32004D0020Oficialusis leidinys L 005 , 09/01/2004 p. 0001 - 0007


Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 20/2004/EB

2003 m. gruodžio 8 d.

sukuriantis Bendrijos veiksmų remiant vartotojų politiką 2004–2007 m. bendrąjį finansavimo planą

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 153 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [1],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [2],

kadangi:

(1) Vartotojų politika labai padeda įgyvendinti du Bendrijos strateginius tikslus, nustatytus Komisijos komunikate dėl 2000–2005 m. strateginių tikslų "Naujos Europos kūrimas" [3], būtent naujos ekonominės ir socialinės dienotvarkės skatinimo siekiant modernizuoti Europos ekonomiką, ir Europos piliečių geresnės gyvenimo kokybės užtikrinimo.

(2) 2002–2006 m. vartotojų politikos strategija nustato tris pagrindinius tikslus. Jie bus įgyvendinti per veiksmus, įtrauktus į tęstinę programą, kurią reguliariai peržiūri Komisija.

(3) Lėšų paskirstymas veiksmams, įgyvendinamiems pagal šį planą, priklauso nuo vartotojų politikos tikslų ir veiksmų. Be to, veikloms, skirtoms integruoti vartotojų interesus į kitas veiklos sritis pagal Sutarties 153 straipsnį, kaip ir trims pagrindiniams vartotojų politikos strategijos tikslams, turėtų būti suteikiamas prioritetas.

(4) Pagal vartotojų politikos strategiją, vartotojų politiką šio plano taikymo srityje turėtų sudaryti paslaugų ir ne maisto produktų saugumas, ir ES vartotojų ekonominiai interesai. Šis planas netaikomas veiksmams, susijusiems su maisto saugumu.

(5) Pagal Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį, į Europos Sąjungos bendruosius tikslus įeina subalansuotos ir tolydžios plėtros pasiekimas. Pagal Johanesburgo deklaraciją dėl tolydžios plėtros, Pasaulio viršūnių susitikimo dėl tolydžios plėtros ir Kardifo proceso įgyvendinimo planą, turėtų būti imamasi veiksmų tolydžiai plėtrai pasiekti.

(6) Šis planas turėtų numatyti Bendrijos veiksmus pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą, kurie paremtų ir sukurtų organizacijų ir organų, skatinančių vartotojų interesus Bendrijoje, kompetenciją nacionaliniu ar regiono lygiu.

(7) Be šiame plane numatytų veiksmų, Komisija taip pat turėtų užtikrinti, kad vartotojų organizacijos ir kitos atitinkamos nevyriausybinės organizacijos galėtų prisidėti prie vartotojų politikos strategijos įgyvendinimo dalyvaudamos Europos vartotojų konsultacinės grupės, įsteigtos Komisijos sprendimu 2003/709/EB [4], darbe.

(8) Šis planas turėtų nustatyti veiksmus, kuriuos bendrai vykdo Komisija ir viena arba kelios valstybės narės vartotojų politikos tikslams įgyvendinti.

(9) Europai bendrai naudinga pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento [5] (toliau – Finansinis reglamentas) 108 straipsnio 1 dalies b punktą, kad vartotojų sveikatai, saugumui ir ekonominiams interesams, bei vartotojų interesams kuriant produktų ir paslaugų standartus būtų atstovaujama Bendrijos lygiu.

(10) Šis sprendimas nustato visam šio plano laikotarpiui finansinį planą, kuris biudžeto valdymo institucijai yra pagrindinė orientacinė suma, pagal 1999 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos institucinio susitarimo dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžetinės procedūros tobulinimo [6] 33 punktą, per metinę biudžetinę procedūrą.

(11) Siekiant pagerinti Europos vartotojų organizacijų ir vartotojų organizacijų, atstovaujančių vartotojų interesams kuriant produktų ir paslaugų standartus Bendrijos lygiu, veiklos veiksmingumą ir poveikį, finansinė parama teisę į ją turinčioms organizacijoms gali būti suteikiama šio plano laikotarpiui sudarius pagrindų partnerystės susitarimus.

