32004D0357Oficialusis leidinys L 113 , 20/04/2004 p. 0028 - 0036


Komisijos sprendimas

2004 m. balandžio 7 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 1999/217/EB dėl kvapiųjų medžiagų registro

(pranešta dokumentu Nr. C (2004) 1273)

(tekstas svarbus EEE)

(2004/357/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2232/96, nustatantis Bendrijos tvarką, taikomą kvapiosioms medžiagoms, naudojamoms ar skirtoms naudoti maisto produktuose ar ant jų [1], su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 [2] ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) Reglamentas (EB) Nr. 2232/96 nustato taisyklių, susijusių su maisto produktuose naudojamomis ar skirtomis juose naudoti kvapiosiomis medžiagomis, nustatymo tvarką. Tas reglamentas numato, kad po to, kai valstybės narės pateiks pranešimą, kuriame yra kvapiųjų medžiagų, kurių galima dėti į jų teritorijoje parduodamus maisto produktus arba ant jų, sąrašas, o Komisija jį kruopščiai išnagrinės, bus priimtas kvapiųjų medžiagų registras (toliau – registras).

(2) Be to, Reglamentas (EB) Nr. 2232/96 numato registre esančių kvapiųjų medžiagų įvertinimo programą (toliau – įvertinimo programa), siekiant patikrinti, ar šios kvapiosios medžiagos atitinka minėto Reglamento priede išdėstytus bendruosius jų naudojimo kriterijus. Reglamentas (EB) Nr. 2232/96 numato, kad už kvapiųjų medžiagų pateikimą į rinką atsakingi asmenys Komisijai pateikia duomenis, būtinus šių medžiagų įvertinimui atlikti. Tas reglamentas taip pat numato, kad baigus įvertinimo programą, patvirtinamas sąrašas kvapiųjų medžiagų, kurių naudojimas, atsisakant kitų medžiagų, yra leistinas.

(3) Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2232/96, 1999 m. vasario 23 d. Komisijos sprendimu 1999/217/EB, patvirtinančiu maisto produktuose ar ant jų naudojamų kvapiųjų medžiagų registrą, sudarytą taikant 1996 m. spalio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2232/96 [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2002/113/EB [4], patvirtino maisto produktuose ar ant jų naudojamų kvapiųjų medžiagų registrą.

(4) 2000 m. liepos 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1565/2000, nustatantis priemones, kurių reikia įvertinimo programai priimti taikant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2232/96 [5] numato konkrečią informaciją, kurią turi pateikti asmuo, atsakingas už medžiagos, kuri yra įtraukta į registrą, pateikimą į rinką, kad būtų galima šią medžiagą įvertinti.

(5) 2002 m. balandžio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 622/2002, nustatantis galutinius terminus pateikti informaciją, skirtą chemiškai apibrėžtoms kvapiosioms medžiagoms, naudojamoms maisto produktuose arba ant jų, įvertinti [6], nustatė laikotarpį, per kurį reikia pateikti informaciją apie kvapiąsias medžiagas, kad būtų galima jas įvertinti, kaip reikalaujama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1565/2000. Tačiau apie tam tikrą skaičių medžiagų, kurioms galutinis terminas buvo nustatytas iki 2002 m. gruodžio 31 d., nebuvo pateikta jokios informacijos ir Komisija nebuvo informuota, kad būtų ketinama šią informaciją pateikti. Todėl, prieš užbaigiant įvertinimo programą, šių medžiagų atitiktis bendriesiems kvapiųjų medžiagų naudojimo kriterijams, nustatytiems Reglamentu (EB) Nr. 2232/96, negali būti įvertinta. Todėl šias medžiagas būtina išbraukti iš registro.

(6) Kruopščiai išnagrinėjus registre išvardytas kvapiąsias medžiagas paaiškėjo, kad yra kai kurių medžiagų pavadinimų (FL Nr. 06100 ir FL Nr. 06131) ir cheminių numerių (FL Nr. 02027, FL Nr. 07033, FL Nr. 07153 ir FL Nr. 09578) neatitikimų. Be to, buvo nustatyti atvejai, kai ta pati medžiaga registre buvo pateikta skirtingais cheminiais pavadinimais (FL Nr. 02228 ir FL Nr. 02027; FL Nr. 07221 ir FL Nr. 07033). Šie neatitikimai turėtų būti ištaisyti.

