32003R1139Oficialusis leidinys L 160 , 28/06/2003 p. 0022 - 0032


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1139/2003

2003 m. birželio 27 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 999/2001 dėl stebėsenos programų ir nurodytos pavojingos medžiagos

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 999/2001, nustatantį tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1003/2003 [2], visų pirma į 23 straipsnį,

kadangi:

(1) Reglamente (EB) Nr. 999/2001 nustatomos užkrečiamos avių ir ožkų spongiforminės encefalopatijos (USE) stebėsenos taisyklės, įskaitant atrinktų ne žmonėms vartoti paskerstų gyvūnų bandinių stebėseną. Siekiant išvengti netinkamos bandinių atrankos, būtina paaiškinti šios gyvūnų grupės apibrėžimą.

(2) Reglamente (EB) Nr. 999/2001 numatytos, patvirtinus avių ir ožkų USE, taikomos likvidavimo priemonės. Turėtų būti atliekami tiksliniai taikant šias priemones sunaikintų gyvūnų tyrimai epidemiologinei informacijai surinkti.

(3) Remiantis teorine tikimybe, avių ir ožkų populiacija gali būti užkrėsta GSE. Įprastais būdais neįmanoma atskirti, ar šie gyvūnai užsikrėtę GSE ir skrepi. Užsikrėtus abiems ligomis, infekuotumo lygis klubinėje žarnoje yra didelis nuo ankstyvos infekcijos stadijos. Imantis atsargumo priemonių, bet kurio amžiaus avių ir ožkų klubinė žarna turėtų būti įtraukta į nurodytų pavojingų medžiagų sąrašą.

(4) 2002 m. lapkričio 7–8 d. Mokslo iniciatyvinio komiteto (SSC) nuomonėje dėl USE infekcijos pasiskirstymo atrajotojų audiniuose rekomenduota, kad bet kurio amžiaus galvijų tonzilės turėtų būti laikomos keliančiomis galvijų spongiforminės encefalopatijos (GSE) infekcijos pavojų.

(5) SSC pareiškė, kad GSE pavojui išvengti, dorojant žmonėms vartoti skirtą galvijų galvos mėsą ir liežuvius, turi būti išvengta jų užteršimo centrinės nervų sistemos audiniu ir tonzilių medžiaga.

(6) Sąlyga dėl galvų daugiausia priklauso nuo atidaus jų tvarkymo ir patikimo priešakinės šautinės angos ir pakauškaulio didžiosios angos (foramen magnum) užkimšimo, todėl skerdyklose ir tam specialius leidimus turinčiose išpjaustymo įmonėse turi būti įdiegtos kontrolės sistemos.

(7) Į skerdenų, jų pusių ir ketvirčių, kurių sudėtyje nėra nurodytų pavojingų medžiagų, išskyrus stuburo smegenis, siuntimo į kitas valstybes nares be išankstinio šių sutikimo, taisykles turėtų būti įtrauktos skerdenų pusės, padalytos į ne daugiau kaip tris didmeninei prekybai skirtas atpjovas, atsižvelgiant į esamą valstybių narių prekybą.

(8) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 [3] iš dalies pakeičiamas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 808/2003 [4], nustatančiu gyvūnų ir visuomenės sveikatos taisykles, taikomas šalutinių gyvūninės kilmės žmonėms vartoti neskirtų produktų surinkimui, transportavimui, saugojimui, tvarkymui, perdirbimui ir vartojimui ar šalinimui, įskaitant jų pateikimą į rinką ir, tam tikrais konkrečiais atvejais, jų eksportą bei tranzitą. Todėl Reglamento (EB) Nr. 999/2001 XI priede numatytos ypatingos tokių produktų atskyrimo ir šalinimo taisyklės turėtų būti išbrauktos.

(9) Todėl Reglamentas (EB) Nr. 999/2001 turėtų būti iš dalies atitinkamai pakeistas.

(10) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 999/2001 III ir XI priedai iš dalies keičiami, vadovaujantis šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2003 m. spalio 1 d.

Nauja Reglamento (EB) Nr. 999/2001 XI priedo A dalies 1a punkto ii papunkčio nuostata, kaip išdėstyta šio reglamento priedo 2 dalyje, taikoma po 2003 m. spalio 1 d. paskerstiems gyvūnams.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. birželio 27 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 147, 2001 5 31, p. 1.

[2] OL L 152, 2003 6 20, p. 8.