(12) Siekiant patobulinti administravimo racionalumą ir konkrečių projektų veiksmingumą ir poveikį, raginimai pateikti konkrečius projektus turėtų būti skelbiami bent kas dveji metai ir suteikiama parama neturėtų būti didesnė kaip 75 % projektų įgyvendinimui patvirtintų išlaidų.

(13) Europos ekonominės erdvės susitarimas (toliau – EEE susitarimas) nustato, kad Europos laisvosios prekybos asociacijos šalys, dalyvaujančios Europos ekonominėje erdvėje, (toliau – ELPA/EEE šalys) turėtų, inter alia, sustiprinti ir išplėsti bendradarbiavimą įgyvendinant Bendrijos veiklas vartotojų apsaugos srityje.

(14) Šiame bendrajame plane turėtų turėti galimybę dalyvauti asocijuotosios šalys, laikydamosi atitinkamuose dvišaliuose susitarimuose, nustatančiuose jų dalyvavimo Bendrijos programose bendruosius principus, nustatytų sąlygų.

(15) Siekiant padidinti šio plano vertę ir poveikį, nuolatos turėtų būti stebimi ir reguliariai vertinami vykdomi veiksmai tam, kad tam tikrais atvejais būtų padaryti būtini pakeitimai.

(16) Šiam sprendimui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos laikantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgaliojimais įgyvendinimo tvarką [7],

NUSPRENDĖ TAIP:

1 straipsnis

Taikymo sritis

1. Šis sprendimas nustato Bendrijos veiksmų, remiančių vartotojų politiką, bendrąjį planą (toliau – planas) 5 straipsnio 1 dalyje nustatytam laikotarpiui.

2. Pagal šį planą vykdomi veiksmai papildo valstybių narių ir jose vykdomus veiksmus, skirtus apsaugoti vartotojų sveikatą, saugumą ir ekonominius interesus bei paskatinti jų teisę į informaciją ir švietimą, ir teisę jungtis į organizacijas siekiant apsaugoti savo interesus.

2 straipsnis

Veiklos sritys

Pagal šį planą vykdomi veiksmai turi būti susiję su tokiomis konkrečiomis sritimis:

a) vartotojų sveikatos ir saugumo apsauga paslaugų ir ne maisto produktų srityje;

b) vartotojų ekonominių ir teisinių interesų apsauga;

c) vartotojų informacijos ir švietimo skatinimu;

d) vartotojų organizacijų kompetencijos dalyvauti Europos lygiu skatinimu.

3 straipsnis

Veiksmų tikslai

Pagal šį planą vykdomi veiksmai turi padėti pasiekti tokius bendruosius tikslus:

a) vartotojų apsaugos aukštą bendrąjį lygį, ypač nustatant bendrąsias vartotojų apsaugos taisykles ir tvarką, bei integruojant vartotojų interesus į kitas Bendrijos politikas;

b) vartotojų apsaugos taisyklių veiksmingą įgyvendinimą, ypač vykdant rinkos tyrimus, bendradarbiavimą administravimo ir įgyvendinimo srityje, skatinant vartotojų galimybę naudotis informacija apie paslaugas ir ne maisto produktus, bei skundų ir ginčių išsprendimo mechanizmais, ir

c) vartotojų organizacijų tinkamą dalyvavimą kuriant vartotojų politiką ir kitas Bendrijos politikas, darančias įtaką vartotojų interesams.

4 straipsnis

Veiksmų rūšys

1. Pagal šį planą vykdomi veiksmai išvardyti priede pagal tikslus.

2. 1–8, 11–15 ir 19 veiksmus tiesiogiai įgyvendina Komisija.

3. 9 ir 10 veiksmus bendrai finansuoja Bendrija ir viena arba kelios valstybės narės, arba Bendrija ir pagal 9 straipsnį dalyvaujančių trečiųjų šalių kompetentingos institucijos.

4. 16, 17 ir 18 veiksmus finansiškai remia Bendrija.

5 straipsnis

Finansavimas

1. Šio sprendimo įgyvendinimo nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d. finansinį planą sudaro 72 milijonai eurų, iš kurių 54 milijonai skiriami laikotarpiui iki 2006 m. gruodžio 31 d.