(7) Kruopščiai išnagrinėjusi, Komisija taip pat nustatė, kad iš įvairių chinino formų kaip kvapiosios medžiagos naudojami tik chinino hidrochloridas (FL Nr. 14011), chinino monochlorido dihidratas (FL Nr. 14155) ir chinino sulfatas (FL Nr. 14152). Todėl kitos chinino formos (FL Nr. 14146 ir FL Nr. 14154) turėtų būti išbraukiamos iš registro.

(8) 2002 m. vasario 26 d. pareikštoje nuomonėje Maisto produktų mokslinis komitetas padarė išvadą, kad N-(4-hidroksi-3-metoksibenzil)-8-metilnon-6-enamidas (kapsaicinas, FL Nr. 16014) yra genotoksiškas. Kapsaicino gamtoje yra Capsicum rūšyse (pvz., paprika, raudonasis ankštinis pipiras, vienmetė paprika). Buvo pranešta, kad vartojant daug paprikos, rizikuojama susirgti vėžiu. Nors Europos Sąjungoje per dieną suvartojamas maksimalus kiekis yra daug mažesnis, nei tas, kuris gali sukelti vėžį, kapsaicino naudojimo maiste turėtų būti vengiama, kadangi jis neatitinka bendrųjų kvapiųjų medžiagų naudojimo kriterijų, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 2232/96 priede. Taigi ši medžiaga turėtų būti išbraukiama iš registro.

(9) Dėl dviejų registro sąraše esančių medžiagų (CN060 ir CN061) pranešančiosios valstybės narės atsiėmė savo pranešimą. Todėl šios medžiagos turėtų būti išbraukiamos iš registro.

(10) Nebūtina laikyti slaptais kodus tų medžiagų, kurios kitais atvejais buvo užregistruotos visu pavadinimu ir buvo rinkoje tuo metu, kai buvo tikslinamas registras.

(11) Šiuo metu pramonė pateikė informacijos apie tam tikras medžiagas, kurios yra nurodytos skaičiumi 4 Sprendimo 1999/217/EB priedo A dalies stulpelyje "Pastabos", ir kurioms pagal minėtą Sprendimą reikia papildomos informacijos. Ypač buvo pateikta įrodymų, kad šios medžiagos yra kvapiosios. Todėl minėtas priedas turėtų būti iš dalies pakeistas, siekiant panaikinti nuorodą į skaičių 4.

(12) Reikia pataisyti registrą suteikiant Flavis numerį kai kurioms medžiagoms, kurios buvo rinkoje registro tikslinimo metu, siekiant užtikrinti, kad jos būtų teisingai nagrinėjamos įvertinimo programoje.

(13) Valstybės narės pranešė apie naujas medžiagas, įtrauktinas į įvertinimo programą, ir todėl jos turėtų būti įrašytos į registrą.

(14) Dėl kelių medžiagų, apie kurias neseniai pranešta, taikant Reglamentą (EB) Nr. 2232/96 ir 1998 m. balandžio 21 d. Komisijos rekomendaciją 98/282/EB dėl būdų, kaip valstybės narės ir Europos ekonominės erdvės sutarties signatarės turi apsaugoti intelektinę nuosavybę kuriant ir gaminant skonines medžiagas, nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2232/96 [7], pranešančioji valstybė narė paprašė medžiagas pavadinti taip, kad būtų apsaugotos jų gamintojo intelektinės nuosavybės teisės. Todėl šios medžiagos turėtų būti įrašytos į Sprendimo 1999/217/EB priedo B dalį.

(15) Todėl Sprendimas 1999/217/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(16) Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 1999/217/EB priedas iš dalies pakeistas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. balandžio 7 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 299, 1996 11 23, p. 1.

[2] OL L 284, 2003 10 31, p. 1.

[3] OL L 84, 1999 3 27, p. 1.

[4] OL L 49, 2002 2 20, p. 1.

[5] OL L 180, 2000 7 19, p. 8.

[6] OL L 95, 2002 4 12, p. 10.

[7] OL L 127, 1998 4 29, p. 32.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Sprendimo 1999/217/EB priedas iš dalies keičiamas taip:

1) priedo įvadinės dalies, esančios prieš A dalį, trečiosios pastraipos sąraše pridedamas 6 punktas:

"6. Medžiaga, kurios negalima naudoti maisto produktuose ir ant jų, jei ji nėra teisėtai pateikta į rinką nagrinėjamoje (-se) valstybėje (-se) narėje (-se).";

