32003R1382Oficialusis leidinys L 196 , 02/08/2003 p. 0001 - 0006


Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1382/2003

2003 m. liepos 22 d.

dėl Bendrijos finansinės pagalbos teikimo siekiant pagerinti krovinių transporto sistemos aplinkosaugos veiksmingumą (Marko Polo programa)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į 71 straipsnio 1 dalį ir 80 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę [3],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [4],

kadangi:

(1) 2001 m. birželio 15 ir 16 d. Geteborge susirinkusi Europos Vadovų Taryba pareiškė, kad subalansuotos plėtros strategijos esmė yra transporto rūšių pusiausvyros pakeitimas.

(2) Jei nebus imtasi ryžtingų veiksmų, bendras krovinių kelių transportas Europoje iki 2010 m. išaugs apie 50 %. Dėl to tarptautinis krovinių gabenimas keliais augtų apie 12 milijardų tonkilometrių per metus.

(3) Savo Baltojoje knygoje "Europos transporto politika 2010 metams: laikas apsispręsti" Komisija pasiūlė imtis priemonių, kurių dėka transporto rūšių rinkos dalys iki 2010 m. grįžtų prie jų 1998 m. lygio. Tai padės pagrindus pusiausvyros pakeitimui nuo 2010 m.

(4) Būtina sukurti programą (toliau – Marko Polo programa arba Programa), skirtą kelių perpildymui mažinti ir krovinių transporto sistemos Bendrijoje aplinkosaugos veiksmingumui didinti bei intermodalumui gerinti, taip prisidedant prie veiksmingos ir patvarios transporto sistemos. Kad būtų pasiektas šis tikslas, Programa turėtų remti veiksmus krovinių transporte, logistikoje ir kitose atitinkamose rinkose. Šie veiksmai turėtų padėti išlaikyti krovinių paskirstymą tarp skirtingų transporto rūšių 1998 m. lygiu, padedant perkelti numanomą bendrą tarptautinio kelių krovinių eismo padidėjimą į artimojo susisiekimo jūra laivybą, geležinkelius ir vidaus vandenų kelius arba į transporto rūšių junginį, kurioje kelionės keliais būtų kiek galima trumpesnės.

(5) Marko Polo programa numato trijų tipų veiksmus: pirmiausia, modalinio perkėlimo veiksmus, kuriais daugiausia siekiama perkelti kiek galima daugiau krovinių dabartinėmis rinkos sąlygomis iš kelių į artimojo susisiekimo jūra laivybą, geležinkelius ir vidaus vandenų kelius; antra, katalizuojančius veiksmus, kurie turėtų pakeisti būdą, kuriuo krovinių transportavimas ne keliais yra vykdomas Bendrijoje; ir trečia, bendro mokymo veiksmus, kurie turėtų pagerinti žinias krovinių logistikos sektoriuje ir skatinti naujus bendradarbiavimo krovinių rinkoje metodus ir procedūras.

(6) Veiksmai turi apimti mažiausiai dviejų valstybių teritorijas. Jei dvi tokios valstybės yra valstybės narės ar kitos valstybės, dalyvaujančios Marko Polo programoje šiame reglamente nustatytomis sąlygomis, Programa atlygins dalyvaujančių įmonių patirtas išlaidas neviršijant šiame reglamente nustatytų ribų.

(7) Siekiant atspindėti europinę veiksmų dimensiją, reikėtų skatinti bendradarbiavimą tarp įmonių, įsisteigusių skirtingose šalyse ir veikiančių kaip konsorciumas.

(8) Pareiškėjai turėtų turėti galimybę pasiūlyti naujus arba, tam tikrais atvejais, esamus projektus, geriausiai atitinkančius dabartinius rinkos poreikius. Priimtinų projektų nereikėtų atstumti pernelyg griežtu leistinų veiksmų apibrėžimu. Ypač Komisijai, kuriai padeda pagal 12 straipsnio 1 dalį įsteigtas komitetas, suteiktas projektų atrankos lankstumas turėtų leisti projektams, kurie yra veiksmingi, tačiau žemiau minimalios orientacinės subsidijos ribos, gauti Bendrijos finansinę pagalbą.