2. Laikotarpiui po 2006 m. gruodžio 31 d. pasiūlyta suma laikoma patvirtinta, jei ji atitinka 2007 m. prasidedančiam laikotarpiui galiojantį finansinį planą.

3. Metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, laikydamasi biudžeto plano limitų.

6 straipsnis

Finansinis indėlis

1. Bendrijos parama 9 ir 10 bendriesiems veiksmams iš esmės sudaro 50 % ir jokiu būdu negali būti didesnė kaip 70 % visų veiksmo išlaidų. Komisija aiškiai nustato, kuriems bendriesiems veiksmams gali būti skiriama didesnė kaip 50 % finansinė parama.

2. Finansinė parama 16 veiksmui negali būti didesnė kaip 50 % išlaidų, skirtų teisę į jas turinčioms veikloms.

3. Finansinė parama 17 veiksmui negali būti didesnė kaip 95 % išlaidų, skirtų teisę į jas turinčioms veikloms.

4. Atnaujinus finansinę paramą 16 ir 17 veiksmams, teisę į tokią paramą turinčioms organizacijoms, kurios per prieš tai buvusius metus aktyviai ir veiksmingai atstovavo vartotojų interesams, palaipsninio sumažinimo taisyklė netaikoma.

5. Finansinė parama 18 veiksmui iš esmės sudaro 50 % ir jokiu būdu negali būti didesnė kaip 75 % projekto įgyvendinimo teisėtų išlaidų. Komisija aiškiai nustato, kuriems konkretiems projektams gali būti skiriama didesnė kaip 50 % finansinė parama.

7 straipsnis

Paramos gavėjai

1. Finansinė parama 9 ir 10 bendriesiems veiksmams gali būti skirta valstybės įstaigai arba pelno nesiekiančiai institucijai, kurią paskiria valstybė narė arba suinteresuota kompetentinga institucija ir kuriai pritaria Komisija.

2. Finansinė parama 16 veiksmui gali būti skirta Europos vartotojų organizacijoms:

a) kurios yra nevyriausybinės, pelno nesiekiančios, neturinčios pramonės, komercinių ir verslo arba kitų susikertančių interesų, ir kurių pagrindinius tikslus ir veiklą sudaro vartotojų sveikatos, saugumo ir ekonominių interesų skatinimas ir apsauga Bendrijoje;

b) kurias nacionalinės vartotojų organizacijos bent pusėje valstybių narių, atstovaujančių vartotojams pagal nacionalines taisykles ar praktiką ir dirbančių regiono ir nacionaliniu lygiu, įpareigojo atstovauti vartotojų interesams Bendrijos lygiu, ir

c) pateikusioms Komisijai jų narystės, vidaus taisyklių ir finansavimo šaltinių patenkinamas ataskaitas.

3. Finansinė parama 17 veiksmui gali būti skirta Europos vartotojų organizacijoms:

a) kurios yra nevyriausybinės, pelno nesiekiančios, neturinčios pramonės, komercinių ir verslo arba kitų susikertančių interesų, ir kurių pagrindinius tikslus ir veiklą sudaro atstovavimas vartotojų interesams standartizavimo procese Bendrijos lygiu, ir

b) kurias bent dviejuose trečdaliuose valstybių narių atstovauti vartotojų interesams Bendrijos lygiu įpareigojo:

- organai, pagal nacionalines taisykles ir praktiką atstovaujantys nacionalinėms vartotojų organizacijoms valstybėse narėse, arba

- jei tokių organų nėra, nacionalinės vartotojų organizacijos valstybėse narėse, atstovaujančios vartotojams pagal nacionalines taisykles ir praktiką ir dirbančios nacionaliniu lygiu.

4. Finansinė parama 18 veiksmui gali būti skirta bet kokiam juridiniam asmeniui arba juridinių asmenų asociacijai, taip pat ir atitinkamoms nepriklausomoms valstybės įstaigoms ir regiono vartotojų organizacijoms, nesusijusioms su pramone ir prekyba ir faktiškai atsakingoms už projektų įgyvendinimą.

