros datos. 2002 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 2002/3/EB dėl ozono aplinkos ore [5] nustatytos siektinos vertės, ilgalaikiai tikslai, informavimo ir pavojaus slenksčiai, kurie sukuria tam tikrus įsipareigojimus. Reguliarios valstybių narių ataskaitos yra neatskiriamas šių direktyvų elementas, atitinkantis Direktyvą 96/62/EB ir būtinas tikrinant atitiktį šiems įsipareigojimams.

(5) Be to, apie tam tikrą skaičių Direktyvos 96/62/EB 11 straipsnyje išvardytų punktų dėl teršalų, kuriems taikomos Direktyvos 1999/30/EB, 2002/69/EB ir 2002/3/EB, turi būti pateikiamos metinės ataskaitos.

(6) Pagal Direktyvą 1999/30/EB, nuostatos dėl ataskaitų pagal 1980 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 80/779/EEB dėl oro kokybės ribinių verčių ir orientacinių verčių sieros dioksidui ir suspenduotoms dalelėms [6], 1982 m. gruodžio 3 d. Tarybos direktyvą 82/884/EB dėl ore esamo švino ribinės vertės [7] ir 1982 m. kovo 7 d. Tarybos direktyvą 85/203/EEB dėl azoto dioksidui nustatytų oro kokybės normų [8] negalioja nuo 2001 m. liepos 19 d., nors Direktyvoms 80/779/EEB ir 82/884/EEB ribinės vertės pagal šias direktyvas lieka galioti iki 2005 m., Direktyvai 85/203/EEB – iki 2010 m., o ataskaitos apie šių ribinių verčių viršijimo atvejus pateikiamos toliau pagal Direktyvos 1999/30/EB 9 straipsnio 6 dalį.

(7) Siekiant užtikrinti, kad reikalinga informacija būtų teikiama tinkamu formatu, iš valstybių narių reikėtų pareikalauti, kad jos ją teiktų pagal tipinę anketą.

(8) Sprendimu 2001/839/EB parengta anketa turėtų būti išplėsta, papildomai įtraukiant įsipareigojimus tiekti kasmetines ataskaitas pagal Direktyvas 2000/69/EB ir 2002/3/EB, kartu padarant kai kuriuos Direktyvos 1999/30/EB pakeitimus, kuriais siekiama aiškumo ir geresnio ataskaitų įvertinimo užtikrinimo.

(9) Siekiant aiškumo Sprendimas 2001/839/EB turėtų būti pakeistas.

(10) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka komiteto, įkurto pagal Direktyvos 96/62/EB 12 straipsnio 2 dalį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės naudoja priede aprašytą anketą informacijai kasmet pateikti pagal Direktyvos 96/62/EB 11 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio 1 dalį ir pagal šias nuostatas:

- Direktyvos 1999/30/EB 3 straipsnio 1, 3 ir 4 dalių, 4 straipsnio 1 dalies, 5 straipsnio 1, 2, 4 ir 5 dalių, 6 straipsnio, 7 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių bei 9 straipsnio 6 dalies,

- Direktyvos 2000/69/EB 3 straipsnio 1 dalies, 4 straipsnio bei 5 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalių,

- Direktyvos 2002/3/EB 3 straipsnio 1 ir 2 dalių, 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, 5 straipsnio, 9 straipsnio 1 ir 3 dalių bei 10 straipsnio 1 dalies a punkto ir 2 dalies b punkto.

2 straipsnis

Sprendimas 2001/839/EB panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybės narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. balandžio 29 d.

Komisijos vardu

Margot Wallström

Komisijos narė

[1] OL L 296, 1996 11 21, p. 55. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

[2] OL L 163, 1999 6 29, p. 41. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2001/744/EB (OL L 278, 2001 10 23, p. 35).

[3] OL L 319, 2001 12 4, p. 45.

[4] OL L 313, 2000 12 13, p. 12.

[5] OL L 67, 2002 3 9, p. 14.

[6] OL L 229, 1980 8 30, p. 30.

[7] OL L 378, 1982 12, 31, p. 15.

[8] OL L 87, 1985 3 27, p. 1.

--------------------------------------------------

ANNEX

Ataskaitos anketa

pagal Tarybos direktyvą 96/62/EB dėl aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo, Tarybos direktyvą 1999/30/EB dėl sieros dioksido, azoto dioksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių ir švino ribinių verčių aplinkos ore, be to, Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvas 2000/69/EB dėl benzeno ir anglies monoksido aplinkos ore ribinių verčių ir 2002/3/EB dėl ozono aplinkos ore

VALSTYBĖ NARĖ: …

ADRESAS PASITEIRAUTI: …

ATASKAITINIAI METAI: …

UŽPILDYMO DATA: …

Pateiktose formose skiriami punktai, kurių informaciją valstybės narės teisiškai privalo pranešti, ir punktai, kurių informaciją galima pranešti savo noru. Neprivalomieji punktai išspausdinti kursyvu.

Daugelyje toliau pateiktų formų pildomų eilučių arba skilčių skaičius yra neapibrėžtas. Tokiu atveju apsiribojama trimis formos pavyzdžio pildytinomis tuščiomis eilutėmis arba skiltimis, o punktyrinė krašto linija rodo, kad formą galima išplėsti, kiek reikia.

Be valstybių narių pildomų formų, pateiktos kelios lentelės. Lentelėse pateikta informacija, pvz., nustatyti kodai, kurių valstybė narė keisti negali.

Formų sąrašas

1 forma | Institucija pasiteirauti ir jos adresas |

2 forma | Zonų ir aglomeracijų ribos |

3 forma | Stotys ir matavimo metodai, taikyti vertinant pagal 1999/30/EB ir 2000/69/EB |

4 forma | Stotys naudojamos ozonui įvertinti, įskaitant azoto dioksidą ir azoto oksidus, kaip ozono pirmtakus |

5 forma | Stotys ir matavimo metodai, taikyti rekomenduojamiems lakiesiems organiniams junginiams įvertinti |

6 forma | Stotys ir matavimo metodai, taikyti kitoms medžiagoms (ozono pirmtakams) įvertinti |

7 forma | PM10, PM2,5 ir kitų medžiagų (ozono pirmtakų) ėminių ėmimo ir matavimo metodai: neprivalomuosius papildomus kodus turi nustatyti valstybė narė |

8 forma | Zonų ir aglomeracijų, kuriose koncentracija viršija ribines vertes arba ribinių verčių ir leistino nukrypimo dydžio sumą arba jų neviršija, sąrašas |

9 forma | Zonų ir aglomeracijų, kuriose koncentracija viršija ozono siektinas vertes ir ilgalaikius tikslus arba jų neviršija, sąrašas |

