32003R1882Oficialusis leidinys L 284 , 31/10/2003 p. 0001 - 0053


Europos Parlamento ir tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1882/2003

2003 m. rugsėjo 29 d.

suderinantis su Tarybos sprendimu 1999/468/EB nuostatas, susijusias su komitetais, padedančiais Komisijai naudotis savo įgyvendinimo įgaliojimais, nustatytais dokumentuose, priimtuose vadovaujantis EB sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155, 156 straipsnius, 175 straipsnio 1 dalį, 179, 285 straipsnius ir 300 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

kadangi:

(1) 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [4], pakeitė Sprendimą 87/373/EEB [5].

(2) Pagal Tarybos ir Komisijos pareiškimą [6] dėl Sprendimo 1999/468/EB nuostatos, susijusios su komitetais, padedančiais Komisijai naudotis jos įgyvendinimo įgaliojimais, numatytos taikant Sprendimą 87/373/EEB, turėtų būti suderintos su Sprendimo 1999/468/EB 3, 4 ir 5 straipsnių nuostatomis.

(3) Pirmiau minėtas pareiškimas nurodo metodus komitetų tvarkai suderinti, kurie taikomi automatiškai, jei tai nepaveikia pagrindiniame akte nurodyto komiteto pobūdžio.

(4) Turi išlikti terminai, nurodyti tose nuostatose, kurios turi būti suderintos. Jei įgyvendinimo priemonėms priimti nėra nustatyti jokie konkretūs terminai, turėtų būti nustatytas trijų mėnesių terminas.

(5) Dokumentų nuostatos, numatančios naudojimąsi I tipo komiteto procedūra, nustatyta Sprendimu 87/373/EEB, turi būti pakeistos nuostatomis, nurodančiomis Sprendimo 1999/468/EB 3 straipsnyje nustatytą patariamąją procedūrą.

(6) Dokumentų nuostatos, numatančios naudojimąsi IIa ir IIb tipo komiteto procedūromis, nustatytomis Sprendimu 87/373/EEB, turi būti pakeistos nuostatomis, nurodančiomis Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnyje nustatytą valdymo procedūrą.

(7) Dokumentų nuostatos, numatančios naudojimąsi IIIa ir IIIb tipo komiteto procedūromis, nustatytomis Sprendimu 87/373/EEB, turi būti pakeistos nuostatomis, nurodančiomis Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą.

(8) Šiuo reglamentu siekiama tik suvienodinti komiteto procedūras. Su šiomis procedūromis susijusių komitetų pavadinimas atitinkamais atvejais buvo pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

I priede išvardyti dokumentai, kuriems taikoma patariamoji procedūra, vadovaujantis tuo priedu, suderinami su atitinkamomis Sprendimo 1999/468/EB nuostatomis.

2 straipsnis

II priede išvardyti dokumentai, kuriems taikoma valdymo procedūra, vadovaujantis tuo priedu, suderinami su atitinkamomis Sprendimo 1999/468/EB nuostatomis.

3 straipsnis

III priede išvardyti dokumentai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra, vadovaujantis tuo priedu, suderinami su atitinkamomis Sprendimo 1999/468/EB nuostatomis.

4 straipsnis

Nuorodos į I, II ir III prieduose nurodytų dokumentų nuostatas laikomos nuorodomis į šias nuostatas, suderintas šiuo reglamentu.

Šiame reglamente padarytos nuorodos į buvusius komitetų pavadinimus laikomos nuorodomis į naujus pavadinimus.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. rugsėjo 29 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Alemanno

[1] OL C 75 E, 2002 3 26, p. 385.

[2] OL C 241, 2002 10 7, p. 128.

[3] 2003 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento nuomonė ir 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas (OL C 153 E, 2003 7 1, p. 1).

[4] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[5] OL L 197, 1987 7 18, p. 33.

[6] OL C 203, 1999 7 17, p. 1.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

PATARIAMOJI PROCEDŪRA

Dokumentų, dėl kurių taikoma patariamoji procedūra ir suderintų su atitinkamomis Sprendimo 1999/468/EB nuostatomis pagal toliau nurodytus pakeitimus, sąrašas:

1) 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/686/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su asmeninėmis apsaugos priemonėmis, suderinimo [1].

6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

"2. Komisijai padeda nuolatinis komitetas, įsteigtas pagal Direktyvos 98/37/EB [2] 6 straipsnio 2 dalį, toliau - Komitetas.

Jam gali būti šioje straipsnio dalyje nurodyta tvarka pranešama apie bet kurį klausimą, iškylantį įgyvendinant ir praktiškai taikant šią direktyvą.

Kai daroma nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [3] 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

2) 1990 m. birželio 20 d. Tarybos direktyva 90/385/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių aktyviuosius implantuojamus medicinos prietaisus, suderinimo [4].

6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

"2. Komisijai padeda nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

Komitetui gali būti šioje straipsnio dalyje nurodyta tvarka pranešama apie bet kurį klausimą, iškylantį įgyvendinant ir praktiškai taikant šią direktyvą.

Kai daroma nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23). 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

3) 1990 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 90/377/EEB dėl Bendrijos tvarkos, leidžiančios padidinti dujų ir elektros kainų galutiniams pramonės vartotojams skaidrumą [6].

7 straipsnis pakeičiamas taip:

"7 straipsnis

1. Priimant 6 straipsnyje nurodytus pakeitimus, Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [7] 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

4) 1991 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3880/91 dėl valstybių narių, žvejojančių šiaurės rytų Atlante, nominalių sugavimų statistinių duomenų pateikimo [8].

5 straipsnis pakeičiamas taip:

"5 straipsnis

1. Komisijai padeda Žemės ūkio statistikos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23). 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

5) 1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro maršrutus [10].

11 straipsnis pakeičiamas taip:

"11 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Komitetas pataria Komisijai dėl 9 ir 10 straipsnių taikymo.

3. Be to, Komisija gali konsultuotis su komitetu bet kuriuo klausimu, susijusiu su šio reglamento taikymu.

4. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23). 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

5. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

6) 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva dėl medicinos prietaisų [12].

6 straipsnis pakeičiamas taip:

"6 straipsnis

Standartų ir techninių reglamentų komitetas

1. Komisijai padeda komitetas, įsteigtas pagal Direktyvos 83/189/EEB 5 straipsnį, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [13] 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

7) 1993 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimo 93/704/EB dėl Bendrijos duomenų bazės apie kelių eismo įvykius sukūrimo [14].

5 straipsnis pakeičiamas taip:

"5 straipsnis

1. Komisijai padeda Statistikos programų komitetas, įsteigtas Tarybos sprendimu 98/382/EEB, Euratomas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23). 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

8) 1994 m. kovo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/9/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo [16].

6 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Komisijai padeda nuolatinis komitetas (toliau - Komitetas).

Kai daroma nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23). 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

9) 1994 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/25/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių pramoginiais laivais, suderinimo [18].

6 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Komisijai padeda nuolatinis komitetas (toliau - Komitetas).

Kai daroma nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23). 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

10) 1995 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/16/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su liftais, suderinimo [20].

6 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Komisijai padeda nuolatinis komitetas (toliau - Komitetas).

Kai daroma nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [21] 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

11) 1996 m. spalio 15 d. Tarybos direktyva 96/67/EB dėl patekimo į Bendrijos oro uostuose teikiamų antžeminių paslaugų rinką [22].

10 straipsnis pakeičiamas taip:

"10 straipsnis

Patariamasis komitetas

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Komitetas pataria Komisijai dėl 9 straipsnio taikymo.