2) A dalis iš dalies keičiama taip:

a) medžiagų, kurioms priskirti FL numeriai yra nurodyti i–vi punktuose, įrašai iš dalies keičiami taip:

i) FL Nr. 02027: įrašas "141–25–3" stulpelyje "CAS" yra pakeičiamas įrašu "6812–78–8", o stulpelyje "Einecs" įrašas "205–473–9" pakeičiamas įrašu "229–887–4";

ii) FL Nr. 06100: įrašas "Acetaldehido dipentilo acetalis" stulpelyje "Pavadinimas" pakeičiamas įrašu "1,1-dipentiloksietanas";

iii) FL Nr. 06131: įrašas "1-etoksi-3-metil-1-izopentiloksibutanas" stulpelyje "Pavadinimas" pakeičiamas įrašu "1-etoksi-1-(3-metilbutoksi)-3-metilbutanas";

iv) FL Nr. 07033: įrašas "95–41–0" stulpelyje "CAS" yra pakeičiamas įrašu "11050–62–7";

v) FL Nr. 07153: įrašas "1803–39–0" stulpelyje "CAS" yra pakeičiamas įrašu "20489–53–6";

vi) FL Nr. 09578: įrašas "19089–92–0" stulpelyje "CAS" yra pakeičiamas įrašu "1617–25–0";

vii) FL Nr. 12201: įrašas "57074–34–7" stulpelyje "CAS" yra pakeičiamas įrašu "94293–57–9";

b) eilutės medžiagų, kurioms lentelėje priskirti toliau pateikiami FL numeriai, yra išbraukiamos:

"02 046 | 02 143 | 02 158 | 02 161 | 02 169 | 02 179 | 02 220 | 02 225 |

02 228 | 02 241 | 05 086 | 05 138 | 05 145 | 05 151 | 05 161 | 05 162 |

05 163 | 05 165 | 05 168 | 05 181 | 05 206 | 06 056 | 06 093 | 06 110 |

06 112 | 07 006 | 07 037 | 07 073 | 07 155 | 07 166 | 07 186 | 07 197 |

07 209 | 07 218 | 07 221 | 07 222 | 07 227 | 08 077 | 08 084 | 08 091 |

08 105 | 08 106 | 08 118 | 08 122 | 08 124 | 08 125 | 09 172 | 09 175 |

09 190 | 09 224 | 09 226 | 09 320 | 09 322 | 09 336 | 09 338 | 09 343 |

09 344 | 09 359 | 09 361 | 09 366 | 09 373 | 09 376 | 09 378 | 09 393 |

09 497 | 09 577 | 09 591 | 09 597 | 09 610 | 09 622 | 09 627 | 09 628 |

09 630 | 09 653 | 09 828 | 09 849 | 09 856 | 09 863 | 09 868 | 09 883 |

09 889 | 09 890 | 12 011 | 12 090 | 12 091 | 12 105 | 12 119 | 12 131 |

12 133 | 12 140 | 12 144 | 12 160 | 12 184 | 12 185 | 12 190 | 12 204 |

12 213 | 12 215 | 12 219 | 12 220 | 12 225 | 12 229 | 14 146 | 14 154 |

16 014 | 16 077 | 17 004 | 17 011 | 17 016 | 17 030" | | |

c) medžiagų, kurioms priskirti toliau pateikiami FL numeriai, lentelės stulpelyje

"Pastabos"

skaičius

"4"

yra išbraukiamas:

"02 004 | 02 121 | 02 216 | 02 217 | 09 016 | 09 034 | 09 367 | 09 712 |

16 009 | 16 017" | | | | | | |

d) į lentelę įterpiamos šios eilutės:

"FL. Nr. | Cheminė grupė | CAS | Pavadinimas | FEMA | Einecs | Sinonimai | Pastabos |

02 243 | 04 | 56805–23–3 | (E)-3-(Z)-6-nonadien-1-olis | 3884 | 278–518–3 | | 6 |

04 095 | 25 | 527–60–6 | 2,4,6-trimetilo fenolis | | 208–419–2 | | 6 |

04 096 | 18 | 579–60–2 | 2-metoksi-6-(2-propenil) fenolis | | 209–444–1 | | 6 |

05 207 | 04 | 105683–99–6 | cis -6-decenalis | | | | 6 |

05 208 | 04 | 169054–69–7 | Z-8-tetradecenalis | | | | 6 |

05 209 | 04 | 147159–48–6 | trans-6-decenalis | | | | 6 |

06 132 | 23 | 63253–24–7 | Vanilino butan-2,3-diol acetalis (stereo izomerų mišinys) | 4023 | | Vanilino eritro ir treo-butan-2,3-diol acetalis | 6 |