8 straipsnis

Išimtys

Kitos sutartys su pareiškėjais arba konkursų dalyviais ir rangovais, kaltais dėl klaidingų pareiškimų pateikimo arba neįvykdžiusiais finansinių įsipareigojimų, nebesudaromos, kaip numatyta Finansinio reglamento 96 straipsnyje.

9 straipsnis

Trečiųjų šalių dalyvavimas

Plane gali dalyvauti:

a) ELPA/EEE šalys pagal EEE susitarime nustatytas sąlygas;

b) asocijuotosios šalys, laikydamosi atitinkamuose dvišaliuose susitarimuose, nustatančiuose jų dalyvavimo Bendrijos programose bendruosius principus, nurodytas sąlygas.

10 straipsnis

Suderinamumas ir papildomumas

1. Komisija užtikrina, kad pagal šį planą įgyvendinami veiksmai atitiktų vartotojų politikos strategiją.

2. Komisija užtikrina, kad pagal šį planą įgyvendinami veiksmai atitiktų ir papildytų pagal kitas Bendrijos programas ir iniciatyvas vykdomus veiksmus.

11 straipsnis

Veiklos programa

Komisija prima metinę veiklos programą, kurią sudaro:

a) veiksmų pagal kiekvieną tikslą prioritetai;

b) metinio biudžeto paskirstymas 4 straipsnyje nustatytoms veiksmų rūšims;

c) raginimų dalyvauti konkursuose, bendrųjų veiksmų aktų ir raginimų pateikti paraiškas planuojamas laikas;

d) jei tai yra raginimai pateikti paraiškas, 16, 17 ir 18 veiksmų išrinkimo ir patvirtinimo kriterijai, didesnės kaip 50 % finansinės paramos 18 veiksmui kriterijai, ir kiekvienam raginimui pateikti paraiškas numatoma galima suma, laikantis atitinkamų Finansinio reglamento nuostatų ir kuo daugiau atsižvelgiant į poreikį nustatyti paprastus administravimo reikalavimus, ypač jei tai yra nedidelės finansinės paramos sumos konkretiems projektams.

12 straipsnis

Skelbimas ir procedūros

1. Komisija paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir Komisijos interneto puslapyje:

a) raginimą pateikti paraiškas 16 ir 17 veiksmams ir

b) bent kas dveji metai raginimą pateikti paraiškas 18 veiksmui, aprašant vykdytino veiksmo prioritetus.

2. Paraiškų suteikti finansinę paramą vertinimo proceso pradinėje pakopoje Komisija praneša paraiškų pateikėjams, jei jie neturi teisės dalyvauti arba jei jų paraiškoje nepateikiama informacija, būtina patikrinti, kaip ši paraiška atitinka atrankos kriterijus.

3. Per tris mėnesius nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos Komisija priima sprendimą dėl finansinės paramos skyrimo 16, 17 ir 18 veiksmams.

4. Finansinės paramos gavėjų sąrašas ir pagal šį planą finansuojamų veiksmų sąrašas su nurodytomis sumomis kasmet skelbiamas Komisijos interneto puslapyje.

13 straipsnis

Stebėjimas ir vertinimas

1. Komisija užtikrina, kad pagal šį planą vykdomi veiksmai būtų veiksmingai ir reguliariai stebimi, ir iki 2005 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio plano įgyvendinimo pusės laikotarpio ataskaitą. Komisija kasmet praneša Europos Parlamentui, jei sprendimų priėmimo dėl 16, 17 ir 18 veiksmų paraiškų procesas tęsiasi ilgiau nei 12 straipsnio 3 dalyje nurodytas trijų mėnesių laikotarpis.

2. Prieš pateikdama pasiūlymą atnaujinti šį planą ir ne vėliau kaip iki 2007 m. gruodžio 31 d., Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pagal šį planą vykdytų veiksmų vertinimo ataskaitą.

14 straipsnis

Priemonių įgyvendinimas

1. Komisija yra atsakinga už šio sprendimo valdymą ir įgyvendinimą pagal Finansinį reglamentą.

2. 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir 11 straipsnyje nurodytos priemonės priimamos pagal 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką.