3. Be to, Komisija gali konsultuotis su komitetu bet kuriuo klausimu, susijusiu su šios direktyvos taikymu.

4. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23). 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

5. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

12) 1996 m. lapkričio 19 d. Tarybos direktyva 96/75/EB dėl frachtavimo ir kainodaros nacionaliniame ir tarprtautiniame Bendrijos vidaus vandens kelių transporte [24].

8 straipsnis pakeičiamas taip:

"8 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas, įsteigtas Direktyva 91/672/EEB (toliau - Komitetas).

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23). 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

13) 1997 m. gegužės 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/23/EB dėl valstybių narių įstatymų dėl slėginės įrangos suderinimo [26].

7 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

"2. Komisijai padeda nuolatinis komitetas (toliau - Komitetas).

Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

3. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [27] 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas."

14) 1998 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų [28].

6 straipsnis pakeičiamas taip:

"6 straipsnis

Standartų ir techninių reglamentų komitetas

1. Komisijai padeda komitetas, įsteigtas pagal Direktyvos 98/34/EB 5 straipsnį (toliau - Komitetas).

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23). 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

15) 1999 m. sausio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 283/1999/EB, nustatantis bendrą Bendrijos veiklos vartotojų labui struktūrą [30].

9 straipsnis pakeičiamas taip:

"9 straipsnis

1. Apibrėžiant 2 straipsnio b ir c punktuose nurodytų veiklos rūšių ir projektų atrankos kriterijus bei atrenkant šias veiklos rūšis ir projektus, Komisijai padeda komitetas.

2. Taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23). 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3. Be to, kiekvienų metų pradžioje Komisija pateikia komitetui informaciją apie veiklos rūšis, finansuojamas pagal 2 straipsnio a punktą.

4. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

16) 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo [32].

13 ir 14 straipsniai pakeičiami taip:

"13 straipsnis

Komiteto įsteigimas

1. Komisijai padeda Telekomunikacijų atitikties įvertinimo ir rinkos priežiūros komitetas, (angl. TCAM), toliau - Komitetas.

2. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

14 straipsnis

Patariamojo komiteto procedūra

1. Su Komitetu konsultuojamasi klausimais, kuriems taikomas 5 straipsnis, 6 straipsnio 2 dalis, 7 straipsnio 4 dalis, 9 straipsnio 4 dalis ir VII(5) priedas.

2. Komisija su Komitetu periodiškai konsultuojasi dėl priežiūros užduočių, susijusių su šios direktyvos taikymu ir atitinkamais atvejais šiuo klausimu teikia gaires.

3. Taikomi Sprendimo 1999/468/EB [33] 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

4. Komisija periodiškai konsultuojasi su telekomunikacijų tinklų teikėjų, vartotojų ir gamintojų atstovais. Ji reguliariai informuoja Komitetą apie tokių konsultacijų rezultatus."

17) 1999 m. kovo 11 d. Tarybos direktyva 1999/13/EB dėl tam tikrų veiklos rūšių ir tam tikrų įrenginių lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius, emisijų apribojimo [34].

13 straipsnis pakeičiamas taip:

"13 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23). 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

18) 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas nustatantis Bendrijos profesinio rengimo programos "Leonardo da Vinči" antrąjį etapą [36].

7 straipsnio 5 ir 6 dalys pakeičiamos taip:

"5. Komisijos atstovas konsultuojasi su komitetu visais kitais reikiamais klausimais, susijusiais su šios programos įgyvendinimu. Tokiu atveju taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

6. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

19) 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse ir iš dalies pakeičianti Direktyvą 93/12/EEB [38].

9 straipsnis pakeičiamas taip:

"9 straipsnis

Patariamasis komitetas

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [39] 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

[1] OL L 399, 1989 12 30, p. 18. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/58/EB (OL L 236, 1996 9 18, p. 44).

[2] OL L 207, 1998 7 23, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/79/EB (OL L 331, 1998 12 7, p. 1).

[3] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23).

[4] OL L 189, 1990 7 20, p. 17. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 93/68/EEB (OL L 220, 1993 8 30, p. 1).

[6] OL L 185, 1990 7 17, p. 16. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

[7] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23).

[8] OL L 365, 1991 12 31, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1637/2001 (OL L 222, 2001 8 17, p. 20).

[10] OL L 240, 1992 8 24, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

[12] OL L 169, 1993 7 12, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/104/EB (OL L 6, 2002 1 10, p. 50).

[13] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23).

[14] OL L 329, 1993 12 30, p. 63.

[16] OL L 100, 1994 4 19, p. 1.

[18] OL L 164, 1994 6 30, p. 15.

[20] OL L 213, 1995 9 7, p. 1

[21] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23).

[22] OL L 272, 1996 10 25, p. 36.

[24] OL L 304, 1996 11 27, p. 12.

[26] OL L 181, 1997 7 9, p. 1

[27] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23).

[28] OL L 331, 1998 12 7, p. 1.

[30] OL L 34, 1999 2 9, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2002/219/EB (OL L 72, 2002 3 14, p. 27).

[32] OL L 91, 1999 4 7, p. 10.

[33] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23).

[34] OL L 85, 1999 3 23, p. 1.

[36] OL L 146, 1999 6 11, p. 33.

[38] OL L 121, 1999 5 11, p. 13.

[39] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23).

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

VALDYMO PROCEDŪRA

Dokumentų, dėl kurių taikoma valdymo procedūra ir suderintų su atitinkamomis Sprendimo 1999/468/EB nuostatomis pagal toliau nurodytus pakeitimus, sąrašas:

1) 1988 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 571/88 dėl Bendrijos žemės ūkio valdų struktūros tyrimų organizavimo 1988–1997 m. [1].

15 straipsnis pakeičiamas taip:

"15 straipsnis

1. Komisijai padeda Žemės ūkio statistikos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [2] 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra vienas mėnuo.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

2) 1989 m. vasario 13 d. Tarybos direktyva 89/130/EEB dėl bendrojo nacionalinio produkto rinkos kainomis įvertinimo suderinimo [3].

6 straipsnis pakeičiamas taip:

"6 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

3) 1989 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1576/89, nustatantis bendrąsias taisykles dėl spiritinių gėrimų apibrėžties, apibūdinimo ir pateikimo [5].

13 ir 14 straipsniai pakeičiami taip:

"13 straipsnis

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas įgyvendinimo komitetas spiritinių gėrimų reikalams, toliau - Komitetas.

2. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

14 straipsnis

1. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [6] 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra vienas mėnuo."

4) 1990 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EEB) Nr. 1588/90 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai [7].

7 straipsnis pakeičiamas taip:

"7 straipsnis

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas Statistikos konfidencialumo komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

5) 1990 m. spalio 9 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3037/90 dėl statistinio Europos bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus [9].

9 straipsnis pakeičiamas taip:

"9 straipsnis

1. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

2. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

6) 1991 m. birželio 10 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1601/91, nustatantis bendrąsias aromatinių vynų, aromatinių vyno gėrimų ir aromatinių vyno kokteilių apibrėžimo, apibūdinimo ir pateikimo taisykles [11].

12 ir 13 straipsniai pakeičiami taip:

"12 straipsnis

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas įgyvendinimo komitetas gėrimų reikalams (toliau - Komitetas).

2. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

13 straipsnis

Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [12] 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra vienas mėnuo."

7) 1991 m. lapkričio 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3330/91 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių statistinių duomenų [13].

30 straipsnis pakeičiamas taip:

"30 straipsnis

1. Komisijai padeda Statistikos reikalų, susijusių su prekyba prekėmis tarp valstybių narių, komitetas, toliau - Komitetas.

2. Šiam reglamentui įgyvendinti reikalingos nuostatos priimamos šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

3. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra vienas mėnuo."