05 217 | 04 | 21662–08–8 | 5-decenalis | | | | |

05 218 | 04 | 56554–87–1 | 16-oktadecenalis | | | | |

07 239 | 05 | 2278–53–7 | [R-(E)]-5-izopropil-8-metilnona-6,8-dien-2-onas | | 218–907–7 | | 6 |

07 240 | 05 | 13019–20–0 | 2-metilheptan-3-onas | 4000 | 235–877–0 | | 6 |

07 241 | 05 | 1635–02–5 | 3,4-dimetiheks-3-en-2-onas | | 216–656–8 | | 6 |

07 242 | 21 | 5355–63–5 | 3-hidroksi-4-fenilbutano-2-onas | | | | 6 |

07 243 | 21 | 99–93–4 | 4-hidroksi acetofenonas | | 202–802–8 | | 6 |

07 244 | 05 | 20859–10–3 | Trans-6-metil-3-hepten-2-onas | 4001 | | | 6 |

07 245 | 08 | 71048–82–3 | Trans-delta-damaskonas | | 275–156–8 | (1alfa(E),2beta) – 1-(2,6,6-trimetil-cikloheks-3-en-1-il)but-2-en-1-onas | 6 |

07 246 | 08 | 25304–14–7 | Dimetilo cikloheksilo metilo ketonas | | 246–799–1 | | 6 |

07 247 | 05 | 30086–02–3 | Oktadien-2-onas/3,5-(E,E) | 4008 | | | 6 |

07 248 | 10 | 585–25–1 | Oktan-2,3-dionas | | 209–552–9 | | 6 |

07 249 | 05 | 297–49–1 | Undekan-6-onas | 4022 | 213–150–9 | | 6 |

07 253 | 05 | 30086–02–3 | 3,5-oktadien-2-onas | | | | |

09 917 | 04 | 1576–85–8 | 4-pentenilo acetatas | 4011 | 216–413–6 | | 6 |

09 918 | 04 | 67452–27–1 | Cis-4-decenilo acetatas | 3967 | | | 6 |

09 919 | 09 | 139564–43–5 | Etilo 3-acetoksi-2-metilbutiratas | | | | 6 |

09 920 | 08 | 156324–82–2 | 2-izopropil-5-metilcikloheksilo oksikarboniloksi-2-hidroksipropanas | 3992 | 417–420–9 | | 6 |

09 921 | 04 | 54653–25–7 | Etilo 5-heksenoatas | 3976 | | | 6 |

09 922 | 04 | 39924–27–1 | Etilo cis-4-heptenoatas | 3975 | 254–702–9 | | 6 |

09 923 | 05 | 39026–94–3 | Hept-2-ilo butiratas | 3981 | | | 6 |

09 924 | 05 | 5921–83–5 | (+/-)-3-heptilo acetatas | 3980 | 203–932–8 | | 6 |

09 925 | 05 | 60826–15–5 | Nonan-3-ilo acetatas | 4007 | 262–444–3 | | 6 |

09 926 | 05 | 84434–65–1 | Oktan-3-ilo formatas | 4009 | 282–866–1 | | 6 |

09 927 | 04 | 141–15–1 | Rodinilo butiratas | 2982 | 205–462–9 | | 6 |

09 928 | 04 | 3681–82–1 | Trans-3-heksenilo acetatas | | 222–962–2 | | 6 |

10 069 | 09 | 67663–01–8 | 3-metilo gama-dekalaktonas | 3999 | | | 6 |

10 070 | 09 | 1073–11–6 | 4-metil-5-heksen-1,4-olidas | | 214–024–6 | | 6 |

12 238 | 20 | 227456–27–1 | 3-merkapto-2-metilpentan-1-olis | 3996 | | | 6 |

12 239 | 20 | 227456–28–2 | 3-merkapto-2-metilpentanalis | 3994 | | | 6 |

12 240 | 20 | 6540–86–9 | 2,4,6-tritiaheptanas | | | | 6 |

12 241 | 20 | 258823–39–1 | 2-merkapto-2-metilpentan-1-olis | 3995 | | | 6 |

12 242 | 20 | 29414–47–9 | Metiltiometilmerkaptanas | | | | |

12 243 | 20 | 6725–64–0 | Dimerkaptometanas | | | | 6 |

12 244 | 20 | 14109–72–9 | 1-metiltio-2-propanonas | 3882 | | | 6 |

12 245 | 20 | 7529–06–8 | 1,3-dimerkapto-2-tiapropanas | | | | 6 |

12 246 | 20 | | 1-(metiltio) heksan-3-onas | | | | 6 |

12 247 | 20 | 61837–77–2 | 1-(metiltio) oktan-3-onas | | | | 6 |

12 248 | 20 | 5862–47–5 | 2-(metiltio) etilo acetatas | | | | 6 |

12 249 | 20 | 227456–27–1 | 3-mercapto-2-metilpentanolis (stereo izomerų mišinys) | 3996 | | | 6 |