15 straipsnis

Komiteto procedūra

1. Komisijai padeda Komitetas.

2. Jei daroma nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2003 m. gruodžio 8 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. Frattini

[1] OL C 234, 2003 9 30, p. 86.

[2] 2003 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2003 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas.

[3] OL C 81, 2000 3 21, p. 1.

[4] OL L 258, 2003 10 10, p. 35.

[5] OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

[6] OL C 172, 1999 6 18, p. 1. Susitarimas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 2003/429/EB (OL L 147, 2003 6 14, p. 25).

[7] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

4 STRAIPSNYJE NURODYTI VEIKSMAI, IŠVARDYTI PAGAL TIKSLUS

a tikslas: Vartotojų apsaugos aukštas bendrasis lygis

1 veiksmas: Mokslinė konsultacija, rizikos analizė, kurią sudaro palyginamasis vertinimas ir rizikos sumažinimo galimybių, susijusių su vartotojų sveikata ir saugumu dėl ne maisto produktų ir paslaugų, vertinimu.

2 veiksmas: Įstatyminių ir kitų reglamentuojančių iniciatyvų rengimas ir savireguliuojančių iniciatyvų skatinimas, kurias, inter alia, sudaro:

2.1. Rinkų ir reguliuojančių sistemų palyginamoji analizė

2.2. Teisinės ir techninės žinios, reikalingos kuriant politiką dėl paslaugų saugumo

2.3. Techninės žinios, reikalingos kuriant produktų ir paslaugų standartizavimo įpareigojimus

2.4. Teisinės ir techninės žinios, reikalingos kuriant vartotojų ekonominių interesų politiką

2.5. Seminarai su suinteresuotais asmenimis ir ekspertais.

3 veiksmas: Rinkos pokyčių, darančių įtaką ekonominiams ir kitiems vartotojų interesams, stebėjimas ir vertinimas, įskaitant, inter alia, kainų apžvalgas, vartotojų skundų registravimą ir nagrinėjimą, ir rinkų struktūros pokyčių apžvalgas.

4 veiksmas: Duomenų ir informacijos, suteikiančių pagrindą kurti vartotojų politiką ir integruoti vartotojų interesus į kitas ES politikas, rinkimas ir pasikeitimas, įskaitant, inter alia, vartotojų ir verslo požiūrių apžvalgas, statistinių ir kitų susijusių duomenų rinkimą ir nagrinėjimą.

b tikslas: Vartotojų apsaugos taisyklių veiksmingas taikymas

5 veiksmas: Sekimo ir vykdymo veiksmų koordinavimas, įskaitant, inter alia:

5.1. Informacinių technologijų priemonių (pvz., duomenų bazių, informacijos ir ryšio sistemų), padedančių bendradarbiauti vykdymo srityje, kūrimą

5.2. Mokymą, seminarus ir pasikeitimus pareigūnais bendriems vykdymo veiksmams

5.3. Bendrų vykdymo veiksmų planavimą ir kūrimą

5.4. Bandomuosius bendrus vykdymo veiksmus.

6 veiksmas: Lengvai ir viešai prieinamų duomenų bazių, kurias sudaro vartotojų teisių, kylančių iš Bendrijos vartotojų apsaugos teisės aktų, taikymas ir precedentų teisė, kūrimas, įskaitant duomenų bazės kūrimo užbaigimą ir jos papildymą apie neteisėtas sutarties sąlygas.

7 veiksmas: Ne maisto produktų saugumo stebėjimas ir vertinimas, įskaitant, inter alia:

7.1. RAPEX įspėjimo sistemos taikymo srities sustiprinimą ir išplėtimą, atsižvelgiant į pasikeitimo rinkos priežiūros informacija eigą

7.2. Techninę analizę ir pranešimus

7.3. Duomenų apie konkrečių vartojimo produktų ir paslaugų keliamą riziką rinkimą ir vertinimą

7.4. Direktyvoje 2001/95/EB [1] numatyto vartojimo produktų saugumo tinklo sukūrimą.

8 veiksmas: Ginčų sprendimo alternatyvių sistemų, ypač sistemų realiu laiku ir jų veiksmingumo sprendžiant tarpvalstybinius skundus ir ginčus, veikimo stebėjimas ir poveikio vertinimas, taip pat ir techninė parama, skirta toliau plėtoti su neteisminiais ginčais susijusio Europos tinklo sistemą.