8) 1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3924/91 dėl Bendrijos pramonės produkcijos tyrimo nustatymo [15].

9 ir 10 straipsniai pakeičiami taip:

"9 straipsnis

Komitetas

1. Komisijai padeda Sprendimu 89/382/EEB įsteigtas Statistikos programų komitetas, toliau - Komitetas.

2. Šio reglamento įgyvendinimo tvarką, įskaitant derinimo prie technikos pažangos priemones renkant duomenis ir tvarkant rezultatus, nustato Komisija 10 straipsnyje nustatyta tvarka.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

10 straipsnis

Darbo tvarka

Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [16] 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai."

9) 1991 m. gruodžio 23 d. Tarybos direktyva 91/692/EEB, standartizuojanti ir racionalizuojanti ataskaitas apie tam tikrų su aplinka susijusių direktyvų įgyvendinimą [17].

6 straipsnis pakeičiamas taip:

"6 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra vienas mėnuo.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

10) 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 92/51/EEB dėl antrosios bendros profesinio mokymo ir lavinimo pripažinimo sistemos, papildanti Direktyvą 89/48/EEB [19].

15 straipsnis pakeičiamas taip:

"15 straipsnis

1. Mokymo ir lavinimo kursų sąrašai, pateikti C ir D prieduose, gali būti iš dalies keičiami remiantis bet kurios atitinkamos valstybės narės pagrįstu prašymu Komisijai. Prie prašymo pridedama visa atitinkama informacija ir visų pirma atitinkamų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstas. Prašymą teikianti valstybė narė informuoja kitas valstybes nares.

2. Komisija išnagrinėja atitinkamą mokymo ir lavinimo kursą ir kursus, kurių reikalaujama kitose valstybėse narėse. Ji visų pirma patikrina, ar išklausius tą kursą suteikiama kvalifikacija suteikia jos turėtojui:

- profesinio išsilavinimo ar pasirengimo lygį, prilygstantį aukštam lygiui kurso, lankomo baigus vidurinio mokslo kursą, nurodytą 1 straipsnio a punkto pirmos pastraipos antros įtraukos i papunktyje, ir

- panašų atsakomybės ir veiklos lygį.

3. Komisijai padeda komitetas.

Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

4. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [20] 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra du mėnesiai.

5. Komisija informuoja atitinkamas valstybes nares apie sprendimą ir atitinkamais atvejais skelbia pataisytą sąrašą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6. Pirmiau nustatyta tvarka padaryti mokymo ir lavinimo kursų sąrašų C ir D prieduose pakeitimai taikomi nedelsiant nuo Komisijos nustatytos dienos."

11) 1992 m. gruodžio 14 d. Tarybos direktyva 92/109/EEB dėl tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, gamybos ir pateikimo į rinką [21].

10 straipsnis pakeičiamas taip:

"10 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal Reglamento (EEB) Nr. 3677/90 10 straipsnį įsteigtas komitetas, toliau - Komitetas.

Komitetas nagrinėja visus klausimus, susijusius su šios direktyvos įgyvendinimu.

Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos laikomasi:

a) atitinkamais atvejais nustatant sąlygas, susijusias su I priedo 2 kategorijos medžiagų mišinių ir preparatų dokumentacija ir žymėjimu etiketėmis, kaip nustatyta 2 straipsnyje;

b) keičiant šios direktyvos priedus tais atvejais, kai keičiamos lentelės Jungtinių Tautų konvencijos priede;

c) keičiant II priede nurodytas ribas."

12) 1993 m. kovo 15 d.Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 696/93 dėl statistinių vienetų gamybos sistemai stebėti ir analizuoti Bendrijoje [23].

7 straipsnis pakeičiamas taip:

"7 straipsnis

1. Komisijai padeda Statistikos programų komitetas, įsteigtas Sprendimu 89/382/EEB, Euratomas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [24] 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

13) 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/15/EEB dėl civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų pateikimo į rinką ir jos priežiūros nuostatų suderinimo [25].

13 straipsnis pakeičiamas taip:

"13 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

Komitetas nagrinėja visus klausimus, susijusius su šios direktyvos taikymu.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

4. Šio straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos laikomasi visų pirma turint omenyje būsimus pakeitimus pagal Jungtinių Tautų rekomendacijas."

14) 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva, skirta padėti laisvam gydytojų judėjimui ir jų diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų abupusiam pripažinimui [27].

44a straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra du mėnesiai.

4. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

15) 1993 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2186/93 dėl Bendrijos koordinavimo rengiant verslo registrus statistikos tikslais [29].

9 straipsnis pakeičiamas taip:

"9 straipsnis

Procedūra

1. Komisijai padeda Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas įsteigtas Statistikos programų komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [30] 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

16) 1993 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3696/93 dėl statistinio Europos ekonominės bendrijos produktų klasifikatoriaus pagal veiklos rūšį (CPA) [31].

6 straipsnis pakeičiamas taip:

"6 straipsnis

1. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

2. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

17) 1995 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1172/95 dėl prekybos prekėmis tarp Bendrijos valstybių narių ir valstybių ne narių statistikos [33].

21 straipsnis pakeičiamas taip:

"21 straipsnis

1. Šiam reglamentui įgyvendinti reikalingos priemonės priimamos šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra vienas mėnuo."

18) 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo [35].

31 straipsnis pakeičiamas taip:

"31 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [36] 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

19) 1995 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 95/57/EB dėl statistinės informacijos turizmo srityje rinkimo [37].

12 straipsnis pakeičiamas taip:

"12 straipsnis

1. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

2. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

20) 1995 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 95/64/EB dėl krovinių ir keleivių vežimo jūra statistinių ataskaitų [39].

13 straipsnis pakeičiamas taip:

"13 straipsnis

1. Komisijai padeda Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas įsteigtas Statistikos programų komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

21) 1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyva 96/50/EB dėl nacionalinių laivų kapitonų pažymėjimų, leidžiančių vežti krovinius ir keleivius Bendrijos vidaus vandenų keliais, įgijimo sąlygų suderinimo [41].

12 straipsnis pakeičiamas taip:

"12 straipsnis

1. Taikant 11 straipsnį, Komisijai padeda pagal Direktyvos 91/672/EEB 7 straipsnį įsteigtas komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [42] 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra vienas mėnuo.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

22) 1996 m. balandžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 788/96 dėl valstybių narių akvakultūros produkcijos statistikos pateikimo [43].

7 straipsnis pakeičiamas taip:

"7 straipsnis

1. Komisijai padeda Žemės ūkio statistikos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra du mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

23) 1996 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1257/96 dėl humanitarinės pagalbos [45].

17 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra vienas mėnuo."

24) 1996 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1292/96 dėl pagalbos maistu politikos, pagalbos maistu valdymo bei specialių operacijų remiant maisto saugą [47].

27 straipsnis pakeičiamas taip:

"27 straipsnis

Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [48] 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra du mėnesiai."

25) 1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos [49].

20 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

"2. Taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

26) 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką [51].

28 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

"1. Komisijai padeda Biocidinių produktų nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

2. Nuolatiniam komitetui perduotiems klausimams dėl 4 straipsnio, 11 straipsnio 3 dalies, 15, 17, 18, 19 straipsnių, 27 straipsnio 1 dalies b punkto, 29 ir 33 straipsnių bei V priede nurodytam konkrečių duomenų pagal produkto tipą rinkimui pagal III A ir III B priedus bei atitinkamais atvejais pagal IV A ir IV B priedus, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai."

27) 1998 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1172/98 dėl krovinių vežimo keliais statistinių ataskaitų [53].