(9) Gali būti atvejų, kai, papildomo modalinio poslinkio, kokybės, aplinkosaugos ir gyvybingumo privalumų požiūriu, esamos paslaugos plėtra gali duoti bent tiek pat naudos, kiek duotų dideles išlaidas sąlygojantis naujos paslaugos sukūrimas.

(10) Kad būtų skaidri, objektyvi ir aiškiai apibrėžta, pagalba, skiriama modalinio poslinkio veiksmams pradėti, turėtų būti grindžiama visuomenės išlaidų taupymu, kurį sąlygotų artimojo susisiekimo jūra laivybos, geležinkelio ir vidaus vandenų kelių arba transporto rūšių junginio naudojimas vietoj vien kelių transporto. Dėl šios priežasties Komisija nustatė orientacinį finansinės pagalbos dydį: 1 eurą už kiekvieną 500 tonkilometrių krovinių pervežimo keliais perkėlimą.

(11) Atsižvelgiant, viena vertus, į išorės išlaidų, ypač aplinkos apsaugos sąnaudų internalizavimo svarbą, pripažintą Baltojoje knygoje "Europos transporto politika 2010 metams: laikas apsispręsti" ir Geteborgo Europos Vadovų Tarybos išvadose, ir, kita vertus, į transporto rinkos keitimosi greitį, turėtų būti įmanoma atsižvelgti į būsimą darbą kuriant metodus išorės išlaidoms internalizuoti, išorės išlaidų diferencialų raidai reguliariai vertinti bei atitinkamai siūlyti visus reikiamus orientacinės finansinės pagalbos dydžio pakeitimus.

(12) Programos katalizuojančių ir bendro mokymo veiksmų rezultatai turėtų būti atitinkamai paskleisti, taip siekiant užtikrinti galimybę būti reprodukuojamiems, viešumą ir skaidrumą.

(13) Atrankos procedūros ir projekto trukmės metu būtina užtikrinti, kad pasirinktas projektas iš tiesų padarytų indėlį bendrai transporto politikai ir nesukeltų nepriimtinų konkurencijos iškraipymų. Todėl Komisija turėtų vertinti šio reglamento įgyvendinimą. Ne vėliau kaip 2006 m. gruodžio 31 d. ji turėtų pateikti Marko Polo programos rezultatų įvertinimo ataskaitą, jei būtina, pateikiant pasiūlymą dėl šio reglamento pakeitimų.

(14) Marko Polo programos tikslo valstybės narės negali deramai pasiekti ir dėl Programos taikymo srities, todėl jis gali būti geriau pasiektas Bendrijos mastu, Bendrija gali priimti priemones laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Laikantis tame straipsnyje nustatyto proporcingumo principo, šis reglamentas neapima daugiau negu būtina šiam tikslui pasiekti.

(15) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos laikantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [5].

(16) Finansinis orientacinis dydis, kaip numatyta 1999 m. gegužės 6 d. tarpinstituciniame susitarime, sudarytame tarp Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžetinės procedūros pagerinimo, įtraukiamas į šį reglamentą visai Programos trukmei tuo nepažeidžiant Sutartyje nurodytų biudžeto valdymo institucijos įgaliojimų.

(17) Siekiant administruoti finansavimą pagal šį reglamentą tinkamu ir greitu būdu, šis reglamentas turėtų įsigalioti kiek galima greičiau nuo jo priėmimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

TIKSLAS, SĄVOKOS IR TAIKYMO SRITIS

1 straipsnis

Tikslas

Šiuo reglamentu sukuriama finansavimo priemonė, toliau – Marko Polo programa arba Programa, kurios tikslas – sumažinti perpildymą, pagerinti transporto sistemos aplinkosaugos veiksmingumą ir tobulinti intermodalų transportą, taip prisidedant prie veiksmingos ir patvarios transporto sistemos, nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d., siekiant iki Programos pabaigos atlikti tarptautinio kelių krovinių transporto eismo, matuojamo tonkilometriais, numatomo metinio bendro padidėjimo poslinkį prie artimojo susisiekimo jūra laivybos, geležinkelio ir vidaus vandenų kelių arba transporto rūšių junginio, kurioje kelionės keliais būtų kiek galima trumpesnės.

