32003R1646Oficialusis leidinys L 245 , 29/09/2003 p. 0016 - 0018


Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1646/2003

2003 m. birželio 18 d.

iš dalies pakeičiantis reglamentą (EB) Nr. 2667/2000 dėl Europos rekonstrukcijos agentūros

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 308 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlemento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Audito Rūmų nuomonę [3],

kadangi:

(1) Tam tikros 2000 m. gruodžio 5 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2667/2000 dėl Europos rekonstrukcijos agentūros [4] nuostatos turi būti suderintos su 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento [5], toliau – Bendrasis finansinis reglamentas, ypač jo 185 straipsniu.

(2) Bendrieji principai ir apribojimai, taikomi teisei susipažinti su dokumentais, numatyti Sutarties 255 straipsnyje yra nustatyti 2001 gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais [6].

(3) Kai buvo priimtas reglamentas (EB) Nr. 1049/2001, trys institucijos bendroje deklaracijoje susitarė, kad agentūros ir panašūs organai laikysis taisyklių, atitinkančių numatytas šiame reglamente.

(4) Todėl atitinkamas nuostatas reikia įtraukti į reglamentą (EB) Nr. 2667/2000, kad reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 taptų taikytinas Europos rekonstrukcijos agentūrai, tas pats galioja ir nuostatai dėl apeliacijų negavus leidimo susipažinti su dokumentais.

(5) Atsižvelgiant į tai, reglamentą (EB) Nr. 2667/2000 reikia iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2667/2000 iš dalies keičiamas taip:

1. 4 straipsnio 14 dalis pakeičiama taip:

"14. Valdančioji taryba priima metinę ataskaitą apie Agentūros veiklą ir kiekvienais metais ne vėliau kaip iki birželio 15 d. pateikia ją Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams.

15. Agentūra kiekvienais metais perduoda biudžeto valdymo institucijai visą informaciją, galinčią turėti reikšmės vertinimo procedūroms.";

2. 5 straipsnio 1 dalies e punktas pakeičiamas taip:

"(e) Agentūros pajamų ir išlaidų ataskaitos projekto rengimą ir Agentūros biudžeto vykdymą;"

3. 7, 8 ir 9 straipsniai pakeičiami taip:

"7 straipsnis

1. Kiekvienais metais Valdančioji taryba, remdamasi direktoriaus parengtu projektu, numato kitų finansinių metų Agentūros pajamas ir išlaidas. Šią sąmatą, į kurią yra įtrauktas ir sudarymo plano projektas, Valdančioji taryba ne vėliau kaip iki kovo 31 d. pateikia Komisijai.

2. Komisija pateikia sąmatą Europos Parlamentui ir Tarybai (toliau – biudžeto valdymo institucija) kartu su preliminariu bendruoju Europos Sąjungos biudžeto projektu.

3. Komisija įvertina sąmatą, atsižvelgdama į savo nustatytus prioritetus ir į bendrąsias Bendrijos pagalbos Serbijos ir Juodkalnijos bei buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos atkūrimui numatytas finansines gaires.

Šiuo pagrindu, siūlomose bendros sumos, numatomos skirti Bendrijos pagalbai Serbijai ir Juodkalnijai bei buvusiai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, ribose ji nustato preliminarų metinį įnašą į Agentūros biudžetą.

4. Remdamasi sąmata, Komisija į preliminarų bendrąjį Europos Sąjungos biudžeto projektą įtraukia numatomas išlaidas, kurias ji mano esant būtinas sudarymo planui ir subsidijos iš bendrojo biudžeto dydį, kurį pristato biudžeto valdymo institucijai pagal Sutarties 272 straipsnį.

5. Biudžeto įstaiga tvirtina Agentūros subsidijų paskyrimus.

Biudžeto įstaiga priima Agentūros sudarymo planą.

6. Agentūros biudžetą priima Valdančioji taryba. Galutiniu jis tampa galutinai patvirtinus bendrąjį Europos Sąjungos biudžetą. Tam tikrais atvejais, jis atitinkamai suderinamas.

7. Valdančioji taryba kiek galima greičiau informuoja biudžeto valdymo instituciją apie savo ketinimą įgyvendinti kokį nors projektą, kuriam skiriamos lėšos gali turėti didesnės reikšmės Agentūros biudžeto finansavimui, ypač apie tuos projektus, kurie susiję su nuosavybe, pavyzdžiui, pastatų nuoma ar įsigijimu. Apie tai ji praneša Komisijai.

