30.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 230/61


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2004 m. birželio 17 d.

dėl Europos centrinio banko bendrosios tarybos darbo reglamento patvirtinimo

(BCE/2004/12)

(2004/526/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO BENDROJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 46.4 straipsnį,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

1998 m. rugsėjo 1 d. Europos centrinio banko bendrosios tarybos darbo reglamentas pakeičiamas toliau pateikiamomis nuostatomis, įsigaliojančiomis 2004 m. liepos 1 d.:

„EUROPOS CENTRINIO BANKO BENDROSIOS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

ĮŽANGINIS SKYRIUS

1 straipsnis

Apibrėžimai

Šis Darbo reglamentas papildo Europos bendrijos steigimo sutartį bei Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą. Šiame Darbo reglamente naudojamos sąvokos turi tą pačią reikšmę kaip ir Sutartyje bei Statute.

I SKYRIUS

BENDROJI TARYBA

2 straipsnis

Bendrosios tarybos posėdžių data ir vieta

1.   Pirmininko siūlymu Bendroji taryba nusprendžia dėl savo posėdžių datų.

2.   Pirmininkas kviečia Bendrosios tarybos posėdį, jei prašymą dėl posėdžio pateikia bent trys Bendrosios tarybos nariai.

3.   Pirmininkas taip pat gali kviesti Bendrosios tarybos posėdžius kai tik jis (ji) mano, kad to reikia.

4.   Bendrosios tarybos posėdžiai paprastai vyksta Europos centrinio banko (ECB) patalpose.

5.   Posėdžiai taip pat gali vykti telekonferencijos būdu, nebent tam prieštarautų bent trys valdytojai.

3 straipsnis

Dalyvavimas Bendrosios tarybos posėdžiuose

1.   Išskyrus šiame dokumente nustatytus atvejus, Bendrosios tarybos posėdžiuose gali dalyvauti tik jos nariai, kiti Vykdomosios valdybos nariai, Europos Sąjungos Tarybos Pirmininkas ir Europos Bendrijų Komisijos narys.

2.   Kiekvieną valdytoją paprastai gali lydėti vienas asmuo.

3.   Jei Bendrosios tarybos narys negali dalyvauti posėdyje, jis (ji) gali raštu paskirti pakaitinį asmenį dalyvauti posėdyje ir balsuoti jo (jos) vardu. Šis rašytinis pranešimas siunčiamas pirmininkui likus pakankamai laiko iki posėdžio. Tokį pakaitinį asmenį paprastai gali lydėti vienas asmuo.

4.   Pirmininkas skiria ECB personalo narį sekretoriumi. Sekretorius padeda pirmininkui rengti Bendrosios tarybos posėdžius ir surašo jų protokolus.

5.   Bendroji taryba taip pat gali pakviesti kitus asmenis dalyvauti jos posėdžiuose jeigu ji mano, kad tai yra tinkama.

4 straipsnis

Balsavimas

1.   Kad Bendroji taryba galėtų balsuoti, turi būti dviejų trečdalių jos narių ar jų pakaitinių asmenų kvorumas. Jeigu kvorumo nėra, pirmininkas gali kviesti neeilinį posėdį, kuriame sprendimai gali būti priimami nesant kvorumo.

2.   Jeigu Statute nenustatyta kitaip, sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.

3.   Bendroji taryba pradeda balsuoti pirmininko prašymu. Pirmininkas taip pat inicijuoja balsavimo procedūrą bet kurio Bendrosios tarybos nario prašymu.

4.   Sprendimai taip pat gali būti priimami raštu, nebent tam prieštarautų bent trys Bendrosios tarybos nariai. Reikalavimai rašytinei procedūrai yra:

i)

paprastai ne mažiau kaip dešimt darbo dienų, kad kiekvienas Bendrosios tarybos narys galėtų apsvarstyti. Skubos atveju, kuris turi būti pateisintas prašyme, šis laikotarpis gali būti sutrumpintas iki penkių darbo dienų, ir

ii)

kiekvieno Bendrosios tarybos nario asmens parašas, ir

iii)

įrašas apie kiekvieną tokį sprendimą artimiausio Bendrosios tarybos posėdžio protokole.