9 veiksmas: (Bendrieji veiksmai) Finansinė parama valstybės arba pelno nesiekiančioms institucijoms, sudarančioms Europos tinklus, suteikiančius informaciją ir paramą vartotojams, kad padėtų jiems naudotis savo teisėmis ir suteiktų atitinkamą galimybę į ginčų sprendimą (Europos vartotojų centrų tinklui ir su neteisminiais ginčais susijusio Europos tinklo atsiskaitymo centrams, laikantis 7 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų.

10 veiksmas: (Bendrieji veiksmai) Finansinė parama priežiūros ir vykdymo veiksmams, siekiant pagerinti administravimo ir vykdymo bendradarbiavimą Bendrijos vartotojų apsaugos teisės aktų, taip pat ir Bendrojo produktų saugumo direktyvos srityje, ir kitiems administravimo bendradarbiavimo tikslams, laikantis 7 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų.

C tikslas: Tinkamas vartotojų organizacijų dalyvavimas ES politikose

11 veiksmas: Konkrečių techninių ir teisinių žinių teikimas vartotojų organizacijoms, siekiant padėti joms dalyvauti ir prisidėti prie konsultacijų dėl Bendrijos įstatymų ir neįstatyminių politikos iniciatyvų procesų atitinkamose politikos srityse, pavyzdžiui vidaus rinkos politikos, bendrojo pobūdžio paslaugų ir nuoseklios gamybos ir vartojimo dešimties metų pagrindų programos, bei siekiant padėti joms prisidėti prie rinkos priežiūros.

12 straipsnis: Atstovavimas Europos vartotojų interesams tarptautiniuose forumuose, taip pat ir tarptautiniuose standartizavimo organuose ir tarptautinėse prekybos organizacijose.

13 straipsnis: Regioninių, nacionalinių ir Europos vartotojų organizacijų darbuotojų mokymas ir kiti kompetencijų didinimo veiksmai, taip pat ir mokymo kursai projektų kūrimo ir projektų taikymo procedūrų srityje, forumai internetu dėl konkrečių projektų, seminarai ir susitikimai bendradarbiavimui dėl projektų skatinti.

14 veiksmas: Informavimas apie vartotojų teises, įgytas pagal vartotojų apsaugos teisės aktus ir kitas Bendrijos vartotojų apsaugos priemones, ypač naujose valstybėse narėse, bendradarbiaujant su jų vartotojų organizacijomis.

15 straipsnis: Vartotojų švietimas, taip pat ir jauniems vartotojams skirti veiksmai, ir realiu laiku vykdomų dialoginių vartotojų švietimo priemonių dėl vartotojų teisių vidaus rinkoje ir dėl tarptautinių sandorių kūrimas.

16 veiksmas: Finansinė parama Europos vartotojų organizacijų veiklai, laikantis 7 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų.

17 straipsnis: Finansinė parama Europos vartotojų organizacijų, atstovaujančių vartotojų interesams kuriant produktų ir paslaugų standartus Bendrijos lygiu, veiklai, laikantis 7 straipsnio 3 dalyje nustatytų sąlygų.

a, b ir c tikslai:

18 veiksmas: Finansinė parama konkretiems projektams Bendrijos arba nacionaliniu lygiu remiant 3 straipsnyje nustatytus vartotojų politikos tikslus, laikantis 7 straipsnio 4 dalyje nustatytų sąlygų, įskaitant, be to, finansinę paramą:

- vartotojų organizacijų vykdomiems konkretiems projektams, kurių tikslas – pagreitinti vartotojų apsaugos acquis communautaire veiksmingą įgyvendinimą naujose valstybėse narėse,

- konkretiems projektams, skatinantiems tarpvalstybinį pasikeitimą informacija ir geriausia praktika dėl vartotojų teisių integravimo į kitas politikas.

19 straipsnis: Pagal šią programą vykdomų veiksmų vertinimas.

[1] 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (OL L 11, 2002 1 15, p. 4.).

--------------------------------------------------