Kai biudžeto valdymo institucijos skyrius praneša apie savo ketinimą pareikšti nuomonę, jis pateikia ją Valdančiajai tarybai per šešių savaičių laikotarpį nuo pranešimo apie projektą gavimo dienos.

8. Dėl biudžeto skaidrumo ne iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto, o iš kitų šaltinių gautos lėšos Agentūros pajamose įrašomos atskiroje eilutėje. Išlaidų dalyje Agentūros administracinės išlaidos ir išlaidos personalui aiškiai atskiriamos nuo programų, nurodytų 2 straipsnio 3 dalies pirmojoje pastraipoje, veiklos sąnaudų.

8 straipsnis

1. Direktorius vykdo Agentūros biudžetą.

2. Kiekvienais finansiniais metais ne vėliau kaip iki kovo 1 d. Agentūros buhalterijos pareigūnas pateikia Komisijos buhalterijos pareigūnui preliminarią apyskaitą kartu su tų finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita. Komisijos buhalterijos pareigūnas konsoliduoja institucijų ir necentralizuotų įstaigų preliminarias apyskaitas pagal bendrojo Finansų reglamento 128 straipsnį.

3. Kiekvienais finansiniais metais ne vėliau kaip iki kovo 31 d. Komisijos buhalterijos pareigūnas Agentūros preliminarią apyskaitą kartu su tų finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita perduoda Audito Rūmams. Finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita taip pat perduodama Europos Parlamentui ir Tarybai.

4. Gavus Audito Rūmų pastabas dėl Agentūros preliminarios apyskaitos, pagal bendrojo Finansų reglamento 129 straipsnį, direktorius, prisiimdamas asmeninę atsakomybę, sudaro galutinę Agentūros apyskaitą ir pateikia ją apsvarstyti Valdančiajai tarybai.

5. Ne vėliau kaip iki liepos 1 d. kiekvienais finansiniais metais direktorius perduoda galutinę finansų apyskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams kartu su Valdančiosios tarybos nuomone.

6. Valdančioji taryba pareiškia savo nuomonę dėl galutinės Agentūros apyskaitos.

7. Galutinė apyskaita yra skelbiama.

8. Direktorius ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d. išsiunčia Audito Rūmams atsakymą į jų pastabas. Šį atsakymą jis taip pat išsiunčia Valdančiajai tarybai.

9. Europos Parlamento pageidavimu direktorius pateikia jam visą informaciją, reikalingą sklandžiai einamųjų finansinių metų mokėjimo procedūrų eigai, kaip nustatyta bendrojo Finansų reglamento 146 straipsnio 3 dalyje.

10. Europos Parlamentas, gavęs kvalifikuotos daugumos atstovaujamos Tarybos rekomendaciją, iki N + 2 metų balandžio 30 d., pateikia direktoriui patvirtinimą dėl N metų biudžeto įvykdymo.

9 straipsnis

Agentūros finansinį reglamentą priima Valdančioji taryba, gavusi Komisijos sutikimą. Jis negali nukrypti nuo 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje, kuris taikomas bendrajam Europos Bendrijų biudžetui [7], išskyrus kai yra specifinių Agentūros veiklos sąlygotų poreikių ir su išankstiniu Komisijos pritarimu."

4. Įterpiamas straipsnis:

"13a straipsnis

1. 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais [8] taikomas Agentūroje saugomiems dokumentams.

2. Valdančioji taryba per šešis mėnesius nuo 2003 m. birželio 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1646/2003, iš dalies pakeičiančio reglamentą (EB) Nr. 2667/2000 dėl Europos rekonstrukcijos agentūros [9], įsigaliojimo priima priemones Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 įgyvendinimui.

3. Agentūros sprendimai, padaryti vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 8 straipsniu, gali būti apskųsti Ombudsmenui ar panaudoti kreipiantis į Teisingumo Teismą pagal Sutarties 195 arba 230 straipsnį atitinkamai."

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kito mėnesio po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pirmą dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2003 m. birželio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Drys

[1] OL C 331 E, 2003 12 31, p. 167.

[2] 2003 m. kovo 27 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL C 285, 2002 11 21, p. 4.

[4] OL L 306, 2000 12 7, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais reglamentu (EB) Nr. 2415/2001 (OL L 327, 2001 12 12, p. 3).

[5] OL L 248, 2002 9 16, p. 1 su klaidų atitaisymu OL L 25, 2003 1 30, p. 43.

[6] OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

[7] OL L 357, 2002 12 31, p. 72. Klaidų atitaisymas OL L 2, 2003 1 7, p. 39.;

[8] OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

[9] OL L 245, 2003 9 29, p. 16.

--------------------------------------------------