2 straipsnis

Sąvokos

Šiame reglamente:

a) "veiksmas" – tai bet koks su logistikos rinka susijęs įmonių vykdomas projektas, kuris prisideda prie perpildymo kelių krovinių transporto sistemoje sumažinimo ir (arba) prie transporto sistemos aplinkosaugos veiksmingumo pagerinimo optimizuojant transportą į intermodalias transporto grandines ir iš jų valstybių narių teritorijose;

b) "modalinio poslinkio veiksmas" – tai bet koks veiksmas, tiesiogiai ir nedelsiant perkeliantis krovinių gabenimą iš kelių į artimojo susisiekimo jūra laivybą, geležinkelį, vidaus vandenų kelius arba į transporto rūšių junginį, kurioje kelionės keliais yra kiek įmanoma trumpesnės, tačiau tai nėra katalizuojantis veiksmas;

c) "katalizuojantis veiksmas" – tai bet koks novatoriškas veiksmas, skirtas įveikti su Bendrija susijusioms struktūrinėms kliūtims krovinių transporto rinkoje, kurios kliudo veiksmingam rinkų funkcionavimui, artimojo susisiekimo jūra laivybos, geležinkelio ar vidaus vandenų kelių konkurencingumui ir (arba) šias rūšis naudojančių transporto grandinių efektyvumui; šioje sąvokoje "struktūrinė rinkos kliūtis" reiškia bet kokią ne norminę, faktinę ar ne laikiną kliūtį tinkamam krovinių transporto grandinės funkcionavimui;

d) "bendro mokymo veiksmas" – tai bet koks veiksmas, skirtas gerinti bendradarbiavimą siekiant struktūriškai optimizuoti darbo metodus ir procedūras krovinių transporto grandinėje, atsižvelgiant į logistikos poreikius;

e) "lydinčioji priemonė" – tai bet kokia priemonė, kuria siekiama pasiruošti arba remti esamus ar būsimus veiksmus, inter alia, paskleidimo veiklą ir projekto monitoringą bei vertinimą, ir statistinių duomenų rinkimą bei analizę. Priemonės, skirtos produktų, procesų ar paslaugų komercializavimui, rinkodaros veikla ir pardavimo skatinimas nėra "lydinčiosios priemonės";

f) "parengiamoji priemonė" – tai bet koks veiksmas, atliekamas rengiantis katalizuojančiam veiksmui, pvz., techninių, eksploatacinių ar finansinių galimybių studijos bei įrangos bandymai;

g) "konsorciumas" – tai bet koks susitarimas, pagal kurį mažiausiai dvi įmonės kartu atlieka veiksmą ir dalinasi su juo susijusia rizika;

h) "įmonė" – tai bet koks asmuo, atliekantis ekonominę veiklą, nepriklausomai nuo asmens juridinio statuso ir jo finansavimo būdo;

i) "pagalbinis" – tai būtinas, bet antraeilis, siekiant "modalinio poslinkio veiksmų" arba "katalizuojančių veiksmų" tikslų;

j) "tonkilometris" – tai vienos tonos krovinio, arba jo tūrinio ekvivalento, pervežimas vieno kilometro atstumu;

k) "artima trečioji šalis" – tai valstybė, kuri nėra Europos Sąjungos narė arba yra šalis kandidatė į Europos Sąjungą, turinti bendrą sieną su Europos Sąjunga arba kranto liniją uždaroje ar pusiau uždaroje jūroje šalia Europos Sąjungos.

3 straipsnis

Taikymo sritis

1. Marko Polo programa apima modalinio poslinkio veiksmus, katalizuojančius veiksmus ir bendro mokymo veiksmus:

a) apimančius mažiausiai dviejų valstybių narių teritoriją, arba

b) apimančius mažiausiai vienos valstybės narės ir artimos trečiosios šalies teritoriją.

