32003R1192Oficialusis leidinys L 167 , 04/07/2003 p. 0013 - 0016


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1192/2003

2003 m. liepos 3 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 91/2003 dėl geležinkelių transporto statistikos

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo Sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 91/2003 dėl geležinkelių transporto statistikos [1], ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1) Pagal Reglamento (EB) Nr. 91/2003 3 straipsnio nuostatas Komisija gali keisti Reglamente pateiktus apibrėžimus.

(2) Papildomų apibrėžimų reikia tam, kad visose valstybėse narėse duomenys būtų surinkti pagal bendrus apibrėžimus, taip užtikrinant pervežimų geležinkeliais statistikos suderinimą.

(3) Pagal Reglamento (EB) Nr. 91/2003 4 straipsnio nuostatas Komisija gali keisti priedų turinį.

(4) Būtina pakeisti H1 lentelės specifikaciją, kad būtų užtikrinta aiški statistikos apimties suvestinė.

(5) Todėl Reglamentas (EB) Nr. 91/2003 turėtų būti atitinkamai pakeistas.

(6) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Statistikos programų komiteto, įsteigto Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas [2], nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 91/2003 taisomas taip:

1. 3 straipsnio 1 dalis keičiama taip:

"1. Šiame reglamente taikomi tokie apibrėžimai:

1) "atsiskaitančioji šalis" - tai valstybė narė, perduodanti duomenis Eurostatui;

2) "nacionalinės valdžios institucijos" - nacionaliniai statistikos institutai ir kitos institucijos, kurios kiekvienoje valstybėje narėje yra atsakingos už Bendrijos statistinių duomenų rengimą;

3) "geležinkelis" - tai susisiekimo linija, kurią sudaro tik bėgiai, skirti geležinkelių transporto priemonėms;

4) "geležinkelių transporto priemonė (riedmenys)" - pirminį variklį arba motorą ar tik pastarąjį turintis riedmuo, skirtas kitiems riedmenims traukti (lokomotyvai) arba kitiems riedmenims traukti (keleiviniai vagonai, dyzelinių ir elektrinių traukinių vagonai, priekiniai vagonai ir bagažo vagonai);

5) "geležinkelio įmonė" - tai viešoji ar privati įmonė, teikianti krovinių ir (arba) keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas. Ši sąvoka neapima įmonių, kurių vienintelė veikla yra teikti keleivių vežimo metro, tramvajumi ir (arba) lengvuoju geležinkeliu paslaugas;

6) "krovinių vežimas geležinkelių transportu" - tai krovinių judėjimas iš pakrovimo vietos į iškrovimo vietą naudojant geležinkelio transporto priemones;

7) "keleivių vežimas geležinkelių transportu" - tai keleivių judėjimas iš įlaipinimo vietos į išlaipinimo vietą naudojant geležinkelių transporto priemones. Ši sąvoka neapima keleivių vežimo metro, tramvajumi ir (arba) lengvuoju geležinkeliu;

8) "metro" (taip pat vadinamas "metropoliteno geležinkeliu" ar "požeminiu geležinkeliu") - tai elektrinis geležinkelis, skirtas keleivių vežimui, galintis veikti esant dideliems eismo srautams, turintis išimtinę eismo pirmumo teisę, pasižymintis daugiavagoniais traukiniais, dideliu greičiu ir staigia akceleracija, įmantria signalizacija ir pervažų nebuvimu, sudarančiu sąlygas dažnam periodiniam traukinių kursavimui ir aukštai platformos apkrovai. Metro taip pat būdingos netoli viena kitos išdėstytos stotelės, t. y. paprastai stotelės būna išdėstytos 700-1200 metrų atstumu. "Didelio greičio" sąvoka naudojama lyginant metro su tramvajais ir lengvuoju geležinkeliu, turint omenyje, kad trumpesnėse distancijose metro išvysto 30-40 km/h greitį, o ilgesnėse distancijose - 40-70 km/h greitį;

9) "tramvajus" - tai keleivius vežanti kelių transporto priemonė, talpinanti daugiau kaip devynis asmenis (įskaitant vairuotoją), prijungta prie elektrinių konduktorių arba varoma dyzelinio variklio ir judanti bėgiais;

10) "lengvasis geležinkelis" - tai geležinkelis keleiviams vežti, kuris dažnai naudoja elektros galia varomus prie bėgių pritvirtintus vagonus, veikiančius pavieniui arba trumpais traukiniais ant fiksuotų dvibėgių linijų. Paprastai stotelės/sustojimai būna išdėstyti 1200 metrų atstumu. Lyginant su metro, lengvasis geležinkelis yra lengvesnės konstrukcijos, skirtas mažesniems eismo srautams ir paprastai juda mažesniu greičiu. Kartais sunku tiksliai atskirti lengvuosius geležinkelius nuo tramvajų; tramvajai paprastai nebūna atskirti nuo kelių eismo, tuo tarpu lengvasis geležinkelis gali būti atskirtas nuo kitų sistemų;