10 forma | Zonų ir aglomeracijų, kuriose koncentracija viršija viršutines arba apatines vertinimo ribas arba jų neviršija, sąrašas, įskaitant informaciją apie papildomų vertinimo metodų taikymą |

11 forma | Atskiri ribinių verčių, ribinių verčių ir leistino nukrypimo dydžio sumos viršijimo atvejai |

12 forma | Atskirų viršijimo atvejų priežastys: neprivalomieji papildomi kodai, kuriuos nustato valstybė narė |

13 forma | Atskiri ozono slenkstinių verčių viršijimo atvejai |

14 forma | Ozono siektinų verčių viršijimas |

15 forma | Metinė ozono statistika |

16 forma | Metinis kitų medžiagų (ozono pirmtakų) koncentracijos verčių vidurkis |

17 forma | 10 minučių vidutinių SO2 koncentracijos verčių monitoringo duomenys |

18 forma | 24 valandų vidutinių PM2,5 koncentracijos verčių monitoringo duomenys |

19 forma | Lentelių rezultatai ir metodai, taikyti atliekant papildomą įvertinimą |

20 forma | 19 formoje nurodytų papildomų įvertinimo metodų nuorodų sąrašas |

21 forma | SO2 ribinių verčių viršijimas dėl natūralių šaltinių |

22 forma | Natūralūs SO2 šaltiniai: neprivalomieji papildomi kodai, kuriuos nustato valstybė narė |

23 forma | PM10 ribinių verčių viršijimas dėl gamtinių įvykių |

24 forma | PM10 ribinių verčių viršijimas dėl smėlio barstymo žiemą |

25 forma | Konsultacijos dėl tarpvalstybinės taršos |

26 forma | Ribinių verčių, nustatytų Direktyvose 80/779/EEB, 82/884/EEB ir 85/203/EEB, viršijimo atvejai |

27 forma | Ribinių verčių, nustatytų Direktyvose 80/779/EEB, 82/884/EEB ir 85/203/EEB, viršijimo priežastys. Neprivalomieji papildomi kodai, kuriuos nustato valstybė narė |

Lentelių sąrašas

1 lentelė | PM10, PM2,5 ir medžiagų ozono pirmtakų ėminių ėmimo ir matavimo metodika: standartiniai kodai |

2 lentelė | Atskirų viršijimo atvejų priežastys: standartiniai kodai |

3 lentelė | Koncentracijos verčių žemėlapiuose taikytini statistiniai parametrai |

4 lentelė | Natūralūs SO2 šaltiniai: standartiniai kodai |

5 lentelė | Gamtiniai įvykiai, dėl kurių viršijamos PM10 ribinės vertės. Standartiniai kodai |

1 forma. Institucija pasiteirauti ir jos adresas

Institucijos pasiteirauti pavadinimas | |

Pašto adresas | |

Asmens pasiteirauti pavardė | |

Asmens pasiteirauti telefonas | |

Asmens pasiteirauti faksas | |

Asmens pasiteirauti elektroninio pašto adresas | |

Paaiškinimų pastabos, jei reikia | |

Pastaba dėl 1 formos:

Valstybė narė prašoma nurodyti atstovaujančiąją instituciją ir, jei įmanoma, nacionalinį asmenį pasiteirauti, su kuriais Komisija prireikus galėtų susisiekti dėl šios anketos.

2 forma. Zonų ir aglomeracijų ribos (Direktyvos 96/62/EB 5 straipsnis ir 11 straipsnio 1 dalies b punktas)

| Zonos |

| | |

Visas zonos pavadinimas | | | |

Zonos kodas | | | |

Teršalas (-ai), galbūt atskiri apsaugos objektai, kuriems zona taikoma | | | |

Tipas (ag/nonag) | | | |

Plotas (km2) | | | |

Gyventojų skaičius | | | |

Ribų koordinatės | | | |

Ribų koordinatės | | | |

Ribų koordinatės | | | |

Pastabos dėl 2 formos:

1) Valstybė narė turėtų nurodyti ne tik zonos pavadinimą, bet ir specialųjį zonos kodą.

2) Valstybė narė turėtų nurodyti teršalą (-us), kuriam (-iems) zona taikoma, naudodama tokius kodus: "S" – SO2, "N" – NO2 (NOx), "P" – PM10, "L" – švinui, "B" – benzenui ir "O" – ozonui žymėti, skiriamus kabliataškiais, arba "A" – jei zona taikoma visiems šiems teršalams. Jei skiriamos atskiros sveikatos apsaugos, ekosistemos ir augmenijos apsaugos zonos, valstybė narė turėtų naudoti tokius kodus:

"SH" – sveikatos apsaugai nuo SO2, "SE" – ekosistemos apsaugai nuo SO2, "NH" – sveikatos apsaugai nuo NO2 ir "NV" – augmenijos apsaugai nuo NOx žymėti.

3) Turėtų būti nurodyta, ar zona yra aglomeracija (kodas: "ag"), ar ne (kodas: "nonag").

4) Valstybės narės savo nuožiūra gali nurodyti zonos plotą ir gyventojų skaičių; tai skirta tolimesniam duomenų apdorojimui Europos lygiu.

5) Tolesniam duomenų apdorojimui valstybė narė prašoma apibrėžti zonos ribas standartiniu formatu (daugiakampiais, naudodama geografines koordinates pagal ISO 6709 Geografinė ilguma ir pAVRuma). Valstybė narė prašoma atskirai pateikti zonų žemėlapį (elektroninėje laikmenoje arba popieriuje) tiksliam zonos duomenų interpretavimui palengvinti. Valstybė narė turi nurodyti bent zonos ribas 2 formoje arba pateikti žemėlapį.

3 forma. Vertinimo stotys ir matavimo metodika pagal Direktyvą 1999/30/EB (IX priedas) ir Direktyvą 2000/69/EB (VII priedas)

+++++ TIFF +++++

Pastabos dėl 3 formos:

1) 3 formoje ir kitose šios anketos formose "EoI stoties kodas" – kodas, naudojamas keistis duomenimis pagal Sprendimą 97/101/EB dėl keitimosi informacija. "Vietinis stoties kodas" – kodas, naudojamas valstybėje narėje arba regione.

2) Trečiojoje skiltyje valstybė narė turi nurodyti ozonui taikoma zoną (-as), kurioje (-iose) yra stotis. Jei yra daugiau kaip viena zona, kodai turėtų būti atskirti kabliataškiu.

3) Skiltyse "SO2", "NO2", "NOx", "Švinas", "Benzenas" ir "CO" valstybė narė turi nurodyti, ar matavimas naudojamas vertinti pagal Direktyvos 1999/30/EB arba 2000/69/EB reikalavimus, pažymint "y", jei naudojamas arba paliekant langelį tuščią, jei nenaudojamas. Reikėtų pastebėti, kad skilties "NOx" langelio žymėjimas reiškia, kad stotis yra vietoje, kurioje galioja ribinė vertė augmenijai. Jei stotis yra visiškai šalia specifinių švino šaltinių, kaip nurodyta Direktyvos 1999/30/EB IV priede, valstybė narė vietoj "y" turi pažymėti "SS".