12 250 | 20 | 51755–72–7 | 3-mercaptoheksanalis | | | | 6 |

12 251 | 20 | 136954–22–8 | 3-mercaptoheksilo heksanoatas | 3853 | | | 6 |

12 252 | 20 | 31539–84–1 | 4-merkapto-4-metil-2-pentanolis | | | | 6 |

12 253 | 20 | 72437–68–4 | Amilo metilo disulfidas | | | | 6 |

12 254 | 20 | 63986–03–8 | Butilo etilo disulfidas | | | | 6 |

12 255 | 20 | 156472–94–5 | Etilo 3-merkaptobutiratas | 3977 | | | 6 |

12 256 | 20 | 31499–70–4 | Etilo propilo trisulfidas | | | | 6 |

12 257 | 20 | 104228–51–5 | Etilo 4-(acetiltio) butiratas | 3974 | | | 6 |

12 259 | 20 | 29725–66–4 | p-mentan-3-anas, 1 merkaptonas | | | | 6 |

13 191 | 14 | 376595–42–5 | O-etilo S-(2-furilmetil)tiokarbonatas | | | | 6 |

13 192 | 14 | 109537–55–5 | Furfurilo 2-metil-3-furildisulfidas | | | | 6 |

13 193 | 14 | 26486–21–5 | 2,5-dimetiltetrahidro-3-furantiolas | 3971 | | | 6 |

13 194 | 14 | 252736–39–3 | 2,5- dimetiltetrahidro-3furilo tio acetatas | 3972 | | | 6 |

13 195 | 30 | 26131–91–9 | 2-izobutil-4,5–5dimetilo oksazolas | | | | 6 |

13 196 | 14 | 180031–78–1 | 4-(furfuriltio) pentan-2-onas | 3840 | | | 6 |

13 197 | 14 | 252736–36–0 | Furilo propildisulfidas | 3979 | | | 6 |

14 162 | 28 | 98–79–3 | L-2-pirolidono-5-karboksilinė rūgštis | | | | 6 |

14 163 | 28 | 1192–58–1 | 1-metilpirolo-2-karboksaldehidas | | 214–755–0 | | 6 |

14 164 | 28 | 622–39–9 | 2-propilpiridinas | | 210–732–4 | | 6 |

14 165 | 28 | 2168–14–8 | N-etil-2-formilpirolas | | | | 6 |

15 123 | 20 | 53897–58–5 | 2,4,6-trietil-1,3,5-tritianas | | | | 6 |

16 082 | 30 | 21018–84–8 | Amarogentinas | | | | 6" |

3) B dalies lentelė keičiama taip:

"Kvapiosios medžiagos, apie kurias buvo pranešta taikant Reglamento (EB) Nr. 2232/96 3 straipsnio 2 dalį, kurioms reikalaujama saugoti gamintojo intelektinės nuosavybės teises

Kodas | Data, kai Komisija gavo pranešimą | Pastabos |

CN003 | 1998 10 17 | |

CN004 | 1998 10 17 | |

CN009 | 1998 10 17 | |

CN010 | 1998 10 17 | |

CN012 | 1998 10 17 | |

CN013 | 1998 10 17 | |

CN014 | 1998 10 17 | |

CN016 | 1998 10 17 | |

CN019 | 1998 10 17 | |

CN022 | 1998 10 17 | |

CN023 | 1998 10 17 | |

CN030 | 1998 10 17 | |

CN033 | 1998 10 17 | |

CN035 | 1998 10 17 | |

CN036 | 1998 10 17 | |

CN037 | 1998 10 17 | |

CN042 | 1998 10 17 | |

CN045 | 1998 10 17 | |

CN048 | 1998 10 17 | |

CN049 | 1998 10 17 | |

CN050 | 1998 10 17 | |

CN052 | 1998 10 17 | |

CN053 | 1998 10 17 | |

CN054 | 1998 10 17 | |

CN057 | 1998 10 17 | |

CN058 | 1998 10 30 | |

CN059 | 1998 9 18 | |

CN064 | 1999 2 3 | |

CN065 | 2001 1 26 | |

CN074 | 2003 4 18 | 6 |

CN075 | 2003 4 18 | 6 |

CN076 | 2003 4 18 | 6" |

--------------------------------------------------