11) "vidaus vežimas" - tai vežimas geležinkelių transportu tarp dviejų vietų (pakrovimo/įlaipinimo vietos ir iškrovimo/išlaipinimo vietos) esančių atsiskaitančioje šalyje. Judėjimas gali būti susijęs su tranzitu per kitos šalies teritoriją;

12) "tarptautinis vežimas" - tai vežimas geležinkelių transportu, tarp vietos (pakrovimo/įlaipinimo ar iškrovimo/išlaipinimo) atsiskaitančioje šalyje ir vietos (pakrovimo/įlaipinimo ar iškrovimo/išlaipinimo) kitoje šalyje;

13) "tranzitas" - tai vežimas geležinkelių transportu per atsiskaitančiąją šalį tarp dviejų vietų (pakrovimo/įlaipinimo vietos ir iškrovimo/išlaipinimo vietos), esančių už atsiskaitančios šalies teritorijos ribų. Vežimo operacijos, kurių metu atsiskaitančios šalies pasienyje į kitos rūšies transporto priemonę ar iš kitos rūšies transporto priemonės pakraunami ar iškraunami kroviniai arba įlaipinami ar išlaipinami keleiviai, nelaikomos tranzitu;

14) "geležinkelių transporto keleivis" - tai bet kuris asmuo, išskyrus traukinio ekipažo narius, keliaujantis geležinkelių transportu. Statistiniai geležinkelio eismo įvykių duomenys apima keleivius, mėginančius įlipti į judantį traukinį ar išlipti iš jo;

15) "keleivių skaičius" - tai geležinkelių transporto keleivių kelionių skaičius, kai kiekviena kelionė apibrėžiama kaip judėjimas iš įlaipinimo vietos į išlaipinimo vietą, persėdant ar nepersėdant iš vienos geležinkelių transporto priemonės į kitą. Jeigu keleiviai naudojasi daugiau kaip vienos geležinkelio įmonės teikiamomis paslaugomis, esant galimybei jie turėtų būti skaičiuojami tik vieną kartą;

16) "keleivio/kilometrų" - tai matavimo vienetas, žymintis vieno keleivio vežimą geležinkelių transportu per kilometrą. Atsižvelgiama tik į tą atstumą, kuris nuvažiuotas atsiskaitančiosios šalies nacionalinėje teritorijoje;

17) "svoris" - tai krovinių kiekis tonomis (1000 kilogramų). Svoris, į kurį turi būti atsižvelgiama, be vežamų krovinių svorio, taip pat apima pakuočių svorį, konteinerių svorį, apkeičiamųjų dalių (swap body), palečių svorį bei geležinkeliu vežamų kelių transporto priemonių svorį, kai vykdomos kombinuoto vežimo operacijos. Jeigu kroviniai vežami naudojantis daugiau kaip vienos geležinkelio įmonės teikiamomis paslaugomis, esant galimybei krovinių svoris turėtų būti skaičiuojamas tik vieną kartą;

18) "tonkilometris" - tai krovinių vežimo matavimo vienetas, žymintis vienos krovinių tonos (1000 kilogramų) vežimą geležinkelių transportu per kilometrą. Atsižvelgiama tik į tą atstumą, kuris nuvažiuotas atsiskaitančiosios šalies nacionalinėje teritorijoje;

19) "traukinys" - suformuotas ir sukabintas vagonų sąstatas su vienu ar keliais veikiančiais lokomotyvais, važiuojantys lokomotyvai ar kiti savaeigiai riedmenys, judantis su suteiktu numeriu arba konkrečiu paskyrimu iš pradinio fiksuoto taško į galutinį fiksuotą tašką. Rezervinis lokomotyvas, t. y. netraukiantis jokio riedmens nelaikomas traukiniu;

20) "traukinio/kilometrų" - tai matavimo vienetas, žymintis traukinio judėjimą per kilometrą. Naudojamas faktiškai nuvažiuotas atstumas, o jeigu tokio nėra, naudojamas įprastinis tinklo atstumas nuo pradžios iki galutinio tikslo. Atsižvelgiama tik į tą atstumą, kuris nuvažiuotas atsiskaitančiosios šalies nacionalinėje teritorijoje;

21) "sąstato siunta" - tai siunta, susidedanti iš vieno ar kelių vagonų, siuntų vežamų tuo pačiu metu iš vieno siuntėjo iš tos pačios stoties nekeičiant traukinio vagonų sąstato iki tos pačios galinės stoties to paties gavėjo adresu;

22) "vagono siunta" - tai krovinių siunta, kuriai vežti reikia viso vagono, neatsižvelgiant į tai, ar visiškai, ar ne visiškai išnaudojama vagono kėlimo galia;