4) Skiltyse "KD10" ir "KD2,5" valstybė narė turėtų nurodyti, ar matavimo rezultatas naudojamas vertinti pagal Direktyvos 1999/30/EB reikalavimus, ir kartu nurodyti taikytą matavimo metodą. Jei matavimo rezultatas naudotas vertinti pagal direktyvą, valstybė narė turėtų įrašyti matavimo metodo kodą (žr. 5 pastabą); jei matavimo rezultatas nenaudojamas vertinti pagal direktyvą, langelį reikėtų palikti tuščią. KD2,5 koncentracijos verčių oficialus įvertinimas pagal Direktyvos 96/62/EB 6 straipsnio nuostatas nereikalaujamas.

5) KD10 ir KD2,5 matavimo metodo kodą galima nurodyti vienu iš šioje anketoje nurodytų standartinių kodų (žr. 1 lentelę) arba valstybės narės nustatytu kodu pagal atskirą valstybės narės aprašytų metodų sąrašą (žr. 7 formą). Valstybės narės apibrėžtame aprašyme gali būti daroma nuoroda į atskirą dokumentą, pridedamą prie anketos. Jei per metus matavimo metodas buvo pakeistas, valstybė narė turi nurodyti abiejų metodų kodus: iš pradžių nurodomas ilgesnį laiką taikyto metodo kodas, o po kabliataškio – kito metodo kodas.

6) Kai KD10 ir KD2,5 matavimo metodas nėra pamatinis, būtent Direktyvos 1999/30/EB IX priede nurodytas laikinasis pamatinis metodas, valstybė narė turi nurodyti pataisos faktorių, iš kurio buvo dauginamos išmatuotos koncentracijos vertės šioje anketoje nurodytoms vertėms gauti, arba įrašyti atitinkamą pataisos lygtį. Jei taikoma pataisos lygtis, galima naudoti jos laisvą formatą, kurį taikant išmatuota koncentracija turėtų būti žymima "CM", o nurodoma koncentracija – "CR"; pageidautina naudoti formatą CR = f(CM). Jei būtų parodyta, kad taikant metodą gauti rezultatai yra lygiaverčiai netaikant pataisos, valstybė narė tai turi nurodyti, įrašydama pataisos koeficientą "1" arba lygtį.

7) Skiltyje "Stoties funkcija" nurodoma, ar stotis yra vietoje, kurioje: a) taikomos ribinės vertės sveikatai, SO2 ribinės vertės ekosistemoms ir NOx ribinės vertės augmenijai (kodas "HEV"); b) taikomos tik ribinės vertės sveikatai ir SO2 ribinės vertės ekosistemoms (kodas "HE"); c) taikomos tik ribinės vertės sveikatai ir NOx ribinės vertės augmenijai (kodas "HV") ar d) taikomos tik ribinės vertės sveikatai (kodas "H").

4 forma. Stotys, naudojamos ozonui įvertinti, įskaitant azoto dioksidą ir azoto oksidus, kaip ozono pirmtakus (Direktyvos 2002/3/EB III, IV, VI priedai)

+++++ TIFF +++++

Pastabos dėl 4 formos:

1) Trečioje skiltyje valstybė narė turi nurodyti zoną, kurioje yra stotis.

2) Skiltyse "O3", "NO2" ir "NOx" valstybė narė turėtų nurodyti, ar matavimas naudojamas vertinti pagal Direktyvą 2002/3/EB, pažymint "y", jei naudojamas arba paliekant langelį tuščią, jei nenaudojamas. "NO2" skiltyje rodomas matavimas, minimas Direktyvos 2002/3/EB 9 straipsnio 1 dalyje, skiltis "NOx" rodomas matavimas, minimas Direktyvos 2002/3/EB 9 straipsnio 3 dalyje.

3) "Stoties tipas" apibrėžiamas pagal Direktyvos 2002/3/EB IV priedą. Turėtų būti naudojami šie kodai: "U" – miesto, "S" – priemiesčio, "R" – kaimo ir "RB" – kaimo fono.

5 forma. Stotys ir matavimo metodai, taikyti rekomenduojamiems lakiesiems organiniams junginiams įvertinti (Direktyvos 2002/3/EB VI priedas)

| Stotys |

| | |

EoI stoties kodas | | | |

Vietinis stoties kodas | | | |

Zonos kodas, taikomas ozonui | | | |

Etanas | | | |

Etilenas | | | |

Acetilenas | | | |

Propanas | | | |

Propenas | | | |

n-butanas | | | |

i-butanas | | | |

1-butenas | | | |

trans-2-butenas | | | |

cis-2-butenas | | | |

1,3-butadienas | | | |

n-pentanas | | | |

i-pentanas | | | |

1-pentenas | | | |

2-pentenas | | | |

Izoprenas | | | |

n-heksanas | | | |

i-heksanas | | | |

n-heptanas | | | |

n-oktanas | | | |

i-oktanas | | | |

Benzenas | | | |

Toluenas | | | |

Etilbenzenas | | | |

m+p-ksilenas | | | |

o-ksilenas | | | |

1,2,4-trimetilbenzenas | | | |

1,2,3-trimetilbenzenas | | | |

1,3,5-trimetilbenzenas | | | |

Formaldehidas | | | |

Bendras nemetaninių angliavandenilių kiekis | | | |

Pastabos dėl 5 formos:

1) 5 formoje valstybė narė turėtų nurodyti kiekvienos stoties ir pagal Direktyvos 2002/3/EB 9 straipsnio 3 dalį kiekvienos įvertinamos medžiagos matavimo metodą vienu iš šioje anketoje nurodytų standartinių kodų (žr. 1 lentelę) arba valstybės narės nustatytu kodu (7 forma).

2) Kadangi į pranešimą apie medžiagas (ozono pirmtakus) turi būti įtraukti "atitinkami lakieji organiniai junginiai", 5 formoje pateiktas sąrašas yra tik rekomendacija pagal Direktyvos 2002/3/EB VI priedą.

6 forma. Stotys ir matavimo metodai, taikyti kitoms medžiagoms ozono pirmtakams įvertinti (Direktyvos 2002/3/EB VI priedas)

| Stotys |

| | |

EoI stoties kodas | | | |

Vietinis stoties kodas | | | |

Zonos kodas, taikomas ozonui | | | |

Pastabos dėl 6 formos:

Pačioje kairiojoje 6 formos skiltyje valstybė narė turėtų nurodyti medžiagas ozono pirmtakus, įvertintas pagal Direktyvos 2002/3/EB 9 straipsnio 3 dalį, išskyrus aprašytas 5 formoje. 6 formoje valstybė narė turėtų nurodyti kiekvienos stoties ir kiekvienos medžiagos matavimo metodą vienu iš šioje anketoje nurodytų standartinių kodų (žr. 1 lentelę) arba valstybės narės nustatytu kodu (7 forma). Taigi 5 formos 2 pastaba taikoma ir 6 formai.