2. Jei veiksmas apima trečiosios šalies teritoriją, toje teritorijoje atsiradusios išlaidos nėra padengiamos Programos, išskyrus 3 ir 4 straipsnio dalyse minimomis aplinkybėmis.

3. Programa yra atvira šalių, kurios yra kandidatės įstoti, dalyvavimui. Dalyvavimas bus reglamentuojamas sąlygomis, nustatytomis su tomis šalimis sudarytose asociacijos sutartyse, ir remiantis taisyklėmis, kurios kiekvienai atitinkamai šaliai nustatomos Asociacijos tarybos sprendimu.

4. Programa taip pat bus atvira ELPA ir EEE valstybių narių dalyvavimui, remiantis papildomais asignavimais, laikantis tvarkos, dėl kurios bus susitarta su šiomis šalimis.

II SKYRIUS

REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI IR VEIKSMAI

4 straipsnis

Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai

1. Pagal bendrą taisyklę projektus pateikia konsorciumas, sudarytas iš dviejų ar daugiau įmonių, įsisteigusių mažiausiai dviejose skirtingose valstybėse narėse arba mažiausiai vienoje valstybėje narėje ir vienoje artimoje trečiojoje šalyje.

2. Įmonės, įsisteigusios už Bendrijos ribų arba ne 3 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytose šalyse dalyvėse, kurios gali būti susijusios su projektu, jokiomis aplinkybėmis negali gauti Bendrijos finansavimo pagal Programą.

5 straipsnis

Modalinio poslinkio veiksmas

1. Modalinio poslinkio veiksmams, įskaitant, tam tikrais atvejais, papildomą modalinį poslinkį, sukeltą esamos paslaugos raidos, gali būti suteiktas finansavimas pagal Programą, su sąlyga, kad jie atitinka tokias sąlygas:

a) numatoma, kad modalinio poslinkio veiksmas atneš faktinį, esminį, išmatuojamą ir patvarų modalinį krovinių transporto poslinkį iš kelių į artimojo susisiekimo jūra laivybą, geležinkelį, vidaus vandenų kelius arba transporto rūšių junginį, kuriame kelionės keliais yra kiek galima trumpesnės;

b) pagal realų verslo planą, modalinio poslinkio veiksmas galės gyvuoti savarankiškai daugiausia po 36 mėnesių nuo Bendrijos finansavimo;

c) modalinio poslinkio veiksmas neiškraipys konkurencijos atitinkamose rinkose, ypač tarp transporto rūšių, alternatyvių tik kelių transportui, arba kiekvienos rūšies viduje, mastu, neatitinkančiu bendro intereso;

d) jei veiksmui reikia paslaugų, kurias tiekia į konsorciumą nepatenkančios trečiosios šalys, pareiškėjas įrodo, kad atitinkamų paslaugų atrankos procedūra skaidri, objektyvi ir nediskriminuojanti.

2. Bendrijos finansinė pagalba modalinio poslinkio veiksmams negali būti didesnė nei 30 % visų išlaidų, reikalingų veiksmo tikslams pasiekti ir patirtų dėl veiksmo. Tokioms išlaidoms gali būti suteikta Bendrijos finansinė pagalba tiek, kiek jos tiesiogiai susijusios su veiksmo įgyvendinimu. Pagalbinės infrastruktūros išlaidoms taip pat gali būti suteikta Bendrijos finansinė pagalba, jei jos lieka nežymios, iki 30 %. Išlaidoms, patirtoms paraiškos pateikimo pagal atrankos procedūros dieną ar vėliau, gali būti suteikta Bendrijos finansinė pagalba, su sąlyga, kad yra galutinai patvirtintas Bendrijos finansavimas. Indėlis į kilnojamojo turto išlaidas priklausys nuo įsipareigojimo naudoti tokį turtą pagalbos trukmės metu, visų pirma veiksmui, kaip nurodyta subsidijos susitarime.