[3] OL L 273, 2002 10 10, p. 1.

[4] OL L 117, 2003 5 13, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

III ir XI priedai iš dalies keičiami taip:

1. III priedas pakeičiamas taip:

"

„III PRIEDAS

STEBĖSENOS SISTEMA

A SKYRIUS

I. GALVIJŲ STEBĖSENA

1. Bendrosios nuostatos

Galvijų stebėsena vykdoma vadovaujantis laboratorijos metodais, nustatytais X priedo C skyriaus 3 dalies 1 punkto b papunktyje.

2. Žmonėms vartoti paskerstų gyvūnų stebėsena

2.1. Atliekami visų per 24 mėnesių amžiaus galvijų:

- kurie "skubiai skerdžiami", kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 64/433/EEB [1] 2 straipsnio n dalyje, arba

- paskerstų, vadovaujantis Direktyvos 64/433/EEB I priedo VI skyriaus 28 dalies c punktu, išskyrus gyvūnus, neturinčius klinikinių ligos požymių, paskerstus vykdant ligos likvidavimo kampaniją,

tyrimai GSE nustatyti.

2.2. Atliekami visų per 30 mėnesių amžiaus galvijų:

- skerdžiamų, vadovaujantis įprasto skerdimo žmonėms vartoti sąlygomis arba

- skerdžiamų, vykdant ligos likvidavimo kampaniją, vadovaujantis Direktyvos 64/433/EEB I priedo VI skyriaus 28 dalies c punktu, bet neturinčių klinikinių ligos požymių,

tyrimai GSE nustatyti.

2.3. Nukrypdama nuo 2.2 punkto, Švedija gali nuspręsti tirti tik atsitiktiniu būdu atrinktų jos teritorijoje atvestų, užaugintų ir paskerstų galvijų bandinių imtį. Imtį sudaro ne mažiau kaip 10000 gyvūnų per metus.

3. Ne žmonėms vartoti paskerstų gyvūnų stebėsena

3.1. Atliekami visų per 24 mėnesių amžiaus galvijų, kurie nudvėsė ar buvo paskersti, bet kurie nebuvo:

- paskersti, norint juos sunaikinti, vadovaujantis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 716/96 [2],

- paskersti dėl epidemijos, tokios kaip snukio ir nagų liga,

- paskersti žmonėms vartoti,

tyrimai GSE nustatyti.

3.2. Valstybės narės gali nuspręsti nukrypti nuo 3.1 dalies nuostatų atokiose teritorijose, kuriose gyvūnų tankis mažas ir kuriose neorganizuojamas kritusių gyvūnų surinkimas. Šią nukrypti leidžiančią nuostatą taikančios valstybės narės informuoja Komisiją ir pateikia teritorijų, kurioms taikoma nukrypti leidžianti nuostata, sąrašą. Nukrypti leidžianti nuostata netaikoma daugiau kaip 10 % valstybės narės galvijų populiacijos.

4. Sunaikinti supirktų gyvūnų stebėsena vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 716/96

4.1. Atliekami visų gyvūnų, kurie skubiai skerdžiami ar ante mortem patikrinimo metu nustačius, kad jie ligoti, tyrimai GSE nustatyti.

4.2. Atliekami visų per 42 mėnesių amžiaus po 1996 m. rugpjūčio 1 d. atvestų gyvūnų, tyrimai GSE nustatyti.

4.3. Atliekami atsitiktiniu būdu atrinktos bandinių imties, kurią sudaro ne mažiau kaip 10000 4.1 arba 4.2 punktuose nenurodytų gyvūnų per metus, tyrimai GSE nustatyti.

5. Kitų gyvūnų stebėsena

Be 2–4 dalyse nurodytų tyrimų, valstybės narės gali nuspręsti savanoriškai tirti kitus galvijus savo teritorijoje, visų pirma, kurių kilmės šalyse pasireiškia vietiniai GSE atvejai ir kurie galėjo būti šeriami užkratu užterštais pašarais ar atsivesti GSE užkrėstų veislinių patelių arba iš jų kilę.

6. Priemonės, taikomos baigus tyrimus

6.1. Jei žmonėms vartoti skerdžiamas gyvūnas buvo atrinktas tyrimui GSE nustatyti, jo skerdena nėra žymima Direktyvos 64/433/EEB I priedo XI skyriuje numatytu sveikumo ženklu, kol negautas neigiamas greitojo tyrimo rezultatas.