5 straipsnis

Bendrosios tarybos posėdžių organizavimas

1.   Bendroji taryba patvirtina kiekvieno posėdžio darbotvarkę. Pirmininkas sudaro išankstinę darbotvarkę, kuri drauge su susijusiais dokumentais išsiunčiama Bendrosios tarybos nariams ir kitiems kompetentingiems dalyviams ne vėliau kaip likus aštuonioms dienoms iki posėdžio, išskyrus nepaprastus atvejus, kuriais pirmininkas atitinkamai veikia atsižvelgdamas į aplinkybes. Pirmininko arba bet kurio Bendrosios tarybos nario siūlymu Bendroji taryba gali nuspręsti išbraukti arba įtraukti klausimus į išankstinę darbotvarkę. Jei susiję dokumentai nebuvo tinkamu laiku pateikti Bendrosios tarybos nariams, bent trijų Bendrosios tarybos narių prašymu klausimas išbraukiamas iš darbotvarkės.

2.   Bendrosios tarybos posėdžių protokolas pateikiamas tvirtinti jos nariams artimiausiame posėdyje (arba, jei reikia, anksčiau, rašytinės procedūros būdu), ir jį pasirašo pirmininkas.

II SKYRIUS

BENDROSIOS TARYBOS RYŠYS SU EUROPOS CENTRINIŲ BANKŲ SISTEMOS UŽDAVINIAIS

6 straipsnis

Santykis tarp Bendrosios tarybos ir Valdančiosios tarybos

1.   Nepažeidžiant kitų Bendrosios tarybos pareigų, įskaitant pareigas pagal Statuto 44 straipsnį, Bendroji taryba visų pirma prisideda atliekant 6.2–6.8 straipsniuose išvardytus uždavinius.

2.   Bendroji taryba prisideda atliekant ECB patariamuosius uždavinius pagal Statuto 4 straipsnį ir 25.1 straipsnį.

3.   Bendroji taryba prisideda atliekant ECB statistikos uždavinius:

stiprindama bendradarbiavimą tarp visų Europos Sąjungos nacionalinių centrinių bankų, kad padėtų remti ECB uždavinius statistikos srityje,

prireikus prisidėdama prie taisyklių ir praktikos, kuria vadovaujasi visi Europos Sąjungos nacionaliniai centriniai bankai rinkdami, kaupdami ir platindami statistinę informaciją, suvienodinimo ir

teikdama Valdančiajai tarybai samprotavimus dėl rekomendacijų statistikos srityje projektų, pagal Statuto 42 straipsnį, prieš juos priimant.

4.   Bendroji taryba prisideda vykdant ECB įsipareigojimus dėl atskaitomybės pagal Statuto 15 straipsnį teikdama Valdančiajai tarybai samprotavimus dėl metų pranešimo prieš jį priimant.

5.   Bendroji taryba prisideda prie apskaitos taisyklių ir operacijų atskaitomybės standartizavimo pagal Statuto 26.4 straipsnį teikdama Valdančiajai tarybai samprotavimus dėl taisyklių projekto prieš jas priimant.

6.   Bendroji taryba prisideda imantis kitų priemonių vadovaujantis Statuto 29.4 straipsniu teikdama Valdančiajai tarybai samprotavimus dėl tokių planuojamų priemonių prieš jų imantis.

7.   Bendroji taryba prisideda nustatant Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygas teikdama Valdančiajai tarybai samprotavimus dėl jų projekto prieš jas priimant.

8.   Bendroji taryba prisideda atliekant pasirengimą neatšaukiamai nustatyti valiutos kursus pagal Statuto 47.3 straipsnį teikdama Valdančiajai tarybai samprotavimus dėl:

ECB nuomonių pagal Sutarties 123 straipsnio 5 dalį projektų ir

bet kurių kitų ECB nuomonių dėl Bendrijos teisės aktų, kurie turi būti priimami kai nukrypimas panaikinamas, projektų, ir

sprendimų pagal Protokolo dėl tam tikrų su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste susijusių nuostatų 10 punktą.

9.   Kai Bendrosios tarybos prašoma prisidėti atliekant ECB uždavinius pagal pirmiau išvardytas dalis, tam atlikti jai skiriamas pakankamas laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis negu dešimt darbo dienų. Skubos atveju, kuris turi būti pateisintas prašyme, šis laikotarpis gali būti sutrumpintas iki penkių darbo dienų. Pirmininkas gali nuspręsti naudoti rašytinę procedūrą.