10 straipsnis pakeičiamas taip:

"10 straipsnis

1. Komisijai padeda Statistikos programų komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [54] 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

28) 1998 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1658/98 dėl bendro finansavimo su Europos nevyriausybinėmis vystymo organizacijomis (NVO) interesų, susijusių su besivystančiomis šalimis, srityse [55].

a) 8 straipsnis pakeičiamas taip:

"8 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra vienas mėnuo.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

b) 9 ir 10 straipsniai išbraukiami, o nuorodos į tuos straipsnius turėtų būti laikomos nuorodomis į 8 straipsnį.

29) 1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės [57].

12 straipsnis pakeičiamas taip:

"12 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

30) 1998 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2836/98 dėl lyčių klausimų integravimo į plėtrą remiantį bendradarbiavimą [59].

8 straipsnis pakeičiamas taip:

"8 straipsnis

1. Komisijai padeda geografiniu požiūriu nustatytas komitetas, kompetentingas plėtros klausimais, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [60] 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

31) 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas 1999/382/EB, nustatantis Bendrijos profesinio mokymo veiksmų programos "Leonardo da Vinči" antrąjį etapą [61].

7 straipsnio 1 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

"1. Komisijai padeda komitetas.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems klausimams taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra du mėnesiai."

32) 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas 1999/297/EB, sukuriantis Bendrijos statistinės informacijos apie audiovizualinio ir su juo susijusių sektorių pramonę bei rinkos infrastruktūrą [62].

4 straipsnis pakeičiamas taip:

"4 straipsnis

1. Komisijai padeda Statistikos programų komitetas (toliau - Komitetas).

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

[1] OL L 56, 1988 3 2, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 143/2002 (OL L 24, 2002 1 26, p. 16).

[2] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[3] OL L 49, 1989 2 21, p. 26.

[5] OL L 160, 1989 6 12, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 3378/94 (OL L 366, 1994 12 31, p. 1).

[6] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[7] OL L 151, 1990 6 15, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 322/97 (OL L 52, 1997 2 22, p. 1).

[9] OL L 293, 1990 10 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 29/2002 (OL L 6, 2002 1 10, p. 3).

[11] OL L 149, 1991 6 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2061/96 (ol l 277, 1996 10 30, p. 1).

[12] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[13] OL L 316, 1991 11 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1624/2000 (OL L 187, 2000 7 26, p. 1).

[15] OL L 374, 1991 12 31, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

[16] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[17] OL L 377, 1991 12 31, p. 48.

[19] OL L 209, 1992 7 24, p. 25. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/19/EB (OL L 206, 2001 7 31, p. 1).

[20] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[21] OL L 370, 1992 12 19, p. 76. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2001/8/EB (OL L 39, 2001 2 9, p. 31).

[23] OL L 76, 1993 3 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

[24] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[25] OL L 121, 1993 5 15, p. 20.

[27] OL L 165, 1993 7 7, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2001/19/EB.

[29] OL L 196, 1993 8 5, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

[30] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[31] OL L 342, 1993 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 204/2002 (OL L 36, 2002 2 6, p. 1).

[33] OL L 118, 1995 5 25, p. 10. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 374/98 (OL L 48, 1999 2 19, p. 6).

[35] OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

[36] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[37] OL L 291, 1995 12 6, p. 32.

[39] OL L 320, 1995 12 30. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2000/363/EB (OL L 132, 2000 6 5, p. 1).

[41] OL L 235, 1996 9 17, p. 31.

[42] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[43] OL L 108, 1996 5 1, p. 1.

[45] OL L 163, 1996 7 2, p. 1.

[47] OL L 166, 1996 7 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1726/2001 (OL L 234, 2001 9 1, p. 10).

[48] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[49] O L 52, 1997 2 22, p. 1.

[51] OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

[53] OL L 163, 1998 6 6, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2691/1999 (OL L 326, 1999 12 18, p. 39).

[54] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[55] O L 213, 1998 7 30, p. 1.

[57] OL L 330, 1998 12 5, p. 32.

[59] OL L 354, 1998 12 30, p. 5.

[60] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[61] OL L 146, 1999 6 11, p. 33.

[62] OL L 117, 1999 5 5, p. 39.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

REGULIAVIMO PROCEDŪRA

Dokumentų, dėl kurių taikoma reguliavimo procedūra ir suderintų su atitinkamomis Sprendimo 1999/468/EB nuostatomis pagal toliau nurodytus pakeitimus, sąrašas:

1) 1975 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 75/442/EEB dėl atliekų [1].

18 straipsnis pakeičiamas taip:

"18 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [2] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

2) 1979 m. kovo 5 d. pirmoji Tarybos direktyva 79/267/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginio gyvybės draudimo veiklos pradėjimu ir vykdymu, suderinimo [3].

32b straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

"6. Komisijai padeda komitetas.

Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

3) 1979 m. vasario 5 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 357/79 dėl vynuogynų statistinių tyrimų [5].

8 straipsnis pakeičiamas taip:

"8 straipsnis

1. Komisijai padeda Žemės ūkio statistikos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

4) 1980 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 80/777/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su natūralaus mineralinio vandens naudojimu ir prekyba, suderinimo [7].

12 straipsnis pakeičiamas taip:

"12 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal Reglamento (EEB) Nr. 178/2002 [8] 58 straipsnį įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [9] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

5) 1982 m. birželio 30 d. Tarybos direktyva 82/471/EEB dėl tam tikrų produktų, naudojamų gyvūnams šerti [10].

13 ir 14 straipsniai pakeičiami taip:

"13 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal Reglamento (EEB) Nr. 178/2002 [*] OL L 31, 2002 2 1, p. 1. 58 straipsnį įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [**] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

14 straipsnis

Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra 15 dienų."

6) 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 85/591/EEB dėl Bendrijos bandinių ėmimo ir analizės metodų įvedimo vykdant žmonėms vartoti skirtų maisto produktų monitoringą [13].

4 straipsnis pakeičiamas taip:

"4 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal Reglamento (EEB) Nr. 178/2002 [14] 58 straipsnį įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [15] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

7) 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų [16].

18 straipsnis pakeičiamas taip:

"18 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

8) 1988 m. birželio 9 d. Tarybos direktyva 88/320/EEB dėl geros laboratorinės praktikos (GLP) kontrolės ir įvertinimo [18].

8 straipsnis pakeičiamas taip:

"8 straipsnis

1. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

2. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

9) 1988 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 88/344/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ir maisto ingredientų gamyboje naudojamus ekstrahentus, suderinimo [20].

6 straipsnis pakeičiamas taip:

"6 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal Reglamento (EEB) Nr. 178/2002 [21] 58 straipsnį įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [22] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

10) 1988 m. birželio 22 d. Tarybos direktyva 88/388/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto produktuose naudojamomis kvapiosiomis medžiagomis ir jų gamybos žaliavomis, suderinimo [23].

10 straipsnis pakeičiamas taip:

"10 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal Reglamento (EEB) Nr. 178/2002 [*] OL L 31, 2002 2 1, p. 1. 58 straipsnį įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [**] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

11) 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, dernimo [26].

20 straipsnio 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

"3. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

4. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

12) 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/107/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto priedus, kuriuos leidžiama naudoti žmonėms vartoti skirtuose maisto produktuose, suderinimo [28].

11 straipsnis pakeičiamas taip:

"11 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal Reglamento (EEB) Nr. 178/2002 [29] 58 straipsnį įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [30] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

13) 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/108/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių greitai užšaldytus žmonėms vartoti skirtus maisto produktus, suderinimo [31].

12 straipsnis pakeičiamas taip:

"12 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal Reglamento (EEB) Nr. 178/2002 [*] OL L 31, 2002 2 1, p. 1. 58 straipsnį įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [**] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

14) 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/109/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su medžiagomis ir gaminiais, galinčiais liestis su maisto produktais, derinimo [34].