3. Bendrijos finansinė pagalba, pagal 2 straipsnio dalį Komisijos nustatyta remiantis tonkilometriais, perkeltais iš kelių į artimojo susisiekimo jūra laivybą, geležinkelį, vidaus vandenų kelius arba transporto rūšių junginį, kuriame kelionės keliais yra kiek galima trumpesni, iš pradžių nustatoma kaip 1 euras kiekvienam 500 tonkilometrių krovinių kelio. Šis orientacinis dydis gali būti pakeistas ypač atsižvelgiant į projekto kokybę ir gautą realią naudą aplinkos apsaugai.

Laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos, Komisija gali laikas nuo laiko, kai būtina, iš naujo išnagrinėti elementų, kuriais grindžiamas šis apskaičiavimas, raidą, ir, kai būtina, atitinkamai pritaikyti Bendrijos finansinės pagalbos dydį.

4. Bendrijos finansinė pagalba modalinio poslinkio veiksmams teikiama remiantis subsidijų susitarimais. Paprastai ilgiausia šių susitarimų trukmė yra 38 mėnesiai.

Bendrijos finansinė pagalba neatnaujinama viršijus numatytą didžiausią 38 mėnesių laikotarpį.

5. Mažiausia orientacinė subsidijos riba vienam modalinio poslinkio veiksmui yra 250 milijonų tonkilometrių modalinio poslinkio arba, proporcingai orientaciniam subsidijos dydžiui eurais, 500000 eurų.

6 straipsnis

Katalizuojantys veiksmai

1. Katalizuojantiems veiksmams gali būti suteiktas finansavimas pagal programą, su sąlyga, kad jie atitinka tokias sąlygas:

a) katalizuojantis veiksmas pasieks savo tikslus per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 48 mėnesiai, ir išliks gyvybingas po to laikotarpio, kaip numatyta realiame verslo plane;

b) katalizuojantis veiksmas yra novatoriškas Europos mastu logistikos, technologijos, metodų, įrangos, produktų ar teikiamų paslaugų požiūriu;

c) numatoma, kad katalizuojantis veiksmas sukels faktinį, išmatuojamą ir patvarų modalinį poslinkį nuo kelių prie artimojo susisiekimo jūra laivybos, geležinkelio, vidaus vandenų kelių arba transporto rūšių junginio, kuriame kelionės keliais yra kiek galima trumpesnės. Numatoma, kad katalizuojantis veiksmas sumažins kelių transporto perpildymą, o ne sukels poslinkį tarp artimojo susisiekimo jūra laivybos, geležinkelio ir vidaus vandenų kelių;

d) katalizuojantis veiksmas siūlo realų planą, nustatantį konkrečius etapus, kuriais jis siekia savo tikslų, ir nustato Komisijos vadovavimo pagalbos poreikį;

e) katalizuojantis veiksmas neiškraipys konkurencijos atitinkamose rinkose, ypač tarp transporto rūšių, alternatyvių tik kelių transportui, ar kiekvienos rūšies viduje, mastu, neatitinkančiu bendro intereso;

f) jei veiksmui reikia paslaugų, kurias tiekia į konsorciumą nepatenkančios trečiosios šalys, pareiškėjas įrodo, kad atitinkamų paslaugų atrankos procedūra skaidri, objektyvi ir nediskriminuojanti.

2. Atsižvelgiant į Komisijos Baltosios knygos "Europos transporto politika 2010 metams: laikas apsispręsti" tikslus, katalizuojantys veiksmai, įgyvendinantys naujas koncepcijas, pvz., "jūros greitkelių", nusipelno ypatingo dėmesio.

Pageidautina, kad katalizuojantys veiksmai transporto rinkai naudotų transeuropinius tinklus, kaip nurodyta Sprendime Nr. 1692/96/EB [6], arba paneuropinius transporto koridorius ir sritis.