1 lentelė. KD10, KD2,5 ir medžiagų (ozono pirmtakų) ėminių ėmimo ir matavimo metodika: standartiniai kodai(1)

Metodo kodas | Aprašymas |

M1 | KD10 arba KD 2,5: Beta absorbcija |

M2 | KD 10 arba KD 2,5: gravimetrija KD 10 ir (arba) KD 2,5 nustatyti – nepertraukiamas matavimas |

M2dxxx | KD 10 arba KD2,5: gravimetrija KD 10 ir (arba) KD 2,5 nustatyti – atsitiktinis matavimas; xxx turėtų būti matavimo dienų skaičius. Pavyzdys: atsitiktinis matavimas 180 parų per metus žymimas M2d180. |

M3 | KD 10 arba KD 2,5: virpesių dažnio kitimas KD 10 ir (arba) KD 2,5 nustatyti |

M4 | Suminis NMHC kiekis: automatinis pusiau nepertraukiamas monitoringas, NMHC apskaičiuoti iš bendro HC atėmus metano kiekį; FID |

M5 | Suminis NMHC kiekis: automatinis pusiau nepertraukiamas monitoringas, po NMHC ir metano chromatografinio atskyrimo; FID |

M6 | Atskirieji LOJ: automatinis ėminių ėmimas ir arba tiesioginė analizė; kriogeninis ėminio pradinis koncentravimas, GC/FID (MS) nustatymo metodas |

M7 | Atskirieji LOJ: viso oro ėminio ėmimas į indą; netiesioginė analizė taikant GC/FID (MS) |

M8 | Atskirieji LOJ: aktyvioji ėminio adsorbcija kietuoju adsorbentu; netiesioginė analizė taikant GC/FID (MS) po desorbcijos tirpikliu arba šiluminės desorbcijos |

M9 | Atskirieji LOJ: difuzinė ėminio adsorbcija kietuoju adsorbentu; netiesioginė analizė taikant GC/FID(MS) po desorbcijos tirpikliu arba šiluminės desorbcijos |

M10 subkodas(2) | Formaldehidas: ėminio ėmimas sugeriant DNPH; netiesioginė hidrazonų analizė HPLC metodu su UV detektoriumi (360 nm). |

M11 subkodas(1) | Formaldehidas: ėminio ėmimas sugeriant HMP; netiesioginė oksazolidino analizė GC-NPD metodu |

M12 subkodas(2) | Formaldehidas: ėminio ėmimas sugeriant bisulfitu ir chroLNDropo rūgštimi; netiesioginė spektrometrinė analizė (580 nm) |

1) DNPH: dinitrofenilhidrazinas; FID: liepsnos jonizacinis detektorius; GC: dujų chromatografija; HC: angliavandeniliai; HMP: hidroksimetilpiperidinas; HPLC: efektyvioji skysčių chromatografija; MS: masių spektrometras; NMHC: nemetaniniai angliavandeniliai; NPD: azoto ir fosforo detektorius; UV: ultravioletinė spinduliuotė; LOJ: lakieji organiniai junginiai.

2) Ėminių ėmimas zondu – vartoti subkodą

"IM"

(impinger); aktyvusis ėminio ėmimas sorbentu – subkodą

"AS"

; difuzinis ėminio ėmimas – subkodą

"DI"

. Pavyzdys:

"M10AS".

7 forma. KD10, KD2,5 ir medžiagų (ozono pirmtakų) ėminių ėmimo ir matavimo metodai: neprivalomuosius papildomus kodus turi nustatyti valstybė narė (Direktyvos 1999/30/EB IX priedas ir Direktyvos 2002/3/EB VI priedas)

+++++ TIFF +++++

8 forma. Zonų ir aglomeracijų, kuriose koncentracija viršija ribines vertes (RV) arba ribinių verčių ir leistino nukrypimo dydžio sumą (RV + LNDLND) arba jų neviršija, sąrašas (Direktyvos 96/62/EB 8, 9 ir 11 straipsniai, Direktyvos 1999/30/EB I, II, III ir IV priedai, Direktyvos 2000/69/EB I ir II priedai)

— 8a forma. Zonų, kuriose viršijama SO2 ribinė vertė, sąrašas

+++++ TIFF +++++

— 8b forma. Zonų, kuriose viršijama NO2/NOx ribinė vertė, sąrašas

+++++ TIFF +++++

— 8c forma. Zonų, kuriose viršijama KD10 ribinė vertė, sąrašas

+++++ TIFF +++++

— 8d forma. Zonų, kuriose viršijama švino ribinė vertė, sąrašas

+++++ TIFF +++++

— 8e forma. Zonų, kuriose viršijama benzeno ribinė vertė, sąrašas 8

+++++ TIFF +++++

— 8f forma. Zonų, kuriose viršijama anglies monoksido ribinė vertė, sąrašas

+++++ TIFF +++++

Pastabos dėl 8 formos

1) Skilčių antraštės reiškia:

> RV + LND daugiau kaip ribinės vertės ir leistino nukrypimo dydžio suma;

≤ RV + LND; > RV lygu arba mažiau kaip ribinės vertės ir leistino nukrypimo dydžio suma, bet daugiau kaip ribinė vertė;

≤ RV lygu arba mažiau kaip ribinė vertė;

> RV daugiau kaip ribinė vertė;

SS dėl specifinių šaltinių, žr. 7 pastabą.

3 straipsnio 2 dalis suteiktas pratęsimo laikotarpis, žr. 8 pastabą.

2) Leistino nukrypimo dydžiui sumažėjus iki 0 %, "> RV + LND" reikštų "> RV". Tokiu atveju skiltį "RV + LND; > RV" nereikėtų naudoti.

3) Jei skilties antraštė atitinka zonos būseną, pažymėkite "y".

4) Jei viršijimas nustatytas darant apskaičiavimus tik pagal modelį, vietoj "y" įrašykite "m".

5) Žymas apie ekosistemų ir augmenijos ribines vertes darykite tik tokiu atveju, kai viršijama srityse, kuriose ribinės vertės taikomos. Zonoms, neturinčioms sričių, kuriose būtų taikomos šios ribinės vertės, "RV" skiltyje įrašykite "n".

6) Žiemos vidurkis atitinka laikotarpį nuo metų, buvusių prieš ataskaitinius metus, spalio 1 d. iki ataskaitinių metų kovo 31 d.

7) Jei pagal 8d formą viršijama tik srityje, kuri būtų visiškai šalia specifinių šaltinių, pažymėtų pagal Direktyvos 1999/30/EB IV priedą, valstybė narė tai turi nurodyti, skiltyje "SS" įrašydama "y" .

8) 8e formoje "RV" rodo ribinę vertę, apibrėžtą Direktyvos 2000/69/EB I priede. Zonoms, kurioms Komisija suteikė pratęsimo laikotarpį benzenui pagal Direktyvos 2000/69/EB 3 stripsnio 2 dalį, valstybė narė turi tai nurodyti, skiltyje "3 straipsnio 2 dalis" įrašydama "y".

— 9 forma. Zonų ir aglomeracijų, kuriose koncentracija viršija ozono siektinas vertes ir ilgalaikius tikslus arba jų neviršija, sąrašas (Direktyvos 2002/3/EB I priedas)

+++++ TIFF +++++

Pastabos dėl 9 formos

Skilčių antraštės reiškia:

> SV : daugiau kaip ozono siektina vertė;

≤ SV; > IT : lygu arba mažiau kaip ozono siektina vertė, bet daugiau kaip ilgalaikis tikslas;

≤ IT : lygu arba mažiau kaip ozono ilgalaikis tikslas.

1) Jei skilties antraštė atitinka zonos būseną, pažymėkite "y".

2) Jei viršijimas nustatytas darant apskaičiavimus tik pagal modelį, vietoj "y" įrašykite "m".

3) Sveikatos apsaugos siektinai vertei būsena turi būti vertinama trejus metus, o augmenijos siektinai vertei – penkerius metus.

10 forma. Zonų ir aglomeracijų, kuriose koncentracija viršija viršutines vertinimo ribas (VVR) arba apatines vertinimo ribas (AVR) arba jų neviršija, sąrašas, įskaitant informaciją apie papildomų vertinimo metodų taikymą (Direktyvos 96/62/EB 6 straipsnis, Direktyvos 1999/30/EB 7 straipsnio 3 dalis ir V priedas, Direktyvos 2000/69/EB 5 straipsnio 3 dalis ir III priedas, Direktyvos 2002/3/EB 9 straipsnio 1 dalis ir VII priedas)

— 10a forma. Zonų, kuriose viršijamos SO2 vertinimo ribos ir daromas papildomas įvertinimas, sąrašas

+++++ TIFF +++++

— 10b forma. Zonų, kuriose viršijamos NO2/NOx vertinimo ribos ir daromas papildomas įvertinimas, sąrašas

+++++ TIFF +++++

— 10c forma. Zonų, kuriose viršijamos KD10 vertinimo ribos ir daromas papildomas įvertinimas, sąrašas

+++++ TIFF +++++

— 10d forma. Zonų, kuriose viršijamos švino vertinimo ribos ir daromas papildomas įvertinimas, sąrašas

+++++ TIFF +++++

— 10e forma. Zonų, kuriose viršijamos benzeno vertinimo ribos ir daromas papildomas įvertinimas, sąrašas

+++++ TIFF +++++

— 10f forma. Zonų, kuriose viršijamos anglies monoksido vertinimo ribos ir daromas papildomas įvertinimas, sąrašas

+++++ TIFF +++++

— 10g zona. Zonų, kuriose daromas papildomas ozono įvertinimas, sąrašas

+++++ TIFF +++++

Pastabos dėl 10 formos

1) Skilčių antraštės reiškia:

> VVR : daugiau kaip viršutinė vertinimo riba;

≤ VVR; > AVR : lygu arba mažiau kaip viršutinė vertinimo riba, bet daugiau kaip apatinė vertinimo riba;

≤ AVR : lygu arba mažiau kaip apatinė vertinimo riba;

SA : papildomas įvertinimas, žr. 6 pastabą.

2) Jei skilties antraštė atitinka zonos būseną, pažymėkite "y".

3) Jei viršijimas nustatytas darant apskaičiavimus tik pagal modelį, vietoj "y" įrašykite "m".

4) Atžymas apie ekosistemų slenksčius darykite tik tokiu atveju, kai viršijama srityse, kuriose taikomos ribinės vertės ekosistemoms.

5) Apie VVR ir AVR viršijimą sprendžiama atsižvelgiant į ataskaitinių metų ir ankstesnių ketverių metų duomenis pagal Direktyvos 1999/30/EB V priedo II dalies ir Direktyvos 2000/69/EB III priedo II dalies specifikaciją.

6) Skiltyje "SA" valstybė narė turi nurodyti, ar iš nustatytų vertinimo stočių gauta informacija buvo papildyta informacija iš kitų šaltinių, kaip nurodyta Direktyvos 1999/30/EB 7 straipsnio 3 dalyje, Direktyvos 2000/69/EB 5 straipsnio 3 dalyje ir Direktyvos 2002/3/EB 9 straipsnio 1 dalyje.

11 forma. Atskiri ribinių verčių, ribinių verčių ir leistino nukrypimo dydžio (LND) sumos viršijimo atvejai (Direktyvos 96/62/EB 11 straipsnio 1 dalies a punkto i ir ii papunkčiai, Direktyvos 1999/30/EB I, II, IV ir V priedai ir Direktyvos 2000/69/EB I ir II priedai)

— 11a forma. Sveikatos apsaugos SO2 ribinės vertės ir LND sumos viršijimas (1 h vidurkis)

+++++ TIFF +++++

— 11b forma. Sveikatos apsaugos SO2 ribinės vertės viršijimas (24 h vidurkis)

+++++ TIFF +++++

— 11c forma. Ekosistemų SO2 ribinės vertės viršijimas (metinis vidurkis)

+++++ TIFF +++++

— 11d forma. Ekosistemų SO2 ribinės vertės viršijimas (žiemos vidurkis)

+++++ TIFF +++++

— 11e forma. Sveikatos apsaugos NO2 ribinės vertės ir LND sumos viršijimas (1 h vidurkis)

+++++ TIFF +++++

— 11f forma. Sveikatos apsaugos NO2 ribinės vertės ir LND sumos viršijimas (metinis vidurkis)

+++++ TIFF +++++

— 11g forma. Augmenijos NO2 ribinės vertės viršijimas

+++++ TIFF +++++

— 11h forma. KD10 ribinės vertės ir LND sumos viršijimas (1 etapas 1; 24 h vidurkis)

+++++ TIFF +++++

— 11i forma. KD10 ribinės vertės ir LND sumos viršijimas (1 etapas 1; metinis vidurkis)

+++++ TIFF +++++

— 11j forma. Švino ribinės vertės ir LND sumos viršijimas

+++++ TIFF +++++

— 11k forma. Benzeno ribinės vertės ir LND sumos viršijimas

+++++ TIFF +++++

— 11l forma. Anglies monoksido ribinės vertės ir LND sumos viršijimas

+++++ TIFF +++++

Pastabos dėl 11 formos:

1) Identifikuoti stotį nurodant EoI stoties kodą neprivaloma, tačiau labai rekomenduojama.

