32003R2004Oficialusis leidinys L 297 , 15/11/2003 p. 0001 - 0004


Europos Parlamento ir tarybos Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003

2003 m. lapkričio 4 d.

dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 191 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [1],

Kadangi:

(1) Sutarties 191 straipsnis teigia, kad Europos politinės partijos yra svarbus integracijos Europos Sąjungoje veiksnys ir prisideda prie europietiškumo formavimo bei prie Europos Sąjungos piliečių valios išreiškimo,

(2) Europos politinėms partijoms turi būti reglamentais nustatytos pagrindinės taisyklės, visų pirma dėl jų finansavimo. Patirtis, įgyta taikant šį reglamentą, turėtų atskleisti, kiek tokius reglamentus turėtų arba neturėtų papildyti tolesnės taisyklės.

(3) Patirtis parodė, kad Europos politinės partijos nariai yra arba piliečiai, susibūrę kaip politinė partija, arba politinės partijos, kurios kartu suformuoja aljansą. Todėl reiktų paaiškinti šiame reglamente vartojamus terminus "politinė partija" ir "politinių partijų aljansas".

(4) Kad būtų galima atpažinti "Europos politinę partiją", svarbu nustatyti tam tikras sąlygas. Visų pirma Europos politinės partijos turi laikytis principų, kuriais remiantis sukurta Europos Sąjunga ir kurie nustatyti Sutartyse bei pripažinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.

(5) Turi būti nustatyta tvarka, kurios turi laikytis Europos politinės partijos, norinčios gauti finansavimą pagal šį reglamentą.

(6) Turi būti numatyta nuostata dėl reguliaraus sąlygų, taikomų Europos politinei partijai nustatyti, patikrinimo.

(7) Europos politinės partijos, gavusios finansavimą pagal šį reglamentą, turi laikytis įsipareigojimų užtikrinti finansavimo šaltinių skaidrumą.

(8) Remiantis 11 deklaracija dėl Europos bendrijos steigimo sutarties 191 straipsnio, kuri pridėta prie Nicos sutarties Baigiamojo akto, finansavimas, suteiktas remiantis šiuo reglamentu neturi būti naudojamas finansuoti, tiesiogiai ar netiesiogiai, nacionalinėms politinėms partijoms. Pagal tą pačią deklaraciją nuostatos dėl Europos politinių partijų finansavimo tuo pačiu pagrindu turi būti taikomos visoms politinėms jėgoms, atstovaujamoms Europos Parlamente.

(9) Turi būti apibrėžtas išlaidų, kurios gali būti finansuojamos pagal šį reglamentą, pobūdis.

(10) Finansavimui pagal šį reglamentą skirti asignavimai turi būti nustatyti remiantis metine biudžeto sudarymo procedūra.

(11) Būtina užtikrinti iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto finansuojamų Europos politinių partijų maksimalų skaidrumą ir finansų kontrolę.

(12) Turi būti nustatyta kiekvienais metais daromų asignavimų paskirstymo skalė, viena vertus atsižvelgiant į gavėjų skaičių, o kita vertus - į Europos Parlamentą išrinktų narių skaičių.

(13) Europos Parlamentas, skirdamas techninę paramą Europos politinėms partijoms, turi remtis vienodo požiūrio principu.

(14) Šio reglamento taikymas ir finansuojama veikla turi būti nagrinėjami Europos Parlamento ataskaitoje, kuri turi būti skelbiama.

(15) Teisminė kontrolė, kuri priklauso Teisingumo Teismo jurisdikcijai, padeda užtikrinti teisingą šio reglamento taikymą.

(16) Siekiant palengvinti perėjimą prie naujų taisyklių, kai kurių šio reglamento nuostatų taikymas turi būti atidėtas iki Europos Parlamento suformavimo po 2004 m. birželio mėn. rinkimų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šis reglamentas nustato taisykles dėl reglamentų, reguliuojančių Europos politines partijas, ir tokių partijų finansavimo taisykles.

2 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame reglamente:

1. "politinė partija" – tai piliečių asociacija, kuri:

- siekia politinių tikslų ir

- yra arba pripažinta pagal bent vienos valstybės narės įstatymus arba įsteigta jais remiantis;

2. "politinių partijų aljansas" – tai bent dviejų politinių partijų struktūrizuotas bendradarbiavimas;

3. "Europos politinė partija" – tai politinė partija ar politinių partijų aljansas, kuris tenkina 3 straipsnyje minimas sąlygas.

3 straipsnis

Sąlygos

Europos politinė partija tenkina tokias sąlygas:

a) turi būti juridinis asmuo toje valstybėje narėje, kurioje yra jos būstinė;

b) bent ketvirtadalyje valstybių narių turi būti atstovaujama Europos Parlamento narių arba nacionaliniuose parlamentuose, regioniniuose parlamentuose ar regioninėse asamblėjose, arba

bent ketvirtadalyje valstybių narių turi būti surinkusi po tris procentus balsų paskutiniuose Europos Parlamento rinkimuose.

c) turi, visų pirma savo programoje ir veikloje, laikytis principų, kuriais remiantis sukurta Europos Sąjunga, t. y. laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms ir teisinės valstybės principų;

d) turi būti dalyvavusi arba išreiškusi ketinimą dalyvauti rinkimuose į Europos Parlamentą.

4 straipsnis

Prašymas dėl finansavimo

1. Norėdama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto, Europos politinė partija kasmet pateikia prašymą Europos Parlamentui.

Europos Parlamentas priima sprendimą per tris mėnesius ir leidžia bei valdo atitinkamus asignavimus.

2. Pirmasis prašymas pateikiamas kartu su šiais dokumentais:

a) dokumentais, įrodančiais, kad besikreipiantis tenkina 3 straipsnyje išdėstytas sąlygas;

b) politine programa, nustatančia Europos politinės partijos tikslus;

c) įstatais, visų pirma nustatančiais už politinį ir finansų valdymą atsakingus organus, bei organus ir fizinius asmenis, kiekvienoje atitinkamoje valstybėje narėje turinčius teisinio atstovavimo teisę, visų pirma įsigyjant kilnojamą ir nekilnojamą turtą ar juo disponuojant bei būnant viena iš šalių teismo procese.

3. Apie visus pakeitimus, susijusius su 2 dalyje minimais dokumentais, visų pirma su politine programa ar įstatais, kurie jau buvo pateikti, Europos Parlamentas informuojamas per du mėnesius. Jei tokia informacija nepateikiama, finansavimas sustabdomas.

5 straipsnis

Patikrinimas

1. Europos Parlamentas reguliariai tikrina, kad Europos politinės partijos atitiktų 3 straipsnio a ir b punktuose išdėstytas sąlygas.

2. Ketvirtadalio narių, atstovaujančių ne mažiau kaip trims politinėms grupėms Europos Parlamente, prašymu Europos Parlamentas tikrina savo narių dauguma, kad Europos politinė partija laikytųsi 3 straipsnio c punkte išdėstytos sąlygos.

Prieš pradėdamas tokį patikrinimą Europos Parlamentas išklauso atitinkamos Europos politinės partijos atstovų ir prašo nepriklausomų žymių asmenų komiteto pateikti tuo klausimu nuomonę per priimtiną laikotarpį.

Komitetą sudaro trys nariai, juos po vieną paskiria Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija. Sekretoriatą ir finansavimą komitetui suteikia Europos Parlamentas.

3. Jei Europos Parlamentas nustato, kad nebetenkinama kuri nors iš 3 straipsnio a, b arba c punktuose minimų sąlygų, atitinkama Europos politinė partija, taip pažeidusi savo statusą, nebegauna finansavimo pagal šį reglamentą.

6 straipsnis

Įsipareigojimai, susiję su finansavimu

Europos politinė partija:

a) kasmet skelbia savo pajamas ir išlaidas bei pateikia turto ir įsipareigojimų ataskaitą;

b) deklaruoja savo finansavimo šaltinius, pateikdama rėmėjų ir iš kiekvieno rėmėjo gautų sumų, viršijančių 500 eurų, sąrašą;

c) nepriima:

- anoniminių dovanojamų lėšų,

- dovanojamų lėšų iš Europos Parlamento politinių grupių biudžetų,

- dovanojamų lėšų iš tokių įmonių, kurioms tiesioginę ar netiesioginę dominuojančią įtaką gali turėti viešos institucijos, nes yra tų įmonių savininkai ar finansiškai dalyvauja jų veikloje, arba dėl taisyklių, reglamentuojančių tokių įmonių veiklą,

- dovanojamų lėšų, viršijančių 12000 eurų per metus vienam rėmėjui, iš bet kokių fizinių ar juridinių asmenų, išskyrus trečioje įtraukoje minimas įmones, ir laikantis antrosios pastraipos nuostatų.

Priimtini politinių partijų, kurios yra Europos politinės partijos narės, įnašai. Jie negali viršyti 40 % tokios partijos metinio biudžeto.

7 straipsnis

Draudimas finansuoti

Europos politinių partijų finansavimui skirtos lėšos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto arba iš bet kokio kito šaltinio negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai naudojamos finansuoti kitoms politinėms partijoms, visų pirma nacionalinėms politinėms partijoms, kurias ir toliau reglamentuoja nacionalinės taisyklės.

8 straipsnis

Išlaidų pobūdis

Asignavimai, gauti iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto pagal šį reglamentą, gali būti naudojami tik išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su tikslais, išdėstytais 4 straipsnio 2 dalies b punkte minimoje politinėje programoje.

Į tokias išlaidas įeina administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su technine parama, susitikimais, tyrimais, tarptautiniais renginiais, studijomis, informacija ir leidiniais.

9 straipsnis

Įgyvendinimas ir kontrolė

1. Asignavimai Europos politinėms partijoms finansuoti nustatomi pagal kasmetinę biudžeto sudarymo procedūrą ir naudojami remiantis Finansiniu reglamentu, taikomu Europos Bendrijų bendrajam biudžetui [2].

2. Kilnojamo ir nekilnojamo turto vertinimas ir nusidėvėjimo apskaita vykdoma remiantis 2000 m. gruodžio 29 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2909/2000 dėl Europos Bendrijų nefinansinio ilgalaikio turto apskaitos valdymo [3].

3. Pagal šį reglamentą suteikiamo finansavimo kontrolė vykdoma remiantis Finansiniu reglamentu ir jo įgyvendinimo taisyklėmis.

Kontrolė taip pat vykdoma remiantis kasmetiniu išorės ir nepriklausomo audito atliekamu sertifikavimu. Per šešis mėnesius nuo atitinkamų finansinių metų pabaigos šis sertifikavimas perduodamas Europos Parlamentui.

4. Toliau taikant šį reglamentą visos nederamai Europos politinių partijų iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto gautos lėšos grąžinamos į tą biudžetą.

5. Pagal šį reglamentą gaunanti finansavimą Europos politinė partija Audito Rūmų prašymu suteikia visus jų funkcijoms vykdyti reikalingus dokumentus ar informaciją.

Kai Europos politinių partijų ir nacionalinių politinių partijų ir kitų organizacijų išlaidos yra bendros, Audito Rūmams pateikiamas Europos politinių partijų išlaidų pagrindimas.

6. Europos politinių partijų, kaip bendrų Europos tikslų siekiančių institucijų, finansavimui netaikomos Finansinio reglamento 113 straipsnio nuostatos, susijusios su finansavimo mažinimu.

10 straipsnis

Paskirstymas

1. Turimi asignavimai Europos politinėms partijoms, kurių prašymams gauti finansavimą, kaip nurodyta 4 straipsnyje, buvo pritarta, kasmet paskirstomi taip:

a) 15 % paskirstoma lygiomis dalimis;

b) 85 % paskirstomi toms Europos politinėms partijoms, kurios turi į Europos Parlamentą išrinktų narių, proporcingai išrinktų narių skaičiui.

Taikant šias nuostatas, Europos Parlamento narys gali būti tik vienos Europos politinės partijos nariu.

2. Iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto gaunamas finansavimas neviršija 75 % Europos politinės partijos biudžeto. Įrodinėjimo pareiga tenka atitinkamai Europos politinei partijai.

11 straipsnis

Techninė parama

Visa Europos Parlamento techninė parama Europos politinėms partijoms remiasi vienodo požiūrio principu. Ji teikiama ne mažiau palankesnėmis sąlygomis nei tos, kuriomis teikiama parama kitoms išorės organizacijoms ir asociacijoms, kurioms gali būti teikiama panaši parama. Parama teikiama pagal pateiktas sąskaitas – faktūras ir yra apmokama.

Europos Parlamentas kasmetinėje ataskaitoje išsamiai skelbia apie techninę paramą, suteiktą kiekvienai Europos politinei partijai.

12 straipsnis

Ataskaita

Europos Parlamentas paskelbia ataskaitą apie šio reglamento taikymą ir finansuotą veiklą ne vėliau kaip iki 2006 m. vasario 15 d. Ataskaitoje prireikus nurodoma, kaip būtų galima iš dalies keisti finansavimo sistemą.

13 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja po trijų mėnesių nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

4–10 straipsniai taikomi nuo pirmosios sesijos pradžios po 2004 m. birželio mėn. Europos Parlamento rinkimų.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. lapkričio 4 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Tremonti

[1] 2003 m. birželio 19 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas.

[2] 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 16, p. 1.).

[3] OL L 336, 2000 12 30, p. 75

--------------------------------------------------