3. Katalizuojančių veiksmų rezultatai ir metodai bus platinami, siekiant padėti pasiekti šio Reglamento tikslus.

4. Bendrijos finansinė pagalba katalizuojantiems veiksmams negali būti didesnė nei 35 % visų išlaidų, reikalingų veiksmo tikslams pasiekti ir patirtų dėl to veiksmo, įskaitant parengiamąsias priemones. Tokioms išlaidoms gali būti suteikta Bendrijos finansinė pagalba tiek, kiek jos tiesiogiai susijusios su veiksmo įgyvendinimu. Išlaidoms antraeilėms priemonėms, susijusioms su tam veiksmui pasiekti reikiamais infrastruktūros darbais, taip pat gali būti suteikta Bendrijos finansinė pagalba, jei ji lieka nežymi, iki 35 %. Išlaidoms, patirtoms paraiškos pateikimo pagal atrankos procedūros dieną ar vėliau, gali būti suteikta Bendrijos finansinė pagalba, su sąlyga, kad yra galutinai patvirtintas Bendrijos finansavimas. Indėlis į kilnojamojo turto išlaidas priklausys nuo įsipareigojimo naudoti tokį turtą pagalbos trukmės metu, visų pirma veiksmui, kaip nurodyta subsidijos susitarime.

5. Bendrijos finansinė pagalba katalizuojantiems veiksmams teikiama remiantis subsidijų susitarimais, kuriuose yra atitinkamų vadovavimo ir monitoringo nuostatų. Paprastai ilgiausia tokių susitarimų trukmė yra 50 mėnesių.

Bendrijos finansinė pagalba neatnaujinama pasibaigus numatytam ilgiausiam 50 mėnesių laikotarpiui.

6. Politiniai prioritetiniai tikslai, į kuriuos bus atsižvelgiama tokių veiksmų atrankos procedūros metu, bus nustatyti laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

Komisija, padedama pagal 12 straipsnio 1 dalį įkurto Komiteto, gali laikas nuo laiko iš naujo persvarstyti politinius prioritetinius tikslus.

7. Mažiausia orientacinė subsidijos riba vienam katalizuojančiam veiksmui yra 1,5 milijono eurų.

7 straipsnis

Bendro mokymo veiksmai

1. Bendro mokymo veiksmams gali būti suteiktas finansavimas pagal Programą, su sąlyga, kad jie atitinka tokias sąlygas:

a) veiksmas padės pagerinti komercines paslaugas rinkoje ir trunka ne daugiau kaip 24 mėnesius;

b) veiksmas yra novatoriškas Europos mastu;

c) veiksmas neiškraipys konkurencijos atitinkamose rinkose, ypač tarp transporto rūšių, alternatyvių tik kelių transportui, ar kiekvienos rūšies viduje, mastu, neatitinkančiu bendro intereso;

d) bendro mokymo veiksmas siūlo realų planą, nustatantį konkrečius etapus, kuriais jis siekia savo tikslų ir nustato Komisijos vadovavimo pagalbos poreikį;

2. Bendro mokymo veiksmų rezultatai ir metodai bus platinami, siekiant padėti pasiekti šio Reglamento tikslus.

3. Bendrijos finansinė pagalba bendro mokymo veiksmams negali būti didesnė nei 50 % visų išlaidų, reikalingų veiksmo tikslams pasiekti ir patirtų dėl to veiksmo. Tokioms išlaidoms gali būti suteikta Bendrijos finansinė pagalba tiek, kiek jos tiesiogiai susijusios su veiksmo įgyvendinimu. Išlaidoms, patirtoms paraiškos pateikimo pagal atrankos procedūros dieną ar vėliau, gali būti suteikta Bendrijos finansinė pagalba, su sąlyga, kad yra galutinai patvirtintas Bendrijos finansavimas. Indėlis į kilnojamojo turto išlaidas priklausys nuo įsipareigojimo naudoti tokį turtą pagalbos trukmės metu, visų pirma veiksmui, kaip nurodyta subsidijos susitarime.

4. Bendrijos finansinė pagalba bendro mokymo veiksmams teikiama remiantis subsidijų susitarimais, kuriuose yra atitinkamų vadovavimo ir monitoringo nuostatų. Paprastai ilgiausia tokių susitarimų trukmė yra 26 mėnesiai.

Bendrijos finansinė pagalba neatnaujinama pasibaigus numatytam ilgiausiam 26 mėnesių laikotarpiui.