2) Frazė "ribinė vertės ir LND suma" reiškia "ribinę vertę", kai leistino nukrypimo dydis sumažėja iki 0 %.

3) "Mėnuo" ir "Mėnesio diena" turėtų būti nurodyti skaičiumi (atitinkamai 1-12 ir 1-31). "Valanda" turėtų būti nurodyta kaip "1" valandai nuo 00:00 iki 01:00 ir t. t.

4) Apie visus stotyje nustatytus ribinės vertės ir leistino nukrypimo dydžio sumos viršijimo atvejus pranešama, jei bendras viršijimo atvejų skaičius yra didesnis nei leidžiamasis skaičius. Jei bendras stotyje užfiksuotų viršijimo atvejų skaičius yra mažesnis arba lygus leidžiamajam skaičiui, apie viršijimo atvejus nepranešama.

5) Viršijimo priežastis gali būti nurodyta vienu arba keliais šioje anketoje pateiktais standartiniais kodais (žr. 2 lentelę) arba valstybės narės nustatytu kodu, nurodančiu į atskirą valstybės narės aprašytų priežasčių sąrašą (12 forma). Jei nurodoma daugiau kaip viena priežastis, jų žymėjimo kodai atskiriami kabliataškiais. Be to, valstybės narės aprašyme gali būti nuoroda į atskirą dokumentą, pridedamą prie anketos.

6) Jei viršyta zonose, kurioms Komisija suteikė laike ribotą pratęsimą pagal Direktyvos 2000/69/EB 3 straipsnio 2 dalį, skiltyje "3 straipsnio 2 dalis" valstybė narė turi įrašyti "y".

7) Jei stebimų viršijimo atvejų skaičius nėra didesnis už leidžiamąjį viršijimo atvejų skaičių, kairiajame pirmosios eilutės langelyje valstybė narė turi įrašyti "viršijimo atvejų nėra".

2 lentelė Atskirų viršijimo atvejų priežastys: standartiniai kodai

Priežasties kodas | Aprašymas |

S1 | Intensyvaus eismo miesto centras |

S2 | Pagrindinio kelio artumas |

S3 | Vietos pramonė, įskaitant elektros gamybą |

S4 | Karjero arba kasybos darbai |

S5 | Namų šildymas |

S6 | Atsitiktinis išmetimas iš pramonės šaltinio |

S7 | Atsitiktinis išmetimas ne iš pramonės šaltinio |

S8 | Natūralus (-ūs) šaltinis (-iai) arba įvykis (-iai) |

S9 | Kelių barstymas smėliu žiemą |

S10 | Oro teršalų patekimas iš šaltinių, esančių už valstybės narės ribų |

S11 | Vietinė degalinė |

S12 | Parkavimo vieta |

S13 | Benzeno saugykla |

— 12 forma. Atskirų viršijimo atvejų priežastys: neprivalomieji papildomi kodai, kuriuos nustato valstybė narė (Direktyvos 96/62/EB 11 straipsnio 1 dalies a punkto i ir ii papunkčiai, Direktyvos 1999/30/EB I, II, IV ir V priedai ir Direktyvos 2000/69/EB I ir II priedas)

+++++ TIFF +++++

— 13 forma. Atskiri ozono slenkstinių verčių viršijimo atvejai (Direktyvos 2002/3/EB 10 straipsnio 2 dalies b punktas ir III priedas)

— 13a forma. Ozono informavimo slenkstinės vertės viršijimas

+++++ TIFF +++++

— 13b forma. Ozono pavojaus slenkstinės vertės viršijimas

+++++ TIFF +++++

— 13c forma. Sveikatos apsaugos ozono ilgalaikio tikslo viršijimas

+++++ TIFF +++++

Pastabos dėl 13 formos:

1) Apie "Priežasties kodą (-us)" žr. 11 formos 5 pastabą.

2) 13a ir 13b: viršijimo laikotarpis – nepertraukiamas vienos kalendorinės paros laikotarpis, kuriuo slenkstis buvo nuolat viršijamas. Į laikotarpį negali būti įtrauktos daugiau kaip vienos kalendorinės paros valandos. Jei per vieną kalendorinę parą pasitaiko daugiau kaip vienas viršijimo laikotarpis, apie kiekvieną laikotarpį pranešama atskirai.

3) Reikalaujama pranešti NO2 matavimo rezultatus ne mažiau kaip pagal 50 % O3 ėminių ėmimo vietų (Direktyvos 2003/3/EB 9 straipsnio 1 dalis).

— 14 forma. Ozono planinių verčių viršijimas (Direktyvos 2002/3/EB 10 straipsnio 2 dalies b punktas ir III priedas)

— 14a forma. Stotys, kuriose viršijama žmonių sveikatos apsaugos ozono planinė vertė

+++++ TIFF +++++

— 14b forma. Stotys, kuriose viršijama augmenijos apsaugos ozono planinė vertė

+++++ TIFF +++++

Pastabos dėl 14 formos:

1) Duomenys turėtų atitikti Direktyvos 2002/3/EB I priedo II dalies b ir c išnašų reikalavimus. Jei trejų arba penkerių metų vidurkiai negalėjo būti nustatyti pagal visą ir nuoseklų metinių duomenų rinkinį, dešiniausioje skiltyje turėtų būti nurodyti kiekvieni apskaičiavimui naudoti metai, nuo kitų metų atskirti kabliataškiu.

2) 14a forma. Pranešami visi stotyje buvę planinės vertės viršijimo atvejai, jei bendras viršijimo atvejų skaičius yra didesnis nei leidžiamasis skaičius. Jei bendras stotyje užfiksuotų viršijimo atvejų skaičius yra mažesnis arba lygus leidžiamajam skaičiui, apie viršijimo atvejus nepranešama.

— 15 forma. Metinė ozono statistika (Direktyvos 2002/3/EB 10 straipsnio 2 dalies b punktas ir III priedas)

+++++ TIFF +++++

Pastaba dėl 15 formos:

AOT40 verčių įskaitinių duomenų skaičius – valandinių duomenų, turimų per atitinkamą laikotarpį (augmenijos apsaugai – nuo 8:00 iki 20:00 ir nuo gegužės iki liepos mėnesio, ne daugiau kaip 1104 valandos; miškų apsaugai – nuo 8:00 iki 20:00 ir nuo balandžio iki rugsėjo, ne daugiau kaip 2196 valandos), skaičius.