9 straipsnis pakeičiamas taip:

"9 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal Reglamento (EEB) Nr. 178/2002 [*] OL L 31, 2002 2 1, p. 1. 58 straipsnį įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [**] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

15) 1989 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyva 89/398/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su specialios paskirties maisto produktais, suderinimo [37].

13 straipsnis pakeičiamas taip:

"13 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal Reglamento (EEB) Nr. 178/2002 [38] 58 straipsnį įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [39] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

16) 1989 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1576/89, nustatantis bendrąsias taisykles dėl spiritinių gėrimų apibrėžties, apibūdinimo ir pateikimo [40].

15 straipsnis pakeičiamas taip:

"15 straipsnis

Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai."

17) 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo [41].

17 straipsnis pakeičiamas taip:

"17 straipsnis

1. Dėl techninių suderinimų su atskiromis direktyvomis, nustatytomis 16 straipsnio 1 dalyje, kad būtų atsižvelgta į:

- direktyvų priėmimą techninio derinimo ir standartizavimo srityje ir (arba)

- technikos pažangą, tarptautinių nuostatų ar specifikacijų pasikeitimus ir naujas išvadas,

Komisijai padeda komitetas.

2. Taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

18) 1990 m. kovo 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 837/90 dėl statistinės informacijos, kurią valstybės narės turi teikti apie javų produkciją [43].

11 straipsnis pakeičiamas taip:

"11 straipsnis

1. Komisijai padeda Žemės ūkio statistikos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [44] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

19) 1990 m. balandžio 23 d. Tarybos direktyva 90/219/EEB dėl riboto genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimo [45].

21 straipsnis pakeičiamas taip:

"21 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

20) 1990 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 90/496/EEB dėl maisto produktų maistingumo ženklinimo [47].

10 straipsnis pakeičiamas taip:

"10 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal Reglamento (EEB) Nr. 178/2002 [*] OL L 31, 2002 2 1, p. 1. 58 straipsnį įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [**] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

21) 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo [50].

18 straipsnis pakeičiamas taip:

"18 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [51] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

22) 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1382/91 dėl duomenų apie valstybėse narėse iškrautus žuvininkystės produktų kiekius teikimo [52].

6 straipsnis pakeičiamas taip:

"6 straipsnis

1. Komisijai padeda Žemės ūkio statistikos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

23) 1991 m. birželio 10 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1601/91, nustatantis bendrąsias aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles [54].

14 straipsnis pakeičiamas taip:

"14 straipsnis

Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai."

24) 1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyva 91/439/EEB dėl vairuotojo pažymėjimų [56].

7b straipsnis pakeičiamas taip:

"7b straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas vairuotojų pažymėjimų klausimais, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [57] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

25) 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių [58].

9 straipsnis pakeičiamas taip:

"9 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

26) 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 91/672/EEB dėl vidaus vandenų keliais krovinius ir keleivius vežančių laivų kapitonams išduotų nacionalinių pažymėjimų abipusio pripažinimo [60].

7 straipsnis pakeičiamas taip:

"7 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

27) 1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 91/675/EEB dėl Draudimo komiteto įsteigimo [62].

1 ir 2 straipsniai pakeičiami taip:

"1 straipsnis

Komisijai padeda Draudimo komitetas, toliau - Komitetas.

2 straipsnis

1. Tais atvejais, kai Taryba teisės aktuose, kuriuos ji priima tiesioginio ne gyvybės ir tiesioginio gyvybės draudimo srityje, suteikia Komisijai įgaliojimus įgyvendinti savo nustatytas taisykles, taikoma šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [63] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

28) 1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3925/91 dėl Bendrijos vidaus reisais skrendančių asmenų salone ir krovinių skyriuje turimo bagažo bei per Bendrijos vidaus jūras persikeliančių asmenų bagažo tikrinimo ir taikomų formalumų panaikinimo [64].

a) 6 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

b) 8 straipsnis pakeičiamas taip:

"8 straipsnis

1. Šiam reglamentui įgyvendinti reikalingos nuostatos priimamos šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

29) 1992 m. kovo 31 d. Tarybos direktyva 92/29/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, skirtų gerinti medicininį gydymą laivuose [66].

8 straipsnis pakeičiamas taip:

"8 straipsnis

Komitetas

1. Komisijai padeda komitetas numatant vien techninį šios direktyvos priedų suderinimą su technikos pažanga arba tarptautinių nuostatų ar specifikacijų pasikeitimais ir naujomis išvadomis šioje srityje.

2. Taikomi Sprendimo 1999/468/EB [67] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

30) 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos [68].

20 ir 21 straipsniai pakeičiami taip:

"20 straipsnis

Komisijai padeda komitetas.

21 straipsnis

1. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

2. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

31) 1992 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 92/59/EEB dėl bendrosios produktų saugos [70].

11 straipsnis pakeičiamas taip:

"11 straipsnis

1. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

2. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

3. Kiekviena šia tvarka priimta priemonė galioja ne ilgiau kaip tris mėnesius. Tas laikotarpis ta pačia tvarka gali būti pratęstas.

4. Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių šia tvarka priimtus sprendimus įgyvendinti per 10 dienų.

5. Valstybių narių kompetentingos institucijos, atsakingos už šio straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka priimtų priemonių vykdymą, per vieną mėnesį suteikia atitinkamoms šalims galimybę pateikti savo nuomonę ir atitinkamai informuoja Komisiją."

32) 1992 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 92/75/EEB dėl buitinių prietaisų energijos ir kitų išteklių sunaudojimo parodymo ženklinant gaminį bei pateikiant standartinę informaciją apie gaminį [72].

10 straipsnis pakeičiamas taip:

"10 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [73] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

33) 1992 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 92/578/EEB dėl Susitarimo tarp Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl prekių vežimo keliais ir geležinkeliais sudarymo [74].

4 straipsnis pakeičiamas taip:

"4 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

34) 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 315/93, nustatantis Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų [76].

8 straipsnis pakeičiamas taip:

"8 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal Reglamento (EEB) Nr. 178/2002 [*] OL L 31, 2002 2 1, p. 1. 58 straipsnį įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [**] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

35) 1993 vasario 25 d. Tarybos direktyva 93/5/EEB dėl valstybių narių pagalbos Komisijai ir dėl jų bendradarbiavimo moksliškai nagrinėjant su maistu susijusius klausimus [79].

5 straipsnis pakeičiamas taip:

"5 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal Reglamento (EEB) Nr. 178/2002 [80] 58 straipsnį įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [81] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

36) 1993 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 793/93 dėl esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir kontrolės [82].

15 straipsnis pakeičiamas taip:

"15 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

37) 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 959/93 dėl statistinės informacijos, kurią valstybės narės turi teikti apie augalininkystės produktus, išskyrus javus [84].

12 straipsnis pakeičiamas taip:

"12 straipsnis

1. Komisijai padeda Žemės ūkio statistikos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

38) 1993 m. birželio 1 d. Tarybos direktyva 93/23/EEB dėl statistinių kiaulininkystės tyrimų [86].

17 straipsnis pakeičiamas taip:

"17 straipsnis

1. Komisijai padeda Žemės ūkio statistikos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [87] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

39) 1993 m. birželio 1 d. Tarybos direktyva 93/24/EEB dėl galvininkystės statistinių tyrimų [88].

17 straipsnis pakeičiamas taip:

"17 straipsnis

1. Komisijai padeda Žemės ūkio statistikos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

40) 1993 m. birželio 1 d. Tarybos direktyva 93/25/EEB dėl atliktinų avių ir ožkų bandų statistinių tyrimų [90].

20 straipsnis pakeičiamas taip:

"20 straipsnis

1. Komisijai padeda Žemės ūkio statistikos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

41) 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų [92].

7 straipsnis pakeičiamas taip:

"7 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas, įsteigtas pagal Direktyvos 90/385/EEB 6 straipsnio 2 dalį, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [93] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

4. Komitetas gali nagrinėti bet kurį su šios direktyvos įgyvendinimu susijusį klausimą."

42) 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 93/43/EEB dėl maisto produktų higienos [94].

14 straipsnis pakeičiamas taip:

"14 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal Reglamento (EEB) Nr. 178/2002 [*] OL L 31, 2002 2 1, p. 1. 58 straipsnį įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [**] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

43) 1993 m. birželio 24 d. Tarybos sprendimas 93/389/EEB dėl CO2 ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dųjų emisijos Bendrijoje monitoringo mechanizmo [97].

8 straipsnis pakeičiamas taip:

"8 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

44) 1993 m. birželio 30 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2018/93 dėl valstybių narių, žvejojančių šiaurės vakarų Atlante, sugavimų ir veiklos statistinių duomenų teikimo [99].

6 straipsnis pakeičiamas taip:

"6 straipsnis

1. Komisijai padeda Žemės ūkio statistikos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [100] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

45) 1993 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 93/65/EEB dėl suderintų techninių charakteristikų skrydžių valdymo įrangai ir sistemoms pirkti apibrėžimo ir naudojimo [101].

6 straipsnis pakeičiamas taip:

"6 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

46) 1993 m. rugsėjo 21 d. Tarybos direktyva 93/77/EEB dėl vaisių sulčių ir tam tikrų panašių produktų [103].

15 straipsnis pakeičiamas taip:

"15 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal Reglamento (EEB) Nr. 178/2002 [*] OL L 31, 2002 2 1, p. 1. 58 straipsnį įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [**] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

47) 1993 m. spalio 29 d. Tarybos direktyva 93/99/EEB dėl papildomų oficialios maisto produktų kontrolės priemonių [106].

8 straipsnis pakeičiamas taip:

"8 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal Reglamento (EEB) Nr. 178/2002 [107] 58 straipsnį įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [108] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

48) 1994 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/35/EB dėl maisto produktuose naudojamų saldiklių [109].

7 straipsnis pakeičiamas taip:

"7 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal Reglamento (EEB) Nr. 178/2002 [*] OL L 189, 1996 7 30, p. 1. 58 straipsnį įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [**] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

49) 1994 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/36/EB dėl maisto produktuose naudojamų dažų [112].

5 straipsnis pakeičiamas taip:

"5 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal Reglamento (EEB) Nr. 178/2002 [113] 58 straipsnį įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [114] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

50) 1994 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1734/94 dėl finansinio ir techninio bendradarbiavimo su Vakarų krantu ir Gazos ruožu [115].

5 straipsnis pakeičiamas taip:

"5 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal Reglamento (EEB) Nr. 1488/96 [*] OL L 189, 1996 7 30, p. 1. 11 straipsnį įsteigtas MED komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [**] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

51) 1994 m. lapkričio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2978/94 dėl Tarptautinės jūrų organizacijos Rezoliucijos A.747(18) dėl balasto cisternų tonažo matavimo naftos tanklaiviuose su izoliuotojo balasto cisternomis taikymo [118].

7 straipsnis pakeičiamas taip:

"7 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas. Komitetas renkasi Komisijos kvietimu, kada tik iškyla su šio reglamento įgyvendinimu susijęs reikalas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

52) 1994 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 94/67/EB dėl pavojingų atliekų deginimo [120].

16 straipsnis pakeičiamas taip:

"16 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

53) 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų [].

21 straipsnis pakeičiamas taip:

"21 straipsnis

Komiteto procedūra

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

54) 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/63/EB dėl lakiųjų organinių junginių išsiskyrimo į aplinką laikant benziną ir tiekiant jį iš terminalų į degalines kontrolės [].

8 straipsnis pakeičiamas taip:

"8 straipsnis

Komitetas

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

55) 1995 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/2/EB dėl kitų maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius [].

6 straipsnis pakeičiamas taip:

"6 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal Reglamento (EEB) Nr. 178/2002 [] 58 straipsnį įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

56) 1995 m. spalio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų [].

14 straipsnis pakeičiamas taip:

"14 straipsnis

Procedūra

1. Komisijai padeda Statistikos programų komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

57) 1995 m. spalio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2597/95 dėl tam tikruose ne Šiaurės Atlanto rajonuose žvejojančių valstybių narių statistikos duomenų pateikimo apie nominalius sugavimus [].

5 straipsnis pakeičiamas taip:

"5 straipsnis

1. Komisijai padeda Žemės ūkio statistikos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

58) 1996 m. kovo 19 d. Tarybos direktyva 96/16/EB dėl pieno ir pieno produktų statistinių tyrimų [].

7 straipsnis pakeičiamas taip:

"7 straipsnis

1. Komisijai padeda Žemės ūkio statistikos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

59) 1996 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1257/96 dėl humanitarinės pagalbos [].

17 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

"1. Komisijai padeda komitetas.

Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra vienas mėnuo."

60) 1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyva 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos [].

21 straipsnis pakeičiamas taip:

"21 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

4. Komitetas gali svarstyti bet kurį klausimą, susijusį su transeuropine greitųjų geležinkelių sistema.

5. Jei prireiktų, komitetas gali kurti darbo grupes, kurios padėtų jam atlikti jo užduotis, ypač siekiant koordinuoti notifikuotųjų institucijų darbą.

6. Komitetas įkuriamas, kai tik įsigalioja ši direktyva."

61) 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės [].

19 straipsnis pakeičiamas taip:

"19 straipsnis

Komiteto procedūra

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

62) 1996 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyva 96/62/EB dėl aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo [].

12 straipsnis pakeičiamas taip:

"12 straipsnis

Komitetas ir jo funkcijos

1. Pakeitimai, reikalingi 4 straipsnio 2 dalyje nurodytus kriterijus ir metodus suderinti su mokslo ir technikos pažanga, ir išsamūs potvarkiai siųsti informaciją, nustatytą pagal 11 straipsnį, bei kitos užduotys, nurodytos 4 straipsnio 3 dalyje nurodytose nuostatose, priimami šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Toks pritaikymas neturi tiesiogiai ar netiesiogiai keisti ribinių verčių arba ribinių kiekių.

2. Komisijai padeda komitetas.

3. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

4. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

63) 1996 m. spalio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2232/96, nustatantis Bendrijos tvarką, taikomą kvapiosioms medžiagoms, naudojamoms ar skirtoms naudoti maisto produktuose ar ant jų [].

a) 7 straipsnis pakeičiamas taip:

"7 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal Reglamento (EEB) Nr. 178/2002 [] 58 straipsnį įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

b) 8 straipsnis panaikinamas.

64) 1996 m. lapkričio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2258/96 dėl atkūrimo ir atstatymo operacijų besivystančiose šalyse [].

7 straipsnis pakeičiamas taip:

"7 straipsnis

1. Komisijai padeda atitinkamas geografinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra vienas mėnuo.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

65) 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyva 96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės [].

22 straipsnis pakeičiamas taip:

"22 straipsnis

Komitetas

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

66) 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą [].

18 straipsnis pakeičiamas taip:

"18 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai. Dėl komiteto uždavinių, nurodytų 19 straipsnio 1 ir 2 punktuose, jei, pasibaigus trims mėnesiams nuo perdavimo Tarybai, Taryba nepriima sprendimo, pasiūlytas priemones priima Komisija.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

67) 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/73/EB dėl dviejų komponentų tekstilės pluoštų mišinių tam tikrų kiekybinės analizės metodų [].