23) "TEU (Dvidešimčiai pėdų lygus vienetas)" - tai standartinis vienetas, paremtas ISO 20 pėdų (6,10 m) ilgio konteineriu ir naudojamas kaip statistinė eismo srauto ar mato priemonė. Vienas standartinis 40' ISO 1 serijos konteineris lygus 2 TEU. Nukeliamieji kėbulai, kurie yra trumpesni kaip 20 pėdų, atitinka 0,75 TEU; tos, kurių ilgis nuo 20 iki 40 pėdų - 1,5 TEU, o virš 40 pėdų - 2,25 TEU;

24) "rimtas eismo įvykis" - tai visi eismo įvykiai, į kuriuos pateko bent viena judanti geležinkelių transporto priemonė ir žuvo ar buvo sunkiai sužeistas bent vienas žmogus arba padaryta didelė žala kroviniui, bėgiams, kitiems įrengimams ar aplinkai arba ilgam buvo sustabdytas eismas. Ši sąvoka neapima avarijų dirbtuvėse, sandėliuose ir depuose;

25) "sunkaus sužalojimo eismo įvykis" - tai visi eismo įvykiai, į kuriuos pateko bent viena judanti geležinkelių transporto priemonė ir žuvo ar buvo sunkiai sužeistas bent vienas žmogus. Ši sąvoka neapima avarijų dirbtuvėse, sandėliuose ir depuose;

26) "žuvęs žmogus" - tai vietoje žuvęs žmogus ar per 30 dienų po ir dėl eismo įvykio miręs žmogus, išskyrus savižudybes;

27) "sunkiai sužeistas žmogus" - tai sužeistas žmogus, kuris po eismo įvykio išgulėjo ligoninėje ilgiau kaip 24 valandas, išskyrus mėginimus nusižudyti;

28) "eismo įvykis, įvykęs pervežant pavojingus krovinius" - tai eismo įvykis ar incidentas, apie kurį privaloma pranešti pagal RID/ADR 1.8.5 skyriaus nuostatas;

29) "savižudybė" - tyčiniai veiksmai, siekiant save sužeisti, kurie pasibaigia mirtimi, kuriuos įregistruoja ir klasifikuoja kompetentinga nacionalinė valdžios institucija;

30) "mėginimas nusižudyti" - tai tyčiniai veiksmai, siekiant save sužeisti, kurie pasibaigia ne mirtimi, o sunkiu sužalojimu, kuriuos įregistruoja ir klasifikuoja kompetentinga nacionalinė valdžios institucija."

2. H priedas keičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. liepos 3 d.

Komisijos vardu

Pedro Solbes Mira

Komisijos narys

[1] OL L 14, 2003 1 21, p. 1.

[2] OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"

H PRIEDAS

STATISTINIAI GELEŽINKELIO EISMO ĮVYKIŲ DUOMENYS

Kintamųjų sąrašas ir matavimo vienetai | eismo įvykių skaičius (H1, H2 lentelės)žuvusių asmenų skaičius (H3 lentelė)sunkiai sužeistų asmenų skaičius (H4 lentelė) |

Ataskaitinis laikotarpis | Metai |

Periodiškumas | Kasmet |

Lentelių sąrašas ir kiekvienos lentelės duomenų klasifikacija | H1 lentelė: rimtų eismo įvykių ir sunkaus sužalojimo eismo įvykių (neprivaloma) skaičius pagal eismo įvykių rūšisH2 lentelė: eismo įvykių, įvykusių pervežant pavojingus krovinius, skaičiusH3 lentelė: žuvusių asmenų skaičius pagal eismo įvykių rūšis ir asmenų kategorijasH4 lentelė: sunkiai sužeistų asmenų skaičius pagal eismo įvykių rūšis ir asmenų kategorijas |

Galutinis duomenų perdavimo terminas | Penki mėnesiai po ataskaitinio laikotarpio pabaigos |

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis | 2004 metai |

Pastabos | 1.Eismo įvykiai skirstomi taip:susidūrimai (išskyrus eismo įvykius pervažose)nuriedėjimai nuo bėgiųeismo įvykiai pervažosedėl judančių riedmenų įvykę eismo įvykiai, kurių metu nukentėjo žmonėsgaisrai riedmenysekitiiš visoEismo įvykio rūšis nurodo pagrindinį eismo įvykį.2.H2 lentelės duomenys klasifikuojami taip:visi eismo įvykiai, į kuriuos pateko bent viena geležinkelio transporto priemonė, vežanti pavojingus krovinius, aprašytus priedo K krovinių sąrašeeismo įvykiai, susiję su pavojingų krovinių vežimu ir aplinkos užteršimu3.Asmenys skirstomi į šias kategorijas:keleiviaidarbuotojai (įskaitant rangovus)kitiiš viso4.H1-H4 lentelių duomenys turi būti numatyti visiems geležinkeliams, kuriems taikomas šis reglamentas.5.Per pirmuosius penkerius šio reglamento taikymo metus valstybės narės turi pateikti šiuos statistinius duomenis vadovaudamosi nacionaliniais apibrėžimais, jei nėra duomenų, atitinkančių suvienodintus apibrėžimus (priimtus pagal 11 straipsnio 2 dalį). |

"

--------------------------------------------------