— 16 forma. Metinis medžiagų ozono pirmtakų koncentracijos verčių vidurkis (Direktyvos 2002/3/EB 10 straipsnio 2 dalies b punktas ir VI priedas)

— 16a forma. Metinis rekomenduojamų lakiųjų organinių junginių koncentracijos verčių vidurkis

| Stotys |

| | |

EoI stoties kodas | | | |

Etanas | | | |

Etilenas | | | |

Acetilenas | | | |

Propanas | | | |

Propenas | | | |

n-butanas | | | |

i-butanas | | | |

1-butenas | | | |

trans-2-butenas | | | |

cis-2-butenas | | | |

1,3-butadienas | | | |

n-pentanas | | | |

i-pentanas | | | |

1-pentenas | | | |

2-pentenas | | | |

Izoprenas | | | |

n-heksanas | | | |

i-heksanas | | | |

n-heptanas | | | |

n-oktanas | | | |

i-oktanas | | | |

Benzenas | | | |

Toluenas | | | |

Etilbenzenas | | | |

m+p-ksilenai | | | |

o-ksilenas | | | |

1,2,4-trimetilbenzenas | | | |

1,2,3-trimetilbenzenas | | | |

1,3,5-trimetilbenzenas | | | |

Formaldehidas | | | |

Bendras nemetaninių angliavandenilių kiekis | | | |

— 16b forma. Metinis kitų medžiagų ozono pirmtakų koncentracijos verčių vidurkis

| Stotys |

| | |

EoI stoties kodas | | | |

Pastabos dėl 16 formos:

1) 16 a formos pirmoje eilutėje valstybė narė turėtų nurodyti EoI stočių kodus o kitose eilutėse medžiagų ozono pirmtakų metinius koncentracijos verčių vidurkius, įvertintus pagal Direktyvos 2002/3/EB 9 straipsnio 3 dalį.

2) Kitas nei 16a formoje aprašytas ir pagal Direktyvos 2002/3/EB 9 straipsnio 3 dalį įvertintas medžiagas ozono pirmtakus valstybė narė turėtų įrašyti į 16 b formą, laikydamasi 16a formos struktūros, šias kitas medžiagas nurodydama pirmoje skiltyje.

3) Kadangi į ataskaitos apie medžiagas ozono pirmtakus pateikimo įsipareigojimus turi būti įtraukti "atitinkami lakieji organiniai junginiai", 16a formoje pateiktas sąrašas yra tik rekomendacija pagal Direktyvos 2002/3/EB VI priedą.

4) Koncentracijos verčių, kurios buvo praneštos pagal Sprendimą 97/101/EB dėl keitimosi informacija, 16 formoje pranešti nereikia.

— 17 forma. 10 min vidutinių SO2 koncentracijos verčių monitoringo duomenys (Direktyvos 1999/30/EB 3 straipsnio 3 dalis)

+++++ TIFF +++++

Pastaba dėl 17 formos:

Jei valstybei narei neįmanoma registruoti duomenis apie 10 min vidutinę sieros dioksido koncentraciją, ši forma nepildoma

— 18 forma. 24 h vidutinių KD2,5 koncentracijos verčių monitoringo duomenys (1999/30/EB 5 straipsnio 2 dalis)

+++++ TIFF +++++

— 19 forma. Lentelių rezultatai ir metodai, taikyti darant papildomą įvertinimą (1999/30/EB 7 straipsnio 3 dalis ir VIII priedo II dalis, Direktyvos 2000/69/EB 5 straipsnio 3 dalis ir VI priedo II dalis, Direktyvos 2002/3/EB 9 straipsnio 1 dalis ir VII priedo II dalis)

— 19a forma. SO2 papildomo įvertinimo rezultatai ir taikyti metodai

+++++ TIFF +++++

— 19b forma. NO2/NOx papildomo įvertinimo rezultatai ir taikyti metodai

+++++ TIFF +++++

— 19c1 forma. KD10 papildomo įvertinimo rezultatai ir taikyti metodai (1 etapas)

+++++ TIFF +++++

— 19c.2 forma. KD10 papildomo įvertinimo rezultatai ir taikyti metodai (2 etapas)

+++++ TIFF +++++

— 19d forma. Švino papildomo įvertinimo rezultatai ir taikyti metodai

+++++ TIFF +++++

— 19e forma. Benzeno papildomo įvertinimo rezultatai ir taikyti metodai

+++++ TIFF +++++

— 19f forma. Anglies monoksido papildomo įvertinimo rezultatai ir taikyti metodai

+++++ TIFF +++++

— 19g forma. Ozono papildomo įvertinimo rezultatai ir taikyti metodai

+++++ TIFF +++++

Pastabos dėl 19 formos:

1) "Metodas" – valstybės narės nustatytas kodas, žymintis atskirą leidinių arba ataskaitų, kuriose pateikti papildomo metodo dokumentai, nuorodų sąrašą (20 forma). 20 forma yra ataskaitos Komisijai dalis; nurodytų leidinių arba ataskaitų Komisijai siųsti nereikia.

2) Prie 19 formos galima pridėti koncentracijos skirstinių žemėlapius. Jei įmanoma, valstybei narei rekomenduojama sudaryti koncentracijos skirstinių kiekvienoje zonoje ir aglomeracijoje žemėlapius. Rekomenduojama pateikti parametrų, kuriais išreikštos oro kokybės slenksčių vertės, (žr. 3 lentelę) vienodos koncentracijos linijas, išdėstant jas 10 % slenkstinės vertės intervalais.

3) Informacija turėtų būti susieta su atitinkamu vidurkinimo laikotarpiu, taikomu ilgalaikiam tikslui (vieneri metai), sveikatos apsaugos siektinai vertei (treji metai) ir augmenijos siektinai vertei (penkeri metai).

3 lentelė. Koncentracijos verčių žemėlapiuose taikytini statistiniai parametrai

Teršalas | Parametrai |

SO2 | 1 h vidutinių verčių 99,7 procentilis; 24 h vidutinių verčių 98,9 procentilis; metinis vidurkis; žiemos vidurkis |

NO2 | 1 h vidutinių verčių 99,8 procentilis |

NO2/NOx | Metinis vidurkis |

KD10 | 24 h vidutinių verčių 90,1 procentilis (1 etapas); 24 h vidutinių verčių 97,8 procentilis (2 etapas) |

KD10 ir KD2,5 | Metinis vidurkis |

Švinas | Metinis vidurkis |

Benzenas | Metinis vidurkis |

Anglies monoksidas | Didžiausias paros 8 h vidurkis |

Ozonas | Vidutinis paskutinių trejų metų paros 8 h vidutinių verčių 92,9 procentilis; ataskaitinių metų didžiausias paros 8 h vidurkis; paskutinių penkerių metų vidutinė AOT40 vertė (nuo gegužės iki liepos) |