5 ir 6 straipsniai pakeičiami taip:

"5 straipsnis

1. Komisijai padeda Direktyvų, susijusių su tekstilės pavadinimais ir žymėjimu etiketėmis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Suderinimai su technikos pažanga kiekybinės analizės metodais, nustatytais II priede, atliekami 6 straipsnyje nustatyta tvarka.

6 straipsnis

1. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

2. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

68) 1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 96/96/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninę apžiūrą, suderinimo [].

8 straipsnis pakeičiamas taip:

"8 straipsnis

1. Komisijai padeda Direktyvų dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės apžiūros suderinimo su technikos pažanga komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra vienas mėnuo.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

69) 1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 58/97 dėl verslo struktūros statistikos [].

13 straipsnis pakeičiamas taip:

"13 straipsnis

1. Komisijai padeda Statistikos programų komitetas, toliau - Komitetas.

3. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

70) 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų [].

13 straipsnis pakeičiamas taip:

"13 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal Reglamento (EEB) Nr. 178/2002 [*] OL L 31, 2002 2 1, p. 1. 58 straipsnį įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [**] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

71) 1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos [].

19 straipsnis pakeičiamas taip:

"19 straipsnis

1. 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytu atveju Komisijai padeda Statistikos programų komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

72) 1997 m. kovo 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 550/97 dėl ŽIV/AIDS prevencijos besivystančiose šalyse [].

8 straipsnis pakeičiamas taip:

"8 straipsnis

1. Komisijai padeda geografiniu požiūriu nustatytas, kompetentingas plėtros komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

73) 1997 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1484/97 dėl pagalbos gyventojams politikos ir programų besivystančiose šalyse [].

11 straipsnis pakeičiamas taip:

"11 straipsnis

1. Komisijai padeda kompetentingas plėtros komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

4. Keitimasis nuomonémis vyksta karta per metus, remiantis Komisijos atstovo pateiktomis operaciju, atliktinu busimaisiais metais, bendromis gairemis, jungtiniame komitety susitikime pagal sio straipsnio 1 dali."

74) 1997 m. spalio 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2046/97 dėl Šiaurės ir Pietų bendradarbiavimo kampanijoje prieš narkotikus ir narkomaniją [].

10 straipsnis pakeičiamas taip:

"10 straipsnis

1. Komisijai padeda geografiniu požiūriu nustatytas, kompetentingas plėtros komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

4. Keitimasis nuomonėmis vyksta kartą per metus, remiantis Komisijos atstovo pateiktomis operacijų, atliktinų būsimaisiais metais, bendromis gairėmis, jungtiniame komitetų susitikime pagal šio straipsnio 1 dalį."

75) 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo [].

21 straipsnis pakeičiamas taip:

"21 straipsnis

Komitetas

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

76) 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką [].

28 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Nuolatiniam komitetui dėl 10 straipsnio, 11 straipsnio 4 dalies, 16 straipsnio, 27 straipsnio 1 dalies a ir b punktų ir 32 straipsnių perduotiems klausimams taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai."

77) 1998 m. vasario 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 448/98, užbaigiantis ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2223/96 dėl netiesiogiai apskaičiuotų finansinio tarpininkavimo paslaugų (NAFTAP) išdėstymo Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemoje (ESS) [].

7 straipsnis pakeičiamas taip:

"7 straipsnis

1. Komisijai padeda Statistikos programų komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

78) 1998 m. kovo 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos [].

18 straipsnis pakeičiamas taip:

"18 straipsnis

1. Komisijai padeda Statistikos programų komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

79) 1998 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 2119/98/EB dėl užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tinklo Bendrijoje sukūrimo [].

7 straipsnis pakeičiamas taip:

"7 straipsnis

1. Šiam sprendimui įgyvendinti Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

80) 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės, iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 93/12/EEB [].

11 straipsnis pakeičiamas taip:

"11 straipsnis

Komiteto procedūra

1. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

2. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

81) 1998 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų [].

7 straipsnis pakeičiamas taip:

"7 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal Direktyvos 90/385/EEB 6 straipsnio 2 dalį įsteigtas komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas komitetas gali nagrinėti visus klausimus, susijusius su šios direktyvos įgyvendinimu."

82) 1999 m. sausio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 276/1999/EB, patvirtinantis daugiametį Bendrijos veiksmų planą dėl saugesnio naudojimosi internetu skatinimo kovojant su neteisėtu ir žalingu turiniu pasauliniuose tinkluose [].

5 straipsnis pakeičiamas taip:

"5 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

83) 1999 m. vasario 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/2/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su jonizuojančiąja spinduliuote apdorotais maisto produktais ir jų ingridientais, suderinimo [].

12 straipsnis pakeičiamas taip:

"12 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal Reglamento (EEB) Nr. 178/2002 [*] OL L 31, 2002 2 1, p. 1. 58 straipsnį įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [**] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

84) 1999 m. vasario 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/4/EB dėl kavos cikorijos ekstraktų [].

5 straipsnis pakeičiamas taip:

"5 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal Reglamento (EEB) Nr. 178/2002 [] 58 straipsnį įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

4. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

85) 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo [].

15 straipsnis pakeičiamas taip:

"15 straipsnis

Reguliavimo komiteto procedūra

1. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta procedūra taikoma klausimams, susijusiems su 3 straipsnio 3 dalimi ir 4 straipsnio 1 dalimi.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

86) 1999 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 530/1999 dėl darbo užmokesčio struktūros ir darbo kaštų statistikos [].

12 straipsnis pakeičiamas taip:

"12 straipsnis

1. Komisijai padeda Statistikos programų komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

87) 1999 m. balandžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 856/1999, nustatantis specialiąją paramos sistemą tradiciniams AKR bananų tiekėjams [].

6 ir 8 straipsniai pakeičiami taip:

"6 straipsnis

1. Komisijai padeda geografiniu požiūriu nustatytas, kompetentingas plėtros komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra vienas mėnuo.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

8 straipsnis

1. Komisijai padeda geografiniu požiūriu nustatytas, kompetentingas plėtros komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

88) 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų [].

17 straipsnis pakeičiamas taip:

"17 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

89) 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 975/1999, nustatantis reikalavimus dėl vystymąsi remiančio bendradarbiavimo veiksmų programų, kurios padeda siekti bendrojo tikslo - plėtoti ir įtvirtinti demokratiją ir teisinę valstybę bei gerbti žmogaus teises ir pagrindines laisves, įgyvendinimo [].

13 straipsnis pakeičiamas taip:

"13 straipsnis

1. Komisijai padeda Žmogaus teisių ir demokratijos komitetas, toliau - Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [] 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

90) 1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo [].

20 straipsnis pakeičiamas taip:

"20 straipsnis

1. Pakeitimai, reikalingi suderinti šios direktyvos priedus su technikos pažanga, priimami Direktyvos 67/548/EEB 29 straipsnio 4 dalies a punkte nustatyta tvarka.

2. Komisijai padeda komitetas.

3. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

4. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

91) 1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/94/EB dėl vartotojų galimybės gauti informaciją apie degalų taupymą ir išmetamųjų CO2 dujų kiekį parduodant naujus keleivinius automobilius [].

10 straipsnis pakeičiamas taip:

"10 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB [*] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

[1] OL L 194, 1975 7 25, p. 39. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 96/350/EB (OL L 135, 1996 6 6, p. 32).

[2] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[3] OL L 63, 1979 3 13, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/12/EB (OL L 77, 2002 3 20, p. 11).

