32003R1217Oficialusis leidinys L 169 , 08/07/2003 p. 0044 - 0048


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1217/2003

2003 m. liepos 4 d.

nustatantis nacionalinių civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programų bendruosius reikalavimus

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2320/2002, nustatantį civilinės aviacijos saugumo bendrąsias taisykles [1], ypač į jo 7 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1) Kiekvienai valstybei narei parengti ir įgyvendinti nacionalinę civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programą yra svarbiausias dalykas užtikrinant savo nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos veiksmingumą pagal Reglamento (EB) Nr. 2320/2002 5 straipsnio 3 dalį.

(2) Valstybių narių įgyvendintinų nacionalinių civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programų reikalavimai turėtų užtikrinti vienodą šios srities metodiką. Todėl šiam tikslui labiausiai tinkama priemonė yra reglamentas.

(3) Nacionalinių civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programų monitoringui Bendrijos lygiu būtina vienoda atitikties įvertinimo nacionaliniu lygiu metodika.

(4) Tam, kad tinkamos institucijos atsakomybe atliekami auditai būtų veiksmingi, jei turi būti atliekami reguliariai. Jie neturi apsiriboti vien tik objektu, etapu ar momentu, kuriuo yra atliekami. Veiksmingumui užtikrinti, auditas turi būti tinkamiausios formos.

(5) Pirmenybė turėtų būti teikiama išsamios bendros auditų metodologijos parengimui.

(6) Būtina parengti suderintą būdą teikti ataskaitas apie priemones, kurių imtasi įsipareigojimams pagal šį reglamentą vykdyti, ir apie aviacijos saugumo padėtį valstybių narių teritorijose esančiuose oro uostuose.

(7) Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programos turėtų būti paremtos geriausia praktika. Valstybės narės turėtų pasidalinti tokia praktika tarpusavyje.

(8) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Civilinės aviacijos saugumo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

TIKSLAS IR APIBRĖŽIMAI

1 straipsnis

Tikslas

Šis reglamentas nustato kiekvienos valstybės narės įgyvendintinos nacionalinės civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programos bendruosius reikalavimus. Tai aprėpia kokybės kontrolės programų bendruosius reikalavimus, bendrąją vykdytinų auditų metodologiją ir bendruosius reikalavimus auditoriams.

2 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame reglamente taikomi tokie apibrėžimai:

1) "tinkama institucija" - tai nacionalinės valdžios institucija, paskirta valstybės narės vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2320/2002 5 straipsnio 2 punktu, atsakinga už nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos įgyvendinimo koordinavimą ir monitoringą;

2) "auditas" - tai bet kokia nacionaliniu lygiu vykdomos atitikties monitoringo procedūra ar procesas. Tai aprėpia saugumo auditus, inspektavimus, patikrinimus, bandymus ir tyrimus;

3) "auditorius" - tai bet kuris auditus nacionaliniu lygiu atliekantis asmuo;

4) "trūkumas" - tai aviacijos saugumo reikalavimų nesilaikymas;

5) "inspektavimas" - vieno ar kelių saugumo priemonių ir procedūrų aspektų vykdymo tikrinimas siekiant nustatyti, kaip veiksmingai jie vykdomi;

6) "tyrimas" - tai saugumo incidento tikrinimas ir jo priežasties paaiškinimas siekiant išvengti jo pasikartojimo ir imtis teisinių veiksmų.

7) "kokybės kontrolės programa" - tai nacionalinė civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programa;

8) "saugumo auditas" - tai išsamus visų saugumo priemonių ir procedūrų aspektų tikrinimas siekiant nustatyti, ar jie vykdomi nuolat ir pagal vienodą standartą;

9) "saugumo incidentas" - tai įvykis su neigiamomis pasekmėmis saugumui ir asmenų bei nuosavybės saugai;

10) "patikrinimas" - tai operacijų įvertinimas siekiant nustatyti saugumo poreikius. Tai aprėpia silpnų vietų, kuriomis, nepaisant saugumo priemonių ir procedūrų vykdymo, gali būti pasinaudota neteisėto įsikišimo veiksmui atlikti, nustatymą ir pavojų atitinkančių kompensacinių apsauginių kovos su nustatyta rizika priemonių rekomendavimą;

11) "bandymas" - tai aviacijos saugumo priemonių išbandymas, kai tinkama institucija atlieka arba imituoja bandymą atlikti neteisėtą veiksmą, siekdama patikrinti esamų saugumo priemonių veiksmingumą ir vykdymą.