— 20 forma. 19 formoje nurodytų papildomų įvertinimo metodų nuorodų sąrašas (Direktyvos 1999/30/EB 7 straipsnio 3 dalis ir VIII priedo II dalis)

+++++ TIFF +++++

— 21 forma. SO2 ribinių verčių viršijimas dėl natūralių šaltinių (Direktyvos 1999/30/EB 3 straipsnio 4 dalis)

— 21a forma. Sveikatos apsaugos SO2 ribinė vertė (1 h vidurkis)

+++++ TIFF +++++

— 21b forma. Sveikatos apsaugos SO2 ribinė vertė (24 h vidurkis)

+++++ TIFF +++++

— 21c forma. Ekosistemų SO2 ribinė vertė (metinis vidurkis)

+++++ TIFF +++++

— 21d forma. Ekosistemų SO2 ribinė vertė (žiemos vidurkis)

+++++ TIFF +++++

Pastaba dėl 21 formos:

Natūralų šaltinį galima nurodyti vienu arba keliais šioje anketoje pateiktais standartiniais kodais (žr. 4 lentelę) arba valstybės narės nustatytu kodu, nurodančiu atskirą valstybės narės aprašytų gamtinių šaltinių sąrašą (22 forma).

4 lentelė. Gamtiniai SO2 šaltiniai. Standartiniai kodai

Gamtinio šaltinio kodas | Aprašymas |

A1 | Vulkanizmas valstybėje narėje |

A2 | Vulkanizmas ne valstybėje narėje |

B | Pakrantės pelkės |

C1 | Natūralūs gaisrai valstybėje narėje |

C2 | Natūralūs gaisrai ne valstybėje narėje |

— 22 forma. Gamtiniai SO2 šaltiniai: neprivalomieji papildomi kodai, kuriuos nustato valstybė narė (Direktyvos 1999/30/EB 3 straipsnio 4 dalis)

+++++ TIFF +++++

— 23 forma. KD10 ribinių verčių viršijimas dėl gamtinių įvykių (Direktyvos 1999/30/EB 5 straipsnio 4 dalis)

— 23a forma. Gamtinių įvykių indėlis į KD10 ribinės vertės viršijimą (1 etapas; 24 h vidurkis)

+++++ TIFF +++++

— 23b forma. Gamtinių įvykių indėlis į KD10 ribinės vertės viršijimą (1 etapas, metų vidurkis)

+++++ TIFF +++++

Pastaba dėl 23 formos:

Gamtinis įvykis gali būti nurodytas vienu arba keliais šioje anketoje pateiktais standartiniais kodais (žr. 5 lentelę).

5 lentelė. Gamtiniai įvykiai, dėl kurių viršijamos KD10 ribinės vertės. Standartiniai kodai

Gamtinio šaltinio kodas | Aprašymas |

A1 | Vulkanų išsiveržimas valstybėje narėje |

A2 | Vulkanų išsiveržimas ne valstybėje narėje |

B1 | Seisminis aktyvumas valstybėje narėje |

B2 | Seisminis aktyvumas ne valstybėje narėje |

C1 | Geoterminis aktyvumas valstybėje narėje |

C2 | Geoterminis aktyvumas ne valstybėje narėje |

D1 | Gamtinis gaisras valstybėje narėje |

D2 | Gamtinis gaisras ne valstybėje narėje |

E1 | Vėtra valstybėje narėje |

E2 | Vėtra ne valstybėje narėje |

F1 | Atmosferinė resuspensija valstybėje narėje |

F2 | Atmosferinė resuspensija ne valstybėje narėje |

G1 | Gamtinių dalelių pernešimas iš sausų regionų valstybėje narėje |

G2 | Gamtinių dalelių pernešimas iš sausų regionų ne valstybėje narėje |

— 24 forma. KD10 ribinių verčių viršijimas dėl smėlio barstymo žiemą (Direktyvos 1999/30/EB 5 straipsnio 5 dalis)

— 24a forma. Smėlio barstymo žiemą įtaka KD10 ribinės vertės viršijimui (1 etapas; 24 h vidurkis)

+++++ TIFF +++++

— 24b forma. Smėlio barstymo žiemą įtaka KD10 ribinės vertės viršijimui (1 etapas; metinis vidurkis)

+++++ TIFF +++++

— 25 forma. Konsultacijos dėl tarpvalstybinės taršos (Direktyvos 96/62/EB 8 straipsnio 6 dalis)

— 25a forma. Bendroji informacija

Ar valstybė narė konsultavosi su kitomis valstybėmis narėmis dėl reikšmingos oro taršos iš kitų valstybių narių. Jei taip, pažymėkite "y", jei ne "n": | (y arba n) |

— 25b forma. Specifikacija pagal valstybes nares

Jei taip, prašome: | AT | BE | CY | CZ | DE | DK | EE | ES | FI | FR | GR | HU | IE | IT | LT | LU | LV | MT | NL | PL | PT | SE | SK | SI | UK |

–urodyti valstybę narę arba susijusią šalį | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

–pažymėti, jei prie šios ataskaitos yra (buvo) pridėta (-os) konsultacijų darbotvarkė (-s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

–pažymėti, jei prie šios ataskaitos pridėti konsultacijų protokolai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pastabos dėl 25b formos:

Pažymėti tik teigiamą atsakymą, naudojant "y".

26 forma. Ribinių verčių, nustatytų Direktyvose 80/779/EEB, 82/884/EEB ir 85/203/EEB, viršijimo atvejai, apie kuriuos reikia pranešti pagal 1999/30/EB 9 straipsnio 6 dalį

+++++ TIFF +++++

Pastabos dėl 26 formos:

1) Antrojoje skiltyje reikėtų nurodyti skaitmeninę viršytos ribinės vertės vertę.

2) SO2 ir suspenduotoms kietosioms dalelėms reikia nurodyti, ar buvo taikytas juodųjų dūmų ar gravimetrijos metodas.

3) Nurodyti stotį neprivaloma, tačiau labai rekomenduojama.

4) Viršijimo priežastis gali būti nurodyta vienu arba keliais šioje anketoje pateiktais standartiniais kodais (žr. 5 lentelę) arba valstybės narės nustatytu kodu, nurodančiu atskirą valstybės narės aprašytų priežasčių sąrašą (27 forma). Jei nurodoma daugiau kaip viena priežastis, joms žymėti naudojami kodai atskiriami kabliataškiais. Valstybės narės aprašyme gali būti nuoroda į atskirą dokumentą, pridedamą prie anketos.

27 forma. Ribinių verčių, nustatytų Direktyvose 80/779/EEB, 82/884/EEB ir 85/203/EEB, viršijimo priežastys. Neprivalomieji papildomi kodai, kuriuos nustato valstybė narė (1999/30/EB 9 straipsnio 6 dalis)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------