32004D0379

2004 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2001/471/EB nuostatas dėl bakteriologinių tyrimų tam tikrose mėsos įmonėse (pranešta dokumentu Nr. C(2004) 1519)tekstas svarbus EEE

CS.ES skyrius 3 tomas 44 p. 284 - 285
ET.ES skyrius 3 tomas 44 p. 284 - 285
HU.ES skyrius 3 tomas 44 p. 284 - 285
LT.ES skyrius 3 tomas 44 p. 284 - 285
LV.ES skyrius 3 tomas 44 p. 284 - 285
MT.ES skyrius 3 tomas 44 p. 284 - 285
PL.ES skyrius 3 tomas 44 p. 284 - 285
SK.ES skyrius 3 tomas 44 p. 284 - 285
SL.ES skyrius 3 tomas 44 p. 284 - 285


Komisijos sprendimas

2004 m. balandžio 26 d.

iš dalies keičiantis Sprendimo 2001/471/EB nuostatas dėl bakteriologinių tyrimų tam tikrose mėsos įmonėse

(pranešta dokumentu Nr. C(2004) 1519)

(tekstas svarbus EEE)

(2004/379/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 64/433/EEB dėl sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai šviežia mėsa [1], ypač į jos 10 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) Komisijos sprendimas 2001/471/EB [2] įpareigoja mėsos įmonių operatorius reguliariai tikrinti bendrąsias savo įmonių gamybos higienos sąlygas.

(2) Tas sprendimas nustato galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklių skerdenų bakteriologinių tyrimų taisykles. Jis numato, kad bakteriologinių tyrimų rezultatai turi būti konvertuojami į kasdienes logaritmines vidutines vertes, kad jas būtų galima palyginti su sprendime nustatytomis ribomis.

(3) Valstybės narės šiuo metu taiko du skirtingus skaičiavimo metodus tyrimų rezultatams konvertuoti į logaritminę vidutinę vertę, todėl gaunamos skirtingos skaitinės vertės.

(4) Bakteriologinių tyrimų įdiegimas Bendrijoje turėtų būti suderintas. Todėl turėtų būti išaiškintas Sprendime 2001/471/EB nustatytas mėsos bakteriologinių tyrimų rezultatų konvertavimo skaičiavimo metodas.

(5) Todėl Sprendimas 2001/471/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(6) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2001/471/EB priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2004 m. gegužės 20 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. balandžio 26 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 121, 1964 7 29, p. 2012/64. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 95/23/EB (OL L 243, 1995 10 11, p. 7).

[2] OL L 165, 2001 6 21, p. 48.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Sprendimo 2001/471/EB priedo 1 dalis iš dalies keičiama taip:

1. Skyriaus

"Mikrobiologinių kriterijų taikymas atliktų mėginių tyrimų rezultatams (1 lentelė)"

pirmas sakinys keičiamas taip:

"Logaritminių rezultatų kasdienis vidurkis turėtų būti priskiriamas vienai iš trijų proceso kontrolės tikrinimo kategorijų: priimtina, ribinė bei nepriimtina."

2. 1 lentelė keičiama taip:

"1 lentelė

Ardomuoju metodu paimtos galvijų, kiaulių, avių, ožių ir arklių skerdenos mėginių bakterinės būklės (kfv/cm2) ribinių ir nepriimtinų rezultatų vidutinės logaritminės vertės [1].

| Priimtinas diapazonas | Ribinis diapazonas | Nepriimtinas diapazonas (>M) |

| Galvijų, avių, ožių, arklių skerdena | Kiaulių skerdena | Galvijų, kiaulių, avių, ožių, arklių skerdena | Galvijų, kiaulių, avių, ožių, arklių skerdena |

Logaritminių rezultatų kasdienis vidurkis | Bendras gyvybingų bakterijų kiekis (BGBK) | < 3,5 | < 4,0 | < 3,5 (kiaulių: 4,0) – 5, 0 | > 5,0 |

Enterobakterijos | < 1,5 | < 2,0 | 1,5 (kiaulių: 2,0) – 2,5 (kiaulių: 3,0) | > 2,5 (kiaulių: > 3,0) |

[1] "Logaritminių rezultatų kasdienis vidurkis yra skaičiuojamas gaunant kiekvieno atskiro tyrimo rezultato logaritminę vertę (log"10") ir apskaičiuojant šių logaritminių verčių aritmetinį vidurkį."

--------------------------------------------------