[5] OL L 54, 1979 3 5, p. 124. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2329/98 (OL L 291, 1998 10 30, p. 2).

[7] OL L 229, 1980 8 30, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/70/EB (OL L 299, 1996 11 23, p. 26).

[8] OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

[9] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[10] OL L 213, 1982 7 21, p. 8. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 1999/20/EB (OL L 80, 1999 3 25, p. 20).

[13] OL L 372, 1985 12 31, p. 50.

[14] OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

[15] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[16] OL L 370, 1985 12 31, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1360/2002 (OL L 207, 2002 8 5, p. 1).

[18] OL L 145, 1988 6 11, p. 35. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 1999/12/EB (OL L 77, 1999 3 23, p. 22).

[20] OL L 157, 1988 6 24, p. 28. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/60/EB (OL L 331, 1997 12 3, p. 7).

[21] OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

[22] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[23] OL L 184, 1988 7 15, p. 61. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 91/71/EEB (OL L 42, 1991 2 15, p. 25).

[26] OL L 1989 2 11, p. 12. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 93/68/EB (OL L 220, 1993 8 30, p. 1).

[28] OL L 40, 1989 2 11, p. 27. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/34/EB (OL L 237, 1994 9 10, p. 1).

[29] OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

[30] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[31] OL L 40, 1989 2 11, p. 34. Direktyva su pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

[34] OL L 40, 1989 2 11, p. 38.

[37] OL L 186, 1989 6 30, p. 27. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/41/EB (OL L 172, 1999 7 8, p. 38).

[38] OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

[39] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[40] OL L 160, 1989 6 12, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 3378/94 (OL L 366, 1994 12 31, p. 1).

[41] OL L 183, 1989 6 29, p. 1.

[43] OL L 88, 1990 4 3, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2197/95 (OL L 221, 1995 9 19, p. 2).

[44] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[45] OL L 117, 1990 5 8, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitmais, padarytais Sprendimu 2001/204/EB (OL L 73, 2001 3 15, p. 32).

[47] OL L 276, 1990 10 6, p. 40.

[50] OL L 135, 1991 5 30, p. 40. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 98/15/EB (OL L 67, 1998 3 7, p. 29).

[51] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[52] OL L 133, 1991 5 28, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 2104/93 (OL L 191, 1993 7 31, p. 1).

[54] OL L 149, 1991 6 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2061/96 (OL L 277, 1996 10 30, p. 1).

[56] OL L 237, 1991 8 24, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2000/56/EB (OL L 237, 2000 9 20, p. 45).

[57] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[58] OL L 375, 1991 12 31, p. 1.

[60] OL L 373, 1991 12 31, p. 29. Direktyva su pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

[62] OL L 374, 1991 12 31, p. 32.

[63] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[64] OL L 374, 1991 12 31, p. 4.

[66] OL L 113, 1992 4 30, p. 19.

[67] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[68] OL L 206, 1992 7 22, p. 7. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 97/62/EB (OL L 305, 1997 11 8, p. 42).

[70] OL L 228, 1992 8 11, p. 24.

[72] OL L 297, 1992 10 13, p. 16.

[73] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[74] OL L 373, 1992 12 21, p. 26.

[76] OL L 37, 1993 2 13, p. 1.

[79] OL L 52, 1993 3 4, p. 18.

[80] OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

[81] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[82] OL L 84, 1993 4 5, p. 1.

[84] OL L 98, 1993 4 24, p. 1 Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2197/95 (OL L 221, 1995 9 19, p. 2).

[86] OL L 149, 1993 6 21, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 97/77/EB (OL L 10, 1998 1 16, p. 28).

[87] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[88] OL L 149, 1993 6 21, p. 5. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 97/77/EB.

[90] OL L 149, 1993 6 21, p. 10. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 97/77/EB.

[92] OL L 169, 1993 7 12, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/104/EB (OL L 6, 2002 1 10, p. 50).

[93] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[94] OL L 175, 1993 7 19, p. 1.

[97] OL L 167, 1993 7 9, p. 31. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 1999/296/EB (OL L 117, 1999 5 5, p. 35).

[99] OL L 186, 1993 7 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1636/2001 (OL L 222, 2001 8 17, p. 1).

[100] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[101] OL L 187, 1993 7 29, p. 52. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 97/15/EB (OL L 95, 1997 4 10, p. 16).

[103] OL L 244, 1993 9 30, p. 23. Direktyva su pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

[106] OL L 290, 1993 11 24, p. 14.

[107] OL L 189, 1996 7 30, p. 1.

[108] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[109] OL L 237, 1994 9 10, p. 3. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/83/EB (OL L 48, 1997 2 19, p. 16).

[112] OL L 237, 1994 9 10, p. 13.

[113] OL L 189, 1996 7 30, p. 1.

[114] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[115] OL L 182, 1994 7 16, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2840/98 (OL L 354, 1998 12 30, p. 14).

[118] OL L 319, 1994 12 12, p. 1.

[120] OL L 365, 1994 12 31, p. 34.

[] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[] OL L 365, 1994 12 31, p. 10.

[] OL L 365, 1994 12 31, p. 24.

[] OL L 61, 1995 3 18, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimai, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/5/EB (OL L 55, 2001 2 24, p. 59).

[] OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

[] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[] OL L 257, 1995 10 27, p. 1.

[] OL L 270, 1995 11 13, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1638/2001 (OL L 222, 2001 8 17, p. 29).

[] OL L 78, 1996 3 28, p. 27.

[] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[] OL L 163, 1996 7 2, p. 1.

[] OL L 235, 1996 9 17, p. 6.

[] OL L 257, 1996 10 10, p. 26.

[] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[] OL L 296, 1996 11 21, p. 55.

[] OL L 299, 1996 11 23, p. 1.

[] OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

[] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[] OL L 306, 1996 11 28, p. 1.

[] OL L 10, 1997 1 14, p. 13.

[] OL L 61, 1997 3 3, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2476/2001 (OL L 334, 2001 12 18, p. 3).

[] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[] OL L 32, 1997 2 3, p. 1.

[] OL L 46, 1997 2 17, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2001/11/EB (OL L 48, 2001 2 17, p. 20).

[] OL L 14, 1997 1 17, p. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1614/2002 (OL L 244, 2002 9 12, p. 7).

[] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[] OL L 43, 1997 2 14, p. 1

[] OL L 52, 1997 2 22, p. 1.

[] OL L 85, 1997 3 27, p. 1.

[] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[] OL L 202, 1997 7 30, p. 1.

[] OL L 287, 1997 10 21, p. 1.

[] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[] OL L 15, 1998 1 21, p. 14. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2002/39/EB (OL L 176, 2002 7 5, p. 21).

[] OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

[] OL L 58, 1998 2 27, p. 1.

[] OL L 162, 1998 6 5, p. 1.

[] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[] OL L 268, 1998 10 3, p. 1.

[] OL L 350, 1998 12 28, p. 58. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2000/71/EB (OL L 287, 2000 11 14, p. 46).

[] OL L 331, 1998 12 7, p. 1.

[] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[] OL L 33, 1999 2 6, p. 1.

[] OL L 66, 1999 3 13, p. 16.

[] OL L 66, 1999 3 13, p. 26.

[] OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

[] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[] OL L 91, 1999 4 7, p. 10.

[] OL L 63, 1999 3 12, p. 6.

[] OL L 108, 1999 4 27, p. 2.

[] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[] OL L 182, 1999 7 16, p. 1.

[] OL L 120, 1999 5 8, p. 1.

[] 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23.)

[] OL L 200, 1999 7 30, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2001/60/EB (OL L 226, 2001 8 22, p. 5).

[] OL L 12, 2000 1 18, p. 16.

--------------------------------------------------