II SKYRIUS

KOKYBĖS KONTROLĖS PROGRAMŲ BENDRIEJI REIKALAVIMAI

3 straipsnis

Tinkamos institucijos įgaliojimai

Siekdamos užtikrinti savo nacionalinių civilinės aviacijos saugumo programų veiksmingumą, valstybės narės suteikia tinkamai institucijai būtinus vykdymo užtikrinimo įgaliojimus.

4 straipsnis

Kokybės kontrolės programos turinys

1. Kokybės kontrolės programa turi aprėpti visas būtinas kokybės kontrolės priemones, kurių imamasi reguliariai vertinant nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos įgyvendinimą, įskaitant politiką, kuria jos paremtos.

2. Kokybės kontrolės programa turi aprėpti ir įvertinti tokius elementus:

a) organizacinę struktūrą, pareigas ir išteklius;

b) visų už kokybės kontrolės programos vykdymą atsakingų auditorių darbo ir kvalifikacijos aprašymus;

c) veiksmų monitoringą, įskaitant saugumo auditų, inspektavimų, patikrinimų ir bandymų tipą, tikslą, turinį, dažnumą ir pagrindinį objektą, taip pat atitikties klasifikavimą ir tyrimų apimtį bei atsakomybę, kai taikoma;

d) trūkumų pašalinimo veiklą, nurodant informaciją apie pranešimus apie trūkumus, tolimesnes priemones ir pašalinimą siekiant veiksmingai užtikrinti aviacijos saugumo laikymąsi;

e) vykdymo priežiūros priemones;

f) vykdomos veiklos ryšius bei pranešimus ir aviacijos saugumo reikalavimų atitikties lygį.

5 straipsnis

Atitikties monitoringas

1. Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos įgyvendinimas turi būti stebimas.

2. Monitoringas vykdomas pagal kokybės kontrolės programą, atsižvelgiant į pavojaus lygį, tipą ir veiksmų pobūdį, įgyvendinimo standartą ir kitus veiksnius bei įvertinimus, kurie pareikalautų dažnesnio monitoringo.

3. Kokybės kontrolės programos valdymas, prioritetų nustatymas ir organizavimas vykdomas nepriklausomai nuo priemonių pagal nacionalinę civilinės aviacijos saugumo programą įgyvendinimo.

6 straipsnis

Atskaitomybė

1. Valstybės narės kasmet teikia ataskaitas Komisijai apie priemones, kurių imtasi jų įsipareigojimams pagal šį reglamentą vykdyti, ir apie aviacijos saugumo padėtį jų teritorijoje esančiuose oro uostuose. Atskaitomybės nurodymai pateikiami I priede.

2. Ataskaitų ataskaitinis laikotarpis yra nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Ataskaita turi būti pateikta per du mėnesius nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Ataskaita už laikotarpį nuo 2003 m. liepos 19 d. iki 2003 m. gruodžio 31 d. su išimtim turi būti pateikta iki 2004 m. vasario pabaigos.

III SKYRIUS

BENDROJI AUDITŲ METODOLOGIJA

7 straipsnis

Audito vykdymas

Atitikties monitoringo veikla gali būti tokia, apie kurią informuojama iš anksto, ir tokia, apie kurią iš anksto neinformuojama.

8 straipsnis

Atitikties klasifikacija

Saugumo auditai, inspektavimai ir bandymai įvertina nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos įgyvendinimą taikant suderintą klasifikacijos sistemą, nurodytą II priede.

