32003R1181Oficialusis leidinys L 165 , 03/07/2003 p. 0017 - 0018


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1181/2003

2003 m. liepos 2 d.

keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2136/89, nustatantį bendruosius konservuotų sardinių pardavimo standartus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo [1], ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1) Reglamentas (EB) Nr. 104/2000 numato galimybę priimti žuvininkystės produktų pardavimo Bendrijoje bendruosius standartus, ypač siekiant palengvinti sąžininga konkurencija grindžiamą prekybą. Šiuos standartus gali, visų pirma, sudaryti ženklinimas etiketėmis.

(2) Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2136/89 [2] nustato bendruosius konservuotų sardinių pardavimo rinkoje standartus.

(3) Dėl didėjančios konservuotų produktų, parduodamų ir pateikiamų taip pat kaip ir konservuotos sardinės Bendrijoje, pasiūlos įvairovės būtina pateikti vartotojams pakankamai informacijos apie šio produkto identiškumą ir pagrindines savybes. Todėl būtina nustatyti konservuotų produktų, parduodamų ir pateikiamų taip pat kaip ir konservuotos sardinės Bendrijoje, prekių aprašymų bendrąsias taisykles.

(4) Todėl turėtų būti atsižvelgiama į Codex Alimentarius standartų Kodeksą STAN94 bei į konkrečias Bendrijos rinkos sąlygas.

(5) Siekiant rinkos skaidrumo, sąžiningos konkurencijos ir pasirinkimo įvairovės, būtina nurodyti, kad konservuoti sardinių tipo produktai turėtų būti ruošiami tik iš gerai apibrėžtų rūšių.

(6) Būtina atsižvelgti į konservuotų sardinių kodų Kombinuotoje nomenklatūroje pasikeitimus.

(7) Terminas "sardinė" gali būti sardinių tipo produktų prekių aprašymo dalis tik tada, jei jis yra atitinkamai apibūdintas. Prekių aprašymai tik pagal geografinius pavadinimus nėra pakankamai skiriamieji. Norint tinkamai identifikuoti kiekvieną sardinių tipo produktą ir taip išvengti įvairių žuvų rūšių supainiojimo, kaip skiriamasis terminas turėtų būti naudojamas mokslinis rūšies pavadinimas.

(8) Žodžio "sardinės" junginys su sardinių tipo žuvų rūšių bendru pavadinimu gali tik sukelti painiavą dėl tikrojo produkto pobūdžio. Kita vertus, bendri pavadinimai be žodžio "sardinės" gali ir toliau būti naudojami prekiaujant sardinių tipo produktais pagal valstybės narės teisės aktus dėl prekybos ir taip, kad nesuklaidintų vartotojų.

(9) Šiame reglamente nustatyti reikalavimai turėtų būti taikomi nepažeidžiant 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo [3].

(10) Todėl Reglamentas (EEB) Nr. 2136/89 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(11) Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Žvejybos produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2136/89 iš dalies keičiamas taip:

1. Pavadinime žodžiai "nustatantis bendruosius konservuotų sardinių pardavimo standartus" keičiami taip: "nustatantis bendruosius konservuotų sardinių pardavimo standartus ir konservuotų sardinių ir sardinių tipo produktų prekių aprašymus".

2. 1 straipsnis pakeičiamas taip:

"1 straipsnis

Šis reglamentas apibrėžia konservuotų sardinių pardavimo rinkoje standartus ir Bendrijoje parduodamų konservuotų sardinių ir konservuotų sardinių tipo produktų prekių aprašymus."

3. Įterpiamas toks 1a straipsnis:

"1a straipsnis

Šiame reglamente:

1) "konservuotos sardinės" – tai produktai, pagaminti iš Sardina pilchardus rūšies žuvų;

2) "konservuoti sardinių tipo produktai" – tai produktai, parduodami ir pateikiami taip pat, kaip ir konservuotos sardinės, ir pagaminti iš tokių žuvies rūšių:

a) Sardinops melanosticus, S. neopilchardus, S. ocellatus, S. sagax, S. caeryleus;

b) Sardinella aurita, S. brasiliensis, S. maderensis, S. longiceps, S. gibbosa;

c) Clupea harengus;

d) Sprattus sprattus;

e) Hyperlophus vittatus;

f) Nematalosa vlaminghi;

g) Etrumeus teres;

h) Ethmidium maculatum;

i) Engraulis anchoita, E. mordax, E. ringens;

j) Opisthonema oglinum."

4. 2 straipsnio pirma įtrauka pakeičiama taip:

"— jie turi būti klasifikuojami KN 16041311, 16041319 ir ex16042050 subpozicijose;".

5. Įterpiamas toks 7a straipsnis:

"7a straipsnis

1. Nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/13/EB [4], konservuoti sardinių tipo produktai gali būti parduodami Bendrijoje pagal prekės aprašymą, kurį sudaro žodis "sardinės" kartu su moksliniu rūšies pavadinimu.

2. Jei straipsnio 1 dalyje numatytas prekės aprašymas pateikiamas ant konservuoto sardinių tipo produkto talpyklos, jis pateikiamas aiškiai ir išskirtinai.

3. Visais atvejais mokslinį pavadinimą sudaro gentiniai ir rūšiniai lotyniški pavadinimai.

4. Pagal vieną prekės aprašymą parduodama tik viena rūšis."

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2003 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. liepos 2 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 17, 2000 1 21, p. 22.

[2] OL L 212, 1989 7 22, p. 79.

[3] OL L 109, 2000 5 6, p. 29.

[4] OL L 109, 2000 5 6, p. 29.

--------------------------------------------------