5. Politiniai prioritetiniai tikslai, į kuriuos bus atsižvelgiama tokių veiksmų atrankos procedūros metu, bus nustatyti laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

Komisija, padedama pagal 12 straipsnio 1 dalį įsteigto Komiteto, gali laikas nuo laiko iš naujo persvarstyti politinius prioritetinius tikslus.

6. Mažiausia orientacinė subsidijos riba vienam bendro mokymo veiksmui yra 250000 eurų.

8 straipsnis

Išsamios taisyklės

Komisija parengia išsamias veiksmų pagal Programą pateikimo, atrankos, vykdymo, platinimo ir individualaus ataskaitų parengimo bei patikros reikalavimų tvarkai taisykles laikydamasi 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

9 straipsnis

Valstybės pagalba

Bendrijos finansinė pagalba Programoje apibrėžtiems veiksmams nedraudžia, kad tuos veiksmus nacionaliniu, regioniniu ar vietos mastu finansuotų valstybė, tiek, kiek tokia pagalba yra suderinama su Sutartyje nustatytais valstybės pagalbos susitarimais ir ribose, nustatytose kiekvienam veiksmų tipui atitinkamai 5 straipsnio 2 dalyje, 6 straipsnio 4 dalyje ir 7 straipsnio 3 dalyje.

III SKYRIUS

VEIKSMŲ PATEIKIMAS IR ATRANKA

10 straipsnis

Veiksmų pateikimas

Veiksmai pateikiami Komisijai laikantis pagal 8 straipsnį parengtų išsamių taisyklių. Pateikime turi būti visi elementai, reikalingi tam, kad Komisija, laikydamasi 11 straipsnio, galėtų atlikti atranką.

11 straipsnis

Veiksmų atranka. Finansinės pagalbos suteikimas

Pateiktus veiksmus vertina Komisija. Komisija sprendžia dėl finansinės pagalbos pagal šį reglamentą skyrimo, veiksmo atrankos metu atsižvelgdama į 1 straipsnyje nurodytą tikslą ir atitinkamai į 5, 6 arba 7 straipsniuose nurodytas sąlygas. Darant atranką, atsižvelgiama į pasiūlytų veiksmų suteikiamą naudą aplinkos apsauga ir jų indėlį mažinant kelių perpildymą. Sprendimas priimamas 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Komisija apie savo sprendimą praneša naudos gavėjams ir valstybėms narėms.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12 straipsnis

Komitetas

1. Komisijai padeda komitetas.

2. Darant nuorodą į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

13 straipsnis

Biudžetas

Marko Polo programos įgyvendinimo finansinį pagrindą nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. sudaro 75 milijonai eurų.

Metinius asignavimus leidžia biudžeto valdymo institucija finansinių perspektyvų ribose.

14 straipsnis

Rezervas lydinčiosioms priemonėms ir programos įvertinimui

Iki 5 % šiame reglamente numatyto biudžeto rezervuojama lydinčiosioms priemonėms ir nepriklausomam 5, 6 ir 7 straipsnių įgyvendinimo įvertinimui.

15 straipsnis

Įvertinimas

1. Komisija mažiausiai kartą per metus praneša Komitetui apie finansinį programos vykdymą ir pateikia naujausias žinias apie visų pagal Programą finansuojamų veiksmų statusą.

2. Vėliausiai iki 2006 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui Marko Polo programos rezultatų įvertinimo ataskaitą, atsižvelgdama į jos tikslą ir, kai būtina, pateikdama pasiūlymą dėl šio reglamento pakeitimų.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. liepos 22 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Alemanno

[1] OL C 126 E, 2002 5 28, p. 354.

[2] OL C 241, 2002 10 7, p. 37.

[3] OL C 278, 2002 11 14, p. 15.

[4] 2002 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2003 m. balandžio 25 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 153 E, 2003 7 1, p. 252) ir 2003 m. liepos 3 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[5] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[6] OL L 228, 1996 9 9, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 1346/2001/EB (OL L 185, 2001 7 6, p. 1).

--------------------------------------------------