IV SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI AUDITORIAMS

9 straipsnis

Turimi auditoriai

Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad būtų pakankamas skaičius auditorių, galinčių atlikti visą atitikties monitoringo veiklą.

10 straipsnis

Auditorių kvalifikacijos kriterijai

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad auditoriai, atliekantys funkcijas tinkamos institucijos vardu, būtų reikiamos kvalifikacijos, kuri aprėpia pakankamą teorinę ir praktinę atitinkamos srities patirtį.

2. Auditoriai turi:

a) gerai suprasti nacionalinę civilinės aviacijos saugumo programą ir tai, kaip ji taikoma tikrinamiems veiksmams;

b) tam tikrais atvejais, žinoti griežtesnes priemones, taikomas atitinkamoje valstybėje narėje ir tikrinamoje vietoje;

c) būti gerai praktiškai susipažinę su apsaugos technologijomis ir metodais;

d) žinoti audito principus, procedūras ir metodus;

e) būti praktiškai susipažinę su tikrinamais veiksmais.

V SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

11 straipsnis

Keitimasis geriausia praktika

Valstybės narės informuoja Komisiją apie geriausią metodiką, susijusią su kokybės kontrolės programomis, audito metodologija ir auditoriais. Komisija turi išplatinti tokią informaciją valstybėms narėms.

12 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. liepos 4 d.

Komisijos vardu

Loyola De Palacio

Pirmininko pavaduotoja

[1] OL L 355, 2002 12 30, p. 1.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

ATSKAITOMYBĖS KOMISIJAI NURODYMAI

Organizacinė struktūra, pareigos ir ištekliai

- Informacija apie kokybės kontrolės organizaciją, pareigas ir išteklius, įskaitant planuojamus būsimus pakeitimus (žr. 4 straipsnio 2 dalies a punktą)

- Auditorių skaičius - esamas ir numatomas (žr. 9 straipsnį)

- Auditorių kvalifikacija - naudojami mokymo pajėgumai ir ištekliai (žr. 4 straipsnio 2 dalies b punktą ir 10 straipsnį)

- Paaiškinimas, jei ši kokybės kontrolės programos dalis iki galo nevykdoma.

Veiklos monitoringas

- Veiklos vykdymo padėtis: visos monitoringo veiklos tipai, tikslas, turinys, dažnumas ir pagrindinis objektas (žr. 4 straipsnio 2 dalies c punktą), įskaitant, kai taikytina ir įmanoma, saugumo priemonių audito skaičių vienam oro uostui ir vienai zonai reikalavimus (pvz., patekimo kontrolė, orlaivių apsauga, rankinio bagažo tikrinimas)

- Veiklos monitoringo proporcingumas srities veiklai (žr. 5 straipsnio 2 dalį)

- Aviacijos saugumo reikalavimų (pvz., patekimo kontrolė, orlaivių apsauga, rankinio bagažo tikrinimas) atitikties lygis vienai zonai (žr. 8 straipsnį)

- Paaiškinimas, jei veikla iki galo nevykdoma.

Trūkumų pašalinimo veikla

- Trūkumų pašalinimo veiklos vykdymo padėtis (žr. 4 straipsnio 2 dalies d punktą)

- Pagrindinės rūpestį keliančios sritys, susijusios su aviacijos saugumo reikalavimų (pvz., patekimo kontrolės, orlaivių apsaugos, rankinio bagažo tikrinimo) vykdymu

- Pagrindinės vykdomos ar planuojamos trūkumų pašalinimo veiklos rūšys (pvz., apsaugos supratimo mokymas, darbas grupėse, skatinimo programos)

- Taikomos vykdymo užtikrinimo priemonės (žr. 4 straipsnio 2 dalies e punktą).

Aviacijos saugumo padėtis oro uostuose

- Aviacijos saugumo padėties valstybės narės oro uostuose bendras kontekstas.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Suderinta atitikties klasifikacijos sistema

Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos įgyvendinimui įvertinti taikoma tokia atitikties klasifikacijos sistema.

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------