10.   Vadovaudamasis Statuto 47.4 straipsniu pirmininkas praneša Bendrajai tarybai apie Valdančiosios tarybos priimtus sprendimus.

7 straipsnis

Santykis tarp Bendrosios tarybos ir Vykdomosios valdybos

1.   ECB bendrajai tarybai suteikiama galimybė išdėstyti savo samprotavimus prieš Vykdomajai valdybai:

įgyvendinant Valdančiosios tarybos teisės aktus, kurių atžvilgiu pagal Europos centrinio banko darbo reglamento 12.1 straipsnį reikalingas Bendrosios tarybos įnašas,

pagal Statuto 12.1 straipsnį Valdančiosios tarybos perduotų įgaliojimų ribose priimant teisės aktus, kurių atžvilgiu pagal Europos centrinio banko darbo reglamento 12.1 straipsnį reikalingas Bendrosios tarybos įnašas.

2.   Kai Bendrosios tarybos prašoma išdėstyti savo samprotavimus pagal šio straipsnio pirmąją dalį, tam atlikti jai skiriamas pakankamas laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis negu dešimt darbo dienų. Skubos atveju, kuris turi būti pateisintas prašyme, šis laikotarpis gali būti sutrumpintas iki penkių darbo dienų. Pirmininkas gali nuspręsti naudoti rašytinę procedūrą.

8 straipsnis

Europos centrinių bankų sistemos komitetai

1.   Pagal savo kompetenciją Bendroji taryba gali prašyti komitetų, kuriuos įsteigė Valdančioji taryba pagal Europos centrinio banko darbo reglamento 9 straipsnį, atlikti tyrimus konkrečiomis temomis.

2.   Kiekvienos nedalyvaujančios valstybės narės nacionalinis centrinis bankas gali paskirti ne daugiau kaip po du personalo narius dalyvauti komiteto posėdžiuose, kai komitetas nagrinėja Bendrosios tarybos kompetencijai priklausančius klausimus, ir kai komitetui pirmininkaujantis asmuo ir Vykdomoji valdyba mano, kad tai yra tinkama.

III SKYRIUS

SPECIALIOS PROCEDŪRINĖS NUOSTATOS

9 straipsnis

Teisinės priemonės

1.   ECB sprendimus pagal Statuto 46.4 straipsnį ir 48 straipsnį bei pagal šį Darbo reglamentą, taip pat ECB rekomendacijas ir ECB nuomones, kurias Bendroji taryba priima pagal Statuto 44 straipsnį, pasirašo pirmininkas.

2.   Visos ECB teisinės priemonės numeruojamos, apie jas pranešama ir jos skelbiamos vadovaujantis Europos centrinio banko darbo reglamento 17.7 straipsniu.

10 straipsnis

ECB dokumentų konfidencialumas ir galimybė susipažinti su jais

1.   Bendrosios tarybos ir visų komitetų ar grupių, kurie nagrinėja jos kompetencijai priklausančius klausimus, posėdžiai yra konfidencialūs, nebent Bendroji taryba įgaliotų pirmininką viešai paskelbti jų svarstymų rezultatus.

2.   Galimybę visuomenei susipažinti su Bendrosios tarybos ir visų komitetų ar grupių, kurie nagrinėja jos kompetencijai priklausančius klausimus, parengtais dokumentais reglamentuoja pagal Europos centrinio banko darbo reglamento 23.2 straipsnį priimtas Valdančiosios tarybos sprendimas.

3.   Bendrosios tarybos ir visų komitetų ar grupių, kurie nagrinėja jos kompetencijai priklausančius klausimus, parengti dokumentai klasifikuojami ir tvarkomi pagal administraciniame aplinkraštyje, priimtame pagal Europos centrinio banko darbo reglamento 23.3 straipsnį, nustatytas taisykles. Su jais galima laisvai susipažinti po 30 metų, nebent sprendimus priimantys organai nuspręstų kitaip.

11 straipsnis

Taikymo pabaiga

Kai pagal Sutarties 122 straipsnio 2 dalį Europos Sąjungos Taryba panaikina visus nukrypimus, ir kai Protokole dėl tam tikrų su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste susijusių nuostatų nustatyti sprendimai priimami, Bendroji taryba yra paleidžiama ir šis Darbo reglamentas nebetaikomas.“

Priimta Frankfurte prie Maino, 2004 m. birželio 17 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET