32004D0079Oficialusis leidinys L 026 , 29/01/2004 p. 0001 - 0002


Tarybos sprendimas

2003 m. gruodžio 17 d.

dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl tam tikrų 2000 m. gegužės 29 d. Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose ir jos 2001 m. protokolo nuostatų taikymo

(2004/79/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 24 ir 38 straipsnius,

kadangi:

(1) 2000 m. gegužės 29 d. Taryba pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnio 2 dalies d punktą patvirtino Konvenciją dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose [1] (toliau – ES savitarpio pagalbos konvencija),

(2) Tos konvencijos 2 straipsnio 1 dalis nustato jos nuostatas, kurios yra Šengeno acquis nuostatų plėtojimas, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytame susitarime dėl pastarųjų dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis [2].

(3) 2001 m. spalio 16 d. Taryba pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnio 2 dalies d punktą patvirtino Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose protokolą [3] (toliau – ES savitarpio pagalbos protokolas).

(4) To protokolo 15 straipsnis nustato, kad jo 8 straipsnis yra Šengeno acquis nuostatų plėtojimas, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytame susitarime dėl pastarųjų dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

(5) Pagal to susitarimo 8 straipsnio sąlygas Islandijos Respublikai ir Norvegijos Karalystei tų ES savitarpio pagalbos konvencijos nuostatų turinys bus privalomas jų savitarpio santykiams ir jų santykiams su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis.

(6) Po 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimo, įgaliojančio Tarybai pirmininkaujančią valstybę narę pradėti derybas numatant tam tikrų nuostatų teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje taikymą remiantis Europos Sąjungos sutarties 24 ir 38 straipsniais, pirmininkaujanti valstybė narė, padedama Komisijos, surengė derybas dėl susitarimo su Islandijos Respublika ir Norvegijos Karalyste, pagal kurį kitų esminių ES savitarpio pagalbos konvencijos ir ES savitarpio pagalbos protokolo nuostatų turinys taip pat bus taikomas jų savitarpio santykiams ir jų santykiams su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis.

(7) Tas susitarimas, jį parengus, turėtų būti pasirašytas Europos Sąjungos vardu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimas dėl tam tikrų 2000 m. gegužės 29 d. Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose ir jos 2001 m. protokolo nuostatų taikymo pasirašymas, atsižvelgiant į Tarybos sprendimą dėl to Susitarimo parengimo.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkui pavedama paskirti asmenį (-is), įgaliotą (us) pasirašyti šį susitarimą jį parengus.

3 straipsnis

Šis sprendimas ir pridedamas susitarimas skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2003 m. gruodžio 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Alemanno

[1] OL C 197, 2000 7 12, p. 1.

[2] OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

[3] C 326, 2001 11 21, p. 1.

--------------------------------------------------