6.2. Valstybės narės gali nukrypti nuo 6.1 punkto nuostatų, jei skerdykloje įdiegta oficiali sistema, kuria užtikrinama, kad sveikumo ženklu pažymėtos tiriamų gyvūnų kūno dalys lieka skerdykloje tol, kol negautas neigiamas greitojo tyrimo rezultatas.

6.3. Visoms gyvūno, kuris tiriamas GSE nustatyti, kūno dalims, įskaitant kailį, oficialios kontrolės priemonės taikomos tol, kol negautas neigiamas greitojo tyrimo rezultatas, jei jos nėra sunaikinamos, vadovaujantis V priedo 3 ir 4 punktais.

6.4. Visos gyvulio, kurio greitojo tyrimo rezultatai yra teigiami, kūno dalys, įskaitant kailį, sunaikinamos, vadovaujantis V priedo 3 ir 4 punktais, išskyrus medžiagą, kuri turi būti saugoma kartu su numatytais B skyriaus III skirsnyje įrašais.

6.5. Jei žmonėms vartoti paskersto gyvūno greitojo tyrimo rezultatai yra teigiami, be užkrėstos skerdenos, vadovaujantis 6.4 punktu, sunaikinama ne mažiau kaip viena ta pačia skerdimo konvejerine linija prieš pat užkrėstą skerdeną transportuojama skerdena ir dvi iškart po užkrėstos skerdenos transportuojamos skerdenos.

6.6. Valstybės narės gali nukrypti nuo 6.5 punkto nuostatų, jei skerdykloje įdiegta sistema, kuria užkertamas kelias skerdenoms užsiteršti vienai nuo kitos.

II. AVIŲ IR OŽKŲ STEBĖSENA

1. Bendrosios nuostatos

Avys ir ožkos stebimos X priedo C skyriaus 3.2 punkto b papunktyje numatytais laboratoriniais metodais.

2. Žmonėms vartoti paskerstų gyvūnų stebėsena

Per 18 mėnesių amžiaus ar daugiau kaip du prasikalusius krūminius kandžius turintys ir žmonėms vartoti paskersti gyvūnai tiriami, vadovaujantis lentelėje nurodytu bandinių imties dydžiu. Į bandinių imtį įtraukiami kiekviename regione ir kiekvienu metų laiku imami bandiniai. Bandiniai imami, siekiant, kad į imtį nebūtų įtraukta per daug atskiros grupės bandinių pagal kilmę, rūšį, amžių, veislę, auginimo būdą ar kitą ypatumą. Gyvūnų amžius nustatomas pagal prasikalusius dantis, akivaizdžius brandos požymius ar kitą patikimą informaciją. Jei įmanoma, vengiama imti pakartotinius bandinius iš tos pačios bandos.

Valstybė narė | Mažiausias metinis imties dydis, paskersti gyvūnai |

Belgija | 3750 |

Danija | 3000 |

Vokietija | 60000 |

Graikija | 60000 |

Ispanija | 60000 |

Prancūzija | 60000 |

Airija | 60000 |

Italija | 60000 |

Liuksemburgas | 250 |

Nyderlandai | 39000 |

Austrija | 8200 |

Portugalija | 22500 |

Suomija | 1900 |

Švedija | 5250 |

Jungtinė Karalystė | 60000 |

Valstybė narė | Mažiausias metinis imties dydis, nudvėsę gyvūnai |

Belgija | 450 |

Danija | 400 |

Vokietija | 6000 |

Graikija | 6000 |

Ispanija | 6000 |

Prancūzija | 6000 |

Airija | 6000 |

Italija | 6000 |

Liuksemburgas | 30 |

Nyderlandai | 5000 |

Austrija | 1100 |

Portugalija | 6000 |

Suomija | 250 |

Švedija | 800 |

Jungtinė Karalystė | 6000 |

Per 12 mėnesių dėl ligos sunaikintų bandos gyvūnų skaičius | Mažiausias imties dydis |

70 ar mažiau | Visi tinkami gyvūnai |

80 | 68 |

90 | 73 |

100 | 78 |

120 | 86 |

140 | 92 |

160 | 97 |

180 | 101 |

200 | 105 |

250 | 112 |

300 | 117 |

350 | 121 |

400 | 124 |

450 | 127 |

500 ar daugiau | 150 |

"""

[1] OL 121, 1964 7 29, p. 2012/64

[2] OL L 99, 1996 4 20, p. 14.

--------------------------------------------------